Реферати українською » Экономика » Проектування операційної системи малого підпріємства, орієнтованого на виробництво


Реферат Проектування операційної системи малого підпріємства, орієнтованого на виробництво

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>ХАРКІВСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙЕКОНОМІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ

Кафедраекономіки,організації йплануваннядіяльності підприємства


>Дипломний проект бакалавра

на задану тему:

">Проектуванняопераційноїсистеми малого підприємства"

>ХАРКІВ - 2010


>Зміст

>Вступ

1.Проектуванняопераційноїсистеми

1.1Визначення типуопераційноїсистеми йрозрахунокпотрібноїкількостіустаткування

1.2Визначеннянеобхідноїплощі

1.3Розрахунокчисельностіробітників

1.4Проектуванняоргструктуриуправлінняпідприємством

2.Організація оперативногоуправлінняопераційноюсистемою

2.1Визначенняформиорганізаціївиробництва

2.2Розрахункикалендарно-плановихнормативів

2.3Побудоваграфіку роботипереробляючоїпідсистеми

3.Основнітехніко-економічніпоказникиопераційноїсистеми

3.1Розрахуноквитратматеріалів

3.2Розрахунок фонду оплати роботи

3.3Розрахуноксобівартості тацінивиробу

>Висновок

Списоклітератури

>Додатки


>Початковідані заваріантом № 11

Номенклатуравиробів, щовиготовляються напідприємстві,включаєнаступнідеталі:

вал 01

вал 02

>піввісь 08

>піввісь 09

>Трудомісткістьвиготовлення деталей заопераціями наведена втаблиці 1.

>Таблиця 1

>Трудомісткість деталей заопераціями

Деталь >центрувальна >токарначорнова >токарначистова >фрезерувальна >свердлувальна >шліфувальна >полірувальна
Вал 02 1,1 4,2 4 3,3 2,8 5,1 0
Вал 03 1,3 5,3 4,8 4,1 2,4 5,5 1,9
>Піввісь 08 0,9 2,4 2,2 3,2 1,5 3,2 2,3
>Піввісь 09 0,8 2,5 2,7 3,5 1,1 2,9 0
Сума 4,1 14,4 13,7 14,1 7,8 16,7 4,2

>Нормивитратматеріалівщодо деталей тапрограма їхньоговипуску нарікнаведені втаблиці 2.

>Таблиця 2

>Нормивитратматеріалів тапрограмавипуску деталей нарік

Деталь >Матеріал Нормавитрат на деталь, кг >Цінаматеріалу за 1 т., грн.

Програму

>випуску, прим.

Вал 02 Сталь40Х 4,3 1040 27000
Вал 03 Стальст.50 5,8 980 32000
>Піввісь 08 Сталь40ХМ 3,5 1200 57000
>Піввісь 09 Сталь38ХМНА 4 1280 55000

Характеристикаустаткування, щовикористовується привиготовленні деталей, наведена утаблиці 3.

>Таблиця 3

Характеристикаустаткування

Типверстата >Потужністьдвигуна, кВт

>Площа однієюверстат, м2

>Ціна, грн.
>Фрезерувально-центрувальний 11 4,5 9500
>Токарний 6,8 4,2 7900
>Горизонтально-фрезерувальний 7,5 5,8 9200
>Свердлувальний 3,8 2,9 5100
>Шліфувальний 7 5,3 10500
>Полірувальний 3,2 2,2 4200

>Вступ

Мета дипломного проекту -проектуванняопераційноїсистеми малого підприємства,орієнтованого навиробництво. Для цого передбаченевиконання комплексурозрахунківщодовибору типуопераційноїсистеми, розробкиїїпереробляючої тазабезпечуючоїпідсистем,організації оперативногоуправління,оцінкиефективностізапроектованоїсистеми.

>Данийдипломний проектвключає трирозділи. перший -проектуванняопераційноїсистеми, вякомунеобхідновизначити типопераційноїсистеми,розрахуватипотрібнукількостіустаткування,визначитинеобхіднуплощу,здійснитирозрахунокчисельностіробітників, атакожпроектуванняоргструктуриуправлінняпідприємством.

Іншийрозділ - організація оперативногоуправлінняопераційноюсистемою -включаєвизначенняформиорганізаціївиробництва,розрахункикалендарно-плановихнормативів тапобудовуграфіку роботипереробляючоїпідсистеми.

Утретьомурозділіздійснюєтьсяоцінкаефективностіопераційноїсистеми напідставірозрахунківтехніко-економічнихпоказників, котрапередбачаєрозрахуноквитратматеріалів, фонду оплати роботи тасобівартості йцінивиробу.


1.Проектуванняопераційноїсистеми

1.1Визначення типуопераційноїсистеми йрозрахунокпотрібноїкількостіустаткування

>Проектуванняопераційноїсистеми тавизначенняїї типупочинається ізвибору типупереробляючоїпідсистеми напідставікомплексної характеристикитехнічних,організаційних таекономічнихособливостейвиробництва,обумовлених йогоспеціалізацією,обсягом таповторюваннямвипускувиробів.

>Вибір типупереробляючоїпідсистемиведеться напідставірозрахунківкоефіцієнтівзавантаженняустаткування.Водночасвизначається режим роботиопераційноїсистеми підприємства.

>Розрахуноккількостіпотрібногоустаткування З>розjведеться загрупами наосновітрудомісткостіпрограмивиготовлення деталей поопераціях заформулою:

, (1)

де Т>прj -трудомісткістьпрограмивипуску деталей наj-ійоперації;

F>еф -ефективний фонд години роботиустаткування;

До>внв -коефіцієнтвиконання нормвиробітку (>приймаєтьсяоднаковий заусімаопераціями - 1,1).

>Трудомісткістьпрограмивипуску деталей наj-ійопераціїрозраховується заформулою 2:

, (2)

де Т>рj -трудомісткістьj-їдеталі заопераціями;

N -програмавипуску деталей нарік.

>Ефективний фонд години роботиустаткування дляоднозмінного режиму роботидорівнює 1920верстато-годин нарік, адвозмінного режиму роботи - 3840верстато-годин нарік.

>Розрахунковакількістьробочих місцьокруглюється доцілих чисел йвизначаєтьсяприйнятакількістьустаткування - З>прj.

>Далірозраховуютьсякоефіцієнтизавантаження До>завjустаткування загрупами заформулою:

. (3)

>Розрахункикоефіцієнтівзавантаженнятребапроводити закожноюдеталлю й вцілому попідприємству для одне - йдвозмінногорежимів роботи.Результатирозрахунків наведено вдодатках А й Б.

Напідставікоефіцієнтівзавантаженняустаткуванняуточнюється типвиробництва. Длямасового типузавантаженняустаткування винне бути ненижче 85 - 90%, длясерійного - ненижче 65 - 75%. Уданомувипадкунайбільшприйнятнимєсерійний типвиробництва, що видно зрозрахунків,наведених вдодатках А й Б.

Для залишковогоприйняттярішення про режим роботи підприємстватребазіставитизагальнівитрати,пов'язані ізорганізацієюоднозмінного йдвозмінногорежимів роботи.

Для цоготребарозрахувативартістьустаткування,вартістькорисноїплощі тавартістьруховоїелектроенергії для шкірного ізрежимів роботи.

>Вартістьустаткуваннярозраховується напідставіданих провартістьодиниціверстата (>таблиця 3початковихданих) йприйнятоїкількостіверстатів закожнимваріантом режиму (>додатки А й Б).

>Розрахунки заоднозмінним тадвозмінним режимаминаведенівідповідно втаблицях 1 й 2.

>Таблиця 1

>Розрахуноквартостіустаткування приоднозмінномурежимі роботи

Типверстата >Кількість >Вартість одноговерстата >Загальнавартістьустаткування
1 2 3 4
>Фрезерувально-центрувальний 2 9500 19000
>Токарний 10 7900 79000
>Горизонтально-фрезерувальний 5 9200 46000
>Свердлувальний 3 5100 15300
>Шліфувальний 6 10500 63000
>Полірувальний 1 4200 4200
Сума 27 46400 226500

>Таблиця 2

>Розрахуноквартостіустаткування придвозмінномурежимі роботи

Типверстата >Кількість >Вартість одноговерстата >Загальнавартістьустаткування
1 2 3 4
>Фрезерувально-центрувальний 1 9500 9500
>Токарний 6 7900 47400
>Горизонтально-фрезерувальний 3 9200 27600
>Свердлувальний 2 5100 10200
>Шліфувальний 4 10500 42000
>Полірувальний 1 4200 4200
Сума 17 46400 140900

>Вартістькорисноїплощірозраховується,виходячи ізданих проплощу однієюверстат (>таблиця 3початковихданих),прийнятоїкількостіверстатів заваріантом (>додатки А й Б) тавартостіплощі, котраскладає 480грн/м2.Розрахункинаведені втаблицях 3 й 4.

>Таблиця 3

>Розрахуноквартостікорисноїплощі приоднозмінномурежимі роботи

Типверстата >Кількістьверстатів >Площа одноговерстата >Кориснаплоща >Вартість 1 кв. м.площі >Вартістькорисноїплощі
1 2 3 4 5 6
>Фрезерувально-центрувальний 2 4,5 9,00 480 4320,00
>Токарний 10 4,2 42,00 480 20160,00
>Горизонтально-фрезерувальний 5 5,8 29,00 480 13920,00
>Свердлувальний 3 2,9 8,70 480 4176,00
>Шліфувальний 6 5,3 31,80 480 15264,00
>Полірувальний 1 2,2 2, 20 480 1056,00
Сума 27 122,70 58896,00

>Таблиця 4

>Розрахуноквартостікорисноїплощі придвозмінномурежимі роботи

Типверстата >Кількістьверстатів >Площа одноговерстата >Кориснаплоща >Вартість 1 кв. м.площі >Вартістькорисноїплощі
1 2 3 4 5 6
>Фрезерувально-центрувальний 1 4,5 4,50 480 2160,00
>Токарний 6 4,2 25, 20 480 12096,00
>Горизонтально-фрезерувальний 3 5,8 17,40 480 8352,00
>Свердлувальний 2 2,9 5,80 480 2784,00
>Шліфувальний 4 5,3 21, 20 480 10176,00
>Полірувальний 1 2,2 2, 20 480 1056,00
Сума 17 76,30 36624,00

>Вартістьруховоїелектроенергіїрозраховується заформулою:

, (4)

де Зen -цінаоднієїкВт-годруховоїелектроенергії, грн.;

1,3 -коефіцієнт, щовраховуєвтратиенергії затехнічними причинами;

>Fef -ефективний фонд години роботиустаткування, рік.;

>Wdv -сумарнавстановленапотужністьдвигунів, кВт.

>Результатирозрахунків наведено втаблицях 5 й 6.

>Таблиця 5

>Розрахуноквартостіруховоїелектроенергії приоднозмінномурежимі роботи

Типверстата >Кількістьверстатів >Потужністьдвигунів,кВт-год >Ефективний годину роботи, рік >ЦінакВт-год.руховоїелектроенергії, грн >Сумарнавартістьруховоїелектроенергії, грн
1 2 3 4 5 6
>Фрезерувально-центрувальний 2 11,00 1920,00 0,18 9884,16
>Токарний 10 6,80 1920,00 0,18 30551,04
>Горизонтально-фрезерувальний 5 7,50 1920,00 0,18 16848,00
>Свердлувальний 3 3,80 1920,00 0,18 5121,79
>Шліфувальний 6 7,00 1920,00 0,18 18869,76
>Полірувальний 1 3, 20 1920,00 0,18 1437,70
Сума 27 82712,45

>Таблиця 6

>Розрахуноквартостіруховоїелектроенергії придвозмінномурежимі роботи

Типверстата >Кількістьверстатів >Потужністьдвигунів,кВт-год >Ефективний годину роботи, рік >ЦінакВт-год.руховоїелектроенер-гії, грн >Сумарнавартістьруховоїелектроенергії, грн
1 2 3 4 5 6
>Фрезерувально-центрувальний 1 11,00 3840,00 0,18 9884,16
>Токарний 6 6,80 3840,00 0,18 36661,25
>Горизонтально-фрезерувальний 3 7,50 3840,00 0,18 20217,60
>Свердлувальний 2 3,80 3840,00 0,18 6829,06
>Шліфувальний 4 7,00 3840,00 0,18 25159,68
>Полірувальний 1 3, 20 3840,00 0,18 2875,39
Сума 17 101627,14

>Загальнівитрати,пов'язані ізорганізацієювідповіднооднозмінного тадвозмінного режиму роботи,становлять:

>Витрати,пов'язані ізорганізацієюдвозмінного режиму роботиустаткування, на 88957,31 грнменші завитрати,пов'язані ізорганізацієюоднозмінного режиму роботи, томупершийваріантєпріоритетним.


1.2Визначеннянеобхідноїплощі

>Загальнаплоща малого підприємствавключаєвиробничу,допоміжну,складську таплощу дляуправлінських служб.

>Виробничаплощарозраховується,виходячи зкорисної ізурахуваннямкоефіцієнтавикористаноїкорисноїплощі:

, (5)

де P.Sкорів -сумарнакориснаплоща придвозмінномурежимі роботиустаткування (п.1.1.,таблиця 4);

До>вкп -коефіцієнтвикористаноїкорисноїплощі (>дорівнює 0,42).

>Допоміжнаплощавключаєпобутовіприміщення йстановить 15% відвиробничоїплощі:

>Площа подуправлінськіслужбитакожстановить 15% відвиробничоїплощі йвідповіднодорівнює 27 м2.

>Складськіприміщеннявключають склад заготовок й складготовоїпродукції.

>Сумарнаплощаскладськихприміщеньстановить 10% відвиробничоїплощі:

Таким чином,площа одногоскладськогоприміщеннястановитиме 9 м2.

>Загальнаплоща підприємствадорівнює 254 м2.

Наосновірозрахунківустаткування таплощізалежно від типупереробляючоїпідсистемивибирається один ізосновнихвидівпланувальнихрішень:поопераційнафункціональна,лінійнапотокова чифіксованапозиційна схемапланування.

Дляданого підприємстванайбільшприйнятноюєфіксованапозиційна схемапланування.

Напідставі цогорішення тапроведенихрозрахунків було бздійсненоплануваннявиробничихприміщень, якузображене налисті 1.

 

1.3Розрахунокчисельностіробітників

>Розрахуноккількостіробітниківведеться закатегоріями.

>ЧисельністьосновнихробочихЧоснрозраховується напідставіданих протрудомісткістьвиробничоїпрограми нарік такорисного фондуробочого години одногоробітника заформулою:

, (6)

деT>npj -річнатрудомісткістьвиготовленнявиробів,нормо-год. (>додаток Б);

F>pol -кориснийрічний фонд години роботи одногоробітника, рік. (1850год/рік); K>внв -коефіцієнтвиконання нормвиробітку (1,1).

>Чисельністьдопоміжнихпрацівниківстановить 30% відосновнихробочих:

>Чисельністьуправлінського персоналустановить 15% відзагальноїчисельностіосновних йдопоміжнихробочих:

До складууправлінського персоналувходятькерівник йспеціалісти.

Напідставіотриманихданихздійснюєтьсяпроектуванняоргструктуриуправлінняпідприємством.

 

1.4Проектуванняоргструктуриуправлінняпідприємством

>Організаційна структура -цеконструкціяорганізації, наосновіякоїздійснюєтьсяуправлінняфірмою.Цяконструкціямає чиформальний, чинеформальнийвираз йохоплює двааспекти:

>канали влади такомунікаціїміжрізнимиадміністративними службами тапрацівниками;

>інформацію, котрапередаєтьсяцими каналами.

Упрактиціуправління, як правило,малими тасереднімипідприємствами, котріздійснюютьвиробництвооднорідноїпродукції привідсутності широкихзв’язків укооперації,використовуєтьсялінійнаорганізаційна структура.

>Лінійний типорганізаційноїструктуриуправлінняхарактеризуєтьсялінійними формамизв’язкуміжланкамиуправління й, якнаслідок,концентрацієювсього комплексуфункційуправління тавиробленняуправлінськихдій воднійланціуправління.

Сутьлінійногоуправлінняполягає до того, щоочолюєкоженвиробничийпідрозділкерівник (орган),якийздійснює усіфункціїуправління.Коженпрацівникпідрозділубезпосередньопідпорядковується лише цьомукерівнику (органу). Під час перебуваннячергу,останнійєпідзвітнимвищому органу.Підлеглівиконуютьрозпорядження лише свого безпосередньогокерівника.Вищий орган (>керівник) помиляюсявіддаватирозпорядженняробітникам,минаючи їхньогобезпосередньогокерівника (>тобтореалізується принципєдностікерівництва). Наційосновістворюєтьсяієрархіяданоїсистемиуправління (>наприклад,майстердільниці, начальник цеху, директор підприємства).Окреміспеціалістидопомагаютьлінійномукерівниковізбирати таоброблятиінформацію,аналізуватигосподарську діяльність,готуватиуправлінськірішення, але й самвказівок таінструкційкерованомуоб’єкту недають.

Заумовивикористаннялінійноїорганізаційноїструктурипідприємствоочолює >генеральний директор.Вінздійснюєкерівництвопідприємством вцілому,тобторепрезентуєпідприємство убудь-якихорганізаціях та заставах,розпоряджається вмежахчинногозаконодавства його майном тазасобами,укладає домов,відкриває в російських банкахрозрахунковірахунки тощо.

>Першим заступником директорає >інженер-технолог.Вінкеруєнауково-дослідними таекспериментальними роботами,безпосередньовідповідає заудосконаленнятехніки татехнологіївиробництва. У йогообов'язки входититакожтехнічнапідготовка таобслуговуваннявиробництва,розробказаходівщодопідвищенняякостіпродукції тадотриманнятехнологічноїдисципліни.

>Економічну службу напідприємствіочолюєголовний >економіст (заступник директора ізпитаньекономіки).Вінвідповідає заорганізаціюпланової роботи напідприємстві,здійснює контролю надвиконаннямплановихзавдань, проводитианаліздіяльності підприємства. У йогокомпетенціїзнаходятьсятакож запитанняфінансів,організації роботи тазаробітної плати.

>Головне заподіяння начальника цеху -це забезпеченнявиконанняпланів підприємства. Зцієюметоювінрозробляєоперативніпланивипускупродукції для шкірного цеху,забезпечуєритмічну роботу по їхнівиконанню,здійснює контроль тарегулюванняперебігувиробничогопроцесу.

>Щодомаркетинговихфункційвивченняпопиту,ринківзбуту,реклами,просуваннятоварів, атакожматеріально-технічного забезпеченнявиробництва, то смердотіпокладені на >комерційного директора.

>Безпосередньодіяльністю ізвиробництвапродукціїзаймаютьсяосновніробочі, азабезпеченням їхнього всімнеобхідним таобслуговуваннямвиробничогопроцесу -допоміжніробітники, котрі на свійчергуподіляються наналагоджувальників (6 Чоловік) тапрацівників складу (2чоловіка).

Схемаорганізаційноїструктури підприємства наведена удодатку Р.

>Післяпобудовиорганізаційноїструктуритребаспроектувати схемувзаємозв'язкуелементівпереробляючої,забезпечуючої таплануючоїпідсистемопераційноїсистеми підприємства.

>Підсистемапереробкивиконуєпродуктивнуфункцію,безпосередньопов'язану ізперетвореннямвхідних величин увихідні,тобтосировини уконкретнівироби.

>Підсистема забезпечення непов'язана прямо ізвиробництвом, але йвиконуєнеобхідніфункції забезпеченняпідсистемипереробки.

>Підсистемапланування і контролюодержує відпідсистемипереробкиінформацію про стансистеми йнезавершеневиробництво. Звнутрішньогосередовищанадходитьінформація про мітку,політику,основнінапрямирозвитку таіншівнутрішніпараметри. Ззовнішньогосередовищанадходитьінформація пропопит напродукцію,вартістьресурсів,тенденціїрозвиткутехнології,урядовихнормативнихактів таіншихфакторів.Підсистемапланування і контролюмаєобробити весьцейобсягдоситьскладноїінформації йприйнятирішення, яксамемаєпрацюватипідсистемапереробки.

Схемувзаємозв'язкуелементівпереробляючої,забезпечуючої таплануючоїпідсистемопераційноїсистеми підприємства наведена удодатку Д.


2.Організація оперативногоуправлінняопераційноюсистемою

 

2.1Визначенняформиорганізаціївиробництва

Система оперативногоплануваннявиробництва -цесукупністьрізних методик татехнологійпланової роботи, щохарактеризуєтьсяступенемцентралізації,об’єктомрегулювання, складомкалендарно-плановихпоказників, порядкомобліку та рухупродукції таоформленнямобліковоїдокументації.Ця системаявляє собоюсукупністьметодів таспособіврозрахункуосновнихпланово-організаційнихпоказників, котрінеобхідні длярегулювання ходупроцесувиробництва таспоживаннятоварів йпослуг ізметоюдосягненнязапланованихринковихрезультатів примінімальнихвитратахекономічнихресурсів йробочого години. Доосновної характеристикибудь-якоїсистеми оперативногоплануваннявідносяться:методикомплектуваннякалендарнихзавданьпідрозділом підприємства,взаємопов’язані роботицехів таділянок,вибранапланово-обліковаодиниця,тривалість плановогоперіоду,способи йприйомирозрахунківплановихпоказників, складсупроводжуючоїдокументації таінші.Вибіртієї чиіншоїсистеми оперативногопланування вумовахринкувизначаєтьсяголовним чином,обсягомпопиту напродукцію йпослуги,витратами йплановимипоказниками, масштабом та типомвиробництва,організаційноюструктурою підприємства йіншими чинниками.

>Найбільшого поширення втеперішній годинунабули:подетальна,позамовна тапокомплектнасистеми оперативногопланування та їхньогорізновиди, котрізастосовуються набагатьох великихвітчизнянихпідприємствах тазакордоннихфірмах, а малому тасередньомупідприємництві.

Усерійномувиробництвізастосовуєтьсяпереважнопокомплектна система оперативногопланування. Уякостіосновноїпланово-обліковоїодиницівикористовуютьрізнідеталі, щовходять взбірнийвузол чизагальний комплекттоварів,згрупованих запевнимиознаками. Припокомплектнійсистеміплануваннякалендарні заподіяннявиробничимипідрозділамирозробляються за деталяхокремогонайменування, а й заукрупненимигрупами,комплектними деталями навузол, машину,замовлення, чиобсягробіт йпослуг.Ця системасприяєскороченнютрудомісткості якпланово-розрахунковихробіт, то йорганізаційно-управлінськоїдіяльності персоналулінійнихфункціональних служб підприємства. Приданійсистемізначнопідвищуєтьсягнучкість оперативногопланування, поточного контролю йрегулювання ходувиробництва, що вумовахринковоїневизначеностіслугує для підприємстваважливимзасобомстабілізаціївиробництва.

Длясерійного типувиробництвадоцільноюєпредметно-замкнута формаорганізаціївиробництва. Притакійформіорганізаціїтребарозрахувативеличинипартій деталей,періодичність їхнізапуску-випуску,закріпитидеталі заустаткуванням,побудуватистандарт-план роботи намісяцьпереробляючоїпідсистеми,розрахуватисукупнутривалістьвиробничого циклу,виготовленняпартій деталей.


2.2Розрахункикалендарно-плановихнормативів

>Вихіднідані длярозрахункукалендарно-плановихнормативівнаведені втаблицях 1 й 2.

>Таблиця 1

>Вихіднідані

Деталь Програму намісяць, прим >Норми години заопераціями ізурахуванням нормвиробітку,хв
>Центрувальна (01) >Токарначорнова (02) >Токарначистова (03) >Фрезерувальна (04) >Свердлильна (05) >Шліфувальна (06) >Полірувальна (07)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Вал 02 2250 1,1 4,2 4 3,3 2,8 5,1 -
Вал 03 2667 1,3 5,3 4,8 4,1 2,4 5,5 1,9
>Піввісь 08 4750 0,9 2,4 2,2 3,2 1,5 3,2 2,3
>Піввісь 09 4584 0,8 2,5 2,7 3,5 1,1 2,9 -

>Таблиця 2

>Підготовчо-заключний годину заопераціями

>Операція
>Центрувальна (01) >Токарначорнова (02) >Токарначистова (03) >Фрезерувальна (04) >Свердлильна (05) >Шліфувальна (06) >Полірувальна (07)
16 20 20 16 10 10 15

Длявизначеннянормативних величинпартій деталейзастосовується методрозрахунку замінімальнодопустимимивитратами години напереналагодженняустаткування.

>Нормативна величина партіїдеталірозраховується у дваетапи:

>перший -визначеннямінімальноївеличини партіїдеталі n>min:

, (1)

деt>пз -підготовчо-заключний годину,хв.;

>tприм - норма години наоперацію,хв.;

> - відсотокдопустимихвитрат години напереналагодженняустаткування (>дорівнює 4%).

>другий -коректуваннямінімальноївеличини партії ізметоювстановленнявідповідностіприйнятоївеличини партіїуніфікованому рядуперіодичностейзапуску-випуску.

Величина партіївизначається попровіднійоперації, вякої ставленняt>пз доtприм >найбільшесеред всіхопераційданоготехпроцесу.Розрахункинаведені утаблиці 3.

>Післявизначеннярозрахунковоївеличини партіївизначаєтьсярозрахунковаперіодичність як ставленнярозрахунковоївеличини партії досередньодобовоговипуску.Нормативнаперіодичністьвстановлюється шляхомкорегуваннярозрахунковоїперіодичності згідно ізуніфікованим поручперіодичностей.

>Нормативнапартіявизначаєтьсямноженнямнормативноїперіодичності насередньодобовийвипуск.Необхідно,щобнормативна величина партіїдорівнювалаобсягу планового заподіяння намісяць чи був кратнайому.

>Крім того,требавраховувати, щоперіодичністьзапуску-випускувстановлюєтьсяєдина длявсієїдільниці.Данірозрахункинаведені втаблиці 4.

>Таблиця 3

>Вибірпровідноїоперації

Деталь >Відношенняtпз доtшт поопераціях
>Центрува-льна (01) >Токарначорнова (02) >Токарначистова (03) >Фрезеру-вальна (04) >Свердли-льна (05) >Шліфу-вальна (06) >Поліру-вальна (07)
1 2 3 4 5 6 7 8
Вал 02 14,55 4,76 5,00 4,85 3,57 1,96 -
Вал 03 12,31 3,77 4,17 3,90 4,17 1,82 7,89
>Піввісь 08 17,78 8,33 9,09 5,00 6,67 3,13 6,52
>Піввісь 09 20,00 8,00 7,41 4,57 9,09 3,45 -

 

>Таблиця 4

>Нормативнівеличинипартій деталей

Деталь
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація