Реферати українською » Экономика » Інновації в малому бізнесі


Реферат Інновації в малому бізнесі

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

Державний університет управління

Інститут національної та світової економіки

Кафедра менеджменту

>КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

з дисципліни «Інновації в антикризовому управлінні»

на задану тему: «Інновації у малих бізнесі»

Виконала: Потапова Є. М.

АУ IV- 2

Перевірила: Кузьміна Є. Ю.

до. е. зв., доцент кафедри менеджменту

Москва - 2005


Зміст

Запровадження

Глава I. Сутність інноваційного менеджменту

1.1 Поняття і класифікація інновацій

1.2 Державна політика в розвитку інноваційної діяльність у РФ

Глава II. Інновації у малих бізнесі

2.1 Роль інноваційної сфери малого венчурного бізнесу у держави

2.2 Державне регулювання інноваційної діяльності сфери малого венчурного бізнесу

Глава III Інноваційний бізнес у Калузької області з прикладу ТОВ “НПФ Стелу”

Укладання

Список літератури

Додаток 1

Додаток 2


Запровадження

На сучасному розвитку економіки динамічно мінливих умов, соціальній та кризових ситуаціях невпинно зростає роль інновацій, що вирішальним чинником у успішного функціонування будь-який організації. Хай успішно не розвивалася організація, якщо її не заглиблена у освоєння нових технологій, які дозволяють виробляти нові види продукції вищої якості і з найменшими витратами, вона кілька днів ризикує стати неконкурентоспроможною, але це своєю чергою означає ослаблення позицій над ринком, втрата споживачів й відповідне зниження розмірів прибутку.

Малий бізнес є стрижнем економіки більшості країн. Це те область, де творчі, цілеспрямовані люди можуть абсолютно реалізувати свій хист та вітчизняний досвід. Саме ідеї бізнесу створили гамбургерMcDonald’s, комп'ютер Apple, машину Ford і багато інших корисних товарів. Будь-який великий бізнес починається з малого.

Мета роботи - довести те, що інноваційна діяльність навіть підприємств грає немаловажную роль держави.

Об'єкт - інноваційна діяльність бізнесу.

Предмет- вплив інновацій на малий бізнес

Завдання - вивчення інноваційного менеджменту, визначення ролі інноваційної сфери малого венчурного бізнесу у держави.


Глава I Сутність інноваційного менеджменту

1.1 Поняття і класифікація інновацій

Інноваційний менеджмент порівняно нове поняття для наукової громадськості й поклали підприємницьких кіл Росії. Саме час Росія має бум новаторства. На зміну одним формам і методів управління економікою приходять інші.

У штатівській спеціальній літератури і офіційних документах найчастіше використовувалися поняття управління науково-технічний прогрес, впровадження досягнень науку й техніки у виробництво та т.п., що вирізняло централізовано керованої економіки. У ринкових умов господарювання, про будь-яке впровадженні чогось може бути мови. Цим принциповим відзнакою пояснюється розбіжність у змісті окремих понять у сфері інноваційного менеджменту.

Вважають, що правове поняття “нововведення” є російським варіантом англійського словаinnovatoin.Буквальний переведення з англійського означає “запровадження новацій” чи нашому цього слова “запровадження нововведень”. Під нововведенням розуміється нового стану, новий звичай, новий метод, винахід, нове явище. Російське словосполучення “нововведення” в буквальному значенні “запровадження нового” означає процес використання нововведення.

Отже, моменту винесення для поширення нововведення набирає нового якість – стає нововведенням (інновацією). Процес запровадження нововведення ринку прийнято називати процесом комерціалізації. Період часу між появою нововведення і втіленням їх у нововведення (інновацію) називається інноваційним лагом.

У повсякденній практиці, зазвичай, ототожнюють поняття нововведення, новація, нововведення, інновація, що можна пояснити. Будь-які винаходи, нові явища, види послуг чи методи тільки тоді ми отримують громадське визнання, коли буде прийнято для поширення (комерціалізації), і у новій ролі вони як нововведення (інновації).

Загальновідомо, що перехід від однієї якості до іншого вимагає витрат ресурсів (енергії, часу, фінансів та інше.). Три основних компоненти й творять сферу інноваційної роботи і наведено малюнку 1.


Малюнок1.Схема інноваційної діяльності

У науковій літературі є велика кількість підходів визначення дефініції інновація. Наприклад, за ознакою утримання або внутрішньої структури виділяють інновації технічні, економічні, організаційні, управлінські та інших.

Виділяються такі ознаки, як масштаб інновацій (глобальні і локальні); параметри життєвого циклу (виділення і аналіз всіх стадій іподстадий), закономірності процесу вживлення і т. п. Різні автори, переважно зарубіжні (М.Мончев, І.Перлаки,Хартман У. Д., Менсфілд Еге., Фостер Р., Твіст Б., І.Шумпетер, Роджерс Еге. та інших.) трактують це поняття залежно від об'єкту і предмета свого дослідження.

Наприклад,Шумпетер трактує інновацію як науково-організаційну комбінацію виробничих чинників, вмотивовану підприємницьким духом. У внутрішній логіці нововведень – новий момент динамізації економічного розвитку.

Нині стосовно технологічним інноваціям діють поняття, встановлені Керівництво Осло і що відбилися в Міжнародних стандартах в статистиці науки, техніки і інновацій.

Відповідно до цими стандартами інновація – кінцевий результат інноваційної діяльності, який одержав собі втілення у вигляді нової чи удосконаленого продукту, упровадженого ринку, нової чи удосконаленого технологічного процесу, що у практичної діяльності, або у новий підхід до соціальних послуг.

Отже, інновація є наслідком інноваційної діяльності.

Натомість, аналізуючи різні визначення, можна зробити висновок, що специфічне зміст інновації становлять зміни, а головною функцією інноваційної діяльності є функція зміни.

Австрійський учений І.Шумпетер виділяв п'ять типових змін: .[>5,с.21]

1. Використання новою техніки, нових технологічних процесів чи нового ринкового забезпечення виробництва (купівля - продаж).

2. Впровадження продукції з новими властивостями.

3. Використання нового сировини.

4. Зміни у організації виробництва та його матеріально-технічного забезпечення. 5. Поява нових ринків збуту.

Ці становища І.Шумпетер сформулював ще 1911 р.

Натомість класифікація нововведень дозволяє реалізує їх організації:

забезпечити проведення точнішою ідентифікації кожного нововведення, визначення її місця серед інших, і навіть можливостей та обмежень;

забезпечити ефективну взаємозв'язок між конкретним виглядом нововведення й інноваційної стратегією;

забезпечити програмне планування і системне управління нововведенням усім стадіях його життєвого циклу;

розробити відповідний організаційно-економічний механізм реалізації нововведення заміна його новим з метою забезпечення стратегічних завдань організації;

виробити відповідний механізм компенсації (подоланняантиинновационних бар'єрів), дозволяє зменшити вплив нововведення на стійкість і рівновагу системи.

У літературі наведено ряд класифікацій інновацій. Наприклад, А.І.Пригожин пропонує типологію нововведень по 9 ознаками: .[>5,с.23]

1) на кшталт нововведення:

матеріально-технічні;

економічні;

організаційно-управлінські;

правові;

педагогічні

З погляду впливу досягнення економічних цілей організації матеріально-технічні інновації включають:

>инновации-продукти;

>инновации-процесси.

Продуктові інновації дозволяють забезпечити прибуток за рахунок підвищення ціни на всі нові продукти чи модифікацію колишніхИнновации-процесси дозволяють поліпшити економічні показники з допомогою: - вдосконалення підготовки вихідних матеріалів і параметрів процесу, що зумовлює зниження витрат виробництва та підвищення якості продукції.

Розвиток кожної базової технології характеризуєтьсяS-образной логічного кривою.Наклон кривою і переломні точки розвитку на кожен період відбивають ефективність технологій і рівень використання технологічного потенціалу. Із наближенням до межі подальше використання цієї технології економічно недоцільно

Динаміка розвитку технології поS-образной кривою залежить від накопиченого згодом досвіду. Успішність технологічних інновацій залежить від швидкості адаптації нововведення до реальних умовам виробництва та особливостей середовища, у якій відбувається інноваційний процес. Взаємозв'язок продуктових інновацій і інновацій технологічних. Нині будь-яка історично стабільна галузь здатна миттєво перетворитися на мінливу з допомогою диверсифікації суміжних технологій. Можливість такого події будь-якою ділянці життєвого циклу попиту підвищує вимоги до прийняття управлінського рішення з урахуванням реальної оцінки наслідків застосування нову технологію.

Потужним засобом інтенсифікації будь-яких розробок стало за останні десятиліття електронно-обчислювальна техніка. Першим її внеском в інтенсивну технологію інноваційного процесу для підприємства стала автоматизація інформаційного забезпечення. Створення інформаційно-довідкових і інформаційно-пошукових систем, банків даних, баз знанні тощо. дозволили різко збільшити повноту охоплення наявну інформацію, цілеспрямованість її пошуку істини та використання.

За сучасних умов інтенсивного виробництва нових знань процеси створення нових технічних систем характеризуються зростаючій складністю завдань конструювання: зростає кількість альтернатив виконання окремих підсистем, вузлів, блоків, збільшується список фізичних процесів, закладені основою їх виробництва. Зі збільшенням кількості альтернатив збільшується й кількість здійснюваних і працездатних комбінацій цих альтернатив. Усе це веде до потреби адекватного інформаційного забезпечення проектних і конструкторських робіт, неможливого, нашого часу дедалі більший потік інформації, без допомоги ЕОМ.

АкадемікВ.Н.Глушков зазначав, що "аспекти застосування ЕОМ в винахідництві практично незліченні" і наступним кроком у цьому плані свої стало використання можливостей електронно-обчислювальної техніки у пошуку оптимальних фізичних принципів дії (>ФПД) майбутніх конструкцій чи технологій і технічних рішень (ТР), а й у відкритті нові й ефективнішихФПД і ТР.

Наприклад, одне із розроблених нашій країні методів автоматизованого синтезу технічних рішень дає змогу отримувати шляхом комбінування елементів і ознак відомих технічних рішень нові, ще невідомі ТР, забезпечує значною мірою автоматичну оцінку і порівняння варіантів ТР, автоматизує опис синтезованих (вибраних) ТР природному мові або у вигляді графічного ескізу.

Останнім часом дедалі більше значення набуває людино-машинні експертні системи, дозволяють з'єднати досвід, знання і набутий інтуїцію людей можливостями електронно-обчислювальної техніки. Особливо перспективне застосування таких систем в інноваційному процесі, зазвичай,характеризующимся значної невизначеністю термінів, необхідних ресурсів, очікуваних результатів.

На думку російських фахівців, насамперед потрібні експертні системи для відпрацювання розроблюваних об'єктів на випробувальних стендах. Так, аналіз інноваційного процесу розробки низки видів двигунів показав, що утворювалися протягом 6-7 років. Та заодно витрати часу та коштів на відпрацювання вироби становили більше 80 відсотків загальних витрат за проект, а корисне час самого процесу випробувань — всього 5-12 відсотків.

Такий низький ККД пояснюється, з одного боку, тим, що у зв'язку з складністю математичного описи взаємозв'язку фізичних процесів, які у розроблюваних об'єктах, помилки у проектах складних систем неминучі; з іншого — під час проектування немає звичаю передбачати можливість виникнення збоїв, бо спочатку передбачається, що об'єкт задовольнятиме всім встановленим у завданні вимогам.

Необхідно, проте, помітити, що не ході власне проектування, а лише процесі тривалої експериментальної оброблення і натурних випробувань можна забезпечити високій надійності і якість створюваних виробів. Економія розробка програми розвитку й системи випробувань призводить до того, що втрачається набагато більше часу та коштів на з'ясування причин непередбачених відмов та його усунення. Практика показує, що у це потрібно часом 90 відсотків часу експериментальної налагодження нових виробів.

Використання експертної системи, у якій паралельно з проектуванням об'єкта готується і оптимізується програма його випробувань, дозволяє поки що не початкових стадіях проекту виявити слабких місць в конструкції, які можна виправлені на початок експлуатації машин. З допомогою цих систем у сучасній техніці повніше враховується її взаємодію Космосу з користувачами і довкіллям, здійснюється контроль і діагностика, без яких складні машини вважаються сьогодні неконкурентоспроможними.

Величезні можливості експертних систем найкраще розкриваються у тому сполученні з іншими функціональними блоками і розробленими пакетами прикладних програм систем автоматизованого проектування.

У, наприклад, вже сьогодні існують нові засоби програмного забезпечення ЕОМ, дозволяють різко прискорити й тимчасово підвищити точність попередніх розрахунків собівартості підготовки і випущеної продукт». Так, програми корпорація "Кодак" дозволяють скоротити на 75 відсотків час складання кошторису витрат за випуску продукції. Як свідчить досвід окремих компаній, при вмілому використанні даних програм відхилення попередніх результатів від фактичних показників собівартості становить 10 відсотків. Спеціалізовані системи автоматичного проектування (>САПР), призначені лише заради розрахунків кошторисів, здатні оперувати великими базами, куди входять даних про більш як 250 видах конструкційних матеріалів і 60 типах технологічного устаткування.

З допомогою деяких моделей подібних комплексних систем оптимізується вибір нових технологій, розраховується час випуску партія виробів, визначається собівартість партії я витрати часу на перевірку якості своєї продукції. Впроваджуються у і принципово нові підходи побудувати таких програм, орієнтованих стадії конструкторсько-технологічною розробки вироби. Цими програмами оснащуються експертні системи, призначені для конструкторів і.

Основний принцип, відповідно до яким формується база таких систем, у тому, що з 50 до 80 відсотків майбутньої собівартості може бути точно визначено на етапі конструкторсько-технологічною розробки. Зазвичай це програми вводяться на автоматизовані робочі місця (АРМ) конструкторів і, що значно підвищує ефективність їх використання. Завдяки цьому, зокрема, з'являється можливість аналізу багатьох варіантів собівартості. Найбільш досвідченим фахівцям вдається розраховувати з допомогою нових програм очікувану собівартість майбутнього вироби з точність до 5% за півгодини.

Експертні системи добре зарекомендували себе за рішенні низки завдань автоматизованого проектування, виробництва інтегральних схем, управління технологічними процесами тощо.

Так, завдяки введення експертної системи у процес проектування великих інтегральних схем вдалося оптимізувати їх розробку, проводити її набагато швидше, і якісніше. Один із таких систем американської фірми "Белл" допомагає проектантам отримати опис мікросхеми, координувати перехід від однієї етапи до іншому, автоматично складати документацію тощо.

ФірмаДЕК використовує експертні системи розробки складу та конфігурації випущених комп'ютерів, що дозволяє їй створити машини з оптимальними характеристиками, які відповідають й оснащено всім вимогам замовників.

За підсумками заздалегідь встановлених правил застосовується фірмою система визначає, які заміни чи доповнення треба доповнити вихідну конфігурацію ЕОМ, щоб забезпечити поставку машини, відповідної потреб замовника і яка за цьому мінімальну собівартість.

Із цієї експертної системи фірмаДЕК визначила конфігурацію більш як 90 тис. машин й у 98 відсотках випадків ніяких проблем я не виникало. Продуктивність системи ушестеро вищою, порівняно з роботою "вручну". У той самий час 2 відсотка замовлень, які опинилися несила експертної системі, укладає у собі найцікавіші складні нові завдання, вирішення яких вимагає максимальних зусиль і високій кваліфікації.

Отже, експертні системи як є засобом інтенсифікації технології інноваційного процесу, але й мають зайняти позицію "шукачів",виискивающих невідомі інноваційні напрями.


1.2 Державна політика в розвитку інноваційної діяльність у РФ

Головна роль підтримці нововведень належить державі. Натомість пріоритет обсягом нововведень безперечно належить науці –т.к. саме їй відбуваються відкриття, рушійні прогрес людини вперед. З огляду на вище наведені чинники, процес розробки програм підтримки нововведень ми розглянемо з прикладу фінансування науку й її діяльність, що з інноваціями, державою.

Ведучи мову про сучасної економіці, необхідно враховувати її перехідний характер. Це впливає процеси фінансування державою наукових нововведень. Такий процес зміни викликаний цілою низкою чинників. У тому

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація