Реферати українською » Экономика » Система показників планів торговельного підприємства


Реферат Система показників планів торговельного підприємства

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1.ТИПЫ І ПЛАНИПЛАНИРОВАНИЯ НА ТОРГОВІЙ ПІДПРИЄМСТВІ

1.1 Структура планів торгового підприємства

1.2 Перспективнийвнутрифирменное планування

1.3Среднесрочное і поточне планування

1.4Оперативно-календарное планування

1.5Организационно-иерархическая підпорядкованість планів підприємства

2. СИСТЕМАПОКАЗАТЕЛЕЙПЛАНОВ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ ВЗАЄМОДІЯ ЗНОРМАТИВАМИ

2.1 Поняття планових нормативи і нормах

2.2 Механізм взаємодії нормативів і планових показників

3. АНАЛІЗ СИСТЕМИПОКАЗАТЕЛЕЙПЛАНОВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1 Коротка характеристика підприємства

3.2. Види планів і планових показників, використовуваних для підприємства

3.3 Рекомендації для вдосконалення системи планових показників

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Нині у Росії бурхливе процес формування й вдосконалення роботи діючих підприємств різної форми власності. Планування є важливим частиною підприємницької діяльності.

Поняття "планування діяльності фірми" має дві сенсу.

Перший – загальноекономічний, з погляду загальної теорії підприємства, її природи.

Другий –контрольно-управленческий. Тут планування – одне з функцій менеджменту, вміння передбачити майбутнє підприємства міста і використовувати цю передбачення.

Обидві боку планування тісно пов'язані між собою. Можливість планування, як конкретної діяльності, випливає з природи фірми, безпосередньо визначається загальними умовами господарювання.

Як показало практика, застосування планування створює важливі переваги:

- уможливлює підготовку для використання майбутніх сприятливих умов;

- проясняє проблеми;

- стимулює менеджерів до реалізації своїх рішень на подальшу роботу;

- покращує координацію дій у створенні;

- створює передумови підвищення освітньої підготовки менеджерів;

- збільшує можливості у забезпеченні фірми необхідною інформацією;

- сприяє раціональнішому розподілу ресурсів;

- покращує контроль у створенні.

Сучасний ринок пред'являє серйозні вимоги до підприємства. Складність та висока рухливість що відбуваються у ньому процесів створюють нові передумови ще серйозного застосування планування. Основними чинниками зростаючу роль планування у сучасних умовах є:

- підвищення розміру фірми і ускладнення форм її діяльність;

- висока нестабільність зовнішніх умов і внутрішніх чинників;

- новий стиль керівництва персоналом;

- посилення відцентрових наснаги в реалізації економічної організації.

У зв'язку з вищевикладеним тема курсової роботи є підставою актуальною.

Метою курсової роботи є підставою вивчення системи показників планів торгового підприємства міста і їх взаємозв'язки.

Досягнення поставленої мети вирішити такі:

- вивчити типи й ті види планування на торговому підприємстві, зокрема. розглянути структуру планів торгового підприємства; перспективневнутрифирменное планування; середньострокове і поточне планування;оперативно-календарное планування;организационно-иерархическую підпорядкованість планів підприємства;

- досліджувати систему показників планів торгового підприємства, їхню взаємодію з нормативами, саме – вивчити поняття планових нормативів і норми; механізм взаємодії нормативів і планових показників;

- проаналізувати систему показників планів з прикладу мережі магазинів "Тамара" і дати рекомендації з її вдосконаленню.


1.ТИПЫ І ПЛАНИПЛАНИРОВАНИЯ НА ТОРГОВІЙ ПІДПРИЄМСТВІ

 

1.1 Структура планів торгового підприємства

Структура планів визначається функціями підприємства його внутрішньої адміністративно-господарській структурою.

У результаті те, що план - центральне ланка господарського управління, із єдиною метою упорядкування керівництва усі підрозділи розробляють свій план, який ув'язується зі загальним планом торгового підприємства. Збалансованість внутрішньовиробничих планів - одне з найскладніших завдань планування.

У плані поетапно встановлюються всі необхідні вертикальні і горизонтальні зв'язок між підрозділами все запланований період.

Паралельно діючі структури, зазвичай, незалежні друг від одного й не обізнані з стан справ в суміжних підрозділах. Вони виконують завдання, вказаний у плані, що й служить системою зв'язку.

Система планування забезпечує найбільшу віддання і вигоду торговельному підприємству і під час наступних правил:

- пунктуальна обгрунтованість кожного елемента і кожного етапу плану;

- точне виконання планових завдань усіма його учасниками;

- наявність суцільного безперервного обліку, контролю та коригування виконання плану.

>Разнообразную характером й терміни виконання діяльність структур і персоналу можна виміряти, і проконтролювати з допомогою не однакових, а різноманітних показників, методів організації та виконання плану. Плани у своїй групуються:

1. По термінів виконання (рис. 1.1);

2. По функцій призначення:

- комерційні (збут продукції і на матеріально-технічне забезпечення підприємства);

- інвестиційні;

- плани з праці, заробітної плати, соціальної підтримці персоналу.

>Рис. 1.1. Класифікація планів з термінівисполнения[1]

3. По рівням управління підприємством:

-общефирменние;

- за підрозділами;

- плани робіт функціональних відділів;

- плани робіт ділянок.

1.2 Перспективнийвнутрифирменное планування

За сучасних умов стали зосередити всю більшої уваги розвитку перспективного планування як інструменту централізованого управління. Таке планування, що охоплює період від 10 до 20 років (зазвичай 10-12 років), передбачає розробку загальних принципів орієнтації торгового підприємства з перспективи (концепцію розвитку); визначає стратегічний напрям і програми розвитку, утримання і послідовність здійснення найважливіших заходів, що забезпечують досягнення поставленої мети. Перспективний планування допомагає приймати рішення з комплексним проблемам діяльності підприємства у міжнародному масштабі:

- визначення та напрямів і розмірів капіталовкладень і вибір джерел фінансування;

- впровадження технічних нововведень, і прогресивної технології;

- форми здійснення закордонних інвестицій у умовах здобути нові підприємств;

- вдосконалення організації управління з окремим підрозділам й кадрової політиці.

Оскільки оцінка перспектив за умов стихійного розвитку світового фінансового ринку вкрай невизначена, в перспективному плануванні неспроможна орієнтувати підприємство для досягнення кількісних показників і тому зазвичай обмежується розробкою лише найважливіших якісних характеристик,конкретизируемих програми чи прогнозах. Через них здійснюється координація перспективних напрямів розвитку всіх підрозділів торгового підприємства з урахуванням їхньої потреб й інвестиційних ресурсів. За підсумками програми розробляються середньострокові плани, у яких містять як якісні характеристики, а й кількісні показники, деталізовані і які конкретизовано з погляду вибору коштів на реалізації цілей, намічених у рамках перспективного планування.

У системі перспективного планування залежно від методологією й цілей зазвичай розрізняють довготривале планування і стратегічне планування.

У системі довгострокового планування використовується метод екстраполяції, тобто. застосування результатів минулого періоду й з урахуванням постановки оптимістичних цілей поширення кілька завищених показників наступнийпериод.[2]

Стратегічне планування ставить за мету дати комплексне наукове обгрунтування проблем, із якими може зіштовхнутися підприємство у майбутньому періоді, і основі розробити показники розвитку підприємства на плановийпериод.[3]

У основу розробки плану кладеться:

- аналіз розвитку торгового підприємства, завданням якого є з'ясування чинників, які впливають розвиток відповідних тенденцій;

- аналіз позицій в конкурентної боротьби, завданням якого є у визначенні того, наскільки конкурентноспроможне торгове підприємство над ринком і воно може б зробити підвищення результатів роботи у конкретних напрямах, якщо ітиме оптимальним стратегіям;

- вибір стратегії з урахуванням аналізу перспектив підприємства міста і визначення пріоритетів у конкретних видам діяльності, зі погляду її ефективності і забезпеченості ресурсами.

При виборі стратегії необхідно пам'ятати, нові стратегії у галузі торгівлі повинні відповідати накопиченому потенціалу підприємства.

У системі довгострокового планування мети перетворюються у випуску програми дій, бюджети (річний план), плани прибутків, розроблювані кожного з підрозділів торгового підприємства. Потім програми розвитку й бюджети виконуються цими підрозділами і визначаються відхилення фактичних показників від запланованих.

Стратегічний план виражений стратегією підприємства. У ньому містяться рішення про сфер роботи і вибору нових напрямів. У ньому можуть перераховуватися основні нові проекти та задаватися їх пріоритети. Розробляється він у рівні вищої ланки управління. Зазвичай стратегічний план зовсім позбавлений кількісних показників.

1.3Среднесрочное і поточне планування

>Среднесрочное планування охоплює термін як найзручніший для відновлення виробничого апарату і асортименту продукції. У планах формулюються основні завдання на встановлений період, наприклад стратегія підприємства у цілому і кожного підрозділу (реконструкція і розширення виробничих потужностей, розширення асортименту); стратегія збуту (структура збутової сіті й її розвиток, міра контролю над ринком, і впровадження налаштувалася на нові ринки, проведення заходів, сприяють розширенню збуту); фінансова стратегія (об'єми та напрями капіталовкладень, джерела фінансування); кадрову політику (склад парламенту й структура штатів, їх підготовка і); визначення обсягу й структури необхідних ресурсів немає і форм матеріально-технічного постачання. Середньострокові плани передбачають розробку у певному послідовності заходів, вкладених у досягнення цілей, намічених довгострокової програмою розвитку.

>Среднесрочний план зазвичай містить кількісні показники, зокрема у питаннях розподілу ресурсів. У ньому наводяться детальні відомості в розбивці за видами продукції; даних про капіталовкладень та джерела фінансування.

>Текущее планування здійснюється шляхом детальної розробки (зазвичай однією рік) оперативних планів для торгового підприємства у цілому і окремих підрозділів у міжнародному масштабі, зокрема програм маркетингу, планів з матеріально-технічного постачання. Основними ланками поточного плану продукування є календарні плани (місячні, квартальні, піврічні), які представляють детальну конкретизацію цілей і завдань, поставлених перспективним і середньостроковим планами.Календарние плани виробництва складаються з урахуванням даних про наявності замовлень, заможності їхньої матеріальних ресурсів для. У календарних планах виробництва передбачаються на реконструкцію наявних потужностей, заміну устаткування, спорудження підприємств, навчання персоналу. До планів на збуті продукції і на надання послуг включають показники експорту продукції, зарубіжному ліцензуванню, надання технічних послуг і за обслуговуванням.

Оперативні плани реалізуються системою бюджетів, чи фінансових планів, складених зазвичай роком чи термін в кожному підрозділу - центру прибутку, та був консолідуються у єдиний бюджет, або фінансову план. Бюджет формується з урахуванням прогнозу збуту, що необхідне досягнення намічених фінансові показники (наприклад, як-от обсяг продажу, чистий прибуток і норма прибутку на інвестований капітал). У його складанні передусім враховуються показники, розроблені в перспективних чи оперативних планах. Через бюджет здійснюєтьсявзаимоувязка між перспективним, поточним та інші видами планування.

1.4Оперативно-календарное планування

До обов'язків працівників службиоперативно-календарного планування (>ОКП) входять забезпечення кожного працівника інформацією щодо його робочому місці й завданні на поточну робочу зміну, на якщо найближчими днями, тиждень, місяць, і навіть організація узгодженої роботи всього колективу, коли кожен працівник доповнює іншого.

>ОКП є розгорнутим продовженням поточного планування виробництва та включає:

- деталізацію поточного плану торгового підприємства міста і доведення його завдань до кожного підрозділу, відділу, працівника. Плани та графіки у своїй складаються на четвертий квартал, місяць, декаду, добу, зміну, інколи ж за кожен годину;

- організацію доставки на робочі місця товарів для реалізації, забезпечення справності устаткування, подачу енергії, організацію контролю за якістю;

- забезпечення суцільного контролю над ходом торгового процесу оперативне усунення несправності і збоїв роботи з кожному робоче місце.

Однією з найпоширеніших, важливих і найскладніших функційОКП є розподіл робіт з робочих місць. Воно відбувається поетапно: в підрозділах, в відділах торгового підприємства, на робочих місць. Основне завдання розподілу - забезпечення повного та чіткого виконання завдань і збереження ритмічної роботи підприємства, його функціональних підрозділів, ділянок та робочих.

Оптимальний варіант розподілу критерієм максимальної продуктивності можна отримати лише за використанні економіко-математичних методів, тобто. за об'єктивного розподілі робіт з робочих місць з допомогою відповідних моделей, вивірених і нормативів.

1.5Организационно-иерархическая підпорядкованість планів підприємства

Цільова орієнтація системи планів здійснюється за допомогоюорганизационно-иерархическойсоподчиненности і, природно зумовленої кооперації об'єктів планування. Основою системи планів є довгострокова цільова програма, яка містить головні настановні показники діяльності структурних одиниць і торговельного підприємства у цілому.

Віддалені далекосяжних цілей двічі піддаються планування - у тривалих й у оперативно керованих планах. Спочатку віддалені мети вносять до плану як їх розробки, тобто. в оперативному і поточному планах визначаються завдання розробникам, терміни початку робіт з етапах і дати їх завершення. Далі з готівкових ресурсів задля забезпечення розпочатих робіт виділяються потрібні кошти, які теж піддаються поточному планування.

Що ширшим інтервал планування, то вище ступінь невизначеності параметрів плану, тому різко звужується число показників і рівень їх точності.

Рамки стратегічного плану майже завжди рухливі, як і строки одержання кінцевого результату суми витрат. Зазвичай, встановлюється лише основний відповідальний виконавець, бо в першому етапі ще зрозумілі ні зміст робіт, ні до їх обсяги.

У цілому нині довгострокове, поточне іоперативно-календарное планування взаємозв'язані й є систему планування, що об'єднує в Маріїнський комплекс весь механізм управління підприємством (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

>Организационно-иерархическая схемасоподчиненности і коопераціїпланирования[4]

Періодичність плану Форма замовлення Структура показників планування Відповідальні виконавці плану
>Оперативно-календарний Замовлення споживачів >Подетально-натуральние норми і нормативи Підрозділи, відділи
Поточний Переважно замовлення споживачів Натуральні - за видами продукції, вартісні - докладно, норми і нормативи, трудові - докладно Підрозділи, відділи
>Среднесрочний Замовлення споживачів, прогнози >Укрупненние, вартісні, натуральні, трудові, норми і нормативи >Функциональние відділи, деякі відділи
Довгостроковий Здебільшого прогнози, частково замовлення >Укрупненная номенклатура продукції, обсяги фінансування, дохід >Функциональние відділи, деякі відділи
Стратегічний Прогнози Найважливіші види продукції, обсяги фінансування, ефективність Відділи: маркетингу, технічний, фінансовий

З часом мета дробиться деякі конкретні завдання.

>Взаимоувязка і взаємна коригування при розбіжності планів різних служб підприємства оперативно здійснюються протягом усього періоду розробки та виконання довгострокового плану. Повне суміщення планів, і навіть методів обліку й контролю, застосовуваних адміністрацією і бухгалтерією, досягається, зазвичай, тільки завершальному етапі.

Переходячи від довгострокового плану, розроблюваний лише на рівні функціональних відділів і адміністрацій, до планів внутрішніх підрозділів підприємства, вирішують деталізовані завдання:

- визначення завдань на період планування і показників планування кожному за підрозділи, виконує, зазвичай, лише деякі з загального плану підприємства;

- виявлення й усунення причин невідповідності внутрішніх планів між відділами;

- розукрупнення узагальнених показників довгострокових і середньострокових планів підприємства за її описі в поточних іоперативно-календарних планах відділів;

- розподіл матеріальних, трудових і між підрозділами і відділами та його перерозподіл для виявлення диспропорцій.

Головне завдання керівників і спеціалістів - вміло й правильно поєднати вимоги, пов'язані з виконанням перспективних цільових завдань, з поточними повсякденними завданнями торгового підприємства. У цьому запорука довгострокової успішної роботи підприємства.

Класифікація планів на довгостроковий, поточний іоперативно-календарний певною мірою носить умовний характер. Їх різниця полягає лише у період отримання кінцевого результату, а об'єкт планування, зазвичай, не змінюється.


2. СИСТЕМАПОКАЗАТЕЛЕЙПЛАНОВ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ ВЗАЄМОДІЯ ЗНОРМАТИВАМИ

 

2.1 Поняття планових нормативи і нормах

Вільні ринкові відносини засновані на взаємодії сучасних законів і нормативів, необхідних планових вимог,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація