Реферати українською » Экономика » Сукупного Попит и сукупного пропозиція


Реферат Сукупного Попит и сукупного пропозиція

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ЄВРОПЕЙСЬКИЙУНІВЕРСИТЕТ

>КАФЕДРАЕКОНОМІКИ

>КОМПЛЕКСНА

>КУРСОВАРОБОТА

ізполітичноїекономії,мікро- тамакроекономіки

на задану тему «Сукупнийпопит тасукупнапропозиція»

 

>Виконав: студент

>Науковийкерівник:

>КИЇВ-2008


>ЗМІСТ

>ВСТУП……………………………………………………………………………3

>Розділ 1.Теоретичніаспектидослідженнясукупногопопиту тасукупноїпропозиції.

1.1.Макроекономічнийкругообіг вринковійекономічнійсистемівідкритого типу. ………………………………….……………..........................................5

1.2.сутністьсукупногопопиту та йогофактори……………………..……….7

1.3.Сукупнапропозиція.Кривасукупноїпропозиції……………………....10

1.4.Класична такейнсіанськамоделісукупноїпропозиції………………....12

>РОЗДІЛ 2.АналізСОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО стану України.

2.1.Аналіз станурозвиткуекономіки вперехіднийперіод……….………..17

2.2СучаснітенденціїекономічноїдинамікиУкраїни…………………….....23

>РОЗДІЛ 3.Основніризикиподальшогорозвитку таорієнтирисоціально-економічної політикиУкраїни………………………………………………..30

>ВИСОНОВОК…………………………………………………………………..33

СПИСОКВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ………………………………….35

>ДОДАТКИ………………………………………………………………………36


>Вступ

 

Убудь-якійнаціональнійекономіцівиникаєнеобхідністьпостійносинхронізувати вчасі таекономічномупросторі заходь й дії,направлені нарозвиток йрегулювання всіхринків, активноформувати їхньогоадекватну структуру.Щобуспішновирішитизазначеніпроблеми,слідспеціальновиділити йаналізувати станчасткової тазагальноїрівновагиекономічноїсистеми.

>Сукупнийпопит йсукупнапропозиціяє одними ізнайважливішихпоказників умакроекономіці, смердотівисвітлюються практично вбудь-якомупідручнику,присвяченомумакроекономічномуаналізу, яквітчизняних, то йзарубіжнихекономістів.

>Моделісукупногопопиту йсукупноїпропозиції, навідміну відмоделіпопиту йпропозиції на одне товару,дозволяютьвідповісти на багатопринциповихпитань:Чомувзагалізбільшуються чизменшуютьсяціни?Чомузагальнийрівеньцінзалишаєтьсявідноснопостійним в саміперіоди йрізкопідвищується вінші? Коливизначає всюрівноважнукількістьпевнихтоварів навнутрішньомуринку,тобтореальнийоб'ємнаціональноговиробництва?Чомуреальнийоб'ємнаціональноговиробництвазменшується впевніперіоди впорівнянні ізпопереднімрівнем, аіншішвидкозбільшується?

Длятакоївідповідіпотрібнооб'єднати усіокремі ринки країни в Єдинийзагальнийринок.Точніше,потрібнооб'єднатитисячі окремихцін вєдинусукупнуціну, чирівеньцін. Ті жпотрібнезробити й длявиробництва,зібравшивоєдинорівноважнукількість окремихтоварів йвпровадивши врозглядпоняття реальногооб'ємунаціональноговиробництва.

>Подібніагрегованіпоказники йєоб'єктомдослідженняданої роботи.

>Основна позначкаданоїкурсової роботиполягає у болееглибокомувивченні таких зрозуміти яксукупнийпопит тасукупнапропозиція.

Мета роботизумовлюєвиконання такихзавдань:

–дослідититеоретичніаспектидослідженнясукупноїпропозиції тапопиту;

–здійснитианаліздинамікиекономіки в Україні.

Длярозв'язуванняпоставленихзавданьвикористанотакіметодинауковогодослідження:теоретичнийаналізнауковихлітературнихджерел, синтез,узагальнення,порівняння,абстрагування,конкретизація,моделювання,спостереження.Курсова роботаскладається ізтрьохрозділів, в якіпослідовнодосліджується поставлено проблему.

>Актуальністьобраної тимиполягає до того, щопроблеми державногорегулюванняпопитузумовлена тім, що в міру переходуекономіки України доринковихвідносинвиникали йзагострювалисяекономічні йсоціальні запитання, котрі було неможливо бутивирішеніавтоматично заринкових умів.Вивченнясукупногопопитуєнайважливішимзавданням дляекономістівкожної країни.Дослідженнясукупногопопитуєдужеважливим длявивченнямакроекономічноїрівновагиринку, умів йоговстановлення іпорушення.


>Розділ 1.Теоретичніаспектидослідженнясукупногопопиту тасукупноїпропозиції.

 

1.1.               >Макроекономічнийкругообіг вринковійекономічнійсистемівідкритого типу.

>Економічнийкругообіг -цепоняттямакроекономіки, якурепрезентує рухсуспільного продукту,виробничихресурсів,сукупнихвитрат йдоходів постадіяхсуспільноговідтворення (>виробництво,розподіл,обмін йспоживання) векономічнійсистемі.Економічнийкругообігздійснюється через ринкиресурсів й продуктуміжсуб'єктамиекономічноїсистеми. Рухресурсів йтоварівобслуговуєтьсягрошовими потокамивитрат йдоходів.Ці потоки вринковійекономіці ">протікають"міжїїсуб'єктами -домашнімигосподарствами йфірмами.Вониспрямовуютьсяринкамиресурсів йпродуктів йпроходять відсферивиробництва, уякійфункціонуютьфірми, через сферуреалізації (>розподілу йобміну),репрезентовануринком, досфериспоживання, уякійзнаходятьсядомашнігосподарства[6].

>Відкритаекономіка -цеекономічна система, котразв'язана ізіншими державами світумеханізмамиекспорту,імпорту йфінансовихоперацій (>рис.1.1.).

Так як вмоделівідображено лишегрошові потоки, то:

-експорт (Є) -цепотікгрошовихвиплат до системи навнутрішні ринкипродуктів;

-імпорт (I) —потік ізвнутрішньої національноїекономіки за кордон;

-чистийекспорт (>NE) —різницяміжвеличиноюекспорту таімпорту.

>Беручи доувагиринокпродуктів, можнавстановити щообсягнаціональноговиробництва (>національнийдохід)залежить від:

>споживчихвитратдомашніхгосподарств (>сукупнихвитрат);

>інвестиційнихвитратфірм;

>державнихвитрат (>державних закупівель);

>впливуекономічних системіншихкраїн,якийпоказникомчистийекспорт йвизначається якрізницяміжекспортом таімпортом.

 

>Рис.1.1.Кругообіг вринковійекономічнійсистемівідкритого типу.

>Імпортнітовари йпослугикупуються йдомогосподарствами, йфірмами, й Державою. Дляспрощеннявідображаєтьсялишенайбільшакатегорія —імпорттоварівспоживання.Якщо Є < Z,NE < 0, торізниця якщо оплачена чи шляхомпозики уіноземнихфінансовихпосередників, чи шляхом продажреальних йфінансовихактивівіноземцям.Такіоперації -чистийпритіккапіталу (>потікфінансовихресурсів),зображено якпотік довнутрішньогофінансовогоринку.Якщо Є > Z,NE > 0 —відтіккапіталу —економічна системадаєпозикиіноземцям чикупуєіноземніфінансові тареальніактиви.

>Сукупністьосновнихмакроекономічнихвзаємозв'язків можнапредставити увиглядісхеми (рис. 1.1).Аналізуючирис.1.1, можназробитивисновок, щорівністьміжнаціональним продуктом йнаціональним доходом увідкритійекономіцізберігається:

1) із точкизорудоходів: Y = З + T + P.S + Z,

2) із точкизорувитрат: Y = З +I+G + E, де З -витратидомогосподарств; Т - сумаподатків; P.S -заощадженнядомашніхгосподарств; Z - сумаімпорту; Є - сумаекспорту; I - сумаінвестицій; G -державнівитрати; Y -національний дохід.

1.2.сутністьсукупногопопиту та йогофактори.

Длярозуміння діїринковогомеханізмувеликезначеннямаєдослідженнявзаємодіїміжпопитом йпропозицією. Намакрорівні смердотірозглядаються не якпопит йпропозиція наокремітовари, а яксукупнийпопит йсукупнапропозиція. Анаціональнийобсягвиробництва йрівеньцінвизначаєтьсявзаємодієюсукупногопопиту тасукупноїпропозиції.

>Сукупнийпопит –цереальнийобсягнаціональноговиробництва,якийготовікупити за шкірногорівняцін (Р)макроекономічнісуб'єкти (>споживачі та уряд).

>Сукупнийпопит (АТ) можнавизначити заформулоюобчислення ВВП методомвитрат: ВВП = (АТ) = З + І + G +XN

де З –споживчийпопит –платоспроможнийпопитдомашніхгосподарств наспоживчітовари;

I –інвестиційнийпопит –попитпідприємців назасобивиробництва;

G –попит держави натовари тапослуги;

>ХN –попитзакордону.

При цьому,якщо намікрорівніпопит наокремітоваризалежить відрівня прибутку,ефектузаміщення, то, намакрорівнісукупнийпопитзмінюється подвпливомінших причин. То вданомувипадкунеможливопояснитизмінипопитуефектомзаміщення бо мививчаємосукупнийпопит на усітовари, коли один товар у неможе бутизаміненийіншим.Немає тут й зв'язку із доходом,оскільки збільшенняцінтоварів незавждиозначаєзменшеннязагальногономінального прибутку країни,хочатвердження, щозізбільшеннямпопитуцінипідвищуються,лишаєтьсявірним.

>Графічносукупнийпопитзображуєтьсякривою АТ, де Р –рівеньцін;Q –реальнийобсягвиробництва (>рис.1.2).

>Основною причиною спадукривої АТєефектпропозиції грошей:зростанняціни засталоїномінальноїпропозиції грошейробитьгроші “>коштовними” йвідповіднонизькимисукупнівитрати.


>Рис. 1.2.Кривасукупногопопиту (АТ)

>Чимнижчийрівеньцін, тімбільшийреальнийобсягнаціональноговиробництва якщокуплений (>сукупнийпопит).Розглядаючикриву АТ,бачимозміни вобсязісукупногопопиту,викликаногозмінамицін).Крива АТпоказує величинуреальнихвитрат для шкірногорівняцін,якщоіншіумови незмінюються.

Насукупнийпопитвпливає рядфакторів.Вониподіляються націнові йнеціновіфактори.

Доціновихфакторів, котрівпливають насукупнийпопит,належать[6]:

1.Ефектпроцентної ставки.Вінполягає до того, щопідвищенняпроцентної ставкигрошіпризводить доскороченнясукупногопопиту.Механізмвпливузаключається до того, щопідвищенняцін натоваризбільшуютьвитратиспоживачів йпідприємців, аотже,їмпотрібно понад грошей дляпридбаннятоварів йвиплатизаробітної плати.Відповіднозростаєпопит нагроші,підвищується відсоток за кредит.

>Якщопроцентна ставка якщовищою, ніжочікуванийприбуток відкупівліінвестиційнихтоварів, товиробництво якщоскорочуватися,тобтосукупнийпопитзменшиться.

2.Ефектбагатства, чиреальнихкасовихзалишків. Припідвищенніцін реальнавартість (>купівельнаспроможність)накопиченихфінансовихактивів, особливо ізфіксованоюгрошовоювартістю (>строковихрахунків чиоблігацій),зменшиться. Цеозначає, що населення реальностаєбіднішим, меншекупуєтоварівнаціональноговиробництва,сукупнийпопитпадає.

3.Ефектімпортнихкупівель.Підвищенняцін в странепризведе дозростаннякупівліімпортнихтоварів йзменшенняекспорту за кордон, щовплине наобсягнаціональноговиробництва йрівеньсукупногопопиту.Піддієюціновихфакторівсукупнийпопитзмінюється закривою АТ. Таким чином,підвищеннярівняцін Веде дозменшеннясукупногопопиту йнавпаки.

>Існуютьтакожнеціновіфактори, котрівпливають насукупнийпопит. До них належати:

1.Зміни вспоживчихвитратах:добробут населення;очікуванняспоживача;заборгованістьспоживача;податки.

2.Зміни вінвестиційнихвитратах:процентні ставки (зарахунокіншихфакторів,крімзмінирівняцін);очікуваніпрогнозніприбутки відінвестицій;податки ізпідприємств;технологія (>новітехнологіївимагають збільшенняінвестицій);надлишковіпотужності.

3.Зміни вдержавнихвитратах.

4.Зміни увитратах начистийобсягекспорту:національний дохід узакордоннихкраїнах-імпортерахвітчизняноїпродукції;валютнікурси (>падіння курсу національноївалютипризводить дозростанняімпорту йнавпаки).

>Піддієюнеціновихфакторів кривасукупногопопиту АТ (рис. 1.3)переміщуєтьсяправоруч вгору,якщопопитзбільшується (АТ АД1);ліворуч вниз,якщопопитзменшується (крива АТ 2);>Рис. 1.3.Впливнеціновихфакторів насукупнийпопит

1.3.Сукупнапропозиція.Кривасукупноїпропозиції

>Сукупнапропозиція –обсягтоварів тапослуг,якийфірмиготовівироблятипротягом року за шкірногорівняцін.

>КривасукупноїпропозиціїАSописує залежністьобсягівнаціональноговиробництва б відрівняцін Р (рис. 1.4).


>Рис. 1.4.Кривасукупноїпропозиції

>Наприклад, точка З награфіку 3.3показує, що зарівняцін –Pcфірмиготовідати дляринкутоварноїпродукціїQc

>Обсягипродукції, що їхньогофірмиготовівипускати наринок,залежать відцін наїхнітовари й від того, стільки смердотімаютьплатити завикористанняробочоїсили та заіншіфакторивиробництва.

Отже, кривасукупноїпропозиціїАSвідображаєдинамікувитратвиробництва наодиницюпродукції у зв'язкузізміноюрівняцін.

Насукупнупропозиціювпливає рядфакторів, котріподіляються націнові танецінові. Доціновихфакторів належати:

1) змінупроцентної ставки;

2) змінурівняцін.

Донеціновихфакторів належати:

1) змінуекономічнихправових норм:податки ізпідприємств тасубсидії;державнерегулювання;

2)зміницін наресурси (>наявністьвласнихресурсів;ціни наімпортніресурси;співвідношення наринкунаціональних таімпортнихресурсів);

3)зміни впродуктивності роботи.

>Підвпливомнеціновихфакторів кривасукупноїпропозиції (>рис.1.4.)переміщується:

>ліворуч вгору,якщосукупнапропозиціяспадаєвнаслідок збільшеннявитратвиробництва (>АS АS1);

>праворуч вниз,якщосукупнапропозиціязростає (>АS АS1);


>Рис. 1.4.Впливнеціновихфакторів насукупнупропозицію


1.4.Класична такейнсіанськамоделісукупноїпропозиції.

Удовгостроковомуперіодівиробництвореагує назміни всукупномупопитівиключнозміноюцін, аобсягвиробництва при цьому незмінюється.

>Найчастіше после збільшенняпропозиції грошей чидержавнихвидатківпевний одну годину наекономіціспостерігаютьсяіншіситуації.

1.Рівеньцінможезалишатисьнезмінним, аобсягвиробництвазбільшуватись (криваSRAS1 на рис. 1.5).

2.Рівеньцінпідвищується уміру збільшеннясукупноговипуску (криваSRAS2 на рис. 1.5).

>Рис. 1.5.Сукупнапропозиція вкороткостроковомуперіоді [15, 271]

>Перша кривасукупноїпропозиціїєкрайнімвипадкомкейнсіанськоїмоделіAS із абсолютножорсткимицінами йзаробітноюплатою йнезміннимрівнемсередніхвитрат. Друга криваєкейнсіанськоюмоделлю, вякійсереднівитрати йцінивиробництва призбільшеннісукупноговипускузростають. Напротилежністькласичнійтеорії,кейнсіанськийпідхідвиходить ізжорсткостіномінальних йгнучкостіреальних величин укороткостроковомуперіоді.Кейнсіанська модельґрунтується наприпущенні, щоекономікаскладається ізнедосконалихринків йфункціонує вумовахнеповноговикористанняфакторіввиробництва.Обсягсукупноїпропозиціїзвичайнонижчий відпотенційноговипуску йзалежить не відфакторіввиробництва, якідостатньо, а відсукупногопопиту. Томукейнсіанську модельінодівважаютьмоделлюсукупноїпропозиції длядепресивноїекономіки.

>Причиною збільшеннясукупноїпропозиції вкороткостроковомуперіодієнезмінністьсередніхвитратвиробництва,відповіднихкожномуможливомуобсягусукупноговипуску.Короткострокова кривасукупноїпропозиціїSRASбудується дляданогорівнясередніхвитратвиробництва прикожномуможливомузначеннівипуску.

Принезміннихвитратах тацінах стимулом длярозширеннявиробництваєзростаннясукупногопопиту йможливістьзбільшитиприбуток зарахунок продаждодатковоїкількостіпродукції.Якщорівеньцін принезміннихвитратахпідвищується,цеозначає збільшенняприбутковостівиробництва йдодатковостимулює йогорозширення.

>Виробництвореагує на збільшеннясукупногопопитузбільшеннямвипуску, але вскороченнясукупногопопиту –зменшеннямобсягіввиробництва. Призбільшеннісукупногопопитуобсягсукупноїпропозиції вкороткостроковомуперіодіможеперевищуватипотенційнийвипуск, а прискороченнісукупногопопиту – бутименшим.

Укороткостроковомуперіодіміжсукупнимпопитом,цінами йобсягомвиробництвавстановлюєтьсяпозитивнийвзаємозв'язок,якийпорушуєкласичнудихотомію йнейтральність грошей. Навідміну віддовгостроковогоперіоду,рівеньцінможевпливати наобсягвиробництва, аобсягвиробництва – нарівеньцін.Підвищенняцін принезміннихсередніхвитратахстимулює збільшеннявиробництва. А збільшеннясукупноговипуску, як правило,призводить допідвищеннярівнясередніхвитрат йстає причиноюпідвищенняцін.Якщосереднівитрати призбільшенні чизменшеннісукупноговипуску незмінюються чиціниінертні, –короткострокова кривасукупноїпропозиції якщогоризонтальною, як криваSRAS1 на рис. 1.5.Якщо призбільшеннівиробництва йсередніхвитратцінизростатимуть, – кривакороткостроковоїсукупноїпропозиціїнабуде позитивногонахилу, як криваSRAS2 на рис. 1.5. УграфічніймоделіSRASпідвищеннярівняцінвнаслідок збільшеннявиробництваозначаєпересування уміврівновагивиробництвауздовжкривоїсукупноїпропозиціїправоруч.Зниженняцінвнаслідокскороченняобсягіввиробництвапересуває точкурівновагивздовжкороткостроковоїкривоїсукупноїпропозиціїліворуч.Більшачутливістьцін йвитрат дообсягусукупноговипускуозначаєкрутішукороткостроковукривусукупноїпропозиції.

>Збільшеннярівнясередніхвитратвнаслідокзагальногопідвищенняцін,заробітної плати чизростанняіншихвитрат, непов'язаних зрозширеннямвиробництва,означаєпідвищеннярівнясередніхвитрат для шкірногоможливогообсягусукупноїпропозиції. НаграфікумоделіAD-ASцепризводить дозсувукороткостроковоїкривоїсукупноїпропозиціїSRAS вгору на величинупідвищеннясередніхвитрат.Зменшеннясередніхвитрат йцін, непов'язане зскороченнямвиробництва,пересуваєкороткостроковукривусукупноїпропозиціїSRAS навідповідну величину вниз.Чинники, щовикликаютьпідвищення чизниженняочікуваногорівнясередніхвитрат прикожномуможливомуобсязісукупноговипускуназиваютьсянеціновими чинникамисукупноїпропозиції.

Умакроекономічнійнауці немає єдиної думистосовноформизв’язківміжціною йсукупноюпропозицією. Узалежності від того, якцінивпливають насукупнупропозицію,існуютьдвімоделі:класична йкейнсіанська.Розбіжностіміжцими моделямивипливають зрізнихуявленьїхніхприхильниківстосовногнучкостіцін йзарплати.

>Історичнопершоюєкласична модель.Фундаментальнимположеннямкласичноїтеоріїє ті, щоекономікапостійнотяжіє допотенційногорівнявиробництва,якийвизначає міжвиробничихможливостейекономіки.Графічнокласичну модельсукупноїпропозиції можнапредставити наприкладіпадіннясукупногопопиту. як видно з малюнка 1.6,особливістюграфікакласичноїмоделіє ті, уній криваСПрмає формувертикальноїлінії, котрабересвій вушко уточціпотенційного ВВП,тобто вточці Раз. Зацих умівбудь-яка змінусукупногопопиту не так навиробництво. авикликаєлишезмінуцін.

>Рис.1.6.Класична модельсукупноїпропозиції.

>Згідно ізлогікоюкласичноїмоделі,падіннясукупногопопитувідноснопотенційного ВВПмиттєвопороджує дванаслідки. З одного боці на товарномуринкузнижуютьсяціни, ізіншого боці,падіннясукупногопопитуодночасновикликаєадекватнескороченняпопиту наринку роботи (По) йзменшенняномінальноїзарплати (>ЗПн).

Отже, вкласичніймоделі абсолютногнучкіціни йзарплатимиттєвонейтралізуютьбудь-яківідхиленняекономіки від умівповноїзайнятості.

>Класична модельвступає усуперечливість зреальноюекономікою, Якасвідчить, щофактичний ВВПдосить часто й натривалийперіодможевідхилятися відпотенційного ВВП. Алі Незважаючи натривалівідхиленнясукупноїпропозиції відпотенційногорівня, удовгостроковомуперіодідинамікафактичного ВВПвизначаєтьсядинамікоюпотенційного ВВП. Отже,класична модельсукупноїпропозиції – модель длядовгостроковогоперіоду. Цеозначає, щодовгострокова кривасукупноїпропозиціїмаєвиглядвертикальноїлінії, Якабере вухо уточціпотенційного ВВП.

>Кейнсіанська модельсукупноїпропозиціївиникла наґрунтіконструктивної критикикласичноїмоделі. Алікейнсіанська модельмаєдекількарізновидностей. Один зїїваріантів,якийназиваєтьсякрайнімвипадком,полягає до того, щосуспільніфакторизмішаноїекономікистримують вкороткостроковомуперіодіціни й зарплату відмиттєвогореагування насукупнийпопит. Цеозначає, що втакіймоделі якціни, то й зарплатаєнегнучкими. Зацих умівсукупнапропозиціязмінюєтьсяпропорційнозмінісукупногопопиту. Ос-кількицінистабільні, товнаслідок цого кривасукупноїпропозиціїприймаєвиглядгоризонтальноїлінії.

>Графічнокейнсіанську модельсукупноїпропозиції можнапредставити наприкладіпадіннясукупногопопиту[6]. як видно із малюнка 1.7., укейнсіанськіймоделі кривасукупноїпропозиціїмаєвигляд позитивнопохилоїлінії.Якщосукупнийпопитнедостатній,фактичнийобсягвиробництва (>Оф)зменшуєтьсястосовнопотенційногорівня (Раз) йможезнаходитися в цьомустаніпевний годину,оскільки зарплатаєнегнучкою.

>Рис.1.7.Кейнсіанська модельсукупноїпропозиції

Уумовахпадіннясукупногопопитусукупнапропозиція йзагальний ВВПопустятьсянижчепотенційногорівня ізодночаснимзниженнямцін.Покиномінальна зарплата незменшиться адекватнотоварнихцін,сукупнапропозиція незбільшиться й томуреальний ВВП неповернеться допотенційногорівня, аекономіка якщодепресувати в цьомустанітривалий годину.Вивестиекономіку з станудепресіїможелише держава.

>Головнаособливістькейнсіанськоїмоделікривоїсукупноїпропозиціїполягає до того, щоїї формаволодієздатністювідтворюватинеоднаковіспіввідношенняміждинамікоювиробництва йцін, котріспостерігаються вкороткостроковомуперіоді,тобтопротягомперіоду, колизаробітна плата мажі нереагує натоварніціни. При цьомуслідзазначити, що формакривоїсукупноїпропозиціївизначаєтьсядинамікоюцін уформіінфляціїпопиту.Стосовнодинамікицін уформіінфляціївитрат, то вонвизначає не формуцієїкривої. аїїгоризонтальніпереміщення


>РОЗДІЛ 2.АналізСОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО стану України.

 

2.1.Аналіз станурозвиткуекономіки вперехіднийперіод.

>Сучаснаукраїнськаекономіказнаходиться навідновлювальнійстадіїрозвитку,метоюякоїєдосягненняпоказниківтраєкторіїдовгостроковогозростання [15]. Узв’язку ізцимпостає проблема вформуваннісистемиоціночнихпоказників, задопомогою якіможливепроведенняаналізу станувітчизняноїекономіки адекватногосамеперехідномуетапу.Проблемівизначенняключовихпоказників, щохарактеризують станрозвиткуекономіки вперехідномуперіодіприсвячені роботиВ.Гейця, У. Савчука, П.Єменка, А. Грищенко, Б.Кваснюка,Є. Гайдара, У.Федосова таінших.

>Якіснийаналіз станурозвиткуекономіки проводитися наосновіключовихпоказників, асаме: валовоговнутрішнього продукту,обсягутіньовоїекономіки,інвестицій восновнийкапітал,обсягупромисловоїпродукції.Самеякіснийаналізданихпоказників винен статііндикаторомрозвиткуекономіка України насучасномуетапі.Аналізуючидинамікупоказників ВВП,обсягутіньовоїекономіки таінвестицій восновнийкапітал України,встановлено, щоспіввідношення їхнітемпів приросту (>падіння) не так напротязівсьогоперехідногоетапу.

>Рис.2.1.Динаміка ВВП,обсягутіньовоїекономіки таінвестицій восновнийкапітал впромисловості України

У тому годину, коли ВВП України таінвестиції восновнийкапітал 2003-гороціпроти 1990 рокувідповідносклали 54,6 та 44,5 %,обсягтіньовоїекономіки 109,6 % (>рис.2.1). Удодаткунаведені ВВП,обсягтіньовоїекономіки,обсягпромисловоговиробництва вцінах 2002 року таінвестиції восновнийкапітал вцінах 1996 року.Слідзауважити, що протягомдосліджуваногоперіодурівеньтіньовоїекономіки нескладав менше ніж 90 %рівняаналогічногопоказника 1990 року. Здодатку видно, що із 1990 року по 2003рік відбулосястрімкезростаннятіньовоїекономіки, щопов’язане ізвведенням політикилібералізаціїцін йкупоно-карбованця (1992 р.) талібералізаціїторгівлі (1995 р.).Слідзауважити, щолібералізаціяцінспричинилазростанняобсягівтіньовоїекономіки на 15 % йїївпливтривав 2 рокта.Лібералізаціязовнішньоїторгівлівикликалановухвилюзростаннятіньовоїекономіки,їївпливтривав 4 рокта, азростаннястановило 10 %.Обвальнепадіннявиробництва (1994 р.) привело дозначного (на 15 %)зменшенняобсягівтіньовоїекономіки й повернулоїїрівень нарівень 1990 р.Фінансова кризу йпозитивнийефектдевальваціїгривнізменшилиобсягитіньовоїекономіки на 4,4 % 1998-го р., 5,2 % 1999-го р. й на 3,4 % у 2000-му р.Післявичерпанняефектудевальваціїгривні (2001 р.) й ізпочаткомекономічногозростання “>тіньова”економіка “>оживає”.Їїзростаннястановить 2001-го, 2002 та 2003 рр.відповідно 4,3; 4,3 й 7,1 %.

>Рис. 2.2.Динаміка ВВП таобсягутіньовоїекономіки України

як видно із малюнку 2.2,обсягтіньовоїекономіки практичноєсталоювеличиною йколивається вмежах 75000-85000 млн. грн. вцінах 2002 року. У 2003 р.обсяг ВВП Україністановив 54,6 %рівня 1990 р. Заумовививеденняекономіки із “>тіні”, ВВП України 2003-го р.міг бістановити 330970 млн. грн., чи 73,28 % відрівня 1990 р. На малюнкузагальнийобсяг ВВПрозрахований як сума реального ВВП таобсягутіньовоїекономіки. Насьогодні рядекономістівстверджують, щочасткатіньовоїекономіки Україниєвищою ніж 34 %, щодаєпідставустверджувати прощебільшіобсягитіньовоїекономіки тагострунеобхідністьвиведеннякапіталу ізтіні.

>Встановлений фактвідносноїстабільностіабсолютнихобсягівтіньовоїекономікивпродовжостанніхтринадцяти роківдозволяєзробитивисновок, що такатенденціязбережеться й вмайбутньому. Цедаєпідставистверджувати, що одним зреальнихшляхівзменшеннятіньовоїчастки взагальному ВВПєзростання реального сектораекономіки.Нашірозрахунки показали, що прищорічномутемпі зростанню ВВП 9 %часткатіньовоїекономіки через 5 роківзнизиться до 22 %, а ще через 10 – до 14,5 %, що в 1,17разів меншеїїреальноїчастки 1990-гороці.

>Ефективністьінвестиційоцінювали задопомогоюкоефіцієнта, щорозраховується як ставлення приростуобсягувиробництва в абсолютномувиражені до приростуінвестицій восновнийкапітал.Данийкоефіцієнтпоказує, на стільки гривеньзбільшився (>зменшився)обсягвиробленоїпромисловоїпродукції призростанні (>падінні) вложеннихінвестицій гривню.

Утаблиці 1 уявленьрозрахуноккоефіцієнтавіддачіінвестицій впромисловомукомплексі України. Прирозрахункуобсягпромисловоїпродукціїприйнятий вцінах 2002 р., аінвестиції вцінах 1996 р. Уперіод із 1991 по 1994 рр. впромисловості України на 1 грн.зниженняінвестиційобсягвиробництвазнизився на 12,21 грн., а й заперіод із 1995 по 1998 рр. на 6,02 грн. Цесвідчить про ті, щоприскоренепадінняобсягіввиробництва напершомуетапі (1990-1994 рр.)уповільнюється до 1998 р.Післядосягненнянайнижчої точкипадіннявиробництвавіддачаінвестиційзмінює знак. При цьому напершійстадіївідновлюваногопроцесу (1999-2001 рр.) на 1 грн. приростуінвестиційприпадає 25,4 грн. прироступромисловоговиробництва, надругійстадії (2002-2003) – 22 грн.Динаміказміникоефіцієнтавіддачіінвестиційсвідчить прооздоровчу ролькризи.

>Таблиця 1.Розрахункикоефіцієнтавіддачіінвестицій впромисловості України

>Період >Приріст (>падіння) , млн. грн.

>Середнєзначення

>Q /I,грн/грн

>інвестицій в

>основнийкапітал (>І)

>обсягупромисловоїпродукції (>Q)
1991-1994 рр. -9568 -116830 -12.21
1995-1998 рр. -4980 -230001 -6.02
1999-2001 рр. +1886 +47789 +25.4
2002-2003 рр. +2062 +45284 +22.0

>Дещоіншізначенняпоказникавіддачіінвестицій маємо,використовуючивисхіднідані вфактичнихцінах.Нажальнаявністатистичнідані недаютьможливостіпроаналізуватидинаміку зазначеногопоказника вперіод із 1990 по 1994рік.

>Рис.2.3.Динамікакоефіцієнтавіддачіінвестицій в Україні.

З малюнку 2.3 видно, щонайбільшезначенняQ/I привикористанніфактичнихцін маємо на 2 роктараніше порівняно ізрозрахунками набазіпорівняльнихцін. При цьомупозитивнезначеннякоефіцієнтмає із 1996 року (0,04грн/грн)..

>Наступнимключовимпоказникомрозвиткуекономіки вперехідномуперіодієваловадоданавартість, щорозраховується якрізницяміжвипуском тапроміжнимспоживанням.Вонамістить усобіпервиннідоходи, щостворюютьсяучасникамивиробництва йрозподіляютьсяміж ними. Удодатку представленачасткадоданоївартості впромисловості України. як видночасткадоданоївартості в докризовому (1990)роцістановила 0,345.Далі відбулосязначнезниженняїїрівня, це у 1996році вонзнизилась до 0,306, 2001-гороці до 0,3 та 2003-гороці 0,248. Таким чином вперіод із 1990 по 2003рік в Україні відбулосяпогіршенняданогоякісногопоказника, що говорити пронераціональневикористанняресурсів,недостатністькоштів дляоновленняосновнихфондів,низькийрівень оплати роботи йнизькуприбутковістьпідприємствпромисловості[13].

>Головними чинниками, котрі привели дозростанняобсягіввиробництвамайже в всіхгалузяхекономіки, стали:підвищеннязавантаженняобладнання іустаткування, щопідтверджуєдинамікафондовіддачі; збільшенняобсягуінвестицій таоновленняматеріально-технічноїбазипідприємств;широкевпровадженняенергозберігаючихтехнологій.Піддієюцихфакторівзнизивсярівеньвитратенергоносіїв навиробництвоодиниціпродукції, щозменшило залежністьекономіки України відколиваньринкуенергоносіїв.

>Прорахунки, котріспричинилизначнепадіннятемпів зростанню ВВП у 2002році,зосереджуються,здебільшого, угрошово-фінансовомублоціекономічних проблем. Так,дефляційний характеррозвитку 2002 року, колизамістьзапланованихУрядом України 9%інфляції наріквідбуласяштучнадефляція в 0,6%,підставою для чого сталозавищення курсугривні,вдарив поекспортному секторуекономіки,який всучаснійструктурівиробництває таким, щонайбільшдинамічнорозвивається йзабезпечуєжиттєвоважливівалютнівливання.Наслідком цого сталавтратаекспортерамимайже 5 млрд. грн.прибутку,півтора із якіпередбачалосяспрямувати вбюджети всіхрівнів, але втехнологічнеоновленняекспортнихвиробництв.

>Негативну роль усуспільно-економічних процесів,динаміціобсягів йструктури ВВП,наповнюваностібюджетів всіхрівнів,відігралатакожжорсткамонетарна політика.Рівеньмонетаризаціїекономіки,якийупродовж 2001-2002 рр.зріс із 15,5% до 24% (але й порівняно ізрозвиненимикраїнами, децейпоказникстановить неменш як 60%,єнедостатнім),призвів доревальваціїгривні, щовідразунегативним чиномпозначилося напідприємствах-учасникахзовнішньоекономічноїдіяльності.

Через процесдефляціїзазналитакожвтратвнутрішньоорієнтованівиробництва.Динамікуефективностіпідприємств 2002 року можнаохарактеризувати таким чином –зростаннячасткизбитковихпідприємств йпадіннярентабельності тазагальноїсумиприбутків уприбуткових.

Ос-кількипровідникомгрошово-кредитної політики в УкраїнієНаціональний банк,перспективиекономічногозростаннязначноюміроюзалежатимуть відурахуванняпомилокминулого року йприйняттярішень, щостимулюватимутьпідприємницьку діяльність всіхсекторівекономіки,підвищуватимутьдобробут йкупівельнуспроможність населення.

>Позитивнізміни вполітиці уряду ужеспостерігаються. Такими,зокрема,єрішення провикористання бюджетногодефіциту якдодаткового стимулуактивізаціїекономічнихпроцесів, атакожпідвищеннямінімальноїзаробітної плати.

2.2Сучаснітенденціїекономічноїдинаміки України.

>Економіка України у 2007 р.продовжувалазростатишвидкими темпами.Приріст ВВП запідсумком рокусклав 7,3 %, що невідрізняється віданалогічногоминулорічногопоказника [14]. При цьому, Незважаючи нащомісячнезменшеннятемпів приросту ВВП, смердоті все однезалишалисявищими запоказникианалогічнихперіодівминулого року (рис. 3.1).

У структурномуподіліосновнимирушіямидинамічного збільшення ВВПслідвважатиприскореннятемпівзростання впереробнійпромисловості,доданавартість вякійзбільшилася за 11місяців року на 12,9 %,будівництві (11,3 %) таоптовій йроздрібнійторгівлі (17,4 %).Натомість, порівняно ізпопереднім фатальністю,суттєвопогіршилося становище всільськомугосподарстві (спад на 5,2 %),сповільнивсяприріст удобувнійпромисловості,виробництві тарозподіліелектроенергії, газу та води,транспортнійгалузі (рис. 3.2).

Навідміну відпопереднього року,якийпозначивсявипереджаючими темпамизростаннядобувнихгалузей, у 2007роціпершість упромисловомузростанні належалапереробнійпромисловості. Роль «>локомотивів»відігралихарчовапромисловість тамашинобудування, котрі разомзабезпечили 46,2 % прироступромисловоїпродукції (успівставнихцінах).Внесокметалургії взростанняпромисловостідещозменшився порівняно ізпопереднім фатальністю тасклавлише [17].

>Наведенагалузева структураекономічногозростаннязасвідчуєкомбінаціювнутрішньогоспоживчого таінвестиційногопопиту таекспортного чинника якчинниківекономічногозростання у 2007році.

>Внутрішнійспоживчийпопит у 2007 р. був одним ізпровіднихчинниківекономічногозростання.Згіднозістатистичнимиданими,темпи приростукінцевогоспоживання усічні-жовтнісклали 12,4 %, зокрема.споживчихвитратдомашніхгосподарств – 15,2 %.Загалом,часткаспоживчихвитрат у ВВПсклала 78,3 %, що на 0,1в.п. більше, ніжрік тому.

>Рис. 3.1.Темпи приросту ВВП Україні у 2005-2007 рр., кумулятивно, % доаналогічногоперіодупопереднього року

Темп приростукінцевихспоживчихвитрат усічні-жовтні 2007 р. в 1,7 разуперевищивзагальний темп приросту ВВП (успівставнихцінах) [16].

>Активізаціяспоживчогопопитузнайшлавідображення вструктурнійдинаміціпромисловоговиробництва:відзначенопомітнеприскорення приростувиробництва вхарчовійпромисловості,припинився спад улегкійпромисловості.Середпідгалузеймашинобудуваннявипереджаючими темпамизросталотранспортнемашинобудування:зокрема,випусклегковихавтомобілівзріс за 10місяців року (в натуральномувимірі) на 42,5 %.Значну рольспоживчогопопитузасвідчуєтакожприскореннядинамікироздрібного товарообігу: заріквінзбільшився на 28,8 %, що на 2,3в.п. більше, ніжторік.

>Підґрунтямзростанняспоживчогопопиту сталопродовженнятрадиційної дляостанніх роківтенденціївипереджаючогозростаннядоходів населення порівняно ізосновнимимакроекономічнимипоказниками.Цьомусприяли якзагальнепожвавленняекономічноїдинаміки, то й заходь державної політики –зокрема,внесення 2007-го р.змін в Україну «Продержавний бюджет України на 2007рік», котріпередбачали болеединамічнезростаннясоціальнихстандартів.Номінальнідоходи,отриманінаселенням за 11місяців 2007 року, впорівнянні ізвідповіднимперіодом 2006 р.зросли на 29,9 %.Середньомісячназаробітна платазбільшилася на 29,6 % йстановила увересні 1485 грн.Соціальнідопомоги татрансфертизросли вномінальномувимірі на 27,5 %.Кошти, щонадходили донайменшзабезпеченихпрошарківгромадян,обумовилизростанняплатоспроможногопопиту напродукцію широкоговжитку,насамперед –харчову.Додатковийімпульсзростаннюспоживчогопопиту натакупродукціюнадалипідвищеннясоціальнихвиплат улітньо-осіннійперіод, атакож (>значноюміроюнеофіційні)виплати,пов’язані ізпередвиборчимипроцесами.

>Рис. 3.2.Темпи приростуосновнихскладових ВВП у 2006-2007 рр., % доаналогічногоперіодупопереднього року

>Фінансовезміцненнядомогосподарств тадинамічнезростаннядепозитів населення укомерційних банках (на 53,9 % за 2007рік)сприялиподальшомуприскореннюкредитноїактивностібанків наспоживчомуринку. Зазагальногозростання на 74,1 %обсягівбанківськихкредитів,наданих векономіку,кредитифізичним особамзбільшилися на 97,8 %. Цесприялопідвищеннюпопитунасамперед натоваритривалогокористування.Водночасвивільненікоштидомогосподарств було бдодатковоспрямовано напотреби поточногоспоживання.

>Активнийвнесок уформуваннязростанняспоживчогопопитуздійсниливидаткиДержавного бюджету. Запідсумками 11міс. 2007 р.загальнийрівеньфінансуваннявидатківсклав 99,8 %запланованих насічень-листопад зазагальним фондом, при цьомувидаткиДержавного бюджету зацейперіод на 27,6 %перевищувалирівеньаналогічногоперіоду 2006 р.

якнаслідокзазначенихпроцесів,темпизростаннявитрат населення за 11місяців 2007 рокусклали 31,3 % тавперше заостанніп’ять роківперевищилиприрістдоходів.

>Водночас, вартовраховувати, щоцейприрістчастково було бабсорбованозбільшеннямвитрат населення на оплатужитлово-комунальнихпослуг. В частности,середнінарахування зажитлово-комунальніпослуги однієївласникаособовогорахункузросли на початку року на 89 %.

>Суттєвепосилення 2007-го р.інвестиційноїскладовоїекономічногозростаннязасвідченевипереджаючимзростанням валовогонагромадження основногокапіталу. Запідсумкамитрьохкварталівваловенагромадження основногокапіталусягнуло 25,6 % ВВП, що на 2,5в.п. більше, ніжторік. При цьомуприріст зазначеногопоказникасклав 22,3 %, впівтора разуперевищував темп приростукінцевогоспоживання тазабезпечив 67,0 % приросту ВВП усічні-вересні 2007 р. (успівставнихцінах).Реальнийприрістінвестицій восновнийкапіталсклав за 3квартали року 28,5 % (>проти 16,1 % зааналогічнийперіодминулого року), щонаклалопомітнийвідбиток надинамікупромисловоговиробництва.

>Активізаціїінвестиційноїдіяльностізначноюміроюсприялодинамічнезростанняфінансового результатуприбутковихпідприємств, якусклало за 11місяців року 64,5 %, що более ніж у 3,2 разу понадіндексуоптовихцін впромисловості (20,0 % улистопаді 2007 до листопаду 2006 рр.).Фінансуванняінвестицій восновнийкапітал зарахуноккоштів державного ймісцевихбюджетівзросло за 9місяців 2007 р. на 28,1 %,протеїхнячастка взагальнихкапіталовкладенняхзнизилась до 7,7 %проти 8,9 % зааналогічнийперіодпопередньогороку[17].Якщо вціломуфінансуваннявидатківзагального фонду

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація