Реферати українською » Экономика » Система показників фінансового стану підприємства


Реферат Система показників фінансового стану підприємства

Страница 1 из 3 | Следующая страница

ІНСТИТУТПРАВОВЕДЕНИЯ ІПРЕДПРИНИМЕТЕЛЬСТВА

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА ПО ЕКОНОМІЦІ ПІДПРИЄМСТВА

На тему «Система показників фінансового становища підприємства»

Виконала: Ковальова Є. А.

Відділення: заочне

Факультет управління

Група №: 851

Санкт-Петербург 2010


Зміст

Запровадження

1. Аналіз майна підприємства

2. Аналіз фінансового становища

3. Аналіз фінансових результатів і рентабельності

4. Аналіз руху коштів

5. Комплексна оцінка ефективності господарську діяльність підприємства

Укладання

Список використовуваної літератури


Запровадження

Фінансове становище - це сукупність показників, що відбивають становище, розміщення та використання фінансових ресурсів.

Мета аналізу не тільки у цьому, щоб і оцінити фінансове становище торгового підприємства, а й у тому, щоб постійно проводити, спрямовану з його поліпшення.

Аналіз фінансового становища показує, за якими конкретним напрямам потрібно поводитися роботу, дає можливість виявлення важливих аспектів і найслабших позицій у фінансовому стані цьому торговому підприємстві.

Відповідно до цим результати аналізу дають питанням, які найважливіші способи поліпшення фінансового становища конкретний фірми в конкретний період.

Фінансове становище - найважливіша характеристика економічної діяльності фірми. Воно визначає конкурентоспроможність торгового підприємства, його потенціал на діловому співробітництві, оцінює якою мірою гарантовані економічні інтереси самої торгового підприємства його партнерів у фінансовим та інших відносинам.

Проте стійке фінансове становище формується у процесі всієї господарську діяльність фірми. Визначення фінансового становища на або ту дату відповідає питанням, наскільки правильно фірма керувала фінансових ресурсів протягом періоду, попереднього цьому році.

Проте партнерів, і акціонерів фірми цікавить не процес, а результат, тобто показники фінансового становища за звітний період.

З іншого боку, фінансове становище торгового підприємства небайдуже і податкові органи - з погляду здібності фірми своєчасно й повністю сплачувати податки.

Фінансове становище фірми головне критерієм для банків під час вирішення питання доцільність чи недоцільність видачі йому кредиту, а за позитивного вирішенні питання - під які відсотки, й який термін.

Показники фінансового становища би мало бути такими, щоб усе ті, хто пов'язані з фірмою економічними відносинами, могли одержати відповідь питанням, наскільки надійна фірма, як партнер, у відносинах, отже, прийняти рішення про економічну вигідність продовження з нею цих відносин.

Фінансова діяльність визначається, як діяльність куди входять у собі все грошові відносини, пов'язані у реалізації продукції, відтворенням основних фондів і оборотних фондів, освітою і формуватимуться використанням доходів. Усе це діяльність пов'язана з партнерами фірми. Інакше кажучи, фінансове становище фірми формується у його взаємодії з податковими органами, банками, покупцями, акціонерами тощо.

Тому умовою хорошого фінансового становища є надійні ділові взаємини Юлії з партнерами. З іншого боку з гарного чи поганого фінансового становища фірми залежить ступінь його економічної привабливості для банків, акціонерів, покупців та інших юридичних і фізичних осіб, які можуть вибору між даним торговим підприємством, і іншим торговим підприємством, здатним задовольнити хоча б економічний інтерес.

З викладеного, від поліпшення показників фінансового становища фірми залежать економічні перспективи.


1. Аналіз майна підприємства

Майно підприємства – те, чим він володіє: основний капітал та оборотний капітал, виражене в грошової форми і відбите в самостійному балансі підприємства.

Аналіз – найважливіший інструмент на підвищення ефективність використання майна, приведення на дію резервів зростання продуктивність праці, підвищення якості продукції, послуг, зниження собівартості, поліпшення всіх показників виробничо-господарської діяльності підприємства.

На сучасному розвитку народного господарства технічні, економічні та соціальні процеси тісно взаємопов'язані, взаємозалежні.

Встановлення взаємозв'язків, взаємозалежностей – найважливіший момент аналізу.Причинная зв'язок опосередковує все господарські факти, явища, ситуації, процеси. Один і хоча б чинник будучи причиною одного явища, часто виступає наслідком іншого. Виявлення такихпричинно слідчих зв'язків, ступеня з взаємовпливу на діяльність підприємства служить факторний аналіз.

Факторний аналіз дає можливість окреслити вплив тих чи інших чинників на майновий потенціал підприємства, розвитку соціально-економічних технічних процесів.

Технічні прийоми аналізу дозволяють полегшити і прискорити аналітичну роботу з оцінки майна України та забезпечують розгляд різних чинників які впливають діяльність підприємства у взаємозв'язку.

Вибір технічних прийомів визначається метою аналізу та характером використовуваних джерел.

Діяльність підприємства багатогранна разом й характеризується різними показниками. Результативність діяльності підприємства може оцінюватися з допомогою абсолютних і відносних показників. Тож з допомогою показників першої групи можна проаналізувати динаміку показників прибутку (балансовою, чистої, нерозподіленого) за кілька років. Друга ж група показників мало схильна до впливу інфляції є різні співвідношення прибутків і вкладеного капіталу (власного, позикового). Економічний сенс значень зазначених показників (їх прийнято називати рентабельності) у тому, що вони характеризують прибуток, отриману з кожного рубля коштів, вкладених у підприємство.

Аналізовані показники необхідно організувати в таблицях, графіках, діаграмах, що б їх динаміку поза певні періоди, залежність планових і фактичних даних.

Нині виникла потреба в аналізі вартості підприємства міста і об'єктів нерухомості. Оцінка майна підприємств має дуже широку сферу застосування. Це приватизація державної влади і муніципальної власності, акціонування, здавання майна у найм й необхідність обгрунтування орендної плати за лізингових операціях, продаж майна всіх форм власності юридичним, російським, іноземним особам, визначення бази щодо оподаткування, визначення статутного фонду, при акціонуванні або запровадженні спільних підприємств, підготовкою бізнес-плану розвитку та аналіз виробничої діяльності підприємства, страхування майна України та інші операції. В усіх цих операціях фігурує поняття - майна підприємства.

У процесі аналізу можна використовувати така класифікація майна за категоріями ризику:

- мінімальний ризик – готівкові кошти, легко реалізовані короткострокові цінних паперів;

- малий ризик – дебіторська заборгованість підприємства зі стійким фінансове становище, запаси товарів матеріальної цінності, готову продукцію, яка має попит;

- середній ризик – продукціяпроизводственно – технічного призначення, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів;

 - високий ризик – дебіторські заборгованості підприємств, що у важкому фінансове становище, запаси готової продукції, яка вийшла з вживання, неліквіди.

Найбільш проста і доступна наступна класифікація майна (активів):

- поточні оборотні мобільні;

- його оборотні кошти;

- витрати;

- запаси;

- кошти;

- готову продукцію;

- дебіторська заборгованість;

- витрати майбутніх періодів;

- іммобілізованівнеоборотние активи;

- основні фонди;

- нематеріальні активи;

- короткострокові вкладення.

У промислово розвинених країн склалося кілька підходів для оцінювання майна підприємств.

Перший підхід - майновий. У його основі лежить оцінка складових елементів майна.

Другий підхід включає у собі як оцінку майнових елементів, а й підприємство у цілому як єдиного функціонуючого комплексу. Найпростішим і доступнішим методом оцінки майна підприємства є майновий підхід. З допомогою якого визначити вартість майна. Більше точно можна розрахувати вартість майна за величиною нетто-активів, але із застосуванням інфляційного балансу. Інфляційний баланс складається за даними переоцінки матеріальних активів підприємства. Техніка цього залежить від визначенні вартості майна підприємства як суми вартості основних засобів - нетто (Ан) і оборотних засобів, фінансованих власними джерел, скоригованих до рівня інфляції (>Аи)

>С=Ан+Аи

Цей метод оцінки майна підприємства з урахуванням нетто-активів найбільшою мірою критикують з позиції теорії та зв'язки з йогообобщенностью і спрощеністю, але водночас найчастіше застосовується практично.

Найбільш точної, на думку практиків, вважається оцінка підприємств із методу внутрішньої вартості. І тут майно поділяється на групи - основний капітал, запаси, грошові активи і пасиви. Натомість групи поділяються на підгрупи - устаткування, векселі, акції та т.д. З отриманих оцінок проводиться економічний аналіз ефективність використання майна, переважно його рентабельності. Що дає ключі до визначенню фінансових можливостей підприємства.

2. Аналіз фінансового становища

Під фінансовим станом розуміється здатність підприємства фінансувати своєї діяльності. Воно характеризується забезпеченістю фінансових ресурсів, необхідні нормально функціонувати підприємства, доцільністю розміщення і ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами коїться з іншими юридичними і фізичними особами, платоспроможністю і легальною фінансовою сталістю.

Фінансове становище є важливим характеристикою ділову активність й надійності підприємства. Воно визначає конкурентоспроможність підприємства його потенціал на діловому співробітництві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів всіх учасників господарську діяльність, як найбільш підприємства, і його.

Фінансове становище то, можливо стійкими, нестійкими й кризовим. Здатність підприємства своєчасно виробляти платежі, фінансувати своєї діяльності на розширеній основі свідчить про його хорошому фінансовий стан. Фінансове становище підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційних і фінансової складової діяльності.

 Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, це позитивно впливає фінансове становище підприємства. І навпаки, внаслідок недовиконання з виробництва і реалізації продукції відбувається підвищення його собівартість, зменшення виручки та незначною сумою прибутків і як наслідок- погіршення фінансового становища підприємства його платоспроможність.

Сталий фінансове становище у своє чергу надає позитивний вплив виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансову діяльність як частину господарську діяльність спрямовано забезпечення планомірного надходження й витрачання коштів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власної родини та позикового капіталу і найефективнішого її використання.

Головна мета фінансової складової діяльності - вирішити, де, коли як використовувати фінансові ресурси для розвитку виробництва та отримання максимуму прибутку.

Щоб вижити за умов ринкової економіки та недопущення банкрутства підприємства, треба знати, як управляти фінансами, якою повинна бути структура капіталу за складу і джерелам освіти, яку частку мають займати кошти, а яку -позикові. Треба сказати і ті поняття ринкової економіки, як ділова активність, ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність підприємства, поріг рентабельності, запас фінансової стійкості (зона безпеки), рівень ризику, ефект фінансового важеля та інші, і навіть методику їх науковий аналіз.

Головна мета аналізу - своєчасно виявити і усувати вади на фінансової складової діяльності і визначити резерви поліпшення фінансового становища підприємства його платоспроможність.

У цьому вирішити завдання:

1. За підсумками вивчення причинно-наслідкової взаємозв'язку між різними показниками виробничої, комерційних і фінансової складової діяльності оцінку виконання плану з надходженню фінансових ресурсів немає і їх використанню з позиції поліпшення фінансового становища підприємства.

2. Прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, з реальних умов господарської діяльності й наявності власних і позикових ресурсів, розробка моделей фінансового становища при різноманітні варіанти використання ресурсів.

3. Розробка конкретних заходів, вкладених у ефективніше використання фінансових ресурсів немає і зміцнення фінансового становища підприємства.

Для оцінки фінансового становища підприємства використовується цілу систему показників, характеризуючих зміни:

- структури капіталу підприємства з його розміщення і джерелам освіти;

- ефективності і інтенсивності її використання;

- платоспроможності і кредитоспроможності підприємства;

- запасу його фінансової стійкості.

Аналіз фінансового становища підприємства грунтується головним чином відносних показниках, оскільки абсолютні показники балансу за умов інфляції практично неможливо навести такий же вид.

Відносні показники аналізованого підприємства можна порівняти:

- з усталеними «нормами» з оцінки ступеня ризику і прогнозування можливостей банкрутства;

- з даними інших підприємств, що дає змоги виявити сильні й слабкі боку підприємства його можливості;

- з даними у попередні роки вивчення тенденцій поліпшення і погіршення фінансового становища підприємства.

Аналізом фінансового становища займаються як керівників Західної й відповідні служби підприємства, але його засновники, інвестори для вивчення ефективність використання ресурсів, банки з метою оцінки умов кредитування та визначенням ступеня ризику, постачальники для своєчасного отримання платежів, податкові інспекції до виконання плану надходження коштів бюджету тощо. Відповідно до цим аналіз ділиться на внутрішній і зовнішній.

Внутрішній аналіз - проводиться службами підприємства його результати йдуть на планування, контролю та прогнозування фінансового становища. Його мета- встановити планомірне надходження коштів і розмістити власні і позикові кошти в такий спосіб, щоб забезпечить нормальну функціонування підприємства, отримання максимуму прибутків і виняток банкрутства.

Зовнішній аналіз здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних й фінансових ресурсів, контролюючих органів з урахуванням опублікованій звітності. Його мета - встановити можливість вигідного вкласти кошти, щоб забезпечити максимум прибутків і виключити ризик втрати.

3. Аналіз фінансових результатів і рентабельності

У разі ринкових відносин метою концепцію діяльності будь-якого господарського суб'єкта є отримання прибутку. Прибуток забезпечує підприємству можливості самофінансування, задоволення матеріальних й соціальних потреб власника капіталу і співробітників. За підсумками прибуток формуються бюджетні доходи. Тому з найважливіших складових частин економічного аналізу це аналіз формування прибутку. Прибуток частина чистого доходу, створеного процесі виробництва та реалізованого у сфері звернення. Тільки від незаконного продажу продукції дохід набуває форми прибутку. Кількісно вона становить собою різницю між виручкою (після сплати податку додану вартість, акцизного податку та інших відрахувань з виручки в бюджетні і позабюджетні фонди) та повної собівартістю реалізованої продукції.

Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є:

- оцінка виконання плану випуску та її реалізації продукції і на отримання прибутку;

- визначення впливу чинників на реалізацію продукції і на фінансові результати;

- виявлення резервів збільшення обсягів реалізації рентабельною продукції і на суми прибутку.

Аналіз прибутку перебуває у безпосередній зв'язок з порядком її формування.

Виручка від характеризує загальний фінансовий результат (валовий дохід) від продукції (робіт, послуг).

У в західній літературі цей показник називають валовий виручкою.

Виручка від одна із найважливіших показників фінансової складової діяльності, що включає: виручку (доходи) від готової продукції, напівфабрикатів власного виробництва; робіт та надання послуг; покупних виробів (придбаних для комплектації), будівельних, науково-дослідницьких робіт; товарів у торгових, постачальницьких і збутових підприємствах; послуг з перевезень вантажів і пасажирів на підприємствах транспорту.

Виручка від може бути оцінена по моменту надходження грошей на розрахунковий державний кошт або до каси. Документально це оформляється випискою банки з розрахункового рахунки підприємства чи касовими документами, основі яких зараховуються готівкові кошти.

Підприємства можуть визначати виручку від і фінансовий результат моменту відвантаження продукції (виконання, послуг), що оформляється відповідними документами про відвантаження тощо.

Валова прибуток від продукції, послуг, виконаних робіт розраховується як різницю між сумою виручки від продукції діючих цінах (без податку додану вартість і акцизи) і обсягом витрат за виробництво реалізованої

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація