Реферати українською » Экономика » Науково-технічний прогрес та Його значення в економіці и суспільстві


Реферат Науково-технічний прогрес та Його значення в економіці и суспільстві

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Зміст

 

>Вступ

>Розділ IНауково-технічнийпрогрес та йогозначення

1.1Поняттянауково-технічногопрогресу

>1.2Основні заходьнауково-технічногопрогресу,об'єкти тасуб'єкти

1.3Етапинауково-технічногопрогресу

1.4 Роль йзначення НТП векономіці йсуспільстві

>Розділ IIНапрями йоцінканауково -технічногопрогресу, роль держави

2.1Основнінапряминауково-технічногопрогресу

2.1.1Механізаціявиробництва

2.1.2Автоматизаціявиробництва

2.1.3Комп’ютеризаціявиробництва

2.1.4Електрифікація таенергозберігаючітехнології

2.1.5Хімізаціявиробництва

2.2Методиуправління йстимулювання НТП

2.3Оцінканауково-технічногопрогресу

2.3.1Оцінкаекономічноїефективності НТП

2.3.2Оцінкаекономічноїефективностіновоїтехніки впромисловості

>Розділ IIIПрактичначастина

3.1Аналіз тапропозиціїщодотехнічногопрогресу таінноваційноїдіяльності України

3.2Розробказаходів,спрямованих нарозвитокхолоднопрокатного цехуметалургійногокомбінату зарахуноквпровадженняорганізаційно-технічнихзаходів


>Вступ

 

>Вирішальнимзасобомпідвищенняефективностісуспільноговиробництва,удосконаленняструктуриекономіки, забезпеченняекономічногозростання йвирішеннясоціальних завданьєнауково-технічнийпрогрес (НТП).

>Саме пронауково-технічнийпрогрес, його роль йзначення векономіці йсуспільстві,методиуправління йстимулювання й якщойти мова уданійроботі. Поставлено наметірозглянути йогоосновнінапрями йоцінкуекономічноїефективності,охарактеризуватитехнічнийрівеньвиробництва в Україні, йогопроблеми таперспективи, рольпідтримцінауково-технічноїдіяльності підприємства,викластипропозиціїстосовноповноцінногорозвиткуінноваційноїдіяльності та НТП напідприємствах України. Наприкладі якщорозглянутевизначенняефективності від розробкизаходів,спрямованих нарозвитокхолоднопрокатного цехуметалургійногокомбінату зарахуноквпровадженняорганізаційно-технічнихзаходів.


>Розділ I >Науково-технічнийпрогрес та йогозначення

 

1.1      >Поняттянауково-технічногопрогресу

«З неї все починалося, і це ж треба рятуватися: знову на печеру шляху немає. Ніхто нічого очікувати оспорювати таку ланцюгпричин-следствий: наука – техніка – економіка - підвищення матеріального рівень життя усіх громадян – загальне освіченості й широкої інформованості – зміни праці від фізичної до інтелектуального – усунення співвідношення соціальних груп. Тепер відмінність між країнами більше визначається не ідеологіями, а технологією, ВВП душу населення. Наука і вже нині можуть вирішувати майже всі глобальні проблеми. Наука підвела світ до смертельної риски. Вона може статися й відвести.»

Амосов М.М.

>Піднауково-технічнимпрогресом (НТП)розумієтьсявдосконалення йоновленнязнарядь роботи,предметів роботи йтехнологічнихпроцесів наосновінауковихдосягнень (>відкриттів,розробок).

НТПдиференціюєтьсятакож врозрізі шкірного ізелементівтехніки,тобтовиділяються:прогрес у сферізнарядь роботи,прогрес у сферіпредметів роботи (>матеріалів),прогрес у сферітехнології.Зважаючи назростаннязначенняспособів йметодівпереробкисировини йматеріалів для забезпеченнявисокихспоживнихвластивостейготовоїпродукціїособливауваганадається тепертехнологічномупрогресу.

На думкувчених, НТПбере вушко усередині 50-х років XX ст. ізвпровадженнямкомплексноїмеханізації, ізкосмізацією,оволодінняядерноюенергією,винайденняелектронно-обчислювальноїмашини.

НТПможездійснюватися шляхомпоступових, невеликихзмінтехніки наосновічасткових,локальнихнауковихрозробок,тобтоеволюційно, чи шляхомрадикальних,великомасштабнихзмін втехнології, ускладізнарядь йпредметів роботи наосновікрупних,глибиннихвідкриттівщодовластивостейматерії, законівїїорганізації таіснування. У іншомувипадку НТПназиваєтьсянауково-технічноюреволюцією (НТР).

>Важливістьвивченнянауково-технічногопрогресуобумовлюється тім, щотехнікаєоднією ізскладовихчастинпродуктивних сил, йрівеньїїрозвиткухарактеризуєрівеньрозвиткупродуктивних сил країни.Підтехнікоюрозумієтьсясукупністьтрьохелементів:знарядь роботи (>машини,устаткування),предметів роботи (>сировина,матеріали) йтехнології, щоє способами й методами діїзнарядь роботи напредмети роботи ізметоюзміни йполіпшення їхньогоспоживнихвластивостей.

>Слідзвернутиувагу, щорезультатинауковихдослідженьвтілюються й втехніці,технології, уматеріальномувиробництвівзагалі, й лише увиробниках, у людях,їхніхсвітоглядах,творчихздібностях. Безінтелектуальногорозвиткулюдини-робітника,інженера,техніка,організаторавиробництванеможливий йуспішнийрозвитоктехніки,технології,їхнєвикористання увиробництві.

1.2Основні заходьнауково-технічногопрогресу, про'>єкти тасуб'єкти

Дозаходів НТПвідносяться:створення новихвидів йудосконаленняконструкцій машин, щовипускаються,механізмів йприладів, їхніупровадження йзастосування; комплексназамінаустаткування болеедосконалим ізповною чичастковоюперебудовоютехнологічногопроцесу;модернізаціявживаногоустаткування;створення новихвидівматеріалів,палива йенергії, їхніупровадження йзастосування;поліпшенняфізичних йхімічнихвластивостей,параметрів йасортиментупродукції;уніфікаціятипів,вузлів й деталейпродукціївідповідно донормативів;розробка нових йудосконаленнядіючихтехнологічнихпроцесів;механізація йавтоматизаціяробіт йвиробничихпроцесів;розробка нових йудосконаленнядіючихметодіворганізації роботи йвиробництва,спеціалізації йкоопераціївиробництва;усуненняпрофесійнихшкідливостей дляздоров'яробітників йслужбовців;поліпшеннятехніки безпеки роботи;поліпшенняохоронинавколишньогосередовища.

Заходь НТПєоб'єктами НТП.Суб'єктами НТПвиступають:наукові йконструкторськіорганізації,експериментальні (>дослідні) підприємства,виготовлювачі,споживачіновоїтехніки.

1.3Етапинауково-технічногопрогресу

>Процес НТПдвосторонній: із одного боцістворення йвиробництвоновоїтехніки, ізіншого —споживання (>використовування)новоїтехніки. З боцівиготовлювачановоїтехнікиповинні бутиздійсненітакіетапи: наука (>науковідослідження) —техніка (>наукові розробки) —виробництво —збут —сервіс (>обслуговування).

Напершомуетапіпроводятьсянауковідослідження ізметоювиявлення,відкриття новихфізичних,хімічних чибіологічних законів, новихпринципівствореннязнарядь роботи,предметів роботи,побудовитехнологічнихпроцесів. На іншомуетапіздійснюютьсянаукові йконструкторські розробки ізметоюствореннядослідногозразкановоїтехніки, йоговипробування йдоведення.Науковідослідження йнаукові розробкиприйнятооб'єднувати в одномупонятті —науково-дослідні йдослідно-конструкторські роботи (>НІОКР).

Натретьомуетапі («>виробництво»)здійснюєтьсяпідготовка підприємства, цеху, ділянки довиготовленняновоїпродукції, атакожосвоєння, налагодження новоговиробництва.

Усучаснихумовахособливезначеннянабуваютьчетвертий йп'ятийетапи НТП, на яківиконуютьсяфункціїзбуту йобслуговуваннясвоєїпродукціїпідприємствами-виготівниками.Ціетапи НТПзабезпечуютьпокупцямновоїтехніки правовиборупродукції, при цьому смердотікеруютьсяпрагненнямпридбативисокопродуктивну,високоякіснутехніку,щоб наїїосновідобитисявисокоїефективностівиробництва.

Напідприємствах, щовикористовуютьновутехніку, можнавиділититакіетапи НТП: установка новогоустаткування — йогоосвоєння —експлуатаціяновоїтехніки.Ціетапимаютьмісце як уразізастосування новихзнарядь роботи, то й увипадкахзастосуванняновоїтехнології чивиробництва новогоматеріалу.

Уцілому усіетапи НТП увиготівника йспоживачановоїтехніки можнапредставитиукрупненоюсхемою: наука —виробництво —споживання. Тутпершийукрупненийетапвключаєстадії «наука —техніка»,другий - «>виробництво -збут -сервіс»,третій - усістадії НТП успоживача.Повний процес НТП можнатакожпредставляти увигляді двохциклів:відтворювального (у виробникановоїтехніки) іінноваційного (успоживачановоїтехніки).Етап «наука —техніка»відповідно складувиконуванихробітприйнятоназиватиетапомнауково-дослідних йдослідно-конструкторськихробіт (>НДДКР).

>Багатопромисловихпідприємстводночасновиступають вролівиготовлювачановоїтехніки й вроліспоживачарезультатів НТП .

1.4 Роль йзначення НТП векономіці йсуспільстві

>Вирішальнийвплив НТП наекономічний йсоціальнийрозвитокпояснюєтьсяпередовсім такимиобставинами:

1.Використання впромисловомувиробництвіновоїтехніки,технології таінформаційних систем, щостаєпровідним чинникомзростанняпродуктивностіекономічнихресурсів. Ос-кільки новатехніка іновітехнології (у томучисліінформаційні)маютьліпшіпоказникипродуктивності,потужності,швидкості,енергоємності тощо,відбуваєтьсязниженнявитратекономічнихресурсів урозрахунку наодиницюпромисловоїпродукції. Так, проваджень СШАстатистичнийаналізвпливутрьохголовнихфакторів —капіталу, роботи інауково-технічногопрогресу — показавши, щонинівнесок НТП векономічнезростання СШАдосягає 70%.

2. НТПсуттєвовпливає на структуруекономіки.Підвпливом НТПзменшуєтьсяпитома вагиживої роботи вскладівитрат навиробництво ізодночаснимзбільшеннямпитомої вагизношених впроцесівиробництвазасобів роботи таспожитихпредметів роботи.Усебільшогозначеннянабуваєінфраструктура:зв’язок, транспорт,шляховегосподарство,інформаційнісистеми,енерго-, водо- тагазопостачання,загальна іпрофесійнаосвіта,охороназдоров’я таін..Завдякибезперервномурозвитку науки йтехнікиз’являютьсяновівиробництва тагалузі.

>Науково-технічнийрозвитокзумовлюєзміни і усоціальнійструктуріекономіки.Зростаєрівенькваліфікації, аотже, йрівеньдоходівнайманихпрацівників.Підвпливом цого чинникавідбуваютьсязміниорганізаційно-правових формпідприємництва.

>Науково-технічнийрозвитокбезпосередньопозначається наструктурізовнішньоїторгівлі. Уекспортіпромисловорозвинутихкраїнпереважаєтехніка йтехнології, векспортібільшостікраїн, щорозвиваються, —сировина таматеріали.

3.Застосуванняновітньоїтехніки йтехнологіївиробництвазабезпечуєпідвищенняякостіпромисловоїпродукції.Сучаснікомп’ютери таінформаційнітехнологіїуможливлюютьавтоматизаціюуправліннятехнологічнимипроцесами увиробництві,підвищеннянадійності ідовговічностівиробів.Застосування новихматеріалів тамікроелектронікидаєзмогузнизитипоказникиматеріаломісткості таенергоємностіпродукції.Новікомп’ютернітехнологіїконструювання тановідослідницькіприладизначноскорочують годинунауково-технічних таконструкторськихрозробок,розширюютьконструкторський тадизайнерськийдіапазони новихвиробів.

4.Екологічна роль НТПполягає у бо на йогоосновімає бутизабезпеченеусунення негативноговпливу нанавколишнєсередовище йздоров'ялюдинипопередніхрезультатів НТП,оскількизастосуваннясучаснихтехнологій Веде дошкідливихзмін ватмосфері, водногобасейні йкліматіпланети, дозростаннязахворюваності населення,тобтозагрожують самомуіснуванню життя напланеті .


>Розділ IIНапрями йоцінканауково-технічногопрогресу, роль держави

 

2.1Основнінапряминауково-технічногопрогресу

 

Длякращоїорганізації йуправліннянауково-технічнимпрогресомнеобхідневиділення,чіткакласифікація йогонапрямів.

>Найбільш простою йвживаноюєкласифікація НТП врозрізіскладовихчастинтехніки:знарядь роботи,предметів роботи,технології.

>Вдосконаленнязнарядь роботиповиннесприятискороченнюручної роботи в народномугосподарстві,збільшеннювиходупродукції ізкожноїодиницісировини йматеріалів,зменшеннювідходіввиробництва.

НТП уобластіпредметів роботи виненсприятизниженнюматеріаломісткостівиробництва,зменшувати залежність відобмеженихджерелсировини природногопоходження,підвищуватиякістьпродукції.

>Узагальнюючоюхарактеристикою НТПщодотехнологіїєінтенсифікаціятехнологічнихпроцесів -підвищенняшвидкостей,тиску,температури,хімічноїактивності таіншихпараметрів. Цеповиннесприятизниженнювідходіввиробництва, особливошкідливих,підвищеннюрівнявикористання всіхвидівсировини йматеріалів.

>Застосовуєтьсятакожкласифікаціянапрямів НТП загалузевоюознакою, заякоювиділяютьсяокремінапрями НТП врозрізі окремихгалузей народногогосподарства,галузевихкомплексів в їхніскладі (НТП впаливно-енергетичному,металургійному,машинобудівному комплексах), врозрізі окремихгалузей (НТП велектроенергетиці, внафтохімічній,текстильній,харчосмаковій таіншихгалузях) йпідгалузейпромисловості,іншихгалузей народногогосподарства (>будівництва, транспорту,сільського,житлово-комунальногогосподарства тощо).

>Різнікласифікаціїнапрямів НТПпереплітаються йдоповнюють одна одну.

сучаснийетап НТП все понадпов'язується із такимиїїпріоритетними напрямами як:автоматизація,механізація,комп’ютеризаціявиробництва,збереженняелектроенергії,хімізаціявиробництва. Цевідноситься докласифікаціїнапрямів НТП зафункціональноюознакою.

 

2.1.1Механізаціявиробництва

Цеширокевпровадженнявзаємопов'язаних йвзаємодоповнюючих систем машин,апаратів,приладів,обладнання на всіхучаcткахвиробництва,операціях й видахробіт.Вонасприяєінтенсифікаціївиробництва,зростаннюпродуктивності роботи,скороченнючастки роботи увиробництві,полегшенню йполіпшенню умів роботи,зниженнютрудомісткостіпродукції.

>Підтерміноммеханізаціярозумієтьсяголовним чиномвитіснення ручної праці йзаміна йогомашинним.

>Рівеньмеханізаціївиробництваоцінюєтьсядекількомапоказниками.

>Коефіцієнтмеханізаціївиробництва - величина, щовимірюєтьсявідношеннямобсягупродукції,виробленої задопомогою машин, дозагальногообсягупродукції.

>Коефіцієнтмеханізаціїробіт - величина, щовимірюєтьсявідношенням роботи,виконаногомеханізованим шляхом, дозагальноїсумивитрат роботи навиробництводаногообсягупродукції.

>Коефіцієнтмеханізації праці - величина, щовимірюєтьсявідношеннямкількостіробітників,зайнятих намеханізованих роботів, дозагальноїчисельностіробітників наданійдільниці,підприємств.

2.1.2Автоматизаціявиробництва

>Автоматизаціявиробництва -застосуваннятехнічнихзасобів ізметоюповної чичастковоїзаміниучастілюдини в процесівотримання,перетворення,передачі йвикористанняенергії,матеріалів йінформації.Розрізнюютьавтоматизаціючасткову, щоохоплюєокреміоперації йпроцеси, йкомплексну,автоматизуючу весь циклробіт. У томувипадку, колиавтоматизований процесреалізовується безбезпосередньоїучастілюдини,кажуть проповнуавтоматизацію цогопроцесу.

>Рівеньавтоматизаціїхарактеризують тих жпоказники, що йрівеньмеханізації. Цекоефіцієнтавтоматизаціївиробництва,коефіцієнтавтоматизаціїробіт йкоефіцієнтавтоматизації праці.Розрахуноканалогічний, але йвиконується дляавтоматизованих роботів.

>Підвищенняефективностіавтоматизаціївиробництваздійснюється унаступнихнапрямах:

-вдосконалення методиктехніко-економічногоаналізуваріантівавтоматизаціїпевногооб’єкту,обґрунтованийвибірнайбільшефективного проекту йконкретнихкоштівавтоматизації;

- забезпечення умів дляінтенсивноговикористаннякоштівавтоматизації,вдосконалення їхніобслуговування;

-підвищеннятехніко-економічних характеристикобладнання, щовипускається, та щовикористовується дляавтоматизаціївиробництва.

>Автоматизаціявиробництва йуправліннявиробництвомдозволяєзаощадитифінансові,фізичні йлюдськіресурси дляфірм, котрізастосовуютьроботизованутехніку всвоємувиробництві й вдопоміжнихфункціях.

>Комплекснамеханізація йавтоматизаціявиробництвасприяєскороченню числазайнятихробітників,економнішомувикористаннюсировини,матеріалів,енергії. Тому вона Веде й дозростанняпродуктивності роботи, й дозниженнясобівартості.Комплекснамеханізація йавтоматизаціясприяютьполіпшенню умів роботи персоналу,їїполегшенню.Вониведуть доусуненняручної роботи, що особливоважливощодоробіт ізважкими йшкідливимиумовами роботи.

Ядром йосновоюсамої жавтоматизаціївиступаєкомп'ютернатехніка.

2.1.3Комп’ютеризаціявиробництва

>Обчислювальнатехніка все более широковикористовується задляавтоматизаціївиробництва, але й й лише урізних його сферах.Подібнезалученняобчислювальної ймікроелектронноїтехніки вдіяльностірізнихвиробничих системназиваєтьсякомп'ютеризацієювиробництва.

НабазіЕОМ ймікропроцесорівстворюютьсятехнологічнікомплекси,машини йобладнання,вимірювальні,регулюючі йінформаційнісистеми,ведутьсяпроектно-конструкторські роботи йнауковідослідження,здійснюєтьсяінформаційнеобслуговування,навчання й багатоіншого, щозабезпечуєпідвищеннясуспільної йіндивідуальноїпродуктивності роботи,створення умів длявсебічного йгармонійногорозвиткуособистості.

>Водночасдедалібільшу роль ужиттісуспільствавідіграєінформатика. Томусучаснийетапнауково-технічногопрогресу можнаназватикомп'ютерно-інформаційним.

>Комп’ютеризаціястаєзвичайним,повсякденнимявищем:персональнаелектронно-обчислювальна машина входити упобут та навиробництво,подібно до холодильника,пральноїмашини, телефону упобуті.

>Інформатика вжиттісучасногосуспільствапочинаєнабувативинятковогозначення. В частности, вонможездійснюватисерйознийвплив наінтенсифікаціюекономіки,насамперед шляхом забезпеченняоптимальнихзв'язківміжгалузямипромисловості,окремимипідприємствами, атакож шляхомвдосконаленняуправління, щоспирається наінформатику.Відчіткопоставленоїоперативноїінформаціїзначноюміроюзалежитьдотриманнявиробничоїдисципліни.

>Звичайно, вщеіснує так кликанапапероваінформація, але йголовнимносіємінформації все понадстаєпам'ятькомп'ютера.

Для нормальногорозвитку йфункціонування складногонародногосподарськогомеханізмунеобхідні постійнаобмінінформацієюміж йоголанками,сучаснаобробка великогообсягуданих нарізнихрівняхуправління, щотакожнеможливо безвикористанняЕОМ. Тому відрівнякомп'ютеризаціїзначноюміроюзалежитьрозвитокекономіки.


2.1.4Електрифікація таенергозберігаючітехнології

>Найважливішимнапрямкомнауково-технічногопрогресу, базою для всіхіншихнапрямівєелектрифікація.Електрифікаціяпромисловостіявляє собою процес широкоговпровадженняелектроенергії якджерелаживленнявиробничого силовогоапарату втехнологічніпроцеси,засобууправління й контролю ходувиробництва.

>Електричнаенергіявідрізняєтьсяважливимиперевагами впорівнянні ізіншими видамиенергії (>механічної,парової,теплової).Вона болееекономічна, болеегігієнічна, болеезручна взастосуванні.Її, навідміну відіншихвидівенергії, можнапередавати навідстані, можна (>хоча в невеликихпокикількостях)накопичувати.Вонаутворюється наосновііншихвидівенергії йможе бутиперетворена націвидиенергії (>рухову,теплову).Електроенергіяможе бутизастосовна там, деіншівидиенергіїнепридатні. Сфераїїзастосуваннянезрівнянноширша засферизастосуванняіншихвидівенергії йпродовжуєрозширятися.Продукціяіснуючих йвиникаючихсучаснихгалузейпромисловості (>виробництвохолодильників,телевізорів,радіоприймачів,комп'ютерів й т.п.)можефункціонувати лише наосновіелектричноїенергії.

Упромисловостіелектроенергіязастосовується для :приведення в рух машин ймеханізмів (>силовіпроцеси);здійсненняелектрохімічних йелектротермічнихпроцесів (>технологічніпроцеси);освітлення,вентиляція,побутовіпотреби йпотребиуправління (>ЕОМ).

>Електроенергія,вживана всилових процесів, у багаторазівзбільшуєруховуенергію, що наводитися вдіюлюдиною увиробничомупроцесі (у десяткиразів впорівнянні ізвласноюруховоюенергієюлюдини). Томузастосуванняелектроенергії всилових процесів багаторазівпідвищуєпродуктивність роботи. При цьомузначнополіпшуютьсяумови роботи йвиробництва.

>Застосуванняелектроенергії втехнологічних процесівсприяє їхньогоприскоренню,досягненнювищоїякостіпродукції,даєможливістьодержуватиновіматеріали, щоволодіютьновимивластивостями.

>Використанняелектроенергії дляосвітлення,вентиляції, дляпобутових потреб й вуправліннідозволяєнабагатополіпшитиумови роботиробітників, болеераціональноорганізуватиуправління,збільшуватипродуктивністьуправлінської роботи.

Наосновіелектрифікаціївиробництваздійснюється комплекснамеханізація йавтоматизаціявиробництва,впровадженняпрогресивноїтехнології.Електрифікаціязабезпечує впромисловостізаміну працімашинним,розширюєвпливелектроенергії напредмети роботи.Особливо великаефективністьзастосуванняелектричноїенергії втехнологічних процесів,технічнізасобахавтоматизаціївиробництва йуправління,інженернихрозрахунках,обробціінформації, врахунково-обчислювальних машинах. Рядважливихпереваг передтрадиційнимимеханічнимизасобівобробкиметалів йіншихматеріалівмаєелектрофізичні йелектромеханічніметоди.Вонидаютьможливістьотримувативиробискладнихгеометричних форм,точні порозмірах,відмінність довідповіднихпараметрівшорсткостіповерхні йзміцнені вмісцяхобробки.Використанняенергіїстановитьвеликучастину відсобівартостіпродукції, особливоцестосуєтьсяенергоємнихвиробництв, ащобзнизитисобівартістьпродукції зарахунокелектроенергіїстаєнеобхіднимотримання болеедешевоїенергії,отриманої задопомогоюальтернативних, новихвидіввиробництваенергії.Найбільшуніверсальна формаенергії -електрика.Вонавиробляється наелектростанціях йрозподіляєтьсяміжспоживачами задопомогоюелектричнихмережкомунальними службами.Припиненняподачіелектроенергіїпаралізує усівидидіяльності,включаючивиробництво. Ащоб цого несталося -використовуютьсясистемибезперебійногоживлення йавтономніджерелаенергії.

>Потреба венергіїпродовжуєрости.Розвитокбудь-якоговиробництвавимагає,передусім,енергетичнихвитрат й приіснуючих формахнаціональнихекономікбагатьох держав можначекативиникненнясерйознихенергетичних проблем.Більш цього удеякихкраїнах смердоті ужеіснують,включаючи й Україну.

Світ, рано чипізно,неминучезіткнеться із тім, щоосновнівидитрадиційногопалива будутьвичерпані.Запасинафти, газу,вугілля ненескінченні.Чим понад мивикористовуємоцівидиенергетичноїсировини, тім менше їхнізалишається й тімдорожче ізкожним днем смердоті намобходяться. Передлюдством ужесьогоднівстає завданняосвоєнняневичерпнихджереленергії.

Ос-кільки,щеіснуєможливістьвиборуміжрізнимиджереламиенергії, товирішальнезначення при цьомумаєвартістьенергії. Навідміну віднафтисьогодні в світі немаєякихсьєдинихцін навугілля.Вартістьвугілляколивається взалежності відвмісту вньому тихий чиіншихкомпонентів,можливостейвикористання дляпевної мети,умовахтранспортування й т.д.

До цого дняуніверсальнимавтономнимджерелом,безумовно,є дизель-генератор.Вінзнаходитьширокезастосуваннязавдякивисокійнадійності.Крім того,вінзабезпечує не лишеелектроенергією, але й й теплом.

>Більшістьджереленергії так чиінакшезабруднюють чизмінюютьнавколишнєсередовище.Лишесонце йвітер - двапостачальникиенергії, щоправдадоситькапризні, невносять практичноніякихпорушень в природу.Використаннясонячноїенергіїдозволяєрозширитиенергетичніресурси йзаощадитизначнукількістьпалива відекватора до60-оїшироти.Джерелаенергії, щовідновляються -вітрогенератори йгеліостанції,роблять Першікроки венергетиці.

>Ніякалюдська діяльністьнеможлива безвикористанняенергії.Продуктивність й,зрештою,прибутокзначноюміроюзалежать відстабільностіподачіенергії.Наявністьенергії - одна із необходимих умів длярішення практичнобудь-якоїзадачі.

2.1.5Хімізаціявиробництва

>Хімізаціявиробництва -іншийнайважливішийнапрямокнауково-технічногопрогресу,якийпередбачаєвдосконаленнявиробництва зарахуноквпровадженняхімічнихтехнологій,сировини,матеріалів,виробів ізметоюінтенсифікації,отриманню новихвидівпродукції йпідвищення їхніякості,підвищенняефективності йзмістовності праці,полегшення його умів.

>Хімічнапромисловістьволодієможливістю, невластивоюіншимгалузямпромисловості,вироблятиновівидиматеріалів ізновимивластивостями наосновізмінивнутрішньоїбудовиречовини.

>Продукти,вироблюваніхімічноюпромисловістю,володіютьтакожвластивостями, котрівідсутні уприроднихматеріалів. Томухіміясприяє,перш на,розширеннюсировинноїбазипромисловості.Хімічніматеріалитакождозволяютьнабагатоприскорюватитехнологічніпроцеси впромисловості. Томухіміясприяєтакож йінтенсифікаціїпромисловоговиробництва.Хіміясприяєповнішійпереробцісировини. Томухімічнапромисловістьзрештоюсприяєзростаннюпродуктивності роботи йзниженнюсобівартостіпродукції.

>Основнінапрями НТП вхімічнійпромисловості:прискоренняхімічнихпроцесів йзамінаперіодичнихпроцесівбезперервними;підвищенняпараметрівтехнологічнихпроцесів (температур,тиску,перенесенняпроцесів у вакуум);ширшезастосуваннямінеральноїсировинизамістьпродовольчої йдешевшоїзамістьдорогої;комбінуваннярізниххімічнихвиробництв,націлене наповнішевикористаннясировини.

>Розвитоквиробництвахімічнихматеріалівє базою длявдосконалення складу йструктуривживаних упромисловостіматеріалів у напрямкузаміниметалевихконструкційнихматеріалівпластмасами йкомпозитами .

2.2Методиуправління йстимулювання НТП

>Під методомуправління НТПрозумієтьсяспосібреалізації політикивідповідно доцілей й завданьрозвиткуекономіки.Можнавиділититаківиди (>групи)методіворганізації,управління йстимулювання НТП:власненауково-технічні;планово-економічні;організаційно-адміністративні;соціально-психологічні.

>Власненауково-технічніметодиорганізації,управління йстимулюванняє способами дії на НТП вчастиністимулюванняпізнавальнихінтересіввчених,творчихможливостейучасниківпроцесу «наука -техніка -виробництво». До нихвідносятьсяспособиметодологічного й методичного забезпеченнянауково-дослідних йтехнічнихробіт,способиінформаційного забезпеченняцихробіт,способиорганізаціїтворчогопроцесуучених йфахівців («>мозкова атака»,синектика,морфологічнийаналіз й т.п.).

>Планово-економічніметоди —цеспособиплановоїорганізації всіхпроцесів НТП — відНІОКР довпровадженняновоїтехніки увиробництво успоживача.Вонивключають:методи розробкипланів,методиорганізаціїфінансування,постачання,збуту, оплати роботи,преміювання,методиформування йвикористанняфондівекономічногостимулювання.

>Організаційно-адміністративніметодивиступають увиглядіпрямихадміністративнихвказівок, щомаютьобов'язковий характер,адресуютьсяконкретнимкерованимоб'єктам чи особам, щовпливають наситуацію, Яка конкретносклалася, йздійснюються задопомогоюрізноманітнихадміністративних форм — від наказу дорекомендації, чи увигляді нормативногорегулювання, сутьякогополягає увстановленні правил,нормативів, щовизначають діяльністьпідлеглих.

>Соціально-психологічніметодиє способами дії насоціальні,психологічні,ідеологічні,політичні,етичнівідносини людей чиколективів ізметоюактивізаціїпроцесів НТП векономіці йсуспільстві.

Системаорганізації,управління йстимулювання НТПєсукупністюметодів, форм йорганівуправлінняпроцесамистворення йвпровадженняновоїтехніки.


2.3Оцінканауково-технічногопрогресу

>Рівеньнауково-технічногопрогресу можнаоцінитицілим поручпоказників.Середпоказників НТПособливемісценалежитьпоказникамтехнічногорівнявиробництва, котрівідображаютьобсягфактичноговпровадження увиробництводосягнень науки,техніки,технології,організації роботи йуправління, як вцілому вгосподарстві країни, то й в окремихгалузях й напідприємствах.

Допоказниківтехнічногорівнявиробництва належати:

-фондоозброєнність роботи (ставленнявартостіосновнихвиробничихфондів дочисельностіПВП);

-технічнаозброєнність роботи (ставленнявартостіактивноїчастиниосновнихфондів дочисельностіПВП);

-електроозброєнність роботи (ставленнякількостіспожитоїелектроенергії дочисельностіПВП);

-коефіцієнтионовлення йвибуттяосновнихвиробничихфондів, атакож їхньогоактивноїчастини;

-вікові характеристикивиробничогоустаткування.
>Крім того,рівеньнауково-технічногопрогресуможе бутиохарактеризований поручдопоміжнихпоказників:коефіцієнтелектрифікаціївиробництва,коефіцієнтимеханізаціївиробництва ймеханізації роботи,коефіцієнтавтоматизаціївиробництва,часткаелектроенергії,використаної натехнологічніцілі таінші.

2.3.1Оцінкаекономічноїефективності НТП

Заходь повпровадженнюдосягнень НТПвимагаютьінвестуваннязначнихкоштів, томуважливимє запитанняоцінкиекономічноїефективності НТП.

>Ефективність —цевідносна величина, щохарактеризуєрезультативністьбудь-яких витрат.Ефективність НТПєвідношеннямефекту відздійсненихзаходів до витрат за них.Ефект —це результат відбудь-якого заходженню,якийнайчастішевиражаєтьсяпевноюгрошовоюсумою (чистапродукція чиприбуток підприємства,галузі,національнийдохід).Ефект відвпровадження НТПможе бутипозитивним (>економія витрат) йнегативним (>збитки).Існуєпоняттявідверненихзбитків,тобто таких, яківдалосьуникнути врезультатівикористаннядосягнень НТП (>забрудненнянавколишньогосередовища).

Узалежності відрівняоцінки,обсягувраховуванихефекту й витрат йпризначенняоцінкирозрізняютьдекількавидівефективності НТП.

>Народногосподарська —характеризує ставленняефекту до витрат у масштабах народногогосподарства.Ефектомєрістнаціонального прибутку, а витратами —сукупністьспожитихресурсів.

>Госпрозрахункова —оцінюєрезультативність витрат у масштабахгалузі, підприємства йрозраховується,найчастіше, як ставленняприбутку довартостівиробничихфондів чисобівартості (>рентабельністьвиробництва йпродукції).

>Порівняльна —обчислюється увипадкувиборукращого зможливихваріантівзаходів НТП; вякостіефектуможе бутиприйнятийрістприбутку зарахунокзниженнясобівартості приреалізації одноговаріанту впорівнянні ізіншими, аякості витрат —додатковікапіталовкладення, щозабезпечилицезниження покращомуваріанту.

>Абсолютна —характеризує ставленнякінцевогонародногосподарського чигоспрозрахунковогоефекту до витрат зареалізаціювибраноговаріанту.Цейваріантвибирається покритеріюпорівняльноїефективності —мінімумуприведенихвитрат.

>Розрахунокабсолютноїефективностізавершує процесвиборунайефективнішоговаріантузаходів НТП.

>Економічнийефектзаходів НТПрозраховується на всіхетапахреалізації й за весьперіодздійсненняцихзаходів йвизначається якрізницяміжвартісноюоцінкоюрезультатів йвартісноюоцінкоюсукупнихвитратресурсів зацейперіод.

>Залежно відзавдань, котрівирішуються,економічнийефектможеобчислюватись водній з двох форм:

а)народногосподарський (>загальнийефект заумовамивикористаннянововведень);
б)госпрозрахунковий (>комерційнийефект,якийодержуєтьсяокреморозробником,виробником йспоживачемнововведень).

>Народногосподарськийекономічнийефектобчислюється шляхомпорівняннярезультатів замісцемвикористанняновоїтехніки,іншихнововведень й всіхвитрат на їхньогорозробку,виробництво йспоживання.

>Комерційнийекономічнийефектобчислюється на окремихстадіях «>життєвого циклу»нововведення (>стадії розробки,виробництва,експлуатації) йдаєможливістьоцінитиефективністьтехнічнихновин ізврахуваннямекономічнихінтересів окремихпроектно-конструкторськихорганізацій,підприємств-виробників йпідприємств-споживачів.

2.3.2Оцінкаекономічноїефективностіновоїтехніки впромисловості

>Розрахунокрічногоекономічногоефектуґрунтується назіставленніприведених витрат збазовій йновійтехніці. якбазоваможевиступатизамінюванатехніка,кращатехніка, щоє в стране, чикращатехніка,спроектована в стране. Привизначеннірічногоекономічногоефектумає бутизабезпеченазіставністьпорівнюванихваріантівнової йбазовоїтехніки по таких характеристиках:об'ємувироблюваноїпродукції (>робіт) задопомогоюновоїтехніки;чиннику години;якісним параметрами;соціальнимчинникамвиробництва йвикористанняпродукції,включаючивплив нанавколишнєсередовище.

>Першавимогавиконується шляхомрозрахункуприведених витрат заодиницюрічногооб'ємупродукції,тобто поформулі:


З = З + Єзв До, (2.1)

де 3 —приведенізатрати наодиницюпродукції (роботи), грн.;

З —собівартістьодиниціпродукції (роботи), грн.;

До —питомікапітальнівкладення довиробничихфондів, щовизначаються як ставленнязагальногооб'ємукапітальнихвкладень дорічноговипускупродукції, грн.;

Єзв -нормативнийкоефіцієнтефективностікапітальнихвкладень (>рівний 0,15 у всіхгалузях народногогосподарства).

>Різницяміжпитомиминаведеними витратами побазовій йновійтехніціперемножується нарічнийоб'ємвиробництва,забезпечуванийновоютехнікою.

>Облікчинника годиниздійснюється шляхомприведення до одного моменту години (початкурозрахункового року)капітальних йпоточних витрат застворення йвпровадженняновоїтехніки йрезультатів їхнізастосування.

>Такеприведеннявиконуєтьсямноженням (>діленням) витрат йрезультатіввідповідного року накоефіцієнтприведення,визначуваний поформулі:

а>t = (>І+Е)>t, (2.2)

де а>t —коефіцієнтприведення;

Є - нормативприведення (0,1);t - число років, щовідділяютьзатрати йрезультатиданого року від початкурозрахункового року.

>Затрати йрезультати,здійснювані йодержувані до початкурозрахункового року,помножуються накоефіцієнтприведення (а>t), после початкурозрахункового року —діляться нацейкоефіцієнт.

>Розрахунокрічногоекономічногоефекту (Є) уразізастосування новихтехнологічнихпроцесів,механізації йавтоматизаціївиробництва,способіворганізаціївиробництва й роботи, щозабезпечуєекономіювиробничихресурсів привипускуоднієї йтієї жпродукції,здійснюється поформулі:

Є = (31 - 32) А2, (2.3)

де 31 й 32 -приведенізатрати наодиницюпродукції побазовій йновійтехніці; А2 —річнийоб'ємвиробництва задопомогоюновоїтехніки врозрахунковомуроці внатуральниходиницях.

>Розрахунокрічногоекономічногоефекту відвиробництва йвикористання новихзасобів роботидовготривалогозастосування (>машини,устаткування,прилади й т.п.) ізполіпшенимиякісними характеристиками (>продуктивність,довговічність,витратиексплуатації й т.д.)виробляються поформулі:

Є = (31* Доп* Доз * Єз - 32) А2, (2.4)

де З1 і трьох2 -приведенізатрати наодиницювідповідно базового й новогозасобів роботи;

А2 —річнийоб'ємвиробництва новихзасобів роботи врозрахунковомуроці внатуральниходиницях;

Доп —коефіцієнтоблікузростанняпродуктивностіодиниці новогозасобу роботи впорівнянні ізбазовим;

Доз —коефіцієнтоблікузмінитермінуслужби новогозасобу роботи впорівнянні ізбазовим;

Єз —економіяспоживача напоточнихвитратахексплуатації йвідрахуваннях відсупутніхкапітальнихвкладень за весьтермінслужби новогозасобу роботи впорівнянні ізбазовим.

Допрозраховується як ставленнярічногооб'ємупродукції,вироблюваного задопомогою новогозасобу роботи (У2) дорічногооб'ємупродукції,вироблюваному задопомогою базовогозасобу роботи (У1).

Доз >євідношенням:

Доз= (Р1 + Єзв)/(Р2зв), (2.5)

де Р1 й Р2 —часткищорічнихвідрахувань відбалансовоївартості наповневідновлення базового й новогозасобу роботи.

Єп = [(І1 - І2) – Єзв (До2 – До1]/ (Р2 + Єзв), (2.6)

де І1 й І2 —річніексплуатаційнівитратиспоживача привикористанні ним базового й новогозасобу роботи ізрозрахунку наоб'ємпродукції,вироблюваної задопомогою новогозасобу роботи;

До1 й До2 -супутнікапітальнівкладенняспоживача привикористанні ним базового й новогозасобу роботи ізрозрахунку наоб'ємпродукції,вироблюваної задопомогою новогозасобу роботи.

>Річнийекономічнийефект відвиробництва йвикористання нових чивдосконаленихпредметів роботи (>матеріали,сировина,паливо), атакожзасобів роботи ізтерміномслужби менше одного рокурозраховується поформулі:

Є = (31*Доу+ ЄП - 322, (2.7)

де З1 й 32 —приведенізатрати наодиницювідповідно базового й нового предмета роботи;

А2 —річнийоб'ємвиробництва новихпредметів врозрахунковомуроці внатуральниходиницях;

Єп —економіяспоживача напоточнихвитратахзастосування нового предмета роботи йвідрахуваннях відсупутнихкапітальнихвкладень.

Доу = П12, (2.8)

де П1 —питомавитрата базового предмета роботи;

П2—питомавитрата нового предмета роботи ізрозрахунку наодиницюпродукції, щовипускаєтьсяспоживачем, внатуральниходиницях.

Єп = [(І12)-Єзв(До1-До2)]/П2, (2.9)

де І1 й І2 затрати наодиницюпродукції, щовипускаєтьсяспоживачем привикористаннівідповідно базового й нового предмета роботи, безурахування їхньоговартості;

До1 й До2 —супутнікапітальнівкладенняспоживача привикористанні нимвідповідно базового й нового предмета роботи ізрозрахунку наодиницюпродукції,вироблюваної ззастосуванням нового предмета роботи.

Настадіївключеннязаходівщодоновоїтехніки до планувиробництваїїефективністьвизначається наосновірозрахунківїївпливу нанайважливішіпоказникигосподарсько-фінансовоїдіяльності.Ці жметодизастосовуються й привизначенніфактичноїефективностінововведень.

>Вплив переходу довиробництвановоїпродукції наоб'ємприбуткувизначається в такому порядку:

П>t = (Ц>t - З>t >t - (Ц1 – З1) А1, (2.10)

де П>t —планований (>звітний)прирістприбутку у 1-му року;

Ц>t й З>t —оптоваціна (безподатку із обороту) йсобівартістьодиниціновоїпродукції ві-мпланованому (>звітному)році;

Ц1 й З1 —оптоваціна (безподатку із обороту) йсобівартістьвиробництвазамінюваноїпродукції вроці,передуючомувпровадженнюновоїтехніки;

А>t й А1 —об'ємвиробництвановоїпродукції у 1-мупланованому (>звітному)році йоб'ємвиробництвазамінюваноїпродукції вроці,передуючомувпровадженнюновоїтехніки.

>Термінокупностікапітальнихвкладень (Та)визначається шляхомділенняабсолютноївеличиникапітальнихвкладень (М0) наабсолютну величинуприбутку відреалізаціїрічногооб'ємупродукції врозрахунковомуроці (Па),тобто поформулі:

Та = Доаа. (2.11)

>Якщокапітальнівкладення навпровадженняновоїтехнікиперевищуютькапітальнівкладення побазовійтехніці,розраховуєтьсятермінокупності (Тбуд)додатковихкапітальнихвкладень (Добуд) шляхом їхніділення надодатковий (упорівнянні ізбазовоютехнікою)прибуток (Пбуд),тобто поформулі:

Тбуд=Добудбуд. (2.12)

>Зменшеннячисельності ( )промислово-воробничого персоналу (>умовневивільненняпрацюючих) надільницях,йдеупроваджена новатехніка,визначається шляхомперемножуваннявеличинизниженнятрудомісткостіодиниціпродукції (,вираженої вчисельностіпрацівників, наоб'ємпродукції у 1-му року (,тобто поформулі:

 = . (2.13)

>Підвищенняпродуктивності роботи (увідсотках) зарахунокзастосуванняновоїтехніки (>розраховується поформулі:

= [(Ц1/(Ч1 - ) : Ц11) -1] * 100, (2.14)


де Ц1 й Ч1 —об'ємтоварноїпродукції (безподатку із обороту) йсередньосписочначисельністьпромислово-виробничого персоналу вроці,передуючомуупровадженнюновоїтехніки.

>Економіякапітальнихвкладень ()визначається поформулі:

 (K1A2/A1-K2)/A>t, (2.15)

де До1 до До2 _питомікапітальнівкладення вбазову йновутехніку;

А1 й А2 —річніоб'ємипродукції,вироблювані привикористаннібазової йновоїтехніки;

А>t —річнийоб'ємпродукції набазіновоїтехніки врозрахунковомуроці.

>Економіясобівартості () відвпровадженняновоїтехнології,механізації йавтоматизації,науковоїорганізації роботи, атакож відвикористанняновоїпродукції успоживача.визначається поформулі:

 (З1>t) А>t, (2.16)

де З>t й З1 —собівартістьвиробництваодиниціпродукції у 1-муроці йроці,передуючомувпровадженнюновоїтехніки; А>t -виробництва вt-мроці


>Розділ IIIПрактичначастина

 

3.1Аналіз тапропозиціїщодотехнічногопрогресу таінноваційноїдіяльності України

Зарівнемрозвиткутехнологій країни світу можназвести у тригрупи:

>країни-технологічніноватори (США,Японія, країниЄС);

>країни-технологічнінаслідувачі (країни, щорозвиваються);

>технологічновідсталі країни (>більшістькраїн Африки, СНР таін.).

>Сучасневиробництворозвинутихринковихкраїнбазується напланомірномувпровадженні новихтехнологій йвипускуготової дляспоживанняпродукції.Важливу роль у цьомувідіграєконкуренція, котраспонукаєвиробників довзаємовигідної співпрацю ізінноваційнимиорганізаціями.Вонизабезпечуютьїмстворення йвпровадження новихтехнологій,видівпродукції, щодаєможливістьвиробникам й їхньогопродукції бутиконкурентоспроможними.

>Країни СНР, у томучислі Україна,єтехнологічновідсталими йїхнімекономічним системамвластива критичнамасавідсталихтехнологій.

>Критичнамасавідсталихтехнологій -цекількість таякістьтехнічнихзасобів,способів йметодівобробкисировини,матеріалів,використанняенергії, котрізабезпечуютьвиробництвобільшої відзагальноїчастинипродукціїневисокоїякості йконкурентоспроможності.

>Економічноюособливістюкритичноїмасивідсталихтехнологійє ті, що вон несприяєзростаннюпродуктивної роботи,ефективностівиробництвапродукції таїїконкурентоспроможності.Значначастинапідприємствєзбитковими,більшість немаютьналежногообіговогокапіталу, некажучи вже проінвестиційний. Уекономіцізагаломвисокийпоказникбезробіття,інфляції таіншихсоціальнихявищ.Головнимикритеріямикритичноїмасивідсталихтехнологійєнизькийтехнічнийрівеньвиробництва тависокачасткамалоефективноїпродукції.

>Технічнийрівеньвиробництва в Українівиявляється утехнічнійспроможностіпідприємств та їхнігалузейвироблятипродукціювідповідноїкількості таякості.Розрізняютьвисокий йнизькийтехнічнийрівеньвиробництва.Високийзабезпечуєтьсяновимитехнічнимизасобами,технологіями,продукцією йстабільним йогозростанням,низький -застарілимитехнічнимизасобами,технологіями,продукцією йстабільним йогозастоєм чизниженням.Зростання чизниженнятехнічногорівнявиробництвазумовленезростанням чизниженнямчастки новихтехнічнихзасобів,технологій тапродукції. У Українітехнічнийрівеньвиробництвабазовихгалузейпромисловостіхарактеризується такимиспіввідношеннями:

>електроенергетика -часткоювиробництваелектроенергіїатомними (>високий) ііншими -тепловими,гідравлічними (>низький) -електростанціями узагальномувиробництвіелектроенергії, %:атомні - 44 %,теплові йгідравлічні - 56 %;

>металургія -часткоювиробництваелектро- такиснево-конверторноїсталі (>високий), %:електро- йкиснево-конверторної - 51 %,іншим методом - 49 % (>низький);

>машинобудування -часткою узагальномувиробництвіметалорізальнихверстатів:

—верстатів ізчисловимпрограмнимкеруванням (>високий)- 4 %;

—верстатіввисокої та особливовисокоїточності(високий) - 6 %;

—іншітипиверстатів (>низький) - 90 %;

>хімічнапромисловість:

—середнімвмістомпоживнихречовин умінеральнихдобривах (>високий) - 40 %;

—нижчим відсередньогорівнемпоживнихречовин - 60 %;

—часткоювиробництватермопластів узагальномуобсязівиробництвасинтетичних смол йпластичних мас (>високий) - 5%;

—іншівидисинтетичноїпродукції

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація