Реферати українською » Экономика » Тіньова економіка Росії


Реферат Тіньова економіка Росії

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ.

>Введение…………………………………………………………………….3

1. Глава № 1. Причини появи тіньовоїекономики…………………6

1.1. Чинники, які сприятимуть розвитку

тіньовоїекономики…………………………………………………..6

1.2. Основні причини корумпованості

 >економики……………………………………………………………6

1.3. Структура тіньовоїекономики……………………………….9

2. Глава № 2. Формипроявления………………………………………..12

2.1. Визначення тіньової економіки та формипроявления…..12

2.2. Сфери тіньовоїекономики………………………………….14

2.3.Стабилизирующее вплив тіньовоїекономики…………..18

2.4.Дестабилизирующее вплив тіньовоїекономики………...19

2.5. Тіньова економіка і податковапреступность…………….21

2.6. Прорахунки управління

економікою у 90-тігоди…………………………………………….21

3. Глава № 3. Боротьба тіньовоїекономикой…………………………….23

3.1. Шляхи впливу держави щодо тіньовуекономику……...23

3.2. Створення правових економічних умов із

скорочення тіньовоїекономики…………………………………..27

3.3. Напрям боротьби з тіньовоїекономикой…………………30

>Заключение………………………………………………………….……..34

Список використаноїлитератури……………………………………..37

 

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

У фундаменті економічної науці є й недослідженого. Але, мабуть, важко знайти іншу такий приклад, коли масштаби економічного явища і її вивченості були б такими непорівнянні. Проблема тіньової економіки, що охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства.

Тіньова економіка є дуже важкий на дослідження предмет; це феномен, який щодо легко визначити, але неможливо точно виміряти,т.к. практично всю інформацію, яку вдасться одержатиученому-економисту, конфіденційна і розголошенню заборонена.

Тіньова економіка цікавить, насамперед із погляду всього впливу перебіг більшості звичайних, нормальних, економічних явищ процесів: формування та розподіл доходу, торгівлі, інвестування та зростання загалом. Це вплив тіньових взаємин у Росії настільки велика, що становить небезпеку обману економічної та суверенітету держави і немає очевидна необхідність їх аналізу.

         Один із характерних явищ ринкової системи - розвиток тіньової економіки. Це — неконтрольоване суспільством рух товарно-матеріальних цінностей й нових послуг, тобто приховувані від органів управліннясоциалъно-економические відносини між окремими громадянами соціальними групами. Тіньова економіка включає у собі невраховані, нерегламентовані види економічної діяльності. Їй й у командної, й у ринкової системах, хоча її масштаби та сферою може істотно різнитися. Основним чинником, впливає освіту тіньової економіки та відчуває її, виступає незбалансованість попиту й пропозиції, що викликає величезний дефіцит товарів та послуг. Економічними і соціальними наслідками такий діяльності є вилучення з легальноїеконо-мики значної частини засобів і випливає звідси зниження обсягу інвестицій. І це тягне у себе неплатежі, падіння виробництва, і навіть скорочення податкових та інших обов'язкових внесків до бюджету, своєю чергою викликає затримки виплати заробітної плати пенсій як джерелом існування більшості населення. У цілому загальносвітовому масштабі питому вагу неформального виробництві становить 5-10% валового внутрішнього продукту, а Росії вона перевищує 30%. 

Багато російські фахівці, зазвичай, схиляється до того, що тіньова економіка охоплює три сектора:

1.   Підпільний бізнес – заборонені законом види економічної діяльності: торгівля зброєю і наркотиками,рекетирство, вбивства на замовлення тощо.

2.   Неофіційна економіка – легальні види економічної діяльності, де виробництво товарів та послуг не фіксується офіційної статистикою, приховування з податків, неформальна зайнятості й суспільстві т.п.

3.   >Фиктивная економіка – економіка приписок, спекулятивних угод, хабарництва, шахрайства тощо.

Що ж до величин капіталу, незаконно обертового у операціях.

         Розмежування типів тіньової економіки дужеуслов але. У окремих випадках вони перетинаються, маючи загальний інтерес — отримання додаткового доходу поза правовим полем. Разом про те з-поміж них існують істотні розбіжності. Підпільні, кримінальні структури діють переважно у сфері і розподілу і перерозподілу доходів. Основні способи «присвоєння» вони пов'язані з позаекономічними методами, з насильством. А суб'єкти не кримінальної економіки спочатку виступають, якправило, законними власниками вироблених доходів. І лише подальшому вони виводять свої доходи з-під дії законів, оскільки виконання діючих економічних правил ставить під загрозу їхнім власну справу.

           У Росії її тіньова економічна діяльність пустила глибоке коріння. Особливо активно вона проявляється над ринком цінних паперів. Тут має місце якийсь симбіоз різних видів кримінального менеджменту: шахрайство,фальсификация документів, висновок незаконних операцій із цінні ми паперами, розкрадання фінансових коштів. Найбільшмасштабно представники тіньової економіки поводяться у процесі приватизації. Є чимало фактів, які свідчать незаконні діях акціонерів при боротьбі контрольний пакет акцій та інших.

Глава 1. ПРИЧИНИ ПОЯВИ ТІНЬОВИЙ ЕКОНОМІКИ.

>1.1.Фактори, спосібствующие розвитку

 тіньової економіки

 

1. Низький рівень реальної розкриваності економічних

злочинів.

2.Проявляющаяся тенденція зниження рівняпрофессионализма співробітників, до компетенції яких входить боротьби зекономическими злочинами.

Наприклад, за результатами опитування співробітників апаратів БЕЗ ГУВС Москви, Санкт-Петербурга й Ленінградської області 62% їх або не мали вищого юридичної освіти, зокрема 41% — юридичної освіти взагалі; 33% мають стаж роботи за фахом до 1 року; 37% — від 1 року по 3 років; 10% — від 3 до 5 років; 10% — від 5 до 10 років; 8% — понад 10 років1.

3. Відсутність ефективну систему координації діяльності з розкриття і розслідування економічних злочинів,составляющей компетенцію різних правоохоронних органів.

4. Відсутність ефективну систему оцінки стану тіньової

економіки.

5. Відсутність адекватної потребам практики системи під готування фахівців.

1.2. Основні причини корумпованості економіки.

 

         Причини тіньової економіки різноманітні. Ми виокремимо в шість основних груп: антропологические, економічні,социальние, правові, соціокультурні,политические.

         Перша група причин пов'язані здвойст венної природою людини. Недармарелигиозние вчення продиктовані тим, що людинаявляется ареною

_________________________

1 АслахановА,А. Злочинність у сфері економіки (криминологические і кримінально-правові проблеми). З 77.

боротьби добра і зла, де добро далебі не завжди виходить переможцем. Особистий інтерес часто входить у в протиріччя з інтересами загальне твердженняства.Побудительная сила

 егоїстичнихмотивов може перекривати існуючі обмежувачі людської діяльності, зафіксовані у моралі, традиції й праві. І тут людина порушуєсложившийся у суспільстві порядок, нібито Росія може по волокти деструктивні наслідки длясоциальной життя.

      До другої групі причин, що породжують тіньової економіки, ми зараховуємоекономические чинники. По сутнісного природі ринкове господарство носить стихійнийхарак тер. Відомо, що з ринкової економіки характерно нерівномірне розвитокразличних секторів, інфляція, різким коливанням обмінних курсів тощо. Усе єблагоприятной грунтом для злочинів.Теневая складова посилюється, колигосударство неспроможна регулювати ці негативні явища і зздавать сприятливі умови дляфункционирования підприємництва. У періоди криз, коли порушується хиткеравнове це ринкового господарства, тіньова економіка отримує додатковий поштовх до свого розвитку.

          У третю групу причин ми виділяємо чинники соціального характеру. Російська владу у останні роки зіткнулася з поруч загострення соціальних проблем, головною з стала соціальнадифференциация суспільства. У тіньової економікивовлека лисій представники малозабезпечених імаргинальних верств - молодь, безробітні,рабочие-мигранти тощо. По чисельності вони становили найчисельнішу прошарок учасників тіньової економіки. Більшість безпосередніх виконавців власне злочинних економічних дій також формується і цьому середовищі.

       До четвертої  групі чинників, пояснюющих феномен тіньової економіки, миотно цим недосконалість правова базапредпринимательства. Річ у тім, що економічне процес навіть у промислово розвиненихстранах завжди обганяє правову основу передпринимательства. Державнезаконодательство зазвичай відстає від нових реалій економической життя. Тому досконалістьвание правова база носить перманентнийхарактер. Суперечності між швидко міняющимися умовами ринкового господарства і существующей законодавчої базоюпозволя ют тіньову економіку використовувати прогалини, утворювані у правовий сфері.

       У п'яту групу чинників ми включаємо усе, що вважатимуться слабкої етичної основою підприємництва. Особливо хоті лось б виділити протистояння між задонодательством і морально-етичній складляющей підприємництва. Звісно,са ми закони багато в чому відбивають морально-етичні цінності часу й. Проте інтересів держави, реалізовані у законодавстві, який завжди збігаються зинтересами більшості суспільства, а часомнаходятся у протиріччі із ними.

        Нарешті шосту групу чинників,влияющих формування тіньової економіки, утворюють протиріччя політичноїсис темі. Однією з принципових аспектів тут є запитання про відносини влади й великого капіталу. Відомо, що й злиття посилює олігархію, існування якої надає якісно "нові риси тіньову економіку. Не в тому, під давшилением фінансових й управління промисловихмагна тов влада приймає закони, створюютьблагоприятние умови для свободиекономической діяльності олігархів. Більше широким негативним наслідком стає те, що такі дії повністю підривають принципи соціальну справедливість.Госу дарчий скарбниця недоодержує величезне доличество коштів, малий бізнес перебувають у ще більшенеравноправном становищі. Багато угоди олігархи укладають затінена кабіні тов влади. З погляду закону, вони мало уразливі, але з суті ці діяння варто відносити до поділу тіньової економіки. Слабкість політичної влади є причиною корупції державного чиновничества, що у своє чергу веде до гіпертрофованим масштабам тіньової економіки.

Отже, наявність цілої низки при чин, що породжують тіньової економіки, позволяет говорити про нього як про одну зподсистем ринкового господарства. Тіньовасоставляющая завжди була присутня і, очевидно, буде зацікавлений у певною мірою може бути іхозяйственной життя. Проте важливо бачитипринципиальное різницю між реальними при чинами тіньової економіки та причинами се зростання чи, навпаки, згасання у визначені історичні періоди.

1.3. Структура тіньової економіки

Взагалі, у сформованих умовах загального високого рівня оподаткування нафтопереробки і його нерівномірний розподіл для значній своїй частині підприємців залишаються три алгоритму поведінки:

1. Покинути «справа», звернути виробництво, вивести капітал зарубіжних країн. Підприємці і промисловці виробили у зв'язку наступний афоризм: «Ми патріоти, але з камікадзе».

2. Намагатися отримати ті чи податкові пільги. За отримання прямих податкових пільг чиновникам відповідних рівнів “треба платити”, отже основа для корупції очевидна, про факти яку згадувалося вище.

3.Уклониться сплати податків, застосувати розрахунки готівкою, піти у “тінь”. І тут створюється підґрунтя криміналізації економічних відносин: зловживань державних чиновників, з одного боку, розвитку рекету і бандитизму – з іншого.

Що ж до механізмів функціонування останнього алгоритму, його можна розділити великих класу. Йдеться про основних та свого роду допоміжних (обслуговуючих) хутранизмах. Перший клас припускає наявність “об'єкта експлуатації”, що, до речі, єхарактерним ознакою “агресивної координації”. Причому у ролі “корів” виступають держава чи велике підприємство, відповідні типові схеми таких:

· При підприємстві створюються товариства з обмеженою відповідальністю (акціонерні товариства закритого типу, приватні та інші підприємства новихорганизационно-правових форм), до засновників яких входять керівники базового підприємства. Закупівля ресурсів, устаткування, комплектуючих здійснюється за посередництві цих товариств, отже ресурси обходяться підприємству дорожче, аніж за прямих зв'язках, але члени товариства внаслідок збільшують свій власний дохід. Схема є симетричній,действующей у обидва боки — продаж надлишків сировини й матеріалів набік теж здійснюється через підставні підприємства, які і тут свій відсоток.

· Якась комерційної структури орендує у базового підприємства виробничі потужності, випускаючи продукцію, аналогічну продукції заводу. До працівників, однак задіяних у цій структурі, входять співробітники відділу збуту заводу,переадресовивающие найвигідніші замовлення в “паралельне підприємство”.

>Регистрируемий нині рівень ділову активність Демшевського не дозволяє більшості підприємств промисловості, будівництва й транспорту хоча б зберігати наявні виробничі потужності. Спроба включити видатки утримання і експлуатацію їх у ціну продукції призводить до її різкого подорожчання, внаслідок виробництва та надання послуг через “малі підприємства”, діючі при базовому підприємстві. Такий сьогоднішній механізм “поїдання” основних фондів.

Загальна структура будь-який фінансово-господарської угруповання, провідною спільну “тіньову діяльність”, зазвичай включає:

1. Підприємства, здійснюють торгово-посередницькі і виробничі операції (сама й той самий господарську діяльність зазвичай ведеться російськими підприємцями за кілька фірм; це допомагає вирішувати проблему тимчасової неплатоспроможності їх партнерів; ще, з допомогою розгалуженої структури основний групі власників легше контролювати своїх партнерів);

2. Банк (дозволяє оперативно переводити безготівкові гроші у готівкові і навпаки, а вже про інші операціях);

3. “Служба безпеки” (має різні іпостасі: те й звичайні охоронці, і спортивні секції, фінансовані угрупованням, і “дах” державні органи управління);

4. Зв'язки,конституирующие угруповання у тій чи іншому ознакою (звичайне кревність, колишня спільну роботу в партійних, комсомольських організаціях ігосу дарчих органах, земляцтво, етнічна).

Структури тіньової економіки принципі є у сенсі економічними тобто. орієнтованими на максимальне задоволення запитівпотребителя при мінімальних витратах виробника. Вони вже нагадують держава робить у мініатюре. Про це свідчать наявність органів, аналогічних Центробанку і «силовимминистерст вам», дублювання підприємств, які займаються одними й тими самими операціями, тощо.

Глава №2.ФОРМЫПРОЯВЛЕНИЯ.

2.1. Визначення тіньової економіки та форми лише її вияви.

Що таке тіньова економіка? Саме це питання даються найрізноманітніші відповіді.Висказивается думка, за яким тіньова економіка - економічна діяльність, що суперечить даному законодавству, тобто. вона становить собою сукупність нелегальних господарських дій, які підживлюють кримінальні злочини різноманітного ступеня тяжкості.

Відповідно до іншого думці, під тіньової економікою розуміютьсянеучитиваемие офіційної статистикою і неконтрольовані суспільством виробництво, споживання, міна й розподіл матеріальних благ.

Третя думка - тіньова економіка - всі види діяльності, створені задля формування чи задоволення потреб, котрі культивують у людині різні пороки.

Об'єктивною причиною стрімкого зростання тіньової економіки Россі є перехід від бюрократичної, командної системи управління до ринкової. Зміна суспільного устрою супроводжується й зміни старої моралі. У цьому тіньова економіка має базуватися та розвиватися з конкретних джерел.

Ключовим ознакою тіньової діяльності вважатимуться відхилення від офіційної реєстрації комерційних договорів чи навмисне спотворення її змісту при реєстрації. У цьому основним засобом платежу стають готівкові гроші і особливо іноземна валюта. У рішенні ж ділових питань переважають звані “розбірки”.

Якщо відкрити “тіньову завісу”, то "за нею буде “піраміда” рушійних сил неформального сектору економіки.

Своєрідна надбудова тіньової економіки - суто кримінальні елементи: торговці наркотиками, зброєю, викрадачі автомобілів, кілери, наймані вбивці, сутенери. До цієї категорії можна зарахувати і представників органів влади й управління, якщо беруть хабарі чи торгують державними посадами і якими інтересами.

У – тіньовики - господарники. До них слід віднести підприємців, комерсантів, фінансистів, промисловців, малих і середніх бізнесменів, зокрема і “човників”. З цих людей - “мотор” економічної діяльності, але тільки нелегальної.

Третю групу представлена найманими працівниками, причому фізичного, іинтеллектульного праці. До них можуть примикати корумповані державні службовці, прибутків яких (за деякими даними) до 60% становлять хабарі.

Звісно, дане розподіл певною мірою умовне інебесспорное, але це охоплює близько тридцяти млн. активного населення.

Загальна структура будь-який фінансово-господарської угруповання, провідною спільну “тіньову” діяльність,

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація