Реферати українською » Экономика » Словник економічних термінів


Реферат Словник економічних термінів

Страница 1 из 22 | Следующая страница

>АБАНДОН (>фр.abandon; анг.abandonment) - право страхувальника заявити про усунення своїх прав на застраховану майно на користь страховика й одержати повну страхову суму. Заява про А. має зроблено протягом 6 місяців від моменту виникнення підстав і потрібні підтвердження страховки. З огляду на А. до страховику переходять повне право на застраховану майно.

>АВАЛЬ (анг. іфр.aval) - вексельне поручництво як особливої гарантійній записи, яким аваліст, тобто. обличчя, що дало таке поручництво, приймає себе відповідальність перед власником векселі у виконанні зобов'язань будьяким зі зобов'язаних за векселем осіб: акцептантом, векселедавцем,индоссантом.Авалист ставить на на лицьовій стороні векселі чи додатковому аркуші (>аллонже) свій підпис. Це збільшує надійність векселі.Авалист,оплативший вексель, набуває права, які з векселі, і звільняється з відповідальності, коли перестає відповідати за векселем основний боржник. Можливо прийнято протягом усього суму векселі чи частину їх.

>АВАНС (>фр.avance; анг.advance) - грошова сума чи інша майнова цінність, видана чиперечисляемая має значення майбутніх платежів за матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг та інших., обов'язковий за поставок в кредит. У зовнішній торгівлі під авансовим платежем розуміється будь-який платіж, виробленийпокупателем-заказчиком до відвантаження товару надання послуг. А. (зазвичай 10-40% вартості контракту) зараховується при остаточних розрахунках, при невиконанні зобов'язань - має бути повернуто. А є засобом забезпечення виконання зобов'язань.

АВАРІЙНИЙ БОНД (анг.averagebond) - передплата, видана вантажоодержувачем чи страховиком вантажу перевізникові і при отриманні вантажу на тому випадку, коли мали місце збитки та витрати, які можуть бути визнаними загальної аварією. У ньому одержувач зобов'язується оголосити вартість вантажу і сплатити належну частку із загальної аварії відповідно додиспаше.Перевозчик вправі не видавати вантаж до кінцевого видачіА.б. та обсягів надання належне забезпечення.

АВАРІЙНИЙВЗНОС (анг.averagepayment) - грошова сума, необхіднадиспашером (судновласником) у вантажовласника як забезпечення сплати його у витратах із загальної аварії. У доповіді міжнародної практиці вантажних перевезень називається депозиту.ГрузовладельцуА.в. компенсується його страховиком.

АВАРІЙНИЙСЕРТИФИКАТ (анг.averagecertificate) - документ, підтверджує характер, величину і причини збитку взастрахованном майні. Складається аварійним комісаром і видається зацікавленій особі, зазвичай, після оплати їм рахунки витрат і винагороди аварійного комісара.

АВАРІЯ (>ит.avaria; анг.average) - збитки, збитки, завдані транспортному засобу, вантажу, фрахтові у процесі перевезення.

>АВИЗО (італ.avviso; анг.advice) - офіційне повідомлення щодо змін у стані взаємних розрахунків, переказ грошей, посилці товарів хороших і т.п..направляемое одним контрагентом іншому. Банки повідомляють з допомогою А. своїм клієнтам про дебетових і кредитових записах за рахунками, виплати перекладів, виставлянні чека, відкритті акредитива, про залишку коштів у рахунку. У ньому мають бути вказані його номер, дата, зміст операції, сума, найменування платника і одержувача.

>АВИСТА – запис на документі грошових розрахунків (наприклад, на векселі), що підтверджує, що сплата Основних напрямів мусить бути зроблена після закінчення певного терміну з його пред'явлення.

>АВТАРКИЯ (від грецьк.autarkeia - самозадоволення, анг.autarky) - економічна політика, спрямовану відокремлення країни від економік інших країнах. Як основних засобів використовується встановлення високих обмежувальних мит на ввезені товари, підвищення цін товари споживчого призначення та інших.

>АВТОМАТИЗИРОВАННАЯКЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТО (анг.automatedclearing house) - 1) система спеціальних міжбанківських організацій, здійснюють безготівкові розрахунки з чекам та інших платіжним документам шляхом заліку взаємних вимог; 2) механізм проведення взаємних розрахунків між членами товарних і фондових бірж.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО (анг. copyright) - розділ громадянського права, регульований національними законів і міжнародними конвенціями; правової інститут, охороняє результат творчої діяльності - твір як нематеріальної об'єкт, втілена у об'єктивної формі.А.п. поширюється на закінчені чи незакінчені твори науки, літератури і мистецтва, є результатом творчої діяльності, незалежно від призначення й гідності твори, і навіть способу його відтворення.

>АВУАРЫ (>фр.avoir; анг.assets,holdings) - 1) різні активи (кошти, чеки, векселі, переклади, акредитиви), якими виробляються платежі, погашаються зобов'язання їхніх власників; 2) кошти банку, зокрема. в іноземній валюті, цінні папери, золоті, що перебувають у зберіганні у іноземних банках-кореспондентах. Іноземні А. підпорядковуються юрисдикції країни, де їх розміщені, і може арештовані чи конфісковано її урядом.

АГЕНТ (анг.agent) - юридичне чи фізична особа, яка скоює операції з дорученням іншої особи (принципала) над його рахунок і його імені, яка є у своїй його службовцям. Право На отримання платежів має бути обумовлено вагентском угоді , як й інших повноважень. Що стосується третю сторону Чи, можливо виступати: 1) розкриваючи існування принципала і вказуючи принципала; 2) не розкриваючи існування принципала, але з вказуючи його від імені; 3) не розкриваючи існування принципала і укладаючи договір від імені. У першому та другому разі третій бік може звертатися зі вимогами лише упринципалу, а останньому - на власний розсуд.

>АГЕНТСКОЕ УГОДА (анг.agencyagreement businessagreement) - договір з агентом про виконання ним від імені Ілліча та у сфері принципала певного роду обов'язків (представляти принципала над ринком, шукати покупців, здійснювати збут продукції принципала і виробляти закупівлю необхідноїпринципалу продукції і на ін.)А.с. містить: опис продукції; визначення регіону, У ньому діє агент; його ставлення (зобов'язання) в іншу продукції принципала нині у майбутньому; єдині і виняткові права агента представляти принципала; лад і терміни звітності агента перед принципалом; право передачі агентом своїх зобов'язань третіх осіб; межі, у яких принципал може проводити свої операції без допомоги агента на зазначеної території.

АГЕНТСУДОВОЙ (анг. Shippingagent) - обличчя, що надає судновласнику послуги з урахуванням морського агентського договору, містять риси договорів поручництва, збереження і підряду. А. сповіщає відправників відповідні державні органи про час прибуття судна, організує виконання різних портових формальностей і обслуговування судна, оформляє документи, захищає інтереси судновласника тощо.

>АКВИЗИТОР (від латів.acquisitor - покупець; анг.acquirer) - співробітник (агент) транспортних чи страхових підприємств (установ), до обов'язків якого входить залучення (активізація) нових вантажів чистрахований.

>АККРЕДИТИВ (від латів.accreditivus - довірчий; ньому.Akkreditiv;фр.accreditif, анг.letter ofcredit) - 1) зобов'язання банку зробити на прохання і вказівкою імпортера платіж експортерові (при готівкових розрахунках) чи приймати тратту, виставлену експортером (під час розрахунків в кредит), не більше певної суми і продовження строку та "проти передбачених документів (зазвичай коносамента, страхового поліса, рахунка-фактури); 2) іменна цінний папір, союз право особи, з ім'ям яку вона виписана, отримати зазначену в А. суму в цілому або частинами у банку іншого міста по закордонах протягом визначеного терміну (грошовий А.).

АКТИВ (від латів.activus - дієвий; анг.asset) - вся сукупність майнові права (тих матеріальних цінностей, коштів, боргових вимог, і ін.), що належать фізичному чи юридичній особі.

АКТИВНАПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС (анг.activepaymentbalance) - перевищення грошових дохідної частини, отриманих з-за кордону, за їхніми закордонними видатками.

АКТИВНА ТОРГОВЕЛЬНИЙ БАЛАНС (анг.activetradebalance) - перевищення експорту товарів над імпортом.

>АКТИВЫДОЛГОСРОЧНЫЕ – активи, що розвиваються задля перепродажу й які мають служити підприємству терміном понад рік. Відомі як і постійні активи, кошти.

>АКТИВЫЛИКВИДНЫЕ – активи як коштів чи легкопреобразуемие в кошти.

>АКТИВЫНЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ – активи, які мають фізичної інтерпретації, наприклад, фірмовий знак, патент.

>АКТИВЫОБОРОТНЫЕ (>ТЕКУЩИЕАКТИВЫ) – кошти чи інші активи (наприклад, запаси, дебітори, короткострокові інвестиції), які за нормальних умов би мало бути перетворені на кошти.

>АКТИВЫПОСТОЯННЫЕ, ОСНОВНІ ЗАСОБИ – активи, потрібні організації підтримки її виробничої чи комерційної діяльності (заводи, транспорт, устаткування).

>АКЦЕПТ (від латів.acceptus - ухвалений; анг.cceptance) - згоду: 1) платника на оплату грошових і товарних документів у внутрішньому, а міжнародному обороті; 2) банку гарантувати сплату суми, яка вказана у перекладному векселі; 3) платника оплатити перекладної вексель в разі настання вказаної у ньому терміну (оформляється як відповідної написи акцептанта на на лицьовій стороні векселі); 4) на підписання договору відповідно до пропозицією (офертою) з іншого боку. У міжнародне право А. - одностороннє заяву про зв'язаності умовами договору.

>АКЦЕПТАНТ (від латів.acceptans - приймає; анг.acceptor) - обличчя, прийняло він зобов'язання сплатити за пред'явленим рахунку, векселем.

АКЦИЗ (від латів.accidere - обрізати;фр. -accise; анг.excise,excise-duty) - одне із видів непрямого податку товари або ж послуги,включаемого у ціну чи тариф. Вибірковий А. поширюється визначений коло товарів та послуг масового від попиту й предметів розкоші. На широкому значенні - універсальний А. - є продажі податку додану вартість.

>АКЦИОНЕРНОЕ СУСПІЛЬСТВО (ньому.Aktiengesellshaft;фр.societeanonime; анг. company limitedbyshares,corporation,jointstock company, public company) - організаційно-правова форма підприємницької організації; створюється з урахуванням добровільного угоди юридичних і фізичних осіб, що об'єднує свої гроші шляхом випуску акцій.А.о. може бути з обмеженою (акціонери відповідають лише внесених капіталом чи гарантованої ними сумою) і необмеженої відповідальністю; відкритого з вільною продажем акцій над ринком) і закритого (акції розподіляються лише з боку засновників) типу. Особи, які отримують акції цього товариства, мають право отримання частки прибутку на формі дивіденда. Вищим органомА.о. є зборів акціонерів,избирающее правління. КоштиА.о. можуть складатися від продажу акцій,накопляемой прибутку, з допомогою банківський кредитів, випуску облігацій. Для установиА.о. необхідно укласти нотаріально завірений договір, що його статутом. Статут повинен включити: фірмову найменування, юридичну адресу, вказівку про об'єкт діяльності, розмірі статутного капіталу, категоріях і від номінальної вартості випущених акцій, формі публікацій суспільства, чисельний склад правління.

АКЦІЯ (>фр.action - цінний папір; анг.share,stock) - вид цінних паперів; випускаються акціонерним суспільством, і, зазвичай звертаються на фондову біржу, даючи її власникові декларація про частини прибутку підприємства у вигляді дивіденда. Розрізняють дві основні виду А.: привілейована Проте й проста А. Перша дає її власникові переважне (першочергове) декларація про отримання дивіденда (його мінімальний розмір гарантується акціонерним суспільством) і повернення акціонерного капіталу разі ліквідації підприємства. У той самий час власник привілейованої А проти неї голосу у акціонерному суспільства, якщо інше не передбачено його статутом. Проста ж А. дивідендів не гарантує. Його величина визначається щорічно загальними зборами акціонерів за підсумками господарським діяльності підприємства протягом року. Кожна їх дає її власникові право участі у управлінні суспільством. Причому, якщо сама й той самий А. належить кільком особам, усі вони зізнаються одним власником Проте й мають одні м голосом. Грошова сума, позначена на А., називається її акцій становить, а ціна, якою вона продається над ринком - її курсом. Зазвичай А. містить такі реквізити: фірмову найменування акціонерного товариства, його місцезнаходження, порядковий номер А., дату її випуску, категорію. вид, номінальну вартість будівництва і т.п.

>АМОРТИЗАЦИЯ(от анг.amortization) - процес постійного перенесення вартості використовуваних коштів праці в частинам на створювану продукцію, цільове накопичення коштів та його наступне застосування відшкодування зношених коштів праці.

>АНТИДЕМПИНГОВОЕ ЗАКОНОДАВСТВО (анг.antidumpinglegislation) - антидемпінгові заходи держави за стримування імпорту, з національних економічних інтересів.

>АНТИДЕМПИНГОВАЯ МИТО (анг.antidumpingduty) - додаткова імпортне мито, якої оподатковуються товари, експортовані за нижчими від нормальних цін світового фінансового ринку чи внутрішніх цінимпортирующей країни.

>АНТИКОНКУРЕНТНАЯ ПРАКТИКА (анг.anticompetitionpractice) - порушення компаніями, підприємствами, організаціями правил конкуренції; завоювання панівного становища над ринком, що призводить до обмеження доступу нею іншим виробникам, диктату цін, і інших умов комерційної діяльності.

>АНТИТРЕСТОВСКОЕ ЗАКОНОДАВСТВО (анг.antitrustlaw,antimonopolylegislation) - законодавчі акти, регулюючі процес централізації капіталу і службовці юридичної основою подоланняантиконкурентной практики. Першим із них став законШермана-Клейтона, прийнятий у США в 1890 р.

>АРБИТРАЖ(англ.arbitration) – державний орган до розв'язання господарських спорів.

ОРЕНДА (від латів.arrendare - віддавати наймачам; анг.lease,rent) - договір між власником майна - орендодавцем (наймодавцем) орендарем (наймачем), за яким останній навозмездной основі (за орендної плати) отримує майно у тимчасове користування (повне чи часткове господарське володіння) для самостійного здійснення господарську діяльність чи іншої мети. Розрізняють три "види А.: короткострокову А. -рентинг; середньострокову А. -хайринг; довгострокову А. - лізинг.Арендодатель відпо-відає недоліки зданої в А. майна, навіть якщо під час ув'язнення договору, він не знав про ці недоліках. Орендар отримує право власності продукції й інші доходи, створювані внаслідок експлуатації орендованого майна, і якщо інше не в законі передбачено чи умовами договору. Він також вправі здавати майно в суборенду, якщо передбачено в договорі і суперечить Закону. Після закінчення договору майно повертається орендодавцю. Якщо орендар продовжує користуватися майном після закінчення терміну договору А., за відсутності заперечень із боку орендодавця, договір вважається відновленим на невизначений термін. У цьому кожна сторона вправі відмовитися від цього, попередивши інший бік щонайменше як по місяці. Можливий варіант, коли договір передбачає викуп орендованого майна, частково чи цілком, зокрема. до закінчення терміну а., за умови внесення орендарем всієї зумовленої договором орендної плати (викупної ціни).

>АРЕНДНОЕ ПІДПРИЄМСТВО (анг.rentedenterprise) - підприємство, працююче за умов оренди майна (землі, устаткування й т.д.).А.п. вправі самостійно: 1) вести виробництво, реалізовувати на власний розсуд продукцію, продавати, обмінювати і складати їх у суборенду; 2) надавати у тимчасове користування матеріальних цінностей, що входять до склад орендованого майна, коли цей не порушує орендного договору. ДоходА.п. використовується ним своєму розсуду і вилученню заборонена.

>АРТИКУЛ (від латів.articulus - розділ, стаття; анг.article) - 1) особлива рубрика (стаття) у деяких законах та інших офіційних актах; 2) тип вироби, товару, і навіть його цифрове чи літерне позначення.

>АТТЕСТАЦИЯ ПРОДУКЦІЇ (від латів.attestato - свідчення; анг.attestation ofproducts,productassessvent) - офіційне визначення

Страница 1 из 22 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація