Реферати українською » Экономика » Політико-правове середовище МЕВ в Україні


Реферат Політико-правове середовище МЕВ в Україні

ТЕМА:Політико-правовесередовищеМЕВ в Україні

 

>ЗМІСТ

>Вступ……………………………………………………………………….3

1.СередовищеіснуванняМЕВ……………………………………… ….5

2.Політико-правовесередовищеМЕВ………………………………….9

3.Політико-правовесередовище в Україні…………… ………………15

>Висновки……....………………………………………………… ...……..23

Списоквикористаноїлітератури……………………………………… ..25


>Вступ

>Існування,функціонування йрозвитокбудь-якогоявищазалежить як відвнутрішньоїбудови,внутрішніхрушійних сил, то й від умів, котрівпливають нацеявищеззовні. Такміжнародніекономічнівідносинивиникають,функціонують тарозвиваються набазіпевногосередовища.

>Середовищеміжнародноїекономікиможе бутивизначене як система умів йфакторівіснуванняміжнароднихекономічнихзв’язків.Такесередовище можнаподілити навнутрішнє тазовнішнє.

>Факторибезпосередньої діїхарактеризуються тім, щоміжнародніекономічнівідносини без нихможутьфункціонувати (>міжнародніорганізації,торговіпредставництва,міжнародніправовінорми).Навколишнєсередовищеміжнароднихекономічнихвідносин як системафакторівбезпосередньоговпливу наіснування тарозвитоксвітовоїекономікиназиваєтьсяінфраструктуроюміжнароднихекономічнихвідносин.Завданнямінфраструктуриє забезпеченнябезперешкодногофункціонуванняоб’єктів йсуб’єктівміжнародноїекономіки таспрямованість наоптимізацію їхньоговзаємодії.

>Факторинепрямої діїхарактеризуються тім, що їхнізмінибезпосередньо іодразу невпливають нарозвитокміжнароднихекономічнихвідносин (>розробка новихродовищкориснихкопалин,політичнінепорозуміння,науковівідкриття, збільшення чизменшеннянароджуваності тощо).

За сферамивпливузовнішнєсередовищеміжнародноїекономікиподіляється на:

–природно-географічне;

–політико-правове;

–економічне;

–соціально-культурне.

>Політико-правовесередовищевпливає наМЕВ негаразд уплані умів йфакторівїхньогоіснування, як упланіїхньогорозвитку.Міжнародна політикаєсвоєрідниммеханізмомзадоволення чиузгодженняінтересівсуб’єктівміжнароднихвідносин.

Одним зосновнихполітичнихінтересівкожної країниєнормальнийпрогресивнийхідрозвиткувласноїекономіки,якийзалежить відрізнихвнутрішніх йзовнішніхфакторів.Якщо зовнішньоекономічної діяльності коли щокраще якщорозвиватисьнаціональнаекономіка,багатшою якщокраїна,підвищитьсяжиттєвийрівень населення. Доважливихполітичнихінтересіввідносяться:

-володіннянайновішоюінформацією,

-найсучаснішітехнології,

-розвитоксоціальної йкультурноїсфери,

-підняттязагального престижу.

>Помітну роль урозвиткуміжнародногоспівробітництвавідіграєполітичнастабільність країни -це невеликаімовірністьзміниїїполітичного статусупротягомтривалого години увиглядівиникненнясоціальнихконфліктів(страйків) йполітичнихактів типутероризму,путчів.Політичнийризикпередбачаєможливість:політичноїзмови йполітичного перевороту,конфіскаціїмайна,націоналізаціїоб’єктівприватноївласності.


1.СередовищеіснуванняМЕВ

>СередовищеМЕВможе бутивизначене як система умів йфакторівіснуванняміжнароднихекономічнихзв’язків.Такесередовище можнарозділити навнутрішнє йзовнішнєсередовище.

>Внутрішнєсередовищеміжнародноїекономіки –цевнутрішнябудовасистемиміжнароднихекономічнихвідносин, що разом ізїї законамифункціонування йрозвиткуможе бутипредставлене якнабір такихелементів:
>зовнішньоекономічна діяльністькраїн та їхньогосуб’єктів;

1.управлінняміжнароднимиекономічнимипроцесами,регулюванняміжнародноїекономічноївзаємодії;

2.форми йрівніміжнароднихекономічнихвідносин;

3.внутрішнізаконирозвиткуміжнародноїекономіки,тобто тихявища йпроцеси, щовідбуваються усвітовійекономіці ймаютьчітковираженийпричинно-наслідковий характер.

>Зовнішнєсередовищеміжнародноїекономіки –це системазовнішніх умів, у якірозвиваютьсяміжнародніекономічнівідносини, та системафакторів, щоформуютьмікро- тамакромотиваціюповедінкисуб’єктівсвітогосподарськоївзаємодії тавизначаютьефективність їхніучасті у МПП.

>Зовнішнєсередовищемаєпевну структуру. За характером воно таподіляється на:

–умови іфакторипрямої (>безпосередньої) дії;

–умови іфакторинепрямої (>опосередкованої) дії.

>Факторибезпосередньої діїхарактеризуються тім, щоміжнародніекономічнівідносини без нихможутьфункціонувати (>міжнародніорганізації,торговіпредставництва,міжнародніправовінорми).Навколишнєсередовищеміжнароднихекономічнихвідносин як системафакторівбезпосередньоговпливу наіснування тарозвитоксвітовоїекономікиназиваєтьсяінфраструктуроюміжнароднихекономічнихвідносин.Завданнямінфраструктуриє забезпеченнябезперешкодногофункціонуванняоб’єктів йсуб’єктівміжнародноїекономіки таспрямованість наоптимізацію їхнівзаємодії.

>Факторинепрямої діїхарактеризуються тім, що їхньогозмінибезпосередньо іодразу невпливають нарозвитокміжнароднихекономічнихвідносин (>розробка новихродовищкориснихкопалин,політичнінепорозуміння,науковівідкриття, збільшення чизменшеннянароджуваності тощо).

За сферамивпливузовнішнєсередовищеміжнародноїекономікиподіляється на:

-природно-географічне;

-політико-правове;

-економічне;

-соціально-культурне.

>Природно-географічнесередовищеМЕВ.Найголовнішіумови йфактори, щовпливають нарозвитокМЕВ,пов’язані ізнерівномірністюрозташуванняприроднихресурсів, ізнаявністю чивідсутності тихий чиіншихресурсів урізнихкраїнах.Наявністьресурсівтісноперекликається ізрізноманітністюкліматичних умів, Якасприяєрозвиткуміжнародногоподілу роботи, авідповідно,граєзначну роль урозвиткуМЕВ.Наприклад: українах ізтеплимкліматомзбирають двіурожаї;морські країнивстановлюютьміж собоюекономічнізв’язки морським транспортом; країни одного материкавикористовуютьавтомобільний йзалізничний транспорт.

Неменшважливу рольграєгеополітичнерозташуваннякраїни-церозташування повідношенню доіншихкраїн на шляху чи наперетинірізноманітнихінтересівсуб’єктівсвітовогогосподарства.Країни, щознаходяться наперетині такихшляхів,спеціалізуються нанаданніпосередницькихпослугфінансового,комерційного й транспортного типу.

>Політико-правовесередовищеМЕВ.Політико-правовесередовищевпливає наМЕВ негаразд уплані умів йфакторівїхньогоіснування, як упланіїхньогорозвитку.Міжнародна політикаєсвоєрідниммеханізмомзадоволення чиузгодженняінтересівсуб’єктівміжнароднихвідносин
>Міжнароднаполітика-цесукупністьметодів йзасобівнаправлених надосягненняцілей йзавдань, щовипливають ізінтересівсуб’єктівміжнароднихвідносин. Одним зосновнихполітичнихінтересівкожної країниєнормальнийпрогресивнийхідрозвиткувласноїекономіки,якийзалежить відрізнихвнутрішніх йзовнішніхфакторів.Якщо зовнішньоекономічної діяльності коли щокраще якщорозвиватисьнаціональнаекономіка,багатшою якщокраїна,підвищитьсяжиттєвийрівень населення. Доважливихполітичнихінтересіввідносяться:володіннянайновішоюінформацією,найсучаснішітехнології,розвитоксоціальної йкультурноїсфери,підняттязагального престижу.

>Помітну роль урозвиткуміжнародногоспівробітництвавідіграєполітичнастабільністькраїни-це невеликаімовірністьзміниїїполітичного статусупротягомтривалого години увиглядівиникненнясоціальнихконфліктів(страйків) йполітичнихактів типутероризму,путчів.Політичнийризикпередбачаєможливість:політичноїзмови йполітичного перевороту,конфіскаціїмайна,націоналізаціїоб’єктівприватноївласності.Інституціональне забезпеченняМЕВ -цесукупністьправовихінституцій (>конференцій,конгресів,нарад,комітетів,комісій) йправових норм,вироблених ними, якізабезпечуютьрегулюванняМЕВ нарізнихрівнях.МіжнаціональніорганирегулюванняМЕВ -цетакіінституції, котрівиконуютьрекомендаційно-координаторськіфункції,постанови якібажані длявиконання.

>НаднаціональніорганирегулюванняМЕВ -цеінституції, якздійснюютьнаказово-координаторськіфункції йїхніпостановимаютьвиконуватисьбеззаперечно.

>ЕкономічнесередовищеМЕВ. Одним зпоказниківекономічногопотенціалу країниє фактефективності йможливостівикористанняприроднихресурсів.Наприклад: Українамає порівняновеликіпокладинафти, але йспроможнавидобути 15%, арешту немає аніпотужностей анітехнологій. Станнауковихдосліджень,розвитокзасобіввиробництватехніки йтехнологійвідіграютьвелику рольрозвиткуМЕВ.Розвинені країни, як правило,експортуютьпродукціюпереробноїпромисловості, а країни ,щорозвиваються-експортуютьчастішесировину, вкращомувипадкунапівфабрикати. Там, деєвисокийінтелектуальнийпотенціал,завждикращерозвивається системакомунікацій,транспортнімережі, щоприскорюєрозвиток якнаціональноговиробництва то й зовнішньоекономічної діяльності.СприяєрозвиткуМЕВ йрозбудована насучасномурівніфінансово-кредитна система країни. НеменшважливимиелементамиекономічногосередовищаМЕВєрівеньдоходів йрівеньспоживання утій чиіншій стране.Загалом доекономічногосередовищаМЕВ можнавіднести станрозвиткуекономічногопотенціалу країни, станінтегрованості країни усвітовегосподарство.

>Світовегосподарство-цесукупністьнаціональнихгосподарств таекономічнихвзаємозв’язківміж ними, чицесукупністьвиробничихвідносин, котріфункціонують нанаціональному й наміжнародномурівні.Світовегосподарство-цесукупністьнаціональнихгосподарств,пов’язаниходне із однимсистемоюміжнародногоподілу роботи,економічних йполітичнихстосунків.

>Світовегосподарство-це системавзаємодіючихгосподарстврізнихрівнів із всіхкраїн світу,цілісний характер йфункціонуванняякоївизначаєтьсяоб’єктивними законамирозвиткулюдськогосуспільства, дегосподарствапов’язаніодне із однимсистемоюекономічних таіншихміжнароднихвідносин, щобазуються наміжнародномуподілі роботи.НайрухомішоючастиноюсвітовогогосподарстваєСвітовийринок-сфераобміннихвідносинміжкраїнами таміжіншимисуб’єктамисвітовогогосподарства, котріпов’язаніміж собоюучастю уміжнародномуподілі роботи.Світовийринок-це системавідносин, щовиникають із приводуобміну ресурсами, товарами,послугами,ідеями, й котріісторичносклалися наоснові МПП таМЕВ.

сучаснийетапекономікипоказує, щонаціональнігосподарстванастількиміцно переплелися, що можна вже говорити просвітовий йнаціональні ринки не як продвіокремісистеми, котрі лишедоповнюють одна одну, а як про одну систему, денаціональні ринкискладаютьпідсистемусвітовогоринку.Саме тому мивводимонаціональнийринокелементом у структурусвітовогоринку.

>Соціально-культурнесередовищеМЕВ.Узагальненосоціально-культурнесередовищеМЕВ можназвести дофакторів, щовипливають ізповедінкилюдини.Переваги тихий чиіншихчуттєвихособливостей великігрупах людейзумовлюютьвиникненняпевних потреб, щовідповідновпливає наїхнізапити й вкінцевомувипадкувідбивається наїхніхзовнішньоекономічнихвідносинах.Наприклад:гостріприправивживають понадпівденнінароди, а томуекспортериїжі упівденні країницевраховують.

>Складовоючастиноюсоціально-культурногосередовищаєрозвиток форммотивації до роботи:цінитьсякваліфікованапраця, престижна робота,заохочення допраці(пільги,побутовізаохочення).

Одним ізнайважливішихфакторів урозвиткуміжнароднихвідносинєпорозуміння-здатністьзнайтиспільнумову,тобтоперекладна справа, котрахарактеризується:виділенняанглійськоїмови;вивченняодночаснодекількохіноземнихмов;створенняелектронно-технічнихзасобівперекладу;розвитокзасобівмасовоїінформації.

>Окремослідвиділитиморально-етичнінормиповедінкилюдини:тепербізнесмен читранснаціональнафірмаповинні бути максимальночесними йпунктуальними,якщохочутьнадовгозакріпитись насвітовомуринку.

2.Політико-правовесередовищеМЕВ

>Політико-правовесередовищевпливає наміжнародніекономічнівідносини вплані умів йфакторівїхньогоіснування, стільки упланіїхньогорозвитку.Особливослідзауважитидіалектичнийзв'язокміжнародної політики тасвітовоїекономіки,оскількиміжнародна політикаєсвоєрідниммеханізмомзадоволення чиузгодженняінтересівсуб'єктівміжнароднихвідносин. Додеякоїміриважливорозрізнятипоняття «>міжнародна політика» й «>зовнішня політика».

>Міжнародна політика —цесукупністьметодів йзасобів,направлених надосягненняцілей йзавдань, щовипливають ізінтересівсуб'єктівміжнароднихвідносин.

>Зовнішня політика —це діяльність держави у сферізовнішніхвідносин, Якавитікає ізінтересів країни таїїсуб'єктів.

якбачимо, «>міжнародна політика»є болееагрегованим йширшимпоняттям, а «>зовнішня політика» — болеевузьким йприкладним.

>Вартозазначити, щовнутрішня політика державимаєменшийвплив нанаціональнуекономіку, ніжміжнародна політика наміжнародніекономічнівідносини.Такевідбувається із двох причин

1. Національнаекономічна система убільшостікраїнскладаласяпротягомтривалого години, а томунабуладостатньоїдосконалості тасамоврядності, йраптова змінувнутрішньої політики неможевідразупомітнозмінитинапрямокрозвитку національноїекономіки.Міжнароднаекономічна система за годиноюскладаласяпізніше йщетеперзнаходиться настадіїформування таполітичногоудосконалення, а чи неє доброусталеною іпомітнореагує назміниміжнародної політики.

2.Міжнародніекономічнівідносинифункціонують навідповідальнішомурівнідотриманняправових йдоговірних норм,порушення якімаютьзначнопомітніші івідчутнішінаслідки.

Ос-кількиміжнародна політикаємеханізмомузгодженняінтересів,слідрозглянутиполітичніінтересикраїн, групкраїн,регіонів. Одним зосновнихполітичнихінтересівкожної країниєнормальнийпрогресивнийхідрозвиткувласноїекономіки. яквідомо,цезалежить відрізнихвнутрішніх йзовнішніхфакторів. Наосновіпопередньоговиникаєще одинінтерес –цевигідназовнішньоекономічна діяльність (зовнішньоекономічної діяльності).Якщо зовнішньоекономічної діяльності коли щокращерозвиватиметьсянаціональнаекономіка,багатшатимекраїна,підвищуватиметьсяжиттєвийрівень населення.

>Щобекономіка країнирозвивалась у томуруслі, якуспівпадає із напрямамизадоволеннянаціональнихінтересів,необхідно,щоб державарозвивала своювнутрішнюполітикусамостійно, безвтручанняінших держав. Це,звісно,можливо лише заумови, що держава якщонезалежною,суверенною, йцетакожє одним ізосновнихполітичнихінтересів.

Зпопередніхінтересіввипливаєще один неменшважливийполітичнійінтерес —міцна інадійна оборона. Алі лишекраїна із добророзвиненоюекономікоюспроможнаутримуватисучаснубоєздатнуармію.

Доважливихполітичних, авідповідно, іекономічнихінтересіввідносяться:

·володіннянайновішоюінформацією;

·розвиток науки,володіннянайсучаснішимитехнологіями, щоозначаєвисокуконкурентоспроможність;розвитоксоціальної ікультурної сфер;

·підняттязагального престижу таінше.

Наосновіподібних йспільнихінтересів країниоб'єднуються урегіональні чиіншігруповіоб'єднання.Спільністьінтересіврізнихкраїнвитікає із:вигідного (>взаємовигідного)економічного таіншого родуспівробітництва;подібностіприродно-географічних умів:клімату (>наприклад, країни Африки,Південно-СхідноїАзії чиінші),природнихресурсів (ОПЕК),географічногорозташування (країниПричорномор'я),геополітичногорозташування (країниБалтії);істрично-національногорозвитку (країниБританськоїспівдружності, країниМагрибу, країни СНР);спільностіконкурентів (>Західноєвропейський Союз);подібностісоціально-економічногорозвитку (тих ж країниЄС,посткомуністичні країни);cпільності військовогобудівництва (НАТО, країниінших військовихблоків);надзвичайноїспеціалізації (країниБенілюксу).

>Помітну роль урозвиткуміжнародногоспівробітництвавідіграєполітичнастабільністькраїн, групкраїн,регіонів.Розглядаютьтакож йглобальнустабільність.

Політичнастабільність країни –це невеликаімовірністьзміниїїполітичного статусупротягомтривалого години увиглядівиникненнясоціальнихконфліктів (>наприклад,страйків) йполітичнихактів типутероризму,путчів,партизанськоїборотьби.Діалектичнупротилежність дополітичноїстабільностіскладає політичнийризик, щопередбачаєможливість:політичноїзмови іполітичного перевороту:конфіскаціїмайна;націоналізації йнавітьекспропріаціїоб'єктівприватноївласності;національногонеприйняття;класовогонеприйняття;неприйняття наґрунтірелігії;оперативнихпрорахунків таінше.

як йвсяка система,міжнародніекономічнівідносинипотребуютьіснуванняінституціонального забезпечення, яку бздійснювалорегулюванняїхньогофункціонування ірозвитку.Інституціональне забезпеченняМЕВ –цесукупністьправовихінституцій (>конференцій,конгресів,нарад,комітетів,комісій,організацій) йправових норм,вироблених ними, якізабезпечуютьрегулюванняМЕВ нарізнихрівнях.

>Слідрозрізнятиміжнаціональні інаднаціональніорганирегулюванняміжнароднихекономічнихвідносин.

>МіжнаціональніорганирегулюванняМЕВ –цетакіінституції, котрівиконуютьрекомендаційно-координаторськіфункції,постанови якібажані длявиконання.

>НаднаціональніорганирегулюванняМЕВ –цеінституції (як правило,блоковихоб'єднань), котріздійснюютьнаказово-координаторськіфункції, йїхніпостановимаютьвиконуватисьбеззаперечно.Правовіінституціїмаютьрізніназви, і томувиникаєнеобхідність уз’ясуванніосновнихвідмінностейміж ними.

>Міжнародніконференції,конгреси,наради в основномуявляють собоюінститути, котрівиробляютьнорми впевнихнапрямкахрозвиткуміжнароднихвідносин,створюютьвиконавчіоргани,скликаються порівнянорідко, ащерідшеперіодично.Наприклад,конференції ГАТТ чивалютніконференції.Буваютьвипадки, коликонференціїпереростають ворганізації, котрі досвоїхназвдодають слово «>конференція».Наприклад,Конференція ізпитаньтихоокеанськогоспівробітництва.

>Міжнароднікомітети такомісіїмаютьвизначений статус, хоч йбувають в основномупредставницькими чивиконавчими органами. Це –постійнодіючіінститути,завданням якієвтілення в життярішень йнамірів,ухвалених наміжнароднихнарадах,конференціях,конгресах;такожкомітетами йкомісіяминазиваютьпідрозділиорганізацій.Працюють смердоті, як правило,постійно, але йбуваютьтимчасовікомісії,завданням якієвиконанняякогось одного заподіяння. При одному ізголовнихорганів ООН,Економічній йСоціальній раді (>ЕКОСОР), працюєп'ятькомітетів йп'ятьрегіональнихкомісій.

>Міжнародніорганізації –цестійкі,міцнозорганізованіінститутизісвоїми органамиуправління, щодіють наосновічітковиробленихстатутних засідок.Класифікуватиміжнародніорганізації можна задекількомакритеріями, й смердотібуваютьзалежно від:рівнівстворення іфункціонування –міждержавними,регіональними,груповими; родудіяльності –політичними,науковими,промисловими,аграрними,торговельними,валютними, ізпитаньреконструкції тарозвитку й т. буд.;рівняпредставництва —урядовими,міжурядовими,міжпарламентськими,неурядовими.

Кожна ізрозглянутихінституційпо-своємувпливає нарозвитокекономічнихвідносин, але й усі разом смердотіскладаютьуправлінську систему,котрарегулює їхні.Напевно, вартовідзначити, щоінколиуправлінськіінститути, особливо нанаціональномурівні, несприяють нормальномурозвиткуМЕВ.Наприклад,корумпованіурядидеякихкраїнсприяютьзадоволеннюінтересів лише окремихкланів,дозволяючизайматисьнезаконнимбізнесом чичимосьподібним.Заважаютьрозвиткуміжнароднихекономічнихвідносин йпротекціоністська політикабагатьохкраїн,надзвичайновисокімитніперепони.

>Різні країнивідрізняються одна відодної своїмполітико-правовимсередовищем.Вирішуючи запитання провстановленняділовихвідносин зтієї чиіншоюкраїною,слідвраховуватипринаймнічотиричинники.
>Ставлення дозакордонних закупівель.Деякі країниставляться до таких закупівельдужеприхильно,інші -різко негативно.Одні країнизалучають до собікапіталовкладення,пропонуючиіноземнимвкладникампільги йпослуги привиборі місцьрозміщенняпідприємств,інші -вимагають відекспортерівдотриманняімпортних квот,блокуютьдеяківалюти,ставлять заумовувведення вкерівництвостворюванихпідприємстввеликоїкількостісвоїхгромадян тощо.

Політичнастабільність.Стабільність країни умайбутньому -ще одне питання.Часта зміну уряду,різка змінуполітичного курсуможутьпризвести доконфіскаціївласностііноземноїфірми,блокуванняїївалютнихрезервів,введенняімпортних квот чи новогооподаткування.Закордоннимфірмамможливо якщовигіднозайматисяпідприємницькоюдіяльністюнавіть у стране ізхиткоюполітичноюстабільністю.Протеценеодмінновідіб'ється нахарактері їхньогопідходу дофінансових йділовихпитань.Валютніобмеження.Інодіурядиблокуютьвласну валюту чизабороняютьїїпереведення убудь-якуіншу.Звичайнопродавецьнамагаєтьсяотриматидохід увалюті,якоювінможекористуватися.Якщоценеможливо,вінприйматимеблоковану валюту заумови, що нанеї можнапридбатитовари, котрійомупотрібні, читовари, котрівінзможепродатидесь віншомумісці назручну длянього валюту. Угіршомувипадкупродавцю, щомаєсправу ізблокованоювалютою, очевидно,доведетьсявивозити своїгроші із країни, дерозташована йогофірма, увигляді ">неходових"товарів, котрівінзумієпродати віншомумісці лишезізбитком для собі.Окрімвалютнихобмежень, великийризик дляпродавця назакордонних ринкахпов'язаний й ізколиваннямиобміннихкурсів валют.

>Державна машина.Цейчинниквизначаєступіньефективностісистемидопомогиіноземнимкомпаніям з боці держави, що їхньогоприймає.Йдеться пронаявністьефективноїмитноїслужби,доситьповноїринковоїінформації таіншихчинників, щосприяютьпідприємницькійдіяльності.

3.Політико-правовесередовище України

>Нинішній стан України із точкизоруполітичного режиму -цезвичайна у межах авторитаризмуплюралізація (напротивагузвичному наммонізмові)суспільного життя, котраможе бути, а чи не бутипочаткомстановленнядемократії.Відновленняприроднихплюральних засідоксуспільного життя завідсутності властивогонього станунесуперництва, зазапеклої, годиноюбрутальної засвоїми методамиборотьби за уладові чивплив нанеї, щовідбувається вумовахзагальноїсоціально-економічної іполітико-духовноїкризи,єчастиною "великогопроцесумодернізації" в світі.Головні заподіяннямодернізаціїсуспільстваздатнірозв'язуватиполітичнірежимирізноготилу, якавторитарні, то йдемократичні. Доти ж,зіткнувшись ізколосальнимисоціальними проблемамимодернізації, політичнийістеблішментзавждивідчувавспокусу принести на поталудемократіюзадляекономічних реформ.

Усучасній Українііснуєспецифічний ">змішаний" політичний режим, вякомупоєднуютьсяознаки всіхосновних ">чистих"різновидівполітичнихрежимів:

      а) демократичного,

      б) авторитарного,

      в)автократичного,

      р)тоталітарного,

      буд)анархічного,

      е)охлократичного.

     Середознак демократичногополітичного режиму,притаманних Україні,слідвідзначити:

      1)виборністьнайважливішихорганівполітичної влади (якдержавних, то йгромадських);

      2)юридичнурівністьгромадян;

      3)гарантії правменшості тазапобіганнясвавіллябільшості.

На тому годинуєпевніобмеження у сфері двохіншихосновнихпринципів демократичного режиму -вирішеннянайголовнішихполітичних проблемвідповідно доволібільшостігромадян та забезпечення широкого колаособистих,громадянських таполітичних прав та свобод.Відсутнімєналежний постійна контроль народу за органамиполітичної влади, забюрократичнимапаратом держави;суттєву рольвідіграєманіпулюванняінформацією. Длязначноїчастини населення багатодекларованих прав та свобод непідкріпленіекономічно таорганізаційно.Деякі іздемократичних прав грубопорушуютьсяіснуючимипідзаконними актами табюрократичними процедурами (>наприклад, декларація провільнийвибірмісцяпроживання -антидемократичнимінститутом прописки).Корупція табезвідповідальністьзводятьнанівець найкращіпобажаннязаконодавців таполітиків.

>Існуючіобмеженнядемократичнихпринципівдаютьпідстави длявисновку пронаявність усучасній Україніпевнихелементів авторитарногополітичного режиму. До такихелементівтакож належати:

1)широкізаконодавчіповноваженнявиконавчихорганів держави (уряду та президента);

2)звуженість принципугласності удіяльностіорганівполітичної влади тареальноївідповідальності їхнікерівників таіншихпредставників зазміст танаслідкисвоєїдіяльності. В частностисхованою відгромадськостієінформація профактичніосновніджерла тареальнийрозмірдоходіввищихпосадовихосіб удержаві.

>Найважливішоюознакоюавтократичногополітичного режиму, котрапритаманнасучасній Україні,єобмеженість колаосіб, щоздійснюютьреальнуполітичну уладові, тавідокремленістьабсолютноїбільшості народу від процесуїїздійснення.

До числазалишківтоталітаризмуслідвіднеститакіспецифічнірисиполітичноїсвідомостізначноїчастиниадміністративнихкадрів,політиків тапростихгромадян, яквпевненість увласнійнепогрішимості,нетерпимість дополітичногоінакомислення,анти-інтелектуалізм у сферігуманітраних знань, догматизм,примітивізаціяполі-гичної культури. Уосновісвоїйзнищений на центральномуінституційно-нормативномурівнітоталітаризм й далірозквітає у сфері на локального йнавітьрегіональному та секторномурівняхполітичноїсистеми.

>Анархічний політичний режим частобуває уявлень такимисвоїми компонентами, як:

1)відсутністьсистемиефективного нормативногорегулюваннясуспільнихвідносин,свавіллясильнішого чи болееспритного,відсутністьгарантій безпеки населення тапредставниківорганівполітичної влади;

2)конфронтаціявладних структур,відсутністьефективних формкоординаціїїхніхдій;

3)ерозіязагальної ідеї єдиноїполітичноїсистеми (щовиявляється вдіяльностівпливовихсепаратистських сил та сил, щопретендують навиключне праворепрезентувати ">справжніінтереси народу" тавимагатизаборонидіяльностісвоїхопонентів);

4)втрата (удеякихвипадках)вищими органамиполітичної владимонополії наорганізованезастосуваннянасиля.

І,нарешті,суттєвіелементиохлократичногополітичного режимухарактеризуютьполітичне життя Українитоюмірою,якоюїївладним структурампритаманні:

1)некомпетентність,презирливеставлення до знань, додосвідусвітовоїцивілізації,зокремапостійнінамаганнянеадекватнимиреальнійситуаціїпростимизасобами йдужешвидкорозв'язуватискладніпроблемисуспільного життя, щопотребують для своговирішеннядовгоїкопіткої роботи;

2)відсутність упредставниківорганівполітичної влади реальногопочуттягромадянськоївідповідальності перед народомсвоєї країни тасвітом; 

3)рекрутуванняпевноїчастиниправлячоїполітичноїеліти ізсередовища ">соціальнихнизів" та ">маргінальнихверств"суспільства,представники якіжадаютьшвидкогопідвищення свогоіндивідуального тагруповогосоціального статусу та покращанняматеріальногорівня життя.

передбачити напрямиподальшоїеволюціїполітичного режиму Сучасної Українидосить складно, бо характерцієїеволюціїзалежатиме віддужевеликоїкількостіфакторів (у томучислівипадкових), й нелишевнутрішніх,тобто таких, щомають ставлення допроцесіввсередині України, але й ізовнішніх - тихий, щостосуютьсяпроцесів уіншихкраїнах та усвітовомуспівтоваристві вцілому. Однак іздостатньовисокимступенемвірогідності можнаприпустити, щозбережетьсятенденція доти чиіншого родуреформаційного авторитаризму.

як й було б заРадянського Союзу доволі народу неприслухаються й тепер. І,взагалі,старінорми йідеалищенадтоглибокосидять вмозкунашого народу.Розглянемосучасне становищенашої країни,спираючись начинники, котрівпливають надемократичнийрозвиток України.

>По-перше,громадяни України, особливо старшепокоління,живуть якмінімум за половиною старих,комуністичних,принципів.Старідогми й правилаповедінкикеруютьїхнимивчинками, а люди,спираючись ними, й невідчуваютьїхньоговпливу на свої думи та дії. Алііснуєтакож йінша група населення, Якасвідомокеруєтьсянедемократичними правилами. Іце не лише ">комуністистарої гарту", чиновікомуністи;окрім нихіснуєще багато людейзісвоїми нормами йідеалами, котрізаважаютьсприйматидемократію до тогорозумінні, якузакладене ввизначення цогопоняття. Цепершийчинник,якийвпливає нарозвитокдемократії в нашій стране.

Іншийчинник -різноманітністьпартій йорганізацій, котрізадлясамозабезпечення йвласногорозвитку насуспільних сходахпроповідуютьпринципи недемократичногосуспільства.

>Третій чинник -цеправління держави, й,взагалі,урядовці.Народніобранці -депутати -збагачуютькишені, а чи непрацюють накористь їхньогообиравших - народу. Танавіть тих,хто ненамагаються ">нагріти у багаття влади",хоча їхнього негаразд уже й багато, неможутьпротидіятитакіймасііншихсвоїхколег.Деякі із нихнамагаються -стоячи із боці, адеякі так простодовго жили заіншими принципами, щоїм просто більше нехочеться із нимирозставатися.

>Четвертий чинник -розвинутістьнашогосуспільства вполітичномувідношенні.Починаючи від простогосередньорозвиненого громадянина йзакінчуючи людьми, котрі стояти вправлінні, -більшість немаєналежноїполітичноїосвіти. Іцезвичайносказується нарішеннях котріприймає держава.Цірішення немаютьналежногопідгрунтя,тобто смердоті неможуть бутиправильними,якщо їхніприймаютьнеосвічені люди.Цейчинник можнавважатиосновнимсеред тихий, котрівпливають нарозвитокдемократичної держави,оскількипостає запитання:звідкивізьметьсядемократія в нашомусуспільстві,якщо люди й неможутьнавітьзрозуміти, щоце словоозначає, неговорячи уже про ті,щобвизначитицепоняття.

>Існуєще великакількістьфакторів, котріможутьвплинути йвпливають нарозвитокдемократії, але й усе ж таки такипереліченнічинники -основні в нашійдержаві йнайбільшевпливають нарозвитоксуспільствавзагалі.

>Звіснотаке становище не можнаназватиполітичноюстабільністю. У Українііснуютьумовичастоїзміниполітичнихрежимів, непрогнозованостідійвладних структур йправовоїбази, аотжезростаєрівеньполітичноїнестабільності йполітичногоризику.Суб’єктиміжнароднихекономічнихвідносиннеохочероблятьінвестування в Україну,боячиськонфіскації –вилучення їхнімайна зарішеннямправовихорганів,націоналізації –вилученняприватноївласності назасобивиробництва йїїперетворення удержавну,експропріації –примусового безкомпенсаційногопозбавленнявласності.

У Україні, на шкода,досівідсутня своя системаоцінкиінвестиційногоклімату країни йїї окремихрегіонів.Іноземніінвесториорієнтуються наоцінкичисленнихконсалтинговихфірм, що регулярновідстежуютьінвестиційнийклімат вбагатьохкраїнах світу, до тогочислі й в Україні. Однакоцінкиінвестиційногоклімату, щодаютьсязарубіжнимиекспертами на їхньогорегулярнихзасіданнях, щопроводяться позаУкраїною й безучасті українськихекспертів,представляються малодостовірними, аможливо, йупередженими. Заданими “Централюроніенекономік ревю” Україназнаходиться на 15-мумісці (із 25)середкраїн ізперехідноюекономікою заступіннюпривабливості. Хоча тепер можна говорити прополіпшенняситуаціївнаслідокнедавнього обвалу українськоїекономіки й, як результат, Поверненняувагиіноземнихінвесторів в Україну.Важковизначити вдослідженнях часткупохибки, тім понад, щодеякінашівласнідослідники,аналізуючи стан українськоїекономікиприходять доневтішних з висновками:

>Результатианалізу й прогнозусередовищафакторів України за5-бальноюшкалою

>Групифакторів

>Поточний стан

Прогноз

Прогноз на 10 років

1.Політико-правовесередовище 2. 20 2. 30 3. 40
2.Економічнесередовище 1. 90 1. 80 3. 30
3.Соціально-культурнесередовище 2. 20 2. 10 3. 20
4.Ресурси таінфраструктури 2. 30 2. 00 3. 30

>Середняоцінка

2. 15

2. 05

3. 30

як видно ізтаблиціполітико-правовесередовищеМЕВ Українизнаходиться вненалежномустані. За5-бальноюшкалоюлише 2.20, щозвичайно неєпривабливим дляіноземнихінвесторів, котрі при такихумовахмають великийризиквтратисвоїхкоштів. Українамаєгарнірегіональні йгалузевіпріоритетиіноземногоінвестування векономіку України. Для шкірногорегіонунашої країниє своїпевнігалузевіпріоритети, котріважливовраховувати приінвестуванні.Цігалузевіпріоритетрозглянути внаступнійтаблиці, дечітко видноякомурегіону йгалузіпритаманні своїпріоритети.

>Окремі реґіони

йгалузі

 Галузевіпріоритети

  захід України 

(Львівска,Івано-Франківська,Тернопільська)

>Створеннявиробництв звикористанняммісцевихресурсів:сірки,повареноїсолі,вугілля,нафти й газу.Розвитокоздоровчихкурортно-туристичнихкомплексів
  >Донецко-Приднепровскийрегіон (>Донецька,Луганська,Запорізька,Дніпропетровська)   >Реконструкція йтехнічнепереоснащенняметалургійних,хімічнихвиробництв набазібезвідхідних,малоотходних йекологічночистихтехнологій.Розвитокмалоенергоемкихвиробництвсереднього й точногомашинобудування.Розвиток автомобілі- йлітакобудування.
  >Південь України (>Одеська,Миколаївська,Херсонська)   >Реконструкція йтехнічнепереоснащення портовогогосподарства.Розвитоквиробництваоснащення дляхарчової йконсервноїпромисловості.Розширеннямережіоздоровчихкурортно-туристичнихкомплексів 

>Саме тому в Україніпотрібноформуватиполітичнустабільність йзнижуватирівеньполітичногоризику.Такожпотрібновстановитистабільнийполітико-правовий режим,досягнувшидемократії.

>Загалом дляформуваннясприятливогополітико - правовогосередовища в Українінеобхідно:

1.Переборотивідірваність відміжнароднихекономічних структур.Першікрокизроблені - Україна - член МВФ, МБРР,міжнароднихфінансовихкорпорацій.Міжнароднихасоціаційрозвитку, атакож - член СНР,ЧЕС (>чорноморськеекономічнеспівробітництво).

2.Розвивативнутрішніринковіструктури іінститути для забезпеченняефективностіміжнародноїдіяльності. Для цогосформовані йдіютьінститути, щорегулюютьзовнішньоекономічну діяльність:міністерства, банки,Державниймитнийкомітет,антимонопольнийкомітет,міжвідомчакомісія іззовнішньоїторгівлі,НДІміжнародногопрофілю іін.організації.

3.Удосконалюватизаконодавчо-правову базуздійсненняміжнародноїдіяльності.

Отже привміломуформуванніполітико-правовогосередовища в Україні, наша странеможе легковідігравативажливу роль уміжнароднихекономічнихвідносинах.


>Висновки

>Існування,функціонування йрозвитокбудь-якогоявищазалежить як відвнутрішньоїбудови,внутрішніхрушійних сил, то й від умів, котрівпливають нацеявищеззовні. Такміжнародніекономічнівідносинивиникають,функціонують тарозвиваються набазіпевногосередовища.

>Середовищеміжнародноїекономікиможе бутивизначене як система умів йфакторівіснуванняміжнароднихекономічнихзв’язків.Такесередовище можнаподілити навнутрішнє тазовнішнє.

За сферамивпливузовнішнєсередовищеміжнародноїекономікиподіляється на:

–природно-географічне;

–політико-правове;

–економічне;

–соціально-культурне.

>Політико-правовесередовищевідіграє одну ізнайголовніших ролейсеред всіхсередовищ.Політико-правовесередовищевпливає наміжнародніекономічнівідносини вплані умів йфакторівїхньогоіснування, стільки упланіїхньогорозвитку.Особливослідзауважитидіалектичнийзв'язокміжнародної політики тасвітовоїекономіки,оскількиміжнародна політикаєсвоєрідниммеханізмомзадоволення чиузгодженняінтересівсуб'єктівміжнароднихвідносин.

>Політико-правовесередовищеформується Державою якголовнимсуб’єктомміжнароднихекономічнихвідносин йвключає у собі:політико-правовий режим в стране, модельуправлінняекономікою,рівеньполітичноїстабільності таполітичногоризику,адміністративніметодирегулюванняміжнароднихекономічнихвідносин.

>Щодо України,сьогоднііснуєспецифічний ">змішаний" політичний режим, вякомупоєднуютьсяознаки всіхосновних ">чистих"різновидівполітичнихрежимів: демократичного, авторитарного,автократичного,тоталітарного,анархічного,охлократичного.

У Українііснуютьумовичастоїзміниполітичнихрежимів, непрогнозованостідійвладних структур йправовоїбази, аотжезростаєрівеньполітичноїнестабільності йполітичногоризику.Суб’єктиміжнароднихекономічнихвідносиннеохочероблятьінвестування в Україну,боячиськонфіскації –вилучення їхнімайна зарішеннямправовихорганів,націоналізації –вилученняприватноївласності назасобивиробництва йїїперетворення удержавну,експропріації –примусового безкомпенсаційногопозбавленнявласності.

>Саме тому в Україніпотрібноформуватиполітичнустабільність йзнижуватирівеньполітичногоризику.Такожпотрібновстановитистабільнийполітико-правовий режим,досягнувшидемократії.

>Загалом дляформуваннясприятливогополітико - правовогосередовища в Українінеобхідно:розвивативнутрішніринковіструктури іінститути для забезпеченняефективностіміжнародноїдіяльності,переборотивідірваність відміжнароднихекономічних структур,удосконалюватизаконодавчо-правову базуздійсненняміжнародноїдіяльності.

>Лишестворившитвердеполітико-правовесередовище,поряд ізекономічним,соціально-культурним йприродно-географічним Українідосягнезначнихуспіхів вміжнароднихекономічнихвідносинах.


Списоквикористаноїлітератури:

 

1.І.М.Школа,В.М.Козменко: “>Міжнародніекономічнівідносини”Чернівці- “рута” 1996ст.187-195.

2.В.В.Козик,Л.А.Панкова “>Світовегосподарство таміжнародніекономічнівідносини” - ст. 63-73.

3. О.В. Гаврилюк, О.П. Румянцев. “>Економічнаінтеграція всучасному світі” –>Київ.- 1995.

4. КириченкоО.А. Менеджментзовнішньоекономічноїдіяльності:Навч.посіб. -3-тє вид., перероб. йдоп. - До.:Знання-Прес, 2002. - 384 з.

5. Попов С.Г. Зовнішньоекономічна діяльність фірми. Особливості менеджменту і маркетингу. Навчальний посібник - Вид. 2-ге,доп. - М.: Видавництво "Вісь - 89", 1999. - З. - 40.


Схожі реферати:

Навігація