Реферат Політекономія

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>Черкаськийдержавнийбізнес-коледж

кафедраекономіки,комерції та аудиту

>КОНТРОЛЬНАРОБОТА

із предмета: "Політичнаекономія"

>варіант 3

>Виконав: студент

заочноговідділення

>Перевіриввикладач

Богун О.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

>Черкаси – 2006 


План:

1.Суспільнийспосібвиробництва

2.Законирозвитку товарноговиробництва

3.Конкуренція таїїзакони

4. Обороткапіталу підприємства

5. Завдання

6. Списоклітератури


1.Суспільнийспосібвиробництва

 

>Суспільнийспосібвиробництваєсвоєрідним ядромекономічноїсистеми,

>Суспільнийспосібвиробництва –цеєдністьпродуктивних сил йвиробничихвідносин (>відносинекономічноївласності).Якщорозглядати його із боцізмісту,вінскладається,по-перше, із двохпідсистем (>продуктивних сил йвідносинекономічноївласності),кожна із якіформується ізпевноїкількостіелементів;по-друге, звідносин йзв'язківміж ними (>тобто всіхвидіввнутрішніхвзаємодій); по третє,сталих йсуттєвихзв'язків, щоє законами йогорозвитку;по-четверте, з комплексузовнішніхвзаємодій йвпливусуспільного способувиробництва наіншіелементисистеми та всюсукупністьнадбудовчихвідносин.

Формасуспільного способувиробництва, будучискладовоюзмісту,реалізується

• як йоговнутрішня організація,тобтоузгоджуєвзаємодіюміжпродуктивними силами йвідносинамиекономічноївласностівідповідно довимог законівкожної зпідсистем таспільних їм законів, атакожзабезпечує їхньогокоординацію із боціпевнихінститутів;

• як структурасуспільного способувиробництва;

• якзовнішня організаціяданого способувиробництва.

>Сутністьсуспільного способувиробництварозкривається черезекономічнізакони,передусім, законвідповідностівиробничихвідносин (>відносинекономічноївласності)рівню, характеру таструктурірозвиткупродуктивних сил, законєдності роботи йвласності таін.

>Рівеньрозвиткусучаснихпродуктивних силхарактеризуєтьсяякістюробочоїсили,досягненимступенемпрогресуосновних рислюдини-працівника йлюдини-власника,технічноюозброєністю (а й засучасних умів йрівнемрозвиткуінформаційнихтехнологій),ступенемоволодіння силамиприроди (>зокрема,ядерною,термоядерноюенергією),рівнемрозвиткунаукомісткихгалузей,впровадженнямнайсучасніших форм йметодіворганізаціївиробництва,ступенемрозповсюдженості новихконструкційнихматеріалів,поширеннямпринципово новихтехнологій (>мембранних,плазмових таін.).Узагальнюючимпоказникомсучасногорівнярозвиткупродуктивних силє станрозвиткутехнологічного способувиробництва, щоґрунтується наавтоматизованій роботи, йвитіснення нимтехнологічного способувиробництва, щоґрунтується намашинній таручній роботи.

>Під характеромрозвиткупродуктивних силслідрозумітиспосіб,яким людивикористовують своїпродуктивнісили,їхніокреміелементи. Так,невеликі зарозмірамипростізасоби роботиможутьзастосовуватися людьмирозрізнено,індивідуально.Потімвиникаютьтакізнаряддя роботи, котріможуть бутивикористанілишегрупою людей завзаємноїпідтримкиодне одного;надаліпродуктивнісили усвоємурозвиткудосягають такогорівня, коли їхньоговикористанняможливелише привзаємодіїсотень йнавітьтисячробочих рук. І,нарешті,продуктивнісили все понаднабуваютьінтернаціонального характеру, щозумовленопроцесомїхньоїінтернаціоналізації. Так,розширюютьсямежісукупногопрацівникаспочатку вмасштабі окремихнаціональнихкраїн, азгодом – окремихрегіонівсвітовогогосподарства.Продуктивнісиливнаслідок цогонабуваютьсуспільного характеру.

Колійдеться провідповідністьвідносинекономічноївласностіструктуріпродуктивних сил, те вмежахостанніхвиділятирізнівидивзаємодій (а,отже,відносин йзв'язківміжелементамипродуктивних сил). До такихвидівналежитьвзаємодіяміжречовими йособистісними чинникамивиробництва,міжрізнимиелементамизасобів роботи,між

>працівникамибагатьохпідрозділів трудового колективу йвсередині окремихпідрозділів (бригад,цехів) таін.Узагальненоюхарактеристикоюструктурипродуктивних силєвзаємодіяміжлюдиною йприродою упроцесі роботи.Водночас із боцісуспільноїформивизначальна роль уструктурісуспільного способувиробництваналежитьсоціально-економічному способупоєднаннябезпосередніхпрацівників ззасобамивиробництва.

>Якщойдеться протакийелементзміступродуктивних сил, як комплексскладовихелементів, то ізурахуваннямосновноїпродуктивноїсили (>людини)відносиниекономічноївласностімаютьвідповідатипотребам,інтересам йцілямлюдини-працівника йлюдини-власника.

>Відповідно довищезазначеногосуспільнийспосібвиробництваможнівизначити яксуперечливуєдністьвідносинекономічноївласності йпродуктивних сил тасоціально-економічну формупоєднаннябезпосередніхвиробників ззасобамивиробництва.Такерозуміннясуспільного способувиробництває, в основному,синонімічним зкатегорією ">економічнийустрій держави". 

Колі вмежахпродуктивних силнайзагальнішоюхарактеристикоюїхньоїструктуриназиваласьвзаємодіяміжлюдиною йприродою, то такавзаємодіяозначає,водночас,привласненняпредметівприроди через процес роботи.Суспільноюформоювідносинекономічноївласності уцій сфері звідносиниміж людьми й,передусім,міжвласникамизасобіввиробництва йпрацівниками із приводупривласненнярезультатів роботи,насамперед,необхідного йдодаткового продукту. Тому приз'ясуваннісутності законувідповідностівідносинекономічноївласностірівню, характеру йструктуріпродуктивних сил, атакож законуєдності роботи йвласності,важливозіставляти процеспривласнення под годинувзаємодіїлюдини ізприродою, а,отже, йпотреби таінтересилюдини-працівника тавідносиниміж людьми із приводупривласненнярезультатів роботи.Визначальноюстороноюпривласнення дляз'ясування типусуспільного способувиробництваєсуспільна сторона, вякійвідображаєтьсясоціально-економічний характерпоєднанняпрацівників ззасобамивиробництва,інтереси тапотребилюдини-власника, а,отже, типвласності назасобивиробництва йробочу силу.

Упроцесіеволюціїлюдськогосуспільстваіснували >первіснообщинний,рабовласницький,феодальний, >капіталістичнийспособивиробництва, причомукожнийнаступнийсуспільнийспосібвиробництва бувскладнішим запопередній.

 

2.Закони >розвитку товарноговиробництва

законами товарноговиробництває законпопиту йпропозиції,закони копійчаногообігу,закониконкуренції таінші, котрізнаходятьсвоєвираження через законвартості.

>Економічний >зміст законувартості. УнайзагальнішІйформі законвартостіозначаєобмінеквівалентів,тобтообмінтоварів тапослугміжвиробниками та їхньогокупівлю наринкувідповідно досуспільно необходимихвитрат на їхньоговиготовлення. Законвартості –особливийекономічний закон (>діє удеякихсуспільних засобахвиробництва), щовиражаєвнутрішньонеобхідні,суттєві істалізв'язкиміжсуспільнонеобхідноюпрацею (>витраченою навиробництво товару ізурахуванням умівїївідтворення) йцінамитоварів за уміввідносноївідповідностіпопиту тапропозиції.

Законвартостівиражає:по-перше,внутрішньонеобхідні,суттєві тасталізв’язкиміжіндивідуальним йсуспільнонеобхідноюпрацею(витраченою навиробництво товару ізурахуванням умівїївідтворення) йцінамитоварів за уміввідносноївідповідностіпопиту тапропозиції. У такомуаспектівіннабуваєвигляду законусферибезпосередньоговиробництва.Згідно з закономвартості,міновіпропорції приобмінітоваріврегулюютьсясуспільнонеобхіднимивитратами.Змушуючитоваровиробниківзнижуватиіндивідуальнувартістьїхніхтоварів (черезполіпшенняорганізаціївиробництва,впровадженняновоїтехніки,зростанняобсягіввиробництва тощо),зменшуючи при цьомувартістькорисних благ,цей законєрушійною силоюрозвиткупродуктивних сил.

>Другоюрисою законувартостієобмінеквівалентів,тобтообмінтоваріввідповідно докількості таякостівитраченої нимисуспільнонеобхідної роботи. У цьомувипадкувіндіє у сферіобміну.

>Третя рису законувартості –наявністьсталихзв'язківміжвиробниками одного видутоварів черезконкуренцію, заякоїздійснюєтьсявзаємнийтиск одногопідприємця наіншого. Рольрушійноїсилирозвиткувиробництва законвартості у цьомувипадкувиконує внерозривнійєдності сфербезпосередньоговиробництва іобміну.

>Четвертоюважливоюрисою цого законуєнаявністьсталого зв'язкуміжпопитом йпропозицією.Якщо їхньоговідноснарівністьпорушується, тообмінтоварівздійснюється невідповідно докількостівитраченого нимисуспільногоробочого години. Так, занедостатньоїкількостітоварівринковувартістьзавждирегулюютьтовари,вироблені загірших умів, а й занадлишкової їхньогокількості –виготовлені занайкращих умів. Таким чином, законвартостіпостійнорегулюєпропорціїрозподілусуспільної роботиміжгалузями.

>Цей закон,по-п'яте,виражаєвнутрішньонеобхіднізв'язкиміжпрацею виробникатоварів уминулому (>суспільнонеобхіднимробочим годиною у момент їхнібезпосередньоговиробництва) йтеперішнімиумовамивиробництва. Томувартістьтоварівзумовлюється не тімробочим годиною,якийвитрачено на їхнівиробництво, а тім,якийвитрачено на їхньоговідтворення.

>По-шосте, законвартостівиражаєвнутрішньонеобхідні істалізв'язкиміжвартістю іцінамитоварів. Томувінкерує рухомцін так, щозменшення чи збільшеннянеобхідногоробочого годинизумовлюєзниження чипідвищенняцінвиробництва.

Однакціноутворення не так на усітоварирегулюється закономвартості. Усучаснійринковійекономіцірозширюється колооб'єктів, восновіціни якілежитькапіталізація (>необроблена земля,цінніпапери таін.).Крім того,існуєціноутворення, заякогоцінавизначається,переважно,співвідношеннямпопиту тапропозиції (творимистецтва тощо).

>Основніфункції законувартості. Законвартостіє: 1)стихійним регулятором товарноговиробництва (простого,капіталістичного), але й невідокремлено, апоєднанні ізіншимиекономічними законами (законамивідповідностівиробничихвідносинрівню й характерурозвиткупродуктивних сил,зростаннюпродуктивності роботи тощо – уперіодіснування товарноговиробництва; законамидодатковоївартості,середньоїнормиприбутку тощо – уперіодрозвиткукапіталістичного товарноговиробництва); 2)рушійною силоюстихійногорозвиткупродуктивних сил; 3)основоюдиференціаціїтоваровиробників.

Затоварноїформивиробництватоваровиробникипостійнозмушенівдосконалюватиновутехніку,технологію,поліпшуватиякістьпродукції,підвищуватипродуктивність роботи,знижуватиіндивідуальнівитративиробництва.Хто цого неробить,можешвидкозбанкрутувати; тому зацієїформиорганізаціїсуспільноговиробництвазначноприскорюєтьсяпрогрес урозвиткупродуктивних сил.Водночаспостійнеколиванняцін,зміни вринковійкон'юнктуріпризводять дорозорення івитіснення ізринкумасидрібнихвиробників.

Засучасних умівцей процесторкаєтьсядрібних,середніх та великихфірм.Поступовопосилюєтьсяїхнямайновадиференціація.

З боцівідносинекономічноївласностідія законувартостівиявляється узростанніінтенсивності тапродуктивності роботиокремогонайманогопрацівника, трудового колективу (>тобто впосиленніактивноївзаємодіїміжлюдиною йприродою упроцесі роботи тапривласненняприроднихречовин), узростаннівартостіробочоїсили,величининеобхідного продукту й,насамперед,додатковоївартості (>розходження у темпахзростанняцих величинєосновоюпосиленнякласовоїнерівності),посиленніступеняексплуатації,концентрації тацентралізаціївласності,їїмонополізації,одержавлення тощо.

 

3.Конкуренція таїїзакони

 

>Ринок йконкуренція. >Ринок –цепевнасукупністьекономічнихвідносинміжрізними типамифірм (>підприємств) таіншимисуб'єктами із приводукупівлі-продажутоварів йпослугвідповідно до законів товарноговиробництва. До таких законів належати йзакониконкуренції. У цьомуполягаєтіснийвзаємозв'язокміжринком йконкуренцією.

>Органічнийзв'язокринку йконкуренціївиявляється у боумовоюфункціонування йрозвиткусучасногоцивілізованогоринкує конкурентнаборотьбаміжрізнимисуб’єктамипідприємницькоїдіяльності у боефективністьфункціонуванняринкузалежить відздатностісуб'єктівпідприємницькоїдіяльностівпливати нарівеньцін.

>Залежністьміжефективністюринку йздатністюпідприємстввпливати нарівеньцінмаєобернено-пропорційний характер:чим меншеокремепідприємствоздатневпливати наринок (>зокрема, нарівеньцін), тім болееконкурентнимєринок, й тім вищий йогоефективність.Найвищаконкурентоспроможність таефективністьринкудосягається заумовивідсутностібудь-якоговпливу підприємства нарівеньцін.Якщотакийвпливнаявний, топочинається процесмонополізаціїринку.Важливоюумовоюконкуренціїєможливістьвиборуспоживачаминеоднаковихвидів одного товару йрізнихтоварів йпослуг, із одного боці, таможливостейнарощування їхньогообсягів йспособівреалізації (>зокрема, зарізнимицінами)підприємствами ізіншого, щопороджуєконкуренціюміжвиробниками йспоживачами.

А.Смітрозглядавконкуренцію яксуперництвоіндивідуальнихпокупців йпродавців наринку занайвигіднішіумовикупівлі й продажтоварів. На думкуЙ.Шумпетера,конкуренція із боціекономічногозростання йсуперництвом новогозістаримщодо новихтехнологій, новихтоварів, новихтипіворганізації, новихджерел забезпечення потреб тощо.

>Більшповносутністьконкуренціїхарактеризуваванглійськийекономіст М. Портер. Станконкуренції наринкувінвизначавсуперництвомсередконкуруючихпродавців;конкуренцієюсередтоварів-замінників, щоєконкурентоспроможними зацінами,загрозоюпояви новихконкурентів,економічнимиможливостями таторговельнимиздібностями якпродавців, то йпокупців. Отже,конкуренція якекономічнакатегоріяозначаєсуперництво йборотьбуміжтоваровиробниками занайвигіднішіумовивиробництва йзбутутоварів йпослуг, запривласненнянайбільшихприбутків.

>Конкурентнаборотьбавідбуваєтьсяміж такими >суб’єктами:

•міжмалими тасереднімикапіталістичнимипідприємствами, щокількіснопереважають урозвиненихкраїнах світу,власники якіборються занайвигіднішіумовивиробництві йзбутупродукції, запривласненнянайбільшихприбутків;

•міжмогутнімикомпаніями, щоставлять собі зааналогічніцілі й,крім того,намагаютьсяпідпорядкуватисвоємувпливумалі тасередні підприємства,привласнити монопольновисокіприбутки;

•міжтранснаціональнимикорпораціямирівнихкраїн заджереласировини таенергії, ринкизбуту,привласнення монопольновисокихнадприбутків;

•міждрібнимитоваровиробниками (>передусім, фермерами,власникамидрібнихпідприємствсферипослуг) за ринкизбуту таотриманнядоходів, котрі бзабезпечиливиживанняцихпідприємств й, поможливості,розширеннявиробництва;

•міжпромисловими таторговельнимипідприємствами зарівеньцін навиготовленітовари йпривласнення наційосновібільшогоприбутку;

•міжпромисловимикомпаніями йкредитно-фінансовимиінститутами,передусім, банками, за контроль надрізнимигалузямиекономіки,відповіднимиоб'єктамивласності, а й укінцевомупідсумку – запривласнення максимальногоприбутку;

•міжтранснаціональнимикорпораціями танаціональнимипідприємствами заджереласировини,електроенергії, ринкизбуту,різніоб'єктивласності, упроцесіякої (>боротьби)корпораціїнамагаютьсяпідкоритисвоємувпливові підприємства йкомпаніїрізнихкраїн, аостанні –вистояти утакійборотьбі,розширитимасштабисвоєїдіяльності,отримативідповіднучасткуприбутку;

•міжпідприємствами державного танедержавного (>передусім,монополізованого)секторівекономіки засферивкладаннякапіталів, ринкизбуту тощо;

•міжвиробниками таспоживачами зарішеньцін,якістьпродукції таін.;

•міжторговельнимипідприємствами за ринкизбуту,привласнення великихприбутків;

•міжпідприємствамикредитно-фінансовоїсфери,насамперед,міжкомерційними банками йстраховимикомпаніями за контроль надпромисловістю, завкладників ізметоюрозширеннясферивпливу йпривласненнянайбільшихприбутків;

•міжнайманимипрацівниками закращіробочімісця,вищузаробітну плату, атакожміжбезробітними завакантніробочімісця таін.

>Позитивними сторонамиконкуренціїє ті, що:

а)внаслідокборотьби,суперництва йзмагальностіконкуренціяєважливоюрушійною силоюрозвиткуекономічноїсистеми;

б)конкуренціясприяєнауково-технічномупрогресусуспільства,змушуєтоваровиробниківвпроваджуватиновутехніку йтехнологію,передовіформи йметодиорганізаціївиробництва й роботи,вдосконалюватиорганізаційну структурууправлінняпідприємствами йкомпаніями тощо;

в)конкуренціязмушуєзнижувативитративиробництва шляхомекономіїресурсів,зростанняпродуктивності роботи, покращаннятрудовоїдисципліни таін.;

р)конкуренціязмушуєпокращуватиякістьпродукції,їїасортимент.обслуговуванняспоживачів тощо;

буд)конкуренціязмушуєзнижувати тавирівнюватиціни,підтип таприбутковістьпідприємницькоїдіяльності;

е)конкуренціястимулює переливкапіталівміжгалузямивнаслідокгонитви замаксимальнимиприбутками й таким чиномактивізуєпроведенняструктурних реформ векономіці;

>є)внаслідокконкуренції якоднієї ізрушійних силрозвиткуекономічноїсистемикапіталізмувідбуваєтьсядія законувартості, законупопиту йпропозиції,інтенсифікація дії законузростанняпродуктивності роботи тадеякихвсезагальних таіншихтипівекономічних законів.

 До >негативних рисконкуренціїналежить ті, що:

1)конкуренціяпосилює процесконцентраціївиробництва,який, у своючергу,призводить напевномуетапі довиникненнямонополій;

2)внаслідокборотьби за ринкизбутутоваровиробникирозширюютьмасштабивиробництва,випускаютьнадмірнукількістьтоварів, щопризводить до кризперевиробництва;

3)конкуренціяпосилюєборотьбуміжкапіталістами заскороченнявитратвиробництва шляхомзниженнязаробітної плати, щознижуєплатоспроможнийпопит населення;

4)внаслідокконкуренції тазмагальностіміжнайманимипрацівникамизростаєінтенсивністьїхньої роботи, щосприяєзростаннюарміїбезробітних,масштабиякої негативновпливають на становищезайнятихпрацівників;

5)використаннянечеснихметодівконкуренції великимикомпаніямипризводить допридушеннямалих тасередніхпідприємств, їхньогомасовогобанкрутства;

6)міжнароднаконкуренція, що із боцітранснаціональнихкорпораційведетьсянецивілізованими методами (шляхомпідкупу тощо)придушуєнаціональнихтоваровиробників уіншихкраїнах;

7)використаннягіпертрофованоїреклами тадеякихіншихвидівмаркетинговоїдіяльностіпідприємств уїхнійборотьбі заспоживачівпризводить дозростаннявартостітоварів йпослуг.

>Водночас,особливістьконкуренції уполітекономічномуаспектіполягає до того, що вонвідображаєнаявністьзворотнихзв’язків йвідносинміжтоваровиробниками таіншимисуб’єктами, без якіпрямізв’язки (>відносиниекономічноївласності упроцесікоопераціївиробництва,науково-технічногоспівробітництва тощо) не малі бтакоїефективності, щовідобразилося б негативно наефективностіцілісноїекономічноїсистеми, в т. год.відносинекономічноївласності. Томувиправданоюєоцінкаконкуренції П.Самуельсоном як "складногомеханізмуневимушеноїкоординації,якийдіє системоюцін йринків,механізмузв’язку, що дляоб’єднання знань йдіймільйонівіндивідів".Водночас,використаннямонополіямиметодівконкурентноїборотьбиозначаєнаявність йпрямихзв’язків тавідносинекономічноївласності.

Зурахуванням цогоконкуренція якполітико-економічнакатегоріявідображаєсукупністьпрямих йзворотнихзв'язків йвідносинекономічноївласностіміжрізнимиекономічнимисуб'єктами із приводупривласнення,передусім,додатковоїмасиприбутків,отриманихвнаслідокнаявнихпозитивних та окремихнегативнихсторінконкурентноїборотьбиміжтоваровиробниками.

>Методиконкурентноїборотьби –цепередусімполіпшенняякостітоварів тапослуг,швидкеоновленняасортиментупродукції, дизайн,наданнягарантій йпісляпродажнихпослуг,тимчасовезниженняцін, умів оплати тощо. На думкуамериканськогоекономіста М. Портера,підприємство Ведеконкурентнуборотьбутрьомаосновними методами: 1)продаєтовари занижчоюціною, ніжконкуренти; 2)виробляєтовари ізвищимиякісними характеристиками (>диференціація продукту); 3)виробляєтовари ізособливимивластивостями, щозадовольняютьпотребивузького коласпоживачів (>глибокаспеціалізаціявиробництва). якскладовагосподарськогомеханізмуконкуренціядіє черезпопит,пропозицію таціни. У цьомувипадку вонвідбуваєтьсяміж самимивиробниками, йспоживачами (>покупцями). Так, зпосиленнямконкуренціїміжвиробникамизростаютьпропозиціятоварів йпослуг,їхняякість тощо,внаслідок чогознижуютьсяціни.Зворотниймеханізміснує законкуренціїпокупців.Внаслідокконкуренціїміжвиробниками йспоживачамиформуєтьсяринковацінатоварів йпослуг, щовпливає намеханізмстихійногорегулюванняпропорцій народногогосподарства.

Звиникненняммонополій вільнаконкуренціяперетворюється намонополістичну чинедосконалу.

 

4. Обороткапіталу підприємства

 

Обороткапіталу –цекругообігкапіталу,узятий не якокремий акт, а як процес, щобезперервноповторюється.

>Основний йоборотнийкапітал. якполітекономічнакатегорія обороткапіталуозначає процеспостійноговідновлення нарозширенійоснові (>розширеноговідтворення)капіталістичноївласностівнаслідокпостійнихкругообротівкапіталу, щобазується наексплуатаціїзростаючоїкількості таякостінайманихпрацівників йнаростаючогосинергічногоефекту відвзаємодіїдосконалішихзасобіввиробництва.

>Перш ніжрозглянутимеханізм оборотукапіталу,необхідноз'ясувати йогоподіл наосновний йоборотний.Різнічастинипостійногокапіталу, про котрійшлосяраніше,переносять своювартість нановостворений продуктнеоднаково.Верстати,машини,устаткування,виробничіспоруди таін.беруть доля ввиробництвіпротягомбагатьох років, а своювартістьпереносятьпоступово йчастинами. Другачастина (>сировина,пальне,матеріали таін.) упроцесівиробництваспоживаєтьсяповністюпротягом одногоперіоду йповністю переносити своювартість нановостворений продукт.Внаслідок цоговиникає потреба вдодатковомурозмежуваннікапіталу заіншимикритеріями (порівняно ізподіломкапіталу на постійна йзмінний).

Такимкритеріємєспосібперенесеннярізнимискладовимипостійного тазмінногокапіталу нановостворений продукт.

>Основнийкапітал –цечастина продуктивногокапіталу, щоповністюбере доля впроцесівиробництва, аотже, служитизнаряддямпривласненнячужої роботи, але й переносити своювартість нановостворений товарчастинами, вміру їхньогозношування.

До обіговогокапіталу належатитакіпредмети роботи, яксировина,пальне,енергія,купованінапівфабрикати, тара,запаснічастини для поточного ремонтуосновнихфондів,затрати наосвоєнняновоїпродукції,напівфабрикативласноговиробництва тощо, котріповністюспоживаються в одномувиробничомуциклі,втрачають чизмінюють при цьому своюнатурально-речову форму йповністюпереносять своювартість нановостворений продукт.Крім того, перед тим належатидеякізасоби роботи, що невходять доосновнихфондів (>спеціальніінструменти йпристосування, молодняк та худорба, щознаходиться навідгодівлі,багаторічнінасадження, котрівирощуються якпосадочнийматеріал таін.).Оборотнийкапіталтакожподіляється навиробничізапаси йнезавершеневиробництво.Останнєтакожскладається зперенесеноїчастинизасобів роботи,вартостіобробленихпредметів роботи та витрат за оплатуробочоїсили.

До обіговогокапіталу накластитакожвартістьробочоїсили, Яканабуваєформизмінногокапіталу, авідтак, йзаробітної плати. Отже,оборотнийкапітал –цечастина продуктивногокапіталу, щоповністюбере доля впроцесівиробництва, ачастина його (>робоча сила) уствореннівартості тадодатковоївартості,витрачається однієювиробничий цикл йвартістьякої при цьомуповністю переноситися нановостворений товар й после йогореалізаціїповертається докапіталіста угрошовійформі.

Тачастинакапіталу підприємства, котраперебуває угрошовій йтоварнійформі,єкапіталомобігу.Оборотнийкапітал такапіталобігу –цеоборотнізасобикапіталу.

>Зношуванняосновнихфондів.Розрізняють >фізичне таморальнезношування основногокапіталу.

>Фізичне (чиматеріальне)зношування –цепоступовавтратаосновнимкапіталомсвоєїспоживчоївартості, аводночас йвартості, Яка переноситися навартістьстворюваного товару.Головнимчинникомфізичногозношуваннякапіталуєтривалість таінтенсивність йоговикористання,якість,впливатмосферних умів таін.Основнийкапітал в Українізношенийприблизно на 70 %.

>Моральнезношування основногокапіталу –цевтратаосновнимкапіталомчастинисвоєївартостінезалежно відступенявтрати нимсвоєїспоживчоївартості, що не переноситися навартістьствореного товару чи переноситисячасткововнаслідок політикиприскореноїамортизації.

>Загаломтакезношуваннявідбуваєтьсявнаслідокпоявидешевших чидосконалішихзасобів роботи.Головною причиною моральногозношуванняєнауково-технічнийпрогрес умашинобудуванні. Так,новийткацькийверстатдосконалішийзавдякивищійпродуктивності роботи йвиготовлений ізменшими витратами. Томустарийткацькийверстатзнецінюється,хочазберігаєфізичнупридатність, своюспоживчувартість: йоговартістьвизначається не тімсуспільнонеобхіднимробочим годиною,який був колисявитрачений на йоговиготовлення, а тім,якийвитрачається настворення новоговерстата. Цеморальнезношування Першого виду,зумовленепоявоюдосконалішого тадешевшогоустаткування наосновізростанняпродуктивності роботи.Моральнезношування іншого видуполягає впевнійвтратіосновнимивиробничими фондамисвоєївартостінезалежно відвтратиспоживчоївартості (зазбереженняфізичноїпридатності)внаслідокпояви подвпливом НТПдосконалішихосновнихфондів (засвоїмитехніко-економічними характеристиками) відранішевикористовуванихфондів.Такезношуванняспричиненеумовамиконкурентноїборотьби. Коліз'являється нова,ефективнішатехніка йпідприємець незамінить неюстару (>навіть коли вонможещетривалий годинупрацювати),вінвироблятимедорожчі та нетакіякіснітовари йзбанкрутує.

Урозвиненихкраїнах світупринципово новатехніка ітехнологіявпроваджується вгалузяхпромисловості черезкожні 3 – 5 років.Основнівиробничіфонди моральнозношені в Україні на 95 %, томулишенезначначастинаїїпродукціїконкурентоспроможна насвітових ринках.

>Амортизація уполітекономінномуаспекті –це процесперенесення основногокапіталу наготовий товар уміруфізичного та моральногозношування.

>Щобсвоєчаснозамінитизношеніосновнівиробничіфонди, напідприємствахстворюютьамортизаційний фонд, доякогоперераховуютьвідповіднікошти.

>Основні >методи >амортизації:

1) методрівномірногопрямолінійногосписаннявартості основногокапіталу (>списанняздійснюєтьсяоднаковимичасткамивпродовжусьогоперіодувикористанняосновнихфондів);

2) методприскореноїамортизації (у Перші роктавикористаннязасобів роботисписуютьзначнобільшучастину, ніжвартість,пропорційнатермінуслужби зацейперіод).

>Прискоренняамортизації основногокапіталуздійснюється шляхомскороченняамортизаційногоперіоду йвідповідногопідвищеннярічноїнормиамортизації,використанняспеціальнихметодівнарахування (>внаслідок їхнівикористання в Перші рокта по однійзавищуєтьсясобівартістьпродукції,знижуєтьсяприбуток, а означати, йподатки ними).Крім того,сумиамортизаційнихвідрахувань неоподатковуються,водночасзбільшуютьсятемпи тамасштабинагромадженнякапіталу,зокремазростаєчасткаамортизації увнутрішніхджерелахнагромадження.

>Особливості оборотурізнихелементів основногокапіталу. Оборотрізнихелементівкапіталувідбуваєтьсяпротягомнеоднаковихпроміжків години. Так,вартість основногокапіталу переноситися нановостворенітоваричастинами, тому вонповертається докапіталістів лише после рядукругооборотів, в тієї годину яквартість обіговогокапіталу (>зокрема,предмети роботи) — после шкірного кругообігу. Тому годину обороту обіговогокапіталудорівнюєперіоду одного кругообігукапіталу, а годину обороту основногокапіталуохоплює рядкругооборотів.Збільшеннякількості оборотукапіталупідвищуєефективність роботи підприємства. Нашвидкість оборотукапіталувпливає годинуобігукапіталу (годинутранспортуваннятоварів відпідприємств доспоживача,збереженнятоварнихзапасів на яких складах таін.).

>Специфіка цогопроцесузначноюміроюзумовлюєтьсянаявністюзначноїчасткиневикористанихвиробничихпотужностей.Такіособливостізумовленітакожспецифікоюфізичного та моральногозношування. В частности,прискорення моральногозношування неможе бутивраховане у нормахамортизації.Крім того,внаслідокнерівномірногорозподілузасобів роботи загалузямиекономікиморальнезношуванняпевного видуустаткуваннявиходить замежіокремоїгалузі,перетворюється уважливийчинникміжгалузевоїконкуренції.Водночас напідприємствахздійснюєтьсянарахуванняамортизації на усіелементи основногокапіталу,незалежно відступеня їхнівикористання.

Часвиробництва –цетривалістьперебуваннякапіталу у сферівиробництва, аотже,створеннявартості та,передусім,додатковоївартості. Часвиробництваохоплюєперіод від моментунадходження напідприємствозасобіввиробництва достворенняпевноговиробу та йоготранспортування складу.

Часвиробництваскладається з таких >періодів: 1)робочогоперіоду – години, коливідбувається процес роботи та процесзростаннявартості (>цейперіодєнайважливішим); 2) годиниперерв у роботи –обідньоїперерви,простоїв таін.; 3) годину,протягомякого в окремихгалузяхпредмети роботизазнаютьвпливуприродних (>бродіння вина,визріванняврожаю таін.) йштучнихпроцесів (>штучнесушіннялісоматеріалів); 4) годиниперебуваннязасобіввиробництва вякостізапасів (>наприклад, наскладі підприємства).

>Скорочення годинивиробництваприскорює процесперенесеннявартості основногокапіталу (чиосновнихфондів) нановостворений товар,зменшуючи при цьомуморальнезношуванняустаткування,підвищуєефективністьвикористанняречових йособистихфакторіввиробництва.Засобамискорочення годинивиробництваєвпровадженнядво- йтризмінної роботитехніки, покращання форм йметодіворганізаціївиробництва,застосуванняпрогресивних системзаробітної плати (при якістимулюєтьсяекономіяматеріалів,догляд затехнікою,раціоналізаторськіпропозиції), політикаприскореноїамортизації,посиленняінтенсивності роботи, покращанняматеріально-технічногопостачання,впровадження новихтехнологій,принципово новихпредметів роботи з напередзаданимивластивостями таін.

Часобігукапіталу –тривалістьперебуваннякапіталу у сферіобігу,тобто годинуперетвореннягрошовоїформикапіталу наскладові продуктивногокапіталу (>передусім,основний тазміннийкапітал), а зтоварної – вгрошову. Часобігукапіталускладається із: 1) годининадходження складуготовоїпродукції доїїреалізації й 2) годинизакупівлі наотриманікошти новихзасобіввиробництва таробочоїсили.Післявиготовленнявиробів смердотінадходять воптову чироздрібнуторгівлю (годинутранспортування) й после цогопідлягаютьреалізації.Завдякимаркетинговійдіяльностівеликіфірмиреалізують своюпродукцію начітковизначених ринках узаздалегідьзапланованихобсягах й узазначені рядки, щодозволяєїмобходитись безскладськихприміщень чизвести домінімумутаківитрати.

Упроцесіобігукапіталувідбувається не лише зміну формвартості, але й і збільшеннявартості, у т. год.додатковоївартості.

Час оборотукапіталускорочується подвпливоммаркетинговоїдіяльності,використаннядосконалішихтехнічнихзасобів транспорту, зв'язку,розрахунків,вдосконалення форм йметодівторгівлі, державногорегулюванняпропорційміжпопитом йпропозицією таіншихчинників. Упротилежному напрямкудієпогіршенняекономічноїкон'юнктури,зниженняреальноїзаробітної плати,посиленняконкурентноїборотьби таіншічинники.

>З'ясуваннямеханізму оборотукапіталудаєзмогувизначитивитративиробництва, котрі лежати восновіцін, та величинуприбутку..


5. Завдання 2

Упершому цеху протягом дня можнавиготовити 150 кгпечива чи 220 кг вафель. У 2-го цеху – 180 кгпечива чи 200 кг вафель.Визначити: 1.побудуватикривувиробничихможливостей; 2.визначитиальтернативнувартість 1 кгпечива,якщовиробляється 380 кг вафель; 3.представитиграфічно точкивиробництва (>ефективного танеефективного).

>Рішення

>Таблицяможливихкомбінацій

>Комбінація Альтернативавиробництва >Печиво >Вафлі
А 1 + 2 –печиво 330 0
Б 1 –печиво; 2 –вафлі 150 200
У 1 –вафлі; 2 –печиво 220 180
Р 1 + 2 –вафлі 0 420

Списоклітератури:

 

1.БашнянінГ.І. таін. Політичнаекономія. – До.:Ельга.Ніка-Центр, 2002. – 527 з.

2.КукурудзаІ.І.актуальніпроблемиполітичноїекономіки.Матеріали долекцій йсемінарів.Черкаси, Виглядвідділ ЧНУ ім. Б.Хмельницького. – 2002. – 184 з.

3.Мочерний С.В. Політичнаекономія. –До.:Знання-Прес, 2002. – 687 з.

4.Політекономія:Підручник длястудентіввищ.навчзакладів / Ю.В.Ніколенко,І.Я. Бобров,К.Т. Кривенко таін.; / Зазаг. ред. Ю.В.Ніколенка. – До.:ЦУЛ, 2003. – 411 з.

5. Політичнаекономія. / Зазаг. ред. Г.А.Оганяна. – До.: МАУП, 2003. – 520 з.


Схожі реферати:

Навігація