Реферати українською » Экономика » Основні тенденції і моделі трансформації економіки після Другої світової війни


Реферат Основні тенденції і моделі трансформації економіки після Другої світової війни

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Основні тенденції і моделі трансформації економіки після Другої Першої світової


Зміст

 

1. Третя науково-технічна революція

2. Економіка країнах у другій половині 1940-1960 рр.

а) США. Економічні проблеми країни-лідера

б) Країни Європи — від відродження до інтеграції 

Великобританія.

на Новий центр ділову активність у Південно-Східній Азії. 

«Японське економічного дива»

3. Економіка країнах в70-90-е рр. XX в.

а) Системний криза 1970-х — початку 1980-х рр.

б) Модель «наздоганяючого» розвитку

4. Процеси інтеграції

а) Інтеграція країн Західної Європи

б)Североамериканская інтеграція

в)Азиатско-тихоокеанская інтеграція

р) Три світових центру ділову активність

буд) Інтеграція соціалістичних країн

е) Країни СНД

5. Глобалізація та глобальні проблеми


Друга половина XX в. ознаменувалася якіснимиизменениями у розвитку світової економіки.Рассматриваемийпериод можна умовно розділити на дві основні етапу. Перший розпочалося момент закінчення Другої світової війни" та продовжував ся на початок 1970-х рр. Його найяскравіша характеристикоюявляются небачені темпи розвитку індустріальних країн, досягшие своєрідною вершини до 1970-му рр., і навіть першіпроявления кризи індустріальної моделі. З часу закінчення повоєнного відновного періоду темпи зростаннясреднемирового валовий продукт 1950-го по 1973 р. був у втричі вищу, ніж у першій половині XX в., а темпи зростання міжнародного торгового обороту дорівнювали відповідно 7% проти 1,3%.

Другий етап ознаменований спробами подолання структурно го кризи по дорозі трансформації економіки країнах в постіндустріальне стан разом й характеризується помітнимпадением темпи зростання, низкою глибоких криз.


1. Третя науково-технічна революція

Лідерство західної цивілізації, що визначала напротяжении по крайнього заходу трьох останніх століть вектор світового раз-

вітія, грунтується на техногенному характері прогресу. З огляду на це го можна виразно стверджувати, що успішний розвиток третьої науково-технічної революції (НТР)2 у другій половині XX — початку XXI в. мало безпосередній впливом геть глибинні процеси, які відбувалися економіці.

Передумови третьої НТР було створено фундаментальними науковими відкриттями у першій половині XX в. у сфері ядерної фізики та квантової механіки, кібернетики, мікробіології, хімії полімерів, і навіть високим технічною освітою іорганизационним рівнем розвитку виробничої бази країнах.

У технологічних революціях XVIII і ХІХ ст. імпульс у розвиток науки створювало винахідництво, заснований наексперименте. Виробництво стимулювало розвиток науки, яка фінансувалася переважно приватним капіталом. Витрати держави щодо освіту й науку становили лише часткипроцен та від ВНП. У XX в. найпотужніші імпульси у розвиток виробництва створювали не так прикладні іекспериментальние науки, скільки фундаментальні дослідження, найчастіше які мали безпосереднього практичного значення для економіки. Досягнення фундаментальної науки на відміну патенту чи ліцензії, визначали ціну конкретнихизобретений чи інновацій, здебільшого було неможливо стати передметом купівлі-продажу. Тому приватний капітал у відсутностістиму вилов для довгострокових і ризикованих інвестицій у цю галузь. Витрати розвиток фундаментальних наук, вимагалиогромних і усезростаючих матеріальних витрат, стало брати він держава. Третя НТР з розвитком придбала кумулятивний,гло бальний і всеохоплюючий характер, стала надаватинарастающее впливом геть усе сфери господарства, політику, ідеологію, побут, духовну культуру, психологію людей.

Вважають, що НТР складається з двох етапів: перший -з середини 1940-х — 1960-ті рр., другий — з 1970-х рр. і з настоющее час. Вочевидь, щодвуетапность НТР невипадково збігалася з виділеними вище двома періодами повоєнного раз вітія світового господарства.

Слід враховувати, що «повитухою» НТР сталаВто раю світова війна, у якої ряд воюючих країн вів інтенсивние розробки нових систем зброї та боєприпасів військову техніку (ядерну зброю, реактивна авіація, ракетна зброя тощо.).Экстраординарние обставини спочатку поставили головних напрямків третьої НТР та значною мірою визначали його розвиток першому етапі. Так, серед найзначніших досягнень 1940-х рр. слід виділити створення телебачення, транзисторів, перших моделей електронно-обчислювальної техніки, радара, ракетної техніки, цієї зброї, синтетичних волокон,пенициллина. 1950-ті рр. відзначені створенням водневої бомби, штучних супутників землі, реактивного пасажирськогосамолета, електроенергетичної установки з урахуванням ядерного ре актора, верстатів з числовим програмним управлінням (>ЧГТУ). У 60-ті рр. було створено лазери, інтегральні схеми,спутни кі зв'язку, швидкісні експреси. Другий етап ознаменувався в 1970-ті рр. створенням мікропроцесорів, волоконно-оптичній передачі, промислових роботів, розвитком біо технологій; в 1980- 1990-ті рр. йшло прискорене розвитокинформационних технологій й комп'ютерної техніки, генноїинженерии, термоядерного синтезу.

Перший етап НТР сприяв прискореному зростаннюхозяйственних показників країнах світу. Їхнаучно-техничес київ потенціал стрімко розвивався, охоплюючи всі галузі господарства і змінюючи його структуру. Так, поруч із далечнейшим зростанням зайнятих в промисловому виробництві, швидко збільшувалася частка зайнятих у сфері послуг. Якщо 1950 р. у сфері послуг трудилося 33% всього самодіяльного населення розвинутих країн, то 1970 р. вже 44%, кілька перевищила часткузанятих у промисловості, включаючи транспорт. Змінювалисяфункции, структура, образ, майновий стан осіб найманої праці. Росла їх кваліфікація, рівень загальноосвітньої та фахової підготовки, а водночас і рівень добробуту й стиль життя, поступово змінювалися її якісні характеристики. Вже на початку 1970-х рр. чисельність середніх верств населення коливалася від '/4 Д° '/із самодіяльного населення.Наблюдался прискорений ріст малих і середніх власників.

Другий етап викликала ще глибші структурні зрушення економіки:

•прискорений ріст наукоємності виробництва, тобто. збільшення частки витрат на НДДКР (науково-дослідні й досвідно-конструкторские роботи) вартості витрат;

•помітне скорочення відносної потреби господарства за традиційних видах сировини, палива й матеріалів;

•розширення використання нових матеріалів, видів енергії і сировини й т.д.;

•прискорення зростання продуктивність праці;

•зростання інтенсивності відновлення основний капітал;

•кардинальна зміна співвідношення сфер зайнятості, де чидируют сфера послуг (третинна) і інформаційна (>четвертичная) сфери;

•створення новітніх деяких галузей і на зміну структурипроизводства.

На етапі НТР відкрилися б нові можливості розв'язання соціально-економічні проблеми з урахуванням усунення пріоритетів науково-технічної політики у бік інформаційних послуг, освіти, медицини,екологии та інших аспектів стабільного зростання і підвищення якості життя.


2. Економіка країнах у другій половині 1940-1960 рр.

 

а) США. Економічні проблеми країни-лідера

б) Країни Європи — від відродження до інтеграції 

 Великобританія.

на Новий центр ділову активність у Південно-Східній Азії. 

«Японське економічного дива»

Тож перші повоєнні роки переважної більшості розвинутих країн характеризувалися кризовим станом,длительность і рівень якого визначалися втратами,понесенни ми кожної їх у ході Першої світової, і навіть рівнем милітаризации їх господарства. Найвідчутнішими були втрати про які відігравали країн — Німеччини, Італії, Японії; їх господарське життя повністю дезорганізована. Війна істотно по впливала і економіку країн-переможців — Великобританії та Франції, які пережили тривалий за відгуками друзів криза. США єдиною країною світу, яка упродовж свого війни зуміла як уникнути великих втрат, а й підвищити національний дохід у двічі. У перші повоєнні роки США вагітною абсолютного економічного лідера,оказивающего визначальний влив в розвитку світового господарства за цілому.

По закінченні війни у головних країнах остаточно оформилася система державного регулювання господарства, що виникла рокидепрессии(1929—1933) і одержала розвиток під час війни. Теоретичною основою нового світовогоекономического порядку стало вченняДж.М. Кейнса. Його ідеї пронеобходимости державного втручання у економіку дляобеспечения перерозподілу доходів у вигляді емісійною й податкової політики у сфері соціальної справедливості та антикризового регулювання займали домінуючі позиції з господарських програмах держав в1950—1960-е рр. Розвиток державного втручання, створення >мо поділи змішаної економіки будувалися з урахуванням подальшоїин-ституционализации національних господарств і системи світових економічних відносин.

Серед пріоритетних завдань, що стояли перед змішаної економикой були: забезпечення оптимальний рівень зайнятості; підлогуное використання виробничих потужностей; стабілізація цін; паралельний зростання заробітної плати продуктивність праці; рівновагу платіжного балансу.

Важливий напрямок економічної політики держави став контроль над інвестиційним процесом, що дозволяло знизити ризики, пов'язані з новими інвестиціями, і нейтралізовать їх небажані наслідки. Державагарантировало технологічний прогрес, фінансуючи фундаментальні і прикладні дослідження, здійснювало структурну перебудуйку економіки цілях забезпечення стійких і високих темпів зростання в довгостроковій перспективі. Так само важливою його завданням стала соціальної сфери.

У процесі розвитку змішаної економіки сформувалися основні варіанти (>етатистский і ліберальний) і національні моделі,отражавшие досягнутий рівень кваліфікації і своєрідністьсоциально-економического розвитку різних країн. Доетатистскому вари анту можна віднести французьку, англійську, японську моді чи, а до ліберальному — американську і німецьку. У малі країни Європи (Швеція, Австрія, Бельгія, Нідерланди)сформировался проміжний варіант змішаної економіки, в основе якого лежав принцип згоди представників різних сторін господарському житті (держави, підприємців, профспілок).

а) США. Економічні проблеми країни-лідера

Після закінчення частку США в сукупному світовому доході доводилося 33%, тоді як у довоєнного лідера -Великобританію — всього 6%. Країна виробляла 37% світової промислової продукції і на мала понад 70 відсотків% світового резерву монетарного золота.

Становище фінансового і промислового лідера офіційно закріпилося за США у роки війни. Так було в липні 1944 р. вамериканском містечку Бреттон-Вудс (штатНью-Гемпшир) пройшла міжнародна конференція з участю 44 країн, включаючи СРСР. Тут було визначено основні риси повоєнногоекономического устрою. Найважливішим рішенням стало прийняття сістеми завуальованого золотого стандарту, яка залишала за золотом значення світових грошей, однак у ролі розрахункового кошти приймалася валюта країн, що забезпечувалося їх золотим запасом.

Реально лише навіть Англія могли запропонувати свої валюти як розрахункового кошти. Однак у 1947 р. в Англіїразразил ся гостру кризу конвертованості фунта стерлінгів. Попри величезний на той час пільговий позику, отриманий США (3,75 млрд дол.), Англії кінцевому підсумку довелося відмовитися у вир світової прив'язки своєї валюти до золота. Відтоді долар став виконувати функцію резервної валюти. Інші країникотировали курси національних валют стосовно долара.

Крім нової світовоїзолотовалютной системивзаиморасчетов, на конференції прийняте рішення створенні Міждународного валютного фонду (МВФ) й форуми Міжнародного банку ре конструкції та розвитку (МБРР)3. Основне завдання МВФ у переклвий період своєї діяльності було проведення узгодженої валютної політики,сводившейся до відновлення режимусвободной конвертованості національних валют країн-учасниць, паритет яких було, як зазначалось, прив'язаний до встановленоному золотому змісту американського долара. МВФпроводил політику, спрямовану на запобігання національних

Нині Міжнародний банк реконструкції й розвитку (МБРР), разом із що відносяться до нього фінансові установи принято називати Світовий банк. Оформлення МВФ і МБРР коли бло за умов початку «холодної громадянської війни», що призвело до відмови СРСР вступу у ці організації. Росія вступив у МВФ лише у 1992 р. На червень 1945 р. зовнішній борг Англії становив 3355 млрд ф. ст. замість 476 млн ф. ст. в 1939 р. Порівняйте: прямі й опосередковані втратистрани у війні обчислюються сумою 8,6 млрд ф. ст. і світових фінансових криз, здійснюючи як жорсткий над втіленням зобов'язань з підтримки парите та національних валют, а й кредитуючи країни, вони виявилися у дивовижно складному фінансове становище. Кредити носиликраткосрочний і пільговий характер. Однак за умов катастрофиколониальной системи 1960-х рр. і гуманітарної освіти численних алевих держав кредитування набувало дедалі більше довгостроковому характері, а внутрішнє економічне політикастран-должников дедалі більше потрапляла під жорсткий МВФ.

Зміцненню зовнішньоекономічних позицій США у перших повоєнні роки сприяла також «програмавозрождения Європи», вона до історію під назвою плану Маршалла (під назвою її ініціатора, держсекретаря США Дж. Маршалла), реалізації якої був створена Організаціяевропейского економічного співробітництва в (>ОЕЭС). За планом Маршалла у квітні 1948 2003-го до лютого 1952 р. 16 країн Європи:Австрия, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія,Исландия, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Туреччина, Франція, Швейцарія, Швеція і пізніше ФРН — отримали допомогу у сумі 17 млрд дол. Поруч ізгуманитарной допомогою (поставки продовольства, одягу, палива) здійснювалися поставки промислового устаткування, сировини й т.д. на кредитних умовах. У цьому країни, прийнявши план Маршалла, виконували ряд зобов'язань, полегшували експансію товарів і капіталів США, — в в односторонньому порядкуснижа чи митні тарифи для американських товарів, відмовлялися від можливості торгівлі з соціалістичними країнами й ін. Американські компанії з'явилася можливість набувати на вигіднихусловиях підприємства у цих країнах. Здійснення плану Маршалла сприяло підтримці необхідного рівня розвитку низки галузей національного господарства за самих США у непростій кінверсионний період. Разом про те треба сказати сприятливий вплив американської допомоги На оновлення і наступне розвиток економіки країн Європи.

Однією з важливих чинників економічного розвитку США на початку 1950-х рр. стала війна у Кореї (1950—1953). Вона спосібствовала підтримці високих темпів зростання промислових галузях, що з ВПК, і навіть рівня зайнятості.

Слід враховувати, що галузі ВПК були одній з то чек розвитку протягом усього повоєнного періоду, що

визначалося спочатку тривалим військово-політичнимпротивостоянием двох суспільно-політичних систем намеждуна рідний арені. Після розвалу соціалістичного блоку високий рівень мілітаризації зберігався через амбіційногостремления США до абсолютного військово-політичного вищості у світі.

Крайня непопулярність війни у Кореї визначила перемогу республіканської партії під час виборів 1952 р. Пріоритети вобласти економічної політики не зазнав суттєвихизменений за нової адміністрації. З допомогою заходів непрямого регулювання фінансово-кредитної сфери республіканцямуда лось перебороти економічну кризу 1953—1954 рр. і завершити процес кін версії.

Наступний період повоєнному розвитку США можна умовно позначити рамками рецесії 1957—1958 рр. і кризою початку 1970-х рр. Із середини 1950-х рр. в розвитку господарствастрани те що вплив надавала НТР. Провідні галузі активно переходили напоточное виробництво на основе автоматизації виробничих процесів, застосування робототехніки, ЕОМ. Виробництво чітко орієнтувалося на випуск стандартизованої, масової продукції умовах дуже сприятливою внутрішньої і світова кон'юнктури. У цей час зростання виробництва серйозно не стоїть перед проблемою насичення ринків збуту, не відчував гострий дефіцит сировини, базових матеріалів і вибір джерел енергії, що свідчення вали досить стабільні ціни на всі ці виробничібла га. Про вплив НТР на господарське розвиток США наочно свідчили порівняльні дані темпи зростанняпроизводительности праці та реального ВНП для душі

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація