Реферати українською » Экономика » Система показніків для оцінкі рівня ефектівності Використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої дінамікі


Реферат Система показніків для оцінкі рівня ефектівності Використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої дінамікі

>Міністерствоосвіти і науки України

>Харківськийнаціональнійуніверситет

ім. В.М. Каразіна

Факультет:економічний

>Контрольна робота

на уроках: ">Логістика"

>Варіант № 5

>Виконав: студентка І - курсу

грн.КЛ-12

Ляльок М.М.

>Перевірив:викладач

_________________________

м.Красний Промінь,2009р.


План

>Вступ

Системапоказників дляоцінкирівняефективностівикористанняматеріальнихресурсів тавимірїхньоїдинаміки

Завдання

>Література


>Вступ

>Рівеньекономічноїефективностівикористанняресурсіввиміряється шляхомзіставлення результатувідтворення, атакожефектувідтворення із ресурсами інавпаки.

Упершомувипадку -це будутьпряміпоказникиекономічноїефективностівикористанняресурсів (>показникиресурсовіддачі).

У іншомувипадку -це будутьзворотніпоказникиекономічноїефективностівикористанняресурсів (>показникиресурсоємності).

Уринковійекономіцікінцевим результатомпроцесувиробництва напромисловомупідприємствієобсягзробленоїтоварноїпродукції.Одночасноцейкінцевий результатвиробництваєпроміжним результатомвідтворення.

>Кінцевим результатомвідтворення напромисловомупідприємствієобсягреалізованоїтоварноїпродукції.

>Саме процесреалізаціїпродукціїзабезпечуєоборотністьавансованихресурсів, йвідшкодуваннявитрат підприємства навиробництво іреалізаціюпродукції іодержанняефектувідтворення увиглядіприбутку відреалізованоїпродукції.


Системапоказників дляоцінкирівняефективностівикористанняматеріальнихресурсів тавимірїхньоїдинаміки

>Ресурси підприємства -це усє, щонеобхідно длявиробництвапродукції.Ресурсибуваютьекономічні йнеекономічні.Ресурсипідрозділяються на:

1.Матеріальніресурси.

>Капітал,основний йоборотний.

>Земельніресурси.

>Енергетичніресурси.

2.Нематеріальніресурси -ресурси, що немаютьматеріальніречовинноїформи, але й, щоберуть доля ввиробництвіпродукціїсприятливіодержаннюприбутку.

>Авторські права.

>Патенти

>Торгові марки.

>Програмне забезпечення, ноу-хау й т.п.

3.Трудовіресурси.

>Праця -цедоцільна діяльністьлюдини ізвиробництвікерування йреалізаціїпродукції,зв'язана ізвитратамибіологічноїенергіПрацяхарактеризуєтьсякількістю персоналу йпрофесійноюкваліфікацією.

>Підприємницьказдатність -цеособливий виддіяльностзв'язаний ізреалізацієюкомерційнихідей,спрямованих надосягненняуспіх вумовахризику.

4.Фінансовіресурси (неєекономічними) -цесукупністькоштів щознаходяться врозпорядженні підприємства.Вониможуть бути:

>власні -статутнийкапітал,прибуток,амортизаційний фонд й т.п.

>притягнуті -емісіяціннихпаперів,акцій,векселів й т.п.

>позикові -кредити,облігації й т.п.

>засобу,отримані в порядкуперерозподілу -страховівідшкодування,надходження із державного бюджету,дивіденди поціннихпаперах й т.п.

Уконтрольнійроботі будутьрозглянутінасампередматеріалоресурси та їхнього ефективноговикористання.Розрізняютьпоказникивитратматеріальнихресурсів тапоказникрівнякорисноговикористанняматеріальнихресурсів.Показникивитратматеріальнихресурсівхарактеризують їхнівиробничеспоживання,безпосередньопов'язане ізпроведеннямремонтнихробіт,обслуговуваннямвнутрішньозаводського транспорту,забезпеченнямпідсобногогосподарств тощо.

>Розрізняютьзагальнівитратиматеріальнихресурсів тапитомі вітратиокремого видупродукції.Загальнівитратиматеріальнихресурсів -цевитрати окремихматеріалів чи їхньогосукупності навиконаннявиробничепрограми.Загальнівитратисировини таматеріалівобчислюютьсяпоказниках,сумирні - увартісномувиразі.Питомівитрат видуматеріалівхарактеризують величину їхні наодиницівиготовленоїпродукції. Длязагальної характеристикивитратматеріальнихресурсіввикористовуютьпоказникиматеріаломісткості.Показникпитомихвитратматеріальнихресурсів наодиницюпродукції (>питомаматеріаломісткість)визначається заформулою

>Mn=Mi/N

деМп -питомаматеріаломісткість;

>Мі -виграти конкретного видуресурсів;

N -кількістьодиницьвиготовленоїпродукції.

>Показниквитрат всіхматеріальнихресурсів угрошовомувиразі однієюфізичнуодиницювиготовленоїпродукції (>загальнаматеріаломісткість)визначається заформулою

>Mз=Ма/N

деМззагальнаматеріаломісткість;

>Мa -загальна сумаматеріальнихвитрат, грн.

>Наведеніформуливикористовуються длярозрахункуматеріаломісткостінескладнихвидівпродукції (>електроенергія,мінеральнідобривачавун, сталь тощо). Дляскладнихвидівпродукції (>продукціїмашинобудування,приладобудування)частішевикористовуєтьсятакирпоказник, яквитрати конкретного видуресурсів наодиницюголовно1споживчоївластивості. Так, длявантажногоавтомобіляпоказникматеріаломісткостівизначаєтьсяматеріальнимивитратами на 1т-км/год:перевезеннявантажу тощо.

Дляпродукції такихгалузей, якхімічна,деякігалузімашинобудування, де аніфізичнийобсяг, аніобсягїїспоживчихвластивостейнеможливовиразити тільки водиницяхвиміру,рівеньматеріаломісткості можнавизначитивитратамиконкретнихвидівматеріальнихресурсів на 1 грн.товарної (>реалізованої чичистої)продукції.

Друга групапоказників -показникирівнякорисноговикористанняматеріальнихресурсів -повнішевідображаєвикористання увиробництвіматеріальнихресурсів на всіхстадіях їхнівиробничогоспоживання. Так. угалузях, щопереробляютьпервиннусировину (підприємствакольоровоїметалургії,цукрові заводі),застосовуютьпоказник (>коефіцієнт)виходу чидобуванняготовоїпродукції ізвихідноїсировини.Наприклад,показникдобуванняміді із рудій,виходуцукру ізбуряків. Учорнійметалургіїпоказникомкорисноговикористанняматеріальнихресурсівєвитратисировини наодиницюготовоїпродукції (>витратнікоефіцієнти), щорозраховуютьсявідношенням вагивитраченихматеріалів (>залізної рудій,вугільного коксу) на тоннуготовоїпродукції (тоннучавуну).

Напідприємствахобробноїпромисловості,зокрема вмашинобудуванні,застосовують своїпоказники, котріхарактеризуютьвикористанняматеріальнихресурсів.

>Показниквідносноїметаломісткості;

>Мв=Чв. м. /Ко. е

деМввідноснаметаломісткість;

>Чв. м - чиста ваги, щодорівнюєсумарнійвазіметалевихчастинмашини, т, кг;

>Кое -кількістьодиницьосновноїексплуатаційної характеристики (>потужність трактори - до. з);

>Коефіцієнтвикористанняметалу:

n

>Км = RвітNi/Mвв

>I=1

деКмкоефіцієнтвикористанняметалу;

п -кількістьрізнихвидівпродукції, привиробництві яківикористовується даний видметалу;

>R-віт - чиста вагиметалу водиниціготовоїпродукціїі-гоNi -обсягвипускупродукціїг-го виду в натуральномувиразі, од.;

>Мвв -загальніваловівитратиданого видуметалу навипускпродукції. т, кг.

>Показникомкорисноговикористанняметалуєтакожпоказникрівнявідходівякийобчислюєтьсявідношеннямвеличинивідходів довеличинизагальнихвитратметалу:

>Рв=Мвідх/Мз *100%

деРв -рівеньвідходів, %

>Мз -кількістьспожитогометалу, т, кг.

Ухімічнійпромисловостієпевніособливостіобчисленняпоказниківвикористанняматеріальнихресурсів. В частности, тут немає такогопоняття, як "чиста вагивиробу".

>Витратиматеріалів нахімічний процес чи наодиницюпродукціївизначаютьсявідповідно до установленоїтехнології йназиваютьсятеоретичними. До їхні складу невходятьвідходи.Показникомвикористанняматеріалів ухімічнійпромисловостіє ставленнятеоретичнихматеріалів дофактичнихвитратспожитихматеріалів (>певного виду) навипускодиниціконкретноїхімічноїпродукції.

Завдання

>Розрахуватисередньорічнувиробничупотужністьткацької фабрики повипускутканини йкоефіцієнтвикористаннясередньорічноїпотужності.

>Вихіднідані

На вухо планового року нафабриціфункціонувало 400ткацькихверстатів,

З 1березняплануєтьсяустановити й вводити наексплуатацію 48ткацькихверстатів, а 1 июляплануєтьсявибуття 40ткацькихверстатів.

У плановомуроці 258робочихднів.

>Ткацька фабрика в плановомуроці якщопрацювати в двохзмін.Тривалістьоднієїзміни 8 часів.

>Плановий відсотокпростоївткацькихверстатів складі 7%.

>Продуктивність одноготкацькоговерстата 5 м2тканини в годину.

>Річний планвипускупродукції складі 7600500 м2тканини.

>Розв'язання

>Спочаткувизначаєтьсясередньорічнакількістьткацькихверстатів (М) пафабриці поформулі:

>N=Nпг+Nвв*tвв/Т -Nвиб/Т

>Nпг -кількістьткацькихверстатів на вухорозрахункового року;

>Nвв -кількістьткацькихверстатів,введених урозрахунковомуроці;

>Nвиб -кількістьткацькихверстатів, щовибули врозрахунковомуроці;

>tвв -кількістьповнихмісяцівексплуатації із моментууведенняверстата докінцярозрахункового року;

>tвиб -кількістьповнихмісяців, щозалишилися послевибуттяверстата докінцярозрахункового року;

Т -кількістьмісяців у календарномуроці (Т= 12).

N = 400+48 *10/12-40*6/12 - 420 прим.

>Потімвизначаєтьсякорисний фонд години роботиткацькоговерстата поформулі:

>Тп =Тр*с*t(100-а) /100

де:Тп -корисний фонд години роботиверстатів, часів;

>Тр -кількістьробочихднів у календарномуроці;

з -змінність роботиверстатів;

>t -тривалістьробочоїзміни, часів;

а -регламентовані (>планові)простоїверстатів, увідсотках.

>Тп =258*2*8(100% -7%) />100=3839,04ч

>Після цоговизначаєтьсясередньорічнапотужність (М)ткацької фабрики поформулі:

М =V*N *>Тn

Де: V -продуктивність одноготкацькоговерстата, м2тканини в годину.

М = 5*3839,04*420 = 8061984 м2

>Наприкінцівизначаєтьсякоефіцієнтвикористання (>Кисп)середньорічної

>потужності поформулі:Кисп=Qпл/М

де:Пл. -річний планвипускупродукції, мтканини.Кисп =7600500/8061984 - 0,94

>Результатиобчисленьпоказують, щовиробничіпотужностівикористовуються практичноповно.


>Література

1.Гаджинский А.М. Логістика. - М.: "Маркетинг", 2001

2. Ніколайчук В.Є. Логістика. - СПб: Пітер, 2002

3. Примак ТЕ.Економіка підприємства, - До.:Знання-Прес, 2003

4. Сергєєв В.І. Логістика у бізнесі. - М.:ИНФРА-М, 2001


Схожі реферати:

Навігація