Реферати українською » Экономика » Витрати промислового підприємства


Реферат Витрати промислового підприємства

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Міжнародний Інститут бізнесу, інформаційних технологій і фінансів

Контрольна робота з Економіці організації

на задану тему:

"Витрати промислового підприємства"

Виконала:Нуштаева М.А.

студентка 4 курсу

Спеціальність: 08.01.05. фінанси

Перевірила:ГолишеваЕ.Е.

2010 р.


>Оглавление

1. Запровадження

2. Поняття і різноманітні види витрат підприємства

3. Собівартість продукції

Склад і структура витрат, які включаємо в собівартість продукції

Угруповання витрат з економічним елементам (кошторис витрат за виробництво)

Угруповання витрат з статтям калькуляції

4. Методикалькулирования собівартості продукції

Недоліки фірми в мікроекономічної теорії

5. Укладання

6. Список літератури


1. Запровадження

Витрати, витрати, собівартість є найважливішими економічними категоріями. Їх рівень багато чому визначає величину прибутків і рентабельності підприємства, ефективність його господарську діяльність. Зниження і оптимізація витрат є одним із основних напрямів вдосконалення економічної діяльності кожного підприємства.

>Целесообразная організація системи управління витратами сучасному промисловому підприємства дозволяє комплексно і оперативно управляти витратами і прибутковістю організації та зрештою підвищує її діяльності. Систему керування витратами будується напроцессном способі відображення систем і вписатися у сучасне законодавство, що регулює роботу ЗМІ. Вирішальну роль системи управління витратами підприємства грає соціально-економічна діяльність людей, яка міцно пов'язана з виробництвом через неїопосредуются й інші перемінні і елементи цією системою.

Сутність витрат за виробництво і витрат виробництва тотожні між собою у теоретичному і практичне планах, на рівні громадського виробництва, і у макроекономіці у вітчизняній й зарубіжної практиці. З позицій суспільства витрати виробництва включають повний обсяг витрат живої і упредметненого праці та рівні вартості продукту. Витрати виробництва вітчизняних підприємств складаються з їхньої власних грошових витрат, а витрати зарубіжних фірм включають нормативну прибуток.

Витрати виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг) є витрати підприємства, виражені в грошової форми і з використанням у процесі виробництва сировини й матеріалів, комплектуючих виробів, палива, енергії, праці, основних фондів, нематеріальних активів та інших витратнекапитального характеру. Вони входять у собівартість своєї продукції, рівень якої визначає обсяг прибутку, рентабельність продукції і на капіталу, і навіть інші кінцеві показники фінансово-економічної діяльності підприємства.


2. Поняття і різноманітні види витрат підприємства

Поняття витрат підприємства істотно різниться залежно від своїх економічного призначення. Чітке розмежування витрат з їхній ролі у процесі відтворення визначальний моментом теоретично і з практичної діяльності. Відповідно до ним всіх рівнях управління здійснюється угруповання витрат, формується собівартість продукції, визначаються джерела фінансування. Повоспроизведенному ознакою витрати підприємства поділяються втричі виду:

видатки виробництво і продукції, що утворюють собівартість їх. Це поточні витрати,покриваемие з виручки від продукції з допомогою кругообігу обігового капіталу;

видатки розширення й відновлення виробництва. Зазвичай, це великі одноразові вкладення коштів капітального характеру під нову чи модернізовану продукцію. Вони розширюють застосовувані чинники виробництва, збільшують статутний капітал. Витрати складаються з капітальних капіталовкладень у основні фонди, приросту нормативу оборотних засобів, витрат за формування додаткової робочої сили в для створення нового виробництва. Ці витрати мають особливі джерела фінансування: амортизаційний фонд, прибуток, емісія цінних паперів, кредит та інші.;

видатки соціально-культурні, житлово-побутові й інші аналогічні потреби підприємства. Вони просто пов'язані з виробництвом і які фінансуються зі спеціальних фондів, формованих переважно зраспределяемой прибутку.

Найбільш загальне поняття витрат виробництва фірм у підручниках окреслюється видатки запроваджувані чинники чи економічні ресурси. Усі витрати приймаються як альтернативні (чи які диктував), що означає, що вартість будь-якого ресурсу, обраного для, дорівнює його цінності при найкращому варіанті використання. Це з найважливіших принципів ринкової економіки.

Розрізняють витрати економічні та бухгалтерські. Під економічними витратами розуміються всі види виплат фірми постачальникам за використовувані ресурси. Вони складаються із видів: зовнішніх (явних, чи грошових) і розвитку внутрішніх (неявних, чиимплицитних). Зовнішні витрати є грошові платежі постачальникам ресурсів: оплату сировини, матеріалів, палива, зарплатню, нарахування зносу тощо. Ця група витрат і як бухгалтерські витрати, відповідні затратам наших вітчизняних підприємств. Внутрішні витрати фірм мають неявний,имплицитний характер. Вони відображають використання у виробництві ресурсів, що належать власникам фірми: землі, приміщень, їхнього особистого праці, нематеріальних активів тощо., які фірма формально вони не платить. У узагальненому розумінні внутрішні витрати є дохід на власний додатково використовуваний ресурс (капітал, землю, праця викладачів у межах нормального відсотка чи ренти, коли б кошти було покладено до банку, земля здано у найм тощо.) і нормальну прибуток (воно охоплює зарплатню і додаткову винагороду підприємця, коли б вона працювала за наймом). Підприємці насправді несуть ці витрати, але не явною, над грошової форми, що дозволяє включати в економічні витрати. Звідси:

Економічні -Имплицитние = Бухгалтерські

витрати витрати витрати

Поняття "економічні" витрати є загальновизнаним; бухгалтерські - обчислюються практично: під час підрахунку реальної суми витрат, оподатковуваного прибутку тощо.

Витрати виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг) класифікуються за низкою ознак:

за роллю у процесі виробництва вони поділяються на основні накладні. Основні витрати безпосередньо формують створюваний продукт, становлять його фізичну основу: сировину, матеріали, напівфабрикати, заробітна платня і т.п.Накладние витрати пов'язані з обслуговуванням процесу виробництва: утримання обладнання, цехового і загальнозаводського персоналові та т.п.;

за способом включення до собівартість продукції витрати діляться на прямі й опосередковані. Прямі витрати безпосередньо віднести на собівартість одиниці кожного виду виробів: сировину, енергія технологічна, вести верстатників та інших. Непрямі витрати розподіляються за групами продукції пропорційно обраної базі;

по залежності витрат через зміну обсягу випуску продукції вони поділяються на постійні й перемінні. Розмір постійних витрат залишається однаковою за зміни обсягу виробництва (орендної плати, амортизація, утримання і ін.). Змінні витрати, навпаки, збільшуються чи зменшуються під впливом динаміки випуску продукції. Ця угруповання витрат широко використовують у теорії зарубіжної мікроекономіки;

зі способів обліку, і угруповання витрат вони поділяються на прості (сировину, матеріали, зарплата, знос, енергія тощо.) і комплексні, тобто. зібрані до груп або за функціональної роль процесі виробництва (малоцінні ібистроизнашиваемие предмети), або за місцеві здійснення витрат (цехові витрати,общезаводские витрати тощо.);

за термінами використання їх у виробництві різняться щоденні, чи поточні, витрати й одноразові, разові витрати, здійснювані рідше ніж раз на місяць.


3. Собівартість продукції

Собівартість продукції (робіт, послуг) є вартісну оцінку які у процесі виробництва (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, і навіть інших витрат за його виробництво і. Собівартість відбиває величину поточних витрат, мають виробничий,некапитальний характер, які забезпечують процес простого відтворення для підприємства. Собівартість є економічної формою відшкодування споживаних факторів виробництва.

Склад і структура витрат, які включаємо в собівартість продукції

Витрати, що утворюють собівартість, за змістом групуються за такими елементам: матеріальні витрати, видатки оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація основних фондів, інші витрати. Їх структура формується під впливом різних чинників: характеру готової продукції і матеріально-сировинних ресурсів, технічного рівня виробництва, форм її і розміщення, умов постачання і збуту тощо. Залежно від переважної частки окремих елементів витрат розрізняють такі види деяких галузей і виробництв: матеріаломісткі, трудомісткі, фондомісткі, паливо - і енергоємні і змішані. Структура витрат іншого постійної, вона динамічне.

Матеріальні витрати в усіх галузях народного господарства (крім видобувних) займають основна частка в собівартості продукції. До їх складу входять: сировину, основні матеріали, куплені напівфабрикати, паливо, енергія та інших. Сировина й матеріали містять у собі вартість придбаних із боку ресурсів, що входять у продукт і вони становлять його основу або є необхідним компонентом.Покупние матеріали і напівфабрикати, об'єкти, куплені із боку, піддаються надалі додаткової обробці чисборке-монтажу. Допоміжні матеріали додаються до основним із єдиною метою зміни їх зовнішнього вигляду чи інших властивостей, і навіть використовуються з обслуговування виробництва (мастильні,обтирочние, барвники, пакувальні та інші). Паливо (тверде, рідке, газоподібне) і енергія всіх видів (електрична, теплова, стиснутого повітря, холоду та ін.), об'єкти, куплені із боку, виділяються особливо у складі матеріальних витрат у зв'язку з їхнім важливим народногосподарським значенням. У матеріальні витрати включаються також Витрати тару, пакувальні матеріали, інструмент, запчастини та інших.

Оцінка матеріальних ресурсів, через яку вони входять у собівартість продукції, визначається виходячи з ціни придбання (не враховуючи податку додану вартість), всіх надбавок і комісійних постачальницьким, посередницьким і зовнішньоторговельним організаціям, високій вартості послуг товарних бірж, мит, і навіть і щодо оплати транспортування стороннім організаціям. З витрат на матеріальні ресурси виключається вартість зворотних відходів - залишків сировини, матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв, які виникають у процесі виробництва, які втрачають (в цілому або частково) споживчі якості вихідного ресурсу не можуть використовуватися за прямим призначенням.Возвратние відходи оцінюються залежність від застосування.

Витрати на оплату праці відбивають що у собівартості продукції необхідного живого праці. Вони включають зарплатню основного виробничого персоналу, і навіть не які у штаті працівників, які стосуються основний діяльності. Оплату праці включає: зарплатню,начисляемую по відрядним розцінками, тарифним ставками і посадовим окладів відповідно до системами оплати праці, прийнятими для підприємства; вартість продукції, котра видається гаразд натуральної оплати; надбавки і доплати; премії за виробничі результати; оплату чергових і додаткових відпусток; вартість безплатно надання послуг; одноразові винагороди за вислугу років; надбавки до праці на Крайній Півночі й по районним коефіцієнтам та інші витрати. Не входять у собівартість виплати працівникам підприємств, які пов'язані безпосередньо з праці, мають своїм джерелом кошти спеціальних фондів, цільових надходжень, фондів профспілкових організацій корисною і ін. (матеріальна допомогу, надбавки і одноразові підмоги ветеранам праці, оплата путівок лікуватися і відпочинок, дивіденди, сплачувані з акцій, компенсації через відкликання підвищенням цін, оплата проїзду доречно праці та ін.).

Відрахування на соціальні потреби є форму перерозподілу національного доходу фінансування суспільних потреб.Начисленние кошти спрямовуються у позабюджетні фонди й використовуються передбачені законом мети. Тарифи страхових внесків щорічно затверджуються в федеральному законі, прийнятому Державної Думою іодобряемом Радою Федерації. У цю групу витрат у час включаються чотири виду платежів.

1. Відрахування до Фонду соціального страхування Російської Федерації. Тариф страхових внесків встановлений у розмірі 5,4% стосовно нарахованої оплаті за всі підставах. Ці внески формують, переважно, бюджети профспілкових організацій, у тому числі оплачуються листки непрацездатності, путівки в санаторії, матеріальна допомогу дітям і інші соціально-культурні потреби колективу і окремих працівників.

2. Відрахування Пенсійного фонду Російської Федерації входять у собівартість продукціїорганизациями-работодателями у вигляді 28% (сільському господарстві - 20,6%) від нарахованого фонду оплати праці. Індивідуальні підприємці вносять до цього фонду 5% доходу, одержану своєї діяльності, а працюючі громадяни - 1% від зарплати. Кошти Фонду використовуються на виплату всіх видів пенсій і допомоги пенсіонерам, і інвалідам.

3. Страхові внесок у Державний фонд зайнятість населення Російської Федерації дляпредприятий-работодателей прописані у розмірі 1,5% від нарахованого фонду оплати праці. Кошти Фонду скеровуються в працевлаштування і матеріальнотехнічна допомога особам, що загубили роботу.

4. Фонд обов'язкового соціального страхування формується із внесків у вигляді 3,6% від нарахованої оплати праці (їх 0,2% направляють у Федеральний фонд). Відрахування, формують цей фонд, скеровуються в фінансування закладів охорони здоров'я.

Крім вищезгаданих фондів країни діють численні недержавні пенсійні фонди, фонди соціального страхування, служби працевлаштування тощо., формування коштів яких має інші джерела, не які стосуються собівартості продукції підприємств.

Амортизація основних фондів з їхньої повне відновлення входить у собівартість продукції сумах, визначених з урахуванням балансову вартість фондів і головних дійових норм амортизаційних відрахувань. Знос нараховується як у власні основні фонди, і орендовані (якщо інше не передбачено договором оренди), і навіть на вартість приміщень, наданих безплатно підприємствам громадського харчування та медичного обслуговування трудових колективів підприємств.

До складу інших витрат входять різноманітні і чималі витрати; податки та збори, відрахування на спеціальні фонди, платежі по обов'язковому страхуванню майна України та за викиди забруднюючих речовин у навколишнє середу, оплата відсотків за кредит, суми зносу по нематеріальною активам, командировочні й представницькі витрати, оплата робіт з сертифікації продукції, винагороди за винахідництва і раціоналізацію та інших.

Витрати, включені в собівартість готової продукції, утворюють виробничу собівартість валової продукції. Якщо виробничої собівартості врахувати (додати чи відняти) зміна залишків незавершеного виробництва, то визначимо виробничу собівартість товарної продукції. Після поповнення до неї групивнепроизводственних витрат, що з реалізацією продукції і на відрахуванням засобів у вищі організації, отримуємо повну собівартість товарної продукції.

Угруповання витрат з економічним елементам (кошторис витрат за виробництво)

За методами планування, обліку, і розподілу витрати класифікуються з економічних елементам - кошторисний розріз витрат і за місцем їх здійснення - угруповання за статтями калькуляції. Ця класифікація має важливе теоретичне і практичного значення, позаяк у відповідність до її вимогами організується економічна діяльність підприємства.

Угруповання витрат з економічним елементам відбивається у кошторисі витрат за виробництво і продукції (робіт, послуг). У ньому збираються витрати з спільності економічного змісту, з їхньої природного призначенню. Так, по елементу "Оплату праці" показується весь фонд оплати праці підприємства незалежно від цього, який категорії працівників він призначений: виробничим робочим, службовцям чи молодшому обслуговуючому персоналу. Амортизація основних фондів також відбиває суму нарахованого зносу на всі види основних фондів підприємства: верстатів, у яких виготовляється продукція; всіх видів виробничих будинків, зокрема і заводоуправління; вантажного і легкового автотранспорту тощо. Кошторис витрат входять такі елементи:

1) сировину, основні матеріали, куплені напівфабрикати, комплектуючі вироби (з відрахуванням зворотних відходів);

2) допоміжні й інші матеріали;

3) паливо із боку;

4) енергія із

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація