Реферати українською » Экономика » Основні фонди підприємства


Реферат Основні фонди підприємства

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Основні фонди підприємства

1.1 Структура і склад основних фондів

1.2 Розрахунок ефективність використання основних фондів

2. Характеристика оборотних засобів підприємства

3. Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

4. Розрахунок виробничих витрат

5. Розрахунок ефективності до засобів автоматизації

Укладання

Література


Запровадження

У разі ринкової системи господарювання підприємство об'єктивно стає основним ланкою економіки. Річ у тім, що його як виробляє, пользующуюся попитом над ринком, а й створює робочі місця, забезпечуючи зайнятість населення, нараховує зарплатню тощо.

Виплачуючи федеральні і місцеві податки, воно бере участь у змісті державних підтримці соціальних програм (освіту, охорону здоров'я, культура).

Кожне підприємство самостійно приймають рішення у частині те, що, як і як виробляти, де і реалізовувати, як розподіляти отриманий дохід. За всіма цими питанням приймає рішення відповідно до своїми інтересами, відповідаючи своїм майном за помилки чи неправильно обрані дії.

Інтересами підприємства є забезпечення досить рівня життя (у вигляді заробітної плати задоволення низки соціальних благ) на свої працівників, і навіть динамічний стабільний розвиток виробничої бази підприємства міста і виплати відповідних податків.

Ступінь їхньої задоволення залежить від результатів господарську діяльність підприємства, які включають непросто отримання і перерозподілу прибутку від продукції та послуг, а й обсяг застосовуваних виробничих фондів (основні оборотні виробничі фонди) і сукупність інших споживчих вартостей (соціальний сектор), накопичених підприємством за кожен цей час часу з його розвитку.

Натурально-вещественный склад цих елементів у своїй сукупності представляє підприємства.

Економіка підприємства – це сукупність факторів виробництва (власних і позикових), невиробничих чинників (дитячі садки, профілакторії тощо.), фондів звернення, готової продукції, коштів, що є на рахунках підприємства у банку, цінних паперів, нематеріальних фондів власності (патенти, ліцензії тощо.), доходів чи прибутку, які є результатом реалізації продукції і на надання різних послуг.

Автоматизація технологічних процесів – вирішальний чинник у підвищенні продуктивність праці і поліпшення якості своєї продукції. Тому необхідно приділяти питанням автоматизації багато уваги. Впровадження автоматичних пристроїв забезпечує високу якість продукції, скорочення шлюби й відходів, зменшення витрат сировини й енергії, зниження капітальних видатків.

Впровадження спеціальних автоматичних пристроїв сприяє безаварійної роботі устаткування, виключає випадки травматизму, попереджає забруднення атмосферного повітря і водойм промисловими відходами.

Нині внаслідок спрямованої технічної політики, рівень автоматизації у промисловості значно підвищено, створено сучасні системи автоматичного управління, автоматичні системи регулювання.

Вищевикладене свідчить про актуальності теми курсової роботи. Мета курсової роботи – дослідження чинників, які впливають техніко-економічні показники роботи підприємства. Досягнення мети може роботі вирішені такі:

1.изучить характеристику факторів виробництва: основні оборотні фонди підприємства, забезпеченість трудовими ресурсами;

2.проанализировать формування собівартості продукції;

3.определить ефективність впровадження автоматичних пристроїв.

Об'єктом дослідження є Суспільство з обмеженою відповідальністю «Балаковские мінеральних добрив» (надалі ТОВ «БМУ»).

Основним напрямом діяльності промислового підприємства є постачання фосфорсодержащих добрив сільського господарства Середнього і Нижнього Поволжя, Північного Казахстану, Уралу. У 1973 року отримано перший продукція – сірчана кислота. Нині ТОВ «БМУ» одне з найбільших у Росії підприємств із виробництва фосфорсодержащих добрив, колектив спроможний провадити у рік понад 700 тисяч тонн амофосу. Продукція цього підприємства – амофос, сірчана кислота, фосфорна і полифосфорная кислоти, рідкі комплексні добрива – за своїми якісними показниками житлом становить світових аналогів. Постійна робота з удосконалювання виробництва, підвищення якості продукції дозволила вивести ТОВ «БМУ» одну з лідируючих позицій серед російських виробників добрив.

З 2000 року очолює ТОВ «БМУ» одна із найбільших у Росії експортерів амофосу, які поставляють продукцію у країни Західної Європи, Північної та Південної Америки, Індокитаю та СНД. Виконуються контракти з десятками авторитетних фірм. Розвинена інфраструктура гарантує виконання замовлень споживачів точно вчасно й у повній відповідності до договірними зобов'язаннями. Пріоритетний напрям сьогоднішньої роботи ТОВ «БМУ» - модернізація виробництв, з метою підвищення якості і асортименту своєї продукції. Гибкие сучасні технології, досвідчений колектив фахівців здатні задовольнити практично будь-які вимоги споживачів до якості і асортименту своєї продукції.

ТОВ «БМУ» постійно шукає надійних партнерів, із якими готове співпрацювати на взаємовигідних засадах.


1. Основні фонди підприємства

1.1 Структура і склад основних фондів

Основні фонди – це сукупність коштів праці, які у незмінною натуральному вигляді протягом багато часу і що переносять свою вартість на готовий продукт, у міру зношеності.

З власного призначенню основні фонди поділяються на виробничі (призначені від використання в виробничому процесі) і невиробничі (використовувані задоволення культурно-побутових та інших потреб працівників).

За рівнем участі у виробничому процесі основні фонди діляться на активні (машини, устаткування) і пасивні (будинку, споруди).

Розглянемо структуру основних фондів ТОВ «БМУ» (таб. 1.1.1).

Розрахунок проводиться у разі формулі:

Фуд = Фп: Фит * 100 (1.1.1)

де Фп - вартість групи основних фондів.

Фит - вартість всіх основних фондів.

91728/106479=86                  2917/106479=3

10917/106479=10        917/106479=1

Таблиця 1.1.1 - Структура і класифікація основних фондів

Основні виробничі фонди Початкова вартість тис. крб. Питома вага, %
1 2 3
1. Будівлі 91728 86
2. Робітники машини та устаткування 10917 10
3. Устаткування КВП 2917 3
4. Інші 917 1
Разом 106479 100

Як очевидно з таблиці 1.1.1 найбільша питома вага належить пасивної частини основних фондів підприємства будівлям 86%, другою місці робочі машини та устаткування 10%, устаткування КВП становить 3% у спільній вартості основних фондів. Таке переважання пасивної частини над активної вважатимуться негативним чинником, оскільки активна частина основних фондів впливає виробництва, кількість і якість продукції. Але пасивна частина створює необхідні умови для виробничого процесу мати хороші сучасні будинку цехів основного виробництва також погано.

У таблиці 1.1.2 наочно видно зміни у складі основних засобів.

Таблиця 1.1.2 – Наявність, склад парламенту й рух основних фондів підприємством

Найменування

показника

Початок Надійшло Выбыло Кінець року
тис. крб. % тис. крб. % тис. крб. % тис. крб. %
1. Будівлі 91728 86 - - 1917 28 89811 84
2. Робітники машини та устаткування 10917 10 3917 26 2917 44 11917 11
3. Устаткування КВП 2917 3 91171 61 917 14 2917 3
4. Інші 917 1 1917 13 917 14 1917 2
Разом 106479 100 15005 100 6668 100 106562 100

Дані таблиці інформації дозволяє чекати, що придбано основних фондів протягом року більш, ніж їх вибуло на 8337 тис. крб. (15005-6668), відповідно наприкінці року основних фондів більше, ніж на початку року в 83 тис. крб. (106562-106479). Це хороша тенденція – новий сучасного устаткування дозволяє підвищувати продуктивності праці і якість продукції.

Амортизація - це процес поступового перенесення вартості основних фондів на вироблену продукцію у цілях накопичення коштів на наступного відтворення основних фондів. По економічної сутності амортизація - це грошовий вираз частини вартості основних фондів, перенесених коштів у знову створений продукт.

Таблиця 1.1.3 - Норма амортизації на основні фонди

Найменування ОПФ Норми амортизації, %
1 2
1. Будівлі 2,8
2. Робітники машини та устаткування 6,3
3. Устаткування КВП 8,1
4. Інші 11

Розрахунок середньорічний вартості основних фондів (таб. 1.1.4) роблять за формулі:

Ф = Ф1 + (Фв*К1) / 12 – Фвыб * К2 / 12 (1.1.2)

де Ф1 – вартість основних фондів початку року, крб.;

Фв – вартість впроваджуються основних фондів протягом року, крб.;

Фвыб – вартість вибулих основних фондів протягом року, крб.;

К1, К2 – кількість повних місяців функціонування основних фондів протягом року.

Розрахунок середньорічний вартості:

Будівлі: 91728-1917*9/12=90290

Робітники машини та устаткування: 10917+3917*10/2-2917*12/12=11264

Устаткування КВП: 2917+9171*6/12-917*2/12=7350

Інші: 917+1917*12/12-917*11/12=1993

Таблиця 1.1.4 – Розрахунок суми амортизації основних фондів

Найменування

основних фондів

Середньорічна вартість, тис. крб. Норма амортизації, % Сума амортизації, тис. крб.
1 2 3 4
1. Будівлі 90290 2,8 2528
2. Робітники машини та устаткування 11264 6,3 710
3. Устаткування КВП 7350 8,1 595
4. Інші 1993 11 219
Разом 110897 3,6 4052

З розрахунку середньорічний вартості видно, що найбільше питому вагу належить активній частині – машини та устаткування займають 45,1% у сумі основних фондів, а будівлям – пасивної частини основних фондів 43,7%.

Сума амортизації вираховується за формулою:

А = Фп * М: 100 (1.1.3)

де Фп – початкова вартість основних фондів

М – норма амортизації

90290*2,8%=1657                 7350*8,1%=595

11264*6,3%=710                   1993*11%=219

Загальний відсоток амортизації становив 3,6% (4052/110897), що свідчить про невеличкий зношеності основних фондів.

Аналізуючи дані таблиці 1.1.4 можна сказати, що найбільша сума амортизації склалася по будинку 2528 тис. крб., хоча відсоток зношеності становить 2,8% (сума залежить вартості об'єктів), найбільший відсоток зносу належить до іншим основних фондів 11%.


1.2 Розрахунок ефективність використання основних фондів

На підвищення ефективність використання основних фондів потрібне підвищення ступеня їх завантаження, особливо їхнього активною частиною, відновлення фондів, про яку можна судити з зміни коефіцієнтів (таб. 1.2.1) відновлення, приросту і зносу основних фондів.

Розрахунок коефіцієнтів технічного стану розраховується за наступним формулам:

Киз = сума амортизації (таб. 1.1.4)/стоимость наприкінці року (таб. 1.1.2)

До обн = надійшло / вартість наприкінці року (таб. 1.1.2)

До выб = вибуло / вартість початку року (таб. 1.1.2)

До прир = надійшло – вибуло / вартість початку року (таб. 1.1.2)

Таблиця 1.2.1 - Технічне стан основних фондів
Найменування показника Показники технічного стану основних фондів

До

зносу

До

відновлення

До

вибуття

До

зростання

1. Будівлі 0,03 - 0,02 -0,02
2. Робітники машини та устаткування 0,07 0,30 0,27 0,09
3. Устаткування КВП 0,20 3,00 0,30 2,80
4. Інші 0,24 1,00 1,00 1,09
Разом 0,04 0,10 0,06 0,08

Коефіцієнт відновлення за всіма основними фондам вище коефіцієнта вибуття - це вкотре підтверджує, що з ТОВ «БМУ» досить коштів на відновлення ОФ в необхідному для обсязі, і вони постійно оновлюються. Коефіцієнт зростання негативний лише з пасивним основних фондів – будівлям (-0,02), й інші основні фонди мають позитивний коефіцієнт зростання – підтвердження раніше сказаного відновлення устаткування.

Рассчитаем показники використання основних фондів – фондоотдачу і фондоемкость. Фондоотдача показує, якою є загальна віддачу від використання кожного рубля, вкладеного в основні фонди, тобто наскільки ефективно це вкладення коштів. Визначається за такою формулою:

Фо = У / Ф, (1.2.1)

де У – прибуток від реалізації продукції, 9171 тис. крб.;

Ф – середньорічна вартість основних фондів, 110897 тис. крб. (таб. 1.1.4).

У ТОВ «БМУ» фондовіддача становить: 91720/110897=0,82 крб.

Це означає, що у кожен карбованець вкладений в основні фонди підприємство одержало віддачу 82 коп.

Фондоемкость – величина зворотна фондоотдаче, характеризує вартість основних фондів, що припадають на одиницю продукції. Визначається за такою формулою:

Фе = Ф / У, (1.2.2)

У ТОВ «БМУ» фондоемкость становить: 110897/91720=1,2

Це означає, що у одиниці продукції 1 крб. 20 коп. основних фондів підприємства.

Висока фондоемкость і низька фондовіддача кажуть, основні фонди у власність ТОВ «БМУ» використовуються неефективне.

Вивчивши стан основних фондів підприємства можна зробити такі висновки:

- для підприємства пасивних основних фондів більше, ніж активних;

- основні фонди оновлюються, швидше ніж вибувають;

- амортизаційні відрахування дорівнювали у середньому 3,6% підприємством загалом;

- фондоемкость і фондовіддача говорять про неефективне використання основних фондів.

На підвищення ефективність використання основних фондів потрібне підвищення ступеня їх завантаження, особливо активною частиною, відновлення фондів, використання прогресивного устаткування, сучасних технологій і кваліфікованих працівників, вдосконалення організації та управління виробництвом.


2. Характеристика оборотних засобів підприємства

Оборотні кошти – цей найважливіший ресурс забезпечення поточного функціонування підприємства. У процесі виробництва підприємство потребує грошових засобах, необхідні виготовлення продукції, закупівлі сировини й матеріалів, виплати зарплати, потім у засобах, потрібних їхньому реалізацію. Оборотні кошти – це кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди й фонди звернення.

Оборотні виробничі фонди забезпечують безперервність виробничого процесу, а фонди звернення – реалізацію вироблену продукцію над ринком й одержання коштів.

Розглянемо структуру оборотних фондів ТОВ «БМУ» в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Структура оборотних фондів

Оборотні фонди Середньорічна вартість, тис. крб. Питома вага, %
1. Виробничі запаси 1917 15
2. Незавершене виробництво 917 7
3. Готовая продукція 9172 71
4. Інші 917 7
Разом
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Основні фонди підприємства
  Економічна сутність основних фондів, структура капіталу підприємства. Класифікація основних
 • Реферат на тему: Основні фонди підприємства
  Вивчення структури та оцінки основних фондів - сукупності виробничих, материально-вещественных
 • Реферат на тему: Основні фонди підприємства
  Сутність основних засобів, їхню зношеність і амортизація. Методи оцінки, переоцінка основних
 • Реферат на тему: Основні фонди підприємства
  Поняття виробничої потужності підприємства, особливості її розрахунку. Використання обліку основних
 • Реферат на тему: Основні фонди підприємства
  Характеристика матеріальних активів підприємства. Оцінка, класифікація і структура його виробничих

Навігація