Реферати українською » Экономика » Вплив методу амортизації ОС на результати діяльності підприємства


Реферат Вплив методу амортизації ОС на результати діяльності підприємства

Страница 1 из 3 | Следующая страница

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Економічну систему можна з'ясувати, як сукупність громадських взаємин у сфері виробництва, обміну і розподілу продукції. Людство постійно потребує задоволенні матеріальних потреб, стаючи метою процесу виробництва. Цей процес визначають чотири основні чинники: земля, працю, капітал та підприємницькі здібності. Усі чотири чинника потребують відтворенні, щоб забезпечити безперервність процесу вироблених матеріальних благ. Та навіть якщо працю, земля і підприємницькі здібності відтворюються шляхом своєчасної виплати зарплати (крім відтворення населення), відновлювальних робіт і вічного прагнення до прибутку відповідно, те з відтворенням капіталу пов'язане такого поняття, як амортизація.

Капітал, як головний чинник виробництва, є фонди виробничого устаткування. Щоб капітал приносив прибуток у процесі виробництва, необхідно постійно підтримання його у початковомурентабельном стані, що його неминучий знос не наносив шкоди комерційної діяльності підприємства.

З метою уникнути збитків і закликав підтримати прибутковість капітальних фондів організація робить амортизаційні відрахування, які становлять кошти, призначені для відшкодування зносу капіталу. Амортизаційні відрахування на повне відновлення капіталу виробляються на прибуток, одержану реалізації створену з допомогою капітальних фондів продукції. Причому, фактично амортизаційні відрахування входять у вартість виробленої даним капітальними фондами продукції і на є перенесення вартості поступовоизнашивающихся основних засобів на вартість вироблюваної продукції.

Отже, амортизація – це процес відтворення капіталу. Що швидше відбувається його відтворення, то ефективніший комерційну діяльність організації. Особливо це актуально у зв'язку з стрімким науково-технічний прогрес, підвищенням наукоємності виробництва та скороченням життєвого циклу більшості капітальних фондів.

Мета цієї курсової роботи – розглянути основні методи нарахування амортизації.

З поставленої мети дослідження, у роботі було поставлено і вирішені такі:

· розглянути основні тези, котрі розкривають поняття основних засобів, їх зносу і амортизації;

· визначити теоретичні основи амортизаційної політики;

· розкрити сутність амортизаційної політики;

· розглянути методи нарахування і відображення амортизації;


1. Економічна сутність амортизації

1.1. Поняття амортизації

Для своєї діяльності будь-яке має розташовувати певним набором економічних ресурсів (чи факторів виробництва) - елементів, що використовуються виробництва економічних благ. Зазвичай, у економічної літературі усе, що підприємство має та "використовує у виробничому діяльності, називається майном підприємства.

Склад застосовуваних підприємством економічних ресурсів різний. Особливого значення для успіху виробничої діяльності має наявність певного запасу ресурсів тривалого користування, чи капіталу.

Капітал вматериально-вещественном втіленні підрозділяється на основний рахунок і оборотний капітал. До основного капіталу ставляться матеріальні, чинники тривалого користування, такі, як будинку, споруди, машини, обладнання та т.п.Оборотний капітал витрачається купівлю коштів на кожного виробничого циклу (сировини, основних та допоміжних матеріалів тощо., і навіть на оплату праці) [7].

Основний капітал служить протягом кількох років, оборотний - повністю споживається впродовж циклу виробництва.

Значна частина основний капітал, крім незавершеного будівництва й довгострокових інвестицій, становлять основні фонди підприємства.

До основних засобів (ОС) ставляться: будинку, споруди, робітники і силові машини та устаткування, вимірювальні і регулюючі прилади й устрою, обчислювальної техніки, транспортні засоби, інструмент, виробничий і Київський господарський інвентар та приналежності, робочий, продуктивний та племінної худобу, багаторічні насадження, внутрішньогосподарські шляхи і інші відповідні об'єкти [1].

У процесі експлуатації ОС втрачають свої технічні властивості і забезпечення якості, тобто. зношуються. Будь-які об'єкти, що входять до склад ОС, крім землі, піддаються зносу.

Зношеність основних коштів - часткова чи повна втрата основні засоби споживчих властивостей і вартості, як у процесі експлуатації, і за її бездіяльності. Розрізняють фізичний моральний знос основних засобів [2].

Фізичний знос виявляється у втрати ними технічних властивостей і характеристик внаслідок експлуатації, атмосферних впливів, умов зберігання.

Моральний знос основних засобів - зниження вартості діючих основних засобів внаслідок появи нових їх видів, дешевших і більше продуктивних.

З досліджень закономірностей фізичного й моральної зносу визначається період економічного зношування цього виду коштів праці, яким складаються централізовано затверджувані нормативні терміни служби основних засобів і встановлювані підприємствами строки їхньої корисного використання.

Термін корисного використання - період, протягом якого використання об'єктів основних засобів покликане приносити прибуток організації, або для виконання цілей її діяльність [3].

Для своєчасної заміни коштів праці, без шкоди підприємця, необхідно, щоб вартість вибувають основних засобів повністю перенесена на готової продукції. Уамортизационном фонді мали бути зацікавленими накопичені потрібні кошти. Тільки за такої умови процес відтворення основний капітал може здійснюватися планомірно і ефективно.

Амортизація - це процес поступового перенесення вартості основних засобів у міру зношеності на вироблену продукцію, перетворюючи їх у грошову форму та накопичення грошових фінансових ресурсів у цілях наступного відтворення основних засобів. По економічної сутності амортизація - це грошовий вираз частини вартості основних засобів, перенесених на знову створений продукт [5].

>Амортизационний фонд - особливий грошовий резерв, готовий до відтворення основних засобів. Він є фінансовим ресурсом для капітальних вкладень.Амортизационний фонд призначений для простого відтворення основних фондів, заміни зношених коштів новими екземплярами, рівними за вартістю.

Однак за умов високих темпів науково-технічного прогресу амортизація є джерелом розширеного відтворення основним коштів. У процесі відтворення основних засобів моменти їх простого поновлення і гармонійно об'єднані, та його розмежування носить умовний характер

Система – це цілісне упорядкований безліч стабільно взаємозалежних і стійко взаємодіючих у просторі та у часі елементів формують її деякі інтегративні властивості й які функціонують спільно задля досягнення певної виховної мети, що стоїть перед даної системою

Отже, до основних елементів амортизаційної системи ставляться:

Норми амортизації, визначаються розрахунку календарний рік у відсотках балансовою (відновлювальної) вартості основних фондів. Норми відбивають реальний (чи раціональний) термін їхньої служби елементів основних фондів. Встановлюються законодавчо з диференціацією за основними елементами (групам) основних фондів, окремим господарюючих суб'єктів (наприклад, до суб'єкти малого підприємництва вправі нараховувати амортизацію у вигляді, вдвічі перевищує норми, а як і списувати додатково як амортизаційні відрахування до 50% початкової вартості основних засобів з терміном корисного використання понад три роки) чи самостійно господарюючим суб'єктом з повідомленням відповідних органів (податкової інспекції);

Методи нарахування амортизації, якіукрупненно можна розділити на дві категорії: рівномірне метод – нарахування амортизації рівними частками від балансовою (відновлювальної) вартістю протягом нормативного терміну служби елемента основних фондів; і прискорений (прогресивний) метод – нарахування більшу частину амортизації від балансовою (відновлювальної) вартістю початковий період нормативного терміну служби. Встановлюються законодавчо, зокрема і диференційовано за видами (групам) основних засобів, сегментам економіки чи самостійно вибираються господарюючим суб'єктом з повідомленням відповідних органів (податкової інспекції) [4].

У разі планової економіки встановлювалися єдині норми амортизаційних відрахувань на реновацію основних фондів по численним групам конкретних видів коштів праці. Використовувався рівномірне прямолінійний метод нарахування амортизації. У разі ринкового господарства амортизація виконує дві функції: фіскальну (податкову) і відтворювальну. Відповідно вживаються терміни: податкова ні економічна амортизація відповідні види обліку з оподаткування й у цілей відтворення основних засобів.

Нагромадження амортизаційних відрахувань виробляється уамортизационном фонді як коштів виділені на відтворення зношених основних засобів. Проте створення амортизаційного фонду для підприємства явище вкрай рідкісне, бо ці кошти може бути більш прибутково використані поточної діяльності. У бухгалтерський облік існує стаття “нагромаджена амортизація”, фіксуючої рівень зношеності основних засобів, але з є грошового фонду.Проводки по амортизації не утворюють фонду для заміни основних засобів, а лише служать відбитком поточних витрат підприємства. На необхідність створення такого фонду вказував До. Маркс: “Отже, там, де застосовується багато постійного капіталу, отже, ще й багато основний капітал, цю частину вартості продукту,возмещающая знос основного капітал, є фонд накопичення, що може бути використаний тим, хто застосовує, для вкладення справа нового основний капітал…. Ми маємо тут фонд підвищення, розширення й т.д. ”. Варіант, коли амортизаційний фонд все-таки, не буде утворюватися можливий лише у тому випадку, коли нараховані цього року амортизаційні відрахування за всі елементам основних засобів зміну тих елементів, які вибувають нинішнього року. Тільки тоді щорічного використання всієї нарахованої амортизації фонд може утворюватися.

Інструменти контролю над використанням амортизаційних відрахувань. У разі планової економіки амортизація використовувалася виключно за цільовим напрямам; амортизаційні фонди цілком і безоплатно вилучалися до пайового фонду централізованих капіталовкладень, кошти розподілялися відповідно до планом структурних зрушень на економіці. У ринкових країнах контролю над нарахуванням амортизації у податкових цілях одночасно забезпечує реалізацію в автоматичному режимі контролю над регулюванням відтворення.

1.2. Сутність і елементи амортизаційної політики

>Амортизационная політика є складовою економічної політики держави. Вона виступає як найважливішого важеля впливу держави щодо економічні процеси країни. Передусім амортизаційна політика впливає на процес відновлення основних виробничих фондів, прискорення темпів науково-технічного прогресу, інвестиційного розвитку, а ще через неї і на ефективність громадського виробництва.

Аналіз джерел економічної літератури показав, що з учених – економістів і практиків немає єдиного підходу у сенсі сутності амортизаційної політики, як цілісної системи, як у макро - , і на мікро-рівні.

Для галузей визначальних науково-технічний прогрес економіки загалом державою встановлюється прискорена амортизація, що дозволяє швидше списувати використовувані кошти праці, заміняти їхній кругозір новими, досконалішими, введення яких своїми вигодами перекриває виміряти ціну списання фізично ще зношене устаткування. Це викликано виробників нової техніки розробляти й намірилися випускати нові моделі.

Покупець ж виграє з допомогою високих параметрів придбаної техніки більшої продуктивності, меншою трудомісткості. Є й побічний ефект: списана техніка то, можливо продано тих підприємств, котрі з її основі вироблятимутьпользующуюся попитом продукцію.

Задля реалізації даної схеми потрібні певні умови. По-перше, машинобудівний комплекс повинен відповідати попит коштом виробництва. По-друге, темп підвищення споживчих якостей нової техніки повинен випереджати темп амортизації. За наявними оцінкам, нове обладнання має перевершуватизаменяемое щонайменше ніж 40-50%. Нижче цю межу реновація утрачає будь-який сенс: нема чого списувати протягом трьох років експлуатації цілком справний верстат, щоб замінити його так само.

Таке розуміння взаємозв'язку амортизаційної політики та науково-технічного прогресу є спрощеним і неповним з таких причин.

По-перше, пропонується використовувати механізм прискореної амортизації лише у галузях, розвиток яких залежить визначає прискорення науково-технічного прогресу загалом. Навряд чи з цим можна погодитися. Процес прискорення науково-технічного прогресу найуспішніше може здійснювати аж у разі, коли всі галузі національного господарства мають право застосування механізму прискореної амортизації.

По-друге, представляється зв'язок амортизаційної політики України з науково-технічний прогрес лише крізь механізм здійснення прискореної амортизації, що надмірно вузьким підходом. Взаємозв'язок амортизаційної політики України з науково-технічний прогрес здійснюється як механізмом прискореної амортизації, а й системою норм амортизації взагалі, системою використання амортизаційних відрахувань до ролі джерела фінансування інвестицій, і навіть інших напрямах.

У проаналізованих літературних джерелах розгорнутого і цілісного тлумачення сутності амортизаційної політики не наводиться.

Отже, можна дійти невтішного висновку, під амортизаційної політикою слід розуміти науково обґрунтовану і цілеспрямовану систему заходів, здійснювану державою області простого і розширеного відтворенняамортизируемого майна, з метою створення сприятливих умов розвитку всіх суб'єктів господарювання, прискорення науково-технічного прогресу, та її реалізації економічної політики держави.

>Амортизационная політика тісносвязанна з науково-технічної, інвестиційної, фінансово-кредитної політикою, та іншими, але вони є складовими частинами загальної економічної політики держави.

Метою амортизаційної політики є створення сприятливих умов всім суб'єктам господарювання для відтворення й відновленнявнеоборотних активів, активізації інвестиційної роботи і прискорення науково-технічного прогресу.

У зв'язку з тим, що амортизаційна політика є складовою загальної економічної політики, спрямована для підвищення ефективності виробництва та підйом вітчизняної економіки.Амортизационная політику держави у кожний конкретний час передбачає певні коригування залежно від її і економічної стратегії з перспективи.

>Амортизационная політика мала сприяти вирішенню завдань із напрямам:

· розвиток науково-технічного прогресу;

· прискорення процесу відновлення основний капітал і нарощування національного багатства країни;

· оптимізацію термінів корисного використання майна;

· нагромадженню достатніх засобів для простого і розширеного відтворення;

· створення умов для об'єктивної оцінки й переоцінки основних виробничих фондів.

Під час розробки амортизаційної політики держава має дотримуватися таких принципів, як:

· своєчасність і правильність здійснення переоцінки основних фондів, надто за умов інфляції;

·дифференцированность термінів корисного використання коштів і відповідно норм амортизації залежно від функціонального призначення основних фондів, облік їх морального та фізичного зносу;

· забезпечення з допомогою амортизаційних відрахувань як простого, а й розширеного відтворення основних засобів;

· забезпечення цільового характеру використання амортизаційних відрахувань на підприємствах всіх форм власності і організаційно-правових форм господарювання;

· можливість здійснення усіма підприємствами прискореної амортизації;

· стимулювання вчасного оновлення основних фондів і прискорення науково-технічного прогресу;

· надання великих прав підприємствам у сфері проведення амортизаційної політики.

>Амортизационную політику організації можна як складової частини спільної політики управління операційним основним капіталом, як частину спільної політики формування власних інвестиційних ресурсів, як складової частини спільної політики управління операційними оборотними активами [8].

Зокрема, амортизаційна політика як частину спільної політики управління операційними оборотними активами залежить від індивідуалізації рівня інтенсивності їх відновлення відповідно до специфікою їх експлуатації.

>Амортизационная політика як частину спільної політики формування власних інвестиційних ресурсів залежить від управлінні амортизаційними відрахуваннями від використовуваних власних основних засобів і нематеріальних активів з метою їхнього реінвестування в виробничу діяльність.

Отже, щоразу зміст амортизаційної

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація