Реферати українською » Экономика » Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх Подолання


Реферат Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх Подолання

>РЕФЕРАТ

на задану тему:

>ЕКОНОМІЧНАКРИЗА. ДЕРЖАВА.СУСПІЛЬСТВО.

>ПРОБЛЕМИ ТАШЛЯХИЇХПОДОЛАННЯ


>ЗМІСТ

>Вступ

1. Історіяекономічних криз

2.Економічніцикли

3.Причиниекономічних криз

4.Приклад Славутича

>Висновок

>Література


>Вступ

як бідовгоаналітики нешукалиосновну причинуекономічної йфінансовоїкризи, очевидноодне – крахсвітовоїекономікивідбувається врезультатіїїнедосконалості.Природно, що причинафінансовоїкризице неякий-небудькосметичний дефект, причинакризи винна бутидостатньовагомої,цесерйознавадаробить всюекономічну системунедосконалій,схильній кризам.

Причому,коріньцієїнедосконалостікриється в самомувідношенні дофінансів,жаданнямотриманнясуперприбутку, прибутку від ">надрентабельнихпроектів". Урезультаті такого дисбалансуекономіка початкутріщати по швахще із 2007 року.Поступовоспостерігалосяпадіннядовір'я доціннихпаперів,довгостроковихпроектів, –фінансова система початкубуксувати йзбоїти,породжуватиланцюговуреакціюнедовір'я. Таким чином,основна причинафінансовоїкризи - вон жрушійниймеханізмринковихвідносин,максимізаціяприбутку завсякуціну.

>Спостережуванийперіодзростанняекономіки нарубежітисячоліть своїмпідйомомзобов'язанийбанківськійсистемі, що працює "начесномуслові" в буквальномурозумінні.Причомуцей принципсталіпрактикувати над США, але й увсьому світі.Роблячисвітовійекономіцітакумогутнюін'єкцію,фінансисти запустилинегативну, але ймоднутенденцію життя уборг. Самаідеякредитування неєкатастрофічною,якщо неприймаєзагальний,глобальний, можнасказатипірамідальний характер.Протенеконтрольованавидачакредитів практично усім охочим не могла необернутися дляфінансовоїсистемифіаско. Причинакризи над самих кредитах як таких, але й увідношенні перед тим.

>Гасло "Бери тепер – платипотім" схоже,виявивсяправдою, причомурозплачуватисядоведетьсявсьомулюдству, й,швидше на чималорік.Булодужеактуальне б гасли "Берешти, арозплатяться усі" чи "Атиузяв кредит?!".Надаючикредитибудь-якомупозичальнику, практично невраховуючи йогоплатоспроможність, банкиперевищували усідопустиміризики,втрачаючи при цьомуможливістьуправління й контролю за кредиторами.Причини >кризи у всіхкраїн самі й тих ж.Переймаючизаокеанськийдосвід, багатофінансовихустановЄвропи йАзіїтакожопинилися вподібнійситуації, тім самим,додаючифінансовійкризіглобальний характер. Цеще раз доводитипорочністьвсієїсвітовоїекономічноїсистеми,їїбеззахисність йуразливість.

>Каталізаторомфінансовоїкризи сталонеконтрольованезростаннягрошовоїмаси.Емісійнізасоби,поглинаючисьгалузямипромисловості йспоживацьким сектором, привели допідвищенняпопиту напродукцію, й, якнаслідок допідвищенняцін.Іпотечна кризу США –целишенаслідки дисбалансу,викликаногозагальнимкредитуванням,ідеюякогоохочепідхопили йінші країни.Сьогоднішняситуація нафінансових ринкахчітковизначаєнеможливістьіснуваннясвітовоїфінансовоїсистеми вколишньомуїївигляді.

Таким чином заподійфінансовоїкризи >обумовленінайсучаснішоюекономічноюмоделлю,тобтостимулюванняекономікиздійснюється через кредит, черезпозиковий відсоток.Щобвиплатити кредит,людині,підприємству чидержавіпотрібнощорокупрацюватикраще ніж впопередній,щобпокритипозиковівитрати.Зрозуміло, щонарощувати ВВП добезкінечностінеможливо,коли-небудьзростаннязупиниться, щоавтоматичноозначаєневиплатукредитів йфінансову кризові.Тобто заподійфінансовоїкризи й заподійекономічногозростаннямають один й тієї жкорінь -позиковийкапітал,монетарна модельекономіки.Хочтеусунути заподійкризи -міняйте модель.


1.         Історіяекономічних криз

>Невеликийекскурс векономічнуісторіюкількохостанніхстолітьдопоможе намзбагнутиекономічну основуекономічних криз, атакожпідкаже, якпротистояти цьомуявищу йдолати його,забезпечуючистрімке,динамічнеекономічнезростання.

США,маючи 5 % населення світу усвоємускладі, 6%земноїповерхні,виробляють 25%світовоїпромисловоїпродукції,сільськихтоварів тапослуг.Після IIСвітовоївійнинаціональний продуктзбільшився у трьох рази.Багатокраїн тепермаютьвласні «>силіконовідолини», але йпершою йнайбільшоюзоноюкомп’ютернихдосліджень тавиробництвазалишається «>Силіконова долина»поблизу Сан-Франциско, дерозташовано 4000фірм, щопрацюють угалузівисокихтехнологій.

>Саме із країни із такимипоказниками йпочинаєтьсячергова, уже можнаконстатувати,найпотужнішаекономічна кризукінця XX – початку XXIстоліття.

З 1825 рокуекономічна системакапіталізму пережила 21економічний цикл й кризові.Економічний цикл –це рухвиробництва від початкупопереднього до початкунаступного спаду.

2.         >Економічніцикли

>Аналізсвітовоїекономіки за 200 роківдаєпідставинауковцямвиявитинайбільшважливіекономічні [4,с.261]цикли:

-короткострокові (>цикли Дж.Кітчина),тривалість які 3 – 5 років, заподій –активізація нафінансових ринках;

-середньострокові (>циклиДжаглера йКузнеця),тривалість якіколивається удесятеро – 20 років.Їхпов’язують зструктурнимизрушеннями векономіці тасуттєвимиміжгалузевими перебігамикапіталу;

-довгострокові, чидовгохвильові (>циклиКондратьєва), їхньоготривалість 50 років.Відбуваютьсярадикальнізміни втехнологічнійбазі як національної, то йсвітовоїекономіки.

Умакроекономічнійнауці, на шкода, неіснуєтеоріїщодо причинциклічнихколивань.

>Якщоприйнятиекономічну кризові 1932 – 1933 років занайбільшу, тоцедаєпідстави говорити проперевищеннярівнянаслідківсучасноюекономічноюкризою,глобалізованою йтранснаціональною 1996 – 2005 …? років. Прогноззавершенняцієїкризиможе бутиневтішним,якщопочатидосліджуватиїї природу й характер.

Уїїосновіє:

-необхідністьперебудовисуспільнихвідносин глобальногосвітовогорівня;

-необхідністьзаборонивійн,революцій,будь-якогонасильства длявирішеннясуспільних проблем;

-можливістьпояви новихпотужнихцентріввпливу: Китай,Індія,Росія (>переконаний, унайближчий годинуцей список можна якщопродовжувати), при цьомупосилення старихцентрів: США,Японія,Німеччина;

-посиленняборотьби за ринкиенергоресурсів й ринкизбутутоварів тавпливу ними;

-глобалізація світу;

-боротьбасвітової спільноти завиживання світу.

>Тривалістьнайдовшого циклу вкризі 1929 – 1933 роківсклала 37місяців приспадіпромисловоговиробництва 46%.

1996рікрозпочавновий цикл.

Безсумніву,найглибшою бувекономічна кризу 1929 – 1933 років [3,с.227].Вонасупроводжуваласямасовимибанкрутствамипідприємств,шаленимзростаннямбезробіття,втратоюдрібнимиакціонерамисвоїхакцій (>внаслідок їхньогоповногознецінення).

>Вперше вісторіїкапіталізму Президент СШАФранклін Рузвельтусвідомив, що без широкомасштабноговтручання держави векономіку, вон незможевийти ізкризи!

Миєсвідками, якбагаточисленнакількістьекспертів,державнихдіячіврізногорівнязвертаються доісторичногодосвіду СШАвирішення проблем,пов’язаних ізстрашнимбезробіттям,низькими доходами, практичновиживаннямдесятків йсотеньтисячгромадянвеликої Америки в роктакризи.Тоді Президентом США булизадіяніусіможливіресурсищодобудівництважитла,доріг,іншихоб’єктівсоціальної тапромисловоїінфраструктури,розширеннягромадськихробіт у сфері. Таким чином,пожвавивсявнутрішнійринокспоживання,кругообіггрошовоїмаси йкапіталу вцілому. У Україніцебереться за панацею, безрозуміння всіх умівдозвільноїсистеми, Якастворена в Україні й невитримуєніякої критики, ізрівнемкорупції, Якадосягланеможливого,навіть втеорії,піка. Комуще невідомо, що в Україні насьогоднінеможливо безхабарівпобудуватинавіть клуню?

Атеоретичнеобґрунтуваннянеспроможностіринковоїсистемиподолатиекономічну кризові інеобхідності державногорегулюванняекономікизробиванглійськийекономіст ДжонМейнард Кейнс.

3.         >Причиниекономічних криз

>Виникаєголовнезапитання: вчому заподійвиникненняекономічних криз?

ДавидРікардо причиною кризвважавнесправедливість урозподілібагатства.

>СімонСісмонді (>Швейцарія)пояснювавкризинедоспоживанням народних мас,невідповідністюміжвиробництвом йспоживанням.

Карла Марксастверджував, щокризи –цесуперечністьміжвиробництвом йспоживанням (чианархіявиробництва) [5].

>Українськийекономіст МихайлоТуган-Барановський причинувиникнення кризвбачав удиспропорціїміж рухомзаощаджень таінвестицій угалузях, щовиробляютьзасобивиробництва.Вінвважав, щопотрібнераціональнерегулюванняінвестицій.

Д. Кейнспояснювавкризидією законупсихології, згідно ізяким люди, «>схильні, як правило,збільшуватиспоживання ззростаннямдоходів, але й не такоюмірою,якоюзростаєдохід» [3,с.229].

>Сучасніекономістинаводятьще багато причин, котрізнаходяться у сферігосподарськоїдіяльності. Алі, безсумніву,економічнікризи –ценадзвичайноскладнісуспільні,економічні,соціальні тапсихологічніявища, котрімаютьскладнікомплекснівзаємовпливові заподій тазавдякиякимпотерпає все сус-пільство,потерпаютьусіпересічнігромадяни безвинятку (>визначенняавторське).

>Сучаснаекономічна кризу, напогляд автора, носитиглобальний характер. У межахкризи будуть, безсумніву,змінюватисьтехнології, безсумніву,наступаєерагеоінформаційних систем йтехнологій,світогляднацій,свідомість людей,змінюватись самафілософія життя,з’явитьсявідчуттяосвідомленнявеличіприроди йнеобхідності співпрацю із неюлюдськогосуспільства напринципівзаємоповаги.

Однозначно і ті, щопроблемиекономічноїкризивирішуються зарахуноксуспільства (завиняткомкількохдесятків чинавітьсотень великихвласників,багатих людей). як незгадати ДейлаКарнегі,якийвідчував, що людина, котравмираєбагатою,вмирає…

>Технологіявирішення проблемекономічних кризєкласичною, асаме:визначити заподійкризи,мінімізувати максимально їхнінаслідки тазнайтирішення, котрістворятьсприятливіумови длявідтворенняекономічнихпроцесів.

>Потрібнозробитищеоднесуттєве, на мойпогляд,зауваження:якщопередовіавторитети,визнані векономічнійтеорії таринковійекономіці, Бачиливирішеннявикликівекономічноїкризилише увпровадженні державногорегулювання, топравомірно йкоректно якщоставити запитання пронеобхідністьствореннясоціальноорієнтованихрегульованих моделейринковоїекономіки,можливо, ізменшоюефективністю, але й ізвищимступенемсоціальнихгарантій (>пошуквічногокомпромісу) державам ізринковоюекономікою тазначнимзменшеннямризиків для життяпересічнихгромадян.

>Підставою для такогопідтвердженняєпротиріччяміжпостійнозростаючимсуспільнимвиробництвом тавідсталоюформоюпривласнення.

>Особливоце легкопродемонструвати наприкладі України, колистрімкоз’являєтьсяпрошарок населення (до 10%),якийзбагачуєтьсянепомірно йпотрапляє досторінок журналу «Форбс». Непотрібноробити великихнауковихполітологічнихдосліджень,щобствердити, щополітична система Українистворена заформулою:

Р – У –ШГ –ШВ
>гроші влада >шаленігроші >шалена влада

>Виходить так, щометою життя дляполітичноїелітистаютьгроші, аосновнимджереломзбагачення –є влада [10].

>Ознакамиекономічноїкризи у 90-ті років були:зниженнявиробництванаціонального прибуткупромислової тасільськогосподарськоїпродукції,різкезниженнярівня життя,критичнебезробіття, атакожзначнаполяризаціясуспільства, Якамаємісце взначніймірі й тепер. Привсьому тому, то був кризунедовиробництва.

Напогляд автора, усучаснійекономічнійкризі в Україніпотрібношукатиінші заподій. Іголовна із нихполягає вкризісуспільнихвідносин, у по однійствореномупротистоянніміжСходом йЗаходом країни, Центром йПівднем.Самеця кризу сталаосновоюкризи державногоуправління, що йспричинилаабсолютнувідсутністьефективнихпопереджуючихантикризовихзаходів.Середекономічних причинпотрібновиділититакі:

-відсутністьсприятливогоінвестиційногоклімату в Україні. (Рейтинг України невитримуєніякої критики,навіть невикористаніперевагивільних (>спеціальних)економічних зон);

-відсутністьмеханізмусприяннястворенняробочих місць;

-надмірнийподатковийтягар;

-економічнонеобґрунтовані,невиправдановисокіціни наенергоносії;

-забюрократизованадозвільна система, особливо в земельнівідносинах та вбудівництві;

-створені на державномурівнінайсприятливішіумови длякорупції (Україні з праваможе бутивідданапершість у цьому, й надЄвропі);

-нерозвинутістьвнутрішньогоринку,придушеннянаціональноготоваровиробника;

-низькийрівень уцілому державноїінноваційно-інвестиційної політики.

Уфінансовій сфері:

-відсутністьоптимальноїефективноїкредитно-грошовоїсистеми.Неефективневикористаннякредитів наневигіднихумовах.Надмірнозавищенібанківські ставки;

-слабкістьфінансово-банківськоїсистеми;

-спроба штучногоукріплення національноїгрошовоїодиниці –гривні,ефект «>стиснутоїпружини» ізпсихологічнимтиском нагромадян України;

-штучнийпідрив національноїгрошовоїодиниці –гривні,відсутністьоперативнихфінансовихрішень ізметоюпідтримкигривні.Штучнестворенняпсихологічноготиску нагромадян України;

-відсутністьсучаснихметодів державногоуправління вфінансово-економічній сфері под годинукризовихкритичнихситуацій, що стало причиноюінерційнихпроцесів, котріще болеепослабилиекономіку йплатоспроможність населення України;

-відсутність держави яктакої втеорії та ізформоюправління «>злочиннийбезлад».

Іще одного чинника.

>Інфляція у 2008році – 22,9% –цепрямеграбування народу тавирішення проблемдефіциту бюджетулишеприкритимиантисуспільнимидіями. 2009рік не якщовинятком. УЗаконі «Продержавний бюджет України»передбачається 9,5%інфляції, доречі, прогноз Валютного фонду – 13,5%. Колипринципововажливо?Відсутністьбудь-якихантиінфляційнихзаходів, ацеозначає, щопроблемидефіциту бюджету будутьвирішуватисявинятково зарахунокгромадян України. Колиробити? Детальнопроаналізуватискладніінфляційніпроцеси та у межахантикризовихзаходіввідпрацюватиспеціальніантиінфляційні заходь тапрограму їхніреалізації.

>Оцінюючивпливфіскальної політики наекономіку,слідврахувати, щоїї заходь прямо чиопосередкованопов’язані іздержавним бюджетом.

>Потрібнознайтиоптимальнуподатковуполітику держави. Тому для Українисьогодні, под годинуекономічноїкризи,актуальним, якніколи,є,по-перше,прийняттяПодаткового Кодексу ізпобудованоюмоделлюдинамікизростанняподаткових ставок, але йлише заумовиекономічногопожвавлення, а,по-друге, –внесеннязмін до Бюджетного Кодексу із максимальноможливимперерозподілом накористь місцевого самоврядування.

>Економічнатеоріяпереконує й доводити наприкладіекономічної практики, щозниженняоподаткуванняздатнеспричинитизростанняподатковоїбази векономіці,зменшенняобсягівтрансфертнихплатежів,якщохочете,суттєвезниженнярівня «>пільгової»економіки.Цягіпотезамаєграфічну модель, щоназивається «>КриваЛафера» (рис. 1) [4,с.303 - 305].


>КриваЛаферадемонструєзв’язокміжподатковоюставкою (>t) йподатковиминадходженнями (AT).Дужеважливезастереження:податкові ставки так можназбільшити,щоб матір «0» убюджеті йрозваленуекономіку.Особливоцепотрібнопам’ятати вперіодекономічнихспадів.

>Економічнісистеми,основноюметою якієдосягненняякнайвищоїефективності,спричиняєрізкийжиттєвийрівень йякість життя.Внаслідокпоєднаннярівних прав таекономічноїнерівності вкапіталізмівиникаютьсуперечностіміжполітичним принципомдемократії таекономічними засідками.Багатінамагаютьсяодержати понад тихий прав,якимиповинні бутинаділенірівноюмірою усі, аіншихринокпозбавляєможливості матірхоча бмінімальнийжиттєвийрівень.

Цевідбувається тепер, на шкода, успотвореномувигляді в Україні.Саме тому вдержавіпоряд зсоціальноютрагедією, Якавідбувається, длябільшостігромадянводночасз’являютьсясоціальнізамовлення напошукоптимальноїмоделіУкраїнськоїдержавності, Яка бнайбільшвдалознаходилавічнийкомпромісміжрівністю таефективністю.

>Підтримкаінфляції табезробіття нанизькомурівні –головні заподіяннямакроекономічної політики держави.Соціально-економічнінаслідкивисокоїінфляціїдужесуттєві:

1.Зниженняреальнихдоходів населення.Великоюпомилкоюєспроба зарахунокінфляції (2008рік – 22,9%, 2009 – вплані 9,5%, прогнозМіжнародного Валютного Фонду – 13,5%)вирішувати проблемудефіциту бюджету.

2.Знеціненняфінансовихактивів. Урезультатіінфляціїзменшується їхнього реальнавартість.

3.Порушеннявідносинміжпозикодавцями тапозичальниками. У цьомупроцесірізковтрачаєефективністьбанківський сектор,порушуєтьсякредитно-грошова система.

4.Зниженняінтересу доінвестування.

>Неспроможність влади всіхрівнів,відсутністьбудь-яких реформ у странеможе привести Україну дофінансово-економічногоколапсу та донеобхідностідовгостроковогоперіоду (до 10 - 15 років)подоланнянаслідківсуспільноїкризи.

То ізчестюможу собівіднести донаціоналістів, але йнаціоналістів-прагматиків.Слідзауважити, щоринковаекономіканаднаціональна, й такамогутняуспішнакраїна, як США,демонструєцевсієюісторією свогорозвитку. Наприкладібагатьохуспішнихкраїн Україна виннанавчитисяспівпрацювати вглобалізованому світі, там, деєвиключноїїінтереси: чи наСході, чи наЗаході, чи вАзії, чи вАмериці, чи наБлизькомуСході, чи край Африки.

>Саме такафілософіяпобудовивідносинприведе Україну до розробкиоптимальноїмоделігеополітики йгеостратегії наосновіпринципівсталогорозвитку (мал.2).


>Рис 2.Складовісталогорозвитку

4.         >Приклад Славутича

Славутичє прикладом того, як здостроковимзакриттямЧорнобильської АЕС в чистомувиглядімонопрофільне містоперетворилося всоціальноорієнтоване ізринковимивідносинами, ізрізними формамивласності (>державною,комунальною,приватною), місторозвинутого конкурентногосередовища за принципамирівнихможливостей.Місто, депредставники более, ніж 50національностей й народностейоб’єдналисяідеєю життя вкомфортнихумовах, комфортногомісті ізсучаснимиєвропейськими стандартами життя, неідеалізуючицихстандартів йцих умів.

>Створеннянайсприятливіших умів дляекономічногорозвитку,підприємництва,бізнесу можна довести черезтеорію «>дойноїкорови» (природа й сус-пільство –єдинеціле).


>Щоб телятко сталотеличкою, апотімкорівкою, котрапочинаєдавати молочконачебто ізнічого, іззеленої труй,потрібніпевніумови. Агодуватипотрібно із самого початку й доповного «>зношення»,дбаючи проновукорівку.

>Чому ж мидумаємо, що нестворюючи умів дляпродуктивної,прибуткової,енергоефективної роботисуб’єктівекономічноїдіяльності, миможеморозраховувати назростанняекономіки,створенняробочих місць, особливовисокооплачуваних,достойнийлюдинирівень життя.

ФОРМУЛАСЛАВУТИЧА:

ВЛАДО –БІЗНЕС –ГРОМАДСЬКІСТЬ =ДОБРОБУТ

>Ця модельдіє напрактиці й,головне, –даєрезультати. Заперіод із 2001 року, послезакриттяЧорнобильської АЕС, мивтратилинадмірно багато, до тогочислібіля 12 тис.робочих місць, разом із тім протягом години намвдалось:

-залучитиінвестицій - понад 48 млн. дол. США, щостановить на свою душу населення 1,96 тис. дол. США;

-створити 7532робочих місць;

-добудуватиоб’єктисоціальноїінфраструктури;

-створитисучаснусоціальну сферу;

- забезпечити йнавчитисьенергоефективномувикористаннюресурсів (лишеспоживання газу призбільшенніінфраструктуривдалосяскоротити более, ніжудвоє,працюючих укомунальній сферізменшитимайжевтроє й при цьомущорокуставатипереможцямиВсеукраїнського конкурсу ізблагоустрою,лідерамипаливно-енергетичного комплексу талідерамиякості (в 2008році вЦентральній йСхіднійЄвропі).

>Вирішальними вцейперіод дляславутичан сталидуховність, культура, Кодексетики,доброзичливих,добропорядних,комфортнихлюдськихвідносин,стосунків, умів дляформуванняособистості за принципамизагальнолюдськихцінностей.

На засідкахтеорії із принципомрівнихможливостей буввідпрацьована системапреференцій, Якавирівнюваламожливості дляпідприємництва до того ж м.Чернігові, великих йсередніхмістах, уКиєві. Цепринципово можнапродемонструвати натакійсхемі:


>Успішнореалізованаекономічна політика намісцевомурівніствореннянайсприятливішихконкурентних умів длязалученняінвестицій,створеннявисокотехнологічнихвисокооплачуваних місць,реалізованаефективнадозвільна система,організаційно-економічниймеханізм,підтримкапочаткового, малого йсередньогобізнесу,здійснений проектСпеціальноїекономічноїзони (указ президента України від 18червня 1998 року № 657 «Про спе-ціальнуекономічну зону «Славутич», Закон України «Про спе-ціальнуекономічну зону «Славутич» від 03червня 1999 року №721-XIV).Створена тадіє комплексна системауправлінняякістюсоціальнимипослугами наосновіміжнародного стандарту ISO 9001:2000.

>Суб’єктамиСЕЗ «Славутич»,причому припостійномутиску наміську уладові, напідприємницькіструктури прибезлічіперевірок,державних «>рекетів» стали 13підприємств із 14інвестиційними проектами,кошторисноювартістю 72886, 38 тис. дол. США.

З початкуреалізаціїінвестиційнихпроектів натериторіюСЕЗ "Славутич" (безурахуванняінвестиційнихпроектів, по якідостроковорозірвано домов)всьогозалученоінвестицій на суму 217 921,24 тис. грн., асаме:

- завезено тазмонтованообладнання таустаткування на суму понад 63 131,35 тис. грн.;

- закупленосировину таматеріали для забезпеченнявиробництва на суму 66 585,76 тис. грн.;

-залученокоштів понад 9 803,12 тис. грн.;

-освоєнііншіінвестиції на суму 78 401,01 тис. грн.

>Створено 965 новихробочих місць.

З 25березня 2005 року потеперішній годинусуб'єктиСЕЗ "Славутич"пільгами некористуються. Алі із початкуфункціонуванняСЕЗ "Славутич"загальна сумаумовнонарахованихплатежів (>пільг),наданихсуб'єктамСЕЗ "Славутич" (по всіхзавершених проектах та проектах,реалізація якіпродовжується),склала 28 160,79 тис. грн., із них: ПДВ – 10 924,36 тис. грн.,ввізногомита – 14 635,85 тис. грн.,податку наприбуток – 2 532,33 тис. грн.,іншіплатежі – 68,25 тис. грн.

>Загальна суманадходжень добюджетів (по всіхзавершених проектах та проектах,реалізація якіпродовжуєтьсясклала 48 821,05 тис. грн., з них:

- ПДВ (якрізницяміжподатковимзобов'язанням та кредитом) – 41 821,25 тис. грн.;

-прибутковийподаток ізгромадян – 5 718,47 тис. грн.;

-податок наприбуток – 1 281,33 тис. грн.

>ПідприємствамиСЕЗ "Славутич" (по всіхзавершених проектах та проектах,реалізація якіпродовжується)реалізованопродукції на суму 581 949,14 тис. грн., зокрема. наекспорт – 75 544,91 тис. грн.

>Продукціяпідприємств-суб'єктівСЕЗ "Славутич"різноманітна:канцелярськітовари,багатапалітраполіграфічноїпродукції,будівельніматеріали,пакувальніматеріаливиготовленіфлексографським способомдруку,кронен-корки,текстильно-галантерейніжакардовівироби,продукціядеревообробноговиробництва,декорованийпосуд,виробництволюмінесцентнихсвітильників таін.

>Продукція, щовиробляється у межахСЕЗ "Славутич"експортується вРосію, Казахстан,Білорусь, Молдова,Італія,Німеччина.

>Основніпоказникидіяльності:

1. Сумаінвестицій на свою душу населенняміста Славутичстановить 1,7 тис. дол.США/чол.

2.Обсягреалізованоїпродукції на свою душу населенняміста – 23,85 тис.грн./чол.

3.Вартість одногоствореногоробочогомісця для підприємства – 225,42 тис.грн./чол. (>співвідношеннязагальногообсягузалученихінвестицій дозагальноїсумистворенихробочих місць).

4.Вартість одногоствореногоробочогомісця для держави – 29,18 тис.грн./чол. (>співвідношеннязагальногообсягунаданихпільг дозагальноїсумистворенихробочих місць).

Безсумніву, проектвільноїекономічноїзони «Славутич»єнайуспішніший вукраїнськійневиправданокороткійісторіївільнихекономічних зон.

>Окрім того, із 1987 в м.Славутичіуспішно дії Агентство ізрозвиткубізнесу ізвідокремленимпідрозділом «>Бізнес-інкубатор». Агентствовизнано одним знайкращих в Україні. Зацей годинувикористано на забезпеченнядіяльності бюджетнихресурсів – 931 тис. грн. Разом із тім,господарська діяльність Агентствасклала 2,4 млн. грн.,залученоінвестицій – 2,2 млн. дол. США.Бізнес-інкубаторсприяврозвитку 104компаніям й було бстворено 380робочих місць.

>Ціприкладипереконують вабсолютнійефективностісучаснихорганізаційно-економічнихмеханізмів, щостворюютьнайсприятливішіумови длярозвиткупідприємництва, малого йсереднього, а особливо,початковогобізнесу.

На порядкуденному в Українітермінова змінуекономної політики ізметою переходу на модель «>економікивідкритих дверей»,перетворення окремихтериторій, якдепресивних, то йуспішних увільніекономічнізони.Поки що, на шкода, всенавпаки. Так,підприємству X держававиннаблизько 10 млн. гривень.відшкодування ПДВ, у тій годину намитницізнаходитьсяобладнаннязахіднихтехнологій 2006 року із заподійнеможливостірозмитнення,боргскладаєблизько 1,5 млн. гривень.Важко векономічнійнауцізнайтитермін,який можна б було бвикористати дляоцінкицієїситуації.

>Визначальнимичинникамистратегічногорозвитку національноїекономіки, безсумніву, напогляд автора, винна статітріада НАУКА –ОСВІТА –ТЕХНОЛОГІЇ, а далі:

-державна політика й ефективногодержавнеуправління;

-ефективна результативнаінноваційно-інвестиційнадержавна політика;

-оптимальне,збалансоване за принципамирівнихможливостейпоєднанняекономічноїлібералізації іздержавнимрегулюванням;

-реалізація принципусубсидіарності таЄвропейської Хартію місцевого самоврядування вцілому впроцесістановлення тарозвитку місцевого самоврядування в Україні;

-стандартизаціяпослуг,запровадженнясистемиякості вусісферижиттєдіяльності.

На (рис. 3, 4) авторомпропонуютьсямоделіпобудовисоціальної держави Україна ізрозвинутиммісцевимсамоврядуванням.

>Рис. 3Визначеннятермінів «>соціальна держава» та «>регіон»


 


>Рис 4.Функціональна модельсоціальної держави


>Висновок

>Головнийвисновок: Україна за роктанезалежності, по великомурахунку, то й стала на шлях реформ.

Чиз’явилосярозуміння,необхідна сума знань: щоробити й якробити? Так. Аліголовна проблема до того, що ужезнаємо, що й якробити, але йвідсутняполітичнаеліта, котра б взяла у собі відповідальністьщодопроведення реформ.Саме тому Українавтрачаєунікальніможливості ізунікальнимприродним,технологічним ресурсом, атрудовий ресурсзнаходиться наузбіччістрімкогосоціально-економічногорозвитку, аще при цьомупідпав подвеличезнийвпливризиківфінансово-економічноїкризи.

Чиєхоча бякийсь позитив, чи не все так?Є, на мойпогляд,дужепозитивний процес: у цьому «>злочинномубезладі»,психологічномупресі на людей,бідності – із одного боці, йнахабства ізнепомірнимбагатством – ізіншого,відбулосянародженняукраїнськогогромадянськогосуспільства. «>Український народ переставши бути рабом для тихий,хтопрограввибори й уладові, але й разом із тім й для тихий,хтовиграввибори й уладові» [10,с.8].Український народперестає бути рабом! Іцей чинникєпотужнимдвигуномзмін накраще в Україні, щоприведуть довисокогорівняякості життя.

Миприреченіоб’єднатисянавколо ідеїУкраїнськоїдержавності й нешукатикращоїдолі по світах, а будуватиїї тут, увласномуукраїнському домі,приймаючи формулууспіху:ІНІЦІАТИВА-ТВОРЧІСТЬ-НАТХНЕННАПРАЦЯ.


>Література

1. Роль держави удовгостроковомуекономічномузростанні./ЗаредакцієюБ.Є.Кваснюка -До. –Х: Форт. 2003. – 423 з.

2. Артур М.ОкунРівність таефективність: великийкомпроміс.ІнститутБрукініза. Вашингтон.Переклад ізанглійськоїОлександраЛотоцького, 1996рік, з. 149.

3. С.В.Модерний,Л.О.Каліщенко,О.А.Устинко. Короткий курсекономічноїтеорії:Навчальнийпосібник. – Тернополі:Економічна думка, 2000. – 324 з. ISBN 966-7411-81-8.

4. Савченка О.Г.Макроекономіка:Підручник. –2-ге вид., беззмін. – До.:КНЕУ, 2007. – 448 з. ISBN 966-574-781-9.

5. Карла Маркса «>Капітал», Москва, 1983.

6. Дуглас До.Стівенсон.Життя таорганізації США.Видавництво ErnstKlettVereag.

7.Отриманнядозволів: Крок закроком.Посібник «>Отриманнядозволів:крок закроком»розроблено у межахреалізації проекту «>Залученнягромадськості достворенняпрозорих йспрощених процедур приотриманнідозволів набудівництво таземлевідведення». Славутич, 2008. – з. 112.

8.Впровадженнякомплексноїсистемиуправлінняякістюсоціальнихпослуг в м.Славутичі за стандартом ISO 9001:2000. Зазагальноюредакцією В.П.Удовиченка.

9. В.П. Удовиченко.Організаційно-економічниймеханізмсоціальногорозвиткуміста вумовахформуванняринковихвідносин.Академіямуніципальногоуправління. – Славутич, 2000. – з. 83.

10. В.П. Удовиченко.Вічнийпошук істини «>Суспільство й влада».Славутицький центрвищоїосвіти, 2006. – 16 з.

11.В.І. Куценко, В.П. Удовиченко,Я.В.Остафійчук.Соціальна держава (>проблемитеорії,методології, практики):Монографія./ «Заповіт» 2003. – 228 з.


Схожі реферати:

Навігація