Реферат Політекономія

1.Тестові заподіяння ізПОЛІТЕКОНОМІЇ

1. Предмет й методполітичноїекономії

1.001.Якевизначеннянайбільш точнопередає суть предметаекономічноїтеорії ?

1. Наука проекономічнівідносини людейщодораціональноговикористанняобмеженихресурсів длянайбільшповногозадоволеннясвоїх потреб;

2. Наука про сус-пільство нарізнихстадіях йогорозвитку;

3. Наука проуправлінняпідприємствами длядосягненнямаксимальноїефективності їхніфункціонування;

4. Наука провибірефективної державної політики длявирішенняактуальнихсоціально-економічних проблем.

1.002.1.Економічнікатегорії -це:

1.Логічніпоняття, котрі вузагальненомувиглядівідображаютьсутність

окремихекономічнихявищ;

2.Методирегулюванняекономічнихпроцесів;

3.Нормигосподарськоїповедінки людей;

4.Економічніінтересисуб'єктівгосподарськоїдіяльності.

1.003.1.Економічнізаконивідображають:

1.Істотні,стійки,такі, щоповторюються,внутрішніпричинно-на-слідковізв'язки йзалежностіреальнихекономічнихявищ йпроцесів.

2.Взаємодію силприроди.

3.Ставлення людей до силприроди.

4.Суперечностіміжпродуктивними силами йвиробничимивідносинам

1.004.1,Економічнізаконивідрізняються від законівприродивнаслідок того, що смердоті:

1.Діютьлише улюдськомусуспільстві.

2. Неможуть матірформалізованоговираження.

3.Суб'єктивні.

4.Об'єктивні.

1.005.1.Яку ізнезванихфункцій не можнабезпосередньовважатифункцієюекономічноїтеорії?

1.Політичну.

2.Пізнавальну.

3.Методологічну.

4.Практичну.

1.006.1.Економічна політика -це:

1.Цілеспрямована системапогоджених йпов'язанихміж собоюнайближчих йдовгостроковихзаходів державищодорозвитку

>економіки країни.

2.Політикаекологічної безпеки країни.

3.Здатність доприйняттягосподарськихрішень.

4.Здатністькеруватиекономічнимипроцесами.

1.007.1. Коли неналежить дометодівнауковогопізнанняекономічнихпроцесів?

1. Методфізико-природнихспостережень.

2. Методнауковоїабстракції.

3. Методіндукції тадедукції.

4. Методаналізу й синтезу.

2.Економічніпотребисуспільства.Економічніінтереси

1.008.2. Колинайбільш точнохарактеризуєсутністьекономічних потреб?

1.Об'єктивна потреба у товарах йпослугах, щозабезпечують

>життєдіяльністьлюдини

2.Фізіологічніпотребилюдини.

3.Потреби увідтворенніробочоїсили.

4.Потреби у роботи тавільномучасі.

1.009.2. Колисумовоювиникнення йвідтворення потреб?

1.Взаємодіючефункціонуванняпроцесіввиробництва йспоживання.

2.Суспільнасвідомість.

3. Сфераспоживання.

4. Сферавиробництва

3.Економічна системасуспільства.Відносинивласності

1.010.3. Колитакеекономічна системасуспільства?

1.Сукупністьвзаємопов'язанихекономічнихелементів, щоутворюютьпевнуцілісність -економічну структурусуспільства

2.Сукупністьпроцесіввиробництва йспоживання.

3.Сукупністьдеякихвидівгосподарськоїдіяльностісуспільства.

4.Економічнівідносини, щоскладаються нафазівиробництва.


1.011.3.Економічна системавирішує триосновні запитання.Якезайве?

1.Хто виненвиробляти?

2. Коливиробляти?

3. яквиробляти?

4. Для коговиробляти?

1.012.3. Колинайбільшповновизначаєвласність якекономічнукатегорію?

1.Відносиниміж людьмищодопривласненнязасобів тарезультатіввиробництва

2.Ставленнялюдини доприроднихресурсів.

3.Ставленнялюдини дозасобіввиробництва.

4.Ставленнялюдини допродуктивних силсуспільства.

1.013.3. Колиє причиноюрізноманітності формвласності?

1.Поділсуспільної роботи,різнийрівеньусуспільнення татехнологічної

>базивиробництва.

2.Необхідність матірвласність всімгромадянам.

3.Необхідністьефективногофункціонуванняекономіки.

4.Наявністькапіталіврізнихрозмірів.

1.014.3. Коли неможе бутизмінено приоренді підприємства?

1.Власник.

2.Користувач.

3.Технологіявиробництва

4.Ринокзбутупродукції.


1.013.3Якевизначеннянайповнішехарактеризуєпоняття ">змішанаекономіка"?

1.Економічна система, щобазується нарізних формахвласності таринковому й державномурегулюванніекономіки.

2.Економікаперехідногоперіоду.

3.Наявністьрізнихтипівсоціально-економічногопрогресу.

4.Багатоукладнаекономіка,

1.016.3.Фундаментальніекономічні запитання "що, як й комувиробляти"мають ставлення:

1.Тільки довідсталоїекономіки.

2.Тільки докомандноїекономіки.

3.Тільки доринковоїекономіки.

4. Добудь-якогосуспільства,незалежно від йогосоціально-економічної таполітичноїорганізації.

4.Закономірності таособливостірозвиткуперехіднихекономік

1.017.4. Учомуполягаєсоціально-економічнийзмістперехідноїекономіки?

1.Перехід відодержавленоїадміністративно-командної досоціально-орієнтованоїринковоїекономіки.

2.Перехід відпереважноремісничого до машинноговиробництва.

3.Індустріалізаціясільськогосподарськоговиробництва.

4.Подоланняавтаркічного характеру національноїекономіки.

1.018.4. Коли неналежить доосновних рискомандно-адміністративноїекономіки?

1. Свободавибору сфервиробничо-господарськоїдіяльностісуб'єктамигосподарювання.

2.ДержавневідчуженняосновнихзасобіввиробництваНІЛ

>безпосередніхвиробників.

3.Тотальнепригніченнягосподарськоїактивності таділовоїініціативи.

4.Примусоведержавнерегулюванняекономічнихзв'язківміжпідприємствами.

1.019.4. Коли неналежить дозакономірностейперехідноїекономіки?

1.Функціонування в странепромислового,сільськогосподарськоговиробництва таіншихгалузейекономки.

2.Приватизаціявласності,лібералізаціяекономічноїдіяльності таструктурнаперебудоваекономіки.

3.Демонополізаціяекономіки таформуванняринковоїінфраструктури.

4.Фінансовастабілізація в стране таадреснасоціальнапідтримкагромадян.

5.Формиорганізаціїсуспільноговиробництва та їхньогоеволюція

1.020.5. Колинайбільшповнохарактеризуєсуспільний характервиробництва?

1.Зв'язки йкооперування всіхекономічнихсуб'єктів упроцесівиробництваматеріальних йдуховних благ.

2.Безпосередні таопосередкованізв'язкиміжпідприємствамиматеріальноговиробництва.

3.Виробництво,розподіл йобмінзасобіввиробництва.

4.Суспільна діяльність,спрямована назадоволеннядуховних потреблюдини.


1.021.5.Здібності допідприємництва -це:

1.Здатністьраціональнооб'єднувати усіфакторивиробництва в Єдиний процесвиробництва.

2.Здатністьудосконалюватизасобивиробництва.

3.Здатністьзалучатипозичковийкапітал длявиробництва.

4.Здатністьорганізувативиробництво новихвидівпродукції.

1.022.5.Зміннівитративиробництва -цефактори:

1. Колиможуть бутизмінені призмініобсягувипускупродукції.

2. Коли незалежать відзміниобсягувипускупродукції.

3.Ціна якінестабільна.

4.Ціна якіконтролюється Державою.

1.023.5.Постійнимивитратамивиробництваназиваютьсяфактори;

1.Розмір якіфіксований прирізнихобсягахвипускупродукції.

2. Коли незмінюютьпопит товару.

3. Зпостійногоціною.

4. Коливизначаютьсярозмірамифірми.

1.024.5. Коли не можнавіднести допоказниківекономічноїефективностісуспільноговиробництва?

1.Абсолютнийприрістсуспільного продукту.

2.Матеріаломісткістьпродукції.

3.Продуктивність роботи.

4.Фондовіддачу.


1.025.5. Коли не можнавіднести допоказниківсоціальноїефективностісуспільноговиробництва?

1.Рівеньпродуктивності роботи у сферіматеріальноговиробництва

2.Розмірнаціонального прибутку на свою душу населення.

3.Рівень життя населення.

4.Частку фондуспоживання внаціональномудоході.

1.026.5.Якевизначеннянайбільш точновідображає суть товарноговиробництва?

1.Виробництвопродуктів дляобміну шляхомкупівлі-продажу.

2.Виробництвопродуктів дляспоживанняіншими.

3.Створеннянайефективніших форм таспособівпоєднанняфакторіввиробництва.

4.Переробкаприроднихпредметів роботи длянаданняїмвластивостей, котрізадовольняютьпотребилюдини.

1.027.5.Якіумовинеобхідні длявиникнення йфункціонування товарноговиробництва?

1.Виникнення йпоглибленнясуспільногоподілу роботи таекономічнавідокремленістьвиробників.

2.Створення новихметодіввиробництвасільськогатодарськихпродуктів.

3.Зростаннячисельності населення.

4.Покращеннявикористаннязасобіввиробництва.

1.028.5. Коли,перш на,зумовилонабуттятоварнимвиробництвом всезагального характеру?


1.Набуттяробочою силоюформи товару.

2.Товарамистаютьусізасобивиробництва.

3.Товарамистаютьрезультатиінтелектуальної роботи.

4.Товарнівідносиниохоплюютьміжнародніекономічнізв'язки.

1.029.5.Чимекономічне благопринципововідрізняється віднеекономічного?

1.Воноє продуктом роботи йздатнезадовольнятипотребилюдини.

2.Воноздатнезадовольнятипотребилюдини.

3.Воно неє продуктомлюдської роботи, але йздатнезадовольнятипотребилюдини.

4Кількість його обмежена порівняно ізпотребами вньому

1.030.5. Коли не можнабезпосередньовіднести дофункцій законувартості?

1.Регулюванняпопиту тапропозиції.

2.Регулюваннярозподілукапіталів й роботиміж сферамисуспільноговиробництва.

3.Стимулюваннярозвиткупродуктивних сил.

4.Диференціаціютоваровиробників.

1.031.5. Доприроднихресурсіввиробництва не належати:

1. Земля,ліси.

2.Обладнання.

3.Водніресурси.

4.Мінеральніресурси.


1.032.5. Яка ізпереліченихвластивостей не й уресурсів?

1.Безмежність.

2.Обмеженість.

3.Різноманітність.

4.Корисність.

6.Теорія грошей

1.033.6. Колиєоб'єктивною причиноювиникнення грошей?

1.Історичнийрозвиток товарноговиробництва йобміну.

2.Наявність держави.

3.Суспільнийподіл роботи.

4.Посиленнявзаємозв'язківсуб'єктівгосподарськоїдіяльності.

1.034.6.Яке ізвизначеньнайточнішехарактеризуєгенетичнусутність грошей?

1. Цеособливий товар,якийвиконує рользагальногоеквівалента йзасобуобміну.

2.Будь-який товар,отримуєтоваровиробник вобмін засвій товар,

3. Товар,якийможеобмінюватись наіншітовари.

5.Благородні метали - золото йсрібло.

1.035.6. Колибезпосередньо не так накількість грошей вобігу?

1.Золотовалютний запаснаціонального банку.

2.Фізичнийобсягтоварноїмаси.

3.Швидкістьобігугрошовоїодиниці.

4.Змінитоварнихцін.


1.036.6. Колиєузагальненою причиноюінфляції?

1.Порушеннявідтворювальнихпропорцій векономіці та законів копійчаногообігу

2.Постійнезростаннязаробітної плати.

3.Відсутністьвільногообмінупаперових грошей на золото.

4.Надмірнаінтернаціоналізаціягосподарськихзв'язків країни.

1.037.6.Хто ізпереліченихосібзазнаєнайбільшихвтрат відінфляції?

1. Люди ізфіксованими доходами.

2.Позичальники.

3.Підприємці.

4.Кредитори.

1.038. б. Колимаєнайменшуцінність за високих темпівінфляції?

1.Грошовий запас.

2. Пакетакцій.

3.Нерухомість.

4.Земельні ділянки.

1.039.6. Колиєнайважливішоюумовоюстабільності національноїгрошовоїодиниці?

1.Стабільний стан національноїекономіки.

2.Жорсткаборотьба ізфальшовомонетництвом.

3.Державний контролю надцінами.

4.Державний контролю надемісією грошей,


1.040.6.Конвертованістювалютиє:

1.Спроможністьвільногообміну національноївалюти наіншііноземнівалюти.

2.Встановленняціни на золото внаціональнійвалюті.

3.Вільнийобмінпаперових грошей на золото.

4.Лібералізаціязовнішньоекономічноїдіяльності.

1.041.6.Валютний курс усучаснихумовахвстановлюється наоснові:

1.Співвідношеннякупівельноїспроможностінаціональних валют.

2.Кількостінаціональних грошей вобігу.

3.Співвідношення золотого паритетунаціональних валют.

4.Світовоїціни на золото.

1.042.6. Якакраїнавважаєтьсябатьківщиноюпаперових грошей?

1.Франція.

2.Англія.

3. Китай.

4.Італія.

1.043.6.Яке ізнаведених зрозумітихарактеризує збільшеннякупівельноїспроможності грошей?

1.Дефляція.

2.Інфляція.

3.Нуліфікація.

4.Конвертація.


1.044.6.Від якіфакторів прямо незалежитькупівельнаспроможність

грошей?

1.Кількостібанків у стране.

2.Інфляції.

3.Кількості грошей вобігу.

4.Дефляції.

7.Ринковаекономіка:сутність,функції й структура.

>Суб'єктиринковоїекономіки

1.045.7. Колинайбільшповновизначаєсутністьринковогогосподарства?

1. Сфера товарного та копійчаногообігу.

2.Сукупністьпідрозділівзбуту тапостачаннявиробничих

>підприємств.

3.Невід'ємний компонент товарноговиробництва іобігу.

4.Сукупністьторговельно-посередницькихпідприємств.

1.046.7. Коли неєелементоммеханізмуринку?

1.Суспільнийподіл роботи.

2.Пропозиція.

3.Попит.

4.Конкуренція.

1.047.7.Яку ізфункційринкуслідвважатикомплексною,агрегованою?

1.Забезпеченнягармонійноївзаємодіївиробництва йспоживання табезперервностісуспільноговідтворення.

2.Стимулюючу.

3.Контролюючу.

4.Сануючу.

1.048.7. Колихарактеризуєринковийпопит?

1.Кількість товару, якоїспоживачіспроможніпридбати завизначеноюціною.

2.Потреба, якоїбажаєзадовольнитиспоживач.

3.Наявністьтоварів наринку.

4.Намірпридбати даний товар.

1.049.7. Колинайбільшповнохарактеризуєсутністьтоварноїпропозиції?

1.Кількість товару, якоїпродавецьготовийпродати завизначеноюціною.

2.Заява пробажанняпродати товар.

3.Сукупністьтоварів, котріперебувають удійсному продаж та уформі товарного запасу наринку.

4.Бажанняпродавцязапропонувати до продаж своїтовари.

050.7. Колиявляє собоюриноккапіталу?

1.Інвестиційнийринок,риноккредитів,ринокціннихпаперів.

2.Ринок роботи.

3.Риноктоварів народногоспоживання.

4.Ринокпослуг.

8.Капітал якекономічнакатегорія й чинниквиробництва. Обороткапіталу


1.051.8.Метоюфункціонуваннякапіталує:

1.Отриманняприбутку.

2.Задоволеннясуспільних потреб.

3.Здійсненнянауково-технічногопрогресу.

4.Створеннятоварнихзапасів.

1.052.8. Колинайбільшповнохарактеризуєвитративиробництва?

1.Вартість всіхвитраченихресурсів навиробництвовідповіднихтоварів.

2.Виробничеспоживанняпредметів роботи приствореннітоварноїпродукції.

3.Амортизаціязасобів роботи у процесів їхньоговиробничогоспоживання.

4.Витрати нанайманняробітників таменеджерів.

1.053.8. Обороткапіталу-це:

1.Поверненнявартостіавансованогокапіталу до йоговласника угрошовійформі

2.Отриманняприбутку врозмірі, щодорівнюєвартостіавансованогокапіталу.

3.Перетворення товару нагроші танавпаки.

4.Процес рухукапіталу, коливінводночасперебуває у всіх йогофункціональних формах й приноситиприбутоквласнику.

1.054.8. Заякоюознакоюподіляютькапітал наосновний йоборотний?

1. Зашвидкістю рухурізнихматеріалізованихчастинкапіталу та способами переносу їхнівартості настворюваний продукт.

2. Засфероюфункціонуваннякапіталу.

3. Завеличиноювартостікапіталу.

4. Зарізновидамистворюваноїпродукції.

1.0558.8. Колиналежить до основногокапіталу?

1.Вартістьвиробничихспоруд тазасобів роботи.

2.Вартістьпредметів роботи.

3.Витрати нанайманняробітників.

4.Комерційні тауправлінськівитрати.

1.056.8. Колиналежить до обіговогокапіталу?

1.Вартістьпредметів роботи тавитрати нанайманняробітників,

2.Вартістьвиробничихбудівель йспоруд.

3.Вартістьзасобів роботи.

4.Вартістьприладів таустаткування.

1.057.8. Колихарактеризуєморальнезношування основногокапіталу?

1.Старінняякісно-функціональнихпараметрів тавтратачастинивартостізасобів роботивнаслідок НТП.

2.Руйнуванняелементів основногокапіталу подвпливом силприроди.

3.Втратафізичнихякостейзасобіввиробництва упроцесіексплуатації.

4.Вихід із ладудеякихприладіввнаслідоквиробничоїаварії.

9.Інфраструктураринку йканіталсфериобігу

1.058.9. Коли неналежить доринковоїінфраструктури?

1.Владніструктури таінститути держави.

2.Різного родубіржі.

3.Маркетингові тавідповіднінауково-дослідніслужби таустанови.

4.Інформаційно-посередницькіінституції.

1.059.9. Коли более точнорозкриває природуторговельногокапіталу?

1.Капіталсфериобігу.

2.Грошовийкапітал.

3.Товарнийкапітал.

4.Капітал, щообслуговуєпосередницькуреалізаціютоварів.

1.060.9. Яка із характеристик кредитуєнайбільшузагальненою?

1.Гроші, щонадаються упозику подпевний відсоток.

2.Матеріальні ціності, щонадаються укористування за плату.

3.Відстрочка платежу.

4.Мобілізаціятимчасововільнихкоштів напотребирозширеноговідтворення.

1.061.9. Коли более,повнохарактеризуєцінніпапери?

1.Грошовідокументи, щозасвідчують правоволодіння чивідносинипозики йпередбачаютьвиплату дивідентів,відсотків.

2.Фіктивнийкапітал.

3.Акції йоблігації.

4.Депозитнісертифікати.

1.062.9.Якевизначенняхарактеризує природуакціонерногокапітану?

1.Приватнийкапітал, щофункціонує вколективнійформі.

2. Форманагромадженнякапіталу.

3.Вільнийкапіталпідприємців.

4.Вільнікошти населення.

1,063.9, Коли знижчеперерахованого укладатиінфраструктуруринку:

1.Товарнібіржі;фондовабіржа; банки.

2.Торговийдім;аукціони; торговельно-промисловіпалати.

3.Комерційно-інформаційніцентри;брокерські,страхові,аудиторські йхолдинговікомпанії.

4.Усівідповідіправильні.

1.064.9.Який банк Українивиконуєфункціюемісійного центру:

1.Національний банк України.

2.Зовнішньоекономічний банк.

3.Ощадний банк.

4.Кооперативні банки,комерційні банки.

1.065.9.Надаючи кредит,власникобумовлює;

1.Поверненняпозики черезпевний рядків

2.Отриманняпідприємцемпевного прибутку.

3.Удосконаленнявиробництва.

4.Організацію новихробочих місць.

10.Монополія йконкуренція вринковій таперехіднійекономіці

1.066.10. Колибезпосередньо неє причиноювиникненнямонополізму?

1.Поглибленнясуспільногоподіну роботи.

2.Прагнення домаксимізаціїприбутку.

3.Підвищеннярівняконцентраціївиробництва йкапіталу.

4.Зниженняефективностіфункціонуванняіндивідуальноїприватноївласності.

1.067.10. Колинайбільшповнохарактеризуєсутністьекономічноїмонополії?

1.Угода чизмовапідприємств, щозосереджують усвоїх рукахосновнучастинувиробництва йзбутупевноїпродукції.

2.Великеакціонернетовариство.

3.Спільнепідприємство.

4. Великаторговельно-промислова група.

1.068.10.Досконалаконкуренція векономіці:

1.Забезпечує усімпідприємцям свободувиборуекономічнихдій.

2.Завдаєлишезбитківбільшостіпідприємців.

3.Небажанеявище дляпідприємців.

4.Стримуєнауково-технічнийпрогрес.

1.069.10.Недосконалаконкуренція -це:

1.Будь-якемонопольневтручання у процесціноутворення.

2.Забруднення великимипідприємстваминавколишньогосередовища.

3.Встановлення державного контролю зарівнемтоварнихцін.

4.Перерозподіл Державоюдоходівконкуруючихсуб'єктів через

>бюджетно-податкову систему.


1.070.10. Колиєсуттєвоюознакоюмонополістичноїконкуренції?

1.Конкуренціябагатьохфірмоднієїгалузі, котрівиробляютьдиференційованіпродукти.

2. Наринкудіє обмеженакількістьвиробників.

3.Конкуренціяфірм-монополістіврізнихгалузей заспоживача

4.Фірмиможутьвільновиходити наринок йзалишати його.

1.071.10.Ціновадискримінація -це:

1. Продажів зарізнимицінамиоднієї ітієї жпродукціїрізнимпокупцям.

2.Диференціаціязаробітної платиробітниківфірми.

3.Підвищенняціни натовари болеевисокоїякості.

4.Збільшенняприбутку зарахуноквстановлення болеевисокихцін натовари.

1.072.10.Важливоюрисоюолігополістичноїконкуренціїє:

1.Наявність угалузіобмеженоїкількості великихфірм, щовипускаютьстандартизовані чидиференційованітовари.

2.Наявністьвеликоїкількостіфірм-виробниківпевного товару.

3.Наявністьфірм, котрівипускаютьдиференційованітовари.

4.Концентраціявиробництва в однієї виробника

11.Ринковівідносини в аграрномусекторіекономіки

1.073.11. Учомуполягаєосновнаспецифікааграрнихвідносин?

1.Використанняземлі як основногозасобувиробництва.

2,Незалежністьвиробництва відприродних умів.

3,Процесвиробництвамаєрегулярний характер.

4.Монополізм увиробництві.

1,07411. Коли не входити доструктуриаграрнихвідносин?

1.Відносини із приводутехнологіїобробкиземлі.

2.Відносини із приводу формгосподарськоговикористанняземлі

3.Відносини із приводупривласненняземлі тарезультатівсільськогосподарськоговиробництва

4.Відносини із приводуекономічних формреалізаціївласності на грішну землю.

1.075.11. Земельнийрентнийдохід-цедохід,який:

1.Одержуютьвласникиземлі завикористання їхні земель таіншихприроднихресурсів.

2.Одержуютьвласники від продажземлі.

3.Одержуютьпродавці від продажсільськогосподарськоїпродукції

4.Одержуютьвласники від продажземлі таіншихприроднихресурсів.

1.076.11, Коли не укладатиорендну плату за землю?

1.Страховівідшкодування.

2. Відсоток накапітал,вкладений у землю.

3.Земельна рента.

4.Амортизаційнівідрахування.

1.077.11.Ціназемлі -це:

1.Дисконтованаземельна рента.

2.Грошоваоцінкадоходів,отриманих відхазяйнування наземлі.

3.Грошовівитрати навиробництво тареалізаціюсільськогосподарськихпродуктів.

4.Грошовевідображеннявартостіземлі.

12.Теоретичніаспектиринковоїтрансформаціїекономіки України

1.078.12. Якаосновна причинаобумовиланеобхідність переходу України доринковоїекономіки?

1.Вичерпанняекстенсивнихфакторіврозвиткуадміністративно-командноїсистеми.

2.Низькийрівеньпродуктивності роботи.

3.Недостатнєстимулюваннянауково-технічногопрогресу.

4.Відсутністьефективноїмотиваціїтрудовоїдіяльності людей.

1.079.12. Коли непритаманнепроцесу переходу України доринковоїекономіки?

1.Монопольнепануваннябудь-якоїоднієїформивласності.

2.Роздержавлення таприватизація.

3.Демонополізаціяекономіки.

4.Формуваннябагатоукладноїекономіки.

1.080.12. Коли неєроздержавленням?

1.Ліквідаціядержавнихпідприємств.

2.Усунення держави відвтручаннябезпосередньо вуправліннягосподарськимипроцесамипідприємств.

3.Переведеннядержавнихпідприємств накомерційні засадифункціонування.

4.Трансформація державноївласності віншіформивласності.

1.081.12. Колитакеприватизаціявласності?

1. Це передано державної (в т. год.муніципальної)власностіокремим особам уприватну.

2. Цеперетворення державноївласності уколективну.

3. Цеперетворенняколективноївласності віндивідуальноприватнувласність.

4. Цеперетвореннясуспільноївласності в особистувласністьгромадян.

13. Держава таїїекономічніфункції утрансформаційнійекономіці

1.082.13. Колислідвважатицілісноюсистемою державногорегулюванняекономіки?

1.Сукупністьзаходівзаконодавчого,економічного,контролюючого характерустосовновиробничо-господарськоїдіяльності.

2.Забезпеченнядотриманняюридичними тафізичними особамичинногозаконодавства.

3.Прогнозування таіндикативнепланування,соціально-економічнихпроцесів.

4.Оподаткування,фінансування такредитуваннясуб'єктівгосподарськоїдіяльності.

083.13. Коли неєбезпосередньооб'єктом державногорегулювання векономіці?

1.Визначеннямісця, йролікожноїпідприємницькоїструктури всистемісуспільногоподілу роботи.

2.Стимулюванняекономічногозростання,антикризове йантимонопольнерегулювання.

3.Регулюваннязайнятості населення таобмеженнябезробіття.

4.Заохоченняпрогресивнихзрушень угалузевих йрегіональних структурах тапідтримкаекспорту.

1.084.13. Колиєоднією ізекономічнихфункцій держави?

1.Антимонопольнерегулювання.

2.Дослідженнянавколоземногопростору.

3.Укладаннярізнихміжнароднихугод.

4.Отриманняприбутку.

1085.13. Колиєголовноюметою державногорегулюванняринковоїекономіки?

1.Економічнезростання тасоціальнастабільність усуспільстві.

2.Вирівнюванняекономічного циклу.

3.Удосконаленнягалузевої тарегіональноїструктуригосподарства.

4.Охоронанавколишнього природногосередовища,

1.086.13.Грошово-кредитна політика проводитися:

1.Фінансово-кредитнимиустановами країни.

2.Урядом держави.

3.Центральним банком країни.

4.Міністерствомфінансів.


1.087.13. Уфункції держави вринковійекономіці не входити:

1.Регулюванняцін напродукцію приватного сектора.

2.Законотворча діяльність.

3.Підтримка конкурентногосередовища,

4.Антициклічнерегулюванняекономіки.

14.Економічневідтворення таекономічнезростання.Циклічніколивання векономіці

1.088.14. Коли болееповнохарактеризує процесрозширеногосуспільноговідтворення?

1.Підвищенняжиттєвогорівня населення.

2.Поглибленнясуспільногоподілу роботи таспеціалізаціївиробництва.

3.Безперервний процеспоновлення,повторення тапродовженнявсьогосуспільноговиробництва.

4.Безперервненарощуванняобсягівпромисловоговиробництва.

1.089.14.Яке ізсоціально-економічнихявищхарактерне дляпроцесувідтворенняпродуктивних сил?

1.Підвищеннязагальнокультурного тапрофесійногорівняпрацівників.

2.Роздержавлення йприватизаціяекономіки.

3.Розширеннямережінаціональнихпарків,заповідників,заказників.

4.Розширеннякоопераціївиробництва.

1.090.14.Яке ізсоціально-економічнихявищєпроцесомвідтвореннявиробничихвідносин?

1.Урізноманітнення формвласності.

2.Розвитоксоціальноїінфраструктури.

3.Видобування тапереробкакориснихкопалин.

4.Науково-технічнийпрогрес.

1.091.14.Чимзумовлюєтьсяциклічністьекономічногорозвитку?

1.Макроекономічноюімпульсивністюнауково-технічногооновленняактивноїчастиниосновнихвиробничихфондів.

2.Надзвичайнимиприроднимиявищами.

3.Непередбаченимзбігомобставинмакроекономічного характеру.

4.Дестабілізуючоюдіяльністюекстремістів та окремихполітичних сил.

1.092.14. Коли болееповнохарактеризуєциклічністьколивання векономіці?

1.Чергування увідтворювальномупроцесіциклівекономічногорозвитку, котрімістятьфазикризового спаду,депресії,пожвавлення йпіднесення.

2.Періодичнікризові спадивиробництва.

3.Періодичнепідвищенняділовоїактивності.

4.Періодичнеколиванняділовоїактивності.

1.093.14.Якіциклічніколиванняретельнодосліджуютьсяекономічноютеорією?

1.Цикли,об'єктивновластивіприродіекономічнихявищ.

2.Циклічніколивання,пов'язані ізприроднимиявищами.

3.Цикли сезонного характеру.

4.Поодинокіштучніцикли, щовиникаютьвнаслідокнадзвичайнихвипадків та черезпорушеннятехнологічнихпроцесів.

15.Доходи, їхньогоджерела тарозподіл.Зайнятість йвідтворенняробочоїсили

1.094.15. Колихарактеризуєномінальнузаробітну плату?

1.Заробітна плата употочномугрошовомувираженні.

2.Премія заризик.

3.Дивіденди наакції.

4.Підприємницькийдохід.

1.095.15. Колиєреальноюзаробітноюплатою?

1.Кількістьтоварів тапослуг, котрі можнапридбати заномінальнузаробітну плату.

2.Заробітна плата йпремія.

3.Заробітна плата йвідпускні.

4.Заробітна платуосновниммісцем роботи та засумісництвом.

1.096.15.Диференціаціядоходів -це:

1.Різниця урівняхдоходів,одержанихрізними людьми запевнийперіод.

2.Співвідношеннямінімальноїзаробітної плати тарозмірупрожитковогомінімуму.

3.Різницяміжнайбільшим танайменшимрівнем прибутку, щосклалася усуспільстві.

4.Співвідношенняміжмінімальноюзаробітноюплатою ймінімальноюпенсією.


1.097.15. ">Споживчий кошику" -це:

1.Вартість наборутоварів йпослуг, щоєжиттєвонеобхідними.

2.Науковообгрунтована нормаспоживаннятоварів дляпевних груп населення.

3.Вартістьпевного наборутоварів йпослуг.

4.Мінімумкалорій, котрі виненодержуватиорганізмлюдини запевнийперіод години.

1.098.15. Системасоціальнихгарантій -це:

1.Нормативнізобов'язання держави передпевнимикатегоріями населеннящодо забезпечення додоходів,отриманняпевних благ,послуг,робочих місць.

2.Основніпринципиморально-етичнихвзаємовідносинміж членами

>суспільства.

3.Економічніумовидіяльностісуб'єктівгосподарювання, що

>забезпечуються Державою.

4.Політика держави у сферіосвіти,медицини, культури.

1.099.15.Рівеньбезробіття -це:

1.Частканезайнятого населення ускладіекономічно активногонаселенню

2.Загальнакількістьбезробітних.

3.Часткаекономічно активного населення узагальнійкількості населення.

4.Різницяміжекономічнеактивнимнаселенням йкількістюбезробітних.


1.100.15.Якебезробіттяіснуєзавжди?

1.Фрикційне,структурне.

2.Структурне,циклічне.

3.Циклічне,фрикційне.

4.Конверсійне,фрикційне.

1.101.15. Закон А.Оукенавизначає:

1. Рівеньзменшення ВВПзалежно відперевищення природногорівня

>безробіттяфактичного.

2.Залежністьміж темпамиінфляції йрівнембезробіття.

3. Рівеньвпливузагальногоекономічного спаду нарівеньбезробіття в стране.

4.Взаємозв'язокміжзміною ВВП йзміноюрівняциклічногобезробіття.

1.102.15.Якіосновніумовиперетворенняробочоїсили товару?

1.Робітникволодієвласноюробочою силою якюридично вільна особа й неволодієзасобамивиробництва.

2.Робітник ставшиюридичноювільноюособою.

3.Робітник неволодієзасобамивиробництва.

4.Недостатнійрівенькваліфікаціїробітника.

1.103.15. Учому сутьзаробітної плати вумовахтоварно-ринковогогосподарювання?

1.Заробітна плата -цегрошовийвиразвартості товаруробочоїсили.

2. Уповнійвиплатіробітнику за йогопрацю.

3. Зарплата -цекількістьтоварів, котрінайманийробітникможекупити зазароблені нимгроші.

4.Ціна роботи.

1.104.15. Яка позначкасоціального партнерства?

1.Забезпеченнясоціальноїсправедливостіміжроботодавцями йробітникамивідповідно доекономічних,правових законів таморальнихпринципів.

2.Захистінтересівробітників.

3.Захистінтересівпідприємців.

4.Забезпеченняекології роботи навиробництві.

16.Інтернаціоналізаціягосподарського життя, ісвітовийринок

1.105.16. Колиєвирішальним чинникомінтернаціоналізаціїгосподарського життя?

1Поглибленнясуспільногоподілу роботи ізвиходом його замежі окремихкраїн.

2.Науково-технічнийпрогрес.

3.Більшвузькаспеціалізаціявиробничо-господарських структур.

4.Високітемпизростаннявиробництванаукомісткоїпродукції.

1.106.16. Колиєоб'єктивноюосновоюстановлення йрозвиткусвітовогогосподарства?

1.Міжнароднийподіл роботи.

2.Регулюваннявалютнихкурсів.

3.Зовнішньоекономічна політика

4.Створенняміжнароднихекономічнихсоюзів.


1.107.16. Коли неєхарактерним длясучаснихтенденційрозвиткусвітовоїторгівлі?

1.Стагнація.

2.Відчутнезростанняобсягів товарообігу талібералізаціяторгівлі.

3.Швидкезростанняторгівліпродукцієювиробничо-технічногопризначення.

4.Більш активна доля всвітовійторгівліранішеекономічновідсталихкраїн.

1.108.16.Який ізфакторівможепогіршити дляіноземнихінвесторівінвестиційнийклімат у стране?

1.Нестабільністьвнутрішньогогосподарськогозаконодавства.

2.Введеннядовгостроковихподатковихпільг.

3.Спрощення уміврепатріаціївласності у стране.

4.Зменшеннячастки державноївласності у стране.

1.109.16.Який ізмотивівміграціїробочоїсилиєекономічним?

1.Працевлаштування на болеевихіднихумовах.

2.Утворення тавозз'єднання сім'ї.

3.Міркуванняполітичного тарелігійного характеру.

4.Міркуванняетнічного та культурного характеру.

1,110.16.Які заходьщодоінтеграції України у'світовегосподарствоєменшпроблемними й болееперспективними?

1.Опанування новихвиробничих сфер, щопотребуютьзастосуваннявисокогоінтелектуальногопотенціалу таглибоких,теоретичнихрозробок.

2.Активна доля вжорсткійконкуренції насвітовомуринку.

3.Вихід насвітовийринок зсировиною тасільськогосподарською

>продукцією.

4.Створення йпропонуванняспоживачамвиробів болеевисокоїякості ізновимиспоживчимивластивостями.

1.111.16.Знайдітьправильневизначеннякатегорії ">світовегосподарство"

1.Поєднаннянаціональнихекономік наосновіпозаекономічногопримусу.

2.Взаємозв'язокнаціональнихекономік, воснові якіпокладеноринковегосподарювання.

3.Взаємозв'язокнаціональнихекономік наосновісуспільногоподілу роботи.

4. Системаміжнароднихекономічнихвідносин.

1.111.17.Глобалізаціясвітогосподарськнхзв'язків тазагальноцивілізаційніпроблемилюдства

1.112.17. Колиналежить доглобальних проблемлюдства?

1.Проблеми, щонабулижиттєвоважливогозначення длядолівсієїцивілізації, й котрі можнавирішитилишеспільнимизусиллями.

2.Зрошенняпевних ланівПівнічного Кріму.

3.Газифікація рядунаселенихпунктів укількох областях України.

4.Подоланнянаслідківземлетрусів.

1.113.17. Яка ізнижчезазначенихекологічних проблемєлокальною?

1.Забруднення в окремих,місцевостях грунтуядохімікатами.

2.ЗабрудненняСвітового океану.

3.Кислотніопади.

4.Вичерпуваннямінеральнихресурсів.

1.114.17. Коли неєглобальноюпроблемоюсоціально-економічного характеру?

1.Інфляція.

2.Зростання населення напланеті табезробіття.

3.Забрудненняатмосфери.

4.Нестачапродовольства тапоширеннязубожіння.

1.115.17. Коли не входити у сферуспівробітництващодовирішенняглобальних проблемлюдства?

1.Ринковатрансформаціяекономікипостсоціалістичнихкраїн.

2.Сприяннякраїнам, щорозвиваються,щодовирішеннянагальних проблем:зубожіння, голоду,хвороб,неписьменності.

3.Встановленняуніфікованих правилзагальногоприродокористування.

4.Співробітництво уроззброєнні тавійськовійконверсії.


Схожі реферати:

Навігація