Реферати українською » Экономика » Економічна теорія фізіократів


Реферат Економічна теорія фізіократів

>Зміст

 

1.Економічнатеоріяфізіократів

2.Розвиток українськоїекономічної думи врадянськийперіод

>Література


1.Економічнатеоріяфізіократів

Франсуа Кене -визнанийлідер й основоположник школифізіократів (донеї входили А.Тюрго, У.Мірабо, У.ДюпондеНемур, Р.Летронташ,), Якапроіснувалавсього 20 років, але йспецифічнатечія у межахкласичноїполітичноїекономіїпошириласямайже повсьому континенту, особливо вкраїнах ізпереважнимаграрнимрозвитком. Слово ">фізіократія"маєгрецькепоходження й вперекладіозначає "владаприроди". У цьомурозумінніпредставникифізіократизмувиходили ізвизначноїролі векономіціземлі,сільськогосподарськоговиробництва.

Утворах Ф. Кенерішучезасуджуються подивисямеркантилістів наекономічніпроблеми, що, посуті, було бвідображеннямнезадовільного станусільськогогосподарства, доякогопризвів так звань кольбертизмчасів короляЛюдовіка XIV. Вонивідбита йогопереконаність унеобхідності переходу дофермерськогогосподарства якосновивільногомеханізмугосподарювання за принципамиповноїсвободиціноутворення в стране тавивезення за кордонсільськогосподарськоїпродукції.

>Методологічноюплатформоюекономічногодослідження Ф. Кене сталарозробка нимконцепції проприродний порядок,юридичноюосновоюякого, на його думку,єфізичні таморальнізакони держави, щоохороняють особистувласність,особистіінтереси тазабезпечуютьвідтворення таправильнийрозподіл благ.Вінвважав, щодотримання "природного порядкуобов'язкове для таких людей вже з того, щоподане його ">природне право"визнаєтьсясвітомрозуму". За його словами, ">сутність порядкує такою, щоособистийінтерес одногоніколи неможе бутивідділеним відзагальногоінтересу всіх, ацебуває припануванніволі. світ тодірозвивається сам пособі.Бажаннянасолоджуватисянадаєсуспільству рух,якийстаєпостійноютенденцією доякомогакращого стану".Водночас Ф. Кенепопереджає, що ">верховна влада не винна бутиаристократичною чипредставленоюкрупнимиземельнимивласниками;останні,об'єднавшись разом, могли бстворити уладові болеемогутню, ніжвласнезакони,закріпачитинацію,спричинитисвоїмичестолюбними тажорстокимисуперечкамирозорення,безладдя,несправедливість,жорстокенасилля тастворитинеприборкануанархію".Вінвважаєрозумнимзосередитинайвищудержавну уладові воднійосвіченійособі, щоволодієзнанням законів природного порядку, необходимих дляздійснення державногокерівництва.

>Протеслідвідзначити, щофізіократи не проводилиметодологічноїграніміжсутотеоретичними тапрактичними (>економіко-політичними)судженнями.Проголошенафізіократамиекономічна наукавивчаєфізичні таморальнізаконинайбільшдосконалого ладу,якийвикликає вонинатхнення таентузіазм додещосектанського характеруцієїтеорії тамесіонізм упоглядах зважується на власну роль.

Утеоретичномунадбанні Ф. Кеневажливу рольвідіграєвчення прочистий продукт,якийниніназиваютьнаціональним доходом. Ценадлишок надтієючастиною, Якапокривалазаробітну плату. На його думку,джерелом чистого продуктує земля—це ">єдинеджерелобагатства" — таприкладена донеїпраця людей,зайнятих усільськогосподарськомувиробництві.Єдиноюформою чистого продуктувважалась рента. Упромисловості таіншихгалузяхекономіки чиста добавка до прибутку невиробляється, тамвідбуваєтьсянібито лише змінупершопочатковоїформи цого продукту.Думаючи так, Ф. Кене невважавпромисловістьнекорисною.Він виходив ізвисунутої ним жтези провиробничу сутьрізнихсоціальних групсуспільства—класів. При цьому Ф. Кенетвердив, що ">націяскладається ізтрьохкласівгромадян: класувиробників, класувласників й класунекорисного". До класувиробниківвінвідносив всіх людей,зайнятих усільськомугосподарстві,включаючи селян йфермерів (до якізараховував йкапіталістів) танайманихробітників; до класувласників —>землевласників,включаючи короля та духовенство; донекорисного класу — всіхгромадян,зайнятих позаземлеробством,тобто упромисловості,торгівлі таіншихгалузяхсферипослуг.

Ф. Кене — нетенденційний, колирозподіляє сус-пільство накласи,оскільки, слова, ">працелюбніпредставникинижчихкласів" справедливоможутьрозраховувати на роботу ізвигодою.Розвиваючицю думку,вчений писавши: ">Заможністьзбуджуєпрацелюбність, бо людикористуютьсядобробутом,який вондає,звикають довигод життя, до доброгохарчування,доброїодежі та боятисябідності;виховують усвоїхдітейтаку самузвичку до роботи тадобробуту, а удачанесезадоволенняїхнімбатьківськимпочуттям тасамолюбству".

Ф. Кенеперший втеоріїекономічної думидоситьглибокообґрунтувавположення прокапітал.Якщомеркантилістиототожнюваликапітал, як правило, агрішми, то Ф. Кеневважав, щогроші е сам пособібезпліднебагатство, якунічого невиробляє. За йоготермінологією,сільськогосподарськізнаряддя,будови,тварини й всі ті, щовикористовується уземлеробствіпротягомдекількохвиробничихциклів,є ">початковіаванси".Витрати нанасіння, годуй, оплатуробітників таінше, котріздійснюютьсяпротягом одноговиробничого циклу,вінвідносив до ">щорічнихавансів". Алі заслуга Ф. Кене надрозподілікапіталу наосновний таоборотний за йоговиробничоюознакою.Вінзмігпереконливо довести, що разом ізоборотним урусіперебуваєосновнийкапітал.

Ф. Кеневисловив низкуцікавихнеординарних думокщодоторгівлі. Так,визнаючи, щоторгівляє ">безпліднимзаняттям",вінводночасзастерігав відпомилковоговраження,нібитозавдякизагальнійконкуренції вон сталашкідливою — ">аджеіноземнікупцівивозять таотримують навинагороду, якої мисплачуємоїм за наданіі нампослуги; таким чином,цієювинагородою мизбагачуємоіншінації". Непогоджуючись із такимсудженням, Ф. Кенетвердив, щонеобхідна лише "абсолютна свободаторгівлі" якумоваїїрозширення,усуненнямонополії таскороченняторговельнихвитрат.

>Щодославнозвісної ">Економічноїтаблиці"господарського життя Ф. Кене, тонійзробленоперший науковийаналізкругообігугосподарського життя,тобтосуспільноговідтворногопроцесу.Ідеяцієї роботиполягає унеобхідностідотримання таобґрунтованогопрогнозуванняпевнихнародногосподарськихпропорцій уструктуріекономіки. Нимвиявленийвзаємозв'язок,якийвінхарактеризує так: ">Відтворенняпостійновідновлюєвитрати»витративідновлюютьсявідтворенням".

>Розглядаючи процесвідтворення, Ф. Кенеаналізувавпоходженнядоходів,обмінміжкапіталом й доходом, ставленняміжвиробничим йкінцевимспоживанням. як моментпроцесувідтворення,віннамагавсяпоказати ">Обігміждвома великимипідрозділамивиробництва —міжвиробництвомсировини йпромисловістю". Усіцевтілювалось векономічних схемах.

>Розглядаючи ">Економічнутаблицю" Ф. Кене якпершуспробумакроекономічногодослідження,неважкопомітити внійформальнінедоліки,такі як простаілюстраціявзаємозалежностігалузей;визначення так званогоневиробничого сектору, щоволодієосновнимкапіталом;визнанняекономічноїдіяльності наземліджерелом чистогоприбутку, нез'ясовуючи при цьомумеханізмуперетворенняземлі уджерелоцінностей, таін.

Разом із тім ">Економічнатаблиця"втілила всобі усіосновніположеннявченняфізіократів: сус-пільствоподіляється натрикласи (земельнівласників,фермерів й ">некорисних");чистий продукт (>додатковавартість)виробляється лише усільськомугосподарстві; дляпромисловості характернолишедодаваннявартостей;обмінеквівалентів уторгівліє результатомвільноїконкуренції;капіталфермерівподіляється напервісні йщорічніаванси. Кене показавширізницювартісної йнатуральноїформисукупногосуспільного продукту,розмежувавкатегоріїкапіталу й прибутку.

">Економічнатаблиця" Ф. Кеневключає, посуті,двітаблиці:велику, Якавідбиває рух "чистого продукту", й малу, щоміститьвідображеннявсьогопроцесувідтворення йобігусуспільногокапіталу.Реалізаціясуспільного продуктуприлучена дозавершеннязборуврожаю.

У ">Таблиці" Ф. Кенегроші — не более ніжзасібобігу,торгівля посутізводиться до бартерногообміну, авиробництвосільськогосподарськоїпродукціїавтоматичногенеруєприбуток,отриманняякогодозволяє перейти донаступноговиробничого циклу. У ">Економічнійтаблиці "розглядаєтьсялишепростевідтворення,відсутня проблеманагромадження. Кене не показавши,яким чиномреалізовуваласячастинасільськогосподарськоїпродукції, щозалишилась уфермерів.Ігноруваласьнеобхідністьвідновленнязасобів роботи ">некорисних". Алі усе ж таки,головнеполягає віншому — наоснові ">Таблиці" Ф. Кенефізіократи прямо табезпосередньовзялися завивченняявища, щомаєвеликезначення, вониз'явиласячіткаідеякругообігукапіталу,намірипоказати йогоанатомів тафізіологію. Це —перший вісторіїекономічної думидосягненнямакроекономічногоаналізу, вякомуцентральнемісцезаймаєпоняття просукупнийсуспільний продукт. ">Економічнатаблиця" Ф, Кене —перша вісторіїполітичноїекономіїмакроекономічнасітканатуральних (>товарних) йгрошовихпотоківматеріальнихцінностей.Закладені вній ідеї —цезародкимайбутніхекономічнихтеорій.

>Другою завеличиною (после Кене)фігуроюсередфізіократів був Анн Роберт ЖакТюрго. як йіншіфізіократи, А.Тюрготвердив: ">Землеробєпершоюрухомою силою вході всіхробіт:цевінвиробляє насвоїйземлізаробіток всіхремісників.Праця землероба —єдинапраця, котрадає понад того, щостановить оплату роботи, тому вон—єдинеджерелодеякогобагатства".Критикуючимеркантилістів, А.Тюрговодночасвідносить добагатстванаціїнасампередземлі таотриманий із нихчистийприбуток, бо, на його думку, "хочгрошібезпосередньо йстановлять предметзаощадження, але й будучи, так бімовити,основнимматеріалом .капіталів при їхньогоутворенні,становлятьмайженепомітнучастинусукупНоїсумикапіталів", а ">розкішобов'язково Веде до їхньогознищення".

Усвоємурозуміннівизначеннясуті тавеличинизаробітної платиробітників А.Тюрго нерозходиться ані із У.Петті, ані із Ф. Кене,вважаючиїї результатом "від продажсвоєї роботиіншим" тадумаючи, що вона "обмеженанеобхідниммінімумом для йогоіснування, тім, щойомубезумовнонеобхідно дляпідтримки життя". Алі, навідміну відсвоїхпопередників, А.Тюрговідносивзаробітну доелементів, що лежати восновізапропонованого нимпоняття про ">загальнуекономічнурівновагу".Остання, слова,встановлюєтьсяспіввідношенням ">міжцінністю всіхвиробівземлі,споживаннямрізного родутоварів,різними видамивиробів,кількістюзайнятих люди таціною їхньогозаробітної плати". А.Тюрго,розділяючи подивися Ф. Кене,виділяє усуспільстві трикласи:виробників (люди,зайняті усільськогосподарськомувиробництві);некорисний (>оплачуваний; люди,зайняті упромисловості таіншихгалузяхматеріальноговиробництва та у сферіпослуг);власниківземлі. Однак Перші двакласивінназиваєпрацюючими, чизайнятимикласами,вважаючи, щокожний із них ">розпадається на дварозряди" людей, асаме: напідприємців, чикапіталістів, щодаютьаванси, та напростихробітників, щоотримуютьзаробітну плату. Автім, якуточнюєвчений,саме ">некориснийклас"включає у собі ">членівсуспільства, щоотримуютьзаробітну плату".Ця модельсуспільства, якускладається ізп'ятикласів,найближча додійсності.Вона енібитомісткомміжфізіократами таанглійськимикласиками, котрічітковиділили триосновнікласи за їхнівідношенням дозасобіввиробництва:землевласників,капіталістів танайманихробітників.Вонипозбавилисьпоняттяпринциповогоподілупромисловості тасільськогогосподарства, на що усвій годину немігзважитись А.Тюрго.

>ГрошіТюргорозглядає посуті якспецифічний товар у товарному світі,маючи наувазі, що "особливо золото тасрібло более ніжбудь-якийінший метав,придатніслужитимонетою", бо смердоті "за самоюприродою промов сталимонетою та, доти ж,загальноюмонетою,незалежноані відякої догоди,ані відякого закону." На йогопереконання,гроші/тобто "золото тасрібло,змінюються не лише порівняно ізусімаіншими товарами, але й істосовноодне до одногозалежно відбільшої чименшої їхнінаявності".

>Серйознуувагу А.Тюргоприділяєдослідженнюприродипоходженняпозикового (копійчаного) відсотка,засуджуючипересудиморалістів, котрірозглядали ">віддачу вріст якзлочин",цитуючи при цьомуЄвангеліє: "Упозику давайте, нечекаючинічого".Він стверджувати, щозгодом тієї,хтопозичає,втрачаєприбуток,якийміг біотримати, боризикує своїмкапіталом, а тієї,хто узявшипозику,можевикористатигроші навигіднепридбання, якуможе принестийому великийприбуток. Тому,робитьвисновок А.Тюрго, тієї,хтопозичає "незавдаєніякогозбитку тому,хтоберепозику,оскількицейостаннійпристає наумови й немаєніяких прав напозичену суму.Прибуток,який можнаотримати,маючигроші,єбезперечно, одним знайбільшвпливовихчинників, щосхиляють тихий,хтоберепозику подпроценти;цеодне ізджерел, якудаєзмогувиплачуватицей відсоток".Щодо поточного відсотка, то, на думку А.Тюрго,є термометром наринку, заяким можнасудити пронадлишок чи нестачукапіталів,уточнюючизокрема, щонизькийгрошовий відсоток —це йнаслідок, йпоказникнадлишкукапіталів.

У зв'язку ізвивченняммеханізмуформуванняцін наринку А.Тюрговиділяєцінипоточні таосновні.Першіустановлюютьсяспіввідношеннямпопиту тапропозиції,другі — "узастосуванні до товаруцеє ті, чого данарічкоштуєробітнику..,це тієїмінімум,нижчеякого вона (>ціна) неможеопуститися". При цьому, на думку А.Тюрго,рідкість товарує одним ізелементів його ">оцінки" припридбанні.

Навідміну відпопередників, А.Тюргозвернувувагу назародженняекономічноїнерівності. Причинувиникненнянайманої роботивіввбачав увідмежуваннівиробників відземлі.Тюрговисунув болеезрілетлумаченнякласовоїструктурисуспільства,виділившисередфермерів, із одного боці —господарів, а із іншого —найманихробітників.Віннаблизився дорозуміннязначеннявласності назасобивиробництва йдиференціаціїсуспільства.

А.Тюргонамагавсятлумачити проблемунагромадженнякапіталу.Вінупершевказав нарізницюміжгрошима йкапіталом. Уньогонамітилосьрозуміннявиділенняприбутку якособливого виду прибутку.Розглядаючи запитаннязаробітної плати, А.Тюргопов'язувавїїзміну зконкуренцієюміжробочими наринку роботи.Вінвважав, щоцезабезпечитьзведеннязаробітної плати домінімумузасобівіснування.

Таким чином, школафізіократіввиступила ізрізкоюкритикоюмеркантилізму.Вонавідкинулапомилковетлумачення йогоконцепції про ті, щоєдиноюформоюбагатства е золото, а йогоджерелом -зовнішняторгівля.Фізіокративважали, щобагатствоскладається зспоживнихвартостей.Грошамвідводилась рольпосередника вобігу. Джерелобагатства смердотівбачали увиробництві, а чи не уторгівлі, дляякоїхарактерний, на їхні думку, лишеобмінрівнихвартостей (>еквівалентнийобмін). Заслугафізіократівполягає у бо смердоті перенеслидослідження пропоходженнядодаткового продукту у сферубезпосередньоговиробництва й тім самим заклалиоснови дляаналізукапіталістичноговиробництва.

2.Розвиток українськоїекономічної думи врадянськийперіод

>Формуванняекономічної думи в Українівідбувалосьтернистимишляхами йрозцінювалосьрізнимидослідниками урізні рокта неоднозначно.

>Після 1917 рокуекономічнатеорія в Українірозвивалась складно йсуперечливо.

У20-ихроках в Україні, дерозвитокекономічної наукивідображавцивілізаційніособливості національноїекономіки (>зокремаце проявлялося уорганізаціїселянськогогосподарства,якому не бувпритаманна “>общинність”, й якуспиралось наприватнийінтерес),ленінськапрограмапобудови державногосоціалізму незнаходилапідтримку.Критикуючипрограмубільшовиків,М.Туган-Барановський,В.Косинський,К.Воблий таіншівиступалипротинаціоналізації, що на їхніпоглядпризведе добільшоїанархії, ніжкапіталізм,оскількинеможливостворититакийапарат,якийзможезамінитисаморегулюючу силуринку.

У 1918 р. бувстворена УкраїнськаАкадемія наук, вякійМ.Туган-Барановськийочоливсоціально-економічнийвідділ. За йогоініціативою в 1918 р. бувстворенийІнститутекономічноїкон‘юнктури (>він ставши його директором),якиймав наметіпроведенняекономічнихдослідженьзакономірностейсуспільногорозвитку тавиробленнярекомендацій для йогосоціально-економічногостимулювання.Після його смерти в 1919 р.інституточолив М.В.Птуха,згодом -К.Воблий,Р.Орженцький.Розробки цогоінститутубазувались надослідженняхсвітовоїекономічноїтеорії, й булиспочаткуорієнтовані наобґрунтуванняхибностіекономічноїпрограмибільшовизму, нарозробку планусамостійногорозвитку України (>формування українськоїкооперації,власноївалюти й т.ін.), а колибільшовизмвкорінився - наствореннянауковоїконцепціїпланування,створенняновоїсистемифінансів, єдиноїсистеми українськоїсільськогосподарськоїкооперації.

У тому годинуукраїнськанаукова думка включаларізноманітні напрямидослідження. У 1920 р. було бзасновано Товаристваекономістів, доякого входилитаківидатнівчені якЄ.Слуцький,К.Воблий,Р.Орженцький, М.В.Птуха,Ф.Задорожний таінші, щозаймалисьтеоретично-економічним таприкладниманалізом народногогосподарства. Утеоретичнихконцепціях того годинивідстоюється думка прорегулюючу рольринку таринковихцін, пронеможливістьзведення їхнього векономічнихвідносинах досистеми натурального та трудового (>вартісного )обліку.Вказувалось тих, що не так надекларуванняцієїсистеми, держава виннаорієнтуватись наринок таринковіпоказники. У тому годинуукраїнськаекономічна думкадосяглазначнихнауковихвисот й зарівнем танапрямамидослідженьзнаходилась вавангардісвітовоїекономічної думи.ПраціЄ.Слуцького,К.Воблого,Р.Орженцького,М.Птухи,Л.Яснопольського,О.Чаянова,О.Фелінцева таїншихотрималисвітовевизнання.Протеорієнтаціявладних структур натоталітаризмпоклала крайрозвиткуекономічної думи в Україні,перетворилаїї наскладовурадянськоїекономічноїтеорії.Булизакритіщойноствореніінститути такафедри,припиненіекономічнідослідження, багатовчених було бвислано із країни. З 30-х роківзмістомнауковихдослідженьстаєдоведенняперевагекономічної політики, щобудується за “>класовим принципом”, а самдослідженняпроникаютьсяідеямипланування,директивності,централізму.Науковців, щопідносилиці ідеї,відносили у склад “>офіційних” йлише смердоті моглирозраховувати навизнання,оскількиїхні ідеї нерозходились ізідеологічними постулатамиКомпартії. До них можнавіднести таких, якВ.Чубар,О.Шліхтер,В.Введенський,Т.Жигалко таін.Роботицихекономістівмайженічим невідрізнялись заспрямуванням, але й усе ж такимістилинауковіположеннящодовизначенняпринципівсоціалістичногопланування (>серед якібалансовий метод), плановогоціноутворення,плануваннятоварообігу (особливо вчастиніпобудовиекономіко-математичних моделей), кредитногопланування таін.

>Неоднозначне можнаоцінити внесок уекономічну науку,суспільне життя Про.Шліхтера.Народнийкомісар України попродовольству,вінпідтримувавполітикуколективізації йіндустріалізації України, як теоретик -аналізувавсуспільну йдержавнувласність.Йогоголовні ідеї :робоча сила не товар, зарплата - оплата роботи, в нашомусуспільстві немаєдодатковоївартості,експлуатації, немає й не винне бутиприватноївласності на грішну землю,приватновласницькі підприємства - поза законом.

У Україні булисильніекономічні школи -Київська,Харківська.Багатоцікавих проблемпіднімаливідомінауковці,викладачівузів ізіншихрайонів -однак нашаекономічнатеорія бувнадтозаідеологізована, частовідступала від істини,втрачалацінність всуспільстві.

У60-ті рокта булизробленіспробипроведенняпропозиціїекономічних реформрадянського години.Протягом 1962 - 1965 рр.розроблялисяпропозиціїщодоудосконаленнясистемиуправління,планування,стимулюваннявиробництва,обговорювалисяпропозиціїщодорозширеннясамостійності таініціативипідприємств за принципамигоспрозрахунку.

>Ініціаторамицієї розробкивиступиливчені-економісти України начолі із Про.Ліберманом. У з статтею "План,прибуток йпремія" (1962)Ліберманчіткосформулював проблему:необхідна така системапланування іоцінка роботипідприємств, котра бстимулювалазацікавленість унайбільшвисокихплановихзавданнях, увтіленніновоїтехніки,поліпшенніякостіпродукції, унайбільшійефективностівиробництва. На його думку,досягти цого можна,якщодоводитипідприємствамЛишепланиобсягів йноменклатурипродукції татерміни поставок. При цьомугосподарська системамає бутизначноюміроюпереорієнтована напрямізв’язкиміжпідприємствами,міжпостачальниками йспоживачами,тобточастководецентралізована.Рештуплановихпоказниківпропонувалосядоводитилише догалузевих чирегіональнихорганівуправління, котрі тодівиступали увиглядіраднаргоспів, щозамінили того годинузвичайніміністерства.

>Щобзацікавити підприємства увиконанніпланів, Про.Лібермаипропонувавзатверджувати покожнійгалузітривалінормирентабельності.Кожнепідприємствозалежно відступенядосягнення нормативногорівнярентабельності могло б матір декларація проматеріальнестимулювання йзаохочення колективу.Пропонований порядокмавзвільнитицентралізованепланування віддріб'язковоїопіки надпідприємствами й перейти дометодівекономічного (а чи неадміністративного)впливу на підприємства.

>Така схемауправлінняпромисловістюґрунтувалася на основномупринципі,запропонованомуЛіберманом: ті, щовигідносуспільству,має бутивигідним йкожномупідприємству. Інавпаки, ті, щоневигідносуспільству,має бутиневигідним й для колективубудь-якого підприємства.

>Дискусіярадянськихекономістів, Яка зсередини 60-х роківнабула характеруобговоренняпрактичнихпропозиційщодозмінимеханізмууправління йзастосування ">економічних"методівгосподарювання,підготувала грунт дляпроведеннягосподарськоїреформи 1965 р. ДвапленумиЦКПРС 1965 р. (>березневий йвересневий)поклали вушкоційреформі.Березневий Пленумрозглянув запитанняпідвищенняматеріальноїзаінтересованостіколгоспників йпрацівниківрадгоспів узростаннівиробництва.Знижувався планобов'язковоїзакупівлі зерна,оголошений на 10 років.Понадплановазакупівля малаздійснюватися запідвищенимицінами.Знімалисьобмеження ізособистихпідсобнихгосподарств,уведені приХрущові.Проте,всуперечрішеннямПленумупланипостійно „>коригувались” йвиправлялись, проявиласяобмеженістьнаміченихмеханізмівстимулювання,зокрематенденція дозаниженняобсягівпланових поставоксільськогосподарськоїпродукції.

>Метоюреформи впромисловості було бпоєднати комплексзаходів,покликанихпосилитиекономічніважелі,розширитисамостійністьгоспрозрахункової ланки (підприємства чиорганізації),удосконалитицентралізованепланування.Вересневий Пленум (1965)передбачав: 1)скороченнякількостідирективнихплановихпоказників,замінуваловоїпродукції як основного планового таоціночногопоказникаобсягомреалізації; 2)зміцненнягоспрозрахункупідприємств,збереження у їхньогорозпорядженнівеликоїчасткиприбутку; 3)перебудовусистемиціноутворення таким чином,щобполітикупідтримкинизькихоптовихцінзамінитиполітикоювстановленняцін нарівні,який бізабезпечував роботу підприємства на засідкахгоспрозрахунку; 4)відновленнягалузевого принципуорганізаційноїструктуриуправлінняпромисловістю.

>Вихідноюідеєюреформи бувнеможливістьвирішувати усінародногосподарські запитання уцентрі, щозумовлювало потребу удецентралізації.Залишалосяп'ятьпоказників, котрідирективнепланувалися:обсягреалізаціїпродукції,основна номенклатура, фондзаробітної плати,доходірентабельність,взаємозв'язки із бюджетом.Протеадміністративнаобов'язковістьзавдань прицихекономічнихпоказниках малазберігатися.

Консерватизм,інертністьмислення,опірбюрократичногоапарату ставши причиноюнегативнихнаслідківреформи уже в 1966 —1967 рр.Інтересисуспільства йпідприємств почали дедалі понад й понадрозходитись.Поступовоцепризвело дозбою уроботівсьогогосподарськогомеханізму країни, вело доглибокоїекономічноїкризи.

>Дослідженняфакторіввиробництва йзокреманауково-технічногопрогресу (НТП) стало особливоактуальноюпроблемою длярадянської всередині 70-х років. Часвимагаввіднайтиспособи йметоди, котрі б дозволили реальновикористатидосягнення НТП длямодернізаціїстаріючого йнеефективноговиробничогоапаратупромисловості, длянаданняекономічнійсистемі, що перебувала встані застою (>стагнації),імпульсу,який бідозволиввистояти узмаганні ізрозвиненимикраїнамиЗаходу, щоуспішноподолали кризовімодернізаціїсередини 60-х — початку 70-х рр.

>Намагаючись довестиперевагисоціалістичноговиробництва увикористанні НТП, у70-ті роктарадянськіекономісти буливимушеніконстатувати, що ">ще невиробленодійовогоекономічногомеханізму,який бі наоснові державного плану й уповнійвідповідності доньоговпливав наекономічнузаінтересованістьпідприємств таким чином,щоб смердоті сампрагнуливироблятиновутехніку й >впроваджуватиїї.

Упрацях тогоперіодувідмічалось, щомережагосподарськихзв'язків уекономіціускладнилася й сталанабагаточутливішою допорушеньритміввзаємних поставок.Збереженнянезміннимипринципівцентралізованогоплануванняпризводило доти, щозбої убудь-якійланці народногогосподарствасерйознопорушуваливідтворювальнізв'язки увиробництві,розподілі,обміні йспоживаннісуспільного продукту.

Ареалдосліджень проблем буврозширений. Дотрадиційнихдосліджень валовогосуспільного продукту,національного прибутку,виробничихфондів йвиробничихвідносиндодававсяаналізвідтворенняробочоїсили,матеріальних умів зростаннюжиттєвогорівня,національногобагатства й природногосередовища.Протерезультати їхнього булизаздалегідьвизначені.

Уцілому можнаконстатувати, що хоч урозуміннібагатьох проблемгосподарськогомеханізмурадянськаекономічна думкавнаслідокдискусійпросунулася вперед,основне запитання — чисумісний самдержавнийсоціалізм ізвимогами, котрівипливають зсучасногоетапу НТП, ізновимиможливостями йпотребамисуспільства -~ були бути неювирішене йнавітьпоставлене.

Отже, дляпісляжовтневогорозвиткуекономічноїтеорії в Україніхарактерні тих жриси, що й длязагальнорадянськоїекономічної думи.Політекономіяперетворилась наописову науку, котра доводилаправильністьекономічного курсу партії та уряду,господарськіформи,суб‘єктивностворювані ними,соціалістичними йєдиноможливими.Вчені усвоїхдослідженняхспирались надезінформованістатистичніджерела, булипозбавленіможливостікористуватисядосягненнямизарубіжноїнаукової думи, що було бнесумісним ізоб‘єктивнимекономічниманалізом. Томуполітичнаекономіясоціалізму в усіх далівідходила від свого предмета, а іпоступовоперепліталась ізполітикою. Іцеповністювідповідалоінтересамбюрократичноїсистеми,якій абсолютно непотрібна був щоправда прооб‘єктивний станвиробничихвідносинрадянськогосуспільства.Розквітекономічної думи на Україніприйшовся на20-30-ті рокта, аїїзанепад на30-60-ті, короткийперіодвідродження на60-ті, а кризу на70-80-ті, йзновуперіодвідродження, щорозпочинається вдругійполовині 80-х років.


>Література

1.Єременко У. Історіяекономічної науки. - До.:ІВЦДержкомстату, 2002.

2. Історіяекономічнихвчень:Опорний конспектлекцій /Л.М.Мекшун, Ю.В. Кирилюк. –Чернігів:ЧДІЕУ, 2001.

3. Історіяекономічнихвчень:Підручник / Л.Корнійчук, Н.О. Титаренко. – До.:КНЕУ, 2001.

4.Лісовицький В.М. Історіяекономічнихвчень:Навчальнийпосібник. – До.:ЦУЛ, 2004.

5. НестеренкоО.П. Історіяекономічнихвчень. - До.: МАУП, 1998.

6. ТитоваН.Е. Історія економічних навчань. - М.:ВЛАДОС, 1997.

7. ЮхименкоП.І., ЛеоненкоП.М. Історіяекономічнихучень. - До.: ">Знання-Пресс", 2000.


Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  >МІНІСТЕРСТВО >ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ >ДОНБАСЬКА >ДЕРЖАВНА >АКАДЕМІЯ >БУДІВНИЦТВА І >АРХІТЕКТУРИ
 • Реферат на тему: Економіка підприємства
  >МІНІСТЕРСТВО >ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ >СХІДНОЕВРОПЕЙСЬКИЙ >УНІВЕРСИТЕТ >ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ
 • Реферат на тему: Економіка праці
  1) >Класифікація >видів роботи 1) За характером й >змістом роботи. >Праця >наймана й >приватна;
 • Реферат на тему: Економіка праці
  >Полтавський >інститут >економіки й права >Вищого >навчального заставі «>Відкритий >міжнародний
 • Реферат на тему: Економіка праці й соціально-трудові Відносини
  >Вищий >навчальний заклад >Харківський >інститут >економіки >ринкових >відносин та менеджменту (

Навігація