Реферати українською » Экономика » Прожітковій мінімум


Реферат Прожітковій мінімум

>Міністерствоосвіти й науки України

>Реферат

>Прожитковиймінімум

>Виконав студент

__________________________

__________________________

                 

>Науковийкерівник

__________________________

>Реєстраційний номер_________

Дата ______________________

>Підпис_____________________

                         

2004


>Зміст

>Вступ. 3

1.Аналізспоживчогокошика. 4

2.Прожитковиймінімум:поняття тамеханізмвизначення. 6

3.Проблемні запитаннярозрахункупрожитковогомінімуму о 9-й

>Загальнівисновки. 12

>Використаналітература. 13


>Вступ

>Соціально-економічніперетворення,здійснювані в Україні,викликализначнезниженнярівня життя населення.Зубожінняпереважноїчастинисімей, особливосімей іздітьми,неповнихсімей,пенсіонерів,появановоїгрупибіднихсімей —безробітних, до тогочислі «>прихованих»безробітних, атакожзниженнярівняздоров’я населення,підвищеннязахворюваності йсмертності,обумовилинеобхідність розробки таприйняття законів України «Пропрожитковиймінімум», «Продержавнімінімальнісоціальністандарти» та «Продержавнусоціальнудопомогумалозабезпеченимсім’ям», атакожСтратегіїподоланнябідності, Методикивизначеннясукупного прибуткусім’ї та Методикивизначеннягарантованого Державоюмінімального прибуткусім’ї дляпризначенняадресноїсоціальноїдопомоги.

Усвітовійпрактиці такогомінімальногосоціального стандартурівня життя неіснує. Аіснує тамтакийпоказник, як межабідності.Критеріївизначенняїїіснуютьрізні. Так,ОрганізацієюОб’єднанихНацій разом ізОрганізацієюекономічногоспівробітництва тарозвитку йВсесвітнім банкомбідністьвизначається якчастка населення,доходи чиспоживання якістановлять менше одногодолара на день, авідноснабідністьвідповідає,наприклад,пороговомупоказникубідності,якийстановить половинусереднього прибутку на свою душу населення.

УкраїнахЄвропейського Союзу за міжбідностіприйнято 50відсотків відщомісячногомедіанного прибутку длякожної країни. УРосійськійФедерації за міжбідностіприйнятопрожитковиймінімум. У Україні, увідповідності з законом,прожитковиймінімумзастосовуєтьсятакож длявизначення права напризначеннясоціальноїдопомоги, а означати, й длявизначеннямежібідності.

>Розглянемо более детальноскладні запитання, щопов’язані ізвизначеннямпрожитковогомінімуму.


1.Аналізспоживчогокошика

якмірасоціальногозахисту населення упрактиціздійсненнясоціальної політикизастосовуютьсярозрахункимінімальногоспоживчого бюджету, щовизначаєвитрати напридбання наборуспоживчихтоварів тапослуг длязадоволенняосновнихфізіологічних йсоціально-культурних потреблюдини.Розрахункимінімальногоспоживчого бюджетувикористовуються яксоціальнінормативи припрогнозуваннізмінжиттєвогорівня населення,визначеннімінімальнихрозмірівзаробітне плати,пенсій,стипендій,соціальнихдопомог таіншихсоціальнихвиплат, атакожвитрат держави нахарчування улікарнях,інтернатах, школах таіншихустановахсоціальноїсфери.

>Особливезначеннямаєоцінкамежімалозабезпеченості. яксоціально-економічнеявище вонхарактеризується такимипоказниками:

М1 —мінімальнийспоживчий бюджет (>вищийрівеньмалозабезпеченості);

М2 —гарантованийпрожитковиймінімум (>офіційнозатверджуванийрівеньмінімальноїзарплати тапенсій);

М3 —соціально-фізіологічнийпрожитковиймінімум (>нижчийрівеньмалозабезпеченості);

М4 —грошовідоходи на свою душу населення.

Практикарозвинутихкраїнсвідчить про ті, що держава негарантує своїмгромадянампрожитковогомінімуму нарівні М1. То вФранції у 1989році маломісце М1 = 4500франків, М2 = 1665франків. Однак виннезберігатисяспіввідношення М3М2М1 [6, 167].

ЗаметодикоюЄвропейськогоЕкономічногоСпівтовариствавизначаютьсядвімежібідності —верхня танижня: 60 та 40% від М1 (чи М4).Ототожнюючи міжбідності занижнімваріантом ізпоказником М2 якпоказникоммінімально-прогнозованоїзаробітної плати тапенсій,отримуємо методомусереднення: М2=0,4(М14)/2грн./місяць.

Колистосуєтьсяпоказникапрожитковогомінімуму М3, то йогорозрахункиповиннівестися у рамкахмінімумуспоживчого бюджету таспоживчогокошика застатево-віковимигрупами населення, типами батьківщин,іншимисоціально-економічнимиознаками [1, 3—12]:

П1 —статево-віковігрупи населення:чоловіки тажінкипрацездатноговіку: 18—29 років,старші 30 років;чоловіки тажінки 60—74 років,старші 75 років;діти тапідлітки, у томучислі 14—17 років.

П2 —типи батьківщин: батьківщина бездітей, батьківщина іздітьми (стандартнасім’я із 4чол.,діти-хлопчик,дівчинка),багатодітна батьківщина,самотні.Диференціація батьківщинвиявляється,зокрема, успіввідношенняхпрацюючихчленів родини таутриманців тощо.

П3 —рівнізабезпеченості. В частности,малозабезпечені: особинипохилоговіку (ізпідвищеноюпотребою уліках),багатодітні родини,неповні родини,інваліди,студенти (у бомешкають угуртожитку),працівники,зайняті угалузях, де оплата роботиістотнонижча відсередньої.

Бюджетмінімумуматеріальноїзабезпеченості виненпокриватиенергетичнівитрати тапотреби восновнихпоживнихречовинах (>найнеобхіднішіпотреби — насередньомурівні, анехарчовітовари — на 0,3 0,9 відсереднього).Межамалозабезпеченостівідповідає 2/3середньогорівнядоходів. Церівень,нижче відякогонеможливезадоволенняосновних потреб,включаючисоціальні [6, 168].

>Межабідності (завизначенняморганівЄЕС): Iрівеньоцінюється у 60% відсередньогорівня прибутку; IIрівень — у 40%. У США —відповідно 70 та 50%.

П4 — структураспоживаннявизначаєтьсяраціональним наборомпродуктівхарчування,предметівсанітарії тагігієни,ліків,одягу,житлово-комунальнихпослуг, щозабезпечуєвиживання вумовах, щосклалися.

2.Прожитковиймінімум:поняття тамеханізмвизначення

ЗавизначеннямпровіднихвченихВеликобританії, СШАКанади,Франції,Польщі,Угорщини,Шотландії таЧеськоїРеспублікипрожитковиймінімум —церівеньспоживання,достатній длявиживання тапідтримки нормального стануздоров’яокремоїлюдини чисім’ї [7, 473].

У ФедеральномуЗаконі Ро-сійськоїФедерації „Пропрожитковиймінімум вРосійськійФедерації” данотакевизначенняпрожитковогомінімуму:прожитковиймінімум —вартіснаоцінкаспоживчогокошика, атакожобов’язковіплатежі тазбори;споживчий кошику —мінімальнийнабірпродуктівхарчування,непродовольчихтоварів тапослуг, необходимих длязбереженняздоров’ялюдини та забезпеченняїїжиттєдіяльності.

Мибачимо, щовизначенняпрожитковогомінімуму длякраїнЦентральної таСхідноїЄвропи й вРосійськійФедерації, посуті,ідентичні.

Уформуванніпрожитковогомінімуму вміжнароднійпрактицівикористовуютьсятакіметоди:статистичний —прожитковиймінімумустановлюється нарівнідоходів,якиймають 10-20відсотківнайменшзабезпеченихгромадян країни;нормативний —визначається зафактичноювартістюспоживчихтоварів йпослуг, щовходять успоживчий кошику;комбінований чинормативно-статистичний:харчуваннявизначається за нормативами, а кошику —щодо йогочастки взагальнихвитратах;суб’єктивний — наосновісоціальнихопитувань населення пронеобхідниймінімальнийдохід;ресурсний, щовиходить зможливостіекономіки забезпечитипрожитковиймінімум.

>Розрахований закожним ізцихметодів,прожитковиймінімумприймаєтьсятакож як межабідності длянаданнясоціальноїдопомогинайбільшвразливимверствам населення.

Насучасномуетапі,враховуючиекономічний стан України,формуванняпрожитковогомінімумудоцільнішездійснювати застатистичним,комбінованим чиресурсним методом. Аліперевагу вЗаконі „Пропрожитковиймінімум”надано нормативному методу,якийвикористовується вкраїнах іздоситьвисокимрівнем життя.

УЗаконі України „Пропрожитковиймінімум” данотакевизначенняпрожитковогомінімуму:прожитковиймінімум —вартісна величинадостатнього для забезпечення нормальногофункціонуванняорганізмулюдини,збереження йогоздоров’я, наборупродуктівхарчування, атакожмінімального наборунепродовольчихтоварів тамінімального наборупослуг, необходимих длязадоволенняосновнихсоціальних йкультурних потребособистості.

>Відповідно в Україну „Пропрожитковиймінімум”прожитковиймінімумзастосовується,зокрема, длявстановленнярозмірівмінімальноїзаробітної плати тамінімальноїпенсії завіком,визначеннярозмірівсоціальноїдопомоги,допомогисім’ям іздітьми,допомоги узв’язку ізбезробіттям,іншихсоціальнихвиплат.

У Україні впрожитковиймінімум, навідміну відвищеозначених, включеномінімальнийнабірпослуг, необходимих длязадоволенняосновнихсоціальних йкультурних потребособистості.Окрім того, длярозрахункупрожитковогомінімуму Українськийнабірпродуктівхарчування,набірнепродовольчихтоварів танабірпослуг, навідміну відросійського,значнорозширений.

УколишньомуРадянськомуСоюзіпрожитковиймінімум однією особу за станом на 1990рікстановив 61 крб.Вартісна величинамінімальногоспоживчого бюджету у 1990роцістановила 110 крб; у 2000-муроці, ізурахуванняміндексуінфляції, — 360,9 грн., а 2001році —відповідно 410 грн. [5, 58].

Завизначенням Закону УСРР „Промінімальнийспоживчий бюджет” від 1991 року,призупиненого ДекретомКабінету міністрів України в 1993році,прожитковиймінімум —ценабір продовольчих йнепродовольчихтоварів тапослуг у натуральному йвартісномувираженні, щозабезпечуєзадоволенняосновнихфізіологічних йсоціально-культурних потреблюдини.

якбачимо, забезпеченнязадоволенняосновнихсоціально-культурних потреблюдиниєскладовоючастиною болеевисокогомінімальногостандартіврівня життя,якимємінімальнийспоживчий бюджетщодопрожитковогомінімуму. А томусоціально-культурніпотреби неможуть бутискладовоючастиноюпрожитковогомінімуму.

>Якщопрожитковиймінімумхарактеризуємінімальнодопустиміумови активного станулюдини, томінімальнийспоживчий бюджетє болееповним набором (унатуральній йвартіснійформі)матеріальних йдуховних благ. Уфінансово-економічнихумовах, котрісклались врозвитку держави,мінімальнийспожикчпй бюджетможевикористовуватисьлише якорієнтир, доякогонеобхіднопоступово, поможливості,підтягуватирівеньдоходівнизькооплачуванихкатегорій населення.

Зсвітової практикивідомо, що коли понадполовини населення державизнаходиться замежеюбідності, то ми несоціальна, асутоекономічна проблема. Алі, на шкода,останньою в Українінедостатньозаймаються.

А,щобпрожитковиймінімум ставши дляпереважноїчастини нерозчаруванням, анадією накраще життя,необхіднозмінитиметодологічнийпідхід до прогнозумакропоказників. У основурозрахунків ВВП татакої йогоскладової, як оплата роботи,має бутипокладенопрожитковиймінімум. Цепринциповеположеннязакладаєновийметодологічнийпідхід допрогнозування ВВП тавироблення на йогоосновістратегіїсоціальної політики на коротко — тадовгострокову перспективу. При такомуметодологічномупідходіекономіка держависпрямовується напідвищеннядобробуту населення, аекономічніслужбиздійснюють заходьщодо забезпеченнязростання ВВПпередбачених параметрахпідвищеннярівня життя.

Томуголовне заподіяння тепер —знайтимеханізмвирішенняцієїпроблеми.Такиймеханізм, якце показано в з статтею,існує. Для йогореалізаціїнеобхіднонебагато —політична волявиконавчоїгілки влади.

3.Проблемні запитаннярозрахункупрожитковогомінімуму в Україні

>Розглянемодеякіметодологічні йметодичніпроблемирозрахункупрожитковогомінімуму, котрінеобхідновирішитинайближчим годиною.

Законом „Пропрожитковиймінімум”регіонам правозатверджуватирозмірипрожитковогомінімуму.Сьогодні в Україні затверджується Єдинийпоказникпрожитковогомінімуму,якийвідповідаєрізницірівня життя,рівнядоходів йрівняспоживання порегіонах.Результати бюджетнихдослідженьДержавногокомітету статистикивказують назначні їхнірозходження.Наприклад, уКиєвірівеньприбутків йспоживання на 68-69%вищий відсередньоукраїнського, а областях, якВолинська йСумська, — на 30%нижчий [2, 17].Тобтодіапазонрівняспоживання йрівняприбутків порегіонахколиваєтьсямайже у 2 рази.

Привикористаннієдиногопоказникапрожитковогомінімуму длявизначення права насоціальнудопомоги йїїрозмірів саміобласті,умов-кажучи, будутьвигравати, бо їхньогореальнийрівень життяоб’єктивнонижчий, аінші будутьпрогравати.

>Деякінауковіпрацівникивисловлюють думку, щовагомимнедоліком методикирозрахункупрожитковогомінімумує ті, уньому невраховуютьсяособливостівартості життя вселі ймісті, й було б бнепоганозатверджуватипрожитковиймінімумокремо дляміського йсільського населення [4, 16].

Не можна невраховуватиіснуючихтенденцій вжитті,зокрематенденції до оплатидеякихвидів „>безкоштовних”послуг (>медичнеобслуговування,освіта таін.).Нині привизначеннірозмірівпрожитковогомінімумуціфактори невраховуються, боніби-тобезкоштовністьцихпослуггарантуєтьсяКонституцією України.Ціелементитакожмають статіскладовимипрожитковогомінімуму.

>Діюча методикарозрахункупрожитковогомінімумупередбачає лишеврахуваннявитрат на оплатужитла, яку ужеє, й оплатукомунальнихпослуг. Улюдини немаєжитла, то ми невраховуєтьсянеобхідністьнакопиченнякоштів дляпридбанняжитла чи йогооренди.

ПроектомЖитлового кодексу передбачене, що все населення виннеплатити зажитлово-комунальніпослуги таще і заорендужитла. Прирозрахункупрожитковогомінімумуцімоментимаютьвраховуватися.

>Наступна проблема —церозрахунокпрожитковогомінімумусім’ї. В Українісьогодніоб’єктомсоціальногозахисту все понадвиступаєсім’я.Законодавством декларація продопомогувизначаєтьсявиходячи ізрівнядоходівсім’ї, арозмірдопомог — ізврахуваннямпрожитковогомінімуму врозрахунку насім’ю. Алі методикирозрахункупрожитковогомінімуму длясім’ї немає до цого години.Методологічно якщо правильно простоскластипрожитковімінімумичленівсім’ї взагальну суму йприйнятице запрожитковиймінімумсім’ї.

>Наступне запитання, якутежпотребуєуваги, —це захистреальнихдоходів населення вумовахреформуваннясистемисоціальногострахування. Мовайде прополітикупоступового переносутягарястраховихвнесків усистемісоціальногострахування на самогозастрахованого (зарахунок йогоособистоїзаробітної плати чи йогоприбутку). Уцілому така політикаєправильною, босьогодні ми 94%навантаженняфінансуваннясистемиобов’язковогосоціальногострахуваннялягає нароботодавця. Убільшостієвропейськихкраїнфінансовенавантаження нароботодавця неперевищує 45%. Авзагалікласичноювважаєтьсяпропорція 2:1, коли 2/3 платитироботодавець, а самзастрахованіпрацівникиплатять 1/3 [2, 17].


>Використаналітература

1. Бевз У., Павленко Ю. Мінімум матеріального забезпечення населення Українською РСР межі 90-х // Економіка Радянської України, 1990, № 9, З. 3—12.

2. Голєусова Р.Прожитковиймінімум якоб’єктивна основавизначеннярівнясоціальнихгарантій //Вісник ФПУ,березень 2001, З 17-го.

3.ЕгинаН.Л., Михайликова О.Н. Оплату праці: оцінка ситуації з позиції національної економічній безпеці // Актуальні питання сучасної науки, № 1, 2004, З. 44—46.

4.Квітко М.Прожитковиймінімум таступінь йоговрахування в державномубюджеті України //Вісник ФПУ,березень 2001, З. 16.

5.Кір’ян Т., Шаповал. М.Прожитковиймінімум —соціальний стандартрівня життя //Соціальний захист, № 10, 2001, З. 57—60.

6.КостінаН.І.,Алексєєв А.А., ВасиликО.Д.Фінансовепрогнозування:методі тамоделі. — До., Знання, 1997.

7. Ринок праці та соціальна політика у Центральній та Східній Європі. Перехідний період, і розвиток. — М.,ИКЦ (>ДИС), 1997.

8. Статистика:Підручник / За ред.С.С.Герасименка. — До.,КНЕУ, 2000.


Схожі реферати:

Навігація