Реферати українською » Экономика » Організація и проведення науково-технічної експертизи


Реферат Організація и проведення науково-технічної експертизи

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>КУРСОВАРОБОТА

із курсу ">Управлінняінноваційнимрозвитком"

на задану тему ">Організація йпроведеннянауково-технічноїекспертизи"


>Зміст

 

>Вступ

1.Науково-технічна діяльність в Україні

1.1 >Загальніпроблеминауково-технічноїдіяльності йметоди їхнівирішення

1.2Сутністьнауково-технічноїекспертизи у межахнауково-технічноїдіяльності

2.Організація йпроведеннянауково-технічноїекспертизи

2.1Форми йвидинауково-технічноїекспертизи

2.2 Порядокпроведеннянауково-технічноїекспертизи

2.3Державнеуправління у сферінауково-технічноїекспертизи

2.4Організаціянауково-технічноїекспертизинауково-дослідного відділеннястандартизації вмашинобудівномукомплексі і натранспорті

3.Практичначастина

3.1Аналізвідповідностівнутрішніхможливостейрозвитку підприємствазовнішнім

3.2Критеріальнаоцінка йпопереднійвибірперспективнихнапрямківінноваційногорозвитку

3.3Економічнеобґрунтуваннявиборунапрямківрозвитку

>Висновок

Списоквикористанихджерел


>Вступ

 

Уумовахприскореннятемпів НТП й глобалізаціюекономічнихпроцесівсамеінноваціїповинні статіосновою забезпеченняекономічноїнезалежності й переходуекономіки країни до фазекономічногопожвавлення йзростання,сприятиінтеграції вспівтовариствоцивілізованихкраїн.

>Наукова йнауково-технічнаекспертиза - діяльність,метоюякоїєдослідження,перевірка,аналіз таоцінканауково-технічногорівняоб'єктівекспертизи йпідготовкаобґрунтованих з висновками дляприйняттярішеньщодо такихоб'єктів.

Уданійкурсовійроботі мирозглянемоправові,організаційні йфінансовіосновиекспертноїдіяльності внауково-технічній сфері, атакожзагальніоснови йпринципирегулюваннясуспільнихвідносин угалузіорганізації тапроведеннянаукової танауково-технічноїекспертизи ізметою забезпеченнянауковогообгрунтуванняструктури йзміступріоритетнихнапряміврозвитку науки йтехніки,наукових,науково-технічних,соціально-економічних,екологічнихпрограм йпроектів,визначеннянапрямівнауково-технічноїдіяльності,аналізу таоцінкиефективностівикористаннянауково-технічногопотенціалу,результатівдосліджень.

>Наукова йнауково-технічнаекспертизаєневід'ємнимелементом державногорегулювання тауправління у сферінаукової йнауково-технічноїдіяльності й проводитисявідповідно в Україну "Пронаукову йнауково-технічнуекспертизу.


1.Науково-технічна діяльність в Україні

 

1.1Загальніпроблеминауково-технічноїдіяльності йметоди їхнівирішення

>Загальніпроблеминауково-технічноїдіяльності:

1.Відсутністьчіткоїприв’язки характерудіяльності доїїкінцевихрезультатів тазастосування унормативних актахрізногорівнядесятків зрозуміти,зміст які невизначено,призводить доти, щореципієнти бюджетнихкоштів насвійрозсудвизначають, а щосаме якщостворено врезультаті, внаслідок чого упереважнійкількостівипадків йнаукова, йнауково-технічна діяльністьзавершуєтьсязвітом,який немаєпрактичної ціності.

2.Механізмформуваннядержавнихцільовихпрогрампрописанийнедосконало,внаслідок чого взначнійчастині смердотімаютьрозмито-абстрактніцілі, котрі неможуть бутидосягнуті закінцевийперіод години (>наприклад, чиможенастати момент, коли якщодосягнутаціль ">інформатизація" чи ">розвитоккольоровоїметалургії"?).Відсутністьконкретизованихцілейдозволяєзаповнюватитакі ">деклараційні"програми практичнодовільними заходами, котріможутьвідображатиприватніуподобаннячиновників.

3. Упереважнійбільшостівипадківдержавнийзамовниктехнології немаєнамірувикористовуватиїїбезпосередньо чи напідвідомчихйомуоб’єктах державноївласності, адекларуєвикористаннятехнологіїякимись ">підприємствамигалузі",невизначеними ">суб’єктамигосподарськоїдіяльності" тощо. Уумовахобмежених бюджетнихможливостейтакийпідхідвбачаєтьсямарнотратним. 4. Заоціночнимиданими за 2004 р. (>наукова йнауково-технічна діяльність)фінансуванняфундаментальнихробітскладало 66% (>прикладні-34%), аобсягифінансуванняробіт ізініціативисамовряднихорганізацій (>академій)складали 79% (>виконавча влада - 21%), щовбачаєтьсясвідоцтвом ">фундаментально-академічного" перекосу. 5.Беззмістовність йнеузгодженістьзаконодавства уцій сферіунеможливлює свідомий йчіткийрозподілкоштів впроцесіформування бюджету України. 2.Основні засадивпорядкування бюджетногофінансування (>наданняпідтримки) у сферінаукової,науково-технічної таінноваційноїдіяльності.

Зметоюподоланнятакоїситуації тапідвищенняефективностівикористання бюджетнихкоштів та державноїпідтримкивбачаєтьсянеобхідним:

1.законодавчоприв’язатибюджетнефінансуваннянаукової танауково-технічноїдіяльності доконкретнихрезультатівтакоїдіяльності,створити засади державногокерівництванауковою йнауково-технічноюдіяльністю шляхомвстановленнямакропоказниківтакоїдіяльності таформуваннявідповіднихскладовихзагальноукраїнського бюджетові у рамкахцихпоказників,тобтовідмовитися відсучасногорозпорошеного ">галузево-відомчого" принципуформування "бюджетунаукової йнауково-технічноїдіяльності"

2.створитисистемиоцінюванняефективностітакоїдіяльності таперерозподілу бюджетнихкоштів взалежності відрезультатівоцінювання

3.створити засадиорганізаційного ">самореформування"відповідноїсфери подвпливомперерозподілу бюджетногофінансування

4.створитинормативні засадидоведенняпевнихрезультатівнауковоїдіяльності до практичноговикористання.

5.визначитиконкретизованіціліінноваційноїдіяльності тастворити систему державноїпідтримкитакоїдіяльності взалежності відконкретнихцілей.


1.2Сутністьнауково-технічноїекспертизи у межахнауково-технічноїдіяльності

>Наукова йнауково-технічнаекспертиза -це діяльність,метоюякоїєдослідження,перевірка,аналіз таоцінканауково-технічногорівняоб'єктівекспертизи йпідготовкаобгрунтованих з висновками дляприйняттярішеньщодо такихоб'єктів.

>Наукова йнауково-технічнаекспертиза у сферінауково-технічнихрозробок тадослідно-конструкторськихробіт,фундаментальних йприкладнихдосліджень, у томучислі настадії їхнього практичногозастосування (>впровадження,використання,наслідкивикористання тощо), проводитисянауково-досліднимиорганізаціями таустановами,вищиминавчальнимизакладами,іншимиорганізаціями таокремимиюридичними йфізичними особами котріакредитовані на цей виддіяльності.

>Основнимизавданняминаукової йнауково-технічноїекспертизиє:

>oоб'єктивне,комплекснедослідженняоб'єктівекспертизи;

>oперевіркавідповідностіоб'єктівекспертизивимогам й нормамчинногозаконодавства;

>oоцінкавідповідностіоб'єктівекспертизисучасномурівнюнаукових йтехнічних знань,тенденціямнауково-технічногопрогресу, принципам державноїнауково-технічної політики,вимогамекологічної безпеки,економічноїдоцільності;

>oаналізрівнявикористаннянауково-технічногопотенціалу,оцінкарезультативностінауково-досліднихробіт йдослідно-конструкторськихрозробок;

>oпрогнозуваннянауково-технічних,соціально-економічних йекологічнихнаслідківреалізації чидіяльностіоб'єктаекспертизи;

>oпідготовканауковообгрунтованихекспертних з висновками.

>Основними принципаминаукової йнауково-технічноїекспертизиє:

>компетентність йоб'єктивністьосіб,установ таорганізацій, щопроводятьекспертизу;

>врахуваннясвітовогорівнянауково-технічногопрогресу, норм й правилтехнічної таекологічної безпеки,вимогстандартів,міжнароднихугод;

>експертизагромадської думи із запитаннящодо предметаекспертизи,їїоб'єктивнаоцінка;

> відповідальність задостовірність йповнотуаналізу,обгрунтованістьрекомендаційекспертизи.

>Суб'єктаминаукової йнауково-технічноїекспертизиєзамовники,організаториекспертизи, атакожексперти.Замовникаминаукової йнауково-технічноїекспертизиможуть бутиоргани державної влади йоргани місцевого самоврядування, підприємства,установи йорганізації,громадяни,заінтересовані упроведеннітакоїекспертизи.Замовникиможутьвступати увідносини ізекспертамибезпосередньо чи черезорганізаторівекспертизи напідставідоговорів чидоручень.

>Замовникинаукової йнауково-технічноїекспертизиформують заподіяння напроведенняекспертизи,забезпечують оплатувитрат наїїпроведення, оплату роботиекспертів чипослугорганізаторівекспертизи.Організатораминаукової танауково-технічноїекспертизиєфізичні таюридичні особини, котрі напідставідоручення чи договору іззамовникамиорганізовують тапроводятьекспертизу йподаютьекспертнівисновки.

>Експертизуможутьпроводити:

>oорганивиконавчої влади умежахсвоєїкомпетенції;

>o підприємства,установи таорганізації всіх формвласності,тимчасовітворчіколективи, щоздійснюютьнаукову йнауково-технічну діяльність,

>oспеціалізованіекспертніорганізації;

>oокреміексперти,групиекспертів таекспертні заради.

>Експертамиєфізичні особини, котрімаютьвисокукваліфікацію,спеціальнізнання йбезпосередньоздійснюютьнаукову чинауково-технічнуекспертизу та несутьперсональну відповідальність задостовірність йповнотуаналізу,обгрунтованістьрекомендаційвідповідно довимог заподіяння напроведенняекспертизи.

>Експертні зарадиобов'язковостворюються дляпроведеннянаукової йнауково-технічноїекспертизипроектівміждержавних,державнихцільовихпрограм. Недозволяєтьсяпоєднання воднійособіфункцій автора розробки чиіншим чиномзаінтересованої особини таїїексперта.

>Об'єктаминаукової танауково-технічноїекспертизиможуть бути:

-діючіоб'єктитехніки (до тогочислівійськової) тапромисловості,споруди,природніоб'єкти тощо,стосовно яківиникає потребаотриматинауковообгрунтованіекспертнівисновки;

-проекти,програми,пропозиціїрізногорівня,щодо якінеобхідно провестинауковообгрунтованийаналіз йдативисновок продоцільність їхньогоприйняття,впровадження,подальшоговикористання тощо.

>Обов'язковійнауковій йнауково-технічнійекспертизіпідлягають:

-державніцільовінаукові йнауково-технічніпрограми;

-міждержавнінаукові йнауково-технічніпрограми, щореалізуються напідставіміжнароднихдоговорів України вмежахїї територї;

-галузеві йміжгалузевіпрограми у сферінаукової йнауково-технічноїдіяльності;

-інноваційніпрограми тапроекти державногозначення.

Зініціативиорганізацій таустанов, докомпетенції якіналежитьвирішеннявідповіднихпитань,експертизіпідлягають:

>окремінауково-технічніпроекти;

>науково-технічнапродукція;

>науково-дослідні роботи (>фундаментальні таприкладнідослідження) в всіхгалузяхнауковоїдіяльності;

>дослідно-конструкторські роботи (комплексробіт, щовиконуються наосновітехнічнихзавдань ізметою розробкадослідно-конструкторськоїдокументації);

>наукові роботи увиглядіспеціальнопідготовленихрукописів,науковихдоповідей,опублікованихмонографій чипосібників;

> процесвпровадженнярезультатівнауковихдосліджень йрозробок,іншівидинаукової танауково-технічноїдіяльності, щосприяютьприскореннюнауково-технічногопрогресу;

>дисертаційнідослідження,науково-технічнадокументація нараціоналізаторськіпропозиції,винаходи;

> права наоб'єктиінтелектуальноївласності,включаючи їхнівартіснуоцінку;

>ефективністьнауково-технічних таінноваційнихпроектів;

>іншіоб'єктинаукової йнауково-технічноїдіяльності,щодо яківиникає потреба упроведенніекспертизи,отриманнінауковообгрунтованихекспертних з висновками.


2.Організація йпроведеннянауково-технічноїекспертизи

 

2.1Види йформинауково-технічноїекспертизи

>Наукова йнауково-технічнаекспертиза проводитися уформі державної,громадської таіншоїекспертизи.

>Державнанаукова йнауково-технічнаекспертиза

>Державнунаукову йнауково-технічнуекспертизупроводять:

-органивиконавчої влади у сферінаукової йнауково-технічноїдіяльності;

-колективи,компетентні увідповіднійгалузінаукової йнауково-технічноїдіяльності, задорученнямдержавнихорганів.

>Проведення державноїнаукової йнауково-технічноїекспертизиєобов'язковимщододержавнихцільових йміждержавнихнауково-технічнихпрограм.

Громадськанаукова йнауково-технічнаекспертиза

Громадськанаукова йнауково-технічнаекспертизаможепроводитися убудь-якій сферінаукової йнауково-технічноїдіяльності, щопотребуєврахуваннягромадської думи, ізініціативигромадськості,об'єднаньгромадян,трудовихколективів наосновідоговорів напроведеннягромадськоїнаукової йнауково-технічноїекспертизи.

>Іншінаукові йнауково-технічніекспертизи

>Наукову йнауково-технічнуекспертизуможутьпроводитинаукові йнауково-технічніустанови, підприємства таорганізаціїрізних формвласності йпідпорядкування, атакожспеціальноствореніекспертніорганізації,статутна діяльність якіпередбачаєпроведеннянаукових йнауково-технічнихекспертиз, ізініціативифізичних таюридичнихосіб,заінтересованих вотриманніекспертних з висновками.

>Об'єктинаукової йнауково-технічноїекспертизиможутьпередаватися напопередню,первинну,повторну,додаткову,контрольнунаукову йнауково-технічнуекспертизи.

>Попереднянаукова йнауково-технічнаекспертиза проводитися ізметоюз'ясуваннявідповідностіформальнихознакоб'єктаекспертизивстановленим нормам й правиламтехнічної таекологічної безпеки,вимогамстандартів тощо.Попереднюнаукову йнауково-технічнуекспертизупроводять, як правило,установи таорганізації -замовникиекспертизи силамисвоїхспеціалізованихпідрозділів чи шляхомзалученнянезалежнихекспертів.Первиннанаукова йнауково-технічнаекспертизапередбачаєздійснення всіх необходимихзаходів упроцесіпідготовкиобгрунтованоговисновкущодооб'єктівекспертизи, котріпередаютьсязаінтересованимифізичними таюридичними особами –замовникамиекспертизи нааналіз таоцінкунауковим танауково-технічнимекспертниморганізаціям,установам,експертам чи колективамекспертів.

>Повторнанаукова йнауково-технічнаекспертизаможепроводитися:

· уразіпорушеннявстановленихвимог й правил под годинупроведенняпервинноїекспертизи;

· навимогузамовникаекспертизи чи автора розробки занаявностіобгрунтованихпретензій довисновкупервинноїекспертизи.

>Додаткованаукова йнауково-технічнаекспертиза проводитисястосовнооб'єктів,щодо яківідкрилисяновінаукові йнауково-технічніобставини.

>Контрольнанаукова йнауково-технічнаекспертизаздійснюється ізініціативизамовника дляперевірки з висновкамипервинноїекспертизи чи ізініціативифізичних чиюридичнихосіб,заінтересованих успростуванні окремихположень,частин чи вцілому з висновкамиранішепроведенихекспертиз.


2.2      Порядокпроведеннянауково-технічноїекспертизи

>Основнимюридичним документом, щорегламентуєвідносиниміжзамовником йорганізатором у сферінаукової йнауково-технічноїекспертизи,єдоговір наїїпроведення.

Удоговорі напроведеннянаукової йнауково-технічноїекспертизивизначаються:сторони договору; предмет йоб'єктиекспертизи;умовипроведенняекспертизи; права таобов'язкисторін;термінпроведенняекспертизи;термін,протягомякоговисновкиекспертизизберігаютьчинністьзалежно від характеруоб'єктаекспертизи; порядокрозрахунків;умови, щовпливають назміну чиприпиненнядоговірнихвідносин; відповідальність заневиконання чиненалежневиконання умів договору; відповідальність задостовірністьвисновкуекспертизи,термін діїтакоївідповідальності таконкретні особини, на які вонпокладаєтьсястосовно окремихрозділів чи заекспертизу вцілому,іншісуттєвіумови, котрівипливають зспецифікиоб'єктаекспертизи.Термінпроведеннянаукової йнауково-технічноїекспертизивизначається договором чидорученням наїїпроведеннязалежно від характеру таскладностіоб'єктаекспертизи.Висновок державноїнаукової йнауково-технічноїекспертизиєобов'язковим дляприйняттяфізичними йюридичними особами дорозгляду таврахування приобгрунтуванніструктури йзміступріоритетнихнапряміврозвитку науки йтехніки,наукових йнауково-технічних,соціально-економічних,екологічнихпрограм йпроектів,реалізаціїнаукової йнауково-технічноїдіяльності,аналізіефективностівикористаннянауково-технічногопотенціалу.Висновкигромадської таіншихнаукових йнауково-технічнихекспертизмають, як правило,рекомендаційний характер.Вониберуться доувагидержавними органамипоряд ізвисновками державноїнаукової йнауково-технічноїекспертизи приприйняттірішень прореалізаціюнауково-технічнихпрограм,проектів,використанняіншоїнауково-технічноїпродукції тарозробок.Висновкинаукової йнауково-технічноїекспертизизберігаютьчинністьпротягомтерміну,визначеного договором чидорученнямщодоїїпроведення.Висновкиекспертизи, котрі не було бреалізованопротягомустановленоготерміну,втрачаютьчинність, авідповідніоб'єктипідлягаютьповторнійнауковій йнауково-технічнійекспертизі.Доцільністьпроведенняповторноїекспертизищодооб'єктів, котрі непідлягаютьобов'язковійекспертизі,визначаєтьсязамовником.Фізичні йюридичні особини,заінтересовані успростуванні окремихположень чи вцілому з висновкаминаукової йнауково-технічноїекспертизи,подаютьобгрунтовануписьмову заявузамовниковіцієїекспертизи.Замовник,якийприймаврішення пропроведенняпервинноїнаукової йнауково-технічноїекспертизи,зобов'язанийпротягоммісяцярозглянутиподану заяву йприйнятиобгрунтованерішення пропроведенняповторної,додаткової чиконтрольноїекспертизи ззалученнямнезалежнихекспертів чи провідмову від такогопроведення.Забороняєтьсязалучати допроведенняконтрольноїекспертизифахівців, котрі брали доля впроведенніпервинноїнаукової йнауково-технічноїекспертизи.

>Висновкиконтрольноїекспертизи,організованої зазгодоюзамовника йзаінтересованихосіб, котрівідповідаютьвисновкампервинноїекспертизи,єостаточними йрозглядаються упроцесіприйняттярішеньвідповідними органами.Якщоміжвисновкамипервинної йконтрольноїекспертизиєрозбіжності,замовникзобов'язанийпродовжитиекспертну роботу.

 

2.3Державнеуправління у сферінауково-технічноїекспертизи

>Державнеуправління у сферінаукової йнауково-технічноїекспертизиздійснюєтьсяцентральними тамісцевими органамивиконавчої влади та органами місцевого самоврядування.Міністерства,іншіцентральніорганивиконавчої влади вмежахсвоїхповноваженьберуть доля вініціюванні тареалізаціїнаукової йнауково-технічноїекспертизи, атакожможутьвиступати якзамовники чиорганізаториекспертизи.

ДокомпетенціїКабінету міністрів Україниналежить:

>визначення порядкуфінансуваннянаукової йнауково-технічноїекспертизи, що проводитися зарахуноккоштів державного бюджету;

>визначення форм та правилфінансового забезпеченнянауковоїнауково-технічноїекспертизи;

>ініціюванняпроведенняпопередньої,первинної,повторної,додаткової,контрольної державноїнаукової йнауково-технічноїекспертизи;

>здійсненняіншихповноважень у сферінаукової йнауково-технічноїекспертизивідповідно дозаконодавства.

>Кабінет міністрів Україниможепередаватиціповноваженняіншим органамвиконавчої влади та органам місцевого самоврядування.Місцевіорганивиконавчої влади таоргани місцевого самоврядування вмежахсвоєїкомпетенції:

·організовуютьпроведеннянаукової йнауково-технічноїекспертизи напідставірішень,прийнятихвідповіднимимісцевимиРадами чимісцевими референдумами;

·ініціюютьпроведеннянаукової йнауково-технічноїекспертизи ізпитань,щодо які смердотіприймаютьрішення, ізвизначеннямобсягіввитрат напроведенняекспертизи таджерелфінансування;

·координуютьекспертну діяльністьмісцевихдержавнихорганів,об'єднаньгромадян,іншихформувань;

·інформують населення прорезультати проведеноюнаукової йнауково-технічноїекспертизи увипадках, колиценеобхідно чи коли процеєвідповіднерішення Заради;

·контролюютьвиконаннязаконодавства пронаукову йнауково-технічнуекспертизу;

·реалізуютьіншіповноваження вданійгалузі, котрі несуперечать цьому Закону.

>Проведення державноїнаукової йнауково-технічноїекспертизифінансується зарахунок державного бюджету,позабюджетнихфондів чикоштівзамовника.Кошти напроведення державноїнаукової йнауково-технічноїекспертизипередбачаються вмежахасигнувань навиконаннянауково-дослідних йдослідно-конструкторськихробіт йвиділяютьсяокремим рядком.Експертиза, якої задорученнямдержавнихорганів проводитидержавнаустанова (організація), щоперебуває на державномубюджеті,можефінансуватися зарахунок бюджетнихкоштів,передбачених наутриманняцієїорганізації.Діяльністьспеціалізованихдержавнихекспертнихорганізацій, щоздійснюютьнаукову йнауково-технічнуекспертизу назамовленняфізичних таюридичнихосіб наплатних засідках,підлягаєобов'язковійдержавнійакредитації у порядку,встановленомуцентральним органомвиконавчої влади,уповноваженимКабінетом міністрів України.Науковіорганізаціїакадемій наук України,заснованих надержавнійвласності,вищінавчальнізаклади,атестованіМіністерствомосвіти України,провіднінауково-технічніустановигалузевихміністерств йінших центральнихорганіввиконавчої владиможутьздійснюватиспеціалізовануекспертну діяльність бездодаткової державноїакредитації напідставістатутнихположень,якими така діяльністьпередбачається)Співробітництво України ізіншими державами у сферінаукової йнауково-технічноїекспертизиздійснюєтьсявідповідно в Україну.Якщоміжнародними договорами Українивстановленоінші правила, ніж тих, щопередбачаютьсязаконодавством України пронаукову йнауково-технічнуекспертизу, тозастосовуються правиламіжнароднихдоговорів.

 

2.4Організаціянауково-технічноїекспертизи >науково-дослідного відділеннястандартизації вмашинобудівномукомплексі і натранспорті

>Галузі йсферидіяльності,закріплені завідділом (>клас/група таназвавідповідно до державногокласифікатора ДК 004:2003):

· 21 –Механічнісистеми таскладникизагальногопризначення

· 23 –Гідравлічні тапневматичнісистеми йпристроїзагальногопризначення

· 25 –Машинобудування

· 43 –Дорожньо-транспортнізасоби

· 45 –Залізничнатехніка

· 47 –Суднобудування таморськіспоруди

· 49 –Авіаційна такосмічнатехніка

· 53 –Підіймально-транспортнеустатковання

· 55 -Пакування йрозподіляннятоварів

>Основні заподіяння відділення:

–проведеннянауково-досліднихробітщодостворення,функціонування тарозвитку національноїстандартизації ізурахуваннямсвітовихдосягнень тапрогресивнихвимог до розробка,виробництва йвикористанняпродукції ізметоюпідвищенняїїтехнічногорівня йконкурентоспроможності,сумісності тавзаємозамінності,безпечності для життя таздоров’я людей йїхньогомайна,охоронидовкілля,економіїматеріальних таенергетичнихресурсів;

–науково-методичнекеруванняплануванням,розробленням,упровадженням йзабезпеченнямфункціонуваннястандартів таіншихнормативнихдокументів (НВ) у сферімашинобудування, транспорту,переміщеннявантажів тапакування;

–проведеннянауково-досліднихробітщодоформування йреалізації єдиноїтехнічної політики у сферістандартизації у межахМіждержавної Зарадистандартизації,метрології,сертифікації таакредитації;

–аналізструктури та складучинного фонду НВ,визначенняпріоритетнихнапрямківупровадженняєвропейських йміжнароднихстандартів у сферімашинобудування, транспорту,переміщеннявантажів тапакування;

–координаціядіяльностітехнічнихкомітетівстандартизації в сферімашинобудування, транспорту,переміщеннявантажів тапакування;

–наданнянауково-методичноїдопомогидержавним центрамстандартизації,метрології тасертифікації,технічнимкомітетамстандартизації,підприємствам,установам йорганізаціям за їхнізапитами (наплатнійоснові);

–підготовкааналітичнихоглядів у окремих сферахдіяльності чигалузяхекономіки,наданняінформаційнихматеріалів,виконанняіншихплатнихробіт (>послуг);

– доля впроведеннінаукових йнауково-практичнихсемінарів таконференцій у сферістандартизації.

>Функціїнауково-дослідного відділеннястандартизації вмашинобудівномукомплексі і натранспорті:

–проведеннянауково-технічноїекспертизи,нормоконтролю йредагуванняпроектів НП тазмін перед тим,підготовкаматеріалів дозатвердження НВ йзмін перед тим, у сферідіяльності,закріпленій завідділом;

–аналізструктури, складу тазмістучинного фонду НВ йстворенняоптимальноїструктури фонду НП;

–аналізтехнічногорівня НП,підготовленняпропозиціїщодовнесеннязмін тадоповнень чискасування НП;

–визначенняпріоритетнихнапрямківрозвитку, розробкаперспективнихщорічнихпланів державноїстандартизації;

–пошук,систематизація тааналізматеріалівдосліджень угалузіфундаментальних наук, котріможуть бутивикористані под годину розробка тавпровадження НП;

–науково-дослідні роботищодоформування йреалізації єдиноїтехнічної політики у сферістандартизації у межахМДР;

–проведенняробіт у рамкахміжнародного таміждержавногоспівробітництва;

– розробкаперспективнихпрограм тащорічнихпланів національноїстандартизації;

–підготовкааналітичнихоглядів із окремихнапрямів угалузістандартизації;

– переклад,науково-технічнередагуванняперекладівміжнародних,регіональних танаціональнихстандартівіншихкраїн;

– розробкапропозицій допроектів законів,основоположнихстандартів державноїсистемистандартизації;

–науково-методичнадопомогатериторіальним органамстандартизації,метрології тасертифікації,технічнимкомітетам ізстандартизації таіншимсуб’єктам, щозаймаютьсястандартизацією;

–наданняконсультацій,науково-методичноїдопомоги,відповідей назапитипідприємств таорганізацій;

– доля внауково-практичнихконференціях,семінарах;

–підготуваннянауковихпраць за результатамидосліджень довидання;

–проведеннязаходівщодопідвищеннякваліфікаціїпрацівників відділення;

–складаннязвітів провиконаннявідділомнауково-досліднихробіт йнауково-технічнихпослуг;

– доля врозробленнітехнічнихрегламентів таіншихнормативно-правовихактів ізпитаньстандартизації.

Структуранауково-дослідного відділеннястандартизації вмашинобудівномукомплексі і натранспорті

>Науково-дослідний сектормашинобудування

>Завдання сектору:

–науково-технічнаекспертиза й розробканормативнихдокументів за напрямами:машинобудування,механічнісистеми таскладникизагальногопризначення,гідравлічні йпневматичнісистеми тапристроїзагальногопризначення.

–науково-методичнекеруванняплануванням,розробленням,впровадженнямстандартів таінших НВ у сферімашинобудування та забезпечення їхніфункціонування;

–аналізструктури та складучинного фонду НВ у сферімашинобудування йвизначенняпріоритетнихнапрямківвпровадженняєвропейських йміжнароднихстандартів уцій сфері.

–проведенняробіт у рамкахміждержавногоспівробітництва у сферістандартизаціїщодо НВ намашини;

– доля впроведенні НДРщодостворення,функціонування, тарозвиткунаціональнихстандартів;

– переклад,науково-технічнередагуванняперекладівміжнародних,регіональних танаціональнихстандартівіншихкраїн;

–науково-методичнадопомогатериторіальним органамстандартизації,метрології тасертифікації,технічнимкомітетам ізстандартизації таіншимсуб'єктам, щозаймаютьсястандартизацією;

–наданняконсультацій,науково-методичноїдопомоги,відповіді назапитипідприємств таорганізацій.

>Науково-дослідний сектор ізпитаньстандартизації транспорту татари, заподіяння:

–науково-технічнаекспертиза та розробканормативнихдокументів за напрямами:дорожньо-транспортнізасоби,залізничнатехніка,суднобудування йморськіспоруди,авіаційна такосмічнатехніка,підіймально-транспортнеустатковання,пакування йрозподіленнятоварів.

–науково-методичнекеруванняплануванням,розробленням,впровадженнямстандартів таінших НП у сфері транспорту йтари та забезпечення їхньогофункціонування;

–аналізструктури та складучинного фонду НП у сфері транспорту татари йвизначенняпріоритетнихнапрямківвпровадженняєвропейських йміжнароднихстандартів уцій сфері.

–проведенняробіт у рамкахміждержавногоспівробітництва у сферістандартизаціїщодо НП на транспорт й тару;

– доля впроведенні НДРщодостворення,функціонування, тарозвиткунаціональнихстандартів;

– переклад,науково-технічнередагуванняперекладівміжнародних,регіональних танаціональнихстандартівіншихкраїн;

–науково-методичнадопомогатериторіальним органамстандартизації,метрології тасертифікації,технічнимкомітетам ізстандартизації таіншимсуб'єктам, щозаймаютьсястандартизацією;

–наданняконсультацій,науково-методичноїдопомоги,відповідей назапитипідприємств таорганізацій


3.Практичначастина

 

3.1Аналізвідповідностівнутрішніхможливостейрозвитку підприємствазовнішнім

МетодSWOT-аналізупередбачаєвизначеннясильних таслабкихсторіндіяльності ВАТ ">Ласунка ",щоплануєвипускатиновий видморозива із ананасом ">Тропік", атакожпотенційнихможливостей тазагроз,ялічекають напідприємство наринку. Це дозволитиоцінитивнутрішнісили таслабкості підприємства ззовнішнімиможливостями, котрінадаєринок. Отже,складемоSWOT-аналізданого підприємства (табл. 1.2.).

>Сильністорони ВАТ ">Ласунка":

1)досвідченекерівництво(підприємствозасноване у 2000році,генеральний директор ВовкСергійМиколайович);

2)високаякістьпродукції, про щосвідчатьчисленнінагороди,отримані на українських тазарубіжнихдегустаційних конкурсах йвиставках;

3)відносноневисокаціна;

4)сформованарегіональна система поширення йохопленнязначноїчастинироздрібнихторгівельнихточок,високемистецтвоконкурентноїборотьби;

5)успіхкомпаніїзабезпечуєтьсяпотужноюсучасноювиробничою йсировинною базою, щоскладається із 5виробничихпідрозділів,якістьморозиваконтролюється на всіхстадіях;

6) широкийасортиментморозива,якийвідповідаєсмаковимперевагамспоживача;

7)нижчаоптоваціна, ніж уконкурентів;

8)підприємствоналічує 1, 5 тис.робітників,найсучаснішеобладнання, усіголовні технологи –спеціалісти ізгарноюосвітою;

9)компанія ">Ласунка"має всвоємурозпорядженні одну ізнайкращих до системидистрибуцій ймаркетинговий департамент;

10)продукціякомпаніїпродається в Україні

>Слабкісторони:

1) великакількістьконкурентів, котріпрацюють вданійасортиментній таціновійніші;

2)затягуваннятермінів партнерами прирозрахунку за наданііпослуги ізвипускупродукції;

3)потрібно вестикадровуполітикунаправлену назалученнявисококваліфікованого персоналу;

4)високівитрати налогістику ( поставки довіддаленихрегіонів);

5)високівитрати назберіганняпродукції(холодильні установки);

6)наявністьдебіторськоїзаборгованості.

>Ринковізагрози:

1)відсутністьстабільності всировині (>молоці), аотжепідняттяціни нанеї;

2)відмова в співпрацюпартнерів-споживачів(великихсупермаркетів тощо), черезможливовисокіціни чиневеликіобсягипостачань;

3)промисловийшпіонаж тавитікінформації замежі підприємства;

4)конкурентнізагрози, чиможливістьпоявизарубіжних чивітчизнянихконкурентів;

5)політичнізагрози( змінузаконодавства,податкової політики);

6)поява уконкурентів болееефективних йякіснішихтехнологійвиробництвапродукції;

7) великакількістьтоварів-конкурентів;

8)наявністькорупції (корумпованаприкордонна служба,судова система таін.);

9)соціально-демографічнізагрози (>невисокакупівельнаспроможністьспоживачів).

>Ринковіможливості:

1)розширеннядіапазонуможливихтоварів;

2)сприятливізрушення в курсах валют;

3)вихід нанові ринки за кордоном привступі до СОТ;

4) покращаннясоціально-економічноїситуації в стране йпідвищенняплатоспроможності населення;

5)маркетингові заходь,тобторозширенняринку зарахунокреклами, таіншихзасобівстимулювання продаж;

6)проведеннявдалої політикимерчандайзингу

>Табл.1.1.-SWOT-аналіз для підприємства ВАТ ">Ласунка"

>Ринковіможливості >Ринковізагрози

КУ1

1 2 3 1 2 3 4 5 6
>Сильністорони 1 0,8 0,7 0,9 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,6 0,5 0,2777
2 0,4 0,6 0,8 0,2 -0,4 0,1 0,3 0,2 -0,2 0,2222
3 0,7 0,9 0,8 -0,3 0,6 -0,4 0,5 -0,1 -0,3 0,2667
4 0,5 0,7 0,9 -0,4 0,5 0,6 -0,4 -0,1 -0,1 0,2444
5 0,6 0,9 0,7 -0,3 0,5 -0,1 0,4 -0,4 0,5 0,3111
6 0,6 0,8 0,9 -0,6 -0,2 -0,3 0 -0,1 0,3 0,1556
>Слабкісторони 1 -0,5 -0,3 -0,1 -0,4 -0,6 -0,7 -0,5 -0,1 -0,1 -0,5222
2 -0,1 0,1 -0,6 -0,7 -0,5 -0,8 -0,6 -0,1 -0,2 -0,3889
3 -0,5 -0,3 -0,7 -0,6 -0,9 -0,7 -0,4 -0,5 -0,3 -0,5444

КУ2

0,2778 0,5556 0,4 -0,3889 -0,016 -0,2778 -0,0889 -0,0667 0,0111

До0 = -0,5444+0,0111 = 0,4.

>Отриманий результатхарактеризуєступіньупевненостіщодовідповідностівнутрішніхможливостейрозвитку підприємствазовнішнім заданоїкомбінації характеристикзовнішнього йвнутрішньогосередовищагосподарювання (табл.1.2)


>Табл.1.2

>Значенняпідсумковогокоефіцієнтаупевненості >Висновок провідповідністьвнутрішніхможливостейрозвитку підприємствазовнішнім

До= - 1,0

>Повнавпевненість увідсутностівідповідностівнутрішніхможливостейрозвитку підприємствазовнішнім.Реалізуватинапрямок не можна,умовивідсутні

-1,0 До -0,8

>Внутрішніможливостірозвитку підприємствамайже невідповідаютьзовнішнім.Умов дляреалізації напрямімайже немає

->0,8К-0,6

>Внутрішніможливостірозвитку підприємствашвидше на невідповідаютьзовнішнім.Умови дляреалізації напрямішвидше на неіснують

-0,6К-0,3

>Більшесвідчень ">проти", ніж "за"щодовідповідностівнутрішніхможливостейрозвитку підприємствазовнішнім тареалізації напрямі

-0,3 До 0,3

>Ситуаціяневизначеностіщодовідповідностівнутрішніхможливостейрозвитку підприємствазовнішнім тареалізації наринку

0,3 До 0,6

>Більшесвідчень "за", ніж ">проти"щодовідповідностівнутрішніхможливостейрозвитку підприємствазовнішнім тареалізації напрямі

0,6 До 0,8

>Внутрішніможливостірозвитку підприємствашвидше навідповідаютьзовнішнім.Швидше наєумови дляреалізації напрямі

0,8 До 1,0

>Внутрішніможливостірозвитку підприємствамайжевідповідаютьзовнішнім.Майже співуче можнареалізуватинапрямок.

До= 1,0

>Повнавпевненість увідповідностівнутрішніхможливостейрозвитку підприємствазовнішнім.Є усіумови дляреалізації напрямі йповнавпевненість вуспіху

Отже,сильними сторонами (>проранжованими зазначущістю) ВАТ ">Ласунка"є:

1)нижчаоптоваціна, ніж уконкурентів (КУ = +0,3111);

2)високаякістьпродукції (КУ = +0,2777);

3)досвідченекерівництво (КУ = +0,2667);

4)сформованарегіональна система поширення йохопленнязначноїчастинироздрібнихторгівельнихточок,високемистецтвоконкурентноїборотьби (КУ = +0,2444);

5)найкраща в Україні системадистрибуцій ймаркетинговийдепартамент(КУ = +0,2222);

6) доставкапродукції в багаторегіонів країни (КУ = +0,1556);

>Слабкісторони:

1)високівитрати длязберіганняпродукції(КУ = -0,5444);

2) великакількістьконкурентів, котріпрацюють вданійасортиментній таціновійніші(КУ = -0,5222);

3)високівитрати налогістику (КУ = -0,3889);

>Ринковіможливості (>проранжовані зазначущістю):

1)розширеннядіапазонуможливихтоварів(КУ = +0,5556);

2)сприятливізрушення в курсахвалют(КУ = +0,2778);

3)вихід нанові ринки за кордоном привступі доСОТ(КУ = +0,4);

4) покращаннясоціально-економічноїситуації в стране йпідвищенняплатоспроможності населення (КУ = +0,5556);

>Ринковізагрози:

1)конкурентнізагрози, чиможливістьпоявизарубіжних чивітчизнянихконкурентів(КУ = -0,3889);

2)соціально-демографічнізагрози (>невисокакупівельнаспроможністьспоживачів (КУ = -0,2778);

3)відсутністьстабільності всировині (>молоці), аотжепідняттяціни нанеї (КУ = -0,0889);

4) великакількістьтоварів-конкурентів (КУ = -0,0667);

5)поява уконкурентів болееефективних йякіснішихтехнологійвиробництвапродукції (КУ = -0,016);

6)наявністькорупції (корумпованаприкордонна служба,судова система таін. КУ = -0,0111);

>Підсумковийкоефіцієнтупевненостідорівнює 0,4, говорити про ті, щовипуск нового видуморозива із ананасом ">Тропік"єдоцільним, авнутрішніможливостірозвитку підприємстваскоріше навідповідаютьзовнішнім. Отже,даномупідприємствудоцільнорозширюватисвійпотенціал наринку йвикористовувати усіпозитивні для цогосторони.

 

3.2Критеріальнаоцінка йпопереднійвибірперспективнихнапрямківінноваційногорозвитку

>Виконаємопопереднійвибірнапрямківінноваційногорозвитку таоцінимоефективністьреалізаціїваріантівінноваційногорозвитку із такихвихіднихданих.

>Табл.1.3.

>Ціліпідпри-ємства >Достатністьресурсноїбази >Рівеньконкуренто-спроможності >Ставлення доризику особини, щоухвалюєрішення >Варіантиінноваційногорозвитку дляоцінкиефективності
>Назва >Кількістьпорівнюванихваріантів >Напрямоцінки
>Ринкові Норма >Високий >Схильний >Продуктові 2 Зпозиційспоживачів

>Згідно ізцимиданими, у підприємстваіснуєнеобхідністьдосягненняринковихцілей йреалізаціївідповіднихінноваційнихорієнтирів,надлишокресурсноїбази,високийрівеньконкурентоспроможності й особа, щоє противникомризику.Виходячи із цого, заметодологічнимпідходом,требареалізуватитакі напрямиінноваційногорозвитку:

>1)застратегічноюспрямованістю -збалансований чизахищаючий;

2) за масштабами –глобальний чилокальний;

3) зарівнеманалізу –стратегічний чиоперативний;

4) зафункціональноюдіяльністю –маркетинговий;

5) застрокомреалізації –довгостроковий чисередньостроковий;

6) засфероюзастосування –ринковий;

7) ізмаркетинговихпозицій –диверсифікаціявиробництва йзбуту;

8) заспонукальними мотивами –завоюваннясимпатійспоживача чивсебічніпереваги.

>Тобто,відповідно допопередньоговиборуваріантівможливими напрямамиінноваційногорозвитку засферою їхньогозастосуванняєринкові.

>Оцінкаефективностіреалізаціїваріантівінноваційногорозвитку ізпозиційспоживачів

Наприкладіфірмового магазину ">Ласунка", щорозміщений вмісті Сумах,оцінюємоефективністьпродуктовихнапрямківінноваційногорозвиткуінноваційноїпродукції ізпозиційспоживачів – новихвидівморозива впластмасових упаковках: 1) ">Тропік"; 2) "Лев".

>Оцінкувиконуємо наосновірозрахункупоказникаспоживацькоїпривабливості продуктового напряміінноваційногорозвитку,якийрозраховується якдобутокпоказника, щовраховуєспіввідношенняціниспоживанняінноваційноїпродукції йсередньоїціниіснуючої наринкупродукції, тапоказника, щовраховуєоцінкувигоди,отримануспоживачем привикористанніінноваційноїпродукції

До= До * До; (2.1.)

де До -показникспоживацькоїпривабливості продуктового напряміінноваційногорозвитку;

До -показник, щовраховуєспіввідношенняціниспоживаннянової чионовленоїпродукції йсередньоїціниіснуючої наринкупродукції;

До -показник, щовраховуєоцінкувигод,отриманихспоживачем привикористанніінноваційноїпродукції.

ДлярозрахункуКвикористовуємо формулу:

До=;

де Ц -цінаінноваційноїпродукції й, грн..;

Ц -мінімальна ізцін наінноваційну чиіснуючу наринкупродукцію, грн.

ДлярозрахункуКцвизначимосереднєзначенняціниіснуючої наринкупродукції, щомаєподібнівластивості. Так,середнєзначенняціни наморозиво впластмасових упаковках(морозиво-торт) помістуСумидорівнює Ц сірий. = 15,2 грн.

Дляінноваційноїпродукції:

1) ">Тропік" Ц= 22,50 грн;

2) "Лев" Ц= 21,00 грн.

>Порівнюючивстановленуціну ізсередньою наринку,виявляється, що дляморозива ">Тропік"мінімальноюєсередняринковаціна, аморозива "Лев" - наінноваційнупродукцію. Тому, заціновим параметромперша модельпрограє. ЗаформулоюобчислюємоК=0,675;К=0,723.Тобто заціновим параметромпріоритетнимє видморозива "Лев".

>Розрахуємопоказник До, щовраховуєоцінкувигод,отриманихспоживачем привикористанніінноваційноїпродукції,використовуючиформули:

Дові = ; (2.2.)

Дові = ; (2.3.)

деPij –j-йпоказниквигодінноваційного товару;

>Pmaxj –максимальнезначенняj-гопоказникавигод товару із всіх, щопорівнюються;Pminj –мінімальнезначенняj-гопоказникавигод товару із всіх, щопорівнюються;Vj –коефіцієнтвагомостіпоказникавигод j.

>Табл.1.4.

Товар >Ціна, грн >Строкзберігання,міс. >Енергетичнацінність,кКалл >Наявність добавок, % >Жирність, %
">Тропік" 1 кг 22,50 4 165 18 16
"Лев" 1 кг 21,00 4 87 12 16

>Розрахованізначенняпоказниківоцінкивигод шкірного ізінноваційнихтоварівпорівнюємоміж собою, й товар, дляякогоКвнабуває максимальногозначення,вважаєтьсянайбільшвигідним із точкизорузадоволення потребспоживачів.Ідеальноюєумова, колиКв=1.

>Коефіцієнтивагомостіодиничнихпоказниківвигодобчислюємоекспертним шляхом,застосовуючи методпарнихпорівнянь.Експертами буликерівникиструктурнихпідрозділів,якимнеобхідно було бзаповнитиоціннітаблиці.

>Табл. 1.5.

>Параметри >Ціна >Термінзберігання >Калорійність >Наявність добавок >Жирність >
>Ціна 0 1 1 0 2
>Термінзберігання 1 1 1 1 4
>Калорійність 0 0 1 1 1
>Наявність добавок
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація