Реферати українською » Экономика » Поняття та класифікація основних засобів


Реферат Поняття та класифікація основних засобів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ОГЛАВЛЕНИЕ

Запровадження

Глава 1 Теоретичні аспекти оцінки стану основних засобів і джерела формування

1.1 Поняття і класифікація основних засобів підприємства

1.2 Джерела формування основних засобів.

Глава 2 Оцінка стану основних фондів ВАТ «>Кузбасская паливна компанія» і джерела формування

2.1 Коротка характеристика підприємства

2.2 Аналіз складу, структури та динаміки основних фондів

2.3 Аналіз руху, і технічного стану основних фондів підприємства

2.4 Аналіз ефективність використання основних фондів

2.5 Факторний аналіз фондовіддачі

Глава 3 Заходи з поліпшенню стану основних фондів ВАТ «>Кузбасская паливна компанія»

Укладання

Список літератури


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Переклад економіки на ринкові відносини продиктований логікою розвитку продуктивних сил на етапі початку системі вільного підприємництва з різних форм власності.

Радикальна перебудова промислового виробництва з урахуванням запровадження нового господарського механізму орієнтують промислову організацію на економічно обгрунтоване використання всіх елементів виробництва, чітке взаємодія яких за раціональної структурі коштів виробництва дозволяє забезпечувати нормальну господарську діяльність підприємств. Складовою частиною коштів виробництва є основним капітал, який займає найвищий частку у структурі майнового комплексу. Основний капітал бере безпосередню участь у створенні тих матеріальних цінностей і тісновзаимосвязан з конкурентоспроможністю своєї продукції.

Безумовно, для нормально функціонувати підприємства, потрібна наявність певних засобів і джерел. Основні виробничі фонди, які з будинків, споруд, машин, устаткування й інших засобів праці, які беруть участь у процесі виробництва, є головною основою діяльності фірми. Раціональне й економне використання основних фондів є першочерговим завданням підприємства.

Об'єкт дослідження – ВАТ «>Кузбасская паливна компанія».

Предмет дослідження – оцінка стану основних фондів ВАТ «>Кузбасская паливна компанія».

Мета дослідження – провести оцінку стану основних фондів ВАТ «>Кузбасская паливна компанія».

Досягнення даної мети вирішити такі:

- розглянути поняття, сутність основних фондів підприємства міста і джерела формування;

- аналізу складу, структури та динаміки основних фондів підприємства;

- проаналізувати рух і технічний стан основних фондів підприємства;

- аналізу ефективність використання основних фондів;

- провести факторний аналіз фондовіддачі;

- розробити заходи щодо поліпшенню стану основних фондів ВАТ «>Кузбасская паливна компанія».


ГЛАВА 1ТЕОЕРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ ОЦІНКИСОСТОЯНИЯОСНОВНЫХ ЗАСОБІВ І ДЖЕРЕЛА ЇХФОРМИРОВАНИЯ

1.1 Поняття і класифікація основних засобів підприємства

Проблема підвищення ефективність використання основних фондів наукових і виробничих потужностей тих підприємств займає центральне місце у період переходу Росії до ринкових відносин. Від цього рішення цієї проблеми залежить місце підприємства у промисловому виробництві, його фінансове становище, конкурентоспроможність над ринком.

Маючи чітке уявлення про роль кожного елемента основних фондів в виробничому процесі, фізичному і моральному їх знос, чинниках, які впливають використання основних фондів, можна виявити методи, напрями, з яких підвищується ефективність використання основних фондів наукових і виробничих потужностей підприємства, забезпечує зниження витрат виробництва та зростання продуктивність праці.

Основні фонди підприємства (об'єднання) є сукупністьматериально-вещественних цінностей, створених громадським працею, довго що у процесі виробництва, у незмінною натуральному вигляді і які переносять свою вартість на виготовлену продукцію частинами у міру зношеності.

Основний капітал – це грошова оцінка основних фондів, як тих матеріальних цінностей мають періодфункционирова. У цьому фонди переносять свою вартість на вироблений продукт частинами.

Основні фонди поділяються напромишленно-прозводственние і невиробничі.Промишленно виробничі фонди функціонують у сфері матеріального виробництва, невиробничі – задовольняють побутові і культурних потреби людей.

Основні виробничі фонди - матеріально технічна база громадського виробництва. Від його обсягу залежать виробнича потужність підприємства міста і значною мірою рівень технічної озброєності праці. Нагромадження основних фондів і підвищення технічної озброєності праці збагачують процес праці, надають праці творчий характер праці, підвищують культурно - технічний рівень суспільства.

>ОПФ промисловості появу величезної кількості коштів праці, які, незважаючи на економічну однорідність, відрізняються цільовим призначенням, терміном служби. Звідси виникла потреба класифікації основних фондів з певних групам, враховує специфіку виробничого призначення різних видів фондів:

1. Будівлі – архітектурно-будівельні об'єкти, призначені до створення необхідних умов праці. До будівлям ставляться виробничі корпусу цехів, депо, гаражі, складські приміщення, виробничі лабораторії тощо.

2. Споруди – інженерно будівельні об'єкти, призначені тих чи інших технологічних функцій необхідні здійснення процесу провадження з зміною предметів праці. До спорудам ставляться насосні станції, тунелі, мати тощо.

3.Передаточние устрою, з допомогою яких передаються енергія різних видів, і навіть рідкі й газоподібні речовини нафто-, газопроводи тощо.

4. Машини й устаткування, зокрема:

- силові машини та устаткування, призначені розробки і перетворення, - генератори, двигуни, і т.п.;

- робочі машини та устаткування, використовувані безпосередньо для спорудження щодо праці, або з його переміщення під час створення продуктів чи послуг, тобто для особистої участі в технологічними процесами (верстати, преси, молоти, підйомне транспортні механізми й те основне, і допоміжне устаткування);

- вимірювальні і регулюючі прилади й устрою, лабораторне обладнання та т.п.;

- обчислювальної техніки- сукупність коштів, призначена для прискореної автоматизації процесів, пов'язаних із вирішенням математичних завдань тощо.;

- інші машини та устаткування.

5. Транспортні кошти, призначені транспортуванню вантажів і у межах підприємств і поза нею.

6. Інструмент всіх видів тварин іперекрепляемие до машин пристосування, службовці в обробці вироби (затискачі, лещата тощо.).

7. Виробничий інвентар для полегшення виробничих операцій (робочі столи, верстати), зберігання рідких і сипучих тіл, охорони праці та т.п.

8. Господарський інвентар.

Будинок і споруди виробничого призначення, передавальні устрою, машини та устаткування, транспортні засоби формують основні фонди виробничого призначення.

1.2 Джерела формування основних засобів

Джерела формування основних фондів відбито у структурі основних фондів підприємства.

Структура основний капітал – частка кожної з груп у загальної їх вартості. Частка оцінки структури використовується наступна система показників (Таблиця 1).

Не все групи основногокаптала грають у процесі виробництва однакову роль. Основний капітал ділиться активне і в пасивну частини.

Активна частина основний капітал головна і є базою щодо оцінки технологічного рівня життя та виробничих потужностей. Загалом в підприємствам промисловості активна частина включає передавальні устрою, силові машини та устаткування, робочі машини та устаткування, вимірювальні і регулюючі прилади йустройсва.

Таблиця 1

Показники оцінки структури основний капітал

Показники Формула до розрахунку позначення
1 2 3
1. Коефіцієнт відновлення основний капітал >Кобн=Окв/Оккт >Окв – вартість який вводимо основний капітал
2. Коефіцієнт вибуття основний капітал >Кл =Окл/Окнг

>Окл - вартістьвиби-тия основний капітал

>Окнг - вартість основний капітал початку року

3. Коефіцієнт приросту основний капітал >Кпр=(Окв-Окл)/Оккг >Оккг – вартість основний капітал наприкінці року, тобто.Оккг =Окнг + (>Окв –Окл)
4. Питома вага активній частині основний капітал >aОкакт=Окакт/Ок >Ок – сумарна вартість основний капітал, тобто. виробничого і невиробничого призначення

Пасивна частина є допоміжної і відданість забезпечує процес роботи активних елементів.Сложившиеся у промисловості співвідношення активних і пасивних елементів показує, що майже всіх підприємствах матеріального виробництва, крім енергетики частка активною частиною нижче.

Зростання активній частині основний капітал, особливо у найбільшфондоемких галузях, явище економічно виправдане. Однак у кожному конкретному випадку підвищення частки активній частині повинні обгрунтовуватись економічно, оскільки підвищення ефективності основний капітал забезпечується лише за дотриманні певних пропорцій, тобто за такому співвідношенні, коли збільшення частки активних елементів не супроводжується зниженням рівня половини їхньої використання.

Висока вартість устаткування, інструментів, і тривалість виділення засобів у великих обсягах змушують підприємства приділяти більше уваги кращому використанню основних фондів у процесі їх експлуатації. Але це теж вимагає виконання низки умов. Насамперед, необхідність ведення чіткого обліку наявності і рух основних фондів для підприємства. Цей облік має забезпечити знання загального розміру основних фондів, їх динаміки, ступеня їхнього впливу до рівня витрат виробництва та інші.


ГЛАВА 2 ОЦІНКАСОСТОЯНИЯОСНОВНЫХФОНДОВ ВАТ «>КУЗБАССКАЯТОПЛИВНАЯ КОМПАНІЯ» І ДЖЕРЕЛА ЇХФОРМИРОВАНИЯ

2.1 Коротка характеристика підприємства

Відкрите товариство «>КузбасскаяТопливная Компанія» засновано відповідно до Указом президента Російської Федерації «Про організаційних заходи з перетворенню державних підприємств. добровільних об'єднань державних підприємств у акціонерні товариства» від 1 липня 1992 р. №721. Місце перебування Товариства: Російської Федерації, 650099, місто Кемерово, вулиця 50 років Жовтня, будинок № 4.

>Уредителем Товариства є Комітет із управлінню державним майном у Кемерівській області. Відкрите товариство «>КузбасскаяТопливная Компанія» є правонаступником державного унітарного підприємства «>КузбасскаяТопливная Компанія».

ВАТ «>КузбасскаяТопливная Компанія» є юридичною особою і свій діяльність організує виходячи з Статуту й діючого законодавства Російської Федерації.

ВАТ «>КузбасскаяТопливная Компанія» є комерційної організацією тож мають право у порядку відкривати банківські рахунку за території Російської Федерації і її межами.

ВАТ «>КузбасскаяТопливная Компанія» є відкритим акціонерним суспільством. Акціонери можуть купувати і відчужувати акції Товариства без згоди інших акціонерів Товариства. Суспільство вправі також проводити відкриту підписку на випущені їм акції з огляду на вимоги ФЗ «Про акціонерних товариствах» та інших правових актів. Суспільство може проводити закриту підписку за свої акції, крім випадків, коли Статутом чи правовими актами можливість проведення закритою підписки обмежена. Кількість акціонерів Товариства необмежена.

>Целями діяльності ВАТ «>КузбасскаяТопливная Компанія» є розширення ринку товарів та послуг, і навіть одержання прибутку.

Основними видами діяльності ВАТ «>КузбасскаяТопливная Компанія»:

1. Придбання (закуп) і оптової торгівлі продукцією виробничо-технічного призначення: вугіллям. продуктами її переробки, іншими енергоносіями відповідно до включеними договорами (контрактами), як у теренах Російської з Федерації і її межами:

2. Роздрібна продаж (збут) продукції виробничо-технічного призначення, вугілля, продуктами її переробки, іншими енергоносіями.

3. Здійсненнякоммерческо-посреднической діяльності, зокрема щодо продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання, зокрема придбання і реалізація яких складає підставі спеціально виданих дозволів (ліцензій);

4. Збут.

5. Надання транспортних і транспортно-експедиційних послуг.

6. Маркетинг, надання консалтингових послуг.

7. Реклама і представницькі послуги.

8. Здійснює зовнішньоекономічну інші види діяльності, не заборонені законом.

ВАТ «>КузбасскаяТопливная Компанія» вважається створеним як юридична особа з державної реєстрації речових.

2.2 Аналіз складу, структури та динаміки основних фондів

Аналіз даних Таблиці 2 свідчить у тому, що структуру основних фондів ВАТ «>Кузбасская паливна компанія» становлять:

- будинку;

- машини та устаткування;

- транспортні засоби;

- виробничий і Київський господарський інвентар.

Основну частку у структурі основних виробничих фондів ВАТ «>Кузбасская паливна компанія» 2007 р. мали машини та устаткування (63,2%). У 2008 р. їх питома вага скоротився на 36,81%, а 2009 р. на 4,11% проти 2008 р.

У 2008 р. і 2009 р. основне в структурі основних виробничих фондів ВАТ «>Кузбасская паливна компанія» почали займати будинку. Так, питому вагу будинків на 2008 р. становив 44,07%, в 2009 р. трохи менше – 43,99%.

Транспортні кошти за весь аналізований період мали приблизно рівну частку. Їх середній питому вагу у структурі основних виробничих фондів дорівнює 26,2%.

Наявність виробничого і господарського інвентарю 2007 р. зафіксовано був. У 2008 р. його питому вагу становив 6,08%, а 2009 р. скоротився приблизно зменшився удвічі й стала рівною 3,97%.

Активна частина основних виробничих фондів ВАТ «>Кузбасская паливна компанія» становив:

- 2007 р. – 88,6%;

- 2008 р. – 55,9%;

- 2009 р. - 56,0%.

Отже, можна буде усвідомити зниження частки активною частиною основних виробничих фондів підприємства, що було викликано збільшенням на рахунку підприємства будинків.

Усередині активній частині основна частка 2007 р. займали машини та устаткування (71,3%). У 2008 р. їхня частка зменшилася до 47,2%. У 2009 р. вона ще більше скоротилася і став рівної 39,8%. Зниження сталося з допомогою здобути нові транспортних засобів.

У цілому нині, сума основних фондів ВАТ «>Кузбасская паливна компанія» збільшилася 2008 р. проти 2007 р. на 8443,7 тис. крб. (чи 209,9%). У 2009 р. проти 2008 збільшення становило 3348,2 тис. крб. (чи 26,9%).

2.3 Аналіз руху, і технічного стану основних фондів підприємства

Щоб вивчити рух і технічний стан основних виробничих фондів розрахуємо такі показники:

1. Коефіцієнт вибуття:

                Вартість вибулихОПФ

До>виб = -------------------------------------------------

            ВартістьОПФ початку періоду

2007 рік:

                 86,3

До>виб = ------------------ = 0,02

                3694,2

2008 рік:

                 1294,2

До>виб = ------------------ = 0,28

                4548,4

2009 рік:

               752,0

До>виб = ------------------ = 0,05

             14021,0

2. Коефіцієнт придатності:

                  Залишкова вартістьОПФ

Допридатності = --------------------------------------------

               Початкова вартістьОПФ

2007 рік

                   3607,9

Допридатності = ---------------- = 0,98

                   3694,2

2008 рік:

                    3254,2

Допридатності = ---------------- = 0,72

                    4548,4

2009 рік:

                    13269,0

Допридатності = ---------------- = 0,95

                 14021,0


3. Коефіцієнт зносу:

2007 рік:

Дозносу = 100,0 – 0,98 = 0,02

2008 рік:

Дозносу = 100,0 – 0,72 = 0,28

2009 рік:

Дозносу = 100,0 – 0,95 = 0,05

Отримані коефіцієнти свідчить про малою мірою зносу основних фондів, отже, вони ще здатні довго служити підприємству.

2.4 Аналіз ефективність використання основних фондів

>Рассчитаем показники фондовіддачі (Таблиця 2)

Таблиця 2

Вихідні дані для аналізу фондовіддачі

Показники 2007 рік 2008 рік 2009 рік
1 2 3 4
Обсяг випуску продукції 1114,540 1115,530 1116,870
Середнє річне вартість ОФ, всього 4023,115 12466,803 15815,0
>ОПФ 4023,115 12466,803 15815,0
>Активной частиниОПФ 3566,155 6972,755 8856,785
>Уд. вагу активною частиною у спільній вартостіОПФ 88,6 55,9 56,0
>Фондоотдача в крб. 0,27 0,09 0,07
>Фондоотдача активній частині 0,31 0,16 0,13

Розрахунки, представлені уТаблице 2, показують, що фондовіддачаОПФ дуже низька й, при цьому має негативну тенденцію. Розрахунок впливу чинників нафондоотдачуОПФ показує, за рахунок зміни удільної частки активною частиною фондовіддача знизилася на 0,15 крб. в 2008 р. і 0,18 в 2009 р.

2.5 Факторний аналіз фондовіддачі

>Рассчитаем вплив чинників нафондоотдачу основних фондів виробництва аналізованого підприємства спираючись на дані, які

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація