Реферати українською » Экономика » Система і механізми соціального захисту населення Республіки Білорусь


Реферат Система і механізми соціального захисту населення Республіки Білорусь

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Заснування освіти Федерації профспілок Білорусі

«Міжнародний Інститут трудових і соціальних відносин»

Курсова робота

з дисципліни

Макроекономіка

на задану тему

Система і механізми соціального захисту населення Республіки Білорусь у

Мінськ, 2010


З>одержание

Запровадження

1. Особливості формування національної моделі соціального захисту Республіки Білорусь у

1.1 Соціальний захист: вдосконалення управлінської діяльності, взаємодія суб'єктів та управління

1.2 Національна модель соціального захисту Республіки Білорусь у

2. Організаційна структура державного управління у області соціального захисту населення

2.1 Міністерство праці та соціальної полі-тики Республіки Білорусь у як суб'єкт управління, його структура і функції

2.2 Органи соціального захисту регіонального рівня життя та їх діяльності

3. Соціальне страхування – одне з найважливіших напрямів соціального захисту населення

3.1 Організаційна структура державного соціального страхування. Діяльність фонду соціального захисту населення

3.2 Проблеми соціального страхування в Республіки Білорусь у

Укладання

Список використовуваних джерел


Запровадження

Соціальний захист є завданням першочергової ваги більшість країн світу. У світовій практиці налічується дуже багато моделей соціального захисту, які відрізняються одна від друга джерелами фінансування, способами підтримки та цивільного захисту населення, масштабами застосування. Об'єктом дослідження роботи стала система соціального захисту Республіки Білорусь у. Мета дослідження аналіз особливостей державного управління цій сфері. Діяльність розглянуті теоретичні основи поняття: соціальний захист; суб'єкти і об'єкти управління у соціальної сфери, особливості їх взаємодії.

Однією із завдань дослідження було вивчення різних типів і моделей соціального захисту у світі, аналіз можливість застосування позитивного досвід інших країн у вирішенні соціальних завдань у процесі формування національної моделі соціального захисту Республіки Білорусь у.

Діяльність виділено пріоритетні напрямки, підходи та принципи у розвитку системи соціального захисту республіки, і навіть тенденції сучасної організаційно-управлінської діяльність у сучасної сфері.

Система соціального захисту Республіки Білорусь у з організаційно-управлінської погляду представлена широкої мережею державних та недержавних органів прокуратури та організацій. Чимале увагу роботі приділено вивченню їх структури та функцій. Приклад діяльності Фонду соціального захисту населення досліджені проблеми у пенсійній системі Республіки Білорусь у та шляхи її реформування.

 


Глава 1. Особливості формування національної моделі соціального захисту Республіки Білорусь у

1.1 Соціальний захист: вдосконалення управлінської діяльності, взаємодія суб'єктів та управління

Метою реформування економіки Республіки Білорусь у є будування соціально орієнтованою ринкової економіки. У Конституції Республіки Білорусь у (ст. 13) зазначено, що «держава здійснює регулювання економічної діяльність у інтересах чоловіки й суспільства, забезпечує напрям і координацію державної влади і приватної економічної діяльність у соціальних цілях». [1]

Головна мета соціальної полі-тики за переходу до ринкової економіки – це створення кожному за працездатного громадянина умов, дозволяють йому своєю працею і підприємливістю забезпечувати власний добробут і добробут сім'ї при посиленні адресності соціальної підтримки з державного боку слабко захищених груп населення. Пріоритетними напрямами соціальної держави, якими здійснюється регулювання соціальних процесів у суспільстві, є:

- сфера доходів населення і особистого споживання сімей;

- сфера громадського добробуту;

- сфера відтворення населення, робочої сили й зайнятості;

Державна політика у сфері громадського добробуту пов'язана, насамперед, і системи соціального захисту населення.

У широкому значенні соціальний захист населення – це сукупність зв'язків і стосунків, обумовлених необхідністю захисту соціального становища від впливу соціальних ризиків. Вона охоплює й усе населення. Її стрижнем стосунки законодавчо закріплених соціальних гарантій і у сфері людської життєдіяльності. У вузькому значенні соціальний захист можна з'ясувати, як комплексну систему соціально-економічних і правових відносин, призначену задля забезпечення державних гарантій у сфері рівень життя, і навіть підтримки соціально вразливих верств населення у зв'язку з важкою життєвої ситуацією. [2,С.22]

Отже, у системі соціального захисту можна назвати 3 підсистеми:

- захист всіх соціально-демографічних груп населення;

- соціальні гарантії працездатним членам суспільства;

- заходи соціального захисту непрацездатного населення республіки.

Як суб'єктів управління у системі соціального захисту виступають передусім служби й організації Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь у різних рівнів. Питання соціального захисту населення (у сенсі цього поняття) вирішують також органи освіти, культури й мистецтв, охорони здоров'я, туризму, фізкультури і спорту, житлових і комунальних господарств та інших. Соціальне обслуговування населення здійснюється також громадські організації, благодійні та інші недержавні структури, роль і кількість яких помітно виросло. До суб'єктам Школі соціальної роботи на контактному рівні ставляться соціальних працівників, які допомагають певним групам нужденних, чи які спеціалізуються із напрямів Школі соціальної роботи. До суб'єктам можна назвати також членів сім'ї та групи людей, які допомагають нужденним своїм безпосереднім спілкуванням, моральної підтримкою як т. буд. Як об'єкт управління у системісоц. захисту (у вузькому значенні) виступає передусім людина, особистість чи група людей, опинилися у скруті. До них віднести такі категорії як інваліди, безробітні, самотні люди; біженці і мусять переселенці; особи, піддані радіаційному впливу під час аварії на Чорнобильської АЕС і ін.

І це різні проблемні сім'ї: з дітьми-інвалідами, мають низький рівень доходів, багатодітні, неблагополучні та інших. Останнім часом дедалі більше у соціальній захисту потребують жінки, дітей і підлітків. Між суб'єктами і об'єктами управління у системі соціального захисту здійснюються постійні прямі і зворотний зв'язок. Разом про те, становище суб'єкта і об'єкта перестав бути постійним: які у тому випадку виступає суб'єктом, на другий ситуації стає об'єктом. Кожна вища інстанція управлінської ієрархії виконує роль суб'єкта, поступаючись місцем об'єкта нижчестоящої структурі, спрямовуючи її у управлінські установки – прямі зв'язку. У соціальних системах взаємозв'язок між суб'єктами і об'єктами управлінського процесу принципово відрізняється від взаємозв'язків за іншими системах. Це пов'язано з їх специфікою і суб'єкти і об'єкти Школі соціальної роботи – це, соціальні спільності, яким притаманні свої закономірності, зокрема активність і творча підхід до вирішення поставлених завдань. На цьому випливають такі висновки: установки вищих органів можуть виконуватися з коригуванням на ініціативу (або відсутність) нижчестоящих структур. Вивчати діяльність як суб'єктів, і об'єктів необхідна за їх взаємодії; вдосконалення системи соціального захисту залежить від одночасного поліпшення роботи і якостей як суб'єкта, і об'єкта.

Особливо підкреслюючи та обставина, що об'єкти соціального управління у більшою мірою, ніж інші мають соціальної активністю і самодіяльністю, й у певних умов можуть прийняти установку суб'єкта, спонукати його змінити чи скасувати свої наміри, – важливо помітити, що у управлінні соціальної діяльністю чіткіше, ніж у сусідніх сферах проявляється сучасне уявлення про управління як і справу взаємодії, Не тільки вплив. На зміну команді, закладеною у прямих зв'язках, приходитьконсенсусно-демократический метод управління. До визнаним типам організаційних зв'язків – субординації і координації – у соціальному управлінні додається поняттяреординации (зворотне впорядкування).Реорганизационние зв'язку є різновидом зворотного зв'язку, але мають істотну особливість: можуть виникати як як на установки суб'єктів, чи як самостійні управлінські пропозиції, вимоги об'єкта, зумовлені зміною ситуації.

Знання особливостей взаємодії суб'єктів та управління у будь-якій сфері людської життєдіяльності важливо під час вирішення проблем удосконалення управління, підвищення його результативності. Слід зазначити, що у практиці управління у системі соціального захисту можливо, більше, ніж у сусідніх сферах утвердилось одностороннє розуміння завдання поліпшення управлінської діяльності. Найчастіше все зводиться до пред'явленні вимог до суб'єктів управління, соціальних працівників, органам Міністерства праці та соціального захисту, об'єкти ж, практично не затрачуються.

Тим більше що, очевидно, що вдосконалення менеджменту соціальної сфери у сучасних умовах передбачає одночасні якісних змін суб'єкта, і об'єкта, способів їх взаємодії. [3,С.216]

 

1.2      Національна модель соціального захисту Республіки Білорусь у світовий досвід у сфері управління соціальною сферою

Однією із визначальних питань розвитку кожної держави є створення ефективною і дієвою системи соціального захисту населення. Для Республіки Білорусь у має значення вивчення досвід інших країн у вирішенні соціальних завдань, адаптація його до національних принципам соціальної полі-тики.

Поняття соціального захисту по-різному у різних країн і міжнародні організації. У одних випадках на даний поняття включається усе, що витрачає соціальні умови життя (наприклад, сприятливу екологічне середовище, піклування про дітях, рішення житлових проблем). За інших випадках цього поняття обмежується питаннями пенсійного забезпечення і допомоги безробітним. За рівнем гарантій, наданих населенню, все системи соціального захисту, що у різних країн світу, можна розділити на 2 групи: німецька (Бісмарк) і англійська (>Беверидж). Перша система встановлює зв'язок між рівнем соціального захисту та успішністю професійної діяльності. Соціальні права обумовлюються тими виплатами, які виплачують протягом усього активного життя. Отже, соціальні виплати приймають форму відкладених доходів держави, які можна зарахувати до даної системи (Німеччина, Франція) головної політичної завданням вважають охорону доходів. Друга система розмірковує так, що людина має право мінімальну захисту від хвороб, старість і інших причин зниження своїх трудових здібностей. У країнах, котрі вибрали цю модель, діє система громадського страхування від хворобам, а пенсійні системи забезпечують мінімальний дохід всім літнім, незалежно від рівня виплат з зарплати. Такі системи соціального захисту фінансуються з допомогою податків із державного бюджету (Англія, Ірландія). Головне, внаслідок чого відповідає держава – охорона мінімальних доходів. Названі моделі мають різноманітні варіанти. Найпоширеніші у світі ліберальна, соціал-демократична і консервативна моделі. [4,С.9] Спільними всім моделей соціального захисту є принципи соціальну справедливість (рівні всіх громадян можливості отримання соціальноїполощи) та принципи компромісу між державним управлінням і ринковим механізмом.

У Республіці Білорусь пріоритетною у сфері соціального захисту є боротьба з бідністю, через що соціальний захист населення спрямована, насамперед, ось на підтримку переважно непрацездатних і малозабезпечених громадян. Формування й розвиток системи соціального захисту Республіка Білорусь полягає в наступних підходах, і принципах:

- праві громадян республіки на соціальний захист від об'єктивно встановлених ризиків (хвороби, старості, безробіття та інших.);

- адресності соціальної допомоги;

- розмаїтті форм і деяких видів соціальної допомоги;

- наданні працездатному населенню можливості отримання достатнього доходу через зарплату;

- реформуванні пенсійної системи;

- реформуванні гнучкою системи програм щодо підтримки із малозабезпечених і багатодітних сімей, самотніх громадян, дітей тощо. буд. [5,С.716]

Ці зміни у економіці, політиці, в духовній сфері Республіки Білорусь у призвели до у себе суттєві зміни у системі соціального захисту населення. У республіці складається оновлена національна модельсоц. захисту, спрямовану гуманізацію і стабілізацію соціальних відносин. З'явилися нові роботи з різноманітними групами населення, стали розгортатися недержавні форми соціальної допомоги, окреслилася соціальна спрямованість всієї державної політики, здійснюється принцип допомогу й т. буд. У республіці йде пошук найефективніших організаційно-управлінських побудов системи соціального захисту, вдосконалюється діяльність її структурних підрозділів, розгортається підготовка професійних кадрів соціальної сфери. Сучасною організаційно-управлінської діяльність у соціальної сфери характерні наступні тенденції:

1 Інтернаціоналізація (взаємопроникнення теоретичних ідей практичний досвід);

2 Посилення уваги до різноманітних форм демократизації, організаційно-управлінської діяльності.

3 Удосконалення усіх сторін організаційно-управлінської діяльності (технічне, технологічне забезпечення, розвиток інноваційних технологій).

4Системно-комплексний характер Школі соціальної роботи.

5 Удосконалення кадрового потенціалу організаційно-управлінської діяльності.

6 Необхідність її подальшого розвитку організаційно-управлінської науки.

7Стандартизация і підвищення якості соціальних послуг. [3,С.23]

Отже, сучасну систему соціального захисту Республіки Білорусь у істотно змінює своє обличчя, поступово звільняючись застарілих стереотипів, адаптуючи кращі зразки вітчизняного й зарубіжного досвіду.


2. Організаційна структура державного управління у області соціального захисту населення

 

2.1 Міністерство праці та соціального захисту Республіки Білорусь у як суб'єкт управління, його структура і функції

З організаційно-управлінської погляду соціальний захист Республіки Білорусь у представлена широкої мережею державних та недержавних органів прокуратури та організацій різного рівня, аналітичних і навчальних центрів - і служб. Провідним органом, що забезпечує державної політики у сфері праці та соціального захисту населення, є Міністерство праці та соціального захисту Республіки Білорусь у, створена за Указу Президента Республіки Білорусь у від 24.09.2001 року в базі двох колишніх міністерств: Міністерства праці та Міністерства соціального захисту. Міністерство праці та соціального захисту – це республіканський орган управління, проводить державної політики, що здійснює управління контроль над дотриманням законодавства у галузі праці, зайнятості та соціального захисту населення, і навіть координуючий діяльність із цим напрямам інших республіканських органів управління. Міністерство керує підлеглими організаціями, затверджує їх статути (становища), приймає рішення з приводу створення, реорганізації, дає дозволу здійснення ними діяльності, приносить доходи. Воно здійснює методичне керівництво і соціальну допомогу своїх організацій, організує науково-дослідну роботу, узагальнення кращого досвіду та її поширення, контролює діяльність підлеглих служб.

Міністерство здійснює функції зв'язки Польщі з населенням, регулярно інформує його за питанням формування та реалізації державної політики у сфері праці та соціального захисту, розглядає пропозиції, заяви й касаційної скарги громадян, приймає за питанням, які належать до компетенції Міністерства. Служба Міністерства праці та соціального захисту здійснюють об'ємну діяльність із надання різних видів соціальної допомоги, зокрема розвитку системи державного устрою і добровільного соціального страхування, пенсійної системи, соціальних гарантій родині, жінок, осіб похилого віку, ветеранів, інвалідів. Разом з органами народної освіти здійснюють реалізацію низки програм захисту дитинства, державної молодіжної політики, і навіть методів боротьби з негативними проявами (пияцтвом, хуліганством та інших.) Соціально важливих проблем у системі соціального захисту реалізуються через функціонування її структурних підрозділів різних рівнів, що становлять відкриті системи.Системообразующим центром соціальної сфери у Республіці Білорусь є Міністерство праці та соціального захисту. Сучасна структура Міністерства істотно відрізняється від попереднього структур колишніх двох міністерств:укрупнились й одержали нове назви і призначає нові функції все основні підрозділи, відбивають нові явища в організаційно-управлінської роботи і практиці соціального

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація