Реферати українською » Экономика » Оптимізація руху грошових коштів підприємства ТОВ "Ескобар"


Реферат Оптимізація руху грошових коштів підприємства ТОВ "Ескобар"

Страница 1 из 10 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Теоретичні основи грошових потоків торгового підприємства

1.1 Кошти: суть і стала зміст

1.2 Аналіз і управління коштами та його еквівалентами

1.3 Визначення оптимальний рівень коштів

2. Сучасне фінансове становище підприємства ТОВ «Ескобар»

2.1Организационно-економическая характеристика ТОВ «Ескобар»

2.2 Аналіз фінансового становища ТОВ «Ескобар»

2.3 Аналіз грошових потоків ТОВ «Ескобар»

3. Оптимізація системи вдосконалення грошових потоків підприємства

3.1 Оптимізація стану коштів на ТОВ «Ескобар»

3.2 Удосконалення грошових потоків підприємства як головний чинник підвищення товарообігу

Укладання

Список літератури


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Процеси, які у російської економіці останні десятиліття, наочно доводять, що економічне і соціальний стабільність суспільства залежить від фінансової стійкості підприємств. Економічна наука виробила різні моделі формування фінансового результату методи його оптимізації. Саме це факт визначив виникнення теорії оцінки ефективності бізнесу і легальною фінансовою стійкості підприємства з її спроможність генерувати грошові потоки. Наявність грошей на підприємстві визначає можливість його виживання та напрями її подальшого розвитку.

Кошти підприємств є сукупність грошей, що у касі, банківських розрахункових, валютних, спеціальних і депозитних рахунках, в виставлених акредитивах і окремих рахунках, чекових книжках, перекладах у дорозі та грошових документах. У широкому значенні до грошових активам ставляться також вкладення легко реалізовані цінні папери вимоги на доручення коштів. Оскільки кошти виступають посередника переважають у всіх розрахунках, очевидно, що з забезпечення нормального кругообігу коштів, ведення діяльність у умовах ринкової економіки необхідно правильно і виконувати всі розрахунки.

Необхідність приведення у відповідність сучасних умов ринкової економіки системи фінансового обліку, практична потреба у дослідженні грошових потоків підприємств визначають актуальність обраної теми дипломного проекту. З іншого боку, швидкістю руху коштів багато чому визначається ефективність всієї підприємницької діяльності.Объемом наявних проблем підприємства як найважливішого платіжний засіб визначається платоспроможність підприємства - одне з найважливіших характеристик його фінансового стану. Кошти є єдиним виглядом оборотних засобів, які мають абсолютної ліквідністю - негайної здатністю виступати засобом платежу за зобов'язаннями підприємства. Абсолютно платоспроможними вважаються підприємства, які мають достатню кількість коштів для розрахунків з інформацією них поточним зобов'язанням. Однак усякі зайві запаси коштів призводять до уповільнення їх обороту, або до зниження їх використання, за умов інфляції - і до прямим втрат у цих колегіях знецінювання. Тому мистецтво управління грошовими потоками залежить від оптимізації запасів коштів, прагнення такому планування руху грошових потоків, аби повернути до кожному черговому платежу підприємства з своїх зобов'язань забезпечувалося надходження грошей від дебіторів за збереження необхідних резервів, що забезпечує можливість повсякденної платоспроможності підприємства, вилучення доларів додаткового прибутку з допомогою інвестицій з'являються тимчасово вільних грошових ресурсів і їх омертвляння.

Усе це надає особливого значення аналізу потоків коштів як найважливішим інструменту управління, контролю схоронності, законності та ефективності використання коштів, підтримки повсякденної платоспроможності підприємства, що у своє чергу, робить актуальною тему дослідження.

Об'єкт дослідження – підприємство з обмеженою відповідальністю «Ескобар». Предмет – фінансові процеси для підприємства, пов'язані з формуванням і рухом грошових потоків.

Мета випускний кваліфікаційної роботи – оптимізація руху коштів підприємства ТОВ «Ескобар». Відповідно до поставленої метою випускний кваліфікаційної роботі поставлені і вирішені такі:

1. Аналіз теоретичних, прикладних джерел з проблем управління грошовими потоками підприємства міста і з проблем оптимізації цієї бурхливої діяльності за умов розвитку ринкових відносин.

2. Оцінка фінансової політики підприємства ТОВ «Ескобар» у тих управління грошовими потоками, виявлення проблем у її реалізації.

3. Аналіз і - оцінка складу, структури, динаміки грошових потоків на досліджуваному підприємстві.

4. Підготовка пропозицій з оптимізації процесу управління грошовими потоками і - оцінка ефективності запропонованих заходів.

Досягнення кінцевих результатів роботи зумовило використання таких наукових методів і методик дослідження як: економіко-статистичний, монографічний ірасчетно-конструктивний методи; горизонтальний і вертикальний аналіз балансу; метод коефіцієнтів (відносних показників); порівняльний і трендовий аналіз; методика комплексного аналізу фінансового становища підприємств; статистичні методи; метод інтерпретації емпіричних результатів.

Теоретичною основою даної роботи стали праці вітчизняних вчених-економістів В.В. Ковальова,Г.В.Савицкой,Е.С.Стояновой та інших. Інформаційній базою роботи послужили розробки вітчизняних і закордонних вчених у сфері фінансового менеджменту. Також і під час роботи використовувалися нормативно-правові акти РФ, підручники і навчальні посібники з фінансовому менеджменту,антикризисному управлінню, економічному аналізу, монографії і науковими статтями в періодичних виданнях, і навіть дані, отримані під час самостійно проведених економічних досліджень. Аби вирішити поставлених у роботі завдань було використано річна бухгалтерська і фінансова звітність ТОВ «Ескобар» за 2005 - 2007 рр.

>Випускная кваліфікаційна робота складається з запровадження, трьох розділів, укладання, списку використовуваної літератури, що включає 41 джерело інформації та докладання. Робота містить 75 сторінок машинопису, 17 таблиць, 16 малюнків.


1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

1.1 ГРОШОВІ ЗАСОБИ: СУТНІСТЬ ІСОДЕРЖАНИЕ

Першої-ліпшої хвилини часу підприємство може розглядатися як сукупність капіталів, надходили з різних джерел: від інвесторів, кредиторів, і навіть доходів, які є результатом діяльності фірми. Ці цифри скеровуються в різні мети: придбання основних засобів, створення товарних запасів, формування дебіторську заборгованість та інші. Узятий визначений момент загальний капітал підприємства стабільний, потім згодом він змінюється. Рух капіталу для підприємства відбувається постійно.

Конкуренція між підприємствами вимагає постійної пристосування до постійно змінюваних умов; технологічні вдосконалення, які обумовлюють значні капіталовкладення, інфляція, зміна відсоткові ставки, податкового законодавства, - усе це надає великий вплив на рух капіталу підприємства. Тому необхідно зможе ефективно управляти рухом капіталу рамках підприємства. Кошти - це найбільш ліквідна категорія активів, що забезпечує підприємству найбільшу ступінь ліквідності, отже, і свободи виборудействий[1].

З руху коштів починається і це закінчується виробничо-комерційний цикл. Діяльність підприємства, спрямовану отримання прибутку, вимагає, щоб кошти перетворювалися на різні активи, які звертаються до дебіторської заборгованості у процесі реалізації продукції. Результати діяльності вважаються досягнутими, коли процесинкассирования приносить потік коштів, з урахуванням якого починається новий цикл, який би отримання прибутку. Аналітики у сфері фінансової звітності дійшли висновку, що складність системи бухгалтерського обліку приховує потоки коштів збільшує їх на відміну від звітного значення чистого доходу (прибутку). Вони підкреслюють, що став саме кошти мають використовуватися з виплати позичок, дивідендів, розширення використовуваних виробничих потужностей. Усе підтверджує що зростає значення такий категорії, як «грошові потоки».

У вітчизняних і зарубіжних джерелах ця сама категорія трактується по-різному. Так, на думку американського вченогоЛ.А.Бернстайна[2] «сам не має відповідного тлумачення термін «потоки коштів» (у його буквальному розумінні) позбавлений сенсу». Компанія може відчувати приплив коштів (тобто грошові надходження), і вона може відчувати відтік коштів (тобто грошові виплати), причому можуть ставитися до різних видів діяльності - виробничої, фінансової чи інвестиційної. Можна визначити різницю між притоками і відтоками коштів.

Ці розбіжності найкраще зарахувати до чистим притокам або чистісінькимоттокам коштів. Отже, чистий приплив коштів відповідатиме збільшення залишків коштів за певний період, тоді як чистий відтік буде зв'язаний із зменшенням залишків коштів у протягом звітний період.

А більшість авторів при характеристиці грошових потоків, розуміють кошти, які утворилися внаслідок господарську діяльність. Американський ученийДж.К.Ван Хорн вважає, що «рух коштів фірми є безперервнийпроцесс»[3]. Активи фірми є чисте використання коштів, а пасиви - чисті джерела. Обсяг коштів коливається у часі залежно від виручки, дебіторську заборгованість, капітальних витрат та фінансування.

У Росії її категорія «грошові потоки» набуває важливого значення. Про це свідчить те що з 1995 р. у складі бухгалтерської звітності було запроваджено додаткова форма №4 «Звіт про рух коштів», яка пояснює зміни, що відбулися з грошима. Вона надає користувачам фінансової звітності базу з метою оцінки здібності підприємства приваблювати і використовувати кошти.

Російські вчені розуміють під потоком коштів різницю між всіма отриманими і виплаченими підприємством грошима за певний період; вони зіставляють його зприбилью[4]. Прибуток постає як показник ефективності роботи підприємства міста і джерело його життєдіяльності. Зростання прибутку створює фінансову основу для самофінансування діяльності підприємства, реалізації розширеного відтворення й задоволення соціальних і матеріальних потреб. за рахунок прибутку виконуються зобов'язання підприємства до бюджету, банками та інші організаціями. Різниця між сумою одержаного прибутку і обсягом коштів ось у чому: прибуток відбиває облікові грошові доходи - у протягом певного періоду, що ні збігаються з реальним надходженням коштів; при розрахунку прибутку Витрати виробництво продукції зізнаються після його реалізації, а чи не в останній момент її оплати; грошові потоки відбиває рух коштів, які беруться до розрахунку прибутку: амортизацію, кап. витрати, податки, штрафи, боргові виплати, позикові і авансовані кошти.

Отже, у процесі функціонування будь-якого підприємства присутній рух коштів, тобто. грошові потоки; існують різноманітні підходи до визначення категорії «грошові потоки»; у Росії умовах становлення ринкових відносин управління потоками є найактуальнішою завданням під управлінням фінансами.

Управління грошовими потоками одна із найважливіших напрямів діяльності фінансового менеджера. Воно включає у собі розрахунок часу звернення коштів (фінансовий цикл), аналіз грошового потоку, його прогнозування, визначення оптимальний рівень коштів, складання бюджетів коштів тощо. Значимість такого виду активів, як кошти, на думку Джона Кейнса, визначається трьома основнимипричинами[5]:

- рутинність - кошти йдуть на виконання поточних операцій; бо між вхідними і вихідними грошовими потоками завжди є тимчасової лаг, підприємство змушене постійно тримати вільні кошти розрахунковий рахунок;

- обережність - діяльність підприємства не носить жорстко визначеного характеру, тому кошти необхідні виконання непередбачених платежів;

- спекулятивність - кошти необхідні по спекулятивним міркувань, оскільки постійно існує ненульова можливість, що раптом випаде можливість вигідного інвестування.

Разом про те омертвляння фінансових ресурсів у вигляді коштів пов'язаний з певними втратами — з часткою умовності їхньої величини можна оцінити розміром упущеної вигоди від участі у якомусь доступному інвестиційному проекті (натомість, щоб бути вкладеними у визначений проект і давати додатковий прибуток, кошти підприємства, перебувають у касі чи розрахункових рахунках поступово знецінюються внаслідок інфляційних процесів). Тому будь-яка підприємство має враховувати два взаємно що виключатимуть обставини — підтримку поточної платоспроможності й одержання доларів додаткового прибутку від інвестування вільних коштів.

Отже, однією з основних завдань управління грошовими ресурсами є оптимізація їх середнього поточного залишку.

Наявність в підприємства коштів нерідко пов'язують із тим, чи є її діяльність прибутковою чи ні. Але така зв'язок який завжди очевидна. Виявляється, можна одержувати прибуток за даним бухгалтерського обліку, і одночасно відчувати значні складнощі у оборотних коштах, які можуть викликати як соціально-економічну напруженість у відносинах з контрагентами, фінансовими органами, працівниками, а й у остаточному підсумку (поки теоретично) призвести до банкрутства.

Зблизька основних принципів управління грошима можна як щонайменше трьох великих блоку: аналіз руху коштів, прогнозування грошових потоків, визначення оптимальний рівень коштів.

Фінансовий цикл, чи цикл звернення готівки, є час, протягом якого кошти відвернені з обороту. Операційний цикл характеризує загальне час, протягом якого фінансові ресурси перебувають непорушно в запасах та дебіторської заборгованості, Оскільки підприємство оплачує рахунки постачальників з тимчасовим лагом, час, протягом якого кошти відвернені з обороту, тобто. фінансовий цикл, менше на середнє час звернення кредиторську заборгованість. Скорочення операційного і фінансового циклів у динаміці сприймається як позитивна тенденція. Якщо скорочення операційного циклу може бути зроблене з допомогою прискорення виробничого процесу оборотності дебіторську заборгованість, то фінансовий цикл може бути скорочений за рахунок даних чинників, і з допомогою деякого некритичного уповільнення оборотності кредиторську заборгованість. Отже, тривалість фінансового циклу (>ПФЦ) в днях обороту вираховується за формулою:

>ПФЦ =ПОЦ - ВОК = ВООЗ +ВОД – ВОК;

ВООЗ = ;

>ВОД = ;

ВОК =

деПОЦ - тривалість операційного циклу;

ВОК - час звернення кредиторську заборгованість;

ВООЗ - час звернення виробничих запасів;

>ВОД - час звернення дебіторську заборгованість;

Т — довжина періоду, яким розраховуються середні показники (зазвичай, рік, тобто. Т = 360)[6].

Інформаційне забезпечення розрахунку — бухгалтерська звітність. Розрахунок можна виконувати двома шляхами:

а, по всім даним про дебіторської та кредиторської заборгованості;

б) за даними про дебіторської та кредиторської заборгованості, безпосередньо що належить до виробничому процесу.

Сенс аналізу руху коштів досить очевидна й визначається, зокрема, наступним обставиною - з позиції контролю та оцінки ефективності функціонування підприємства дуже важливо представляти, які види діяльності генерують основного обсягу грошових надходжень іоттоков. Невипадково звіт про рух коштів входить у основних звітних форм будь-якого західного підприємства міста і нерідко наводиться у річному звіті. У нашій країні цій формі уперше з'явилася в річний звітності за 1996 р., проте до нашого часу її роль все-таки менш значущою проти балансом і звітом прибутки і збитках. Аналіз руху коштів дозволяє собі з певною часткою точності пояснити розходження між величиною грошового потоку, що відбувся для підприємства у звітній періоді, і отриманої цей період прибутком.

У західної обліково-аналітичною практиці методика такого аналізу розроблена досить докладно і зводиться до аналізу потоку коштів за трьома основними напрямам: поточна, інвестиційна і фінансову діяльність. Можна взяти в основі цю схему, проте, з реальності фінансово-господарських операцій, які мають місце на вітчизняних підприємствах, доцільно трохи змінити склад напрямів видів діяльності, у тому чи іншою мірою що з рухом коштів:

- поточна (основна) діяльність - отримання виручки від, аванси, сплата за рахунками постачальників, отримання короткострокових кредитів і позик, виплата зарплати, розрахунки з бюджетом,виплаченние/полученние відсотки за кредитів і допомог;

- інвестиційна діяльність - рух коштів, що з придбанням чи реалізацією

Страница 1 из 10 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація