Реферати українською » Экономика » Резерви і шляхи поліпшення використання трудових ресурсів (на прикладі цеху пігментного двоокису титану № 1 підприємства ЗАТ "Кримський титан"


Реферат Резерви і шляхи поліпшення використання трудових ресурсів (на прикладі цеху пігментного двоокису титану № 1 підприємства ЗАТ "Кримський титан"

Страница 1 из 8 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>ХЕРСОНСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економіки та підприємництва

>ВЫПУСКНАЯ РОБОТАБАКАЛАВРА

 

РЕЗЕРВИ ТА ШЛЯХИУЛУЧШЕНИЯ ВИКОРИСТАННЯТРУДОВЫХ РЕСУРСІВ

(наПРИМЕРЕ ЦЕХУПИГМЕНТНОЙДВУОКИСИТИТАНА №1 ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ “КРИМСЬКИЙ ТИТАН”)

 

6.050100 – економіка підприємства

>Виполнил:

студент грн.4ПЭ .Смутов Про. У.

 

>Руковадитель:

доцент,к.е.н. ........................ Митрофанова Л. М.

Консультант з використанняПЕОМ:

доцент,к.е.н. ........................Рогальський О.Х.

М. контроль:

доцент,к.е.н. ........................ Григоренко С.П.

Допущений до захисту:

«____» ____________ 2005 р.

Зав. кафедри:

проф., д.т.н. ........................Гринавцев В.М.

ХЕРСОН, 2005

>РЕФЕРАТ

Я,Смутов Олегу Володимировичу, студент херсонського національного технічного університету, групи4ПЭ у цій дипломної роботірасматриваю тему „Резерви та шляхи використання трудових ресурсів” з прикладу цеху пігментного двоокису титану №1 підприємства ЗАТ „КРИМСЬКИЙ ТИТАН”. Основною метою роботи є підставою аналіз причин що викликають не повне використання трудових ресурсів, і навіть виявити шляху поліпшення використання трудових ресурсів.

Діяльність використані методи порівняння, середніх і відносних величин, абсолютних і відносних різниць, ланцюгової підстановки, і навіть факторний аналіз.

Діяльність використані матеріали навчальних посібників, періодичних видавництв, і звітів для роботи цеху пігментного двоокису титану №1 й українські підприємства ЗАТ „КРИМСЬКИЙ ТИТАН” загалом.

Роботасостаит із трьох розділів.

Перший розділ „Трудові ресурси як важливий чинник діяльності підприємства”состаит із трьох підрозділів, виконаний уобьеме 27 сторінок.

Другий розділ „Аналіз використання персоналу цеху „>Пигментной двоокису титану №1” підприємства ЗАТ „КРИМСЬКИЙ ТИТАН”состаит з п'яти розділів, виконаний уоъеме 24 сторінок, містить 10 таблиць і шість формул.

Третій розділ „Резерви та шляхи поліпшення використання трудових


>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ЯКВАЖНЫЙ ЧИННИК ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність трудових ресурсів немає і організації праці в

підприємстві

1.2. Норми праці, їх функції і у управлінні виробництвом

1.3. Вивчення витрат робочого дня

2. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯПЕРСОНАЛА ЦЕХУПИГМЕНТНОЙДВУОКИСИТИТАНА №1 ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ «КРИМСЬКИЙ ТИТАН»

2.1. Коротка характеристика цехи і підприємства у цілому

2.2. Аналіз забезпеченості цеху пігментного двоокису титану №1

трудовими ресурсами

2.3. Аналіз використання фонду робочого дня

2.4. Аналіз продуктивність праці

2.5. Аналіз ефективність використання персоналу підприємства

3. РЕЗЕРВИ ТА ШЛЯХИУЛУЧШЕНИЯ ВИКОРИСТАННЯТРУДОВЫХ РЕСУРСІВ

3.1. Поліпшення планування й нормування праці

3.2. Нематеріальні мотивації праці

>ВЫВОД

>ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Аналіз – це метод пізнання явищ, предметів іпроцесоввутем їхрозлажения на складові. Зворотний бік аналізу є синтез. Синтез – це метод пізнання явищ, предметів іпроцесов шляхом сполуки їх складових частин и одне. Аналіз і синтез є діалектичне ціле.

Економічний аналіз – це наука, що вивчає господарську діяльність у межах як окремого робочого місця, підприємства, і народного господарства за цілому. Залежно від глибини вивчення та призначення результатів економічного аналізу, виділяють такі його види: загальноекономічний, техніко-економічний іфункционально-стоимостной. У цьому дипломної роботі використовуєтьсятехнтко-економический аналіз. Об'єктом аналізу, у цій роботі є працю цеху пігментного двоокису титану №1 підприємства ЗАТ „Кримський Титан”, саме ефективність використання.

У цьому роботі аналізується якісний склад парламенту й структура персоналу з віку, утворенню відкладень і рівню кваліфікації, порівнюється показники кількості персоналу минулим періодом, аналізується використання трудових ресурсів цеху. Для характеристики руху робочої сили в розраховується коефіцієнт обороту по прийому персоналу, коефіцієнт обороту повибитию, коефіцієнт плинність кадрів, коефіцієнт сталості складу персоналу цеху.Ананлизируется використання фонду робочого дня. Шляхом факторного аналізурасматривается продуктивності праці. Проводиться розрахунок впливу структури своєї продукції зміна фонду робочого дня. За підсумками поведених аналізів перебувають резерви та шляхи поліпшення використання трудових резервів.

1. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ЯКВАЖНЫЙ ЧИННИК ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність трудових ресурсів немає і організації праці в підприємстві

послуг і завжди пов'язують із фізичними і психологічними витратами енергії. Праця, будучи джерелом вироблених продуктів, послуг сам є товаром, що продається ринку праці. Отже, ринку праці продається процес сполуки енергії людини (Праця як поняття позначає доцільну діяльність людини за виробництвом продукції надання його здібності, умінь і ті речовини природи, зокрема і має духовне походження), а ціна праці цьому випадку виступає як грошового еквівалента – вести.

Організація праці – складова частина економіки праці – це організація праці людей процесі виробництва. Вона сприяє раціональному з'єднанню техніки і персоналу, оптимізує ефективне використання живого праці, гарантує збереження здоров'я робітників і підвищення задоволеності працею з допомогою зміни її змісту. Під організацією праці розуміють діяльність із впровадженню рекомендацій науки з єдиною метою раціоналізації процесу праці.

Нормування праці – це частина організації праці в підприємстві. Під нормуванням праці розуміють процес встановлення науково обгрунтованих норм витрат праці в виконання робіт.Научно-обоснованние норми припускають облік технічних і техноло-гічних можливостей виробництва, облік особливостей застосовуваних предметів праці, його фізіологічно виправдану інтенсивність, нормальних умов праці.

Організація праці, або організаційні відносини — це форма, де реалізуються економічні результати праці. Тому організація працірассматривается як частину економіки праці.

У разі ринкової економіки зростає значення різних чинників, які впливають на ефективність виробництва, позаяк у силу відроджуваної конкуренції результативність діяльності стає вирішальної перед посилкою існування й розвитку підприємств. Серед основних факторів ефективності істотне його місце займає репетуванняганизация праці. Так, навіть найсучасніше обладнання та високопродуктивна техніка не дадуть бажаного результата при низькою організації виробництва їхньої обслуговування інаобо рот, при наукову організацію труднощів можна одержати окрайчик від зіответствующего технічного оснащення виробництва максимальний результат.

Що й казати розуміється під організацією праці впредприятии? Щоб відповісти це питання треба зазначити, що тер хв «організація» має низку значень.

У випадку під організацією розуміють будова, пристрій чогось, його структуру, внутрішнюупорядоченность, взаємне розташування частин будь-якогоце логотипом явища тощо. У цьому сенсі організація позначає деяку систему, щось встановлений, продумане, проладающее певні властивості. Визначення,раскривающее поняття «організація праці» у зазначеному вищесмис ле, називають атрибутивною (від слова «атрибут»сущест венний ознака, невід'ємне властивість чогось), оскільки таке визначення має характеризувати істотне властивість аналізованого явища. У цьому сенсіорганизация праці в підприємстві — це системапроизводственних взаємозв'язків працівників із засобами виробництва та друг з одним, утворює певний порядокосуществления трудового процесу. Істотним властивістюорганизации праці є порядок трудового процесу уотличие від безладдя як ознаки відсутності організації праці.

Іншим разом під організацією праці розуміютьфункцию управління, пов'язану з впровадження, зміною чи упорядкуванням чогось. Це правда званийфункциональний сенс терміна «організація». У цьому вся значенні організація праці "для підприємства — це дії з вустановлению чи зміни порядку здійснення трудового процесу пов'язаних із нею виробничихвзаимодействий працівників із засобами виробництва та друг з одним.

Після розкриття сутності організації праці в перед прийнятті необхідно встановити зміст, тобто. показати, з яких складових частин чи елементів складається той самий порядок трудового процесу, про яку йшлося вище.

І тому відзначимо, що порядок здійсненнятрудово го процесу передбачає, по-перше, встановлення метидеятельности; по-друге, керуючись технологієюпроизводства, встановлення переліку виробничих операцій та їх послідовність; по-третє, поділ всіх видівра ботів між працівниками встановлення з-поміж них системи взаємодії, тобто. певної кооперації праці;в-четвертих, пристосування робочих місць для зручності роботи; по-п'яте, організацію обслуговування робочих місць різного роду допоміжними роботами;вшестих, розробкурациональних прийомів і методів праці; по-сьоме,установление норм праці та системи оплати. Задля більшої зіответствующей організації праці необхідні такожсоздание для підприємства безпечних і здорових умов праці, планування обліку праці, виховання дисципліни праці, добір і підготовка кадрів.

Вирішення перелічених завдань становить зміст організації праці в підприємстві, та її елементами будуть:

1. Підбір, підготовка, перепідготовка і на підвищення кваліфікації працівників.

2. Поділ праці, тобто. розстановка працівників ізрабочим місць належать і закріплення по них певних зобов'язанийностей.

3. Кооперація праці, тобто. встановлення системипроизводственной взаємозв'язку між працівниками.

4. Організація робочих місць.

5. Організація обслуговування робочих місць.

6. Розробка раціональних прийомів і методів праці.

7. Встановлення обгрунтованих норм праці.

8. Створення безпечних і здорових умов праці.

9. Організація оплати й матеріальногостимулирования праці.

10. Планування обліку праці.

11. Виховання дисципліни праці.

   З сказаного, організація праці в підприємстві — це, з одного боку, система производственних взаємозв'язків працівників зі середовищствами виробництва та друг з одним, утворює певний порядок трудового процесу,которий складається з поділу праці та йогокооперации між працівниками, організаціїрабо чих місць та молодіжні організації їх обслуговування, раціональних прийомів і методів праці, обгрунтованих норм праці, її оплати та матеріальногостимулирования, планування і врахування праці та що забезпечується добором, підготовкою,перепод готують і підвищення кваліфікації кадрів, створенням безпечних і здоров'я умов праці, і навіть вихованням дисципліни праці.

Організація праці в підприємстві — це, з іншого боку, дії з встановленню,упорядочению чи зміни порядкуосуществления трудового процесу пов'язаних із нею производственних взаємодій працівників із засобами виробництва та друг з одним.

Зміни техніки і технології виробництва вимагають відповідної зміни чи вдосконаленняорганизации праці. З іншого боку, наука про організацію праці прогащается новими даними, виникає передовий досвід алевих організаційних рішень.

Якщо виробництво чуйно реагує попри всі нове, що виникає у сфері організації праці, і систематично впроваджує його до своєї практику, ми вправі казати про >науч іншої організації праці (НЗП).

Аналіз впливу НЗП виробництва дає можливість окреслити такі її функції.

>Ресурсосберегающая, зокрематрудосберегающая, направлена на економію робочого дня, ефективнеис користування сировини, матеріалів, енергії, тобто. ресурсів.Кроме того, економія праці включає у собі якекономию коштів виробництва, а й усунення будь-якогобесполезного праці. Це досягається раціональним поділом і кооперацією праці, застосуванням раціональних прийомів і методів праці, чіткої організацією робочих місць і добре налагодженої системою їх обслуговування.Экономии ресурсів є й спрямованість НЗП для підвищення якості продукции: найкраща чеснота рівносильне більшій кількості.Ресурсосбережение — одна з головних важелівинтенсификации виробництва. За сучасних умов приріст потребности палива, енергії, металі та інших матеріалах може бути на 75-80% задоволений у цих колегіях економії. А ще необхідно націлити як технологію, а й репетуванняганизацию праці. Отже, однією з критеріївнаучности організації праці стає його здатністьобеспечивать всебічну економію витрат живої і минулого праці.

>Оптимизирующая функція проявляється у забезпеченні повній відповідності рівня організації праціпрогрессивному рівню технічного озброєння виробництва, вдостижении наукової обгрунтованості норм праці та інтенсивности праці, у забезпеченні відповідності рівня оплати праці його кінцевим результатам. Оптимізація у сприйнятті сучасних вусловиях — центральне направлення у пошуку шляхів розв'язання різних завдань у сфері організації праці.

Функція формування ефективного працівника. Це осуществление на суворо науковій основі професійноїориентации й фахової відбору працівників, їх навчання, систематичного підвищення кваліфікації. Вимоги до якості добору працівників і до їхнього професійного мастерству за умов початку ринкових відносинсущественно зростають. Збільшення складності використовуваної техніки веде до зростання відповідальності виконавців за своє часові й правильні рішення і дії. Науковий під хід до формування кадрів до підготовці — такевеление часу, і це важливою функцією НЗП.

>Трудощадящая функція проявляється у створенніблагоприятних, безпечних і здорових умов праці, вустановлении раціонального режиму праці та відпочинку, використання режиму гнучкого робочого дня, у полегшенні важкої праці до фізіологічно нормальної величини.

Турбота суспільства про охорону й зміцненні здоров'ялюдей — справа першорядної важливості. Проблеми здоров'я людей значною мірою визначаютьсяпроизводственни ми умовами. Один із функцій НЗП у тому полягає, аби сприяти збереження здоров'я трудящих напроизводстве.

Функція вивищення праці. Це надзвичайно важлива функція організації громадського праці цивілізованоном державі. Не можна сказати про НЗП, хоч якимекономичен був би працю, при цьому забувають про людині, з його соціальними запитами і прагненням до високо змістовному, престижному праці.Возвишает працю створення з виробництва умов гармонійного розвиткучелове ка, підвищення змістовності і привабливості тру так, викорінення рутинних і примітивних трудових процес сов, забезпечення розмаїття праці та його гуманізації.

Виховна іактивизирующая функції спрямовані розвиток дисципліни праці, розвиток трудовий активності і творчої ініціативи. Високий рівеньорганизации праці сприяє формуванню цих якостей робіт ніка, що вищий якості виконавців, тим вища іуровень організації праці.

Розуміння функцій НЗП дозволяє забезпечитивсесторонний, комплексний підхід мирно вирішити проблемиорганизации праці в підприємстві, чіткіше уявити хутранизм впливу НЗП на працівника і саме виробництво. Функції НЗП — це стосується її властивості та ознаки. Для наукову організацію праці має бути характерним єдністьуказанних функцій.

Необхідна частина організації праці — організація робочих місць. Робоча місце — це первинну ланкупроизводства, зона праці робітника чи групи робочих (якщо робоче місце колективне), оснащена необходимими коштів виконання виробничого завдання. Під організацією робочого місця розумієтьсясис тема його обладнання і планування, підпорядкована цілям производства. Ці рішення, своєю чергою, залежить відхарактера і спеціалізації робочого місця, з його виду та роль виробничому процесі.

Залежно від специфіки виробництва робочі міс та може бути спеціалізованими і універсальними, індивидуальними і колективними, стаціонарними іподвижними,одностаночними імногостаночними, постійними і тимчасовими, і навіть робочими місцями ручний роботи, механізованими, автоматизованими, апаратними, робочими місцями службовців та інших.

Оснащення робочого місця складається з сукупности коштів, необхідні здійсненняпроизводственного процесу. До них належать: основне технологічне і допоміжне устаткування; технологічна оснащення — робочий імерительний інструмент, пристосування, запасние частини; організаційна оснащення — засоби зв'язку і сигналізації, робоча меблі, тара; робоча документація; кошти комунікації на шляху подання на робоче місце сировини, матеріалів, енергії; господарський інвентар дляподдержания чистоти і порядку та інших.

Повне і комплектне оснащення робочого місця позволяет найкраще організувати процес праці. І тому необхідна раціональна планування коштівоснащения — розміщення робочому місці те щоб забезпечувалося зручність їх обслуговування, вільний доступом до хутранизмам та його окремим вузлам, які вимагають регулювання і місцевого контролю, економія рухів і переміщень працівника, зручна робоча поза, хороший огляд робочої зони, безпасность праці, економія виробничої площі,наличие проходів, під'їздів і проїздів для транспортних засобів, взаємозв'язок зі суміжними робочими місцями й в місці брігадира,

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація