Реферати українською » Экономика » Короткий виклад матеріалу статистики з формулами


Реферат Короткий виклад матеріалу статистики з формулами

Страница 1 из 4 | Следующая страница

курс лекцій

Короткий виклад матеріалу статистики

з формулами

Брянськ 2009 р.


>СОДЕРЖАНИЕ

 

Статистика населення, трудових ресурсів, зайнятості і безробіття

Статистика національного багатства

Статистична методологія національного рахівництва і макроекономічних розрахунків

Статистика ефективності економічної діяльність у умовах ринку

Статистика фінансів

Статистика життя населення

Статистика кон'юнктури ринку

Статистичне вивчення якості продукції

 

СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ,ТРУДОВЫХ РЕСУРСІВ, ЗАЙНЯТОСТІ І БЕЗРОБІТТЯ

Розрахунок середньої чисельності населення

 

Середня чисельність населення () характеризує чисельність за період.Исчисляется по формулам середній рівеньмоментного низки динаміки.

1. За наявності даних початку і кінець періоду:

2. Якщо інформацію про чисельності населення відома певні дати із рівними інтервалами, то використовується формула середньої хронологічної:

3. За наявності інформації на моменти часу з нерівними інтервалами:

,

де P.S – середня чисельність населення кожному інтервалі;

>t – величина інтервалу (тривалість).


Поняття й економічні показники природного руху населення

 

Природний рух – зміна чисельності за рахунок народжень і смертей.

Інтенсивність природного руху характеризують абсолютні показники (число народжених, померлих, природний приріст) і відносні показники (спільні смаки й спеціальні коефіцієнти), які розраховуються на 1000 чоловік населення (в проміле). При розрахунку загальних коефіцієнтів в знаменнику завжди береться загальна (середня) чисельність населення, при розрахунку приватних коефіцієнтів – чисельність певної групи населення, що представляє інтерес з позицій статистичного дослідження.

1. Загальний коефіцієнт народжуваності:,

де N – число народжених за аналізований період.

2. Загальний коефіцієнт смертності:,

де М – померлих за аналізований період.

3. Коефіцієнт природний приріст:, чи

.

4. Загальний коефіцієнтбрачности: ,

де У – кількість ув'язнених шлюбів за аналізований період.

5. Загальний коефіцієнт розлучень: ,

де D – кількість розлучень за аналізований період.

6. Коефіцієнт співвідношення шлюбів і розлучень:

7. Коефіцієнт життєвості У. М. Покровського:

, чи

8. Спеціальний коефіцієнт народжуваності:

,

де середня чисельність жінок нафертильном віці, тобто. від 15 до 49 років.

Спеціальнийкоеффициентрождаемости то, можливо обчислений також так:

.

9. Вікові коефіцієнти народжуваності і смертності характеризують окремі вікові групи населення.

,

де x – вікова група;

М x – число народжених (померлих) рік у віці x років;

 - середньорічна чисельність населення цієї вікової групи.

10. Коефіцієнт дитячої смертності (Домл.смерт) характеризує рівень смертності дітей до I року:

,

де М1 - померлих до I року у складі що народилися даному року;

N1 - число що народилися даному року;

М0 - померлих до I року у даному року у складі що народилися попередньому році;

N0 - число що народилися минулого року.

Поняття і отримала показники міграції населення

>Миграционное (механічне) рух є переміщення людей через кордону адміністративно-господарських одиниць, пов'язану з зміною місце проживання.

Міграційні потоки в статистиці класифікуються за низкою ознак:

- залежно від характеру перетину кордонів (внутрішня й зовнішня міграція);

- залежно від часу (стала, тимчасова, сезонна і маятникова міграція (щоденні руху осіб від місце проживання доречно роботи, чи навчання));

- залежно від напрямку (із міста у місто, із міста у село, із сіл до міста, із сіл до села);

- залежно від форми організації (організована і стихійна);

- залежно від заходів, прийнятих державою (добровільна і примусова);

- залежно від характеру (політична, економічна і соціальний).

Інтенсивність міграції характеризують абсолютні показники (чисельність прибулих, чисельність які з даного назви населеного пункту, механічний приріст) і відносні показники (загальні та спеціальні коефіцієнти).

1. Коефіцієнт механічного приросту (інтенсивності міграції) населення:

.

2. Коефіцієнт загального приросту населення:

 чи .

3. Коефіцієнт прибуття:

.

4. Коефіцієнт вибуття:

.

5. Коефіцієнт інтенсивності міграційного обороту:

.

6. Коефіцієнт ефективності міграції:

.

Розрахунок перспективної чисельності населення

 

Для вивчення руху населення і ще для перспективних обчислень розраховують і аналізують т.зв. імовірнісні таблиці - таблиці смертності і таблиці середній тривалості життя.Вероятностние таблиці базуються наступних показниках:

- вік наступу події кожної групи населення;

- кількість осіб у кожній віковій групі;

- ймовірність перебування у старому стані.

Розглянемо порядок побудови ймовірнісних таблиць з прикладу таблиці смертності. Таблиця смертності – система взаємозалежних показників, залежать від рівня смертності, віднесених до різним віком. Таблиця смертності будується ніби одного покоління (що народилися одному року). Чисельність покоління умовно вважається рівної 10000 чи 100000 людина. У таблиці кожному за віку містяться такі показники:

1. Кількістьдоживающих до віку x років – lx; lx=lx-1 *px-1;

2. Кількість смертей на віці x років –dx;

3. Можливість померти протягом майбутнього роки життя особам, досягли віку x років -qx:

;

4. Можливість дожити до наступного віку особам, досягли віку x років -px:

;

5. Середнє число що у віці x років Lx:

;

6. Кількістьчеловеко-лет майбутнього життя від його віку x років до граничного віку

Тx: ; Tx=Tx-1-Lx-1;

7. Очікувана тривалість життя – число років, яке доведеться прожити загалом одній людині, якщо впродовж життя цього покоління у кожному віці збережеться інтенсивність смертності цього періоду –

: ;

 

8. Коефіцієнтдожития (коефіцієнт пересувки) у віці x - показник, що характеризує ступінь природного зменшення чисельності покоління у період з початку даного на початок наступного календарного року - Рx:

 

.


Показники аналізу трудових ресурсів

 

1. Коефіцієнт загальної навантаження населення у віці:

,

>гдеS0-15 – чисельність населення віком від 0 до 15 років;

P.S>пв – чисельність населення віку;

P.S>тв – чисельність населення у віці.

2. Коефіцієнт пенсійної навантаження населення у віці:

.

3. Коефіцієнт потенційного заміщення:

.

До>нагр.общ=Допн+До>пз

4. Коефіцієнт економічної активності:

,

>гдеЭА – чисельність економічно активного населення.

 

Коефіцієнти зайнятості і безробіття може бути:

- загальними (при розрахунку в чисельнику береться чисельність зайнятих (безробітних), в знаменнику – загальна (середня) чисельність населення);

- спеціальними (в чисельнику – чисельність зайнятих (безробітних), в знаменнику – чисельність трудових ресурсів, чисельність населення працездатному віці чи чисельність економічно активного населення). Наприклад, коефіцієнти зайнятості і безробіття економічно активного населення розраховуються:

Коефіцієнт зайнятості: ,

де З – чисельність зайнятих.

Коефіцієнт безробіття ,

де Б – чисельність безробітних.


СТАТИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА

 

Баланси основних фондів

 

Зміна обсягу основних фондів протягом року відбивається у балансі основних фондів. Він складається у двох оцінках:

- за повною балансову вартість:

ПС>к.г.=ПС>н.г+>П-В,

де ПС – початкова вартість основних фондів початку і поклала крайгода;П - вартість введених у дію нових ОФ протягом року;

У – вартість вибулих протягом року ОФ.

- по залишковій балансовій вартості:

ОС>к.г.=ОС>н.г.осос-І,

>гдеОС – залишкова вартість основних фондів початку і поклала край року;

Пос – залишкова вартість уведених у дію нових ОФ протягом року;

Уос – залишкова вартість вибулих протягом року ОФ;

І – знос ОФ, нарахований протягом року.

 

Показники стану основних фондів

 

1. Коефіцієнт зносу - характеризує частку частини вартості ОФ, що вже перенесена на продукт.

2. Коефіцієнт придатності – характеризує частку вартості ОФ, котра ще не перенесена на продукт.

.

 

Показники руху основних фондів

 

1. Коефіцієнт відновлення – характеризує частку нових фондів у спільній їх масі наприкінці року.

.

2. Коефіцієнт вибуття – характеризує частку вибулих протягом року ОФ, повної вартістю, їм початку року.

.

3. Коефіцієнт інтенсивності відновлення ОФ.

.

Показники використання основних фондів

 

1.Фондоотдача - характеризує випускати продукцію на карбованець вартостіОПФ.


 [>руб./руб.],

де >f – фондовіддача;

>Q – обсяг готової продукції у період;

Ф – середньорічна вартість ОФ за ж період.

.

Найважливіше завдання статистики ОФ – аналіз динаміки фондовіддачі. І тому використовуються індекси фондовіддачі змінного складу, постійного насилля і структурних зрушень.

Індекс змінного складу - показник динаміки середній рівень фондовіддачі у звітній періоді проти базисним.:

Йому впливають:

      зміна індивідуальних рівнів фондовіддачі за кожним видом ОФ;

      зміна частки ОФ із різним рівнем фондовіддачі (структурний чинник).

Індекс постійного складу показує, наскільки загалом змінилася фондовіддача у звітній періоді проти базисним з допомогою 1-го чинника індексного рівняf в кожному рівню ОФ (за цехом, підприємству, галузі):


Якщо I>пер.состава>I>пост.состава, отже, у розподілі фондів сталися сприятливі структурні зрушення: збільшення підприємств із вищий рівень фондовіддачі.

Індекс структурних зрушень – показує зміна (динаміку) середній рівень фондовіддачі у звітній періоді проти базисним з допомогою зміни вартісної структури ОФ підприємства (цеху, галузі) проти базисним.

Аналіз впливу використання ОФ на динаміку виробництва:

;

;

2.Фондоемкость - характеризує рівень витрат ОФ на одиницю продукції.

[>руб./руб.].

3.Фондовооруженность – характеризує рівень наявності коштів праці в робочого.

[>руб./чел.],

де N – середньорічна кількість працівників.

Поліпшення використання ОФ – як найважливіший джерело зростання обсягу продукції, а й економії капітальних видатків. У зв'язку з цим проводиться оцінка зміни потреби у ОФ з допомогою поліпшення використання. Відносна економія ОФ: . Якщо результат позитивний, має місце перевитрата ОФ, якщо негативний – економія ОФ.

>Фондовооруженность і фондовіддача пов'язані між собою через продуктивності праці.

 [>руб./чел.]

 

Ступінь використання устаткування

 

1. Коефіцієнт використання парку устаткування:

2. Коефіцієнт змінності:

де числостанко- (>машино-) днів – твір за середню кількість одиниць устаткування й числа днів роботи підприємства у період.

3. Коефіцієнт використання змінного режиму:

,

де nдив – число змін роботи підприємства з встановленому режиму.

4. Коефіцієнт використання устаткування за часом (коефіцієнт екстенсивного використання устаткування):

,

де Т>max – максимальний фонд часу (календарний, режимний чи плановий).

Календарний фонд – число календарних годин на періоді,приходящемся попри всі одиниці встановленого обладнання (наприклад, за листопад (30 днів) при 50 одиницях устаткування календарний фонд часу становить: 30*24*50=36000машино-ч).

>Режимний фонд менше календарного навнесменное час, святкові і вихідні. Він окреслюється твір тривалості зміни, числа змін, числа робочих днів і кількості одиниць устаткування (наприклад, придвухсменном режимі з тривалістю зміни 8 год і 22 робітниками днями у листопаді режимний фонд дорівнює: 8*2*22*50=17600машино-ч).

Плановий фонд менше режимного тимчасово планових ремонтів і резервне час.

5. Коефіцієнт використання устаткування за проектною потужністю (коефіцієнт інтенсивного використання устаткування):

,

де М>max – максимальна потужність устаткування.

6. Коефіцієнт інтегральної навантаження (за часом і за потужністю):

.

Поняття і структура матеріальних оборотних засобів

 

Матеріальні його оборотні кошти, на відміну основних фондів, перебувають у поточному господарському обігу і повністю споживаються щодо одного виробничий цикл. У складі матеріальних оборотних засобів виділяють:

- виробничі запаси (сировини, матеріалів, палива, запчастин, інструменту та ін.), які їхні власники планують використовувати як предметів праці власному процесі виробництва. Виробничі запаси у процесі виробничого використання змінюють своюнатурально-вещественную форму й цілком переносять свою вартість на який складають продукт;

- незакінчену продукцію, виробництво якої розпочато, але ще триває однією й тому самому підприємстві, включаючи напівфабрикати і незавершене виробництво;

-готової продукції – сукупність закінчених виробництвом товарів, що зберігаються в виробників до їх відправки споживачам чи торговим посередникам;

- товари для перепродажу;

- державні матеріальні резерви.

 

Показники обсягу запасів

 

1. Запаси тих матеріальних цінностей встановлюються як і абсолютних величинах, і у днях середнього добового витрати. Величина запасів обчислюється у грошовому або натуральному вираженні. Наявність запасів у грошах характеризуєтьсямоментними (деякі дати) показниками і середніми за звітний період.

Якщо є даних про запасах визначені дати

- із рівними інтервалами, то середній запас визначається за такою формулою середньої хронологічної:

- з нерівними інтервалами, то середній запас визначається за такою формулою середньої арифметичній виваженої:

,

деt>k – тривалість періоду між датами;

 - середній розмір запасу на к-й інтервал.

2.Запасоемкость ,

де Ззв – величина запасу початку періоду;

>p – загальний витрата (потреба) в плановому періоді.

3. Забезпеченість підприємства запасами в днях:

,

де D – число календарних днів, у періоді.

Показники використання запасів

 

1. Використання запасів тих матеріальних цінностей характеризується показниками загального їх витрати за певного періоду, які розраховуються шляхом зіставлення обсягу запасів на поточну дату Зі зі своїми обсягом на попередню дату Зі-1.

2. Показники питомої витрати конкретної сировини чи матеріалу в натуральному вираженні розрахунку одиницю продукції натуральному вираженні:

,

де М – загальний витрата сировини (матеріалів); якщо виробництві певного виду продукції використовується три "види сировини (матеріалів), М визначається вартісному вираженні;

>q – кількість вироблену продукцію.

Якщо потрібно визначити зміна питомої витрати матеріалу на одиницю продукції, застосовують індивідуальний індекс:

.

Якщо потрібно розрахувати зміна витрати матеріалу виробництва кількох видів продукції, то використовують агрегатний індекс:

.

Якщо виробництва різних видів продукції використовують різні матеріали, розраховують зведений індекс питомих витрат:

,

де чисельник – фактична вартість витрат матеріалів все випускати продукцію у звітній періоді;

знаменник – вартість витрат матеріалів все випускати продукцію звітний період за величиною питомої витрати матеріалів базисного періоду.

Після розрахунку відносного показника розраховується абсолютний як відмінність міжчислителем і знаменником, що свідчить про економію (перевитрата) всіх ресурсів у розрахунку весь випуск різнорідною продукції лише у зі зміною питомих витрат.


Показники оборотності матеріальних оборотних засобів

 

1. Коефіцієнт оборотності – висловлює число оборотів оборотних засобів за аналізований період:

,

де Р – прибуток від реалізації продукції;

 - середньорічна вартість оборотних засобів.

2. Коефіцієнт закріплення – показує, який обсяг оборотних засобів доводиться у цьому періоді за кожен карбованець реалізованої продукції; розраховується з точністю до 0,001:

.

2. Середня тривалість обороту в днях:

,

>гдеДдо – величина календарного періоду.

4. Абсолютна вивільнення оборотних засобів:

.

5. Відносне вивільнення обігових коштів у результаті прискорення їх оборотності:

.


>СТАТИСТИЧЕСКАЯМЕТОДОЛОГИЯ НАЦІОНАЛЬНОГОСЧЕТОВОДСТВА ІМАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ РОЗРАХУНКІВ

 

Ринковий випуск товарів та послуг

 

Ринковий випуск товарів та послуг визначається за величиною виручки від своїх реалізації.

>Риночнийреализация й інша зміна запасів

>випуск=использование продукції +готової продукції

>товаровв поточномупериодеи незавершеного

виробництва

>РВ=Р+Б+ОТН+РЗ+DГП+DНЗП,

де Р – товари та, реалізовані по економічно значимим цінами;

Б – товари та, обміняні за бартером інші;

>ОТН – товари та, надані працівникам як оплата праці натуральному вигляді;

>РЗ – товари та, вироблені одним підрозділом філії іншому для виробничого використання їх у поточному чи наступному періоді.

Класифікація суб'єктів економічної діяльності

 

СНС розрізняє 2 виду економічних одиниць (інституціональні і закладу) і 2 типу класифікації суб'єктів економічної діяльності (за галузями і за секторами економіки).

Інституціональна одиниця – господарюючий суб'єкт, котрі можуть від імені володіти активами, приймати зобов'язання і здійснювати операції коїться з іншими одиницями.Институциональной одиницею може бути фізичні обличчя у вигляді домашніх господарств юридичних

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація