Реферати українською » Экономика » Інноваційна діяльність


Реферат Інноваційна діяльність

Зміст

1 Поняття інновацій

2 Класифікація інновацій

3 Життєвий цикл інновацій

>Библиографический список


1 Поняття інновацій

Відповідно до міжнародних стандартів інновація окреслюється кінцевий результат інноваційної діяльності, який одержав втілення у вигляді нової чи удосконаленого продукту, упровадженого ринку, нової чи удосконаленого технологічного процесу, що у практичної діяльності, або у новий підхід до соціальних послуг)

Терміни "інновація" і "інноваційний процес" близькі, але з однозначні. Інноваційний процес пов'язані з створенням, освоєнням і поширенням інновацій.

Творці інновації (новатори) керуються такими критеріями, як життєвий цикл вироби ні економічна ефективність. Їх стратегія спрямовано те що перевершити конкурентів, створивши нововведення, що буде визнано унікальним у сфері.

З сказаного слід, що інновацію — результат — потрібно розглядати нерозривно з інноваційним процесом. Інновації притаманні однаково все три властивості: науково-технічна новизна, виробнича придатність, комерційна реалізація.

Узагальнюючи стосовно комерційної організації поняття сутності інновацій й універсального визначення, дані вітчизняними і закордоннимиученими-економистами, можна зрозуміти, що інновації - це якісних змін видів, форм і методів господарську діяльність, зумовлені зовнішніми причинами і внутрішніми можливостями і що створені задля підвищення ефективності досягнення мети організації. У цьому визначенні властивість новизни випливає з вимоги якісних, а чи не кількісних змін. Далі ми дотримуємося позиції, відповідно до якої формування нового напрями (виду, сегмента) діяльності є інновацією. На думку, такий безпосередньо випливає з спрощеного визначення інновації як будь-якого нововведення у внутрішній середовищі організації (модифікований варіант визначення До.Найта. Під формами діяльності розуміються організаційно-правові,административно-структурние та інші, а під методами - прийняті організації управлінські процедури і застосовувані технологічні процеси. Оскільки інновації зрештою сприятимуть досягненню основний мети комерційної організації - збільшення добробуту акціонерів, мети інновацій пов'язані з цілями організації. З іншого боку, у визначенні вказані чинники, викликають потреба у інноваціях: динаміка умов зовнішнього середовища й вдосконалення використання внутрішніх ресурсів. Для практичного застосування наведеного вище ухвали і ідентифікації інновацій необхідна предметна деталізація нововведень за сферами фінансово-господарську діяльність.

Для комерційної організації інновації виступають на вигляді змін - у асортименті продукції (товарів, послуг), у структурі ринків збуту, в застосовуваних технологіях у складі активною частиною основних фондів, у створенні праці та управління, методів стимулювання продажу та в системах постачання і збуту. До сфери дії цього визначення лише у спосіб потрапляють нововведення, що стосуються фінансової складової діяльності організації, які входить у предметну область справжнього дослідження.

Вітчизняні автори звертаютьвниманиена відмінність термінів “нововведення (інновація)” і “нововведення”. Нововведення є як продукт діяльності, але її процес (процес впровадження), тоді як нововведення - це об'єкт інноваційної діяльності, те, що підлягає впровадженню та використання.

Інноваційні процеси охоплюють, зазвичай, усі сторони діяльності організації, чіпаючи як поточну (основну), і інвестиційну, і фінансовий діяльність. Наприклад, нововведення в своєї продукції можуть спричинити у себе необхідність зміни технології виробництва, викликати потреба у довгострокових інвестиціях та притягнення фінансування. З огляду на комплексний характер інноваційної діяльності, аналіз стану і контроль мають пронизати усі сторони і аспекти вживлення і функціонування нововведень.

економічний розвиток країни надто залежить від багатьох чинників, але в результаті він визначається рівнем використання інтелекту нації. Більшість розвинутих країн забезпечують високий рівень національного прибутку і добробуту людей саме за ефективне використання у виробництві, торгівлі, банківській справі в будь-якій іншій сфері діяльності найрізноманітніших людських винаходів. Великобританія, що майже повністю позбавлена природних ресурсів, заробляє більш як 12000 тонн золота з допомогою експлуатації інтелекту.

Лауреат Нобелівської премії з економіки Д.Хикс, досліджуючи моделі економічного зростання, дійшов висновку, що став саме інновації створюють стабільність ринкової економіки.

Термін і поняття "інновація" як економічну категорію увів у науковий обіг австрійський (пізніше американський) учений ЙозефАлоизШумпетер (>I.A.Schumpeter, 1883-1950 рр.) у першому десятилітті сучасності. У своїй роботі “Теорія економічного розвитку” (1911 р.)Й.Шумпетер вперше розглянув питання нових комбінацій змін - у розвитку (тобто питання інновації) і зробив повне опис інноваційного процесу. Він висунув теорію ефективної конкуренції, яка зображує ринковий механізм за доби “великого бізнесу” як плідне взаємодія сил монополії та стан конкуренції, які базуються на нововведення. Відповідно до висунутоїЙ.Шумпетером динамічної концепції циклу, рушійна сила процвітання – це масові інвестиції в основний капітал, які є втіленням певних нововведень, і інновацій.

Основні становища інноваційних процесів:

1. У основі управління й державного регулювання економічними операціями лежать найрізноманітніші інноваційні процеси. У менеджменті інновації визначаються створення і надання товарів та послуг, які пропонують споживачам вигоди, що мисляться покупцями як нові чи більше сучасні. Слід розрізняти винаходу і інновації. Винахід – це нове продукт, а інновація – це нова вигода.

2. Інноваційні процеси та їх результати визначають розвиток як країн, і об'єднаних підприємств: показник якості життя населення, рівень продуктивність праці, рівень витрат виробництва.

3. Багато в чому впровадження інновацій на що й одержання відповідних результатів залежить від економічної політики держави.

>Научно-технические і інноваційні теорії грунтуються у тому, нова технологія сприяє появі винаходів, а винаходи, адаптовані бізнесу, є інноваціями. Звісно, багато винаходи стає інноваціями. Але той їх, стаючи ними, будучи динамічними елементами, порушують рівновагу системи, раніше що є статичної, інакше кажучи, спричиняють різке розвитку окремих високотехнологічних галузей.

4. Впровадження інновацій спрямоване влади на рішення двох основних проблем: перетворення і їх удосконалення винаходів і нововведень в продукцію фірми; підвищення продуктивність праці.

Процес створення нової на вході характеризується купованими і відповідними власними активами, не вдома підрозділяється продукції фірми, інтелектуальну власність, реалізовану чисдаваемую у найм, і що нагромаджуватимуться активи для наступної амортизації. Всі ці процеси перебувають у тісний взаємозв'язок із зовнішнього середовищем, які характеризуються даними малюнку 1.

5.Реализуемие дослідження і розробки спрямовані для підвищення продуктивність праці, впровадження нових технологічних процесів, з другого боку відбуваються якісні ці зміни у бухгалтерському балансі, викликаючи остаточному підсумку до підвищення чистих активів рахунок збільшення інтелектуальної власності та накопичення грошових прибутку. Усе чотири напрями менеджменту: тактичний, стратегічний, операційний і адміністративний - підпорядковуватимуться рішенню основний мети інституціональної одиниці – підвищенню продуктивність праці і ділову активність та зростання добробуту власників.

6. Удосконалення бухгалтерського і управлінського обліку інновацій проводиться з урахуванням принципу автономності, тобто, в масштабах інституціональної одиниці.

Інституціональна одиниця (>institutionalunit) – господарська одиниця, які ведуть повний набір бухгалтерських рахунків, може самостійно приймати рішення й розпоряджатимуться матеріальними і фінансових ресурсів.

Фінансовий і управлінський облік результатів інновацій у межах інституціональної одиниці дозволить визначити внесок інноваційних процесів в власності, тобто чистих активів відповідними суб'єктами ринку.

2 Класифікація інновацій

Новизна інновацій оцінюється з технологічних параметрами, ні з ринкових позицій. З огляду на це будується класифікація інновацій.

з вигляду об'єктів інноваційної діяльності розрізняютьинновации-продукти іинновации-процесси. Продуктові інновації включають застосування нових матеріалів, нових напівфабрикатів і дистрибуції комплектуючих, отримання принципово нових продуктів.Процессние інновації означають нові методи щодо організації виробництва. З іншого боку, можуть бути і окремо виділено ринкові (маркетингові) інновації, які у освоєнні нових ринків (сегментів ринку);

за роллю у реалізації стратегічних цілей організації розрізняють що покращують і стратегічні інновації. Стратегічні інновації створюють нові напрями діяльності чи забезпечують успішне функціонування існуючих напрямів в довгостроковому періоді, що покращують інновації проводять у розвитку і удосконалення цих напрямів;

• за значенням у розвиток підприємства виділяють випереджаючі й наступні інновації. Випереджаючі інновації можуть бути унікальними для цієї галузі, однак ми маємо створювати передумови для успішного ведення фінансово-господарську діяльність з урахуванням очікуваних у майбутньому змін зовнішніх умов. Наступні інновації проводяться як на фактична зміна довкілля;

за термінами втілення заходів: короткострокові, середньострокові, довгострокові та інновації з необмеженим тимчасовим обрієм,

за рівнем охоплення діяльності організації: локальні й комплексні інновації. Комплексні інновації зачіпають відразу кількох напрямів діяльності (поєднують впровадження нових продуктів і нових процесів тощо.);

за роллю у процесі виробництва: основні що доповнюють інновації;

за значенням для буд>анного напрями діяльності: базисні (фундаментальні), модифікують іпсевдоинновации.

Основні інновації зачіпають основні виробничі, технологічні чи постачальницько-збутові процеси; що доповнюють інновації, зазвичай, викликані основними (вторинні інновації), проводяться в допоміжних й обслуговуючих підрозділах і забезпечують реалізацію основних нововведень.Базисние інновації радикально змінюють існуюче напрям діяльності чи формують новий напрям; модифікують інновації проводять у рамках вдосконалювання і розвитку базисних. До групипсевдоинноваций відносять зовнішні несуттєві зміни продуктів чи процесів, які мають нічого принципово нового і створюють будь-яких додаткових переваг споживачів. Протепсевдоинновации служать важливим інструментом маркетингової політики постійного поновлення асортименту як інструмента потужного інструмента конкуренції на товарних ринках.

3 Життєвий цикл інновацій

Одна з основних понять аналізу нововведень - життєвий цикл інновацій (життєвий цикл нововведень). Порівняно з загальноприйнятим в маркетинговому аналізі поняттям “життєвий цикл продукту” життєвий цикл інновацій має деякими особливостями: як об'єкт може бути як продукт, а й процес (виробничий чи управлінський); як фази життєвого циклу окремо виділяються створення (поява принципової ідеї) й розробка нововведень; життєвий цикл аналізується у окремої організації, а й у галузевому, і загальноекономічному масштабі. За підсумками аналізу статистичних даних для інновацій будуються типові криві життєвого циклу, чиS-кривие ефективності капіталовкладень у розробки.

Використання закономірності S-кривої ефективності інновацій залежить від обліку той факт, що капіталовкладення у впровадження нововведень характеризуються зростаючій ефективністю до того часу, доки настає стадія зрілості. Потім подальші інвестиції у розвиток нововведення характеризуються убутній ефективністю, до негативних значень. Особливо характерніS-кривие життєвого циклу технологій, побудовані для тривалих інтервалів часу.

Крім закономірності S-кривої у економічній науці відомо також поняття накопиченого потенціалу, чи витрат використання. До недоліків використання відносять вартість створеної виробничої інфраструктури, яка можна використовувати ось на чому циклі інноваційного розвитку. Отже, реінвестиції у розвиток виробництва з урахуванням впровадження інновацій мають більшої ефективності, ніж інвестиції для створення нового виробництва, з допомогою використання накопиченого потенціалу. Відповідно під час проведення порівняльного аналізу інновацій необхідно враховувати альтернативну вартість існуючих виробничих ресурсів (як його дохідність при найкращому можливий альтернативному варіанті використання).

Етапи життєвого циклу інновацій і динаміка відповідних показників виручки, прибутку (та ефективності капіталовкладень) в узагальненому вигляді відбиті на рис. 1.1.

Є різноманітні класифікації етапів життєвого циклу інновацій. Зокрема, до етапів життєвого циклу можуть бути зараховані етапи створення нововведення (від появи ідеї до першого промислового зразка продукції або технології, виділено етапи використання нововведення (від стадії зростання до стадії виведення з виробництва). З погляду аналізу інновацій лише на рівні окремого підприємства важливі насамперед ті етапи, які у рамках інноваційного процесу цієї організації.


Нововведення можуть здійснюватися незалежно від цього, створено нововведення організацією чи придбано як готовий продукт діяльності іншого розробника. Проте віднесення до інноваційної діяльності етапу досліджень, і розробок є істотну проблему (на відміну етапів використання нововведення, віднесення яких до інноваційного циклу мало заперечується ні вітчизняними, ні зарубіжнимиученими-економистами).

З аналізу визначень інновацій і терміна “нововведення” (або його аналога “інновація”) можна зрозуміти, що впровадження нововведення становить невід'ємну частину інноваційного процесу. У той самий час дослідження й розробки є таким невід'ємним елементом, якого інноваційний процес втрачає свої що визначають характеристики. З іншого боку, дослідження і розробки можна розглядати як самостійної діяльності організації, оскільки:

1) в усіх дослідження і розробки дають позитивні результати;

2) в усіх позитивні результати досліджень, і розробок проникають у практику;

3) часто відсутня пряма зв'язок між проведенням розробок та рішенням про запровадження нововведення, т. е. розробки та впровадження розділені організаційно.


>Библиографический список

1. КовальовВ.В.Методи оцінки інвестиційнихпроектов.-М: Фінанси і статистика, 2009.

2. Ковальов В.В.,Уланова В.А. Курс фінансовихвичислений.-М: Фінанси і статистика, 2007.

3.Ильенкова С.Д. та інших. Інноваційнийменеджмент.-М: Банки біржі, 2008.

4.ЕндовицкийД.А. Інвестиційний аналіз у реальному секторіекономики.-М: Фінанси і статистика, 2008.

5.СавицкаяГ.В. Аналіз господарську діяльністьпредприятия.-Минск: Нове знання, 2008 та інші перевидання.

6.Харин А.А. Управління інноваціями: в 3-хкн.-М:Висш шк., 2009.

>7.ГиляровскаяЛ.Т. Економічнийанализ.-М:ЮНИТИ, 2007.

8. КриловЭ.И. Аналіз ефективності інвестиційної іиннновационной діяльностіпредприятия.-М:Финанси і статистика, 2008.

9Станиславчик О.Н. Інвестиційний аналіз професійних бухгалтерів (курс лекцій) , 2008.

10 Герасименко Г.П.,МаркарьянС.Э. та інших. Управлінська, фінансовий і інвестиційний аналіз:Практикум, 2007.


Схожі реферати:

Навігація