Реферати українською » Экономика » Податкова система України: теорія і практика становлення


Реферат Податкова система України: теорія і практика становлення

>МІНІСТЕРСТВОАГРАРНОЇПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

>ДЕРЖАВНИЙАГРОЕКОЛОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ

>КОНТРОЛЬНАРОБОТА

із предмета

“>МАКРОЕКОНОМІКА”

затемою:

“>Податкова система України:
>теорія й практикастановлення”

>Виконала:

Данилюк А.В.

>Перевірив

 

Житомир

План

1.Створенняподатковоїслужби України. 3

2.Реформуванняподатковоїсистеми в розмірі 5

3.Основніположенняоподатковування в Україні 14

>Висновок. 16

Списоквикористаноїлітератури. 17


1.Створенняподатковоїслужби України.

ЗрозпадомРадянського Союзу Україна стала на шляхсамостійного державногорозвитку,прийнявши курс - напобудовуринковоїекономіки.Отримавши вспадщину відколишнього ладувикривлену структуруекономіки, миопинились переднеобхідністюкорінногоперетворення всіх безвинятку сфержиттєдіяльності держави.

До одного із такихперетвореньналежить йпроведенняподатковоїреформи в стране. Звиникненням нових формвласності іметодівгосподарювання стараподаткова система пересталавідповідативимогам години і не могла забезпечитипотреби держави.

 >Державнаподаткова служба України бувстворена 12 апреля 1990 року. У 1993роцінабуларозвитку - булиприйнятізміни в Україну "Продержавнуподаткову службу в Україні". Однак ізподальшимрозвиткомринкових реформподаткова службавтратиламожливістьвиконуватиповноюміроюпокладені нанеїфункції.Назріла потребапроведеннякардинальноїподатковоїреформи. При цьому,зрозуміло, що дляпожвавленняекономікинеобхіднознизитиподатковийтиск, але йценеминучеспричиняєзниження бюджетнихнадходжень.Тобто,відмова відбільшоїчастини бюджетнихкоштівозначаєобвальнескороченняфінансуваннясоціально-культурноїсфери й,можливоспровокуєсоціальнийвибух.

Президент країниобравінший курс -розширеннябазиоподаткування зарахунокрішучогонаступу на ">тіньовуекономіку",залучення дооподаткуваннядодатковихприбутків й наційосновізниженняподатковоготиску на реальноговиконавцяробіт йпослуг. Мета цого курсу -стабілізаціяматеріальноговиробництва іпідвищення йогоефективності, що вкінцевомупідсумкузабезпечить болееповнезадоволеннядержавних йсоціальних потреб.

>Першимкроком дореалізації цого курсу сталостворенняподатковоїадміністрації України,основна позначкаякого - збільшеннярівнязборуподатків таіншихплатежів добюджетів всіхрівнів ймаксимальнездешевленняцієїфункції для держави - Президентом України 1996-гороці було бприйнятерішення проїїпринциповереформування:

>Державнаподатковаадміністрація України сталасамостійним органомцентральноївиконавчої влади ізїїпредставниками намісцях, а чи не головкомМінфіну, якце було браніше.Підвищено статусголівобласнихдержавнихподатковихадміністрацій, котрівідтеперпризначаються Указом Президента країни. Намісцяхподатковіорганипочалистворюватись невідповідно доадміністративно-територіальногорозподілу держави, а й за принципомекономічноїнеобхідності йдоцільності.Рішуче взято курс - назміцнення кадровогопотенціалу,очищення лавподатківців відвипадкових людей. Усистемістворенофінансово-економічнийінститут, центрперепідготовкикадрів,задіяніпідрозділи поборотьбі ізкорупцією.Значнозміцниласьматеріальна базаслужби. До складуподатковихадміністраційувійшлипідрозділи МВС поборотьбі ізкарнимизлочинами у сферіоподаткування. Черезпівтора рокуВерховноюРадою України було бзаконодавчоврегульованофункціонуванняподатковоїслужби уреформованомувигляді.Сьогодні, ізприйняттям нового Закону "Продержавнуподаткову службу в Україні" , вцілому, можнавважатиїїстановленнязакінченим.


2.Реформуванняподатковоїсистеми в Україні

>Реформуваннясамоїподатковоїсистеми в Україніздійснювалось убагатьохнапрямках:

-переглянуто ставки акцизногозбору;

-встановленодержавний контролю надвиробництвом йреалізацією алкоголю татютюновихвиробів, урезультаті чого,навіть вумовах спадуобсягіввиробництвацихвидівтоварів,намітиласятенденціязростаннядоходів бюджету зарахунокзалучення дооподаткуванняранішенеконтрольованихоборотів;

-вживалися заходь дляупорядкуваннямита йприбутків відзовнішньоекономічноїдіяльності.

1997рік з права можнаназвати фатальністюподатковоїзаконотворчості.Станом насерпень 1997 року було бпідготовлено понад 20проектів законів.Всуперечнегативній дії новихподаткових законів,завдякиполіпшеннюрівняорганізації роботи позборуподатківудалосястабілізуватинадходження до всіхвидівбюджетів.З’явиласяможливістьпрогнозуваннянадходженняподатків, атакожтрохизнизититиск наплатниківподатків.Складністьвпровадження йзастосування нових законів урезультатівеличезної роботи, проведеноюподатковоюслужбою вгалузі методичного забезпечення,поступово сталавідходити надругий план, йплатникиподатків вжепотрохуадаптувалися до новогозаконодавства.

>Основне заподіянняподатковоїслужбизалишаєтьсянезмінним - забезпеченнянаповненнядохідноїчастинибюджетів всіхрівнів.

 >Усеце далозмогупіднести діяльністьподатковоїслужби навищийрівень,допомагаєкращевиконуватиосновне заподіяння ,покладене нанеї, асаме - забезпеченняповногонадходженнякоштів добюджетів всіхрівнів.

ЗпроголошеннямсамостійностіУкраїнської держави наперший планвиступила проблемаструктурноїперебудовигосподарського комплексу,підвищенняекономічноїефективності йогофункціонування.

>Податкова системамаєнадзвичайноважливезначення длявиходуекономіки ізкризового стану, вон виннастворюватинормальніумови длявиробничої йфінансовоїдіяльності.

>Податкова система -це немеханічнасукупністьподатків, авнутрішньоорганізаційна,функціональновзаємоузгоджена йвзаємодоповнююча система.Виходячи із цого можнасказати, щозавершеноїподатковоїсистеми Українище немає, вонперебуває впроцесістановлення.

Дляусвідомленняособливостейподатковоїсистеми України вперехіднийперіод танапрямів їхнізмінрозглянемо структурунадходжень дозведеного бюджету України за 1990-1995 р. (>див.табл. 1).

>Ознайомлення ізтаблицеюзасвідчуєбезперервнізміниструктуриподатків таструктуринадходженьпротягоманалізованогоперіоду. Зтаблиці видно, щопротягомзаданогоперіоду не було бжодного року, коли ізподатковоїсистеми незникали саміподатки й нез’являлисяінші.

З одного боці,цезумовленозмінами в державномуустрої України,перетвореннямїї, держави ізформальнимиознакамиповноїдержавності вскладі СРСР, всамостійну державу.

Так, прояви цогоєвідсутність всистеміоподаткування України до 1991 р.доходів відзовн.-економічноїдіяльності й акцизногозбору, котріз`явилисялише із 1992 р.


                                                                                                       >Табл. 1.

>Питома вагинадходженьдеякихподатків взагальнійсумінадходжень дозведеного бюджету України.

                                                      1990  1991         

1992 1993 1994 1995
>Податок із обороту 28.2 21.4 - - - -
ПДВ - - 31.4 34.7 25.0 20.3

>Податок наприбутокпідприєм 26.8 29.1    

>ств таорганізацій                         

- - - 19.2

>Податок надоходипідприємств - -

таорганізіцій

17.9 33.0 27.4 -
>Прибутковийподаток із громад. 8.9 12.1 9.2 5.8 6.5 6.6
>Акцизнийзбір - - 3.8 5.1 3.3 1.9

>Доходи відзовн.-екон.діяльн. - -

- 4.0 1.7 2.4

>Відрахування до фондуліквід. - 3.5   

>наслідківвідЧорноб.катастроф.

8.0 5.0 4.6 5.0

>Відрахування доПенсійного - -   

фонду 

- - 17.7 18.5

>Окрім того , вЗаконі УСРР “ Про системуоподаткування ”, що бувприйнятий у 1991 р., не було бвизначено системумісцевихподатків.Вона буввизначеналише вЗаконі України “ Провнесеннязмін йдоповнень до Закону УСРР”. “ Про системуоподаткування ”прийнятому на початку 1994 р. порівняно з Законом 1991 р. зперелікузагальнодержавнихподатків тазборів було бвиключено :

nподаток наприбуток

nподаток наприбутокіноземнихюридичнихосіб віддіяльності в УРСР

nподаток із обороту

nподаток на фонд оплати роботиколгоспників

nлісовий дохід

nподаток наекспорт таімпорт

>Водночас вперелік було б введено 9 новихподатків,обов`язковихплатежів тазборів,зокремавнески до фондусоціальногострахування,ліквідаціїнаслідківЧорнобильської катастроф,Пенсійного фонду таінші.

>Перелікзагальнодержавнихподатків таіншихобов`язковихплатежіввизначено у з статтею 14 названого Закону.Вінвключає 19податків.Перелікмісцевихподатків тазборів на територї Українимістить 15найменуваньподатків тазборів.

>Другою причиноюзміниструктуриподатковихнадходженьє залежністьподатковоїсистеми відтрансформаційнихпроцесів векономіці.

>Міждієюпершої тадругої заподійєпевнаузгодженість йводночассуперечність.Якщо нормапов`язана зспробою свідомішоговпливу наформуванняподатковоїсистеми, то другавідображаєуспіх чиневдачу цоговпливу.

>Нестабільністьподатковоїсистемипроявляється взмінахсистеми законів, але йтакож вчастихзмінах, щовносяться дозмісту самих законів.

>Серйознікорективипроводилисящодобазовихподаткових,зокрема, Закон України “ Прооподаткуванняприбуткупідприємств ”прийнятого 22травня 1997 р. ВРУ “ Провнесеннязмін йдоповнень в Україну “ Прооподаткуванняприбуткупідприємств””.Цим Закономпередбачається вводити надію із 1 июля поточного року йзастосувати прирозрахунках з бюджетом,починаючи іздоходів йвитрат, щоотримані іпроведені із 1 июлянинішнього року.

Закономзапропонованопримусовоновийпідхід дооподаткуванняінноваційного фонду,внесених вдержавнийреєстрздійснюється урозмірі 50%діючої ставкиприбуток відреалізаціїінноваційноїпродукції. Ставкадіє Перші 3 рокта послереєстраціїінноваційноїпродукції.Доходиотримані відстраховоїдіяльностіобкладаютьсяподатком урозмірі 3%.Доходиотримані відстрахування йперестрахування життя,звільнені відоподаткування.

Закономтакож передбачене, що із 01.07.97. по 01.01.2002 року 1.5%суминеоподатковуваногоподатку наприбутокперераховується доспеціальнихрахунківмісцевихбюджетів дляфінансуваннябудівництва таіншихцілей.

>Крім того, із 1997 р. послеприйняття законопроекту “ Проподаток на грішну землю ” Закономподатку наприбутокпризначаєтьсявведеннянорми, поякійподаток наприбутоксільськогосподарськихпідприємстврозраховуються якрізницяміжрозрахованимподатком наприбутокподатком на грішну землю. За закономдоходинерезидентівотримуються відджерел в Україні, котрістягуються заставкою 30% (>раніше - 15%). Ставкаоподаткування приперестрахуванніризиків нерезидентамискладала 10%. Сумадоходівнерезидентів, Якасплачувалась резидентами яксплатавартостіфрактовкитранспортнихзасобів -6%.

З 01.10.97 р.вступає з Закон України від 03.04.97 р. №168/97-ВР

“ Про ПДВ ”, державзмістомнововведеньєперш наперелікплатниківподатку :

n особа, котра протягомбудь-якогоперіоду заостаннійрікпребільшивнеоподаткуванниймінімумдоходівгромадян (тепер 10 200 грн. ) до тогочислі :

n особа, Яка ввозити (>пересилаєтовари намитнутериторію України чиотримує від нерезидента роботи (>послуги для їхньоговикористання чипотреби намитній тер. України завиключеннямфізичнихосіб,незареєстрованих якплатникиподатку, ввипадку коливказаніфізичні особиниввозятьтовари воб`ємах, непідлягаючихоподаткуваннювідповідно дозаконодавства;

n особа, Якапред`являєпослуги,пов`язані із транзитомпасажирів чивантажів черезмитнутериторію України .

До числаплатниківподаткувідносятьсятакож особа,відповідальна завнесенняподатку до бюджету пооб`єктахоподаткуваннязалізничного транспорту.

Закономвводяться Єдиний для всіхкатегорійплатниківподаткупідприємств -виробників;підприємствторгівлі,крімкомісійнихзаготівельних,снабженсько-збутових,оптових,іншихздійснюючихпосередницьку діяльність;фізичнихосібнезалежно відвалютирозрахунків ( внаціональній чиіноземній ), порядокобчислення йсплати ПДВ

>Змінюється порядокобчислення ПДВімпортнихтоварів. Узалежності від видуімпортуємихтоварів й статуту підприємстваімпортеравиявляються тривидирозрахунків із бюджет:

1.Обов`язковасплатаподатку.Здійснюється приввезенні намитнутериторію Українипідакцизнихтоварів.

2. Оплата побажаннюплатникаможездійснюватися шляхомпред`явленняподатковим органаммитного контролю простого векселі,забезпеченогопідтвердженнямкомерційного банку.

3.Тежсаме, що й в іншомуваріанті, ізтієїлишерізниці, щозамістьпідтвердженнякомбанкувисокий статусплатникапідтверджуєподатковий орган.

Узв`язку із переходом значносплатиподатку , атакожособливостяхвизначенняоподаткування обороту,платникамиподатку станом на 01.01.97 р. винен бутиздійсненийодноразовийперерахунок торб кредиту й торбподатковихзобов’язань. При цьому сумаподаткового кредитуплатників ПДВвиплачених чинарахованих узв`язку ізотриманням чисамостійновиробленихосновнихфондів, невведених вексплуатацію, а сумаподатковихзабо-в`язаньпідвищується на суму ПДВ навартістьвідвантажених, але й несплаченихтоварів.

Закон України “ Провнесеннязмін йдоповнень до Закону України “ Про плату за землю” розпочатидію із 01.01.97 р.Вжевизначенірозміри й порядок плати завикористання земельніресурсів,направленняотриманихкоштів , атакож відповідальністьплатниківподатку заправильністьобчислення йсвоєчасноїсплати земельногоподатку.

>Використанняземлі в Українієплатним.Власникиземлісплачуютьземельнийподаток. Заземельні ділянки, наданіі воренду ,сплачуєтьсяорендна плата.

Оплата ж землю -цеземельнийподаток таорендна плата.Визначена взалежності відгрошовоїоцінки земель.

Ставка земельногоподатку із земельнаселенихпунктів,грошоваоцінка які проведена,встановлюється один% від їхньогогрошовоїоцінки, завиключенням земельніділянок, котрівказані згідно із Законом.

>Цей Законзначнорозширивперелікпільгвідносносплати земельногоподатку .Платники, якістосуютьсяпільгиповинні знаті їхнього;обов`язкововраховувати приобчисленні йсплаті цогоподатку.

>Згідно Закону,земельнийподатоксплачуєтьсярівнимичастинами.Власникамиземлі йземлекористувачами -виробникамисільськогосподарськоїпродукції йгромадянами до 15 июля й 15 листопаду.Переплаченісумиподаткупідлягаютьповерненнюплатнику по йогописьмовійзаяві чи по йогобажаннюзараховувати досплатиподатку занаступнийрік.

>Податкова система виннастворюватинормальніумови длявиробничої йфінансовоїдіяльностіпідприємств йгосподарств, атакож всіхіншихвиробниківматеріальних благ. Черезподатковуполітику державастимулює як окремихтоваровиробників, то йрозвитокпродуктивних наснаги в реалізаціїцілому.

Уминуломуподаткисплачувались із обороту.Післяпроголошення курсу наперехід доринковоїекономікиподаток із обороту було бскасовано.Пільги ізоподаткуваннямалихпідприємств такооперативів було бскасовано, авведення ПДВзбільшуваловитрати навиробництво прикожномуоборотікоштів на суму ,призначену дляперерахування до державного бюджету. Уумовахфінансовоїнестабільності,інфляції танеплатежівцешвидкопризвело догостроїнестачіоборотнихзасобів,загальмувалорозвитоквиробництва йдовершилозруйнуванню легального малогобізнесу,який лишепочаврозвиватися, а державномусекторі - докатастрофічного спадувиробництва.

У Українимаємісцекатастрофічнезниженняекономічноїефективностіфункціонуваннягосподарського комплексу, якуєосновною причиноюзменшеннягрошовихнадходжень до державного бюджету. І хоч в усіх можнавіднести нанегативнийвпливнедосконалоїподатковоїсистеми,однактребавизначити, що вонаспрямована намаксимальневилученнядоходівгосподарюючихсуб`єктів, ацепозволяє їхньогоможливостейнарощувативиробничіпотужності йзбільшувати своїгрошовідоходи.

>Податок наприбуток та ПДВ, котрісплачують підприємства, непідвищують їхніфінансовоїстабільності й несприяютьпріоритетурозвитку підприємствавзагалі, амалихзокрема.Внаслідок цогобільшістьмалихпідприємств, котрі неможутьконкурувати із великими, невідповідають усімвимогамфінансових йправових норм, котрідуже частозмінюються. ПДВполягаєтягарем не так на підприємства, але й і на населення.Ще лишекупуючиматеріали,сировину й всеінше , щонеобхідно длявиробництваготовоїпродукції,кожнепідприємствозмушенепереплачувати 20% понадціну, смердотійдуть до бюджету держави.Така формавилучення ПДВєнесправедливоющодо підприємстваоскількиоподатковуються недоходипідприємств, а їхньоговитрати навиробництвопродукції.

Алі хочпідприємствоперераховує до бюджету лишерізницюміжсплаченими йотриманими сумами ПДВ, арештуплатять сампокупціпродукції, підприємствавиступають не лише якплатникивласногоподатку, але й й як йогозбираючи із населення.

>Цілком природно, що ПДВ,підвищуючиціни, увеликіймірівпливає наекономіку країни,оскількикористується не лишевиробництво, але й іспоживання, щостворюєсприятливіумови дляпроникненняіноземнихтоварів навнутрішнійринок України.

>Підприємства Україниповинні матірзначнобільшіоборотнізасоби для забезпечення нормальногофункціонуваннявиробничогопроцесу, ніжаналогічні підприємства віншихкраїнах світу.Податок намайноможепризвести доліквідаціїбагатьохнизькорентабельнихпідприємств йцехів, аподаток на грішну землю - догосподарськоїдіяльності тихийсільськогосподарськихпідприємств, котрізнаходяться внесприятливих дляземлеробства йтваринництваумовах.

                     


3.Основніположенняоподатковування в Україні

>Податкова система Українибудується понаступнимосновних принципах.

1.Обов'язковість оплатиподатків,зборів йіншихобов'язковихплатежів.Даний принципприпускає, щокожнаюридична чифізична особазобов'язанабрати доля вфінансуваннідержавних потреб шляхомсплатиподатків,зборів йіншихобов'язковихплатежів.

2.Стимулюванняпідприємницькоїдіяльності іінвестиційноїактивності шляхомупровадженняпільговогооподатковування, щоспрямовано нарозвитоквиробництва.

3.Соціальнасправедливість.Цей принципприпускає, щовстановленняподатків,зборів йіншихобов'язковихплатежіввиробляєтьсявиходячи ізнеобхідностіфінансуваннявитрат держави,визначених притвердженні державного й місцевогобюджетів.Податкова система має неможе бутитвердої кого йліберальної дляіншихплатниківподатків.

>Даний принципспрямований напідтримкумалозабезпеченихшарів населення шляхомупровадженнядиференційованого йпрогресивногооподатковуваннягромадян. Привстановленніподатків,зборів йіншихобов'язковихплатежів вартовиходити ізнеобхідностізменшеннярозміруподатковоговилучення.

4.Рівнонапруженість йпропорційність. Принципприпускаєвстановленнязобов'язань до бюджету ізурахуваннямможливостейплатників йрезультатів їхньогодіяльності шляхомзастосуванняєдиних чидиференційованих ставокоподатковування.

5.Рівність йнедопущенняяких-небудьпроявівподатковоїдискримінації.Даний принципприпускає, що привизначеннізобов'язань посплатіподатків,зборів йіншихобов'язковихплатежівнеобхідно забезпечитиоднаковийпідхід досуб'єктівгосподарювання.

6.Економічнадоцільність. Принципприпускає, щовстановленняподатків,зборів йіншихобов'язковихплатежіввиробляється наосновіпоказниківрозвиткуекономіки України,їїфінансового стану.

7.Стабільністьподатковогозаконодавства.Даний принципприпускає, щозагальнийрівеньоподатковування,розміри ставокподатків, порядоквизначеннябазиоподатковування йподатковихпільгповинні бутинезміннимипротягом бюджетного року.

8.Рівномірністьсплати. Принципприпускає, що для забезпеченнярівномірногонадходження до бюджетузасобівсплатаподатків,зборів йіншихобов'язковихплатежів виннавироблятися увизначенийтермін.

9.Гнучкість. Принципвизначає, щоподатковезаконодавствоповинневчаснореагувати назміни всоціально-економічномужитті держави безпорушеннястабільностіподатковогозаконодавства.

10.Інфляційнанейтральність.

11.Недопущенняподвійногооподатковування саме йогооб'єктаоподатковування.

12.Гласність.Даний принципприпускає, щощорічновизначеноювиконавчоювладоюофіційнопублікуютьсязведення просумизібранихподатків,зборів йіншихобов'язковихплатежів й проїхнювитрату.

13.Ефективністьадміністрування. Принципприпускає, що процедураподатковихстягнень винна бути максимальнопростій дляплатниківподатків,зборів йіншихобов'язковихплатежів.

14.Приступність йоднозначністьтлумачення нормподатковогозаконодавства.

15.Підтримкаграницьустановленоїкомпетенції довстановлення й послескасуванняподатків,зборів йіншихобов'язковихплатежів.


>Висновок

>Однієї ізголовних завдань переходу України доринковоїекономікиєстворенняефективноїподатковоїсистеми, щозабезпечувала брозвитокнародногосподарського комплексу країни,відповідним чиномрегулювалаекономічнівідносини.

Системаоподатковування винна бутипобудована таким чином,щобсприятивиробничоїдіяльності,стимулюватиформуваннязасобів напріоритетнихнапрямкахекономічного йсоціальногорозвитку.

>Податкова система України —цесукупністьзагальнодержавних ймісцевихподатків,борів йіншихобов'язковихплатежів,стягнутих убюджети і удержавніцільовіфонди, атакожпринципів, форм їхньоговстановлення, чизамінискасування порядку їхньогочислення, оплати йстягнення,включаючиорганізацію роботи ізїхнього контролю.


Списоквикористаноїлітератури

1. Закон України “Про системуоподаткування ”.

2. В.П. Завгородній. Податки і податкова контроль України.


Схожі реферати:

Навігація