Реферати українською » Экономика » Проект Розширення виробничих потужностей ТОВ "Сумські м'ясопродукти"


Реферат Проект Розширення виробничих потужностей ТОВ "Сумські м'ясопродукти"

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Зміст

1. Резюме

2.Загальнийопискомпанії

3.Описпродукції

4. План маркетингу

4.1Аналізринку

4.2Конкурентнийаналіз

4.3Стратегія маркетингу і характеристикаспоживачів

4.4Сировинна базавиробництва

5.Виробничий план

6.Організаційна структура

7.Фінансовий план

7.1Розрахунокобсягу кредиту

7.2Розрахунокдоходів


1. Резюме

>Асортиментпродукції -копчена іваренаковбаса вштучнійоболонці,копченем'ясорізнихвидів.

>Технологіявиробництвапередбачаєвикористанняспеціальних рецептур,розробленихфахівцямифірми - виробникаустаткуваннявищоїякостізісвітовимім'ям.

>Діючівиробничіпотужностісвинокомплексу іптахофабрикидозволяють забезпечитисировинну базу дляпроектованогом’ясопереробного комплексу.Річневиробничеспоживаннясировини (>м'яса) - 1,8 тис. тонн.

>Планованийобсягвипускуготовоїпродукції - 1,5 тис. тонн на суму 25,11 млн. грн. наосновідіючихвиробничихпотужностей йїхньоїреконструкції.

>Ринкомзбутупродукціїє підприємстваоптової іроздрібноїторгівлі, підприємствагромадськогохарчування м.Суми, атакожвласнаторговельнамережафірми.

>Загальнавартість проекту повведеннюм’ясопереробного цеху 3,13 млн. грн., котріплануєтьсязалучитиззовні.

Персоналфірмиукомплектованийвисококваліфікованимифахівцями,зайнятимивирощуваннямсільськогосподарських культур,переробкоюсільгосппродукції йїїреалізацією.Загальначисельність персоналу - 400 Чоловік.

>Конкурентоспроможністьфірмизабезпечуєтьсянизькимивнутрівиробничимивитратамивнаслідокорганізаціївиробництвафірми по замкненомутехнологічномуциклі - відсамостійноговирощуваннякормів й зерна допереробки іреалізаціїпродуктівсільгоспвиробництва черезвласнуторговельнумережу.

>Стрококупностікредитнихкоштів напроектованийм’ясопереробний комплекс -менш двох років.


2.Загальнийопис підприємства

Предметом йланцюгомдіяльностіТОВ „>Сумськім’ясопродукти”єсприяннянайбільшповномузадоволенню потреб народногогосподарства продуктихарчування ісільгосппродукції, у товарах народногоспоживання, атакож понадповногоефективноговикористаннямісцевихсировинних йтрудовихресурсів.

УзазначенівищеціляхТОВ „>Сумськім’ясопродукти”здійснює:

>виробництво іреалізаціюпродуктівхарчування ісільгосппродукції;

>організацію ібудівництворізнихкомплексів йпідприємство ізвиробництвацихпродуктів.

До складуТОВ „>Сумськім’ясопродукти”входятьнаступніосновніпідрозділи:

>птахофабрика;

>свинорадгосп;

>млин;

корпуспереробкимаслонасіння;

>деревообробний цех;

холодильники;

двамагазиниплощею 2500 кв. м;

>мережагромадськогохарчування (два кафе);

>іншібудинки іспорудження.

Уцей годину уштатіТОВ „>Сумськім’ясопродукти”близько 400 Чоловік, котрієфахівцями вобластісільськогогосподарства. Штатперебуває вскладікомплектації,ведетьсяпрофесійнийвідбірспівробітників,розробляютьсяплани іпрограмипідготовки персоналу.

>Продукціясільськогогосподарства:

>м'ясоптиці;

>свинячем'ясо;

>фрукти іовочі.

>Продукціяхарчовоїпромисловості:

>соняшниковаолія;

>ковбаса;

>мінеральна вода;

соки;

>консерви;

>дитячехарчування.

>Промисловапродукція:

>кухонні ікорпуснімеблі.

УрезультатіпобудовидіяльностіТОВ „>Сумськім’ясопродукти” за принципом замкнутоготехнологічного циклу (>вирощуваннясільськогосподарськоїпродукції,їїпереробка,виробництвоготовоїпродукції,їїзберігання іреалізація)собівартістьфірмовоїпродукції на 10-15%нижчесередньогалузевої. Іпротягомнайближчих 1 - 2 років, зарозрахункамиекономістів-аналітиків,відбудеться подаліскороченнявнутрівиробничихвитрат,завдякиякимвідпускнацінапродукції,зробленої нафірмі, якщонижчеринкової на 20 - 25%.

Таким чином,основноюметоюкомерційноїдіяльностіфірмиєодержаннясередньої іпідвищеноїнормиприбутку відреалізаціївласної ізакуповуваної насторонівисокоякісноїпродукції зацінамизначнонижчеринкових.

>Нижче наводитися коротка характеристикаагропромислового комплексуТОВ „>Сумськім'ясопродукти.

На територїпромисловоїзониземельноюплощею в 50 га ужефункціонують:

1.Сховище дляовочів йфруктів на 1300 т.

2. Два холодильники по 500 тзберігання.

3. Дванизькотемпературних холодильники по 50 ткожний.

4.Млинпродуктивністю 60т/доба.

5.Ковбасний цех.

6. Цех повиробництву і розливубезалкогольнихнапоїв до 1 тис. тонн йрозливом 3000бут./година.

УмістіСуми вТОВ „>Сумськім'ясопродукти"є своязалізничнаколія,ангари длязберігання 10000 тонн зерна,соняшника,ведетьсябудівництвотеплиціплощею 0,3гектари.

Набазісвинокомплексурадгоспу ">Першотравневий" у з.ПіщанеСумськомурайоніСумськоїобластіздійснюєтьсяреконструкціявиробничихпотужностей, що дозволитивідгодовувати до 2тисяч свиноматок йзбільшитипоголів'я до 25тисячголів чи 1800 тоннм'яса врік.

>Реконструюєтьсяптахофабрика, деплануєтьсявиробництво до $1,5 тис. тоннм'ясаптиці врік.

Зметоюсприяннярозвиткубудівництвафірмоюпридбанийдеревообробний цех,розташований у з.ПіщанеСумського районуСумськоїобласті, длявиробництвавіялових йвіконнихблоків, авиробництвакухоннихмеблів.

Вже 2009роцівласнапродукціяфірмисклала понад 31%усього обороту.ЦінапродукціїТОВ „>Сумськім’ясопродукти”нижчеринкової на 10 - 15%;реалізаціяпродукціїпровадиться черезмережуфірмовихмагазинів, атакож підприємствагромадськогохарчування іроздрібнуторговельнумережу.

>Швидкезавершеннябудівництва іреконструкції,введенняоб'єктів удію дозволитизначнорозширитиасортиментвипускуфірмоювисокоякісних й недорогихпродуктівхарчування.


3.Описпродукції

>Відповідно допрограмидругоїчергирозвиткуфірмизапланованийвипускрізноманітногоасортиментукопчених йваренихм'ясопродуктів, атакожсироїковбаси (>фасованийм'ясний фарш).

Довипускуплануєтьсянаступна структураасортименту:

>копченім'ясопродукти - 52%
>варена уводіковбаса - 27%
сируковбаса - 21%
Разом - 100%

>Така структураасортиментуобрана невипадково: дійсноякіснікопченім'ясопродукти, усвоїйбільшості,відрізняютьсявисокоюціноюреалізації (уроздріб - 25-40 грн./кг), анайдешевші сортікопченоїковбасимаютьнадзвичайнонизькісмаковіякості (особливо тихпривізнівироби, котріреалізуються накооперативних ринкахміста). Тому потреба увідноснодешевих, але йякіснихкопченихм'ясопродуктах - особливовисока. У зв'язку зцимсаме смердотістановлять основум'ясногоасортиментуТОВ „>Сумськім’ясопродукти”.

>Продукціямаєнаступнівластивості, щовигідновідрізняютьїї відпродукціїіншихвиробників йреалізаторівм'ясопродуктів у м.Суми іСумськоїобласті.

1.Високийрівеньсмаковихякостей.ЗакупенаТОВ „>Сумськім’ясопродукти”технологічналініяєсучаснимвисокопродуктивнимустаткуванням, щоприпускає суворий контролю надякістювихідноїсировини,гарантуєвикористанняпрогресивноїтехнологіївиробництва, лише правильнозбалансованих рецептур.

>Важливим чинникомуспіхуєтакож тієї факт, щофірмапродаєсвоєвстаткування наукраїнськомуринку ужепротягом 15 років, й томупропоновані неюрецептуриорієнтованісаме наукраїнськогоспоживача.

Таким чином,якістьзапланованоїТОВ „>Сумськім’ясопродукти” довипускупродукції якщовідповідатисвітовим стандартам,причому смак якщоадаптованийсаме дозапитів місцевогоринку.

2.Якість йпривабливістьупакування.Продукціяупаковується ввисокоякіснупакувальнуплівку,використовуванубагатьмавиробникамиковбасзісвітовимім'ям. Це якщовигідновідрізнятим'ясопродуктиТОВ „>Сумськім’ясопродукти” відіншоїпродукціїм'ясноговиробництва.

3.Доступнаціна. Урезультатіорганізації своговиробництва по замкненомутехнологічному циклу ізначномузниженнівнутрівиробничихвитратсобівартістьвиробленої наТОВ „>Сумськім’ясопродукти”продукції на 10 - 15%нижче, ніж усередньому погалузі. Томуфірмамаєможливістьустановитивідпускніцінисвоєїпродукції на 10- 15%нижчесередньоринкових - притому, щоїїякість якщонезмінновисоким.Відповідно,основноюстратегією маркетингу якщоціноваконкуренція.

>Самеці триосновнихфактори (із якіостаннійєвирішальним) будутьзаставоювисокоїконкурентоспроможностім'ясноїпродукціїТОВ „>Сумськім’ясопродукти”.


4. План маркетингу

4.1Аналізринку

Наосновіданих відділення статистикиадміністраціїмістарозкриємоформуванняпотреби вм'ясних продуктахсеред населенняміста.Дані,наведені втаблиці 4.1,свідчать, що врозглянутійгалузісукупнийобсягпропозиціїстановить не понад 25% відіснуючогопопиту.Причому вдинаміцітрьохостаннього роківобсягпропозиціїнеухильнознижується, в тієї годину якпопит населеннязбільшується.

УрезультатіпроведеногоТОВ „>Сумськім’ясопродукти” маркетинговогодослідженняз'ясувалося, щопопитнезадоволений длябільшостісаме тихийжителівміста, котрімаютьсередній йнижчесередньогорівень прибутку. Тому увипадкувстановленнящодонизькихцінреалізації (на 10 - 15%нижчесередньоринкових)реальнийпопит (>споживання) населеннязначнозросте: по прогнозахекспертів - на 15-20%, акрім того, более дешева йякіснапродукціяТОВ „>Сумськім’ясопродукти” позицічастинаринковоїнішііншихвиробниківм'ясопродуктів умістіСуми.

>Таблиця 4.1

Характеристикапопитувнутрішньогоринкум'яса ім'ясопродуктів у м.Суми, тис. тонн.

>Показник 2008рік 2009рік 2010рік прогноз
>М'ясо ім'ясопродукти 8,6
>Пропозиція:
>виробництво 12,2 8,6
>чистийімпорт 2,5 2,8
>реалізація накооперативних ринках 6,2 7,3
разом 20,9 18,7
>Попит 83,0 83,9 83,9

>ПланованіТОВ „>Сумськім’ясопродукти”річніобсягивипускупродукціїстановлять 1,5 тис. тонн.Тобто, призбереженністабільностівищевказанихтенденційТОВ „>Сумськім’ясопродукти”претендує начастку місцевогоринку о 7-й%.

Таким чином,ситуація вгалузі, яквиявляється ізаналізу,надзвичайносприятлива дляекспансіїТОВ „>Сумськім’ясопродукти”.Викладений даліконкурентнийаналізтакожпідтверджуєекономічнуобґрунтованістьвторгненняфірми наринокм'ясопродуктів.

4.2Конкурентнийаналіз

>Поряд ізТОВ „>Сумськім’ясопродукти”переробкоюм'яса івиробництвомвиробів ізньогозаймаютьсятакінайбільшзначимі підприємства, як АТ ">Сумськийм'ясокомбінат", СП ">Сумимясо" й СП "ТОПСервіс" (див. табл. 4.2), начастку які припадатиблизько 80% відзагальногообсягувиробництва.Іншийобсягвипускуприпадає надрібнихвиробників.

>Зазначені підприємства могли брозглядатися якпотенційніконкурентиТОВ „>Сумськім’ясопродукти” наринкузбутум'яснихпродуктів,якби невідомо, щоцейринокмаєвеличезнийпотенціал зростанню вчинністьрозглянутихвище причин.Крім того,ціпідприємства-конкуренти неможутьпротистоятиціновійконкуренції із боціТОВ „>Сумськім’ясопродукти”, щопідтверджуєтьсярозрахунками, щоприводятьсянижче.

>Таблиця 4.2

>Порівняльнийаналізконкурентів.

№п/п Характеристикиконкурентів АТ ">Сумськийм'ясокомбінат" СП ">Сумимясо" СП "ТОПСервіс" АПД "Сумськіпродукти"
1 >Якістьпродукції >вище засереднє >середнє >середнє >високе
2 >Якістьупакування >середнє >вище засереднє >вище засереднє >високе
3 >Обсягпродажів,т/рік 8080 84 36 1545
4 >Рівеньцін >середні >високі >високі >нижчесередніх
5 >Стабільністьпродажів >висока >середня >низька >висока

>Булазробленапорівняльна характеристикавідпускнихцінвищевказанихпідприємств (див. табл. 4.3), атакожзробленийретельнийаналізтехніко-економічнихпоказників основного конкурента, щоперевищуєрічніобсягивиробництвам'яснихпродуктівТОВ „>Сумськім’ясопродукти”.Результатианалізу показали, що як із боці АТ ">Сумськийм'ясокомбінат", то й із боцііншихсуб'єктівринкунеможливасерйознаціноваконкуренція. В частности,відпускніоптовіціниперебувають нарівнівідпускнихроздрібнихцінТОВ „>Сумськім’ясопродукти”.

>Таблиця 4.3

>Оптові іроздрібніціни нам'яснупродукцію за станом наквітень2009р., грн./кг

>Виробник >Оптовіціни >Роздрібніціни
>копчена >варена сиру >копчена >варена сиру
1. АТ "Сумськийм'ясокомбінат" 38,4 33,6 - 48 42 -
2. СП ">Сумимясо" 41 35,2 - 50 44 -
3. СП "ТОПСервіс" 41,6 36 - 52 45 -
4.Імпортнапродукція 48 36,8 22,4 60 64 28
5. АПД "Сумськіпродукти" 32 27,6 18,6 40 34 24

>Підсумок:результати маркетинговогодослідженняпоказують, що дляТОВ „>Сумськім’ясопродукти”існуєдоситьприйнятнаринкованіша позбутіпродукції в м.Суми.

4.3Стратегія маркетингу і характеристикаспоживачів

>Залежно відринкузбутуТОВ „>Сумськім’ясопродукти”плануєвстановитинаступніціниреалізаціїготовоїпродукціїм'ясокомбінату (див. табл. 4.4)залежно відринкузбуту. Схемарозміщеннятоварів наринку наведена втаблиці 4.5.

>Таблиця 4.4

>Ціни наготовупродукцію, грн./кг.

№ зарплатню >Найменування підприємства >Копченості >Варенім'ясопродукти >Сираковбаса
1 >Підприємстваоптовоїторгівлі 32 27,2 19,2
2 >Підприємствароздрібноїторгівлі 40 34 24
3 >Підприємствагромадськогохарчування (>власні кафе і ресторан) 62 52 46
4 >Автокрамниці 40 34 24

>Зазначеніоптові іроздрібніціни нам'ясопродукти на 10-15%нижчесередньоринкових. Таким чином,основнастратегія маркетингуТОВ „>Сумськім’ясопродукти” -ціноваконкуренція, щоприпустима ідоцільна вумовахнизькихвиробничихвитрат.Планована послевведеннясвинокомплексу іптахофабрики влипні 2010 р. організаціявиробництваТОВ „>Сумськім’ясопродукти” по замкненомутехнологічномуциклі (відсамостійноговирощування допереробки іреалізаціїпродуктівсільськогосподарськоговиробництва черезвласнуторговельнумережу) дозволитиздійснювати подалізниженнявнутрівиробничихвитрат.

>Можназробитивисновок, щоціновий чинникєвирішальнимчинникомконкурентоспроможностім'ясопродуктівТОВ „>Сумськім’ясопродукти”:оцінка чистого прибуткуфірми у проекті ">М'ясокомбінат" (>протягомперших двох років роботи) доводити, що присформованихцінах насировину іматеріалипланованіціниреалізаціїм'ясопродуктівзабезпечуютьрентабельністьвиробництва нарівні 45%.

Характеристикаспоживачівпродукції. якринокзбутупродукціїТОВ „>Сумськім’ясопродукти”виступаютьоптові іроздрібніторговельніорганізації м.Суми іСумськоїобласті (у т.ч. двавласних продовольчихмагазиниТОВ „>Сумськім’ясопродукти”),власнамережагромадськогохарчування (кафе і ресторан), атакожбезпосереднє населеннямістаСуми (див. табл. 4.5 проекту).

>Оптовий продажівзаймає 39% відзагальногообсягуреалізаціїм'ясопродуктів.Охопленнязагальногоринкуздійснюється шляхомпрямихконтактів ізпотенційнимипокупцями в м.Суми іСумськоїобласті. Зараз вжеіснуютьпопереднідомовленості із 9потенційнимипокупцями, котріготовіпочинаючи здругоїполовини 2010 р.здійснюватирегулярніоптовізакупівлі вкількості 200 кгщодня. Заумовистабільностіцихзакупівельгарантованийоптовийзбутпродукції врозмірі 1,8 тщодня (>близько 600 т урік).

>Таблиця 4.5

Схемарозміщеннятоварів наринку

№ зарплатню >Ринкизбуту >Обсягпродажів, кг
2008 ( 2-ге півріччя) 2009 2010
1 >Підприємстваоптовоїторгівлі м.Суми іСумськоїобласті 263 718 602821 602 821
2 >Підприємствароздрібноїторгівлі (>власніпродовольчі магазин) 233964 660117 660117
3 >Підприємствагромадськогохарчування (>власні кафе і ресторан) 5760 13166 13166
4 >Автокрамниці 177 800 269 592 269 592
>Усього 676 242 1545 696 1545696

>Основнимиспоживачами з перспективизалишаютьсявласні підприємствароздрібноїторгівлі іавтокрамниці (52,5% відзагальногообсягуреалізації). Данапродукціяорієнтована нагрупукупівельнихможливостейсередньогорівняприбутковості населення.

>Прогнозованаоцінкаобсягів продаж шкірного ізмагазинів - до 900 кг у день (>близько 330 т урік);автокрамниці (2 прим.) - до 400кг/день (140т/рік)кожна.

>Данірозрахункизасновані назроблені уквітні 2009 р.вимірахрівняпотенційногопопиту.

>Результатидіяльності двох кафе і ресторануТОВ „>Сумськім’ясопродукти” в 2008 - 2009 р.показують, що накожному ізоб'єктівобсягреалізаціїм'ясопродуктів урозмірі 12-15 кгщодня (>близько 13т/рік)гарантований.

4.4Сировинна базавиробництва

>Сировина длям’ясопереробного комплексу якщонадходити ізнаступнихджерел.

>Власна база:Свинина: засобівартістю (30 крб./кг) звласногосвинорадгоспу.

>Птиця: засобівартістю (25 грн./кг) звласноїплемінноїптахофабрики.

>Іншісировинніресурси:Яловичина:постачальник -радгосп "Низівській" заціною 30 грн./кг.

>Річна потреба восновнійсировині длям’ясопереробного комплексу (>м'ясо) представленій утаблиці 4.6.

>Таблиця 4.6

>Розрахунокпотреби всировині іматеріалах на 1місяць роботим'ясокомбінату наповнупотужність (>коефіцієнтвиходуготовоїпродукції - 1.2)

№ зарплатню Виглядсировини >Ціна, грн./кг >Потреба, кг >Витрати, тис. грн.

1.

2.

3.

>Яловичина

>Свинина

Птах

30

30

25

41733

49462

63374

1251990

1483860

1584350

Разом 154 569 981.5

У даний моментздійснюєтьсяреконструкціясвинокомплексу іптахофабрикипідрядникомфірмою "Союз" (м.Суми), атакожвласнимизасобамиТОВ „>Сумськім’ясопродукти” у тому,щоб до моменту запускувиробництвавипускм'яснихвиробів вже був более ніж на 70%забезпеченийвласноюсировинною базою.

До початкуреконструкції усвинорадгоспу іптахофабрики ужеіснувалистабільнізв'язки ізпостачальникамикормів,племіннихяєць й свиноматок. Зараз постійна партнерТОВ „>Сумськім’ясопродукти”радгосп "Низівській"готовийвідновити в 2010 р. на адресоюфірми поставкукормів, атакож забезпечитисвинокомплексипоголів'ям.

>Існуєпопереднядомовленість з радгоспом ">Низовским" про поставкиплемінногояйця.

Зогляду настабільністьзазначенихконтактів, поставкивласноїсировини вкількості 2,1 тсвинини щодня й 2,6 тптиці щодня можнавважатигарантованими із моментувведення вдіюсвинокомплексу іптахофабрики.

Постачанняяловичинипротягом 2010 р. укількості 1,8 т у деньгарантуєрадгосп "Низівській". ЗзазначенимрадгоспомТОВ „>Сумськім’ясопродукти”успішноспівробітничає ужепротягомтрьох років.Показникомгарантованості ібезперебійності поставокможеслужити тієї факт, щопротягом 2009 р., коли вцілому поСумськійобластівиробництвом'ясаскоротилося на 32 %,поголів'явеликоїрогатоїхудоби врадгоспі "Низівській"навітьзросло п'ять% упорівнянні із 2008 фатальністю.

>Комерційнастратегіяфірми,орієнтована наодержаннявисокогоприбутку,передбачає подалірозширення ітехнічневідновленнявласноїсировинноїбази, що входити у пландругоїчергирозвиткуфірми.


5.Виробничий план

>Виробнича базафірмидозволяєрозміститим’ясопереробний цех навласнихплощах: уселіПіщане (передмістя м.Суми)євиробничеприміщенняплощею 1500 кв. м ізобладнаноюсистемоюкомунікацій йпід'їзнихколій.

>Технологічневстаткування якщопоставлятися ізАвстрії за контрактом ізфірмою, ізякоїдосягнутовідповідноїзгоди. Складм’ясопереробного комплексу уявлень утаблиці 5.1.

>Таблиця 5.1

>Видатки назакупівлю і монтажустаткуванням’ясопереробного цехуТОВ „>Сумськім’ясопродукти”

>Найменуваннявстаткування ікомплектуючих >Вартість
1 Вовчок 171 840
2 >Кутер 1401000
3 >Льодогенератор 171070
4 >Вакуумнийковбасний шприц 1014330
5 >Кліпсатор 343 086
6 >Коптильна камера (2 прим.) 2 576 980
7 >Варочний казан 172 900
8 >Шліфувально-заточувальна машина 30084
9 >Компресорпоршневий 80040
10 >Запчастини 238 453

Шеф - монтаж й запуск

>Упакування іукладання

>Вартість фрахтові ітранспортування

178000

180000

>Усього 6767 783

>Таблиця 5.2

>Планованийобсягпродажів (кг)

Виглядпродукції 2008рік
>липень >серпень вересень 4 кв. >Усього
1

>Копченім'ясопродукти:

•щоденнийобсяг продаж,

•місячнийобсяг продаж

1395

33490

2093

50235

2790

66980

2790

200940

351624
2

>Варенім'ясопродукти:

•щоденнийобсяг продаж;

•місячний (>квартальний)обсяг продаж

724

17389

1086

26083

1449

34778

1449

104334

182584
3

>Сираковбаса:

•щоденнийобсяг продаж;

•місячний (>квартальний)обсяг продаж

563

13525

885

21254

1127

27050

1127

81150

142979

>Усього:

•щоденнийобсяг продаж;

•місячний (>квартальний)обсяг продаж

2683

64404

4025

96606

5367

128808

5367

386424

6767242

>Постачальник -фірмаSHALLER (>Австрія).

>Контрактнавартість - 3.123.805,599 грн.

>Максимальнапроектнапотужність -5367кг/доба (2зміни по 7 часів).Асортиментготовоїпродукції:копченім'ясопродукти - 2 790кг/доба,варені уводім'ясопродукти - 1 465кг/доба, сируковбаса -1112кг/доба.

>Розрахунковапродуктивність послевиходу заводу наповнупотужність: 808кг/місяць; 424кг/квартал; 1 545 696кг/рік.

>Протягом двохпершихмісяців послевведення вексплуатацію (>липень 2010 р.) неплануєтьсяповнеосвоєнняпотужностей;вихід наповнупотужністьплануєтьсяздійснити натретьомумісяці роботим'ясокомбінату і підгримуватидосягнутийрівеньпротягомнаступних 4-5 років роботи.


>Таблиця 5.3

>Календарний планвиконанняробіт


6.Організаційна структура

>КерівництвроТОВ „>Сумськім’ясопродукти”складається з двох Чоловік: Директори йкомерційного директора.Вонимаютьзначний стаж роботи над сферікерування, але й ібезпосередньо наробочихмісцях уторговельній йвиробничій сферах, депридбали великийпрофесійнийдосвід,просуваючисьуперед пощабляхкар'єри. Зараз вжепротягом ряду років смердоті грамотноздійснюютькерівництвофірмоюТОВ „>Сумськім’ясопродукти”.

Напідприємствііснуєлінійно-функціональна структуракерування, коликерівництвофірмоюздійснюється не лише з центру, але й ібезпосередньо намісцях: укожномугосподарськомупідрозділіТОВ „>Сумськім’ясопродукти”дієретельнопідібранийуправлінський персонал, щокоординує роботу конкретногосуб'єктакеруваннявідповідно догенеральноїстратегіїфірми.Керівниківгосподарськихоб'єктівхарактеризує великийдосвід роботи усвоїй сферідіяльності іглибокезнанняспецифіки конкретногооб'єкта.

Зогляду на, щоТОВ „>Сумськім’ясопродукти”маєнадзвичайнорозгалуженувиробничу структуру,останнє важливо дляефективногокерування такимскладнимгосподарським комплексом.


7.Фінансовий план

7.1Розрахунокобсягу кредиту

>Вартість комплектувстаткування (грн.) - 3.123.805

>Митнийзбір (0,15%) - 4.686

>Усього сума кредиту - 3.128.491

>Округляємо до 3.130.000

Бажанапроцентна ставка закористування кредитом -10%річних.

7.2Розрахунокдоходів

>Таблиця 7.1

>Передбачуванийобсягпродажівм'ясокомбінату за 1місяць роботи наповнупотужність

Виглядпродукції >Ціна, грн. кг >Обсяг продаж, кг >Виторг, грн.
1

>Копченім'ясопродукти:

Опт

>роздріб

>громадськехарчування

32

40

42

26114

40276

570

835,648

1,611,040

23,940

Разом: 66960
2

>Варенім'ясопродукти:

опт

>роздріб

>громадськехарчування

26

34

52

13712

21150

298

356,512

719,100

15,496

разом: 35160
3

>Сираковбаса (фарш):

Опт

>роздріб

>громадськехарчування

19,2

24

46

10408

16054

226 26688

199,834

385,296

595526

>Усього: 32,4 128 808 4,185,116

7.3Розрахуноквитрат

>Таблиця 7.2

>Розрахуноксобівартості, грн. (>липень -грудень)

1.Розрахуноквитрат насировину іматеріали Сума
>Витрати насировину іматеріали намісяць 1.136.079
>Витрати насировину іматеріали врік:
1.136.079 x 4 + 568.039 + 852.059 = 5.964.415 5.964.415
2.Витрати на оплату роботиробітників:
•чисельність персоналу - 25 Чоловік;
•середньомісячна зарплатаробітника - 500;
• фондзаробітної плати врік 75.000
3.Нарахування на фондзарплатиробітників (0.39) 29.250
4.Амортизаціявиробничогоприміщення 125.000
5.Амортизаційнівідрахування навідновлення основноговстаткування 156.424
6.Видатки наелектроенергію 100.000
7.Транспортнівидатки 15.000
8.Витрати накерування 11.673
•чисельністьапаратакерування - 20 Чоловік
•середньомісячна зарплата 400
• фондзарплати врік 96.000
•нарахування на фондзарплати (0.39) 37.440
•витрати навідряднівидатки 30.000
•витрати наоргтехніку іканцтовари 10.000
•витрати наконсультації іаудиторськіпослуги 15.000
•витрати напослуги зв'язку 20.000
•амортизаціяслужбовихприміщень 25.000
Разомвитрати 233.440
>Витрати у зв'язку із проектом (10%) запівроку 11.673
9.Витрати реклами 10.000
10.Відсотки за кредитами ( 10%) 313000
11. Страховка кредиту (2.5% відсуми плати за кредит) 7.825
Разомсобівартість 6 807 587

>Таблиця 7.3

Бюджет поприбутку на 2010рік, грн.

>Виторг відреалізації 10,985,930
>Матеріальнівитрати 5,964,415
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація