Реферати українською » Экономика » Теорія і практика оціночної діяльності підприємства


Реферат Теорія і практика оціночної діяльності підприємства

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою РФ

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

>Тюменский державний нафтогазовий університет

Інститут менеджменту та бізнесу.

КафедраМТЭК

 

Контрольна робота

з дисципліни «Теорія і практика оцінної діяльності підприємства»

У -4

 

Тюмень,2009г.


Зміст

>1.Учетно-аналитическое забезпечення процесу оцінки вартості

об'єкта (характеристика інформаційної бази)

2. Чинники, що впливають вартість об'єкта оцінки.


1.Учетно-аналитическое забезпечення процесу оцінки вартості

об'єкта (характеристика інформаційної бази)

Економічний аналіз у межах оцінної діяльності виходить з системі економічної інформації, що лежить основу оптимальних управлінські рішення. Чинна, розвиваючись математична теорія інформації досліджує способи ухвали і оцінки кількості інформації, процесів збереження і передачі каналами телефонного зв'язку. Вона виходить із даних, виділені на збереження взапоминающем устрої або заради передачі каналами телефонного зв'язку.

Створення раціонального потоку інформації має спиратися визначені принципи. Такими є:

1) виявлення інформаційними потребами та способів найефективнішого задоволення;

2) об'єктивність відображення процесів виробництва, звернення, і розподілу і споживання, використання природних, трудових, матеріальних й фінансових ресурсів;

3) єдність інформації, що надходить із різних джерел (бухгалтерського, статистичного та оперативної обліку), і навіть планових даних, усунення дублювання в первинної інформації;

4) оперативність інформації,обеспечивающаяся застосуванням новітніх засобів зв'язку й впровадженням методів дистанційної передачі первинних даних безпосередньо на сприймають устрою ЕОМ;

5) всебічна розробка первинної інформації на ЕОМ з виведенням її основі необхідних виробничих показників;

6) можливе обмеження обсягу первинної інформації та підвищення коефіцієнта її використання;

7) кодування первинних даних із метою ефективне використання каналів зв'язку й перетворюючих пристроїв;

8) розробка програм використання коштів і аналізу первинної інформації з метою планування та управління.

Єдність інформації облікового і планового характеру випливає з вимог єдності економіки. Однак це основний принцип який завжди дотримувалися. Первинна документація у різних організаціях одному й тому ж галузі не уніфікована, тим паче немає такого уніфікації на підприємствах різних сфер, різної форми власності. Наукова система первинної економічної інформації можуть грунтуватися на єдиних принципах, вільних від відомчої обмеженості різних видів обліку - бухгалтерського, статистичного та оперативної.

Оперативність інформації - одне з найважливіших умов організації правильного обліку, аналізу та контролю переважають у всіх підприємствах різної форми власності. Проте наша зараз система бухгалтерського і статистичного обліку цієї вимоги повною мірою доки відповідає. Звітність, яка надходить зведені ланки, зазвичай, має значення для оперативного керівництва. У разі вона використовують як вихідний матеріал упорядкування бізнес-плану у майбутнє. Для поточного управління діяльністю підприємств необхідний оперативний облік, питання методологією й техніки якого вимагають докладною розробки. Лише принципово інша система економічної інформації та обробка її з допомогою швидкодіючих електронних машин забезпечать своєчасне надходження необхідної інформації. >Рациональная система інформації передбачає скорочення обсягу переданих даних. За підсумками необхідного (можливо, суворо обмеженого) числа базисних показників, котрі накопичуються в запам'ятовувальних пристроях, на ЕОМ можна буде потрапити вести все похідні показники, виписувати динамічні ряди, робити потрібні зіставлення.

Важливе значення мають питання збереження первинних даних в запам'ятовувальних пристроях і терміни їхнього зберігання.Информационно-логические машини, без яких немислимим є здійснення принципів кібернетичного управління, наділяються виняткової пам'яттю, але вона не безмежна. Тому треба обмежити економічну інформацію вихідними, засадничими даними. Понад те, можна раціоналізувати і передачу вихідних даних, включаючи інформацію лише про їхнє змінах (+, —), списувати застарілі дані, раз у раз розвантажуючи пам'ять машини.

Єдина система економічної інформації цілком виправдає, якби її основі будуть своєчасно робитися висновки, якщо аналіз машинних даних (отриманих похідних показників, динамічних рядів, виконаних угруповань і зіставлень, оптимальних значень змінних величин тощо. буд.) буде оперативним.

Взаємозв'язок економічного аналізу і під час оцінки й інформації виявляється у тому, у процесі аналізу здійснюється контролю над самої інформацією, яка, своєю чергою, служить вихідної базою щодо аналізу. Перевірка вихідних даних завжди вважалася однією з найважливіших етапів організації аналітичної роботи. У зв'язку з перебудовою інформаційної служби контрольна функція аналізу значно посилюється.

>Микроуровневая маркетингова інформаційна система коштує складається з таких основних чотирьох частин:

1. Внутрішня система облік і звітність — інформацію про внутрішньофірмових інформаційних потоках, характеризуючих обсяг, структуру і швидкість товарного виробництва та звернення, витратах промислових і видача торговельних підприємств, втрати, валютних доходах, чистого прибутку рентабельності.

2. Зовнішня (розвідувальна) система маркетингової інформації, що дозволяє систематично спостерігати, точніше, ознайомитися з станом ранка (що цікавить покупців, що вони набувають, що продають конкуренти; частка ринкових операцій, яка припадає На цей підприємство).

3. Маркетингові спостереження та аналіз; вивчення конкретних проблем маркетингу, наприклад, причин різкого зниження продажів основного продукту чи обставин, дозволяють їх приймати значно більшу.

4. Система підтримки маркетингових рішень. Вона спирається на економіко-математичні методи лікування й моделі, інші кошти та прийоми економічного аналізу (із застосуванням, зазвичай, комп'ютерна техніка).

Особливого значення всім користувачів звітними даними мають пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати. Вони висвітлюються важливі відомості (початку і поклала край звітний період) про нематеріальних активах з їхньої окремих видів, про основні засоби (по основних статтях), орендованим основних засобів, про плани фінансових вливань, про дебіторської та кредиторської заборгованості, про статутному, резервному і додатковому капіталі, про кількість акцій акціонерного товариства (повністю оплачених, неоплачених, оплачених частково), від номінальної вартості акцій, що у власності акціонерного товариства, його дочірніх і залежних товариств, і складі резервів майбутніх витрат і оціночних резервів, обсяги реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг за видам роботи і географічним ринків збуту, склад витрат виробництва та звернення, інших позареалізаційних прибутках і видатках, будь-яких виданих і збереження одержаних зобов'язаннях і платежах.

>Хозяйственно-финансовая діяльність промислових, будівельних, сільськогосподарських, торгових оборотів і інших підприємств вимірюється численними економічними показниками, які можна звести до певної системи. Показник товарної продукції більшою мірою, ніж валовий, дозволяє: зробити в аналітичному дослідженні перехід до показника реалізованої продукції.

У вартісному вираженні дається оцінка валовий товарної продукції сільськогосподарських підприємств, що необхідне й для підрахунку сукупного суспільного продукту.

Сукупність інформації, яка у оцінної діяльності, має відповідати багатьом вимогам, наприклад: достатності, достовірності, об'єктивності, точності, комплексності тощо. буд.

Використовувана інформація повинна бути достатньою за обсягом, достовірно відбивати ситуацію для підприємства, мати об'єктивністю, точно відповідати цілям оцінки й комплексно враховувати зовнішні умови функціонування що оцінюється підприємства.

Сукупність вимог, що висуваються до інформації в оцінці, залежить від різних особливостей об'єкта оцінки, яких, наприклад, можна віднести: галузеву приналежність, масштабність, форму власності, географію функціонування, специфіку призначення об'єкта оцінки (наприклад, підприємство, інвестиційний проект, інтелектуальну власність та інших.). Головну роль формуванні сукупних вимог до інформації при оцінної діяльності грає призначення оцінки, котру визначає замовник.

Відомі різні шляху організації інформації, наприклад, хронологічний, журналістський, логічний, дискретний,стохастический, евристичний та інших.

Хронологічний шлях організації інформації передбачає послідовний перехід від минулого до майбутнього (чи то з майбутнього поваги минулому). Наприклад, в звіті оцінки опис процесу виробництва починається з викладу історії створення компанії. Журналістський шлях організації передбачає розміщувати матеріал з більш важливого до менш важливого. Наприклад, під час аналізу фінансової інформації, зазвичай, втрачає сенс описувати всю ретроспективну інформацію, увага акцентується більш важливих пропорціях чи коефіцієнти. Логічний порядок розподіляє інформацію з загального до окремого чи то з приватного до спільного. Наприклад, як можливість перейти до аналізу оцінюваної компанії, проводиться огляд макроекономічної ситуації, дозволяє визначити інвестиційний клімат. Дискретний порядок розподіляє обрану інформацію за різні,невзаимосвязанние етапи діяльності функціонування об'єкта. Наприклад, інформація оцінювача при аудиторської перевірці різні дати оцінки.

Відомо, що оцінка бізнесу полягає в аналізі вартості підприємства як товар інвестиційного, т. е. з урахуванням минулих витрат, поточного гніву й майбутнього потенціалу. За такої комплексний підхід необхідно провести збирання та аналіз великої кількості інформації, що можна класифікувати так:

— зовнішня інформація, характеризує умови функціонування підприємства у регіоні, галузі й економіці вцілому;

— внутрішня інформація, дає уявлення про діяльність що оцінюється підприємства.

Функціонування бізнесу грунтується на оптимальному поєднанні обсягу продажу, одержуваної прибутків і фінансових ресурсів задля забезпечення запланованого зростання, що у значною мірою визначається зовнішніми умовами функціонування підприємства. До них належать макроекономічні і галузеві чинники: рівень інфляції, темпи економічного розвитку, умови конкуренції у галузі та т. буд. Зовнішня інформація. Інформаційний блок зовнішньої інформації характеризує умови функціонування підприємства у галузі й економіці вцілому. Обсяг і характеру зовнішньої інформації різняться залежно від цілей оцінки. Під час упорядкування звіту необхідно показати, що зібрана і вивчена оцінювачем інформаційна база є необхідною і з достатньою для підсумкового висновку про вартості підприємства. Інформацію слід давати в оптимальному обсязі й яка орієнтована оцінюваний об'єкт.

Макроекономічні показники містять інформацію у тому, як позначається чи позначиться діяльності підприємства зміна макроекономічної ситуації, і характеризують інвестиційний клімат. Залежно від цілей оцінки макроекономічний огляд може виділятися як розділ звіту оцінки чи розглядатися загалом контексті звіту.

Чинники макроекономічного ризику утворюють систематичний ризик, що виникає з зовнішніх подій, які впливають економіку, не можуть ліквідувати диверсифікацією у межах національної економіки.

Диверсифікація — скорочення ризику з допомогою портфельних інвестицій (придбання кола цінних паперів).

Ризик — ступінь визначеності чи невизначеності, якої характеризується досяжність у майбутньому очікуваних результатів.

Зазвичай, ризик сприймається як втрати, хоча, з визначення, будь-який можливий відхилення (+/—) від прогнозованою величини є відбитком ризику. Аналіз чинника ризику має суб'єктивного характеру: оцінювачі, впевнені у майбутньому зростанні компанії, визначать її поточну вартість вищою, порівняно аналітиком, що становить песимістичний прогноз. Інакше кажучи, що ширша розкид очікуваних майбутніх доходів навколо найкращою оцінки, тим ризикованіше інвестиції. Відмінність оцінках ризиків ведуть до безлічі висновків вартість підприємства. Поточна вартість компанії, діяльність якої пов'язані з високим ризиком, нижче, ніж поточна вартість аналогічної компанії, але яка у умовах меншого ризику. Що оцінка інвестором рівня ризику, тим більший ставку доходу він очікує. Більшість замовлень оцінку пов'язані з аналізом закритих компаній, власники яких немаєдиверсифицируют акції у тій мері, як і власники відкритих компаній. Тому, за оцінці компаній закритого типу оцінювач а також аналіз систематичного ризику має враховувати чинникинесистематического ризику. До них належать галузеві ризики та ризики інвестування на конкурентну компанію.

Основні чинники макроекономічного ризику:

а) рівень інфляції;

б) темпи економічного економічного зростання країни;

в) рівень платоспроможності підприємств, населення;

р) зміна ставок відсотка за Центральний банк РФ;

буд) зміна обмінного курсу валют;

е) рівень політичну стабільність та інших.

Інфляційний ризик — це ризик непрогнозованого зміни темпів зростання цін. Інвестор прагнуть отримати дохід, покриває інфляційний зміна цін. Висока чи непрогнозована інфляція може звести нанівець очікувані результати виробничої діяльності, забезпечує перерозподіл доходів у економіки та підвищує підприємницький ризик. Результатом є заниження реальну вартість майна підприємства.

У процесі оцінкисопоставляются ретроспективні, поточні і залежать майбутні (прогнозовані) дані. Вартість майна підприємства, отримана у різні роки, може порівнюватися в тому разі, якщо вартість грошової одиниці не змінюється. Але практично зміна вартості грошової одиниці відбувається щороку (зазвичай, у бік підвищення). Рівень цін вимірюється як індексу (індекс цін, розрахований за основний групі споживаних товарів, може розглядатися як показник рівня цін поточного року), що є вимірником співвідношення ціни на різні періоди:Інфляційний зростання цін зумовлює необхідність урахувати номінальних і дійсних (після коригування) величин. Найпростіший спосіб коригування — розділити номінальну величину на індекс цін.

У процесі оцінки, крім абсолютних величин, розраховуються й відносні, наприклад, ставка дисконту (в %). Вона він може визначатися як номінальна чи таки реальна, якщо темп інфляційного зростання цін країніпревишает15%, рекомендується перерахунок провести з застосуванням формули Фішера:

де R>rреальна ставка доходу (дисконту);

Rnномінальна ставка доходу (дисконту);

і — індекс інфляції.

Основні джерела інформацію про інфляційний ризик: програми уряду та прогнози, періодична економічна печатку.

Ризик, пов'язані з зміною темпів економічного розвитку. Непередбачуваність, циклічність ринкової економіки визначають необхідність враховувати в розрахунках загальний стан економічного розвитку та очікувані темпи економічного зростання на найближчу перспективу (наприклад, податкові реформи, млявість споживчих витрат).

Основні джерела інформації про ризик, що з зміною темпів економічного розвитку: програми уряду, аналітичні огляди інформаційних агентств, періодична економічна печатку, і ін.

Ризик, пов'язані з зміною рівня платоспроможності підприємств, населення. >Платежеспособность підприємств — здатність підприємств відповідати за своїми зобов'язаннями у найкоротші терміни, обумовлені в контрактах, договорах (змінюється у зв'язку з невиконанням договірної дисципліни, стосунками із державою, місцеві органи влади й т. буд.).Платежеспособность населення залежить від своєчасної виплати державою пенсій, посібників, своєчасності виплати зарплати на підприємствах і організаціях.

Ризик, пов'язані з зміною величини ставки відсотка за Центральний банк РФ. Зміна відсоткової ставки є на проведені заходи макроекономічного регулювання і може приводити як до стимулюванню інвестиційної активності, і стримувати збільшення сукупних витрат у економіці. У процесі оцінки чинники систематичного інесистематического ризику зважуються при розрахунку ставок дисконту, коефіцієнта капіталізації, ринкових мультиплікаторів тощо. буд. Якбезрисковой ставки цих розрахунках, зазвичай, приймаються ставки доходу за державними довгостроковим цінних паперів.

Ризик, пов'язані з зміною обмінного курсу валюти. Курси валют змінюються під впливом економічних і полі-тичних чинників. Зміна валютного курсу не точно відбиває коливання роздрібних цін країні, до того ж час інфляційна коригування фінансової інформацією процесі оцінки, зазвичай, проходить за коливань курсу найстабільнішою валюти.

Під час упорядкування прогнозу обсягів продажу наступного року оцінювач може проводити розрахунки в рублях, враховуючи прогнозовані

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація