Реферати українською » Экономика » Поняття витрат та їх класифікація


Реферат Поняття витрат та їх класифікація

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження. 2

Глава 1. Поняття і класифікація витрат за виробництво продукції і на калькулювання собівартості. 4

1.1. Поняття витрат, їх класифікація. 4

1.2. Класифікація витрат визначення собівартості, оцінки вартості запасів і одержаного прибутку. 6

1.3. Класифікація витрат прийняття прийняття рішень та планування. 10

Глава 2. Організація урахування витрат виробництва з прикладу ТОВ ">Хатасский свинокомплекс". 17

2.1. Короткаорганизационно–економическая характеристикаОПХ "Покровського" 17

Укладання. 37

Список літератури.. 40

Додатка.. 43


Запровадження

У разі та розвитку ринкових взаємин у нашій країні появою конкуренції, нестабільності довкілля, зростання інфляцією у організацій виникає потреба у ефективному управлінні підприємством, що залежить від рівня її інформаційного забезпечення, наданого облікової системою. Підприємствам необхідна оперативна інформація, що дозволяє мінімізувати видатки виробництво і продукції, регулювати виробничу діяльність.

У країнах із розвиненою ринковою економікою вже кілька десятиріч існує поділ обліку на фінансовий і управлінський.

Управлінська облік надає інформацію керівництву підприємства для планування, контролю, аналізу і вжиття рішень. На середину ХХ століття бухгалтерський облік перестає бути просто формою рахівництва. З появою обчислювальної техніки можливості бухгалтерської служби розширюються. Вона як займається урахуванням, а й участь в плануванні, прийняття рішень та контролю над виконанням.

З появою акціонерних товариств та відділенням власників від реальної управління виробництвом в обліку стали складатися два напрями:

управлінський облік, готовий до внутрішнього управління;

фінансовий облік, головне завдання якого є забезпечення інформацією зовнішніх користувачів.

Управлінська облік розширює фінансовий облік застосовується передусім при внутрішніх операціях підприємства міста і має мета забезпечення інформацією осіб, входять до складу підприємства, де ведеться облік.

У фундаменті економічної теорії утвердився підхід, за яким будь-яке комерційне підприємство прагнутиме ухвалювати таке рішення, які б йому отримання максимально можливої прибутку. Прибуток залежить переважно від ціни продукції і на витрат за його виробництво і.

Для прийняття оптимальних управлінських та фінансових рішень треба зазначити свої витрати й насамперед розумітися на інформації про виробничих витратах.

Аналіз витрат допомагає з'ясувати їх ефективність, встановити, ні вони надмірними, перевірити якісні показники роботи, правильно встановити ціни, регулювати й контролювати витрати, планувати рівень прибутків і рентабельності виробництва.

Мета роботи розглянути моделі урахування витрат з метою управлінського обліку, з прикладуОПХ "Покровського" досліджувати систему організації урахування витрат виробництво та калькулювання собівартості з метою фінансового і управлінського обліку.

З поставленої мети, розробили завдання, які мають вирішені під час написання роботи:

Розглянути поняття витрат та його класифікацію;

Досліджувати класифікацію витрат визначення собівартості, оцінки вартості запасів і одержаного прибутку;

Досліджувати класифікацію витрат прийняття прийняття рішень та планування;

Описати систему організації урахування витрат, діючу на уже згадуваному підприємстві, проаналізувати собівартість своєї продукції (з прикладу картоплярства);

Розробити рекомендації для вдосконалення урахування витрат виробництва продукції і на калькулювання собівартості з метою управлінського обліку.

Діяльність використані, як нормативно - законодавчі джерела, і навчальну літературу авторів як-отПалии В.Ф., Івашкевич В.Б., Карпова Т.П., МиколаєваО.Е., ШишковаТ.В. та інші.


Глава 1. Поняття і класифікація витрат за виробництво продукції і на калькулювання собівартості

 

1.1. Поняття витрат, їх класифікація

Витрати живої і упредметненого праці в виробництво і продукції (робіт, послуг) називають витратами виробництва. У виконанні вітчизняної практиці для характеристики всіх витрат виробництва за певного періоду вживають термін "видатки виробництво".

Часто у економічній літературі термін "витрати" ототожнюється з визначенням "витрати". Однак понад уважне вивчення цих категорій свідчить про їхнє серйозному відмінності.

УПБУ 10/99 "Витрати організації" іПБУ 9/99 "Доходи організації", що стали чинними з початку 2000 р., вперше визначено з метою бухгалтерського обліку поняття "доходи" і "витрати". У цьому під видатками розуміється "зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів (коштів, іншого майна) і (чи) виникнення зобов'язань, що веде до зменшенню капіталу цієї організації, крім зменшення вкладів у вирішенні учасників (власників майна)" [6].

Витрати включають такі статті, як виробництва реалізованої продукції (робіт, послуг), на оплату праці управлінського персоналу, амортизаційні відрахування, і навіть втрати (втрати від стихійних лих, продажу основних засобів, змін валютних курсів та інших.). Упорядкування форми № 2 "Звіт прибутки і збитках" для зовнішніх користувачів бухгалтерської звітності передбачає розгорнутий і симетричний відбиток інформації про доходи та витратах організації.

Предметом управлінського обліку у тому числі є поточні витрати організації. Якщо говорити мовою фінансового обліку, це зі звичайних видам діяльності.

У п.9ПБУ 10/99 власне викладено механізм переходу від витрат організації до собівартості одиниці виробленої продукції (робіт, послуг). Визначено, що з цілей формування організацією фінансового результату від видів діяльності визначається собівартість вироблену продукцію (робіт, послуг), що формується з урахуванням витрат за звичайним видам діяльності:

- визнаних у звітній року в попередні роки звітні періоди;

- перехідних витрат, причетних до отриманню доходів у наступні звітні періоди.

Отже, у бухгалтерській звітності всі доходи повинні співвідноситися до витрат їх отримувати, званими видатками (принцип співвіднесення доходів).

З погляду техніки російського обліку це у тому, що витрати повинні накопичуватися на рахунках 10 "Матеріали", 02 "Амортизація", 70 "Розрахунки з праці", потім на рахунках 20 "Основне виробництво" і 43 ">Готовая продукція" і списуватися на рахунки продажів до того часу, поки продукція, товари, послуги, із якими пов'язані, ні реалізовані. Лише момент реалізації підприємство визнає свої доходи громадян та пов'язану із нею частина витрат - витрати. У бухгалтерський облік доходи і відбиваються відповідно за кредитами і дебету рахунків 90, 91. Що стосується рахунку 90 "Продажі" витрати підприємства з суті характеризують собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг).

Поняття "витрати" у складі розглянутих є найбільш узагальнюючим показником. Недоліки - грошове вимір суми ресурсів, використовуваних з якоюсь метою. Тоді витрати з'ясувати, як витрати, понесені організацією в останній момент придбання будь-яких тих матеріальних цінностей чи послуг. Виникнення витрат, що відносяться до витрат, супроводжується зменшенням економічних ресурсів організації, або збільшенням кредиторську заборгованість. Витрати можна віднести або у активи, або у витрати організації [23].

Важливе значення для правильної організації урахування витрат має їх науково обгрунтована класифікація. Витрати виробництва групують за місцем їх виникненню, носіям витрат і видам витрат.

За місцем виникнення витрати групують по виробництвам, цехах, ділянкам та інших структурних підрозділах підприємства. Така угруповання витрат необхідна в організацію обліку по центрам відповідальності держави і визначення виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).

Носіями витрат називають види продукції (робіт, послуг) підприємства, призначені до реалізації. Ця угруповання необхідна визначення собівартості одиниці виробленої продукції (робіт, послуг). По видам витрати групуються по економічно однорідним елементам і з статтям калькуляції.

У управлінському обліку класифікація витрат дуже різноманітна і від цього, яку управлінську завдання вирішити. До основних завдань управлінського обліку відносять:

- розрахунок собівартості вироблену продукцію й визначення розміру одержаного прибутку;

- прийняття управлінського рішення і планування;

- контроль і регулювання виробничої діяльності центрів відповідальності.

Рішенню кожної з названих завдань відповідає своя класифікація витрат (табл.1).

 

1.2. Класифікація витрат визначення собівартості, оцінки вартості запасів і одержаного прибутку

Для визначення собівартості, оцінки вартості запасів і одержаного прибутку дається наступна класифікація витрат.

Вхідні і минулі витрати (витрати й витрати). Вхідні витрати - це кошти, ресурси, куплених, наявні як і очікується, повинні принести доходи - у майбутньому. У балансі вони відбиваються як активи.

Таблиця 1. Класифікація витрат у залежність від мети управлінського обліку

Завдання Класифікація витрат
Розрахунокс/с вироблену продукцію, оцінка вартості запасів і одержаного прибутку

вхідні і минулі;

прямі й опосередковані;

основні накладні;

що входять до собівартість продукції (виробничі) і їхньої витрати звітний період (періодичні);

>одноелементние і комплексні;

поточні і одноразові.

Прийняття прийняття рішень та планування

постійні, перемінні,условно-постоянние (>условно-переменние) витрати;

прийняті і які у розрахунок при оцінках;

безповоротні витрати;

які диктував витрати (втрачений вигода);

граничні іприростние витрати;

плановані і незаплановані.

Контроль і регулювання

>Регулируемие;

>Нерегулируемие.

Якщо такі кошти (ресурси) протягом звітний період було витрачено щоб одержати доходів населення і втратили здатність приносити прибуток надалі, всі вони переходять до розряду минулих. У бухгалтерський облік минулі витрати відбиваються по дебету рахунки 90 "Продажі".

Правильне розподіл витрат за вхідні і минулі має особливе значення з метою оцінки прибутків і збитків.

Прямі й опосередковані витрати. До прямим видатках відносять прямі матеріальні витрати й прямі видатки оплату праці. Вони враховуються по дебету рахунки 20 "Основне виробництво", і можна віднести безпосередньо на певне виріб.

Непрямі витрати неможливо прямо віднести на якесь виріб. Вони розподіляють між окремими виробами відповідно до обраної підприємством методиці (пропорційно основний заробітної плати виробничих робочих, кількості відпрацьованихстанко-часов, годин відпрацьованого часу й т.п.). Цю методику описується в облікову політику підприємства.

Основні і накладні витрати. З власного призначенню витрати діляться на основні Витрати управління підприємством. Останні називають накладними видатками.

До основним видатках можна адресувати види ресурсів (предмети праці вигляді сировини, основних матеріалів, покупних напівфабрикатів; амортизація основних виробничих фондів; вести основних виробничих працівників з нарахуваннями її у та інших.), споживання яких пов'язане з випуском продукції (наданням послуг). На підприємстві вони є найважливішу частина витрат.

>Накладние витрати викликаються функціями управління, котрі за своєму характеру, призначенню й підвищення ролі від виробничих функцій. Цю витрату, зазвичай, пов'язані улаштуванням діяльності підприємства, його управлінням. Відповідно до методом віднесення витрат за носій (об'єкткалькулирования) накладні витрати є непрямими.

Виробничі івнепроизводственние (періодичні витрати, чи витрати періоду). Відповідно до Міжнародними стандартами фінансової звітності з оцінки запасів вироблену продукцію лише виробничі витрати мають включатися в собівартість продукції. Тож у управлінському обліку витрати класифікуються на:

- що входять до собівартість продукції (виробничі);

-внепроизводственние (витрати звітний період, чи періодичні витрати).

Витрати, що входять до собівартість продукції (виробничі), - це матеріалізовані витрати, і тому їх можна інвентаризувати. Вони складаються із трьох елементів:

- прямі матеріальні витрати;

- прямі видатки оплату праці;

- загальновиробничі витрати.

Виробничі витрати уречевлені в запасах матеріалів, обсягом незавершеного виробництва та залишках готової продукції (товарів) складі підприємства. У управлінському обліку часто називаютьзапасоемкими, оскільки розподіляються між поточними видатками, що у обчисленні прибутку, і запасами. Витрати з їхньої формування вважаються вхідними, є активами фірми, які принесуть вигоду в майбутніх звітних періодах.

>Внепроизводственние витрати, чи витрати звітний період (періодичні витрати), - це витрати, які можна про інвентаризувати. У управлінському обліку ці витрати іноді називають витратами певного періоду, бо їх розмір залежить немає від обсяги виробництва, як від тривалості періоду. Цю витрату, зазвичай, пов'язані з протягом звітний період послугами. Відповідно до Міжнародними стандартами фінансової звітності де вони використовують у розрахунках собівартості готової продукції (незавершеного виробництва), отже, й у оцінки виробничих запасів підприємства. Тому і іноді називаютьнезапасоемкими.

>Одноелементние і комплексні витрати.Одноелементними називають витрати, котрі з даному підприємстві неможливо знайти розкладені на складові. За цим принципом побудована класифікація з економічних елементам.

Комплексні витрати складаються з кількох економічних елементів. Найяскравішим прикладом є наші цехові (загальновиробничі) витрати, куди входять майже всі елементи.

Витрати необхідно деталізувати залежно від економічної доцільності та бажання керівництва. Коли частка тієї чи іншої елемента витрат, відносно мала, його виділення втрачає сенс. Наприклад, на підприємствах, із високим рівнем автоматизації вести з відрахуваннями становить структурі собівартості менш 5%. На таких підприємствах, зазвичай, не виділяють пряму зарплатню, а об'єднують її з витратами з обслуговування й управління виробництвом на окрему статтю, звану "додані витрати".

 

1.3. Класифікація витрат прийняття прийняття рішень та планування

Однією із завдань бухгалтерського управлінського обліку є підготування інформації для внутрішніх користувачів, яка потрібна на ухвалення ними управлінські рішення, і своєчасне доведення цієї інформації до керівництва підприємства.

Оскільки управлінські рішення, зазвичай, орієнтовані перспективу, керівництву необхідна детальна інформація про очікуваних витратах і доходах. У цьому в управлінському обліку і під час розрахунків, пов'язаних із затвердженням рішення, виділяють такі види витрат:

перемінні, постійні,условно-постоянние - залежно від реагування зміну обсяги виробництва (продажів);

очікувані витрати,учитиваемие іучитиваемие під час розрахунків після ухвалення рішень;

безповоротні витрати (витрати закінчення періоду);

які диктував витрати (чи втрачений вигода підприємства);

плановані і незаплановані витрати.

З іншого боку, в управлінському обліку розрізняють граничні іприростние витрати й доходи.

Змінні, постійні,условно-постоянние витрати. Змінні витрати зростають чи зменшуються пропорційно обсягу виробництва (надання послуг, товарообігу), тобто. залежить від ділову активність організації.Переменний характер може мати як виробничі, і невиробничих витрат. Прикладами виробничих змінних витрат служать прямі матеріальні витрати, прямі видатки оплату праці, видатки допоміжні матеріали і куплені напівфабрикати.

Змінні витрати характеризують вартість власне продукту, й інші (постійні витрати) - вартість самого підприємства. Ринок не цікавить вартість підприємства, його цікавить вартість продукту.

Сукупні перемінні витрати мають лінійну залежність від того показника ділову активність підприємства, а перемінні видатки одиницю продукції - незмінною.

До невиробничим змінним затратам можна віднести Витрати упаковку готової продукції для відвантаження її споживачеві, транспортні витрати, невозмещаемие покупцем, комісійне винагороду посереднику за продаж товару, яке безпосередньо залежить від

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація