Реферати українською » Экономика » Державне регулювання корпоратівної діяльності


Реферат Державне регулювання корпоратівної діяльності

1.   Держава якучасниккорпоративнихвідносин

>Державнерегулювання корпоративного сектору й контролю наддіяльністюучасників корпоративного секторуздійснюютьДержавнакомісія ізціннихпаперів й фондовогоринку (>ДКЦПФР),Антимонопольнийкомітет, Фонд державногомайна але йін. вмежахсвоїхповноважень.

У Українііснуєкоординаційний органдіяльностідержавнихорганів попитанняхфункціонуванняринкуціннихпаперів – >Координаційна рада, в якоївходятькерівникидержавнихорганів, що вмежахсвоєїкомпетенціїздійснюють контроль чиіншіфункціїуправліннящодо фондовогоринку йінвестиційноїдіяльності в Україні.ОчолюєКоординаційну радуРозділДержавноїкомісії ізціннихпаперів й фондовогоринку.

>Основним органомспеціальноїкомпетенціїє >Державнакомісія ізціннихпаперів й фондовогоринку –державних орган,якиймаєцентральнийапарат йтериторіальніоргани.Загальниминапрямами йогодіяльностіє:

·формування й забезпеченняреалізації єдиної державної політикищодорозвитку йфункціонуванняринкуціннихпаперів й їхньогопохідних в Україні;

·сприянняадаптаціїнаціональногоринкуціннихпаперів доміжнароднихстандартів;

·координаціядіяльностідержавнихорганів попитанняхфункціонування в Україніринкуціннихпаперів й їхньогопохідних;

·здійснення державноїрегуляції й контролю завипуском йзверненнямціннихпаперів й їхньогопохідних на територї України,дотриманнявимогзаконодавства вцій сфері;

· захист правінвесторів череззастосуваннязаходівщодозапобігання йприпиненняпорушеньзаконодавства наринкуціннихпаперів,застосуваннясанкцій запорушеннязаконодавства вмежахсвоїхповноважень;

·сприяннярозвиткуринкуціннихпаперів;

·узагальнення практикизастосуваннязаконодавства України попитанняхвипуску йзверненняціннихпаперів в Україні,розробкапропозиційщодо йоговдосконалення.

>Відповідно в Україну «Продержавнерегулюванняринкуціннихпаперів в Україні»Державнакомісія ізціннихпаперів та фондовогоринкуздійснюєформування та забезпеченняреалізації єдиної державної політикищодорозвитку тафункціонуванняринкуціннихпаперів та їхніпохідних в Україні, атакожкоординаціюдіяльностідержавнихорганів увирішеннізазначенихпитань.

>РозпорядженняКабінету міністрів України від 07.03.2006 р. №>131-рзатверджено планзаходів ізреалізаціїОсновнихнапряміврозвитку фондовогоринку України на 2006–2010 рокта.

Планзаходів ізреалізаціїОсновнихнапряміврозвитку фондовогоринку України на 2005–2010 роктапередбачаєреалізацію державної політики у сферіфункціонування фондовогоринку,спрямованої настворення умів дляпостійногопідвищеннякапіталізаціїекономіки,запровадженняефективноїсистемизахисту правінвесторів, забезпеченняпрозорих правил йпроцедуридіяльностіучасників фондовогоринку,використаннянадійних таліквіднихінструментівринкуціннихпаперів.

>Державнакомісія ізціннихпарів та фондовогоринкуздійснює свою діяльністьвідповідно до зазначеного Планузаходів за такимистратегічниминапрямами:

>удосконаленнямеханізмівзахисту правінвесторів;

>розвитокінструментівринкуціннихпаперів;

>зосередженняукладеннядоговорівкупівлі-продажуціннихпаперів нафондовихбіржах таіншихорганізаторахторгівліціннимипаперами;

>удосконалення Національноїдепозитарноїсистеми;

>удосконаленнясистемирозкриттяінформації наринкуціннихпаперів;

>розвитокінвестиційноїінфраструктури.

>РішеннямДержавноїкомісії ізціннихпаперів та фондовогоринку від 15.02.2007 р. №399визначенопріоритетнінапрямирозвитку фондовогоринку на 2007рік, асаме:

>підвищеннярівня корпоративногоуправління вакціонернихтовариствах та забезпеченнязахисту правінвесторів;

>удосконаленнясистемиобліку праввласності націнніпапери;

>впровадженнямеханізміврозкриттяінформації на фондовогоринку;

>впровадженнямеханізмівпруденційногонагляду;

>формуваннясистемипопередженнянедружнього («>рейдерського»)поглинанняакціонерних товариств;

>вдосконаленнянапрямів державногорегулювання фондовогоринку.

>Важливу рольрегуляції корпоративного секторуграє >Антимонопольнийкомітет.

Антимонопольномукомітету наданіідостатньоширокі права,оскількистворення,злиття,приєднання,ліквідаціягосподарюючихсуб'єктів (у т.ч.господарськогосуспільства,асоціації, концерну йіншогооб'єднанняпідприємств),придбання,придбанняіншим способом увласність,отримання ууправління (>користування)частинок (>акцій,паїв), атакожактивів (>майна) увиглядіціліснихмайновихкомплексівгосподарюючихсуб'єктів чи їхніструктурнихпідрозділів,орендаціліснихмайновихкомплексівгосподарюючихсуб'єктів чи їхніструктурнихпідрозділівздійснюється лише за йогозгодою чи йогоорганів.

2.   >Методи державногорегулювання корпоративногоуправління в Україні

 

>Світова практикасвідчить пробагатоманітність форм державногорегул>юванняринкуціннихпаперів й корпоративного сектору.Проте придеякійспецифіці такі форми можнавиділити тих, котрімаютьзагальніриси:

·ухваленняактівзаконодавства попитанняхучасниківринкуціннихпаперів йкорпоративнихвідносин;

·регулюваннявипуску йзверненняціннихпаперів,маєрацію й обовязківучасниківринкуціннихпаперів;

·реєстраціявипуску (>емісії)ціннихпаперів йінформації провипуск (>емісію)ціннихпаперів;

· контролю наддотриманнямемітентами порядкуреєстраціївипускуціннихпаперів,інформації провипускціннихпаперів, атакож умів їхнього продаж (>розміщення);

·розробка норм й контролю наддотриманням антимонопольногозаконодавства;

· контролю над системамиціноутворення;

·встановленняправив йстандартівздійсненняоперацій й контролю над їхнідотриманням але йін.

До >функцій державногорегул>ювання можнавіднеститакі:

·створеннясистемизахисту правінвесторів й контролю задотриманнямцих правемітентамиціннихпаперів й особами, котріздійснюютьпрофесійну діяльність наринкуціннихпаперів;

· контролю наддостовірністюінформації, котранадаєтьсяемітентами й особами, котріздійснюютьпрофесійну діяльність наринкуціннихпаперів,контролюючим органам;

·виданняліцензій наздійсненняпрофесійноїдіяльності наринкуціннихпаперів й забезпечення контролю за такоюдіяльністю;

·заборона йприпинення напевнийтермінпрофесійноїдіяльності наринкуціннихпаперів уразівідсутностіліцензії нацю діяльність йпритягання довідповідальності заздійсненнятакоїдіяльності згідночинномузаконодавству.


3.   >Захист правінвесторів усистемі корпоративногоуправління

Дляствореннязагальноекономічних уміврозширенняінвестиційнихпроцесівнеобхідна комплексна робота ізрізними типамипотенційних йдіючихінвесторів у тому,щобзапропонованідержавними органами йпрофесійнимспівтовариством заходьзагальноекономічної,інвестиційної,фінансової йгрошово-кредитної політикинасампередорієнтувалися настимулюванняінвестицій,економічнезростання.

Дляполіпшенняінвестиційногоклімату й збільшенняобсягівінвестування,необхіднопроведеннязаходівнаступного характеру:

>стимулюванняінвестиційноїактивності;

>здійснення роботи ізіноземнимиінвесторами;

>здійснення роботи ізроздрібними йколективнимиінвесторами;

>формуваннявласностіменеджерів йпрацівниківпідприємств;

>використаннярейтингів органами місцевого самоврядування;

Зметою забезпеченнянадходженняінвестиційнеобхідновирішитинаступнізадачі:

захист правінвесторів, у томучислі:підвищенняматеріальноїзабезпеченостізобов'язань, щовипливають ізціннихпаперів;розкриттяінформації йїїпідтвердження; забезпеченнядоведенняінформації доінвесторів; захистсумліннихнабувачів; захистміноритарнихакціонерів;

>залучення до фондовогоринку неменш 15–20%заощадженьгромадян;

>стимулюваннявиходурегіональнихкомпаній напублічнийфондовийринок ізметоюзалученнякоштів;

>податковезаохочення,створення напідприємствахінвестиційних йопціоннихпланів длярозширення прававласностіпрацівників наакціїсвоїхкомпаній;

>розробкасистемиправовихзаходів длязахистуінтересівдрібнихінвесторів на фондовогоринку.

>Розкриттяінформації укорпоративнихвідносинах

За режимом доступуінформаціярозділяється надвігрупи –відкритаінформація йінформація ізобмеженим доступом, котра у своючергурозділяється наконфіденційну йтаємну.

>Відкритаінформація –цевідомості, котріпризначені длявільного поширеннясереднеобмеженого колоосіб.

>Розповсюдженнявідкритоїінформаціїможе бути таким, щоініціюєдекількомасуб'єктами: Державою,власником,зацікавленоюособою.Відповідно,відкритуінформацію можнарозділити нагрупи зацієюознакою:

·          щоініціюють Державою. >Чиннезаконодавствомістить ряд норм, котрізобов'язують сус-пільствопоширюватиінформацію про собі.Наприклад, Закон «Процінніпапери йфондовубіржу»встановлюєобов'язковусистематичнупублікаціюрічногозвіту йнаданняінформації доДКЦПФР, Закон «Прогосподарськісуспільства»зобов'язує сус-пільствопублікуватиповідомлення проскликаннязагальнихзборів й персональноповідомляти процедержателівіменнихакцій.

·          щоініціюєвласником. У такомуразі сус-пільство яквласникінформаціїсамевирішує, якоїінформацію йяким способомпоширювати. Цеможе бутипублікаціяквартальнихзвітів,інформація пропродукціюсуспільства.

·          щоініціюєзацікавленими особами.Будь-яка особамає декларація проотриманняінформації про діяльністьсуспільства.Іноді такому правукореспондуєобов'язоксуспільстванадаватиінформацію назапитзацікавленої особини.Наприклад, Закон «Прогосподарськісуспільства»зобов'язує сус-пільство навимогуакціонеранадаватийому дляознайомленнярічнібаланси,звітисуспільства про його діяльність,протоколизборів,документи,пов'язані із порядкомденнимзборів, книжкипротоколівзасіданьправління й томуподібне.

>Інформаціяможерозповсюджуватисярізнимишляхами, асаме:

·публікація вофіційнихдрукарськихвиданнях. Закон України «Процінніпапери йфондовубіржу»,наприклад,зобов'язує сус-пільство одного разу нарікінформуватигромадськість просвоєгосподарсько-фінансовеположення йпублікуватирічнізвіти увстановленітерміни.

· поширення череззасобикомунікації. До цоговигляду поширенняінформаціїналежить,наприклад,персональнеповідомленняакціонерів проскликаннязагальнихзборів,наданняякогопередбачене Законом України «Прогосподарськісуспільства».

·безпосередньогонадання назапитзацікавленихосіб. Ценайбільшпоширенийспосіб поширенняінформації.Прикладом йогозастосуванняможе бутинаданняакціонеровікопійпротоколівзасіданьправління чиіншихвнутрішніхнормативнихдокументівсуспільства.

як уженаголошувалося,інформація ізобмеженим доступомрозділяється наконфіденційну йтаємну.

>Конфіденційнаінформація –цевідомості, котрі:

·знаходяться уволодінні,користуванні чирозпорядженні особини

·розповсюджуються заїїбажанням й

·відповідно довстановлених нею умів й правил.

>Таємнаінформація –цевідомості, котрі:

·складаютьдержавну йіншупередбачену закономтаємницю й

· їхньогорозголошування наносити школаособі,суспільству,державі.

>Чиннимзаконодавствомвстановленакримінальна йадміністративна відповідальність зарозголошуваннякомерційноїтаємниці йконфіденційноїінформації.Крім того,суспільствамнаданаможливістьпритягатипосадовихосіб довідповідальності,передбаченоїзасновницькими документами товариства.

ДКЦПФРведетьсяінформації відемітентівціннихпаперів (>таблиця 1).


>Таблиця 1.ВидиотриманихКомісієюінформацій відемітентівціннихпаперів у 2001–2009 рр.

>Період

2001рік

2002

>рік

2003

>рік

2004

>рік

2005

>рік

2006

>рік

2007

>рік

2008

>рік

2009

>рік

>Регулярнаінформація ВАТ таемітентівоблігацій (запопереднійрік)

5788емітентів 7500емітентів 9218емітентів 8785емітентів 9231емітентів 9035емітентів 7596емітентів 7587емітентів 7366емітентів

>Особливаінформація ВАТ таемітентівоблігацій

- 236повідомлень 2771повідомлень 8530повідомлень 4884повідомлень 3021повідомлень 4397повідомлень 4571повідомлень 5143повідомлень

>Регулярнаінформація ЗАТ (запопереднійрік)

- - - - 6713емітентів 6619емітентів 6734емітентів 6837емітентів 7041емітентів

>Квартальнаінформація АТ іздерж.Часткою понад 10%

- - - 570емітентів 6444емітентів 3318емітентів 3379емітентів 3424емітентів 2680емітентів

>Інформація прозмінуреєстраторавласниківіменнихціннихпаперів

- - - - - - - - 375повідомлень

>Комісієюпостійнопродовжувалася робота ізрозвитку таудосконаленнюсистемирозкриттяінформації на фондовогоринку України.

Зметоюреалізаціївимогрозділу V Закону України «Процінніпапери тафондовийринок»,положеньКонцепціїприйняторішення Комісії від 19.12.2006 року №1591 «ПрозатвердженняПоложення пророзкриттяінформаціїемітентамиціннихпаперів»,зареєстроване вМіністерствіюстиції України 05.02.2007 р. за №97/13364.

>Положення пророзкриттяінформаціїемітентамиціннихпаперівпоширюється на всіхемітентівціннихпаперів,крімемітентівдержавнихціннихпаперів,крімемітентівдержавнихціннихпаперів таемітентівінвестиційнихсертифікатів.

>Положеннямвстановлено рядки, порядок таформиподаннярегулярної (>річної таквартальної) таособливоїінформації проемітента, передбаченеспособи, рядкирозкриття шкірного звидів таобсягівінформації тощо.

Дляреалізації нормПоложення пророзкриттяінформаціїемітентамиціннихпаперів (>рішення Комісії від 19.12.2006 р. №1591)затвердженоПоложеннящодо порядкувзаємодіїосіб, щозобов’язанірозкриватиінформацію на фондовогоринку, ізособою,уповноваженоюкомісієюціннихпаперів та фондовогоринку нарозміщенняінформації взагальнодоступнійінформаційнійбазіданихДержавноїкомісії ізціннихпаперів та фондовогоринку проринокціннихпаперів,прийнятеКомісією від 21.12.206 р. №1658,зареєстроване вМіністерствіюстиції України 05.02.2007 р. за №95/13362.

>Метою цогоПоложенняєрегулюваннявзаємодіїосіб, щозобов’язанірозкриватиінформацію на фондовогоринку, ізособою,уповноваженоюКомісією проринокціннихпаперів, щопередбачаєтьсяПоложенням пророзкриттяінформаціїемітентамиціннихпаперів йвиникненням у рядуосібобов’язкуоприлюднюватиінформацію на фондовогоринку шляхомрозміщенняінформації узагальнодоступнійінформаційнійбазіданих Комісії.

>Положеннявстановлює процедурунаданняінформації длярозміщення узагальнодоступнійінформаційнійбазіданих Комісії проринокціннихпаперів, порядок такогорозміщення таобов’язкиемітентів,пов’язані ізрозміщеннямінформації узагальнодоступнійінформаційнійбазіданих Комісії проринокціннихпаперів.

Увищезазначенихнормативних актахреалізованоосновнучастинузавданьКонцепціїщодоствореннязагальнодоступноїінформаційноїбазиданих Комісії проринокціннихпаперів,передбаченої ст. 39–41 Закону України «Процінніпапери тафондовийринок», доступ доякоїздійснюється черезвеб – сайт умережіІнтернет –stockmarket.gov.ua.

Для забезпечення прав таінтересівінвесторівприйняторішення Комісії від 26.05.2006 р. №324 «Пророзкриттяінформації взагальномуповідомленіакціонерного товариствапроведеннязагальнихзборів»,зареєстроване вМіністерствіюстиції України 13.06.2006 р. за №698/12572.Рішенням передбачене, що дляакціонерних товариствєобов’язковим припублікаціїповідомлення пропроведеннязагальнихзборівакціонерів, до порядкуденного які включено запитаннязатвердженнярічнихрезультатівдіяльностіакціонерних товариств,зазначити годину ймісцепроведеннязборів, порядокденний тадодаватиінформацію проосновніпоказникифінансово-господарськоїдіяльності зарекомендованою урішенніформою.

Для забезпечення прав таінтересівінвесторівприйняторішення Комісії від 26.05.2006 р. №324 «Пророзкриттяінформації взагальномуповідомленніакціонерного товариства пропроведеннязагальнихзборів»,зареєстроване вМіністерствіюстиції України 13.06.2006 р. за №698/12572.рішенням передбачене, що дляакціонерних товариствєобов’язковим припублікаціїповідомлення пропроведеннязагальнихзборівакціонерів, до порядкуденного які включено запитаннязатвердженнярічнихрезультатівдіяльностіакціонерних товариств,зазначати годину ймісцепроведеннязборів, порядокденний тадодаватиінформацію проосновніпоказникифінансово-господарськоїдіяльності зарекомендованою урішенніформою.

>РішеннямДержавноїкомісії ізціннихпаперів та фондовогоринку від 19.12.2006 р. №1528 «ПрозатвердженняПоложеннящодопідготовкиаудиторських з висновками, котріподаються доДержавноїкомісії ізціннихпаперів та фондовогоринку прирозкриттіінформаціїемітентами тапрофесійнимиучасникам фондовогоринку»,встановленоновівимоги доаудиторськоговисновку, щоподається до Комісії:

ускладірегулярноїінформаціїемітентаціннихпаперів таадміністративнихданихпрофесійнихучасників фондовогоринку;

приотриманніліцензії наздійсненняпрофесійноїдіяльності на фондовогоринку;

приреєстраціївипуску та проспектумісіїціннихпаперів.

Зметоювиконаннявимог законів України «Продержавнерегулюванняринкуціннихпаперів в Україні» та «Профінансовіпослуги тадержавнерегулюванняринківфінансовихпослуг»,рішенням Комісії від 09.11.2006 р. №1271затверджено Порядокведенняреєструаудиторів тааудиторськихфірм, котріможутьпроводитиаудиторськіперевіркифінансовихустанов, щоздійснюють діяльність наринкуціннихпаперів, якузареєстроване вМіністерствіюстиції України 28.11.2006 р. за №1239/13113.

>Державнаустанова «Агентство ізрозвиткуінфраструктури фондовогоринку України»підтримуєвеб – сайтhttp:/smida.gov.ua, наякомурозкриваєтьсярегулярнаінформаціявідкритихакціонерних товариств,закритихакціонерних товариств таемітентіоблігацій,особливаінформаціявідкритихакціонерних товариств таемітентівоблігацій.


>Література

1. ДовганьЛ.Є.,Пастухова В.В., СавчукЛ.М.Корпоративнеуправління.Навчальнийпосібник. – До.: Кондор, 2007. – 180 з.

2.Корпоративнеуправління:Наук.-метод. річок.щодовивч.дисципліни / Л. В. Балабанова,Л.А.Лутай, В.В. Лисевич –Донецьк:ДонДУЕТ, 2005. – 132 з.

3. Козаченка А.В., Воронкова А.Є.Корпоративнекерування:Підручник. – До.: Лібра, 2004. – 368 з.

4.Євтушевський В.А.,КовальськаК.В.Стратегія корпоративногоуправління – До.: Знання, 2007. -287 з.

5.Євтушевський В.А.Корпоративнеуправління.Підручник. – До.: Знання, 2006. – 406 з.


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація