Реферати українською » Экономика » Інновації як об'єкт управління


Реферат Інновації як об'єкт управління

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа

вищого професійної освіти

Уральський державний економічний університет

Кафедра економіки та права

Курсова робота

на задану тему:

Інновації як об'єкт управління

По дисципліни: Управління інноваційними процесами

Виконавець: студентка 3 курсу групиЭкиП-05

Іванова А.А.

Науковий керівник: зав. кафедроюШайбаковаЛ.Ф.

Єкатеринбург

2008


>СОДЕРЖАНИЕ

>Введение…………………………………………………………………….…...3

1. Поняття інновації та йоговиди………………………………………….…...4

1.1 Поняттяинновации…………………………………………………….…...5

1.2 Видиинноваций……………………………………………………….…...10

2. Термінологічний апарат інноваційноїтеории………………….…16

2.1 Інноваційний процес та їїетапи………………………………….…16

2.2 Інноваційнадеятельность……………………………………………….20

2.3 Інноваційна активність і інноваційнавосприимчивость...............22

2.4 Інноваційна інфраструктура і інноваційнийпотенциал……….....23

2.5 Інноваційнийпредпринимательство………………………………….....24

2.6 Інноваційнасистема…………………………………………………......26

3. Роль інновацій у розвитку світовогосообщества…………………….…...28

4. Інноваційний шлях розвиткуРоссии……………………………………...39

4.1 Інноваційний шлях розвитку: поняття, завдання й основніхарактеристики……………………………………………………………..…....39

4.2 Напрями початку інноваційного типуразвития…..……..….….42

4. 3 Сценарій інноваційногоразвития…………………………..……….….42

4.4 Етапи інноваційногоразвития………………...……………………...….44

4.5 Розвиток національної інноваційної системи та підтримка технологічногоразвития……………………..………………………………51

>Тест……………………………………………………………….………………54

Ключ дотесту……………………………………………………………………..57

Контрольнівопроси…………………………………………………………...58

Списоклитератури………………………………………………………….…...60


Запровадження

Ця глава присвячена вивченню інновацій як об'єкта управління у узагальненому вигляді. У цьому главі, по-перше, дається найповніше визначення поняття інновації, розглядаються різні погляду учених, займалися вивченням теорії інновацій, й переказано й описані різні види інновації. По-друге, дається досить повний термінологічна апарат, який розкриває найважливіші поняття інноваційної теорії. По-третє, у цій главі розкривається значимість ролі інновацій у розвитку країн світу, з прикладу найрозвиненіших країн показано, як розвиток інноваційної діяльності впливає економічні та соціальні показники національної системи країни. По-четверте, описується інноваційний шлях розвитку нашої країни, розглядаються його параметри, етапи, якісні ці характеристики і очікувані результати після переходу даний шлях розвитку.

Ключове слово: інновація; нововведення; радикальні, що імітують, регресивні, прогресивні, глобальні, локальні, продуктові, організаційно управлінські, технологічні, споживчі, виробничі інновації; інноваційний процес, фундаментальні дослідження, дослідно-конструкторські розробки, прикладні дослідження, науково-технічний процес, інноваційна діяльність, інноваційна активність, інноваційна сприйнятливість, інноваційна інфраструктура, інноваційний потенціал, інноваційне підприємництво, інноваційна система, інноваційна політика, інноваційний шлях розвитку Росії, сценарій інноваційного розвитку, етапи інноваційного розвитку, пріоритети соціально-економічного розвитку, національної інноваційної системи.


1. Поняття інновації та його види

Інновації стали промислової релігією 20 століття. Для бізнесмена є основним засобом підвищення прибутків, ключем до нових ринків збуту. Уряди роблять ставку інновації, коли намагаються подолати економічну кризу. Пріоритети інноваційного розвитку давно замінили популярну у роки концепцію "благополучної економіки". За словами професора Кембриджського університету ГрегоріДейнса, інновації стали нової релігією, що поєднувала лівих і правихполитиков1.

Проте досі не було сформульовано чітке визначення інновації, був придумано єдиної системи оцінки інновацій. Зазвичай під інновацією розуміють створення нової поліпшеною продукції або виробничого процесу. З іншого боку інновацією є і дешевшого сировини для який був відомий товару, зміна маркетингової політики, вихід налаштувалася на нові ринки чи нового рівня сервісу.

Кардинальні зміни, які відбуваються у Росії, зачіпають всі сфери діяльності, зокрема й таку найважливішу як науково – технічна політика. Проблема ефективне використання досягнення науку й техніки жевріє під час здійснення ринкової реформи. Навпаки, багатьом російських підприємств, які зіштовхнулися з новими їм питанням конкуренції, виживання за умов ринку, саме інноваційна діяльність, його результати є головною умовою успіху та ефективності. Тому учасники ринкових відносин, ті їх , які займаються виробництвом, задля забезпечення своєї поточної та перспективної конкурентоспроможності зобов'язані самостійно й більше цілеспрямовано формувати і здійснювати науково-технічну політику.

1.1 Поняття інновації

Інновації розуміють освоєння нової продуктової лінії (тобто сукупність контрактів на збут продукту і постачання купованими ресурсами, і навіть необхідних матеріалів і нематеріальних активів), заснованої на спеціально розробленої оригінальної технології, що може вивести ринку продукт, задовольняє не забезпечені існуючим пропозицією потреби. Нова технологія може також зробити, через свою підвищеної продуктивності, доступне споживачів істотно більше відомого їм продукту.

Залежно від предмета дослідження та об'єкта інновації розглядаються, як:

система (>Н.Лапин,Й.Шумпетер);

зміна (Ф.Валента, Ю. Яковець, Л.Водачек та інших.);

процес (Б.Твисс, А.Койре, І.Пинингс, У. Раппопорт, У. Кабаків, Р.Гвишиани та інших.);

результат (>А.Левинсон, З.Бешелев,Ф.Гурвич)2.

Серйозною передумовою початку досліджень ролі інновацій би в економічному розвитку послужили роботиН.Д. Кондратьєва, якого американський економіст П.Друккер охарактеризував як економіста номер один ХХІ сторіччя. Розглянуті їм довгі хвилі (великі цикли кон'юнктури) спровокували подальше вивчення причин, факторів, і тривалість цих циклів. Основним умовою було визнано інновації. Економічні ідеї, й підхід Кондратьєва надали сильний вплив на австрійського вченогоЙ.Шумпетера, що є родоначальником теорії інновацій. Особливістю економічного вчення інноваційЙ.Шумпетера простежується у прагненні пізнати існуючу традиційну економічну реальність, і виходячи з пізнаного розкрити сутність, утримання і форми інноваційної поведінки, яке ініціює динамічний розвиток чинного виробництва та викликає потреба у великих вкладеннях як власного капіталу, але й рахунок технічного кредиту. Перелічені зміни призводять до діям зі створення нових виробництв продукції, а «здійснення нових комбінацій» – до інноваційних змін, у яких вперше розкриваються суть і природа категорії «>инновация»3.

Серед економістів, досліджують проблеми нововведень, окреме місце посідає відомий німецький учений Р.Менш, який намагався ув'язати темпи економічного розвитку і циклічність з приходом базових нововведень. На його думку, в моменти, коли базисні нововведення вичерпують свій потенціал, виникає ситуація «технологічного пату», визначальна застій би в економічному розвитку. Ця позиція та введення в господарський оборот цього визначення справляють величезний теоретичне і практичного значення для сучасної ситуації у Росії.Менш вважав, що промислова розбудова – це перехід від однієї технологічного пату до іншого. Через війну появи радикальних нововведень з'являються нові підприємства, цикли розвитку яких опиняються взаємопов'язаними.Менш пов'язує циклічність економіки з циклічністю нововведень і фазами розвитку підприємств. Багато положень концепціїМенша були критично вивчені і розвинені іншими авторами.

Значне місце у теорії інновацій займають концепції дослідження формування технологічних систем та способів поширення інновацій. Ці дослідження поруч видатних учених, серед яких виділимо До.Фримена,Д.Кларка, Л.Суите. Вони запровадили поняття технологічної системи взаємозалежних сімейств соціальних і технічних інновацій. На думку авторів, темпи економічного зростання залежить від формування, розвитку та старіння технологічних систем.Диффузия, тобто. процес поширення інновацій, сприймається як механізм розвитку технологічної системи. Автори пов'язують темпи дифузії нововведень з ринковим механізмом. Поштовхом до розвитку економіки служить поява базисних інновацій окремими галузях виробництва, а економічного зростання – як наслідок появи нових галузей.

Серед російських учених, які вивчають проблему циклічності, які зробили внесок у розробку багатьох теоретичних і практичних аспектів цієї проблеми, може бути Ю.В.Яковца, О.Г. Яковенко.

Ю.В. Яковець виділив цикли розвитку техніки й провів періодизацію наукових революцій. У працях О.Г. Яковенко і групи його колег вивчаються цикли життя виробів, моделювання процесів циклічності на мікрорівні. Чимало висновків цих дослідників можна використовувати з розробки механізмів регулювання ринкових процесів.Певит іУолкер виділяють сім типів інновацій, залежно від використання їх у них наукових знань та його широко він.Детальную і оригінальну типологію інновацій дав А.І.Пригожин. Він розділив інновації на кшталт нововведення, за механізмом здійснення, по інноваційного потенціалу, про особливості інноваційного процесу, за паливною ефективністю. Крім цього, автор поділяє поняття «інновація» і «нововведення». Нововведення – це предмет інновації. Нововведення та інновації мають різноманітні життєві цикли. Нововведення – це розробка, проектування, виготовлення, використання, відставання; інновації – це зародження, дифузії,рутинизация4.

Істотним внеском у розвиток інноваційної теорії вважатимуться розробку російськимиученими-економистами концепцій технологічних укладів. Дане поняття (в сучасному розумінні цього слова) виводить на науковий обігС.Ю. Глазьєв. Вона має деяку спільність з визначенням технологічної системи, але досить повно досліджувана стосовно російської дійсності.

Вочевидь, що інновацію годі було обмежувати лише сферою підприємницької діяльності. Нововведення, нововведення можливі в усіх галузях людської діяльності: інновація – це ідея, має за мету розраховувати на економічний зміст і "бути затребуваною у суспільстві.

У проекті федерального закону “Про інноваційної роботи і державної інноваційної політики” дається таке визначення поняття «інновація»: під інновацією пропонується розуміти кінцевий результат творчої праці, який одержав реалізацію як нової чи удосконаленої продукції, або нової чи удосконаленого технологічного процесу, що у економічному обороті.

У законодавстві суб'єктів РФ поняття «інновації» також трактується по-різному. Так було в проект закону Свердловській області «Про інноваційної діяльність у Свердловській області» зазначено, що інновація - кінцевий результат інноваційної діяльності, втілений у вигляді нової чи удосконаленої продукції (послуги, техніки, технології, організації виробництва) або нової чи удосконаленого технологічного процесу, готовий до використання їх у цивільному обороті для одержання прибутку шляхом задоволення сформованих суспільних потреб і/або досягнення іншого корисного ефекту. У законі Мурманської області «Про інновації й інноваційної діяльності»: інновація - кінцевий продукт (результат) творчої праці, який одержав реалізацію як нової чи удосконаленої продукції або нової чи удосконаленого технологічного чи іншого процесу, що у економічному обороті. Отже, з усього вищевикладеного можна надати таке визначення: інновації – це й зміна в продукті, техніці, технологій і організації виробництва,посредствам якого матеріалізується новий науковий знання чи формується новий спосіб задоволення сформованих суспільних потреб або створюються нові.

У другій половині сучасності науково-технічний і технологічний чинники придбали визначальне значення економіки багатьох країн світу, у міжнародних економічних і полі-тичних відносинах.

Нові технології зажадали впровадження економічно найефективніших форм організації інноваційного процесу при найвищого ступеня інтеграції науки, виробництва та збуту. Тісна інтеграція сприяє прискоренню циклу розробки нового вироби, її походження від часу виникнення технічної ідеї до появи продукту над ринком. Ще К.Маркс зазначав велику відмінність між витратами початкової будівлі машини та витратами її тиражування. Витрати інноваторів може бути настільки значні проти досягнутими результатами, що часто зазнають краху, а процвітають їх послідовники. Тож стимулювання інноваційного процесу в всіх розвинених країн існує програма урядової підтримки рухів технологій світовий ринок

У нових для Россі ринкових умов ситуація складається в такий спосіб, що на даний час розривається природна ланцюг: фундаментальна наука – прикладні дослідження – промисловість. Держава повинна, як каталізатор, займатися освітою і формуватимуться фундаментальними дослідженнями. Держава повинна структурно забезпечувати зміни, що дозволяють ринку нормально функціонувати. Передусім, це інфраструктура: фінансова, інноваційна, кадрова, технологічна, правова.


1.2      Види інновацій

 

У зарубіжній і загроза вітчизняній науці по інноватика виділяється дуже багато видів інновацій. У зв'язку з цим є необхідність їх класифікації. Виходячи з розуміння, якій галузі здійснюються, можна назвати інновації продуктові, технологічні і організаційно-управлінські.

Продуктові інновації пов'язані зі змінами, внесеними в продукцію, вироблену у сфері матеріального виробництва та споживану як кошти виробництва або предметів споживання. Технологічні інновації зачіпають зміни у технології (засобах) створення, виробництва та споживання випущеної чи нова продукція. Організаційно-управлінські інновації пов'язані із запровадженням нових методів організації будь-яких систем і ними.

За рівнем новизни слід розрізняти радикальні і що імітують інновації. Ці поняття пов'язані з теорією циклічного розвитку, і розуміють інновації революційного типу, реалізують великі винаходи, чи його кластери, і еволюційного типу, виникаючі та постійно діючі всередині існуючих технологічних систем. Радикальні інновації визначають поворотні точки в циклічний розвитку і стають основою формування нових поколінь, і напрямів техніки і технологій.

Відповідно до теорії циклічного розвитку, радикальна інновація, здійснена у країні, може призвести до переходу усієї світової спільноти нового технологічний рівень. У цьому нововведення, отриманий у результаті, не копіюється одне одного, а постійно вдосконалюється з метою поліпшення технічних і естетичних параметрів, споживчої корисності. Саме тому крім радикальних інновацій слід виділяти що й що імітують інновації, які, своєю чергою, можна підрозділити на що покращують іпсевдоинновации.Улучшающие інновації (шляхом модернізації існуючих і модифікації) зазвичай реалізують дрібні й середні винаходу і переважають на фазах поширення і сталого розвитку науково-технічного циклу.Псевдоинновации спрямовані на часткове поліпшення застарілих поколінь техніки і звичайно гальмують суспільний розвиток.

По масштабності поширення нововведення можна підрозділити на глобальні і локальні. Глобальні зміни становлять основу революційних змін у суспільстві, коли відбуваються корінні, якісні зміни у засобах виробництва та предметах споживання, часткові (окремими областях) чи загальні науково-технічні революції, які означають перехід до нових технологічним принципам, які потім поширюються еволюційно, представляючи локальні зміни. Локальні інновації не надають принципового впливу економіку, організацію та влитися соціальні умови життєдіяльності суспільства. У технічному плані вони пов'язані з появою нових моделей і модифікацій машин, поліпшенням їх окремих параметрів, удосконаленням використовуваних технологічних процесів тощо. Локальні інновації дозволяє повною мірою використовувати потенціал існуючої техніки і умови для стрибка у розвитку. Якщо глобальні зміни зачіпають життя суспільства загалом надають безсумнівну впливом геть усеморовое співтовариство, то локальні нововведення можуть стосуватися окремих видів техніки, технології, окремі виробники і споживачів, окремі ринки збуту.

Інновації можуть мати як прогресивний, і регресивний характер. Інновація прогресивна, коли він є наслідком цілеспрямованої, свідомої діяльності людей, які забезпечують поступальний розвиток тій чи іншій системи. Інноваціярегрессивна, як у господарському організмі відбуваються процеси дегенерації, і навіть коли процеси, які відбуваються стихійно інецеленаправленно, виступають гальмом у суспільному розвиткові.

Імпульс виникнення і розгортання інновацій виступають як відомі закони прибутків і диверсифікації потреб, і досягнення фундаментальних наук. Гонитва за прибутком, прагнення забезпечити монопольне ринкове становище , гострота конкурентної боротьби, господарську діяльність держави у значущість мірою визначають розширене відтворення нововведень у країнах ринкової економіки.

У разі існування товарно-грошових відносин щоб одержати прибутку необхідно надати нововведення товарний вигляд, пропустити його через сферу обігу євро і там обміняти за власний кошт. Тут, проте, є істотне обмеження: власник грошей повинен визнати корисність запропонованої йому речі або ж послуги і актом купівлі товару підтвердити, що товар досить адекватний що

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація