Реферати українською » Экономика » Оборотні кошти та оподаткування підприємства


Реферат Оборотні кошти та оподаткування підприємства

Страница 1 из 2 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

МОСКОВСЬКАФИНАНСОВО -ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМІЯ

>ФИЛИАЛ

Факультет: Економіка і управління

>СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Фінанси і кредиту

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

ПО ЕКОНОМІЦІ ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ)

виконала студентка:

шифр:

перевірив: професор, буд. е. зв.

2009


План

1. Визначення потреби у оборотних коштах

2. Оподаткування підприємства

Завдання № 1

Завдання № 2

Завдання № 3

Література


1. Визначення потреби у оборотних коштах

Оборотні кошти - це сукупність коштів,авансируемих до створення оборотних виробничих фондів та звернення, що забезпечують безперервний кругообіг коштів. Оборотні виробничі фонди повністю споживаються у процесі виробництва та переносять свою вартість на вироблену продукцію у повному обсязі за 1 виробничий цикл. Після закінчення виробництва готової продукції і на її реалізації вартість оборотних засобів відшкодовується з виручки від продукції, що дає можливість систематично відновлювати виробництво. Це і кругообіг оборотних засобів.

Для визначення потреби використовують методи розрахунку і нормативів:расчетно-аналитический метод, метод прямого рахунку,опитно-лабораторний,отчетно-статистический,коеффициентний. Аналітичний метод оцінки застосовується на які працюють підприємств і мають статистику зміни величини оборотних засобів за роки. Цим методом визначаєтьсясреднефактический залишок оборотних засобів з урахуванням зростання обсягу виробництва. У цьому методі орієнтуються на базисний рівень нормативу і укрупнений розрахунок потреби у ресурсах виходячи з планів на критичний період. Використовується формула:

>Wo. з =>InWo. з. б,

деWo. з - сукупний норматив елемента оборотних засобів,

>In - індекс зміни обсягів своєї продукції чи використаного матеріального ресурсу.

>In=B план. випуск />Bфакт. випуск. чиIn =M план. />Mфакт.

B план. випуск, B факт. випуск - запланований і фактичний випускати продукцію;

М план. /М факт. - плановане і фактичне споживання матеріальних ресурсів.

>Wo. з. б - базисний рівень нормативу.

Запаси і їхньої витрати бувають два види: безпосередньо залежать від зміни обсягів виробництва (сировину, матеріали, готову продукцію складі) і залежать від нього (запчастини, допоміжні матеріали, витрати майбутніх періодів). З першого виду потреба у оборотних коштах визначається виходячи з їхньої розміру в базисному року і темпи зростання виробництва наступного року. За другим виду потреба планують рівні їхсреднефактических залишків за кілька років.

Метод прямого рахунку трудомісткий, вимагає високій кваліфікації економістів. Суть його в обгрунтованому розрахунку в кожному елементу оборотних засобів з урахуванням всіх змін - у рівні організаційно-технічного розвитку підприємства, транспортуванні товарно-матеріальних цінностей, практиці розрахунків між підприємствами. Цей метод використовується під час відкриття нового підприємства, при періодичному уточненні потреби у оборотних коштах діючих підприємств. Спочатку треба визначити норми запасу щодо окремих важливим видам товарно-матеріальних цінностей всіх елементів, які входять у його оборотні кошти, Цю норму може виражатися в відносних величинах, в днях, у відсотках, повинна бути достатньої для безперервності виробництва на певний час. Потім розраховується середня витрата цього виду тих матеріальних цінностей щодня. Витрати треба розділяти кількості днів. Потім слід визначити норматив власних оборотних грошей кожному за елемента обігових коштів та загальної (сукупної) потреби в оборотних коштах. Величина нормативу - цей витвір суми одноденного витрати за кошторисом витрат за виробництво на норму обігових коштів у днях.

>Wn = Ho. з. · M / T, де М про. з. - норма оборотних засобів; М / Т - одноденний оборот матеріальних ресурсів;М-стоимость матеріальних ресурсів за певний період;Т-период (місяць, квартал. рік). Норма оборотних засобів найчастіше виявляється у днях яких і визначає величину запасу оборотних засобів.

Норма витрати матеріальних ресурсів - максимально допустима планова величина витрати матеріальних ресурсів, яка то, можливо витрачена для одиниці виробленої продукції чи робіт. Норму витрат можна: М р. =G + G +G, деG - корисний витрата, G - сумарні технологічні відходи і, G -інші організаційно-технічні витрати і. Нормативи витрат - цепоелементно складові норми, вони висловлюють узагальнена значення витрат матеріалів,отнесенних на фізичну одиницю виміру чи технічний параметр. Нормування оборотних засобів - це процес визначення мінімальної, але достатньої для нормального перебігу виробничого процесу величини оборотних засобів для підприємства. Нормативи оборотних засобів мають розроблятися комісією конкретно для підприємства, у неї входять працівники фінансового і планово - економічного відділів, директор підприємства його заступники з питань. Вони стверджують розроблені нормативи, які коригуються щороку з урахуванням змін технологій і організації виробництва, скороченні добові норми витрат ресурсів, трудових витрат, зміни, тарифів тощо.

Загальний (сукупний) норматив оборотних засобів складатиметься з суми нормативу виробничого запасу, нормативу незавершеного виробництва, нормативу готової продукції, нормативу майбутніх витрат.

М про. з. =М п. із. +М зв. п. +М р. п. +М р. б. п., де М п. із. - норматив виробничих запасів, М зв. п. - норматив незавершеного виробництва, М р. п. -норматив готової продукції, М р. б. п. - норматив витрат майбутніх періодів.

Норматив виробничих запасів (максимально складської запас) можна записати: Zmax = Zтекущ. + Z страхів., деZтекущ. - запас, який би безперебійну підприємства до наступній поставки матеріалів. Його розраховують як твір добову потребу людини матеріалах тимчасово між 2 поставками. Z страх. - запас страхової. Його розраховують як твір добову потребу тимчасово для поповнення поточного запасу (час зриву поставок)

У його оборотні кошти виробничих запасів входять сировину, основні матеріали, напівфабрикати, допоміжні матеріали, паливо, запчастини, господарський інвентар. Норма обігових коштів у виробничих запасах включає елементи:

час перебування матеріалів шляху - транспортний запас, час на розвантаження, складування, підготовку допроизволству - підготовчий запас, час перебування складі - поточний запас, час перебування складі як гарантійного запасу - страхової запас.

Величина транспортного запасу розраховується прямим йди аналітичним методом. Метод прямого рахунку застосовується при незначною номенклатурі витрачених матеріальних ресурсів, які від небагатьох постачальників. За підсумками минулого періоду визначається середня тривалість пробігу вантажу від постачальника до споживача, це і буде нормою транспортного запасу. При велику кількість постачальників і великий номенклатурі норма транспортного запасу визначається аналітично з урахуванням нормативу минулого періоду.Расчет часу перебування засобів у підготовчому запасі визначається по фактичних витрат. При розрахунку норм поточного запасу можна використовувати складські картки обліку поставок за рік. У цьому не приймаються до уваги повернення матеріалів з цехів складу, випадкові поставки. Надходження однієї й тієї ж матеріалу (напівфабрикату) і від кількох постачальників одного дня шанується як одна поставкою. Надходження сировини від однієї постачальника протягом днів поспіль - також постачання, якби все відвантаження виписаний одинплатежний документ. Норма обігових коштів у днях по страховому запасу зазвичай встановлюється до 50% норми поточного запасу, якщо постачання з іншого міста. Якщо постачання за місту - страхової запас не передбачається. Норма може збільшитися понад 50%, коли деякі види матеріалів виготовляються лише цього підприємства одним постачальником; або споживач розташований далеко від транспортних шляхів чи постачання можливе тільки сезонно.

Оборотні кошти нанезавершенном виробництвіавансируются до створенняциклового, обігового і страховий запас - вони забезпечують безперебійний виробничий процес у цехах і ділянках. Залишки незавершеного виробництва складаються з необхідної кількості деталей, вузлів і напівфабрикатів на робочих місць та між ними. Норматив незавершеного виробництва розраховується як твір добового планового обсягу по виробничої собівартості на тривалість виробничого циклу і коефіцієнт наростання витрат.

Мнезаверш.произв. = Vсут. ·Т ц· До зв. із Коефіцієнт наростання витрат розраховується: До зв. із. = (a +0,5 b) / (a + b), деa-единовременние витрати на початку процесу виробництва, b - наступні витрати до закінчення виробництва готової продукції. Обсяг випуску продукції впливає розмір незавершеного виробництва через величину одноденного випуску продукції, розрахованого за собівартістю. Обсяг випуску продукції залежить від замовлень споживачів і прогнозів збуту. Тривалість виробничого циклу визначаєподолжительность перебування засобів унезавершенном виробництві (норма запасу в днях). Тривалість виробничого циклу залежить від технологічних процесів, застосовуваних для підприємства. Структура виробничого циклу залежить від номенклатури своєї продукції, типу виробництва, організаційно - технічних умов виробництва. Коефіцієнт наростання витрат характеризує рівень готовності продукції складі незавершеного виробництва. Коефіцієнт необхідно розраховувати,т.к витрати внезавершенном виробництві бувають у різний час.Единовременние - витрата сировини, основні матеріали, напівфабрикати. Інші витрати - вести, амортизаційні відрахування, накладні витрати - наростають поступово. При нерівномірному наростання витрат використовують формулу:Кн. із. = З і/ З· Т, де З і - видатки і -і період наростаючим результатом і = 1, 2, …, n; З - планова собівартість вироби; Т - час виробничого циклу (в днях, тижнях, місяцях)

Економічне зміст витрат майбутніх періодів - це фінансування деяких витрат, здійснені нині, але якому будуть списані на собівартість у майбутньому. Це видатки часом з'являтимуться нові видів продукції, нових технологічнихпоцессов, крім машинобудування, металургійної, де ті витрати фінансуються з фонду розвитку, науку й техніки; нагорно-подготовительние роботи (очищення, вибухові праці та т.д.); на зв'язок, податки, збори, сплачувані за час. Норматив визначають за такою формулою: М р. б. п. =Рн +Рпл -Рс, де М р. б. п. - норматив оборотних засобів за витратами майбутніх періодів;Рн - сума витрат початку планового року, вона береться з балансу;Рпл - планована сума витрат у майбутньому періоді, вона нараховується з урахуванням плану науково-технічного розвитку підприємства;Рс - сума витрат, що відносяться на собівартість продукції планованому періоді, вона визначається планової кошторисом витрат за виробництво.

Економічне зміст нормативу оборотних засобів по готової своєї продукції складі у тому, що потрібен час для складських операцій: добірки по асортименту, накопичення виробів до розмірів партії відвантаження, упаковки виробів. Норми обігових коштів у готових виробах містять у собі: підготовчий запас - в обробці і підготовки до відпустки готової продукції; поточний запас - рівний нормі відпустки; страхової запас - для компенсування можливих простоїв виробництва та задоволення нового попиту.

М р. п. = Усут. · (Т ф. п. + Т про. буд), де Усут. - добовий випуск готової продукції, Т ф. п. - час на формування партії, Т про. буд. - час для оформлення документів.

2. Оподаткування підприємства

Те засіб, з допомогою якого держава має проводити економіку й підприємства зокрема - це податки, тобто. впливом геть формування доходів, прибутку, інвестиції тощо.

Оподаткування - система розподілу доходів між юридичними чи фізичними особами та державою. Податки - обов'язкові безплатні платежі, стягнуті зі організацій корисною і фізичних осіб, у цілях фінансового забезпечення діяльності держави й муніципальних утворень (" Економіка підприємства (фірми)" під ред.О.И. Волкова М. 2006с.229). Оподаткування підприємств регулюється Податковим кодексом РФ, федеральними законами про податки і зборах і владою. Основні податки, які сплачують підприємства: податки на товари та (податку додану вартість, акцизи, податки з продажу, мита); податку з прибутку; податку майно організацій; єдиний соціальний податок. Податок на додану вартість - одне із найбільш великих за величиною ставки і обсягу надходжень до бюджету.Добавленная вартість - це відмінність між вартістю реалізованих товарів (послуг) та вартістю матеріальних витрат за виробництво товарів (послуг). Це непрямий податок, і оплачується він споживачем,т.к. вже увімкнули у ціну товару (послуги), а підприємство лише перераховує ці гроші державі. Також цього податку накладається у товарів (послуг), виконання будівельно-монтажні роботи для організацій, ввезення товарів на митну територію РФ. Акцизи і податок із продажів - це теж непрямі податки.Акцизами оподатковуються вино - горілчані, тютюнові вироби, легкові машини. Податок з продажу (трохи більше 5%) береться зі вартості товарів (робіт, послуг), які у роздріб чи оптом за готівковий розрахунок (крім хлібобулочних, молочних продуктів, ліків).

Податком з прибутку оподатковується валова прибуток - вона з прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), прибуток від іншої реалізації (основних фондів, земельних ділянок та т.д.) і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених у сумі витрат за ним. Ставка прибуток, йде до федерального бюджету - 11%. Законодавчі органи суб'єктів РФ можуть встановлення ставок прибуток: підприємствам (в т. год. іноземних юридичних) не вище 19%; підприємствам у частині прибутку, отримані від посередницьких операцій та угод, і навіть страховикам, бірж, брокерським конторах, банкам та інших. кредитним організаціям - не понад 27%. З метою оподаткування валова прибуток зменшується на суми доходів, оподатковуваних податком за іншими ставками. Також оподатковуваний прибуток зменшується з урахуванням пільг щодо закону, наприклад, прибуток іде фінансування капітальних вкладень, на природоохоронні заходи, утримання соціальних об'єктів, на потреби. У цьому податкові пільги нічого не винні зменшувати фактичну суму, нараховану без обліку пільг, понад 50%. Ставка податку може зменшитися до 50% з підприємства, у якому щонайменше половини працівників - це інваліди.

Для підприємств, які розробляють і виробництвом і які переробкою сільськогосподарської продукції, виробництвом продовольчих товарів, товарів народного споживання, будматеріалів, лікарських засобів, будівництвом об'єктів житлового, виробничого, соціального, природоохоронного призначення є пільги. Такі підприємства не платять перші 2 року податку з прибутку, якщо виручка від цих видів діяльності більше 70% від усієї виручки; в 3-й рік платять 25%, в 4-й - 50% виявленої ставки прибуток, якщо питому вагу виручки від результатів цих видів діяльності більш 90%.

З підприємств також беруть податку майно, це регіональний податок. Оподатковуються кошти, нематеріальні активи, запаси й видатки балансі підприємства. Основні кошти й нематеріальні активи оцінюються по залишкової вартості. Визначається середньорічна вартість майна

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація