Реферати українською » Экономика » Основні Вінницький національний виробничо-господарської діяльності підпріємства


Реферат Основні Вінницький національний виробничо-господарської діяльності підпріємства

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Зміст

 

>Вступ

1.Виробничапрограма

1.1Розрахуноктоварноїпродукції

1.2Розрахуноккількості тавартостісировини таматеріалів напрограму

1.3Розрахуноккількості йвартостівикористанихвідходів

2. План із роботи йкадрів

2.1Розрахунок фондуефективного години роботи одногоробітника урік

2.2Розрахунокчисельності й тарифного фондузаробітної платиробітників

2.3Розрахуноккількості тарифного фондузаробітної платидопоміжнихробітників

2.4Розрахунокчисельності й фондузаробітної платиадміністративно-управлінського персоналу

2.5Основніпоказники плану роботи йкадрів

3. План пособівартостіпродукції

3.1Розрахунокамортизаційнихвідрахувань

3.2Розрахунокпотреби йвартостіелектроенергії та пару

3.3Кошторисвитрат поутриманню йексплуатаціїобладнання

3.4Кошторисзагальновиробничихвитрат

3.5Кошторисадміністративнихвитрат

3.6Калькуляціясобівартостівиробу

3.7Кошторисвитрат навиробництво

3.8Розрахунокприбутку підприємства йрентабельностіпродукції

3.9Розрахуноксередньорічноївартостінормативнихоборотнихкоштів

3.10Зведений план поприбутку йрентабельності

4.Основніпоказникивиробничо-господарськоїдіяльності підприємства

>Література

 


>Вступ

 

Звступомвітчизняноїекономіки вринковустадію свогорозвиткузмінилисяформиведеннягосподарськоїдіяльності.Господарюючомуоб’єкту наданііширокі право йможливостіреалізаціїсвоїхекономічнихінтересів,виборіспособіворганізаціївиробництва,збутупродукції. При цьомупідприємствовиходить звласнихресурснихможливостей ізурахуванням широкого спектруфакторів, котрівпливають наефективністьвикористаннявиробничогопотенціалу.

>Лісовіресурсипосідаютьодне ізчільних місць вресурснійбазіекономіки України.

>Середміжгалузевихкомплексів вагилісо-виробничого комплексу пообсягамвиробництваскладає-2,8%,почисельностіпрацюючих-4,6%, повартостіосновнихвиробничихфондів-близько-2%.Поставкамиготовоїпродукції йлісоматеріалів комплексзв’язаний более ніж із 100галузями. Україна немаєзначнихзапасівлісовихресурсів, котріє базою длярозвиткулісопромислового комплексу. Долісовихресурсіввідносятьдеревину,технічні,харчові,кормові таіншіресурси, атакожкориснінатуральніякостілісуводоохоронні,захисні,кліматично-регулюючі,санаторно-гігієнічні,оздоровчі.

>Загальнаплощалісового фонду Українискладаєблизько 10 млн.гектарів, зокрема.покриталісом – 8,6 млн. га.Лісистістьреспублікидосяглалише14,3%,щозначно менше, ніжлісистістьбільшостірозвиненихкраїн світу (>Угорщина –18%,Франція – 27,8% ,>Румунія –28,1%,Польща - 28,7%,Німеччина –29%,США –32,7%,Болгарія – 34,4%).Запасидеревини в Україніскладають1,3млрд м3 (>1994р.)

Лісова йдеревообробнапромисловістьоб'єднуєзаготівлю йпереробкудеревини таіншихлісовихбагатств (>лікарськоїсировини,ягід,плодів,грибів);основніїїгалузі —лісозаготівельна,деревообробна,целюлозно-паперова йлісохімічна.

>Часткалісової йдеревообробноїпромисловості вусьомупромисловомукомплексі Українидоситьнизька (менше 2,5%),галузь незадовольняє потреб національноїекономіки й населення вбагатьохважливих видахпродукції. Цепов'язано,насамперед, ізобмеженоюсировинною базою:невисокалісистість (>лісамивкрито 14% територї країни),переважаннялісів ізобмеженимексплуатаційнимзначенням,невеликізаготівлілісу.

>Потребигалузіпокриваються зарахуноквласнихресурсівлише натретину,рештадеревини завозитися (>переважно ізРосії).Основоюрозвиткугалузієлісовегосподарство.Вонозаймаєтьсярозведенням (>насадженням),упорядкуванням,захистом таохороноюлісів;розвинене в всіхрегіонах України,найбільше — у Карпатах й наПоліссі.

Невідповідаютьпотребам йобсягилісонасаджень;оптимальноїлісистості (19%) в Україні можнадосягти,якщовироститидодатковоліси наплощі 2,8 млн. га. Цеозначає, що унайближчі 10 роківплощілісівтребащорічнозбільшувати на 250 — 280 тис. га (у 6разів більше, ніж тепер).

>Лісозаготівельнапромисловість проводитивирубування,вивіз йпервиннуобробкудеревини,їїпродукція —діловадеревина, Якавикористовується удеревообробній йцелюлозно-паперовійпромисловості,будівництві.

>Щорічнийобсягдеревини, щонаготовляється в Україні,становить 10 — 12 млн. м3. Уостанні роктазменшилосяспоживаннядеревини упромисловості йбудівництві, але йпомітнозбільшилосяпостачаннядеревини для населення.

>Основніфонди –цезасоби роботи, котрімаютьвеликувартість,функціонують увиробничомупроцесітривалий годину, незмінюючи при цьомусвоїх форм йрозмірів, а своювартістьпереносять насобівартість шляхомамортизації.

>Інвестиції –цедовгостроковівкладеннягрошовихкоштів упідприємницьку діяльність ізметоюотриманняпевногоприбутку.

>Прибуток –цечастинавиручки , щозалишилисяпідприємству послевідшкодування всіхвитрат,пов’язаних ізвиробництвом,реалізацієюпродукції таіншими видамидіяльності.

Оплата роботи –цегрошовийвиразвартості йціниробочоїсили ,>якийвиступає йформібудь-якогозаробітку ,>виплаченоговласником підприємствапрацівникові завиконану роботу.

>Собівартість - Цегрошовийвираз витрат підприємства навиробництво тареалізаціюпродукції. Цегрошова формавитратпідготовкуїївиробництва,виготовлення йзбут.Відображаючирівеньвитрат навиробництво,собівартість комплекснохарактеризуєступіньвикористання всіхресурсів підприємства, а означати, йрівеньтехніки,технології таорганізаціївиробництва.Чимкраще працюєпідприємство,інтенсивнішевикористовуєвиробничіресурси,успішнішеудосконалюєтехніку,технологію йорганізаціювиробництва, тімнижчасобівартістьпродукції. Томусобівартістьє одним ізважливихпоказниківефективностівиробництва.Собівартістьпродукціїмаєтіснийзв'язок аї;ціною. Цепроявляється до того, щособівартістьслугує базоюціни товару йїїнижньоюмежею для виробника.

Приобчисленнісобівартостіпродукціїважливезначеннямаєвизначення складувитрат, котрі внеївключаються. яквідомо,витрати підприємствавідшкодовуються зарахунок двохвласнихджерел:собівартості йприбутку. Тому запитання про складвитрат, котрівключаються усобівартість,є запитання їхньогорозмежуванняміжзазначенимиджереламивідшкодування.Загальний принцип цогорозмежуванняполягає до того, що черезсобівартістьповиннівідшкодовуватисявитрати підприємства, щозабезпечуютьпростевідтворення всіхфакторіввиробництва;предметів,засобів роботи,робочоїсили йприроднихресурсів.

>Відповідно до цого усобівартістьпродукціївключаютьсявитрати на:

>дослідженняринку йвиявленняпотреби упродукції;

>підготовку йосвоєнняновоїпродукції;

>виробництво,включаючивитрати насировину, ,>матеріали,енергію,амортизаціюосновнихфондів, оплату роботи персоналу;

>обслуговуваннявиробничогопроцесу йуправління ним;

>збутпродукції (>пакування,транспортування, реклама,комісійнівитрати й т. п.);

>розвідку,використання йохоронуприроднихресурсів (>витрати нагеологорозвідувальні роботи, Плата воду,деревину,витрати нарекультивації земель,охоронуповітряного, водногобасейнів);

>набір йпідготовкукадрів;

>поточнураціоналізаціювиробництва (>удосконаленнятехнології,організаціївиробництва, роботи,підвищенняякостіпродукції),крімкапітальнихвитрат.

>Треба матір наувазі, що ізрізних причин напрактиціповноївідповідностіміждійснимивитратами навиробництво йсобівартістюпродукції. Так, згідно ізїм порядком невключаються усобівартістьїї, авідшкодовуються зарахунокприбутку чиджерелвитрати напідготовку йосвоєнняновоїпродукціїсерійного ймасовоговиробництва. Разом із тімєвитрати, котрівключаються усобівартістьпродукції, але й немають прямого зв'язку ізвиробництвом. До них належати оплата годинивиконаннядержавних обовязківпрацівниками підприємства,скороченняробочого дняпідлітків,матерів, котрімаютьдітейвіком до одного року таін.

 


1.Виробничапрограма

>Виробничапрограма підприємства –це системаадреснихзавдань ізвиробництва й доставкипродукціїспоживачам урозгорнутійноменклатурі,асортименті,відповідноїякості й увстановленітерміни згіднодоговорів поставок.

У основуплануваннявиробничоїпрограмипокладена системапоказниківобсягувиробництва, Якавключаєнатуральні йвартісніпоказники.

>Натуральнимипоказникамивиробничоїпрограмиєобсягпродукції внатуральниходиницях пономенклатурі йасортименту.Вартіснимипоказникамиєобсягитоварноїпродукції,реалізованоїпродукції,валовоїпродукції,чистої,умовно-чистоїпродукціїнормативноївартостіобробітку, валового тавнутрішньозаводського оборотуобсягівнезавершеноговиробництва.

1.1Розрахуноктоварноїпродукції

>Продукціяцематеріалізований результат ізвиробничо-господарськоїдіяльності, щопризначений длязадоволення потреб населення,підприємств таорганізацій.

Готовапродукція -матеріалізований результатвиробничо-господарськоїдіяльності, щопризначений длязадоволення потреб населення,підприємств таорганізацій йвідповідаєдержавним стандартам,технічнимумовам та стандартампідприємств йзнаходиться на яких складахготовоїпродукції чи у пунктахспоживання.

>Товарнапродукція –включаєготовупродукцію тапослугипромислового характеру, щовиконані назамовленнясторонніхосіб тапідприємств.


ТП= Ці > Nі +Р (1)

де Цй –цінаодиниціпродукціїі-того виду

n –кількістьвиробів

Nі –обсягвипускупродукції й -того виду

Р –вартістьпослуг набік

>Розрахуноктоварноїпродукціїробиться наоснові заподіяння повипускупродукції, атакождіючихгуртовихцін підприємства напродукцію.

>Вартістьтоварноїпродукціївизначаєтьсявиходячи ізкількостіпродукції, щопотрібновиготовити йвідпускноїціни підприємства напродукцію.Відпускніціни підприємства заодиницюпродукціїприймають згіднододатку 7.

>Розрахуноктоварноїпродукції в натуральному йгрошовомувиразізводимо утаблицю 1

>Таблиця 1.Розрахуноктоварноїпродукції

>Найменуванняпродукції >Одиницівиміру >Випускпродукції в натуральномувиразі >Відпускнаціна підприємства заодиницю >Товарнапродукція,тис.грн.
1 2 3 4 5
Шафікнижкові >тис.м 70 624 43680

1.2Розрахуноккількості тавартостісировини таматеріалів напрограму

>Вихіднимиданими длярозрахункує:

- заподіяння помеблевихвиробах;

-нормивитратсировини таматеріалів однієювиріб(додаток 2, 3);

-гуртовіціни насировину;

>Результати роботизводимо утаблицю 2


>Таблиця 2.Розрахуноккількості тавартостісировини таматеріалів напрограму

>Видисировини >Одиницявиміру Нормавитрат на100шт.виробів >Витратисировини напрограму >Цінагуртова,грн >Вартість напрограму,тис.грн.
1 2 3 4 5 6
>А.Сировина:
>1.Шпильковіпиломатеріали
сорт 1 0,130 91,000 420,00 38,220
сорт 2 0,178 124,600 345,90 43,099
сорт 3 0,260 182,000 265,50 48,321
сорт 4 0,077 53,900 187,50 10,106
разом 0,645 451,500 139,746
>2.Березовіпиломатеріали
сорт 1 0,400 280,000 369,00 103,320
сорт 2 0,990 693,000 300,00 207,900
сорт 3 0,582 407,400 231,00 94,109
разом 1,972 1380,400 405,329
>3.Деревно-стужковіплити 8,655 6058,500 370,50 2244,674
>4.Деревно-волокнистіплити 0,246 172,200
61,500 43050,000 2,25 96,863
>5.Шпонлущений 0,250 175,000 742,50 129,938
>6.Шпонструганий 2,405 1683,500
2405,000 1683500,000 2,15 3619,525
>7.ФанераФБА 0,790 553,000 675,00 373,275
разом >тис.грн 7009,350
>Б.Матеріали: грн
>Заготівельно-машинний 44,20 3094,000
>Складально-оздоблювальний 84,50 5915,000
Разом 9009,000
>Всього 1618,350

1.3Розрахуноккількості йвартостівикористовуванихвідходів

>Кількістьвідходіввизначаєтьсяокремо повиробах й по видахвідходів відсировини напрограму, апотімзнаходитьсясумарнакількістьвідходів по їхнього видах.Вартістьвідходіввизначається взалежності відціниділових йпаливнихвідходівокремо(додаток 5).

>Таблиця 3.Розрахуноккількості йвартостівикористовуванихвідходів

>Видисировини >Витратисировини напрограму >Вихідвідходів відвихідноїсировини,% >Кількістьвідходів,м
>ділові >паливні >ділові >паливні
1 2 3 4 5 6
>1.Шпильковіпиломатеріали 451,500 5 57 22,575 257,355
>2.Березовіпиломатеріали 1380,400 5 57 69,020 786,828
>3.Деревно-стружковіплити 6058,500 3 22 181,755 1332,870
>4.Деревно-волокнистіплити 172,200 2 14 3,444 24,108
>5.Шпонлущений 175,000 1 12 1,750 21,000
>6.Шпонструганий 1683,500 1 12 168,350 202,020
>7.ФанераФБА 553,000 2 15 11,060 82,950
разом,м 457,954 2707,131
>Вартістьвідходів,тис.грн. 17,173 32,486
Разом,тис.грн 49,653

2. План із роботи йкадрів

План із роботи йкадрівє одним ізнайважливішихрозділів планупідприємств.

Уньомувстановлюютьсянаступніпоказники:

>1)рівеньпродуктивності роботи наплановийперіод йїїріст зарахунокосновнихтехніко-економічнихфакторів;

>2)чисельністьпрацюючих напідприємстві по всіхкатегоріях;

>3)фонд оплати роботи,середнязаробітна плата йсереднійдохід покатегоріяхпрацюючих.

>Вихіднимиданими для розробки плану із роботи йкадрівє:

>1)розрахуноквиробничоїпрограми по всіхпідрозділах підприємства, по всіхвиробництвах та всіх видахпродукції щовиготовляються напідприємстві.

>2)нормивитрат роботи.Нормиобслуговування танорми із оплати роботи.

>3)розрахунковий фонд оплати роботи зазвітнийперіод.

>4)нормативиресурсизаробітної плати, атакождокументи щохарактеризуютьнорми,стандарти тазабезпечуютьдодатковоюінформацією

2.1Розрахунок фондуефективного години роботи одногоробітника врік

У цьомупунктівизначаєтьсясереднякількістьднів й часів роботи, що виненвідробити до одногоробітник в плановомуроці,виходячи ізп’ятиденногоробочого тижня й сорок часів натиждень.Кількістьнеробочих (вихідних йсвяткових )днів вроцівизначається за календарем.Кількістьневикористанихднів однієїробітника тавнутрішньо-зміннівитратиприймаються згідно заподіяння.

Фондефективного години роботи одногоробітника вріквизначається якдобуток фонду в днях насереднютривалість дня.

>Результатирозрахунківзводимо втаблицю 4.

>Таблиця 4.Розрахунок фондуефективного години роботи одногоробітника врік

>Найменуванняпоказників >Одиницявиміру >Показники
1 2 3
>1.Календарний фонд години >дн. 365
>2.Кількістьнеробочихднів, разом >дн. 113
зокремасвяткових >дн. 9
>вихідних >дн. 104
>3.Кількістьробочихднів (>номінальний фонд години) >дн. 252
>4.Неявки на роботу, разом зокрема. >дн. 29
>а)відпускичергові йдодаткові >дн. 24
>б)відпуски понавчанню >дн. 2
>в)відпуски повагітності йпологах >дн.
>г)виконаннядержавних йгромадськихобов"язків >дн. 1
>д)похворобі >дн. 1
>е)здозволуадміністрації >дн. 1
>5.Фондефективного години роботи >дн. 223
>6.Номінальнатривалістьробочого дня рік. 8
>7.Внутрішньозміннівитрати рік. 0,27
>8.Середнятривалістьробочого дня рік. 7,73
>9.Фондефективного години роботи одногоробітника врік рік. 1723,79

2.2Розрахунокчисельності й тарифного фондузаробітної платиосновнихробітників

 

Длявиконаннярозрахунківнеобхіднінаступнідані

-затрати годині налюдино-годинах навиготовлення одноговиробу (>додаток №4)

- планвипускувиробів (>таблиця №1)

-годиннітарифні ставки дляробітниківвідрядниківпідприємствдеревообробноїпромисловості (>додаток №6)

-річний фондефективногоробочого години одногоробітника за планом (>таблиця 4)

- відсотоквиконання норм (заподіяння)

>Затрати години напрограмувизначаютьокремо й потарифнихрозрядах якдобутокцих витрат за одинвиріб накількістьвиробів одного виду, апотімсумуються (Іпрограма).

Приперевиконанні нормвиробіткузатрати години ізврахуванням цогоперевиконаннязменшуються на величинуперевиконання.(Т>потр)

Т>потр>прогр/Дозв (2)

>Кн –коефіціентвиконання нормвиробітку.

>Списковакількістьробітників, щонеобхідна длявиконанняпрограми (Z>сп),визначаємоокремо покожномурозряду заформулою

Z>сп= Т>потр/ Т>р.еф (3)

Т>р.еф –ефективний фонд години одногоробітника врік .

>Тарифний фондзаробітної платирозраховується покожномувиробу якдобутоктарифної ставкивідповідногорозряду назатрати години напрограму безврахуванняперевиконання нормвиробітку.

>Всірозрахункизводимо втаблицю 5.

>Таблиця 5.Розрахунокчисельності й тарифного фонду ЗПосновнихробітників

>Назвицехів >Тарифнийрозряд >Затрати годині нан-год. на100виробів >Всього витрат години напрограму,н-год. >Всього витрат години ізврахув.виконання норм,люд-год. >Списковакількістьробітників, люд. >Годиннатарифна ставка, грн. >Тарифний фондзар.плати,тис.грн
1 2 3 4 5 6 7 8
>І.Заготівельно-машинний цех
>1.Заготівельневідділення
>Робітники 5 28,6 20020 19066,666 11 4,39 87,888
>Робітники 4 90,7 63490 60466,666 35 4,06 257,769
>Робітники 3 8,0 5600 5333,333 3 3,76 21,056
>Робітники 2 108,0 75600 72000 42 3,48 263,088
Разом 235,3 164710 156866,66 91 629,801
>2.Машинневідділення
>Робітники 5 2,3 1610 1533,333 1 4,39 7,068
>Робітники 4 65,1 45570 43400 25 4,06 185,014
>Робітники 3 7,9 5530 5266,667 3 3,76 20,793
>Робітники 2 5 3500 3333,333 2 3,48 12,18
разом 80,3 56210 53533,333 31 225,055
Разом за цехом 315,6 220920 210400 122 854,856
>ІІ.Складально-опо-ряджувальний цех
>1.Складальневідділення
>Робітники 4 139,1
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація