Реферати українською » Экономика » Розробка заходів щодо вдосконалення політики управління товарообігом торговельного підприємства "Рейд"


Реферат Розробка заходів щодо вдосконалення політики управління товарообігом торговельного підприємства "Рейд"

Страница 1 из 13 | Следующая страница

Дипломна робота

 

Розробка заходів із вдосконаленню політики управління товарообігом торгового підприємства «>Рейд»


>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

Глава 1. Проблеми управління товарообігом підприємства у сучасних умовах

1.1 Товарообіг, його суть і стала значення щодо підвищення ефективності діяльності торгового підприємства 4

1.2 Розвиток оптової і роздрібної торгівлі біля РеспублікиБашкортостан

1.3 основні напрями вдосконалення політики управління товарообігом торгового підприємства

Глава 2. Оцінка ефективності управління товарообігом ТОВ «>Рейд»

2.1Организационно-економическая характеристика підприємства

2.2 Аналіз динаміки і структури товарообігу компанії «>Рейд»

2.2.1 Вплив різних чинників на обсяг товарообігу

2.2.2 Аналізтоварно-групповой структури

2.2.3 Аналіз динаміки, сезонності і ритмічності товарообігу для підприємства ТОВ «>Рейд»

2.3 Оцінка політики управління товарообігом для підприємства

Глава 3. Заходи з вдосконаленню політики управління товарообігом ТОВ «>Рейд»

3.1Экономико-математическое моделювання товарообігу компанії «>Рейд»

3.2 Пропозиції для вдосконалення управління товарообігом компанії «>Рейд»

3.2.1 Заходи, створені задля підвищення обсягу товарообігу

3.2.2 Заходи, створені задля загальне оздоровлення фінансового становища компанії

3.3 Розробка прогнозу товарообігу ТОВ «>Рейд» наступного року з урахуванням запропонованих заходів

Укладання

Список літератури

Додаток


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

Товарообіг одна із важливих показників життя населення країни. Він характеризує обсяг позики покупних фондів споживачів на вигляді грошових доходів, які отримані як оплата праці та обмінюються у торгівлі на товари з підвищенням попиту населення.

Актуальність теми випускний кваліфікаційної роботи у тому, що товарообіг належить до найважливіших показників плану економічного та розвитку. Він впливає, як у виробництво, і споживання. До складу товарообігу входить сума продажу товару населенню через роздрібну мережу й українські підприємства комунального харчування, а як і продажу товарів підприємствам, установам та організаціям. Більшість роздрібного товарообігу безпосередньо з особистим споживанням і купівельними фондами населення.

У динаміці товарообігу висвітлюються систематичний зростання виробництва, з одного боку, безперервний підйом добробуту населення – з іншого. Він надає також великий вплив попри всі кількісні і якісні показники роботи торгових підприємств і закупівельних організацій. Від обсягу і структури товарообігу залежать також такі показники, як, прибуток, рентабельність, сума і культурний рівень витрат звернення, фонд оплати праці, чисельність торгових працівників, фінансове становище підприємств та інших. Важливе значення у виконанні і перевиконання планів товарообігу, вишукуванні резервів з його збільшення мають систематичний контроль і ретельний аналіз показників товарообігу.

Метою випускний кваліфікаційної роботи є підставою розробка заходів із вдосконаленню політики управління товарообігом торгового підприємства «>Рейд».

Досягнення поставленої мети перетвориться на випускний кваліфікаційної роботі були представлені й вирішені такі:

розглянути суть і значення товарообороту зростанні ефективності діяльності торгового підприємства;

визначити основних напрямів вдосконалення політики управління;

проаналізувати основних показників діяльності ТОВ «>Рейд» за 2005-2007 рр.;

оцінити політику управління товарообігом для підприємства;

розробити заходи щодо вдосконаленню політики управління товарообігом ТОВ «>Рейд».

Об'єктом дослідження випускний кваліфікаційної роботи виступає суспільство з обмеженою відповідальністю «>Рейд». Предметом дослідження є політика управління товарообігом для підприємства.

>Випускная кваліфікаційна робота складається з трьох глав, запровадження, укладання, докладання.

Інформаційній базою під час написання випускний кваліфікаційної роботи виступають праці вчених-економістів, бухгалтерська звітність ТОВ «>Рейд», статистичні дані й інша інформація на тему випускний кваліфікаційної роботи.


ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯТОВАРООБОРОТОМ

ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ

 

1.1          Товарообіг, його суть і значення щодо підвищення

ефективності діяльності торгового підприємства

 

Основний масив матеріальних благ, що використовуються особистих потреб, населення отримує через торгівлю.Количественная і якісна характеристики товарної маси, яка переходить зі сфери виробництва, у сферу споживання, відповідно закону товарного обороту, віднаходить своє відображення за показниками товарообігу.

Загалом контексті під товарообігом розуміють продаж товарів масового споживання і надання платних торгових послуг населенню задоволення особистих потреб у обмін його доходи або іншими підприємствами – для подальшої переробки або продажу. Економічні відносини, пов'язані з обміном коштів на товари, відбивають економічну сутність товарообігу [5,с.12].

Значення товарообігу необхідно розглядати лише на рівні держави й лише на рівні конкретного торгового підприємства (див. рис. 1) [4,с.21].

На рівні значення показника «об'єм і структура товарообігу» ось у чому - товарообіг одна із важливих показників соціально-економічного розвитку, що характеризує завершальний етап руху товарів у сферу споживання. Саме через товарообіг здійснюється зміна форми вартості споживчих товарів, створеної процесі виробництва. Через війну відшкодовуються виробничі витрати й створюються умови подальшого розвитку виробництва [4,с.22].

Товарообіг характеризує обсяг позики покупних фондів споживачів на вигляді грошових доходів, які отримані як оплата праці та обмінюються у торгівлі на товари з підвищенням попиту населення.

Товарообіг одна із важливих показників рівень життя, матеріального і охорони культурної рівня населення [4,с.23]. Для характеристики життя населення використовується цілу систему аналітичних показників, що є що виходять із обсягу товарообігу: обсяг споживання певних видів продовольчих і непродовольчих товарів, забезпечення населення товарами культурно-побутового призначення, відповідність споживання раціональним нормам [2,с.32].

Товарообіг певною мірою впливає стан грошового обороту у державі, стійкість національної валюти. Обсяг товарообігу є основним валовим показником діяльності торгового підприємства, що характеризує результат своєї діяльності. Саме реалізація певної маси товарів створює економічне підгрунтя щоб одержати певного обсягу доходів населення і прибутків, тобто формує передумови для реалізації стратегічних цілей діяльності підприємства [4,с.25].

Значення показника «обсяг товарообігу» лише на рівні певного підприємства залежить від типу економічної системи. Порівняльна характеристика показника товарообороту умовахгосударственно-директивной ознак ринкової економіки приведено в таблиці 1.

Як свідчить таблиця 1, за умов ринкової економіки обсяг товарообігу залишається однією з головних показників діяльності торгового підприємства. Зате істотно змінюється його роль і функції. Пішло до минулого тотальне планування обсягів товарообігу окремих торгових підприємств і об'єднань вищими управлінськими органами галузевого управління; використання обсягу товарообігу і рівня виконання плану як основне показника преміювання трудових колективів галузі. Обсяг товарообігу втратив свою значення головного базового показника, що грає визначальну роль проти іншими показниками діяльності підприємства [7,с.41].

У разі ринкової економіки плановий обсяг товарообігу формується лише на рівні самого підприємства. Його обсяг визначається з необхідного обсягу прибутку на ринкової позиції підприємства. Певний в такий спосіб план товарообігу є основним регулюючим чинником формування ресурсного потенціалу підприємства. Обсяг і структура товарообігу визначає вимоги обсягу, складу та ефективності використання матеріальних, трудових і підприємства [7,с.42].

Таблиця 1

Характеристика показника товарообороту умовах

>государственно-директивной ознак ринкової економіки

Ознака >Государственно-директивная економіка Ринкова економіка
Характер показника товарообігу Директивний: встановлюється вищими керівними організаціями Автономний: формується підприємством самостійно
Ступінь регламентації показника Фіксований Розрахунковий, орієнтовний
Місце товарообороту системі показників Основний, (вихідний) показник, що визначає інші >Производний від потреби обсягу прибутку
Пріоритет >Валового показника товарообігу Прибуток і рентабельність
Механізм дії Тотальне планування Економічне регулювання
Підхід розрахуватися Як однозначно встановленої величини >Многовариантний,оптимизационний
Застосування як оцінки Показник виконання плану товарообігу Темпи зростання кількості товарообороту порівняних цінах

Тотальне планування обсягів товарообігу змінилося економічним регулюванням з урахуванням проведення багатоваріантних, оптимізаційних іимитационних розрахунків, з урахуванням впливу внутрішньої і до зовнішньої середовища на об'єм і структуру товарообігу.

Аналіз товарообігу контроль над досягненням розроблених планів виступає у ролі інструмента оцінювання діяльності персоналу підприємства, але й необхідних заходів для коригуванні товарної стратегії підприємства, його асортиментної, цінової, маркетингової політиці, політиці закупівлю та ін.

Товарообіг торгового підприємства ввозяться різні види і формах (див. Додаток 1) [2,с.35]. Залежно від специфіки операції купівлі – продажу товарів у складі товарообігу торгового підприємства виділяють його такі види: роздрібний, оптовий,торгово-посреднический.

Роздрібний товарообіг характеризує обсяги продажу безпосередньо населенню споживчих товарів задля власного використання.

Оптовий товарообіг характеризує виручку від продажу споживчих товарів, які пройшли певну технічну обробку цьому підприємстві (зберігання, оптоварассортировка, транспортування, передпродажна підготовка та інших.), різним оптовим покупцям для наступної реалізації до споживачів.

Оптова реалізація товарів може здійснюватися у наступних формах [2,с.36]:

оптовий регіональний товарообіг – продаж товарів оптовим покупцям свого регіону.

міжрегіональний товарообіг - реалізація товару оптовим покупцям інших регіонів;

зовнішньоторговельний товарообіг – продаж товарів оптовим покупцям інших країнах;

>торгово-посреднеческий товарообіг, що визначається обсягом посередницьких операцій купівлі – продажу споживчих товарів без будь-яких технічних обробок цьому торговому підприємство роздрібними чи оптовими покупцями [2,с.37].

У складіторгово-посреднеческого обороту виділяють:

оборот на біржовому ринку, тобто посередницькі операції купівлі – продажу товарів в різних товарних спеціалізованих чи універсальних біржах через освічені брокерські контори чи брокерські місця;

оборот на позабіржовому ринкові, до складу якої включають обсяг посередницьких угод, хто був складено поза товарних бірж з вітчизняними чи зарубіжними учасниками.

Реалізація товарів ввозяться різноманітних формах роздрібного товарообігу [2,с.39].

Залежно від організаційних форм продажу споживчих товарів товарообіг підрозділяється на:

товарообіг роздрібній торговій мережі у якої виділяється товарообіг роздрібної торгівлі, що роблять через спеціально організовану мережу (магазини, кіоски, намети, аптеки, АЗС тощо.) і товарообіг підприємств громадянського харчування (столові, кафе, бари, ресторани тощо.);

продаж товарів поза роздрібній торговій мережі.

Залежно від складу кінцевих споживачів виділяють таких форм роздрібного товарообігу як [2,с.41]:

· продажу безпосередньо населенню;

· продаж товарів із спеціалізованою торговельну мережу окремих категорій організацій та підприємств гаразд малого опту.

Залежно від форми грошових розрахунків виділяють [2,с.42]:

· реалізація товару за розрахунок готівкою: гроші, отримані безпосередньо від покупця чи переказані зі спеціальних розрахунків вкладників (фізичних осіб) з їхньої дорученням, і розрахункові чеки установ, банків;

· продаж товарів по безготівковому розрахунку.

Залежно від термінів розрахунку за реалізовані товари у складі роздрібного товарообігу виділяють:

· продаж товарів з негайної оплатою;

· продаж товарів у кредиту із відстрочкою платежу на встановлений термін чи шляхом здійснення узгоджених періодичних платежів.

Незалежно від часу оплати грошей, роздрібний товарообіг визначається цінах фактичної реалізації на даний момент передачі товарів покупцям.

Залежно від характеру які й товарів у складі товарообігу виділяють [2,с.43]:

· продаж нових товарів;

· продаж товарів, що у використанні – скуплених серед населення й положення прийнятих торговими підприємствами від населення в комісію.

При здійсненні скуповування товарів серед населення підприємства оплачують їхню вартість за узгодженими цінами на даний момент передачі товарів чи узгоджений період. Товар, який скуповується, перетворюється на власність підприємства міста і реалізується підприємством від імені. Під час ухвалення товарів за рахунок комісії торгове підприємство виконує послуги, які стосуються реалізації за комісійне винагороду (у відсотках від ціни товарів). Що стосується не реалізації протягом 30 днів комісійних товарів, вони підлягаютьуценению чи поверненню комітету з відрахуваннями торговельному підприємству витрат за зберігання непроданих товарів.

Склад окремих форм і деяких видів роздрібного товарообігу регламентується інструкцією врахування роздрібного товарообігу і товарних запасів.

Вивчення існуючих тенденцій і можливостей підприємства, що стосуються реалізації товарів, визначення чинників, які позитивно і негативно впливають на обсяг товарообігу підприємства, досягаються у процесі аналізу обсягу й структури товарообігу підприємства.

Проведення економічного аналізу дозволяє [3,с.121]:

· вивчити стан виконання планів товарообігу, ритмічність і сезонність реалізації товарів у ретроспективному періоді;

· вивчити склад товарообігу за формами, видам, методам продажу, асортиментної структурі;

· виявити основні тенденції і закономірності у реалізації товарів;

· проаналізувати і кількісно оцінити вплив окремих чинників на обсяг, склад парламенту й структуру товарообігу.

Аналіз обсягу й структури товарообігу підприємства передбачає проведення наступній аналітичної роботи (>см.рис.2) [3,с.124].

1 етап – визначення загального обсягу товарообігу підприємства за звітний період, і оцінка ступеня виконання плану товарообігу. Аналізуючи цей етап аналізу визначають загальний реалізацію товару і платних послуг у вартісному розмірі, а, по деяким товарних груп і видам товарів - також у натуральному розмірі. Оцінка ступеня виконання плану товарообігу здійснюється шляхом оцінки відносного й абсолютної розмірів відхилення у зв'язку з негативним впливом чинників, які врахували у процесі планування.

Вивчення ступеня виконання планів проводиться як з метою оцінки якості планування і рівня професіоналізму працівників планово-економічних служб підприємства, а передусім – з оцінки мінливості довкілля підприємства міста і чутливості зміну обсягів реалізації товарів цьому підприємстві.

Визначення загального обсягу товарообігу і аналіз ступеня виконання планів
Аналіз динаміки загального обсягу товарообігу
Аналізтоварно-групповой структури товарообігу
Аналіз складу товарообігу з його певних видів
Аналіз ритмічності і сезонності реалізації товарів
>Количественная оцінка чинників, яка зумовлює зміна товарообігу
Аналіз запасу фінансової міцності підприємства

>Рис. 2. Послідовність і етапи аналізу товарообігу підприємства

2 етап – аналіз динаміки загального товарообігу протягом певного аналітичного періоду (поквартально, протягом роки або банку за 2-3 року).

Для дослідження динамічних змін - у обсязі товарообігу підприємства будується такий же динамічний ряд товарообігу. Приведення фактичного товарообороту такий же вид здійснюють площею торговельну мережу підприємства, тривалості його роботи, а як і за цінами реалізації товарів. Коригування фактичного товарообороту через відкликання введенням (>вибитием) торговельну мережу і змінами у графіці реалізації товарів здійснюється методом прямого розрахунку.

Визначення обсягу товарообігу,сопоставленного з цінами реалізації Т>с.ц., проходить за наступним формулам [3,с.124]:

, (1)

де Тфі – фактичний товарообіг заi-тий період;

Iці – середній індекс зміни реалізації товарів заi-тий

період проти базовим.

Середній індекс зміни розраховується безпосередньо підприємством з урахуванням структури товарообігу та інформації про зміну цін реалізації визначені товари. Використання для коригування індексу інфляції за період є некоректним у зв'язку з відзнаками у структурі товарообігу певного

Страница 1 из 13 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація