Реферати українською » Экономика » Планування собівартості готової реалізованої продукції


Реферат Планування собівартості готової реалізованої продукції

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>ДОНЕЦЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙТЕХНІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту йгосподарського права

>КУРСОВАРОБОТА

за курсом «>Плануваннядіяльності підприємства»

на задану тему:

«>Плануваннясобівартостіготовоїреалізованоїпродукції»

2006


>РЕФЕРАТ

>Пояснювальна записка докурсової роботи:стор., 6джерел., 3 табл., 5додатків.

Мета роботи –оволодінняметодикоюпроведенняаналізусобівартостіпродукції підприємства, атакожвиявленнязаходівщодоїїзниження.

>Об'єктомдослідження привиконанні роботиє АП «Шахтаім.О.Ф.Засядька»

Данакурсова роботапризначена длярозкриттяосновнихпитань поплануваннюсобівартостіпродукції, атакожзниженнюсобівартості. Узагальномувидісобівартістьможе бутивизначена як представлена угрошовомувираженівеличиниресурсів,використаних упевнихцілях.Описуютьсяможливі заходь, щоможливо провести напідприємстві длязниженнясобівартості, атакождодаєтьсячисловийрозрахунокефективностіїхньогозастосування.

Методдослідження –техніко-економічніпоказники роботишахти за2000–2004рр., атакождодатковаінформація із планового відділення, щодаєможливість длязагальної характеристикиплануваннясобівартості вумовахданого підприємства.

ШАХТАІМ.О.Ф.ЗАСЯДЬКА,ПЛАНУВАННЯ,СОБІВАРТІСТЬ,АНАЛІЗ,ВИТРАТИ,ЕФЕКТИВНІСТЬ,ЗАХОДИ,ЗНИЖЕННЯ,ВИТРАТИ,ПРОДУКЦІЯ,ЕКОНОМІКА,ФОНДИ


>ЗМІСТ

>Вступ

1. Коротка характеристика АП «Шахтаім.О.Ф.Засядька»

2.Аналізплануваннясобівартостіпродукції

3.Розробказаходівщодозниженнясобівартостіпродукції

4.Плануванняпоказників послевпровадженнязаходів

>Висновки

>Перелікпосилань

>Додаток 1

>Додаток 2

>Додаток 3

>Додаток 4

>Додаток 5


>ВСТУП

>Темпизмін умів й збільшенняобсягу знань усьогоднішньому світінастількивисокі, щоплануванняпредставляєтьсяєдиним способом формальногопрогнозуваннямайбутніх проблем йможливостей.Вонозабезпечуєорганізаціюзасобівстворення планудіяльності як наперспективний, то й напоточнийперіоди йдає основу дляприйняттяуправлінськихрішень.Планування,оскільки воно та дляформулюваннявстановленихцілей йрозробцішляхівїхньоїреалізації,допомагаєстворитиєдністьзагальнихцілейусерединіорганізації й тім самимєорганізуючимпочатком удіяльності підприємства.

>Собівартістьпродукції –це один ізнайважливішихкомплекснихпоказників роботи підприємства,оскількисамевінхарактеризує усісторони йогодіяльності.Розробці плану пособівартостіпередуєтехніко-економічнийаналізгосподарськоїдіяльності підприємства й йогоструктурнихпідрозділів,головнимзмістомякогоєвиявленняшляхівудосконалюванняорганізаційно –технічногорівнявиробництва,ліквідація втрат відшлюбу, всіхневиробничихвитрат йвтрат.

>Ціль роботи –оволодінняметодикоюпроведенняаналізусобівартостіпродукції підприємства, атакожвиявленнязаходівщодоїїзниження.

>Об'єктомдослідження привиконанні роботиє АП «Шахта ім. О.Х.Засядька».

Методдослідження –техніко-економічніпоказники роботишахти за2000–2004рр., атакождодатковаінформація із планового відділення.

>Завданням іочікуваним результатом якщозниженнясобівартостіпродукції ізодержаннямекономії.


1.КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА АП «ШАХТАІМ.О.Ф.ЗАСЯДЬКА»

Короткийопис АП «Шахта ім. О.Х.Засядька».

Шахта “Гілка Глибока“ бувзакладена в 1949році у проекті,розробленомуінститутом “Південдіпрошахт“ набазігеологічногозвіту,складеногоколишнім трестом “>Донбассуглеразведка” у 1946році ізпроектноюпотужністю 1200 т. тонн урік.Почалаексплуатуватися із 31грудня 1958 року. У 1963роцішахтіпривласненеім'яО.Ф.Засядька.

За результатамизборіворендарівшахти ім.О.Ф.Засядька напідставі законів України «Пропідприємство», «Проорендумайнадержавнихпідприємств йорганізацій», договороморенди №Д-1727 від 16.12.92,Положенням проорганізаціюорендарівпідприємство «>Шахти ім. О.Х.Засядька»єоренднимпідприємством.

>Гірськийвідвідшахтиім.О.Ф.Засядька вадміністративномувідношеннірозташований на територїКиївського районумістаДонецька,Червоногвардійського районумістаМакіївки йЯсиноватського районуДонецькоїобласті.

Надрашахти належатиМУП України.

Уекономічнихвідносинах шахтарозташовані врайоні із добророзвитийметалургійною йкоксохімічноюпромисловістю йвигіднимположеннямстосовнозалізничнихмагістралей.

>ОсновнимиспоживачамивугілляєМаріупольський КХЗ йДонецький КХЗ.Збагаченнявугіллявиробляється на ЦЗФКиївська,вхідної у складшахтиструктурнимпідрозділом.Електроенергією шахтазабезпечується ізмережі “Донбасенерго”.

>Поверхня шахтного поляперетинаєрікаКальміус ізпов'язаними із нею балками. По балках ізводотокамитягнутьсязаболочені ділянки й ставки. У основномурельєфмісцевостіярово-балковий уцілому із невеликимзниженням напівдень ізоцінками +260 до +>220м.

На територїгірськоговідводурозташованітерикони старихзакритих шахт (>ш. “>Володимир”,ш. №12Ф.Кону,ш.№2Ф.Кону,ш.їм. Горького,ш.№4 ім. Горького,ш.№1-7Ветка,ш.№4 “Гілка” –усього 9териконів) йдіючийтериконшахти ім. О.Х.Засядька. Зсумарнимобсягомвідвалів -16855100 м3.

>Геологічна характеристика шахтного поля.

Надра шахтного поляскладенівідкладеннямизвитий З25, З26, З27 й З31,перекритіпалеоген-неогеновими “>четвертиннимивідкладеннями”.

Поскладностітектонічної приміщенняродовище (>шахтне полі)віднесено допершоїгрупи.Загальнеспокійне,близьке домоноклинальномузаляганнявідкладень,ускладнено великимитектонічнимипорушеннями йсеріямидрібних, але йце недодає приміщення шахтного поляблоковоїструктури.

Характеристикавугільнихпластів.

>Промисловавугленосність умежах шахтного поляприсвячена довідхиленьзвиті З27, З26, З25, у якізнаходиться 57вугільнихпластів йпропластків, 24 із нихмаютьробочупотужність назначнихплощах чи навсійплощі. Зпластівробочоїпотужності, на полішахтиоціненінаступні: М81, М51, М41, М40, М3, М2, Л81, Л8, Л71, Л4, Л3, Л21, Л1У, Л1, Л1М, До8, До7, До61, До51, До5. У годинурозробляютьсяпласти М3, Л81, Л71, Л1, До8 (заданими на 2000рік).

>Основнітехнічнірішення порозвиткушахти.

>Розміри шахтного поля попадінню 6000–6500метрів, попростяганню 4600–5000метрів.Гірські роботиведуться наглибині 700–1300метрів. У годинуплощашахтискладає 71 тис.гектарівпаханоїземлі.

>Шахтне полірозкрите 7вертикальнимистовбурами.

Схемапідготовки шахтного поля –панельна.

Порядоквідпрацьовуваннязапасів шахтного поля –спадний.

Шахтазабезпечена усімнеобхіднимустаткуванням йфахівцями длявиконанняробіт.

Уроботізнаходяться 6комплексно-механізованихочиснихвибоїв,обладнаними комплексамиКМ–87 йКД–80.

Схемапідготовкипластів –панельна.

Система розробки пласта М3 –стовпова попростяганню призворотномуході йсуцільна попадінню при прямомуході (>розвантажувальна лава).

Система розробкишарівЛ1 йЛ71 –стовпова, ашарівК8 йЛ81 –суцільна.

>Підготовчіпольовівиробленняпроводятьсябуровисаджувальним способом ззастосуваннямпородонавантажувальними машинПНБ–3Д,2ПНБ–2,1ППМ–5,ППМ–4У; длябуравленняшпуріввикористовуються установкиБУЗ–3Т іБУЗ–1М.Пластовіярусні штрекипереводяться комбайнами4ПП–2М іГПКО.

Дляподальшогорозвиткушахти, у зв'язку іздоробкою пласта М3,початапідготовка пластаЛ4.

Пластнамічаєтьсярозкритиконвеєрним йвентиляційнимквершлагами ізпохилихконвеєрного йвентиляційногоквершлагів й із центрального йвідкаточного штреку р.802м.відкаточнимквершлагом.

>Відпрацьовування лав по пластуЛ4 й подалівідпрацьовування лав по пластуК8намічається попрогресивнихтехнологічних схемахСПОРВ зупровадженням новихкомплексівЗКД–80.

>Преміювання трудящих.

>Робітники завиконану роботуодержуютьпремії. АП “Шахта ім. О.Х.Засядька“маєсвоєюметоюпосиленнястимулюваннявисокопродуктивної роботи й забезпеченняєдиногопідходу доорганізаціїпреміюванняпрацівниківшахти.

>Преміяєнайважливішоюскладовоючастиноюзаробітної плати як попризначенню, то йрозмірам послеосновноїчастини, щонараховується завідряднимирозцінками,тарифним ставками й окладів.Вонадозволяє шляхомвиділеннячастинизасобів іздоходів підприємствастимулювати в трудящихпрагнення до болеепродуктивної роботи,розвиватипрофесійнінавички,підвищуватиініціативу вроботі,формуватитворче ставлення до роботи.

>Підставою длянарахуванняпреміїєданістатистичної йбухгалтерськоїзвітності, оперативногообліку й лабораторного контролю,данімаркшейдерськихвимірів йактівприйманнявиконанняробіт.

>Способиформуваннярівнязаробітної плати по всіхпрофесіях йгрупам трудящих нашахтінацілені наоб'єднання їхньоготрудової йгосподарсько-економічноїдіяльності до системи,орієнтовану надосягненнянайкращихкінцевихрезультатівдіяльності підприємства.Виходячи ізфінансово-економічнихможливостей підприємства,визначаєтьсярівеньзаробітної платиробочихведучихпрофесійвиробничихпідрозділівшахти, щозабезпечуютьорганізаційно0виробничу основуфункціонування підприємства.

Оплата роботивідрядно -оплачуванимпрацюючих (>прохідники, ГР поРГВ)виробляєтьсявідповідно дорозцінок,отриманими напідставіпроведенняхронометражнихспостережень йзатвердженимикерівництвом йпрофспілковимкомітетомшахти.

>Нарахуванняпремії (>індексації) погодинно –оплачуваних працівникамшахти й працівникам,оплачуваних згіднопосадовихокладів,виробляється взалежності відрівнякоефіцієнтівспіввідношеннязаробітної платиданоїпрофесії добазовоїзаробітної плати,затвердженої йпогодженої ізпрофспілковимкомітетомшахти.

>Виробничапотужністьшахти

>Аналізуючиосновнітехніко-економічніпоказники роботишахти за2000–2004р. (>додаток 1), можнапроаналізуватидинамікуосновнихпоказників роботишахти:

1.Спостерігаєтьсяріствидобуткувугілля із4071,2т.тн. до 4330,6 т.тн. із2000р.по2004р. (>фактичнізначення);

>2.Чисельність трудящих ізрічнимиколиваннями на вушко2000р.склала 10969,0чол., але в вушко2004рсклала 11690,0чол. Алі за весьрозглянутийперіод (2000–2004 рр.)спостерігається збільшеннячисельності.Самевелике воно тасклало 13770,0чол. у2003р.

3.Середньомісячнапродуктивність роботиробітників повидобутку порокахтрохизменшується і у2004р.склала 45,3т/м.

>4.Ціна1ттоварноїпродукції воптовихцінахдуже зростанні. У2004р. вонсклала 195 грн., хоч на вухо2000р вонаскладала 166,87 грн.

2.АНАЛІЗПЛАНУВАННЯСОБІВАРТОСТІПРОДУКЦІЇ

>Попит, як правило,визначаємаксимальнуціну, щопідприємствоможезапросити упродовж свогопродукцію.Мінімальнацінавизначаєтьсявитратамитоваровиробника, щовіннесе привиробництві йреалізаціїпродукції.Будь-якепідприємствопрагнепризначититакуціну, Яка бцілкомпокривалавитрати навиробництво йреалізаціюпродукції й давалаприбуток,необхідний для забезпеченняконкурентноздатності йвинагороди заприкладенізусилля йризик.

>Собівартістьробіт чипродукції –цевитратиорганізації навиконанняцихробіт чивипускпродукції.Вонавідбиваєефективністьвикористання всіхресурсів: машин,устаткування ііншихосновнихфондів,матеріальних,трудових йіншихресурсів.Розрізняютькошторисну,планову йфактичнусобівартість.Кошториснасобівартістьробіт чипродукціїявляє собоювиражені вгрошовійформівитратиорганізації навиконанняробіт чиодиницюпродукції.Вонаскладається ізвитрат на оплатурезультатівминулої роботи (>сировини,напівфабрикатів,енергії,амортизаціїосновнихфондів йін.ресурсів) йвитрат на оплатузновувитраченого (назаробітну плату,включаючинарахування)

>Плановасобівартістьвизначається накоженпланованийперіод ізурахуваннямзапланованихзавдань позниженнюсобівартості.Вонавстановлюється шляхомтехнико-економічнихрозрахунківвиходячи ізконкретних уміввиробництва.Плановасобівартістьвизначаєрівеньприпустимихвитрат навиробництвопродукції впланованийперіод.

>Фактичнасобівартістьвиконанняробіт чиодиниціпродукціївідбиває вгрошовійформіусіфактичнівитратиорганізації, у томучисліштрафи, пені,утратиматеріалів й т.д.Зіставленняфактичноїсобівартості ізплановоїдозволяєвизначити, чи неперевищенийорганізацієюрівеньпередбаченихвитрат, атакожоцінитиефективністьїїдіяльності.Враховуються яквиробничівитрати навиконанняробіт чивипускодиниціпродукції, то йневиробничі.Виробничиминазиваютьнеобхіднівитрати, щовипливають ізіснуючихтехнологій йорганізаціївиробництва, аневиробничими - тих, якієнаслідкомпорушеннятехнологій,низькогорівняорганізаціївиробництва,недотриманнядоговірних йінших умів й т.д.

>Планування іоблікпоказниківсобівартостінеобхідноробити по всіхгрупахробіт йвсійноменклатуріпродукції, щовипускається.

Дляобліку йплануваннявитрат навиробництвозастосовуєтьсянаступнакласифікація.

Поекономічнихелементахусівитратиподіляються навитратиоборотнихфондів (>сировина,матеріали,паливо,енергія) йвитратиосновнихвиробничихфондів (>амортизація), атакожвитратиживої роботи (зарплата ізвідрахуваннями насоціальнестрахування,пенсійний фонд,обов'язковемедичнестрахування) таін.Цякласифікаціявитратвикористовується прирозрахункусобівартостіпродукції длявизначеннявеличиниоподатковуваногоприбутку,тобто прирозрахункукошторисувитрат не так навиробництвопродукції, але й йїїреалізаціювідповідно до «>Положення про складвитрат повиробництву йреалізаціїпродукції (>робіт,послуг), щовключаються всобівартістьпродукції (>робіт,послуг), й про порядокформуванняфінансовихрезультатів, щовраховуються приоподаткуванніприбутку».

Покалькуляційнихстаттяхвитратигрупуються поїхнійролі увиробництвіпродукції –витрати наведеннятехнологічногопроцесу повиготовленнюодиниціпродукції йвитрати накерування іобслуговуваннявиробництва. Цеугрупованнязастосовується прикалькуляціїсобівартостіпродукції.

Поспособівіднесення насобівартістьвизначеного видупродукціївитратиподіляються напрямі йнепрямі.Прямівитратизв'язані ізвиробництвомвизначеного видупродукції йбезпосередньовключаються всобівартістьконкретноїпродукції (зарплатавиробничихробітників,основніматеріали іінші).Непрямівитратизв'язані ізроботою цеху чи підприємства вцілому й неможуть бутибезпосередньовіднесені насобівартістьконкретноїпродукції (>витрати назміст йексплуатаціюустаткування, назмістапаратакерування іінші).

Поступенізалежності відобсягувиробництваусівитратиподіляють наумовно-перемінні іумовно-постійні. Доумовно-перемінноговідносятьсявитрати, щозмінюютьсямайжепропорційнозмініобсягувиробництва (>виробнича зарплата,технологічнепаливо,основніматеріали).Умовно-постійнівитрати незмінюються чизмінюютьсянезначно призбільшеннівипускупродукції (зарплатапрацівників цеху,заводоуправління,витрати наутриманнябудинків йінші).

>Зниженнясобівартостіпродукціїозначаєекономіюупредметненої йживої роботи йєнайважливішимчинникомпідвищенняефективностівиробництва, зростаннюнагромаджень.

>Плануваннязниженнясобівартості напромисловихпідприємствахздійснюється увідповідність з. характеромвиробленоїпродукції йзастосовуванихпоказниківсобівартості.

>Виявленнярезервівзниженнясобівартостіповиннеспиратися накомплекснийтехніко-економічнийаналіз роботи підприємства:вивченнятехнічного іорганізаційногорівнявиробництва,використаннявиробничихпотужностей йосновнихфондів,сировини йматеріалів,робочоїсили,господарськихзв'язків:

•зниженнясобівартостіпорівнянноїтоварноїпродукції;

•зниженнявитрат гривнютоварноїпродукції;

•зниженнясобівартостіпродукції потехніко-економічних чинниках;

•зниженнясобівартостіпродукції по окремих чинниках.

>Розглянемо подокладнішезниженнясобівартостіпродукції по окремих чинниках.

Уціломусобівартістьпродукціїскладається ізматеріальнихвитрат,витрат навиплатузаробітної платиробітником йкомплексними статямивитрат.Збільшення чизменшеннявитрат покожнімелементівикликає чиподорожчання, чизниженнясобівартостіпродукції. Тому прианалізітребаперевіритивитратисировини,матеріалів,палива іелектроенергії,витрати назаробітну плату,цехові,загальнозаводські ііншівитрати.

>Економія відзниженняматеріальнихвитрат (Егем)визначається поформулі:

 (2.1)

де М0 й М1 – нормавитратисировини,матеріалів,палива,енергії наодиницюпродукції до й послепроведеннявідповідного заходженню;

Ц –цінаодиницісировини,матеріалів,палива,енергії;

У1 –кількістьпродукції, щовипускається із моментупроведеннязаходів докінцяпланованого року.

>Витрати назаробітну платувиробничихробітниківвідбиваютьбезпосередньо встаттяхвитрат.

Томуаналіззаробітної плати,насамперед,робиться позагальномуїїфонді й фондам окремихкатегорійпромислово-виробничого персоналу підприємства,незалежно від того, у якістаттяхвідбитацязаробітна плата.Післявиявлення причин, щовикликализміну (>відхилення) фондузаробітної плати окремихкатегорійпрацівників, можнавизначити,якоюміроюцівідхиленнявплинули нарізні з статтеюсобівартостіпродукції.Відхилення від плану фондузаробітної платинеобхідноскорегувати на відсотоквиконання планувипускупродукції,обчислитивідносневідхилення від планового фондузаробітної плати. При цьомутребавраховувати, щопідвищеннявипускупродукціївпливає назаробітну плату не всіхкатегорійпрацівників.Якщо жвраховувати й тихобставини, що фондзаробітної платипромислово-виробничого персоналузмінюєтьсяпропорційнообсяговіпродукції, щовипускається, лише поробітниках-відрядниках, тівідноснаекономія неможе бутиобчислена фондузаробітної платиІТП,службовців,МОП,учнів й персоналуохорони.

Великийвплив наефективність роботи підприємства й навитрату фондузаробітної платиробитьвикористаннязасобів напреміюванняробітників.Аналізефективностіположень пропреміюванняробиться шляхомзіставленнядодатковоотриманогоприбутку відреалізаціїпродукції чиекономії відзниженняїїсобівартості ізвитратами напреміювання.

>Зниженнясобівартостіпродукції багато вчомувизначаєтьсяправильнимспіввідношеннямтемпів зростаннюпродуктивності роботи й зростаннюзаробітної плати.Рістпродуктивності роботиповиннийвипереджатирістзаробітної плати,забезпечуючи тім самимзниженнясобівартостіпродукції.

>Зменшеннявитрат назаробітну плату йвідрахувань у фондсоціальногозахисту врезультатізниженнятрудомісткостіодиниціпродукції (Еге3)визначається втакийспосіб:

 (2.2)

деt0,t1 –трудомісткістьодиниціпродукції вгодинах до й послепроведення заходженню;

МС0, МС1 –середньогодиннатарифна ставкаробітника до й послевпровадження заходженню;

ЗПД –середній відсотокдодатковоїзаробітної плати дляданоїкатегоріїробітників;

>СЗ –встановлений відсотоквідрахування у фондсоціальногозахисту;

М1 – числомісяців із моментупроведення заходженню докінця року.

Прививільненніпрацівників, щознаходяться напогодиннійоплаті роботи,економіявизначається поформулі:

 (2.3)

де ЧУ –кількістьпрацівників, щовивільняються;

ЗМ –середньомісячна зарплатаданоїкатегоріїпрацівників;

М1 – числомісяців із моментупроведення заходженню докінця року.

>Зниженнясобівартостіпродукції зарахуноквпливузміниобсягувиробництвавизначається по формулах:

а)економія поумовно-постійнимвитратам (ЕгеП):

 (2.4)

деСб –собівартістьтоварноїпродукції в базисномуроці, р.;

 – темп зростаннютоварноїпродукції впланованомуроці впорівнянні ізбазисним, %;

УП –питома вагиумовно-постійнихвитрат усобівартостітоварноїпродукції базисного року, %.

б)економія наамортизаційнихвідрахуваннях (ЕгеА):

 (2.5)

де АТБ, АТ>ПЛ –загальна сумаамортизаційнихвідрахувань у базисному й плановомуперіодах, р.;

ТПБ, ТП>ПЛ –обсягтоварноїпродукції в базисному й плановомуперіодах, р.

3.РОЗРОБКАЗАХОДІВЩОДОЗНИЖЕННЯСОБІВАРТОСТІПРОДУКЦІЇ

Заходьщодозниженнясобівартостівиробництвапродукціїподіляються надвігрупи:зовнішністосовнодіяльностіорганізації, багато незалежні відїї, йвнутрівиробничі, щохарактеризуютьрівеньуправлінської роботи, й котріреалізуються самимпідприємством.

>Зовнішніфактори –це змінуцін наресурси іенергію,запровадження вдію новихзаконодавчихактів по роботи йзарплаті, пооподатковуванню й т.д.Ціфакторивстановлюютьзагальні «правилагри» у сферіуправлінськоїдіяльності.

>Внутрівиробничіфактори –цеполіпшеннявикористанняматеріальних йтрудовихресурсів,поліпшенняорганізаціївиробництва,технічногорозвитку,удосконалюванняпланово-економічної роботи йкеруванняпідприємством уцілому.

Прирозробці плану позниженнюсобівартостіповинні бутиврахованітакожфактори, щопідвищуютьвитрати навиробництвопродукції. Привиборіконкретнихзаходівщодозниженнясобівартостінеобхідноспланувати їхнього так,щобїхнєвиконаннязабезпечувалонаміченезниженнясобівартості напланованийперіод.

>Аналізуючи роботу АП «Шахта ім.О.Ф.Засядька» за2004р.запропонуємонаступні заходьщодозниженнясобівартості (див.таблицю 3.1).

>Аналізуючиданні іздодатків 1–5пропонуємо заходьщодозниженнядеякихпоказників ізметоюзниженнясобівартостіпродукції.


>Таблиця 3.1 – Заходьщодозниженнявитрат пособівартості за2004р. АП «Шахта ім. О.Х.Засядька»

№ в.п. >Найменування заходженню >Од.вим. >Обсяг >Ефективністьзаходів, тис. грн.
>рік У томучислі по кварталах
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 >Економіяелектроенергії кВт. р. урік 925 250,5 70,8 59,9 59,9 59,9
2 >Зменшеннячисельностіпрацівників
2.1 >Зменшеннячисельностідопоміжнихпрацівників >чол. 16 29,2 7,3 7,3 7,3 7,3
2.2

>Зменшеннячисельності

>працівників на зверху

>чол. 25 36,4 9,1 9,1 9,1 9,1
4 >Всього: 316,1 87,2 76,3 76,3 76,3

Уприведенійтаблиці заходь ізекономіїелектроенергіїносятьнеявний характер. Великучастинувитратскладаютьвитрати на оплату установленоїпотужностіелектроустановок. Великакількістьенергіївитрачається установками, робота які незалежить відвеличинивидобуткувугілля (>водовідлив,вентиляція,підземне йповерхневевисвітлення іін.).Цівитрати разом ізвитратами на оплату установленоїпотужності можнавіднести доумовно-постійнихвитрат.

>Поглиблемоаналіз заданими заходами (див.таблицю 3.2).

>Таблиця 3.2 – Програмуенергозбереження АП «Шахта ім. О.Х.Засядька».

№ в.п. >Найменування заходженню >Очікуванаекономія, КВт. год. >Термінвиконання >Економічнаефективність, тис. грн.
>Усього У цьомучислі по кварталами
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 >Оптимізація роботипідземного транспорту,системнетранспортуваннягірськоїмаси черезбункеринагромаджувачі. 652 163 163 163 163 1.01.04 89,5
2 >Удосконалюваннясистемивентиляції 60 15 15 15 15 1.01.04 18
>Усього 712 178 178 178 178 107,5

Призастосуваннівищенаведенихзаходівдосягаєтьсяекономія:

–електроенергії врозмірі 712 КВт. год. ізрічноюекономією 107,5 тис. грн.

– позарплаті ізрічноюекономією 59,4 тис. грн.

4.ПЛАНУВАННЯПОКАЗНИКІВПІСЛЯВПРОВАДЖЕННЯЗАХОДІВ

Назаключномуетапізробимоплануванняпоказників послевпровадженнязаходів. Дляплануванняпоказниківзаповнимотаблицю 4.1.Проведеморозрахунокекономії відскороченнячисельності:

1)Скороченнячисельностідопоміжнихробітників по АП «Шахтаім.О.Ф.Засядька»:

16>чол * 630грн. = 10080 грн.,

де 400грн. –середнязаробітна платадопоміжнихробітників.

2)Скороченнячисельностіпрацівників наповерхні:

20>чіл * 315грн. = 6300 грн.

де 315грн. –середнязаробітна платаробочіповерхні.

>Виходячи ізрозрахунковихданихприведених утаблиці 4.1розрахуємособівартістьпродукції послевпровадженнязаходів:


 (4.1)

деС/С –собівартість 1 твугілля, грн./т.;

З –загальнівитрати, тис.грн.(див.табл.4.1);

Д>ПЛ –плановийвидобуток зарік, тис.тн.

>Плановийвидобуток по АП «Шахта ім. О.Х.Засядька»приймеморівномуфактичномувидобуткові в2004р. урозмірі 4100,6 дляможливостіпорівняння.

>Собівартістьоднієїтоннивугілля складі:

>Отриманарозрахунковасобівартістьзменшилася на 6,3 грн./т упорівнянні зшахтноюсобівартістю (125 грн./т.).Тобтоупровадженнявищезапропонованихзаходівекономічнодоцільна.

>Економіязасобів приданомуобсязівиробництваможескласти 6,3*5900,6=37173,78 тис. грн.


>Елементивитрат >Витрати за планом підприємства тис. грн.. >Фактори й заходь, щовпливають назмінувеличинивитрат >Розрахунокзмінивитрат у плановомуперіоді >Плановівитрати покурсовийроботі, тис. грн.
>Постійні >Змінні >Усього >Постійні >Змінні >Усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Матеріальнівитрати:
у т.ч. -Матеріали, грн. 129368,8 129368,8 258737,6 129368,8 129368,8 258737,6
-паливо 7100,8 0 7100,8 7100,8 0 7100,8
-електроенергія 42016,7 30658 72674,7 див. табл. 3.1 72674,7-107,5=72567,2 40689 31878,2 72567,2
-послугивиробничого характеру 25693 18795 44488 25693 18795 44488
2.Витрати на оплату роботи 15698 13456 29154 див. табл. 3.1 29154-59,4=29094,6 17893,3 11201,3 29094,6
3.Відрахування насоціальні заходь 7221,1 6189,8 13410,9 Унаслідокскороченнячисельності 13410,9-79,8=13331,1 7050 6281,1 13331,1
4.Амортизація 56987,9 48129 105116,9 56987,9 48129 105116,9
5.Адміністративнівитрати 29456,0 0 29456,0 29456,0 0 29456,0
6.Витрати назбут 9450 8000 17450 9450 8000 17450
7.Витрати повикористаннюсировини 5890 5000 10890 5890 5000 10890
8.Інші 11267,0 0 11267,0 див. табл. 3.1 11267-5,9=11261,1 11261,1 0 11261,1
>Усього 340149,3 259596,6 599745,9 442189,8 258653,4 700843,2

>Таблиця 4.1 –Плануваннясобівартостіготовоїреалізованоїпродукції.


>ВИСНОВКИ

>Найважливішимузагальнюючимпоказником, щонайбільшеповновідображаєекономічнірезультативиробничоїдіяльності підприємства,єсобівартістьвидобуткувугілля.Розміривитрат навиробництвохарактеризують діяльність підприємства. Але вонивідображена робота колективу підприємства поекономічнійвитратіматеріалів,палива,електроенергії,зниженнювитрат роботи,підвищеннюефективностівиробничихпотужностей йосновнихфондів,удосконалюваннюорганізаціївиробництва роботи.Відвеличинивитрат навиробництвозалежитьрівеньсобівартостівидобуткувугілля йрентабельність роботишахти вцілому.

>Особливезначенняцейпоказникмає увугільнійпромисловості,однієї ізнайбільштрудомісткихгалузей.Упровадженнякомплексноїмеханізації,освоєнняновоїтехнології,техніки,поліпшенняорганізаціївиробництва.

>Зниженнясобівартостіпродукціїозначаєекономіюупредметненої йживої роботи йєнайважливішимчинникомпідвищенняефективностівиробництва, зростаннюнагромаджень.Плануваннязниженнясобівартості напромисловихпідприємствахздійснюєтьсявідповідно із характеромвиробленоїпродукції йзастосовуванихпоказниківсобівартості.

 >Виявленнярезервівзниженнясобівартостіповиннеспиратися накомплекснийтехніко-економічнийаналіз роботи підприємства:вивченнятехнічного іорганізаційногорівнявиробництва,використаннявиробничихпотужностей йосновнихфондів,сировини йматеріалів,робочоїсили,господарськихзв'язків.

Напідставізапропонованихзаходів на АП «Шахта ім. О.Х.Засядька» бувотриманарозрахунковасобівартість1твугілля врозмірі 125 грн./т.Розрахунковасобівартість на 6,3 грн./т.нижчефактичної.Річнаекономія приданомузниженнісобівартостіскладає 37173,78 тис. грн.Підводячипідсумки можнасказати, щозапропоновані заходь собівиправдують.


>ПЕРЕЛІКПОСИЛАНЬ

1)ПівнякГ.Г., БондаренкоВ.І.Проблемисталогорозвитку йбезпечноїексплуатаціївугільних шахт України//Вугілля України – 2003 - №2

2) Алексєєва М.М. Планування діяльності фірми:Учебно- методичний посібник.- М.: Фінанси істатистика,2000.-248с.

3) Ільїн А.І., СиницяЛ.М. Планування для підприємства: Навчальний посібник. У2ч.Ч.2.Тактичекое планування / Підобщ. ред. А.І. Ільїна.-Мн.:ООО»Новое знання», 2000.-416с.

4)Організаціяпланування йкеруваннядіяльністюпромислового підприємства. // под. ред. БухалаС.М. –2-і вид. До: 1989 –472с.

5) ОрловО.О.Плануваннядіяльностіпромислового підприємства.Підручник.- До.:Скарби,2002.-336с.

6)ТянР.Б.Плануваннядіяльності підприємства:Навчальнийпосібник.- До.:МАУП,1998.-156с.


Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Платоспроможність підприємства
  >СОДЕРЖАНИЕ ЗАПРОВАДЖЕННЯ. 3 1. >ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ І >ФИНАНСОВОЕ СТАН ПІДПРИЄМСТВА 4 1.1. Поняття
 • Реферат на тему: Платежный баланс
  Поняття платіжного балансу, його структура й ефективні методи регулювання. Аналіз стану його
 • Реферат на тему: Платіжний баланс в РК
  ЗАПРОВАДЖЕННЯ   Усі країни є учасницями сучасного світового господарства. Активність цього
 • Реферат на тему: Платіжний баланс та оцінка його стану
  АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТІ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ Кафедра управління
 • Реферат на тему: Платіжний баланс Росії
  1. Сутність і структура платіжного балансу (ПБ) держави  >Платежний баланс – це статичний

Навігація