Реферат Проектний аналіз

Страница 1 из 4 | Следующая страница

1.         >Проектнийаналіз всистеміекономічних знань.Основніфункції проектногоаналізу

>Розвиток Сучасноїекономічноїтеорії і практикинерозривнопов’язаний ізнеобхідністюаналізу таобґрунтування тихий чиіншихуправлінськихрішень,зокремапроектних.Виділення проектногоаналізу вокремийнапрямприкладної науки було бзумовленонасампереднеобхідністю системногопідходу допідготовки таоцінкипроектів.Досвідпроектування на всіх йогостадіях,накопичений за умівадміністративноїекономіки,базувався за принципами й методахадміністративно-командноїсистеми й буввідірваний від Сучасноїметодології ібагатющогоінструментарію, щозастосовується усвітовійекономічнійнауці.

>Проектнийаналіз -цеметодологія, котразастосовується длявизначення,порівняння таобґрунтуванняальтернативнихуправлінськихрішень йпроектів, щодозволяє, на свійчергу,здійснювативибір йприйматививіренірішення вумовахобмеженостіресурсів.

>Основнимискладовими проектногоаналізує:>концепція проекту, щовизначає йогоосновніособливості якоб’єктадослідження; >фази тастадіїжиттєвого циклу; >принципи, на якібазуєтьсяпроектнийаналіз; >критеріївідбору іоцінкипроектів, атакож >аспекти проектногоаналізу, щомістятьаналізринку,технічний,інституційний,екологічний,соціальний,фінансовий таекономічнийаналіз.

>Основнимифункціями проектногоаналізує:

-розробкавпорядкованоїструктуризбиранняданих, котра б далазмогуздійснюватиефективнукоординаціюзаходів привиконанні проекту;

-оптимізаціяпроцесуприйняттярішень наосновіаналізуальтернативнихваріантів,визначеннячерговостівиконаннязаходів йвиборуоптимальних дляданого проектутехнологій;

-чіткевизначенняорганізаційних,фінансових,технологічних,соціальних таекологічних проблем, щовиникають нарізнихстадіяхреалізації проекту;

-сприянняприйняттюкомпетентнихрішеньщододоцільностівикористанняресурсів дляреалізації проекту.

2.         >Визначення проекту, його позначка,ознаки. Концепцію проекту у проектногоаналізі

 

Проект - >одноразовий комплексвзаємопов’язанихзаходів,спрямований назадоволеннявизначеноїпотреби шляхомдосягненняконкретнихрезультатів привстановленомуматеріальному (ресурсному) забезпеченню ізчітковизначенимицілямипротягомзаданогоперіоду години.

якцілі проектуможутьвисуватисяекономічні йсоціальнірезультати,наприклад збільшеннявиробничихможливостей підприємства,створення чиреконструкціяринкової тасоціальноїінфраструктур,вирішеннясоціальних іекологічних проблем йт.ін.

Мета проекту -цебажаний та доведень результат,досягнутий умежахпевного рядок призаданихумовахреалізації проекту.

До >основнихознак проекту належати:

1. >Кількіснавимірюваність. Цеозначає, що усівитрати йвигоди від проектуповинні бутивизначенікількісно,оскількианалітикдаєоцінку проекту,спираючись нацифри.

2.Часовий обрій дії.Жодний проект неможеіснувати безобмежень учасі, в якієдвіцілі:

-перша -визначенняперіоду, под годинуякогоуспіх чиневдача проектуможуть бутивизначені;

- друга -оцінкареальної ціностіфінансовихвитрат йвигіднеможлива безурахуваньобмежень учасі.

3. >Цільоваспрямованість. Проектзавжди напрямів надосягненняякоїськонкретної мети,задоволенняякоїсьпотреби.Цілі проектумають бутичіткосформульованими,вимірюваними,обмеження -заданими, австановленівимоги -здійснюваними.

4. >Життєвий цикл. Проектвиникає,функціонує йрозвивається.

5. >Системнефункціонування проекту,елементний склад.Міжелементами проектуіснуєвзаємозв’язок.Проте склад проекту незавждизалишаєтьсянезмінним:деякі йогоелементиможутьз’являтися чивиходити ізнього.

6. >Існування впевномузовнішньомусередовищі,елементиякогомаютьзначнийвплив на проект.

>Аналізуючи проект, можнатакожвиділититакі >додатковіознаки проекту:

·ресурсніобмеження;

·неповторність,новітністьпоставлених завдань й проблем;

·комплексність;

·необхідність правового іорганізаційного забезпечення таін.

>Головнимивластивостями проектує масштаб,складність,якість татривалість. За характером тасфероюдіяльностівиділяютьпромислові,організаційні,економічні,соціальні тапроектирозвитку.

3.         >Оточення проекту та йогоучасники

>Здійснення проекту вперше іде уоточеннідинамічного >зовнішнього та подвпливом >внутрішнього >середовищ. Дляуспішноїреалізації проектунеобхідновизначити йврахуватибудь-якуможливудіюцихсередовищщодо проекту та йогооточення. Дофакторівнайближчогооточення проекту належатисферифінансів,збуту,виробництва,матеріального та кадрового забезпечення,інфраструктури, атакожкерівництво підприємства; довнутрішньогосередовища -економічні тасоціальніумовиреалізації проекту, йогоорганізаційна структура,учасники, стилькерівництва проектом,методи тазасобикомунікації.

>Учасники проектуреалізуютьрізніінтереси упроцесіздійснення проекту,формуютьвласнівимогивідповідно доцілей тамотивації йвпливають на проект,виходячизісвоїхінтересів,компетенції таступенязалучення до проекту.

Складучасників проекту, їхніролі,розподілфункцій йвідповідальностізалежать від типу, виду, масштабу іскладності проекту, атакож від фаз йогожиттєвого циклу. Длявизначення складуучасників проекту,побудови йогофункціональної таорганізаційної структур для шкірного проекту настадії розробкиконцепціїнеобхідновизначити:

-предметнугалузь -цілі, заподіяння, роботи таосновнірезультати,тобто щопотрібнозробити,щобреалізувати проект, атакож йогомасштаби,складність,припустимі рядки;

- ставленнявласності,залученої допроцесуздійснення проекту (що стількикоштує та комуналежить?);

-основні ідеїреалізації проекту (якзробити?);

-основніактивніучасники проекту (>хторобитиме?);

-основніпасивніучасники проекту (когостосується проект?);

- котрімотиваціїучасників проекту? (>можливийприбуток,збитки,ризик й т.ін.).

>Учасники:ініціатор(автором ідеї),замовник (>майбутнійвласник такористувач результатами проекту),інвестор(вкладаєінвестиції до проекту),керівник проекту (>юридична (>фізична) особа,якійзамовник таінвесторделегуютьповноваженнящодоздійснення проекту -планування, контролю такоординаціїробіт всіхучасників проекту), команда проекту (специфічнаорганізаційна структура,очолюванакерівником проекту тастворена наперіодздійснення проекту),контрактор (>учасник проекту, щовступає довідносин ззамовником табере у собіобов’язок завиконанняробіт за контрактом),субконтрактор (>вступає вдоговірнівідносини ізконтрактором чисубконтрактором болеевисокогорівня),проектувальник (>виконує за контрактомпроектно-дослідницькі роботи вмежах проекту),генеральнийпідрядник,постачальники,ліцензори (>виділяютьліцензії на правоволодінняземельноюділянкою,проведенняторгів,виконання окремихвидівробіт йпослуг),органи влади,власникземельної ділянки,виробниккінцевоїпродукції проекту,споживачікінцевоїпродукції,іншіучасники проекту.

4.         >Класифікаціяпроектів заосновнимивластивостями проекту

Доосновнихвластивостей проекту, котрівипливають з йогоознак та заякими смердотіможуть бутикласифіковані натипи,відносять: масштаб проекту, йогорозмір,кількістьучасників таступіньвпливу нанавколишнєсередовище

 

>Класифікаційнаознака

>Видипроектів

Мета і характердіяльності

>комерційні

>некомерційні

Характер та сферадіяльності

>промислові

>організаційні

>економічні

>соціальні

>дослідницькі

Масштаб тарозмір проекту

>великі (>виконуються поцільовихнародногосподарськихпрограмах ймістять усобі багатомультипроектів,об’єднанихзагальноюціллю,використовуваними ресурсами йєдинимпланом-графіком розробки іреалізації.Такіпрограмиможуть бутинаціональними,міжнародними,регіональними,галузевими,міжгалузевими й т.д.Вониформуються ікоординуються намакрорівні, як правило, заучастю держави)

>середні (>включають роботи попроектуванню йбудівництвупідприємств,освоєнню іоблаштування невеликихродовищкориснихкопалин (>нафтових,газових,вугільних),якщо їхніпроектуванняведеться наосновітиповихпроектнихрішень, абудівництвоздійснюєтьсякомплектно-блочним методом, сутьякого до того, щобільшачастинаоб’єкту, щобудується,виготовляється не так набудівельнійплощадці, але впотужностяхпідрядчика)

>малі (>науково-дослідні йдослідно-конструкторські розробки напромисловихпідприємствах,включаючиконструкторську,технологічну йорганізаційно-економічнупідготовкувиробництва,виготовленнядослідно-промисловихзразківновоїпродукції,реконструкцію,технічніпереозброєння імодернізаціювиробництва. Уамериканськійпрактиці до такихпроектіввідносятьсянововведення ізкапітальними витратами до 10-15 млн. дол. йтрудовитратами до приблизно 40-50 тис.людино-годин.Такіпроекти, як правило,виконуються силами самихпідприємств.Термін розробки такихпроектів не було замежіодного-двох років)

Рівеньскладності

>прості

>складні

>дужескладні

Склад й структура проекту (закласом проекту)

монопроекти (>окреміпроектирізнихтипів,видів тамасштабів)

>мультипроекти (>комплексніпроекти, щоскладаються із рядумонопроектів йпотребуютьзастосуваннябагатопроектногоуправління)

>мегапроекти (>цільовіпрограмирозвиткурегіонів,галузей таіншихутворень, котрівключають у склад ряд моно- ймультипроектів)

>Рівеньальтернативності

>взаємовиключні (>здійснюються,якщонеможливим чинецілеспрямованимєздійсненняіншихпроектів)

>альтернативні покапіталу (>здійснюються до тоговипадку, коликожен з нихможе бутиздійсненим безвикористанняфінансовихзасобів, необходимих дляздійсненняіншихпроектів)

>незалежні (>здійснюються до тоговипадку, колирезультатиреалізації одного невпливають нарезультатиреалізаціїінших йбудь-якаінформація пропараметри одного незмінюєінформацію прорезультатиінших)

>взаємовпливаючі (>здійснюються до тоговипадку,якщо при їхньогоспільнійреалізаціївиникаютьдопоміжні (системні,синергетичні,емерджентні)позитивні чинегативніефекти, котрі невиявляються приреалізації шкірного зпроектівокремо)

>взаємодоповнюючі (>здійснюються до тоговипадку,якщо пояких-небудь причинах смердотіможуть бутиприйняті чивідкинуті лишеодночасно)

>Тривалість проекту

>короткостроковіпроекти (до 3 років);

>середньострокові (від 3 до 5 років);

>довгострокові (понад 5 років).

 

5.         >Видипроектів.Управління проектами

 

>Інвестиційніпроекти.Будівництво нового підприємства,реконструкціявиробництва чиспорудженнягреблі -цепроекти, для яківизначені тафіксовані: позначка проекту (>обсягвиробництвапродукції,розміригреблі); рядківзавершення татривалість;витрати на проект.Потрібніресурси тафактичнавартість проектузалежатимутьпередусім від ходувиконанняробіт тапросування шкірного проекту. Для цого видупроектівнеобхідніпотужностіповиннінадаватисявідповідно дографіка й рядокготовностіетапів йзавершення проекту.

>Проектидослідження йрозвитку.Розробка нового продукту,дослідження угалузібудівничихконструкцій чирозробкановоїінформаційно-керуючоїсистемихарактеризуються такимиособливостями:головна позначка проектучітковизначена, але йокреміціліповинніуточнюватися в мірудосягненнячастковихрезультатів; рядківзавершення йтривалість проектувизначенізавчасно, але й смердотіможутькоригуватисязалежно відотриманихпроміжнихрезультатів йзагальногопросування проекту;плануваннявитрат на проект частозалежить відвиділенихасигнувань й менше віддійсногопросування проекту;основніобмеженняпов’язані ізлімітованоюможливістювикористанняпотужностей йресурсів (>устаткування йспеціалістів). як правило,наявніможливостівизначаютьвитрати на проект й рядків йогоготовності.

>Організаційніпроекти.Реформування підприємства,реалізаціяконцепціїновоїсистемиуправління,створенняновоїорганізації чипроведенняміжнародного форуму якпроектихарактеризуються таким чином:цілі проектузаздалегідьвизначені,однакрезультати йогокількісно таякісноважчевстановити, ніж уперших двохваріантах,оскільки смердотіпов’язані, як правило, ізорганізаційнимполіпшеннямсистеми; рядків йтривалістьвстановлюютьсязавчасно;ресурсинадаються в міруможливостей;витрати на проектфіксуються тапідлягають контролю наекономічність,однакпотребуютькоригувань в мірупросування проекту.

>Економічніпроекти.Приватизація підприємства,створенняаудиторськоїсистеми,введенняновоїсистемиподатків -цеекономічніпроекти, котрімають своїособливості:метоюпроектівєполіпшенняекономічнихпоказниківфункціонуваннясистеми, томуоцінити їхнівчасноважче, ніж уранішерозглянутих видахпроектів;головніцілінамічаютьсязавчасно, але йпотребуютькоригувань в мірупросування; тісаместосується істроків проекту;ресурси для проектунадаються в мірунеобхідності вмежахможливого;витративизначаютьсязавчасно,контролюються наекономічність тауточнюються в мірупросування проекту. Цеозначає, щоекономічнірезультатиповинні бутидосягненні уфіксовані рядки привстановленихвитратах, аресурсинадаються занеобхідністю.

>Соціальніпроекти.Реформуваннясистемисоціального забезпечення,охорониздоров’я,соціальний захистнезабезпеченихверств населення,подоланнянаслідківстихійних лихий йсоціальнихструсів -цесоціальніпроекти, котрімають своюспецифіку:цілі лишенамічаються йповиннікоригуватися в мірудосягненняпроміжнихрезультатів;кількісна таякісна їхніоцінкаістотноускладнена; рядки йтривалість проектузалежать відймовірнихфакторів чи лишенамічаються тазгодомпідлягаютьуточненню;витрати на проект, як правило,залежать від бюджетнихасигнувань;ресурсивиділяються в мірупотреби вмежахможливого.Соціальніпроектинайбільшневизначені.

6.Життєвий цикл проекту.Різніпідходиподілу проекту нафазиреалізації

 

>Життєвий цикл проекту - >цеперіод години відзадуму проекту до йогозакінчення,якийможехарактеризуватися моментомздійсненняпершихвитрат за проектом (>поява проекту) йотриманнямостанньоївигоди (>ліквідація проекту).

>Життєвий цикл проекту -концепція, щорозглядає проект якпослідовність фаз,подій таетапів,кожна із якихмає своюназву тачасовімежі.

>Життєвий цикл проектуєбазовим,вихіднимпоняттям длядослідження проблемреалізації проекту,фінансуванняробіт,прийняттярішень продоцільністькапіталовкладень тадеталізації проекту.Незалежно відрозміру,обсягу івартостівиконуванихопераційбудь-який проект увласномурозвитку проходитиперіодизадуму,підготовки,реалізації,закінчення таліквідації.Всіцістани проекту, як правило,поділяються наскладові, котрідісталиназви «фаза», «>стадія» та «>етап».

>Сьогодні неіснуєєдиногопідходу дорозподілупроцесуреалізації проекту наскладовіелементи. Цепояснюєтьсявідмінностями упідходахучасників проекту доподілу проекту нанайважливішівідправні точки, котрідозволяютьпланувати,відслідковувати,контролювати таоцінюватирозвиток проекту і,якщонеобхідно,коригувати йогореалізацію.

>ПідхідСвітового банку доподілу проектного циклу настадіївідображаєнайважливішіцільові установкисамецієїфінансово-кредитноїустановищодо проекту -якіснапідготовка,експертизавідібранихпроектів, переговори пронаданнякредитнихресурсів та,безумовно,заключнаоцінка проекту.

>Частішепроектний циклподіляють втричіфази:передінвестиційну,інвестиційну таексплуатаційну, котрі, на свійчергу,розгалужуються настадії.Данийпідхід активнозастосовується упрактиці проектногоаналізу.

>Передінвестиційна фазавключаєтакістадії:предідентифікація;ідентифікація;підготовка;розробка таекспертиза;детальнепроектування.

>Інвестиційна фазаохоплює роботи, котрі можнаоб’єднати утакістадії:підготовка йпроведеннятендерів;інженерно-технічнепроектування;будівництво;виробничий маркетинг;навчання персоналу.

>Основнимистадіями >експлуатаційноїфазиє:здача вексплуатацію (>єграничноюміжінвестиційною таексплуатаційною фазами, томуможеперебувати й втій, й віншій);виробничаексплуатація;заміна таоновлення;розширення таінновації;заключнаоцінка проекту.


7.Ідентифікація проекту.Виникнення ідеї проекту.Визначення йогоцілей

Настадії >ідентифікації >провадитьсявибірцілей проекту,визначення йогозавдань, котрізабезпечуютьвиконаннянайважливішихпланів. Наційстадіїскладаєтьсяперелік всіхможливихідей,здатних забезпечитивиконанняцілейекономічногорозвитку. Ос-кількизагальноюметоюбудь-якого проектуєотриманнядодатковихвигід,відбірпроектівздійснюється шляхомзіставленняможливихрезультатів відреалізаціїрізнихпроектів.

Привідборіідей проектуаналітикинатрапляють, із одного боці, нанеобхідністьскороченнякількостіідей, щорозглядаються, та, ізіншого боці, потребу детальногопідходу довідібранихідей ізметою болееретельноговивченняцихваріантів йвідборунайпривабливішого.Відповідальність,покладена нааналітика впроцесівибору проекту,потребує відньогопереконливоїмотиваціївибору чивідхиленнябудь-якоговаріанта проекту. як правило, привідборіідейпроектівкількістьваріантів, котрізаслуговують детальноговивчення,скорочується додвох-трьох, щодозволяєшвидко і без великихвитратоцінитинайважливішімоментиінвестиційнихможливостей проекту на макро- ймікрорівнях.

>Макроекономічнийаналізпровадиться, як правило, затрьоманапрямами:

·ресурсним,якийдозволяєоцінитиможливості,пов’язані ізвикористаннямресурсів чипродукції;

·галузевим,спрямованим навизначенняпотенціалупевного сектораекономіки;

·регіональним,якийдаєоцінкуможливостейпевногорегіону країни, йогопотенціалу,привабливості дляконкретноїпроектної ідеї.

>Метоюпроведеннямакроаналізуєрозробкаінвестиційноїпропозиції тазбірінформації дляпотенційнихінвесторів.

Наційсамійстадії,окріммакроаналізу,необхідно провести >мікроаналіз,метоюякогоєдіагностика окремихсуб’єктів, котрімаютьпотенціал таінвестиційнупривабливість, що дозволитисформулюватипопередніцілі окремихінвестиційнихпропозицій.

 

8.         >Відбір ідеї проекту тавідсівгіршихваріантів.Попереднійаналіз проекту

Привідборіідей проектуаналітикинатрапляють, із одного боці, нанеобхідністьскороченнякількостіідей, щорозглядаються, та, ізіншого боці, потребу детальногопідходу довідібранихідей ізметою болееретельноговивченняцихваріантів йвідборунайпривабливішого.Відповідальність,покладена нааналітика впроцесівибору проекту,потребує відньогопереконливоїмотиваціївибору чивідхиленнябудь-якоговаріанта проекту.Доситьпоширенимикритеріямивідхиленняідейпроектівє:

·недостатнійпопит назапропонований продукт,одержуваний врезультатіреалізації проекту, чивідсутність уданого товаруістотнихпереваг;

·високавартість проекту порівняно ізочікуваними доходами;

·відсутністьзобов’язань із боціорганізації чи людей, котріотримуватимутьвигоду відздійснення проекту;

·відсутністьполітичноїпідтримки;

·технологія, непридатна дляздійснення проекту;

·надмірній масштаб проекту, що невідповідаєорганізаційним тауправлінськимможливостям;

·надмірнийризик проекту;

·високавартістьсировини ізначнівитрати на оплатукваліфікованоїробочоїсили.

як правило, привідборіідейпроектівкількістьваріантів, котрізаслуговують детальноговивчення,скорочується додвох-трьох, щодозволяєшвидко і без великихвитратоцінитинайважливішімоментиінвестиційнихможливостей проекту на макро- ймікрорівнях.

>Попередняоцінкаінвестиційноїпропозиції за такимикритеріями:

1)технічназдійснюваність проекту;

2)екологічнадопустимість;

3)фінансовадоцільність (>оцінкапотрібногообсягуінвестицій йвіддача);

4)інституційнадопустимість;

5)оцінка альтернатив проекту;

6)оцінкаризику іневизначеностізовнішньогосередовища.

>Аналізздійснюється за такими аспектами:комерційним, чимаркетинговим;технічним;інституційним;екологічним;соціальним;фінансовим;економічним.

9.         >Експертиза проекту.Її заподіяння тавиди

>Під >експертизою проекту >розуміють йогооцінкузаінтересованими чинезалежнимиорганізаціями заформальними танеформальнимикритеріями.Завданнямекспертизиєперевіркараціональності проекту,визначеннядоцільності йогореалізації.Саме наційстадіїприймаєтьсяостаточнерішення проприйняття чивідхилення проекту.Звичайноекспертизувиконують заокремимискладовими.

>Комерційна >експертизапровадиться дляоцінкиприйнятності,доступності йціновоїпривабливостізалучених до проектуресурсів,ринковихтенденцій й перспективпродукції, котравиробляється, атакожцінової політики товару, щовипускається.Особливуувагуекспертиприділяютьоцінцізаходів попридбаннюсировини йматеріалів, атакож продажпродукції проекту.

>Технічна >експертизаперш на виннавизначитиперевагитехнічнихпропозицій, їхньогоадекватністьможливостяммісцевих умів йвитратам.Технічнійекспертизіпідлягають масштаб проекту,місце йогорозташування,доступністьзалученихсировиннихматеріалів таобладнання,рівеньрозвиткувиробничої йсоціальноїінфраструктури, величинавитрат й система їхнірегулювання.

>Екологічна >експертиза >провадиться ізметоювизначеннявпливу проекту наекосистему, атакожоцінкинаслідків негативноговпливу проекту наповітряний таводнийбасейни,ступіньекологічногоризику,пов’язаного із йогореалізацією.

>Інституційна >експертиза,тобтооцінкаадміністративно-управлінськихаспектівздійснення проекту,виконується ізметоювизначенняможливостіреалізації проекту взаданомуполітичному,економічному та правовомусередовищах, австановленняорганізаційних умів, котрідозволяютьуспішнодосягтипоставленихпроектнихцілей.

>Фінансова >експертиза >передбачаєоцінкуфінансовоїспроможностіоб’єкта, щоздійснюєреалізацію проекту,обґрунтованістьфінансовихпрогнозів,здатністьсвоєчасного забезпеченняпокриттяплатежів попозичках,фінансовінаслідки проекту дляінвесторів,замовників й підприємства, щореалізують проект.

>Соціальна >експертизадозволяєвизначитимасштабивпливу проекту насоціальнесередовище,вигоди, котріотримуютьмешканцірегіонуреалізації проекту, атакожможливийнегативнийвплив проекту на населення.

>Економічна >експертизапокликанаоцінити проект із точкизорунаціональнихінтересів,суспільства вцілому, до тогочислівідповісти назапитання, чидоцільневикористання проектомнаціональнихресурсів, чиіснуютьадекватністимули длярізнихучасників проекту, щопередбачаєсприяннянаціональномурозвитку.


10.      >Витрати йвигоди в проектногоаналізі

Одним ізосновнихзавдань проектногоаналізуєвизначення ціності проекту.Цінність проектувизначається якрізниця йогопозитивнихрезультатів, чивигід (>надалі короткоіменованих “>вигоди”), танегативнихрезультатів, чивитрат,тобто

>Цінність проекту =Вигоди –Витрати

Длявизначення ціності проектунеобхіднооцінити усівигоди,одержувані від проекту, йз’ясувати, чи смердотіперевищуютьвитрати наньогопротягомусього циклу життя. Ос-кільки багатоактивів проектурозраховані натривалий рядківслужби, в проектногоаналізіпорівнюютьсямайбутнівигоди ізнеобхіднимитеперішнімивитратами у проекті.

Дляпроведенняаналізупроектіввикористовуєтьсядекількаконцептуальнихположень,серед яківиділяютьдодатковівитрати йвигоди.

>Якщоновий проектєпродовженнямдіяльності підприємства,здійснюється нарозвитокдіючоговиробництва, тометою проектногоаналізуєвстановленнявідмінностіміжситуаціями “із проектом” та “без проекту”.Врахуванняприрощених урезультаті проектувигід йвитратвимагаєуточненнянаведеноїранішеформули.

>Цінність проекту = >Змінавигоди - врезультаті проекту - >Змінавитрат врезультаті проекту

>Такийпідхід нетотожнийзіставленнюситуацій “до проекту” та “после проекту”,оскількипорівняннястанів “до” й “после” проекту небере доувагизмін укапіталовкладеннях йвиробництві, щовідбулисянезалежно від проекту, йвідтакпризводить до неточногопідрахункувитрат йвигід проекту.

>Загалом,усірішеннящодовизначення ціності проекту, арезультаті ідоцільностівкладеннякоштів в йогореалізацію,випливаютьсаме ізпорівняннядодатковихвигід іздодатковимивитратами. Напрактиціцевтілилось у такзвануконцепціюграничності.Рішення про збільшенняобсягувиробництвапродукціїмаєприйматися ізрозрахункусумидодатковихвитрат, а чи несередньоїсобівартостівипускуодиниціпродукції. Це йєдодатковими чиграничнимивитратами.

>Приймаючирішення прообсягивипускупродукції,керуються правилом, згідно ізякимобсягвипускумаєзбільшуватисядоти, докиграничнівитратименші чидорівнюютьграничнимвигодам.

11.      >Альтернативнавартість проекту таальтернативнірішення

Одним ізключовихположень проектногоаналізу, особливо у сферіекономічногоаналізу,єпоняттяальтернативноївартості.Альтернативнавартістьвиникає принаявностіобмеженостіресурсів наоб’єкт чи діяльність, щоєцінними длякогось.Якщотакоїобмеженості немає, тоді усіпотребисуспільства убудь-якийперіодможуть бутизадоволені. У такомуразівідсутня потребаобиратиміжокремимиваріантами,координуватипроцесивизначенняпріоритетних потреб тавибору тихий із них, щовимагаютьпершочерговогозадоволення.

>Тільки-ноз’являєтьсяобмеженістьресурсів,задоволеність всіхзапитівунеможливлюється. Отже,обмеженістьресурсівзумовлюєнеобхідністьвибору:

-безпосередньо ізоб’єктів, деіснує альтернатива;

-опосередковано ззакладів чипроцедурноїорганізації длясоціальнихвзаємодій, котрі, на свійчергу,впливають навибіркінцевихоб’єктів.

А>льтернативнавартість -цевтраченавигода відвикористанняобмеженихресурсів длядосягненняоднієї метизамістьіншого,найкращого із тихий, щолишилися,варіанта їхнізастосування.

Таким чином, у проектногоаналізікожнавартість, котразастосовується дляфінансового (із точкизоруфірми) чиекономічногоаналізу (>виходячи ізвпливу нанаціональнийдохід),єальтернативноювартістю. Тому >концепціяальтернативноївартостієключовою в проектногоаналізі.

12.      >Цінність грошей учасі.Дисконтуваннявартості проекту

Концепціюоцінки грошей учасіґрунтується на бовартість грошей ізплином годинизмінюється ізурахуванням нормприбутку наринку грошей.Нормоюприбутку частовиступаєпозичковий відсоток,тобто сума прибутку відвикористання грошей наринкукапіталів. Упроцесіпорівняннявартостікоштівзастосовують двапоняття:майбутнявартістькоштів (>FV) татеперішнявартістькоштів (>PV).

>Майбутнявартість (>FV)являє собою сумуінвестованих утеперішній моменткоштів, в якої смердотімаютьперетворитися черезпевнийпроміжок години ізурахуваннямпевної ставки відсотка.

>Під >ставкою відсоткарозуміютьвимірчасовоївартості грошей, суму відсотка наінвестиції, котраможе бутиотримана за данийперіод години.Якщоінвестуванняздійснюється у короткомупроміжку години, токористуютьсявибачимо відсотком -сумою, якоїнараховано напервиннувартість внеску вкінці одногоперіоду.Вінобчислюється заформулою:

 

І = р · й · n,

 

де I -грошовийвираз відсотка, сумапроцентних грошей, котрінараховано заперіодінвестування; >p -первиннавартість внеску; і -процентна ставка;n -кількістьперіодівплатежів.

>Майбутнявартістьрозраховується таким чином: >FV = >PV + I, де >PV -теперішнявартість грошей.

>Якщоінвестуванняздійснюється утриваломупроміжку години, токористуються >складним відсотком. Це сума прибутку, Якаутворюється врезультатіінвестування заумови, що суманарахованого відсотка невиплачується после шкірногоперіоду, априєднується досуми основного внеску й уподальшомуплатіжномуперіоді сама приноситидохід.

>Процес переходу відтеперішньоївартості (>PV) домайбутньої (>FV)називається >компаундуванням (>нарахуванням -операція, щодозволяєвизначити величинуостаточноїмайбутньоївартості задопомогоюскладнихпроцентів).

>Рівняння длярозрахункумайбутньоївартості шляхомкомпаундуваннямаєтакийвигляд:

>FV = >PV(1 + і)n,

де (1 + і)n -коефіцієнт (чинник)майбутньоївартості для і та n.

>Процесдисконтуванняявляє собоюоперацію,протилежнукомпаундуванню (>нарощуваннюскладнихпроцентів) приобумовленомукінцевомурозмірікоштів.

>Дисконтування - процесвизначеннятеперішньоївартості потокуготівки шляхомкоригуваннямайбутніхгрошовихнадходжень задопомогоюкоефіцієнтадисконтування.

 

13.      >Грошові потоки проекту.Впливамортизації на величину копійчаного потоку.Урахуванняінфляції в проектногоаналізі

>Під >грошовим потокомрозуміютьрізницюміжкількістюотриманих йвитрачених грошей,фактичнічистіготівковікошти, котрінадходять уфірму (чивитрачаються нею)протягомдеякоговизначеногоперіоду.

>Грошовийпотік ізактивівфірмимаєдорівнюватисумі копійчаного потоку кредиторам плюсгрошовийпотікакціонерам (чивласникам).

>Грошовийпотік ізактивівмістить трикомпоненти:операційнийпотік грошей,капітальнівитрати йприріст чистогоробочогокапіталу.

>Операційнийпотік грошей -цепотік грошей, щоє результатомщоденної роботифірми ізвиробництва й продаж.Капітальнівитрати -цечистівитрати напридбанняактивів без продажактивів. >Приріст чистогоробочогокапіталу -церізницяміжзбільшеннямпоточнихактивіввнаслідокреалізації нового проекту таавтоматичнимзбільшеннямкредиторськихрахунків йнарахувань.

>Грошовийпотік кредиторам таакціонерам >являють собоючистівиплати кредиторам йвласникампротягом року.Грошовийпотік кредиторамрозраховується яквиплаченіпроцентимінусчистіновіпозички, агрошовийпотікакціонерам - яквиплаченідивідендимінусчистіновіпридбанняакцій.

У проектногоаналізірозглядаються лише >обумовлені (щоєпрямимнаслідкомрішення провпровадження проекту) тадодаткові (щовраховуютьусізміни вмайбутніхгрошових потокахфірми, котрієпрямиминаслідкамивпровадження проекту) >грошові потоки.

>Проектнийгрошовийпотікдорівнюєгрошовомуприпливу замінусомвідтокукоштів чиопераційномугрошовому потоку замінусомзмін у чистомуробочомукапіталі.

>Амортизаційнівідрахування -це вид витрат, котріфірма несплачуєзовнішнімпостачальникам якзаробітну плату, аакумулює до пайового фонду,чимзменшує сумуоподаткованого прибутку тастворює таким чиномдодатковийгрошовийпотік.Позитивнийефектамортизаційнихвідрахуваньполягає до того, що їхнінакопиченнясупроводжуєтьсявиникненнямдодатковихкоштів длярозширеннябізнесу, щосприяєпідвищеннюділовоїактивностіфірми. Таким чином,основними причинами, котріроблятьамортизаціюважливоюстаттею копійчаного потоку,є:значнавагомістьцієї з статтею убюджетіінвестування,зниженняподатковихзобов’язань, щодозволяєзбільшитичистідоходифірми, атакожнегрошовівитрати, котрі,хоча і належати довитрат, але йможутьвикористовуватися наінші, ніжінвестиційні,цілі.

Ос-кількицінність грошей у реальномувиразіможезнижуватисяпротягом години черезінфляцію, у проектногоаналізівикористовуютьтакідві ставки:

реальнапроцентна ставка (>r) - ставка прибутку накапітал безурахуванняінфляції. Уразівикористанняреальної ставки відсотканеобхіднопроводитирозрахунокгрошовихпотоків упостійнихцінах,тобтонейтралізувативпливінфляції;

>номінальна (>теперішня)процентна ставка (і) - ставка прибутку ізпозиційінвестора на приватногоринку, котравключаєінфляцію (>t) й томувизначаєтьсяпідсумовуваннямреальної ставки відсотка тавеличини темпуінфляції: і =r +t ,

деr - реальнапроцентна ставка (>дохідністьінвестицій);t – темпінфляції.

>Якщоінфляціямаєзначнітемпи, торозрахунокномінальноїпроцентної ставкиздійснюється заформулоюскладнихпроцентів: і =r +t +r•t , деr•t -інфляційнапремія.

>Інфляційнапремія -цепремія заінфляційнеочікування, якоїінвесторидодають до реального,вільного відризиківрівня прибутку (>нормиприбутку).

Величинареальної ставкивизначається зарівнянням:

>r = (1 + і) : (1 +t) – 1

>Якщо ваналізі проектувикористовуютьлишереальні (>постійні)ціни, то тут длявизначеннявартостікапіталу неслідзбільшувати наінфляціюрічнівиробничіексплуатаційнівитрати йвигоди.


14.      Структуравитрат проекту.Управлінняструктуроювитрат

 

15.      >Розрахунок точкибеззбитковості.Графікбеззбитковості. Запасміцності

Метааналізубеззбитковостівизначенняобсягупродукції, дляякогообсягвиручки відпродажівдорівнює -витратам.

>Аналізбеззбитковостіпередбачаєтакідопущення:

• невраховуютьсязмінивиробничихзапасів ізперіоду вперіод (>обсягвиробництвадорівнюєобсяговіпродажів);

•постійніопераційнівитратиоднакові длябудь-якогообсягувиробництва;

•змінніцитратизмінюютьсяпропорційнообсягувиробництва, аотже,загальнийобсягвитраттакожзмінюєтьсяпропорційнообсягувиробництва;

•ціна продуктувважаєтьсяпостійноювеличиноюпротягом циклу проекту;

•частка продаж продукту вобсязівиручки незмінюється;

•незміннівитративважаютьсяпостійними.

Крапкабеззбитковостівизначається заформулою:

, деFC -постійнівитрати;

Р -цінаодиницівиробу;

VC -зміннівитрати наодиницювиробу

Длявизначеннявпливу наприбутокзниженняобсягуреалізаціїпродукціївикористовують: запасміцності –це величина, на якоїфактичнийобсягреалізаціїперевищуєкритичнийобсягреалізації.

16.      >Методиоцінкиефективності проекту.Показникиефективностіінвестиційного проекту. Правила їхнівикористання

 

>Найбільшвідомим йнайчастішезастосовуваним упрактиціприйняттяінвестиційнихрішеньє >показник >чистоїтеперішньоївартості (netpresentvalue - >NPV), щовідображаєприріст ціностіфірми врезультатіреалізації проекту,оскількивінявляє собоюрізницюміжсумоюгрошовихнадходжень (>грошовихпотоків -припливів), котрівиникають приреалізації проекту йприводяться (>дисконтуються) до їхньоготеперішньоївартості, тасумоюдисконтованихвартостей всіхвитрат (>грошовихпотоків -відтоків), необходимих дляздійснення цого проекту.

де B>t -повнівигоди зарік >t;

З>t -повнівитрати зарік >t;

>t -відповіднийрік проекту (1, 2, 3, ... n);

n - рядківслужби проекту,глибина обрію вроках;

і - ставка дисконту (>процентна).

.

>Поширення методуоцінкиефективностіпроектів задопомогою >NPV обумовленеможливістюбезпосередньовизначитиефект від проекту, атакожоцінитисумарнічистівигоди відкількохнезалежнихпроектів (>властивістьадитивностінадається лишепоказникучистоїтеперішньоївартості). Однак данийпоказник невідображаєвідноснуміру приросту ціності врезультатіреалізації проекту, щомаєдужевеликезначення дляінвестора.

>Іншимзагальнимкритерієм, щозначнорідшевикористовується впрактиціпроектнихрішень,є >коефіцієнтвигоди -затрати (>benefitcost - У/З).Вінвизначається як сумадисконтованихвигід,поділена на сумудисконтованих витрат, йобчислюється заформулою

У/З.

>Найбільшприйнятнимиумовамизастосуваннякоефіцієнтавигоди -затратиєнаявністьжорсткихобмежень покапіталу.

>Наступнимінтегральнимпоказником,якийсьогоднінайчастішевикористовується вміжнароднійпрактиціінвестиційногопроектування,є >внутрішня нормадохідності (>internalrate ofreturn -IRR).Дуже часто влітературіцейкритеріймаєназви «>внутрішнійкоефіцієнтокупностейінвестицій», «>внутрішня норма дисконту».Данийпоказниквідображає норму дисконту, заякої чистатеперішнявартість (>NPV)дорівнює нулю.

Длярозрахункувеличинивнутрішньоїнормидохідності проекту можнаскористатисяформулою

>Іноді упрактицірозрахунків >IRR >застосовують формулу

,

де й1 - ставка дисконту, приякійзначення >NPVдодатнє;

й2 - ставка дисконту, приякій проектстаєзбитковим й >NPVстаєвід’ємним;

>NPV1 -значеннячистоїпоточноївартості при й1;

>NPV2 -значеннячистоїпоточноївартості при й2.

У проектногоаналізіцейпоказникдаєаналітикаметалон дляпорівнянняальтернативноївартостікапіталу (>дійсну ставку дисконту,прийнятну для проекту)зізначеннямвнутрішньоїнормидохідності.

сучаснийаналізпроектівнаголошує насукупномузастосуванніпоказників >NPV та >IRR .

>Доситьпоширеним уфінансовомуаналізієпоказник рядококупності (>payback - РМ),якийдемонструє, заякийперіод проектпокриєвитрати. У проектах, щослужать понадрік, рядківокупностізавждиприпускаєдисконтування напідставі ціності грошей за годиною. На шкода,занадто частозастосовується так звань «>простий рядківокупності»,який непередбачаєдисконтуваннямайбутніхвигід йвитрат, тому недозволяєвірнооцінитидоцільністькапіталовкладень, щоплануються.

>Досить часто упрактиціаналізуаналітикизустрічаються ізнеобхідністюпорівнянняпроектів, щомаютьрізніжиттєвіцикли. Длявирішенняподібного типу проблем можнаскористатисякритерієм >еквівалентногоануїтету (>еquivalentannuity - >ЕА), чисередньорічноїчистоїтеперішньоївартості,якийрозраховується заформулою

,

де >NPV - чистатеперішнявартість за проектом;

А1 -теперішнявартістьануїтету призаданихставці дисконту й рядокжиттєвого циклу проекту.

>Відбірпроектів задопомогоюданогопоказниказдійснюється занайбільшвисокоювеличиноюеквівалентногоануїтету,оскількипередбачаєтьсянескінченереінвестування,поки рядки життя всіхпроектів незакінчатьсяодночасно.

>Рентабельністьінвестицій (>profitabilityindex -РІ) - >показник, щовідображаємірузростання ціностіфірми врозрахунку на 1 грн. од.інвестицій.Розрахунок цогопоказника проводитися заформулою

.

>Данийпоказникоцінюєгрошовінадходження в >t-муроці,одержанізавдякиінвестиціям (>CF>t) ізвеличиноюпервіснихінвестицій I0.

Навідміну відпопередніхкритеріїв, щозастосовуються до всіхвигід йвитрат, >критерій Бруно >використовується дляоцінюванняпотенціалу проекту взаміщенніімпорту.Цейпоказниквизначає, чизаощаджує, чизаробляєкраїнаіноземну валюту

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація