Реферати українською » Экономика » Розрахунок показників статистики


Реферат Розрахунок показників статистики

Зміст

Завдання №5

Завдання №12

Завдання №21

Завдання №23

Список використаної літератури


Завдання №5

З метою контроль над дотриманням норма витрати сировини проведено вибіркове обстеження партії готової продукції. При механічному способі відбору 10% виробів отримані такі даних про вазі обстежених одиниць:

Вага вироби, р Кількість зразків, прим.
До 100 22
100 – 110 76
110 – 120 245
120 – 130 69
130 і від 18
Разом 430

З даних вибіркового обстеження обчислите:

1. Середній вагу вироби.

2. Середнє лінійне відхилення.

3.Дисперсию.

4. Середнєквадратическое відхилення.

5. Коефіцієнт варіації.

6. З імовірністю 0,997 можливі кордону, у яких укладено середня вага вироби в усій партії.

Рішення:

>Введем умовні позначення:

x – вагу вироби, р;

>f – число зразків у кожної групі.

Середня арифметична дляинтервального низки розподілу:


 - середина відповідного інтервалу значення ознаки; обчислюється як середня з значень кордонів інтервалу.

Середнє лінійне відхилення () та середнєквадратическое відхилення (>s) показують, наскільки загалом відрізняються індивідуальні значення ознаки від середнього його значення

Середнє лінійне відхилення визначається за такою формулою:

.

Середнєквадратическое відхилення (>s) і дисперсія (>s2) визначаються по формулам:

 

>s2 = (8,4)2 = 70,8

Коефіцієнт варіації обчислюється за такою формулою:

Оскільки коефіцієнт варіації менше 33% можна говорити, що сукупність однорідна.

Механічна вибірка залежить від відборі одиниць із генеральної сукупності через рівні інтервали з певного розташування в генеральної сукупності.

Якщо генеральної сукупності одиниці розташовуються випадково стосовно досліджуваному ознакою, то механічний відбір можна як різновид випадковогобесповторного відбору; для оцінки помилки механічної вибірки застосовуються формули випадковоїбесповторной вибірки.

,

,

Де N – загальна кількість одиниць на генеральної сукупності; N = 430 100 / 10 = 4 300 од.;

n – обсяг вибіркової сукупності; n = 430 од.

>t – коефіцієнт кратності середньої помилки вибірки, залежить від можливості, з якою гарантується величина граничною помилки. Залежно від прийнятої ймовірності Р визначається значення коефіцієнта кратності (>t) по подвоєною унормованого функціїЛапласа.

При ймовірності Р = 0,997t = 3,0.

Завдання №12

Є такі дані про регіону:

Роки Видобуток залізної руди, тис. т >Базисние показники динаміки
Абсолютні прирости, тис. т Теми зростання, % Темпи приросту, %
1992 308 - 100,0 -
1993 15,1
1994 105,3
1995 6,6
1996 110,1
1997 8,9

Визначте відсутні показники.

Рішення:

При розрахунку базисних показників динаміки прийнято такі умовні позначення:

yі – рівень будь-якого періоду (крім першого), званий рівнем поточного періоду;

yдо– рівень, ухвалений за постійну базу порівняння (початковий рівень).

Абсолютний приріст показує наскільки за абсолютним вираженні рівень поточного періоду більше (менше) базисного. Цей показник обчислюється за такою формулою:

Темп зростання – це коефіцієнт зростання, виражений у відсотках; він свідчить, скільки відсотків рівень поточного періоду становить стосовно рівню базисного періоду. Цей показник обчислюється за такою формулою:

.


Темп приросту показує, наскільки відсотків рівень поточного періоду більше (менше) рівня базисного періоду. Цей показник обчислюється за такою формулою:

Тп = (Дор – 1) 100 = Тр – 100 = .

Розрахунок показників приведено у таблиці.

Роки Видобуток залізної руди, тис. т >Базисние показники динаміки
Абсолютні прирости, тис. т Теми зростання, % Темпи приросту, %
1992 308 - 100,0 -
1993 308 + 15,1 = 323,1 15,1 323,1*100/308=104,9 104,9-100=4,9
1994 105,3*308/100=324,3 324,3 – 308 = 16,3 105,3 105,3-100=5,3
1995 308*106,6/100=328,3 328,3 – 308 = 20,3 100 + 6,6 = 106,6 6,6
1996 308*110,1/100=339,1 339,1 – 308 = 31,1 110,1 110,1-100=10,1
1997 308 + 8,9 = 316,9 8,9 316,9*100/308 = 102,9 102,9-100=2,9

Завдання №21

Є такі даних про реалізації товарів:

Найменування товару Товарообіг в фактичних цінах, тис. крб.

Зміна кількості реалізованих товарів у звітному періоді проти базисним, %

>q)

>Базисний період (>q0>p0)

>Отчетний період (>q1>p1)

Портфелі 6,6 7,8 -2
>Сумки 6,3 7,1 -1,5

Визначте:

1. Загальний індекс фізичного обсягу товарообігу.

2. Загальний індекс товарообігу.

3. Загальний індекс цін.

Рішення:

Індекс – відносна величина,характеризирующая зміна рівнів складних соціально-економічних показників у часі, у просторі чи з порівнянню з планом.

За рівнем охоплення елементів сукупності розрізняють індивідуальні і спільні індекси.

Середній зважений індекс фізичного обсягу товарообігу обчислюється за такою формулою:

, де

і>q – індивідуальний індекс за кожним видом продукції;

>q0>p0 – товарообіг продукції кожного виду в базисному періоді.

>Агрегатний індекс товарообігу I>q 1/0 характеризує зміна товарообігу всієї сукупності продукції і на обчислюється за такою формулою:

, де

>q1,q0 – кількість одиниць окремих видів реалізованої продукції відповідно звітному і базисному періодах;

>p0, р1– ціна одиниці окремого виду продукції базисному періоді і звітному періодах відповідно.


Загальний індекс цін обчислюється як:

.

Завдання №23

Є такі дані:

Вигляд продукції Зроблено продукції, тис. прим. Собівартість 1 прим., крб.

базиснийq0

звітнийq1

базиснийz0

звітнийz1

Столи 19 22 500 510
Стільці 10 14 200 218

Визначте:

1) загальні індекси собівартість одиниці виробленої продукції, фізичного обсягу продукції, витрат за виробництво продукції;

2) цілковиту зміну витрат за виробництво – загальне та з допомогою зміни собівартість одиниці виробленої продукції й фізичного обсягу продукції.

Рішення:

1) Загальний індекс витрат за виробництво продукції:

Загальний індекс фізичного обсягу продукції:


Загальний індекс собівартості:

2) Абсолютна зміна загального обсягу витрат за виробництво продукції з допомогою зміни кількості продукції та її собівартості

 тис. крб.

Абсолютна зміна загальної вартості продукції з допомогою зміни фізичного обсягу:

 тис. крб.

Оскільки загальне цілковиту зміну витрат обчислюється за такою формулою:

, то

тис. крб.

Загальна вартість виробництво продукції збільшилася на 5472 тис. крб., зокрема з допомогою зміни собівартості одиниці виробленої продукції – на 472 тис. крб.; з допомогою зміни фізичного обсягу продукції – на 5000 тис. крб.


Список використаної літератури

1. Єлисєєва І. І.,Юзбашев М. М. Загальна теорія статистики. – М.: Фінанси і статистика, 2004.

2. Єфімова М. Р.,Ганченко Про. І., Петрова Є. У.Практикум із загальної теорії статистики. – М.: Фінанси і статистика, 2004.

3. Єфімова М. Р. і по. Загальна теорія статистики. – М.:ИНФРА-М, 2004.

4. Загальна теорія статистики / Під ред. Про. Еге.Башиной, А. А.Спирина. – М.: Фінанси і статистика, 2003.

5. Статистика / Під ред. М. Р.Ефимовой. – М.:ИНФРА-М, 2000.


Схожі реферати:

Навігація