Реферати українською » Экономика » Організанізаційно-правові форми підпріємств


Реферат Організанізаційно-правові форми підпріємств

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Зміст

>Вступ

>Розділ 1.Підприємство якекономічнакатегорія

1.1.Підприємство:ознаки,функції такласифікаці

1.2. Характеристикаорганізаційно-правових формпідприємств 

>Висновки дорозділу 1

>Розділ 2.Особливостіфункціонуванняпідприємств вумовахтрансформаціїекономіки України

2.1.Оцінкафінансового станупідприємств та напрями його покращання

2.2.Розвитокпідприємництва в Україні.Проблеми йперспективи

>Висновки дорозділу 2

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Підприємництво-цепровідний секторринковоїекономіки,якийзабезпечуєнасиченістьринку товарами тапослугами,сприяєздоровійконкуренції,створюєновийпрошарок-підприємець-власник.Вонобазується звсамостійній,ініціативній,систематичній, навласнийризик,діяльності повиробництвупродукції,наданняпослуг йзайняттюторгівлею ймає наметісприянняприбутку.

Темаданоїкурсової роботиєактуальною,аджесамесьогодні ізпідприємництвом державапов’язуєнадію нашвидкіпозитивніструктурнізміни векономіці,вихід ізекономічноїкризи тастворення умів длярозширеннявпровадженняринкових реформ. якзазначено внещодавноприйнятомуВерховноюРадою закон: ”Продержавнупідтримкупідприємництва”, воно тарозглядається як “>провідна сила вподоланнінегативнихпроцесів векономіці та забезпеченнюсталого позитивногорозвиткусуспільства, як одна з сфер забезпеченнязайнятості населення,запобіганнюбезробіттю тастворення новихробочих місць”.

>Перспективи малого йсередньогобізнесупов’язані й із йогоособливоюроллю як впереході доринковоїекономіки, то й вїїстановленні.

>Насампередцеполягає до того, щосамостійнегосподарюваннясуб’єктівпідприємницькоїдіяльності активновпливає наформування конкурентногосередовища.

>Аджекоженпідприємецьстараєтьсязайняти своюнішу наринкутоварів чипослуг ,>прагневипускатипотрібну йякіснупродукцію,намагаючись тім самимпривернути до собіспоживача .Усіцеперетворюємалепідприємництво усвоєріднийсоціальнийдвигунекономічногорозвитку,надаєринковійекономіцінеобхідноїгнучкості йспонукає дозростання.

>Великоюмірою рольпідприємництваполягає увирішенні запитаннязайнятості, щопроявляється,насамперед, уздатності малого тасередньогобізнесустворюватиновіробочімісця йпоглинатинадлишковуробочу силу.Особливоцестосуєтьсянинішнього станусправ як в Україні вцілому, то й в нашомурегіонізокрема.Адже у тому годину, колийде процесскороченняробочих місць на великихпідприємствах,маліфірми не лишезберігають, але й істворюютьновіробочімісця. Зогляду наце, як,доречісвідчить йзарубіжна статистика,підприємництвоєбільшимстабілізуючим чинником, ніж великаіндустрія.

>Окрімвирішення проблемстворення новихробочих місць,формування конкурентногоринковогосередовища тавідповідноїкон’юнктуриринковоїекономіки, підприємствавиконуютьще рядважливихфункцій.

В частности вкраїнах ізринковоюекономікою підприємствавідіграютьвелику рольстимулюваннітехнологічнихінновацій,створюючи їхні у 2-2,5 рази більше, ніждержавнікомпанії.

>Крім того,створення й діяльністьвеликоїкількостіпідприємствзабезпечуєстабільнийрозвитокрегіональноїекономіки.Завдяки болеевисокійконкуренції смердотікращезабезпечуютьмісцеві ринки товарами йпослугами й у тій годинузначно меншедестабілізуютьситуацію наринкуробочоїсили прибанкрутстві окремих із них же впорівнянні із великимипідприємствами .

>Підприємствавикористовуютьздебільшогомісцевіресурси,міцнішеприв’язані домісця свогорозташування.Крім того смердотієзначнимджереломпоповненнямісцевихбюджетів, частоберуть доля вспонсоруваннімісцевихпрограм, будучизацікавленими векономічномурозвитку територї, наякій смердотізнаходяться.

>Кріміншихвищезазначенихфункційпідприємництвавиділяютьсясаме та, що воно тавиступаєважливимджереломфінансового таорганізаційногозабазпеченнясоціальногозахисту, вноситивизначальнийвнесок узменшеннясоціальноїнапруги йдемократизаціїринковихвідносин.Самепідприємництвосвоїми рукамизабезпечуєсвійрівень життя воно таєфундаментальноюосновою уформуваннісереднього класу.Немаловажна рольпідприємництваполягає й до того ,що воно тавиступаєінвесторомвітчизняноїекономіки, атакожсприяєрозширеннюекспортнихможливостей держави.

Отжеосновноюметоюданоїкурсової роботиєнасамперед,вивчення підприємства, йогоосновнихознак тафункцій,розкриттяорганізійноправових формпідприємств, атакожаналізрозвиткуцихпідприємств й їхньогоперспективи всучасній Україні.


>Розділ 1.Підприємство якекономічнакатегорія

1.1.Підприємство:ознаки,функції такласифікація

>Невід'ємнимелементомринковогогосподарювання,однією ізнайактивніших формекономічноїдіяльностієпідприємництво, чиособливий типгосподарювання.

>Підприємництво -ініціативна,новаторська діяльністьгосподарюючогосуб'єкта,спрямована напошук йзнаходженнянайбільшоптимальнихекономічнихрішень ізметоюодержаннямаксимальноївигоди.Підприємництвопередбачаєконкретну діяльністьпідприємця й частоототожнюється ізпоняттям ">власник".

>Науковаекономічналітературарозглядаєпідприємництво ізрізнихсторін: якекономічнукатегорію, як методгосподарювання, як типекономічногомислення.

якекономічнакатегоріяпідприємництвовиражаєвідносиниміж йогосуб'єктами із приводувиробництва,розподілу йпривласнення благ тапослуг.

Сутьпідприємництва як методугосподарюваннярозкривають йогоосновніфункції:ресурсна,організаційна татворча.

>Ресурснафункціяпідприємництвапередбачає, що воно танацілене нанайбільш ефективноговикористанняматеріальних,трудових,фінансових таінформаційнихресурсів ізурахуваннямдосягнень науки,техніки,управління йорганізаціївиробництва.

>Організаційнафункціязводиться додіяльності поорганізаціївиробництва,збуту, маркетингу, менеджменту йреклами.
>Творчафункціяполягає у сприяннігенеруванню тареалізації новихідей,здійсненнютехніко-економічних,науковихрозробок,проектів, щопов'язані ізгосподарськимризиком.

Дляпідприємництва як методугосподарюванняхарактернітакіосновніознаки:самостійність йнезалежністьгосподарюючихсуб'єктів,господарськийризик;економічна відповідальність.

>Підприємництво якособливий типекономічногомисленняхарактеризуєтьсяоригінальнимипоглядами йпідходами доприйняттярішень, котріреалізуються упрактичнійдіяльності.Центральну роль тутвідіграє особапідприємця.Підприємництворозглядається не якрід зайняти, а якособливістьрозуму йлюдськоїнатури.

Таким чином,підприємець -суб'єкт, щопоєднує усобіноваторські,комерційні таорганізаторськіздібності дляпошуку йрозвитку новихвидів,методіввиробництва, нових благ таїхніх новихякостей, нових сферзастосуваннякапіталу. Азвідси йпідприємництво -це типгосподарськоїповедінкипідприємців ізорганізації, розробки,виробництва йреалізації благ ізметоюотриманняприбутку йсоціальногоефекту.

>Сутністьпідприємництвазосереджується увиявіініціативної,новаторської,самостійноїдіяльності. А позначказводиться, із одного боці, доотриманняприбутку чиособистого прибутку, неякихоськон'юнктурнихсправ, апередбачення точногорозрахунку, а ізіншого - донайбільшефективноговикористанняфакторів,прагненняреалізуватитворчіпотенціїлюдини.

>Першою й чи ненайважливішою длярозумінняхарактерноюознакоюпідприємництваєконстатаціяіндивідуального характерупідприємницькоїдіяльності.Підприємництво —цезавжди результатприватноїініціативи (>хоча невиключаються ііншіформикооперації іасоціації),вільної відбезпосереднього державноговтручання.Підприємництвопередбачаєрозробку йздійсненняекономічного проекту,здебільшогонезалежного від державногоуправління йфінансування, автономного впланіпошуку необходимихкоштів. Цеможуть бутивласнікошти одного чикількохпідприємців чипозиченікошти (>кредити), Повернення якіпланується послезавершеннявиробничого чи торгового циклу іодержаннярозрахованогоприбутку. У цьомурозумінніпідприємництво, щоохоплює рядгосподарськихсекторів,єзагаломальтернативою державному секторуекономіки, щофункціонуєвинятково набазі політики державищодонього йфінансується із державноїскарбниці.

Неменшважливоюознакоюєрозуміннязаохочувальнихмотивів,стимулів длязаняттяпідприємництвом. І тутпершочерговим стимуломєпрагненняотриматиприбуток.Звідсивипливаєнайпростішийнаслідок:діючеприватнепідприємствоприбуткове (>рентабельне) завизначенням;збиткове не лише непринесебажаногоприбутку, а ірозоритьпідприємця.Вислів ">вилетіти в українську трубу" завсієїсвоєїпримітивностідуже точнопередаєзміст цогоявища. Тому можнастверджувати, щоприватнопідприємницька сфераекономікизагаломєсфероюзавждирентабельною —нерентабельніприватні підприємства простоприречені наліквідацію чиперепрофілювання.Забезпечення свого проекту — базис всіхрозрахунківпідприємця йосновний предмет йоготурботи упроцесідіяльності.

Зперших двохвипливає йтретяознака, щостосується характеру роботипідприємця, асаме —організаторська робота.Вонаподіляється накількапослідовнихстадій:

•вивченнякон'юнктуриринку ізметоювизначенняпріоритетних ізпоглядумайбутньогоприбутку сферекономіки;

•фінансово-економічнірозрахунки (>зокремакалькуляціяпопередніхвитрат), щопокладені основою проекту;

•вивченнядіючихзаконоположень, щорегламентуютьобранупідприємцем формудіяльності;

•розробка наїхнійбазі йзатвердження органів нормативного акта (>актів)майбутнього підприємства;

•пошук ймобілізаціякоштів (>інвестицій);

•залученняфахівців йробітників добезпосередньогопоетапногоздійсненняробіт;

•поточнеуправліннявиробничимпроцесом;

• організаціязбутувиробленоїпродукції чинаданихпослуг (маркетинг);

•звітність передподатковими йконтрольно-ревізійними органами держави.

На всіхстадіяхпідприємницькоїдіяльностіперсональну відповідальність заїїнаслідки — якфінансову, то йюридичну —несепідприємець.Фінансова відповідальністьполягає у забезпеченнюрентабельності проекту (незабезпечившиїї,підприємецьзбанкрутує),юридична — удотриманнічинних законів, забезпеченню прав всіхробітників таслужбовців,залучених доздійснення проекту (недотримуючисьостанніх,підприємецьвступає вконфлікт із Державою, щорівнозначнозлочинові ізусімаюридичниминаслідками).

>Кожнепідприємство,незалежно відрозмірів, формвласності таіншихкритеріїв, винне за результатамисвоєїдіяльностіотримуватиприбуток. Для цого воно тамаєдіяти на засідкахгосподарського (чикомерційного)розрахунку.

Такимиосновними принципамиє:самоокупність,самофінансування,самозабезпечення,матеріальназацікавленість,економічна відповідальність,господарськасамостійність умежахчинногозаконодавства й контрольдержавнихорганів за йогодотриманням.

>Ціпринципирізноюміроюстосуютьсякрупних,середніх ймалихпідприємстврізнихгалузейгосподарств. То всільськомугосподарствірозвинутихкраїн світупереважнабільшістьфірмдатується Державою,всебічнудопомогу вонанадаєдрібнимфірмам.

>Найважливішісторонигосподарськогорозрахункує:

1)отриманняприбутку наосновістворення необходимихсуспільствутоварів йпослуг тапідвищенняефективностівиробництва;

2)економічна відповідальність наневмілегосподарювання,неефективневикористанняресурсів (>трудових,матеріальних,фінансових).Наслідком такогогосподарюванняможе бутибанкрутство. Томузахіднівченіназиваютьекономікусистемоюприбутків йзбитків. Проекономічну відповідальністьгосподарськогорозрахункусвідчить тієї факт, що США зприблизно 600 тис. нових, як правило,малихфірм, котрівиникаютьщорічно,розорюєтьсямайже 400 тис. УВеликобританіїпротягом Першого рокубанкрутуєкожначетвертафірма, вЯпонії –сьома з 10протягом 5 років, уФранції 20%малихпідприємствбанкрутуєпротягом Першого року, 20% - іншого, понад 4 роктапродовжуютьфункціонуватилише 6фірм із 10.

>Економічну відповідальність підприємства несуть й передіншимипідприємствами завиконаннясвоїхдоговірнихзобов’язань, завиконаннязамовлень держави, передспоживачами, банками тощо.Договірнізобов’язання, як правило,виконуються ізточністю не дуже доконкретноїдати, але й і допевноїгодини. Тому урозвинутихкраїнах світувідпаланеобхідність великіскладськихприміщень,зберіганнізначнихзапасівпродукції на яких складах.Правиломхорошого тонуділовоїлюдиниєтаке жчіткевиконанняусноїобіцянки.Порушення цогонеминучепризводить довідмовибізнесменів матірділовістосунки із таким партнером.

>Головніпринципидіяльностіпідприємстввтілюються восновних їхніфункціях.

>Основніфункціїпідприємств.Якщопригадатиосновну міткуекономіки,економічноїсистеми, то можнадійтивисновку, щопідприємство якосновна ланка народногогосподарства йпокликанереалізуватицю мітку,тобтовипускати максимальноможливукількістьтоварів йпослуг замінімальнихвитрат длязадоволеннясуспільних потреб. Дляреалізаціїцієї метипідприємство винневиконуватипевніфункції.Розглянемо,якийкритерійтребапокласти основоюкласифікаціїфункцій.Найлогічнішетакукласифікаціюорганічнопов’язатизіструктуроюекономічнихвідносин ідоповнитиосновними аспектамивласності. Ос-кільки всистеміекономічнихвідносинрозрізняютьтехніко-економічні,організаційно-економічні тавиробничівідносини (>відносиниекономічноївласності), товідповідніфункціїповиннівиконувати й підприємства.

>Техніко-економічнафункціяпередбачаєзапровадженняновоїтехніки йтехнології,впровадженнядосягнень ввиробництва,придбанняякіснихкомплектуючихвиробів тапредметів роботи,наймання чипідготовкуробочоїсиливідповідноїякості,раціоналізаціювиробничихпроцесів тощо.

>Організаційно-економічнафункціяозначаєуправлінняпроцесамивиробництва тазбутутоварів,раціональнуорганізацію роботинайманихпрацівників (чиасоційованихпрацівників напідприємствахтрудовоїколективноївласності) шляхомвпровадженняпрогресивних форм таметодів роботи,укладанняконтрактів,вивченняринку таін.Цяфункціяєреалізацією такі формиорганізаційно-економічнихвідносин, як менеджмент й маркетинг.

>Функціяреалізаціївідносинекономічноївласностіпередбачаєуправліннявласністю, контролю надпроцесомціноутворення,розподіломдоходів,випускомакцій та їхніпродажем,залученнямзовнішніхджерелфінансування тощо.

>Функції,зумовленівласністю.

>Якщоціфункціїдоповнитианалізомфункцій, котрівпливають ізосновнихаспектіввласності, тослідвирізнитиправову,соціальну,психологічну таіншіфункції.

Так,виходячи із правового аспектувласності,підприємство черезсоюзипідприємців винневпливати наудосконаленнязаконодавства,економічнуполітику держави.

>Щодосоціального аспектувласності,підприємствомаєстворюватиналежніумови дляпідвищеннязагальноосвітньогорівняпрацівників,охорони їхніздоров’я,надаватидопомогу працівникам та членам їхнісімей,організовувативідпочинок тощо.

>Психологічний аспектвласностіпередбачаєстворенняналежногопсихологічногоклімату,формування упрацівниківпочуття господаря,ставлення довласності підприємства як досвоєї,набуття рисколективізму. У цьомувідношеннівзірцемєЯпонія:японець,знайомлячись,називає несвоєпрізвище, афірму, наякійвін працює.Виходячи ізнаціонального аспектувласності,підприємство усвоїйзовнішньоекономічнійдіяльності виннепіклуватися проінтересисвоєї країни.

>Залежно відфункцій підприємствазначноюміроюформуютьсяфункціїпідприємця,змісткатегорії “>підприємництво”.

Для практикигосподарювання вринковихумовах,кваліфікованогоуправлінняпідприємствамивиключноважливимє їхнічітка йповнакласифікація запевнимиознаками.Загальнакількістьвідокремлених йзгрупованихвидівпідприємствзалежить від числавідібранихкласифікаційнихознак.Достатньоповнакласифікаціяпідприємствмає бутизабезпечена заумовивикористання такихознак: 1) позначка й характердіяльності; 2) формавласностімайна; 3)належністькапіталу; 4)правовий статус й формагосподарювання; 5)галузево-функціональний виддіяльності; 6)технологічна йтериторіальнацілісність; 7)розмір зачисельністюпрацівників.

Дляпереважноїбільшостіпідприємстввластивимєкомерційний характердіяльності ізодержаннямприбутку. Донекомерційнихвідносятьсязвичайноблагодійницькі,освітянські,медичні,наукові таінші підприємстваневиробничоїсфери народногогосподарства.

>Приватнимиє підприємства, щозасновані навласностімайна окремихгромадян, із правом наймуробочоїсили. До цого видувідносятьтакожіндивідуальні тасімейні підприємства.Вонибазуютьсявідповідно навласностімайнаоднієї особини чичленіводнієїсім’ї,виключно їхніособистій роботи.

>Колективне –цетакепідприємство, щогрунтується навласності його трудового колективу, атакож кооперативу,іншогостатутного товариства чигромадськоїорганізації.

У Україніфункціонуютьвласнедержавні тадержавнікомунальні підприємства.Їхмайновважаєтьсявідповідновласністюзагальнодержавних чиадміністративно-територіальниходиниць.

>Якщопідприємствозасноване набазіоб’єднаннямайнарізнихвласників (>юридичнихосіб тагромадян), то йогоназиваютьспільнимпідприємством (>зізмішаноюформоювласності).

Заналежністюкапіталу й контролюприйняторозрізняти підприємства (>фірми):національні –капіталналежитьпідприємцямсвоєї країни;закордонні –капіталєвласністюіноземнихпідприємцівповністю чи упевнійчастині, щозабезпечуєїмнеобхідний контроль;такі підприємствастворюються уформіфіліалів чидочірніхфірм тареєструються в странемісцезнаходження;змішані –капіталналежитьпідприємцям двох чидекількохкраїн, їхньогореєстраціяздійснюється в стране одного іззасновників такого підприємства,цезумовлюємісцезнаходження йогоштаб-квартири;якщометоюствореннязмішаного підприємстваслугуєспільнапідприємницька діяльність, то йогоназиваютьспільним.Саметакічисленніспільні підприємствафункціонують урізнихгалузях народногогосподарства України.

>Найбільшважливоюєкласифікаціяпідприємств (>фірм) заправовим статусом йформоюгосподарювання.

>Одноосібнепідприємствоєвласністюоднієї особини чи родини; воно танесе відповідальність за своїзобов’язання всім майном (>капіталом).Такепідприємствоможе бутизареєстроване яксамостійне чи якфіліаліншого підприємства (>фірми). Формуодноосібнихпідприємствмаютьпереважномалі (>дрібні) зачисельністюпрацівників.

>Кооперативні підприємства (>кооперативи) –добровільніоб’єднаннягромадян ізметоюспільноговеденнягосподарської чиіншоїдіяльності.Характерною їхніознакоює особіста доля шкірного вдіяльності,використаннявласного чиорендованогомайна. Уекономіці Українифункціонують дваосновнихтипикооперативів:виробничі йспоживчі. Уперспективі можнаочікуватишироке поширеннякооперативів у сферідіяльності –науковій,фінансовій тощо.

У державномусекторіекономікиоднією із формпідприємництваєорендні підприємства.Орендаозначаєзасноване надоговірнихвзаєминахтимчасовеволодіння йкористування майном, щонеобхіднеорендатору дляздійсненняпідприємницькоїдіяльності.Об’єктамиорендиможуть бутиціліснімайновікомплексидержавнихпідприємств чи їхніструктурнихпідрозділів (>філіалів,цехів), атакожокреміодиницімайна.

>Відокремлені зацієюознакоюгосподарські товаристваявляють собоюпевніоб’єднанняпідприємців. Убільшостікраїн ізринковоюекономікоютакі товариствазалежно від характеруінтеграції (>осіб чикапіталу) та ступенявідповідальності за своїмзобов’язаннямподіляються наповні, ізобмеженоювідповідальністю,командитні йакціонерні.

>Повнетовариство (>товариство ізповноювідповідальністю) –товариство, усіучасникиякогозаймаютьсяспільноюпідприємницькоюдіяльністю й несутьсолідарну відповідальність зазобов’язання підприємства всім своїм майном.

Товариства ізобмеженоювідповідальністювважаєтьсятаке, щомаєстатутний фонд,поділений начастини,розмір якихвизначаєтьсязасновницькими документами;учасники цого товариства несуть відповідальність вмежах їхнівкладів.

>Командитнимєтовариство, яку,поряд із членами ізповноювідповідальністю,включає одного чи понадучасників, відповідальність якихобмежуєтьсяособистим внеском умайно такого підприємства.

>Найбільшрозвинутоюформоюгосподарських товариствєакціонернетовариство.Головним атрибутом такого товаристваслугуєакція –цінний папір безвстановленоготермінуобігу,якийсвідчить пропайову доля встатутномуфонді товариства;підтверджує членство вньому й декларація про доля вуправлінні ним;даєучаснику товариства декларація проодержаннячасткиприбутку увиглядідивіденду та доля врозподілімайна при йоголіквідації.Акціонерні товариствабувають двохвидів:перший –відкритого типу,акціїякогорозповсюджуються шляхомвідкритоїпередплати такупівлі-продажу нафондовихбіржах;другий –закритого типу,акціїкотрогоможутьрозповсюджуватисялишеміж йогозасновниками.

>Акціонерна формагосподарюваннямаєістотніпереваги:фінансові –створюємеханізмоперативноїмобілізації великих зарозміромінвестицій й регулярногоодержання прибутку вформі дивідентів відакцій;економічні –акціонернийкапіталсприяєвстановленнюгнучкоїсистемивиробничо-господарськихзв’язків,опосередкованихперехресним чиланцюговимволодіннямакціями;соціальні –акціонуванняєважливоюформоюроздержавленнявласностіпідприємствбудь-якихрозмірів,перетворенняпрацівників увласниківпевноїчастики їхньогомайна.

>Технологічною йтериторіальноюцілісністюволодіють такзваніматеринські (>головні) підприємства чифірми.Особливістюдіяльності їхніє ті, що смердотіконтролюютьіншіфірми. Узалежності відрозмірукапіталу, щоналежитьматеринській (>головні)фірмі, атакож правового статусу та ступеняпідпорядкованості підприємства, котрізнаходяться у сферівпливуголовноїфірми, можнапідрозділити надочірні йасоційовані,філіали.

>Дочірнєпідприємство (>компанія) –юридичносамостійнеорганізаційнеутворення, щоздійснюєкомерційніоперації йскладаєзвітний баланс;протематеринськафірмасувороконтролює діяльність всіхсвоїхдочірнихкомпаній,оскількиволодієконтрольним пакетом їхніакцій.

>Асоційованепідприємствоєсамостійним; воно та незнаходиться под контролемфірми, Якаволодіє йогоакціями. Навідміну віддочірних йасоційованихпідприємствфілія некористуєтьсяюридичною йгосподарськоюсамостійністю, немаєвласного статуту й балансу,діє відімені й задорученням головного підприємства,маєоднакову із нимназву.Майже весьакціонернийкапіталфіліїналежитьматеринськійфірмі.

>З-поміжсуб’єктівгосподарськоїдіяльностіосібновідокремлюютьсямалі (>дрібні) підприємства, щоскладають основу малогобізнесу. До нихвідносятьсягосподарюючісуб’єкти ізчисельністюпрацюючих: упромисловості табудівництві – до 200чол.; віншихгалузяхвиробничоїсфери – до 50чол.;науці йнауковомуобслуговуванні – до 100чол.;галузяхневиробничоїсфери – до 25чол.;роздрібнійторгівлі – до 15чол.

>Зрештоюкласифікаціяпідприємств (>фірм) загалузево-функціональним виглядомдіяльності вціломузрозуміла ізсамоїназви окремих їхнього груп (>видів).Поясненняпотребуютьхіба щолізингові підприємства. Усвітовійекономіці под такимигосподарюючимисуб’єктамирозуміютьміжнародніорендніфірми –продуценти, котрі завідповідну платуздають ворендутовариспоживчогопризначення,обчислювальнутехніку,різноманітнетехнологічнеустаткування,транспортнізасоби тощо.

>Малі підприємства.

Урізнихкраїнах перед тимвідносять підприємства,неоднакові завеличиною. У США,наприклад,це підприємства, на якізайнято до 500працівників, в Україні упромисловості йбудівництві – до 200, віншихгалузяхсфериматеріальноговиробництва – до 50працівників.

>Малі підприємствакількіснопереважають в всіхрозвинутихкраїнах світу. У США,наприклад, з 20 млн.підприємств докатегоріїдрібнихналежить понад 18 млн., але йїхнячастка у доходахстановить менше 10%. УПольщіналічуєтьсямайже 2 млн. таких Україні – менше 150 тис.діючих.

>Позитивнірисималихпідприємств:

>гнучкість ймобільність вуправлінні таорганізаціївиробництва;

>повнішевикористанняробочоїсили таустаткування,низькийрівеньзапасів;

>швидкаадаптація докон’юнктуриринку,місцевих умів, потребспоживачів,оперативнеоновленняпродукції;

>можливістьшвидкоговпровадження новихідей,проектів йстворення новихвзірцівпродукції;

>відносно невеликийкапітал для їхньогостворення;

>зменшеннявитратвиробництва зарахуноквузькоїспеціалізації,економії науправлінськихвитратах таін.;

>високішанси науспіх;

>значнийвнесок устворення новихробочих місць.

>Негативнірисидіяльностімалихпідприємств:

>нижчапродуктивність роботи;

>неспроможністьвпроваджувативагоміновітнідосягнення науки йтехніки;

вищийінтенсивність роботи зарахунокподовженняробочого дня,використаннясімейної роботи;

>економіязасобів настворення умів роботи,техніку безпеки;

>обмеженіможливостіпідвищеннякваліфікаційногорівня;

>більшітруднощі ізфінансуванням,отриманнямкредитів,недостатністьоборотнихзасобів,заборгованість тощо.

>Враховуючизначнупозитивну рольмалихпідприємств, держава виннасприяти їхньоговиникненню, підгримуватиїхню діяльність.Основнимизасобамипідтримкиє:

>фінансова –гарантуванняпозик,наданнячастинибезкоштовних йпільговихсубсидій,створення ізцієюметоюспеціальнихбанків тощо;

>податкова політика –зниження ставокоподаткування,звільнення відподатків напевнийтермін, особливо вумовахвпровадженняпідприємствамипередовихдосягнень науки йтехніки тощо;

політикаприскореноїамортизації;

>наданнядержавнихконтрактів;

>кадрова політика –підготовкакадрів,підвищення їхнікваліфікації,наданняконсультаційнихпослуг вуправлінніпідприємством таін.

>Підприємства (>фірми)мають декларація продобровільних засідкахоб’єднувати своюнауково-технічну,виробничу,комерційну таіншівидидіяльності,якщоце несуперечитьчинному антимонопольномузаконодавству. яксвідчитьсвітовий йвітчизнянийдосвідгосподарювання вумовахринковоїекономіки, підприємства (>фірми)можутьстворюватирізнізі принципами йцілямидобровільніоб’єднання (рис. 1.4):

>асоціації –найпростіша формадоговірногооб’єднанняпідприємств (>фірм,компаній,організацій)метоюпостійноїкоординаціїгосподарськоїдіяльності.Асоціація помиляюсявтручатися увиробничу йкомерційну діяльністьбудь-якого ізїїучасників (>членів);

>корпорації –договірніоб’єднаннягосподарюючихсуб’єктів наосновіінтеграції їхньогонауково-технічних,виробничих такомерційнихінтересів, ізделегуванням окремихповноваженьцентралізованогорегулюваннядіяльності шкірного ізучасників;

>консорціуми –тимчасовістатутніоб’єднанняпромислового йбанківськогокапіталу длядосягненнязагальної мети (>наприклад,здійсненняспільного великогогосподарського проекту).Учасникамиконсорціумуможуть бутидержавні йприватніфірми, атакожцілі держави (>наприклад,Міжнароднийконсорціумсупутниковогозв’язку);

>концерни – формастатутнихоб’єднаньпідприємств (>фірм), щохарактеризуєтьсяєдністювласності й контролю;об’єднаннявідбуваєтьсянайчастіше за принципомдиверсифікації, коли один концернінтегрує підприємства (>фірми)різнихгалузейекономіки (>промисловість, транспорт,торгівля,науковіорганізації, банки,страхова справа).Післястворення концернугосподарюючісуб’єктивтрачають своюсамостійність,підпорядковуютьсязвичайнофінансовим структурам. Усучаснихумовахзначнорозширюєтьсямережаміжнароднихконцернів;

>картелі –договірнеоб’єднанняпідприємств (>фірм)переважнооднієїгалузі дляздійсненняспільноїкомерційноїдіяльності –регулюваннязбутувиготовлюваноїпродукції;

>синдикати –організаційна формаіснуваннярізновидукартельної догоди, щопередбачаєреалізаціюпродукціїучасників черезстворюванийспільнийзбутовий орган чизбутовумережу одного ізучасниківоб’єднання.Подібним чиномможездійснюватисьзакупівлясировини для всіхучасників синдикату.Така формаоб’єднанняпідприємствєхарактерною длягалузей ізмасовимвиробництвомоднорідноїпродукції;

>трести –монополістичнеоб’єднанняпідприємств, щораніше належалирізнимпідприємцям, в Єдинийвиробничо-господарських комплекс. При цьому підприємстваповністювтрачають своююридичну йгосподарськусамостійність,оскількиінтегруютьсяусі напрямидіяльності;

>холдінги –специфічнаорганізаційна формаоб’єднаннякапіталів;державницькеінтегрованетовариство, щосамебезпосередньо незаймаєтьсявиробничоюдіяльністю, авикористовує своїфінансовікошти дляпридбанняконтрольнихпакетівакційіншихпідприємств, котрієучасниками концерну чи іншогодобровільногооб’єднання.Завдяки цьому воно таздійснює контролю наддіяльністю такихпідприємств.Об’єднанні у холдингусуб’єктимаютьюридичну йгосподарськусамостійність.Протевирішенняосновнихпитань їхньогодіяльностіналежитьхолдінговійфірмі;

>фінансовігрупи -об’єднанняюридично таекономічносамостійнихпідприємств (>фірм)різнихгалузей народногогосподарства. Навідміну від концернуфінансовігрупиочолюють один чидекількабанків, котрірозпоряджаютьсякапіталомпідприємств (>фірм,компаній), щовходять перед тим,координуютьусісфери їхнідіяльності.

Усучаснихумовахринковогогосподарюванняосновними широковпроваджуваними формамидобровільнихоб’єднаньпідприємств (>фірми,організації)дедалі понадстають концернами,корпорації тафінансовігрупи.

1.2. Характеристикаорганізаційно-правових формпідприємств

Наукавивчаєрізноманітніаспектипоняттяорганізації: організація якекономічнепоняття підприємства узагальномузначенні цого слова; організаціявідносин;організаційна структура;організаційніформи тощо.

Уконтекстіцієї роботийдеться проформиорганізаціїгосподарювання намікроекономічномурівні. Тутфілософськеспіввідношення зрозумітиформи тазмістунабуває такоговигляду:

-зміст –господарська діяльність намікроекономічномурівні

- форма – організаціягосподарськоїдіяльності намікроекономічномурівні.

>Змістгосподарськоїдіяльностіобумовлюєтьсяоб’єктомгосподарювання,власністю,галуззю чисферою,технологієютериторіальногорозміщення.

Формаорганізаціїгосподарськоїдіяльностіобумовленаїїзмістом йформує (чиначебтобудує)найзручнішепомешкання дляжиттєвого циклу таіндивідуальноговідтворення підприємства –поділ роботи,її оплата тастимулювання,матеріальне,технічне,фінансове,інформаційне забезпечення, маркетинг,планування, менеджмент тощо,тобтозмістдаєуявлення про ті, щоможевироблятипідприємство, аформи – якорганізується діяльність підприємства.

>Відповідно дочинногозаконодавства в Українііснуютьтакіорганізаційнівидипідприємств:

>індивідуальнепідприємство, щоґрунтується наособистійвласностіфізичної особини тавиключно наїї роботи

>сімейнепідприємство,засноване навласності та роботичленіводнієїсім’ї, якіживуть разом

>приватнепідприємство,заснованевласникамимайна із правомвикористання роботинайманихробітників

>колективнепідприємство,засноване навласності трудового колективу підприємства, кооперативу,іншогостатутного товариства,громадської тарелігійноїорганізації

>державнекомунальнепідприємство,засноване навласностіадміністративно-територіальниходиниць

>державнепідприємство,засноване назагальнодержавній,казеннійвласності

>спільнепідприємство,засноване наосновіоб’єднаннямайнарізнихвласників.Відповідно в Україну такимивласникамиможуть бутиюридичні особини,громадяни України таінших держав.

>Різноманітністьорганізаційних формпідприємствобумовлюєможливістьрозгалуженнярізних формгосподарювання,тобто форморганізаціїдіяльностісуб’єктівринковоїекономіки.

>Різноманітність формгосподарюваннязабезпечуєможливість,спираючись назагальнізакономірностірозвиткуекономіки,формуватинайбільшсприятливу,оптимальну системууправлінняпідприємством,досконалуорганізаційну структуру підприємства тавиробництва тощо.

>Вибірформиорганізаціїпідприємницькоїдіяльностізалежить відособистихпристрастей тасмаків, але й в основномувизначаєтьсяоб’єктивнимиумовами –сфероюдіяльності,наявністюгрошовихкоштів,перевагами танедолікамивідповідних форм підприємства.Щобзробитиправильнийвибіртреба знаті із чоговибирати.

>Організаційноюодиницеюпідприємництваєфірма чикомпанія.Фірма –цепідприємство, організація,установа, котраздійснюєгосподарську діяльність ізметоюодержанняприбутку.Компанія –цеасоціаціяпідприємств,корпорації чиінших форморганізаціїбізнесу.

Цезагальнаназва, щовикористовуєтьсящодобудь-якого підприємства.Вонавідображаєлише ті, що підприємства чиорганізаціїмають праваюридичної чифізичної особини (>громадяни-підприємці).Протепоняття «>фірма» чи «>компанія» невідображаютьорганізаційно правового статусусуб’єктапідприємницькоїдіяльності. Тому,крімназвифірми,будь-якомупідприємцюважливовибратиконкретнуорганізаційно-правову формусвоєїдіяльності,тобтозафіксовану нормами праваєдністьекономічних йорганізаційних засідокдіяльностісуб’єктапідприємництва.

>Загальновідомі триосновніорганізаційно-правовіформипідприємницькоїдіяльності:

>одноособовіволодіння

партнерства (товариства)

>корпорації.

>1.Одноосібневолодіння. Суть йогополягає до того, що всемайнофірминалежить одномувласнику,якийуправляєфірмою,одержуєприбуток йнесеповну особисту відповідальність за усіобов’язкифірми.Одноосібніволодіннямають своїпереваги.

>По-перше,оскільки весьприбутокналежитьпідприємцю,він кровнозацікавлений вефективній роботи.Зосередженняприбутку тільки в рукахдаєможливістьбезпосередньовикористовувати його вінтересах справ. Доти жприбутокпідприємця вринковійекономіцірозглядається як йогоіндивідуальнийпідхід йоподатковуєтьсялишеіндивідуальнийдохід йіндивідуальнимприбутковимподатком ( а чи неподатком наприбуток, як в інших формахпідприємницькоїдіяльності).

>По-друге, увласникафірмивитрати наорганізаціювиробництваневеликі.Йогоуправлінськірішеннянегайновтілюються у життя.Віннепідвласнийспіввласникам чибудь-якимкерівним органам.Невеликірозмірифірмидаютьзмогупідприємцеві підгримувати прямиконтактизісвоїмипрацівниками таклієнтами.Повнанезалежністьдужецінуєтьсяпідприємцями.

>По-третє,одноосібномуволодіннювластива простота приорганізаціїфірми таїїліквідації. Уобохвипадкахдостатньолишерішенняпідприємця.

>Протемаютьсязначнінедоліки:

-повна відповідальністьпідприємця

-обмеженіфінансовіможливості

-відсутністьспеціалізованого менеджменту

-невизначеністьтермінівфункціонування.

>2.Партнерство (>товариство)

Партнерство (>товариство) –ця формаорганізаціїпідприємництваєлогічнимпродовженнямрозвиткуодноосібноговолодіння.Такаорганізаційно-правова формапідприємницькоїдіяльностіпередбачаєоб’єднаннякапіталів двох й понад окремихфізичнихосіб чиюридичнихосіб із уміврозподілуринку,прибутку йзбитків наосновірівності,спільного контролюрезультатівбізнесу,активноїучасті у йоговеденні.Основоювзаєминміж сторонами, щовступають у партнерствоєдоговір.

>Розглянемо котріперевагимає партнерство передодноосібнимволодінням.

>По-перше,зростаютьфінансовіможливостіфірмивнаслідокоб’єднаннядекількохкапіталів. Банкисміливішедаютькредити такимфірмам.

>По-друге,вдосконалюєтьсяуправлінняфірмою.Заявляєтьсяспеціалізація вуправлінні,тобторозподілуправлінськихфункційміж партнерами.Крім того,єможливістьнайнятипрофесіональнихменеджерів.

>По-третє, велика свобода таоперативністьгосподарськихдій.

>По-четверте, як йодноосібні підприємства партнерствакористуютьсяподатковимипільгами,оскількиприбуток шкірногоучасникаоподатковується як йогоіндивідуальнийдохід.

>Протецей типпідприємницькоїдіяльностімає своїнедоліки:

-необмежена відповідальністьбудь-якого товаристваможезагрожувати усім партнерам то йодноосібномувласнику. Крах одного ізпартнерівможеспричинитибанкрутство вцілому,оскільки вбільшостівипадківучасники несутьсолідарну відповідальність.

-Недостатністьдосвідугосподарювання йнесумісністьінтересівпартнерівможутьпровокуватималоефективну діяльність, аколективний менеджмент –негнучкеуправліннятовариством.

-Непередбачуваністьпроцесу йрезультатівдіяльності товариства якнестійкоїорганізаційно-правовоїформипідприємництвазначнозбільшуютьгосподарськийризик йзменшуютьвпевненість удосягненніочікуваногозиску.

>3.Корпорація

>Корпорація (>акціонернетовариство)є тепердомінуючоюформоюпідприємницькоїдіяльності.Їївласникамивважаютьсяакціонери, щомаютьобмежену відповідальність урозмірі своговнеску уакціонернийкапіталкорпорації. Весьприбутоккорпораціїналежитьїїакціонерам.

>Відокремлюютьдві йогочастини. Одначастинарозподіляєтьсясередакціонерів увигляді дивідентів, друга –ценерозподіленийприбуток, щовикористовується нареінвестування.Функціївласності та контролюподіленіміжакціонерами (>власникамиакцій) та менеджерами.

>Перевагикорпорації (>акціонерного товариства)доситьвідомі.

>По-перше,корпораціяєнайефективнішоюформоюорганізаціїпідприємницькоїдіяльності ізогляду нареальнуможливістьзалучення необходимихінвестицій.Саме черезринокціннихпаперів (>фондовубіржу) вонможеоб’єднуватирізні зарозмірамикапіталивеликоїкількостіфізичних йюридичнихосіб дляфінансуваннясучаснихнапрямівнауково-технічного іорганізаційногопроцесів,нарощеннявиробничогокапіталу.

>По-друге,потужнійкорпораціїзначнопростішепостійнозбільшуватиобсягивиробництва чипослуг. Цедає добруможливістьстримуватипостійнозростаючийприбуток.

>По-третє,кожнийакціонер якспіввласниккорпораціїнеселишеобмежене відповідальність ( забанкрутствофірмивінвтрачаєлишевартістьсвоїхакцій).Важливо і ті, щоокрема особаможезменшитисвійвласнийфінансовийризик,якщокупуватимеакціїкількохкорпорацій.Кредиториможутьпред’явитипретензіїлишекорпорації якюридичнійособі, неокремимакціонерам –фізичним особам.


>Висновки дорозділу 1

>Одні ізважливих йактуальнихпитаньполітичноїекономії насучасномуетапіє запитанняпов’язані іздіяльності підприємства. Ос-кількипідприємствоєпервинноюланкоюсуспільногоподілу роботи йосновноюланкою народногогосподарства, наньомувідбуваєтьсястворенняпредметівспоживання йзасобіввиробництва, воно тазадовольняєпотребиринку йспоживача у товарах. Тому наданомуетапі без підприємства не можнаобійтися ані увиробництві, ані уторгівлі, ані в сферіпослуг, ані вфінансово-кредитній чистраховійдіяльності.

>Питання лише до тогоякоїформивласності,формигосподарювання,розміруєданепідприємство.Важливоюпроблемою,пов’язаною іздіяльністю підприємстває запитанняреалізаціїорганізаційно-правових форм напідприємстві.

>Підприємствоєосновноюланкою народногогосподарства,оскільки наньомувідбуваєтьсяпоєднанняособистісних йречовихфакторіввиробництва,виготовляється впроцесі роботи всясукупністьекономічних благ.Внаслідоксуспільногоподілу роботисформулювавсянародногосподарський комплекс,якийвключаєрізнігалузі, в якіфункціонуютьсотнітисячпідприємств.

Отже, у цьомурозділі було брозглянутоосновніорганізаційно-правовіформи підприємства, атакож було бнаведенепоняття такласифікаціяпідприємств згідно в Україну. У Україні таіншихпострадянських державахвідбуваєтьсязначнероздержавлення таприватизаціяекономіки.Основнимзасобомздійснення їхнієперетвореннядержавнихпідприємств наакціонернікомпанії.Післяроздержавлення в Україністворюютьсятакі підприємства якдержавні,колективні,приватні,трудові,сімейні таспільні.

Одним ізнайважливихпитаньрозкритих у цьомурозділієдослідження підприємства. До цого запитання можнавіднести: суть,формування,реорганізація,ліквідація,використаннямайна,економічна йгосподарська діяльність,умови,гарантії й правапідприємств,розмежування за типомвласності.

>Характеристикуформуванню таствореннюпідприємств можнапояснити наосновнихположеннях закону України “Про підприємства в Україні”. Асаме:рішеннявласникамайна, Антимонопольногокомітету,внаслідокподілу шляхомвиділеннязі складуіншого.Реєстрація підприємствабазується намісцезнаходженні підприємства увідповідномукомітеті Заради народнихдепутатів.Реорганізаціяздійснюєтьсяліквідаційнимкомітетом.Основою підприємстваємайно, якустановлятьосновніфонди таоборотнікошти, ціності.Джереламиформуванняможуть бути:грошові таматеріальнівнески,доходи,кредитибанків,капітальнівкладення.Діяльність підприємствабазується напопитіпродукції,матеріально-виробничому забезпеченню,збільшеннівласногозиску.Умови,гарантії й праваздійснюютьсявідповідно догосподарськоїдіяльності.Двома сторонами підприємстваєпевнасукупністьпродуктивних сил тавідносинвласності, котрівиникаютьвнаслідокпривласненнязасобів тарезультатіввиробництва.Крім тогопідприємствівідбуваєтьсяодиничнийподіл роботи.Підприємствовступає увідносиниспеціалізації,кооперування ізіншимипідприємствами,тобтоєважливоюланкоютехніко-економічнихвідносин.

>Розглянувшиосновні запитання підприємства всистеміринковихвідносин, було бдоцільно перейти доаналізуголовнихпринципів тафункційдіяльностіпідприємств, атакожпідприємницькоїдіяльності.Принципиможуть бутитакі:самоокупність,самофінансування,самозабезпечення,матеріальназацікавленість,економічна відповідальність,господарськасамостійність.Всіціпринципиможутьвідноситися до великих,середніх ймалихпідприємстврізнихгалузей.

>Головніпринципидіяльностіпідприємстввтілюються восновних їхніфункціях.Згідно ізметою підприємстваіснуютьголовніфункціїтакі яктехніко-економічна,організаційно-економічна,функціяреалізаціївідносинекономічноївласності.Залежно відфункцій підприємства,значноюміроюформуютьсяфункціїпідприємця.

>Ще одним ізважливихпитаньдіяльностіпідприємствє їхньогокласифікація,тобтовидипідприємств.Від характерусоціально-економічногопоєднанняпрацівників ззасобамивиробництвазначноюміроюзалежить тип підприємства. Отже,основнимикритеріямирозмежуванняпідприємствє типвласності. У Українііснуютьтакітипипідприємств:приватні,державні,колективні, а й за характеромекономічноїдіяльності смердотіподіляються навиробничі,торговельні,фінансово-кредитні,посередницькі,науково-виробничіоб’єднання таін.


>Розділ 2.Особливостіфункціонуванняпідприємств вумовах

>трансформаціїекономіки України.

2.1.Оцінкафінансового станупідприємств та напрями його

покращання

>Підфінансовим станом підприємстварозуміютьступіньзабезпеченості підприємстванеобхіднимифінансовими ресурсами дляздійсненняефективноїгосподарськоїдіяльності, атакожсвоєчасногопроведеннягрошовихрозрахунків засвоїмизобов’язаннями. Уньомузнаходятьвідображення увартіснійформізагальнірезультати роботи підприємства ізуправлінняфінансовими ресурсами.

>Фінансовий стан підприємствавизначається такимиелементами:

-прибутковість роботи підприємства;

-оптимальністьрозподілуприбутку, щозалишився урозпорядженні підприємства послесплатиподатків йобов’язковихплатежів;

-наявністьвласнихфінансовихресурсів нелишемінімально-необхідногорівня дляорганізаціївиробничогопроцесу йпроцесуреалізаціїпродукції;

-раціональнерозміщенняосновних йоборотнихфондів;

-платоспроможність таліквідність.

>Якщопідприємстводосягає вцихнапрямках необходимихпараметрів тофінансовий стан підприємствавважаєтьсястабільним.Фінансовий стан підприємства неможе бутистійки,якщо воно та неотримуєприбутку урозмірах, щозабезпечуютьнеобхіднийприрістфінансовихресурсівспрямованих назміцненняматеріально-технічноїбази підприємства та їхньогосоціальноїсфери.

>Першочерговийзавданнямфінансовоїслужби підприємстваєфінансовий контролю надвиконаннямпланів тазавдань повипускувисокорентабельної,конкуренто-спроможноїпродукції зазниженнямвитрат навиробництва,запровадження режимуекономіїматеріальнихресурсів тауправліннявиробництвом.

>Фінансовий стан підприємствазалежить відрезультатів йоговиробничоїкомерційної йфінансовоїдіяльності, щовищіпоказникивиробництва йреалізаціїпродукціїробіт йпослуг,нижча їхньогособівартість, то вищийрентабельність йвищийприбуток, токращимєфінансовий стан підприємства. Інавпаки, урезультатінедовиконання плану ізвиробництва йреалізаціївідбуваєтьсяпідвищеннясобівартостіпродукції,робіт,послуг,зменшеннявиторгу йсумиприбутку й, якнаслідок, -погіршенняфінансового стану підприємства йогоплатоспроможності.

Уоб’єктивнійоцінціфінансового станузацікавлені усікористувачібухгалтерської (>фінансово)звітності, котрі вМіжнародних стандартахбухгалтерськогооблікуоб’єднані у

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація