Реферати українською » Экономика » Аналіз економічної нестабільності в Україні


Реферат Аналіз економічної нестабільності в Україні

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>ДОНЕЦЬКЕТЕРИТОРІАЛЬНЕВІДДІЛЕННЯ

>МАЛОЇАКАДЕМІЇ НАУК

>АНАЛІЗЕКОНОМІЧНОЇНЕСТАБІЛЬНОСТІ УУКРАЇНІ

>Роботувиконала

>ГулихОлександраГеннадіївна,

>учениця 201групи

>Науковийкерівник

>викладачекономіки

Дяченко М. Про.

>Красноармійськ

2005


>Зміст

>Вступ

>Розділ 1.Загальна характеристикаекономічнихявищ

1.1Засобирегулювання національноїекономіки

1.2Циклиділовоїактивності

1.3Кейнсіанськатеорія

>Розділ 2.Інфляція таантиінфляційна політика держави

2.1Основнепоняттяінфляції

2.2Типи й заподійінфляції

2.3Антиінфляційний тадефляційнийрозрив

2.4Антиінфляційніметоди

2.5Динамікаінфляційнихпроцесів

2.6Підсумкиекономічноїситуації в Україні за перше півріччя 2005 року

>Розділ 3.Іншімакроекономічніпоказники національноїекономіки

3.1Безробіття:основнівизначення тавимірювання

3.2Різновидибезробіття.Повназайнятість.Природнийрівеньбезробіття. КонцепціюNAIRU

3.3Аналізбезробіття в Україні

>Заключення

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

 

>Макроекономіка –економічнатеорія, котравключає у собірозгляданнязакономірностейвзаємодії величин, атакождаєописфункціонування систем національноїекономіки.Цятеоріядаєчіткірекомендаціїзістабілізаціїекономіки країни,вивчаємеханізмправління держави.

>Історичносклалося так, щонайважливішафункція уряду –забезпечуватиповнузайнятістьресурсів йстабільнийрівеньцін.Жодна ізвідомихниніринковихекономічних систем нефункціонуєстихійно. При цьомунапрямок іформи державноговтручаннязмінюютьсявідповідно доситуації, щосклалася уекономічнійсистемі.Вибірадекватної політикидозволяєзапобігтиінфляції табезробіттю.Маніпулюванняподатками ірозмірамивидатків бюджету, контролю надцінами –є одним ізголовнихінструментів, задопомогою якіможездійснюватисяподоланнявищезгаданихфакторів.

яквідомо,сучаснеекономічне становищехарактеризуєтьсянестабільністю,отже, Україназнаходиться упередкризовомустановищі згідно фазамекономічного циклу.

Уційроботі булирозглянутітакі запитання:основнепоняття ідинамікаінфляції табезробіття,загальнийрозглядекономічноїтеоріїнестабільності.


>Розділ 1.Загальна характеристикаекономічнихявищ

1.1Засадирегулювання національноїекономіки

Длярегулюванняекономікивикористовуютьсяфінансово-кредитна,бюджетно-податковасистеми декларація провласність,зовнішньоекономічнівидатки,інформаційні потоки таінше. Насучасномуетапібільшістькраїн, у томучислі і Українадійшливисновку, щоекономічнезростання національноїекономікинеобхіднорозглядати якскладовучастинусуспільногорозвитку. Узв’язку ізцим великогозначеннянабуваютьтакіпроблеми великогозначення як:

-економіяприроднихресурсів,охоронанавколишньогосередовища, у томучислізапобіганняекономічнимзловживанням й катастроф;

-підвищеннясприйнятливостіекономіки додосягнень НТП;

-впровадженняресурсозберігальнихтехнологій;

-скороченнянерівності врозподілі прибутку;

-збереженняморальнихцінностей йтрадиційсуспільства;

-розвитоктворчого характеру роботи йноваторськогопотенціалулюдини тощо.

Для Українизростанняекономіки тарозвитоксоціально-економічноїперебудовиприпускаєздійсненняглобальнихперетворень припроведенні реформ.

>Постійнеповторенняперіодівпідйому й спадуекономічноїактивності, що череззмінивзаємозалежнихпоказників – темпуекономічного зростанню,рівнівзайнятості,виробництва іінфляціїєекономічним циклом.Вінподіляється натакіфрази: кризу,депресія,пожвавлення йпідйом. Удеякихджерелах можнапобачити ііншіназвицих фраз:пік, спад (>рецесія, дно йпожвавлення), але йекономічна суть якщозалишатисянезмінною.

-Криза.Спостерігається спадвиробництва,тобтозменшенняобігіввипускупродукції.Рівеньзайнятостізменшується, ставказаробітної платизнижується, ставкавідсоткапідвищується,знижуютьсятемпиекономічного зростанню.

-Депресія. Спадвиробництваприпиняється.Рівеньзайнятостіпадає.Обсягінвестиційскорочується, боскорочуєтьсянаціональний дохід. Ставкавідсотказменшується.

-Пожвавлення.Випускпродукціїзбільшується допередкризовогорівня,тобто спадвиробництвазаміняєтьсяпіднесенням.Рівеньзайнятостіпочинаєзростати, ставкавідсотказростає,цінизростають.

-Підйом.Обсягивиробництвазбільшуються до нового максимальногорівня, щоперевищуюпередкризовий.Зайнятістьдосягає природногорівня.Ціниростуть, ставкавідсотказбільшується, ставказаробітної платизбільшується,збільшуєтьсяобсягінвестицій,спостерігаєтьсяекономічний бум.

>Існуютьдвітенденціїцін:інфляція тадефляція.

>Інфляція –стійкатенденція допідвищеннясередньогорівняцін.

>Дефляція –стійкатенденція дозниженнясередньогорівняцін.

Цесвідчить про ті, щоекономічніумовиніколи незалишаютьсясталими.Економічнепіднесенняпрокладає шлях до спаду. Уроки спаду ВВП,зайнятість тареальнідоходи населенняпадають,прибуткизменшуються, людивтрачають роботу. Уідеальнійекономіціреальний ВВПзростав бішвидкими,сталими темпами.Рівеньцін,якийвизначаєтьсяіндексомспоживчихцін чидефлятором ВВП,залишався бнезмінним чи жзроставдоситьповільно. Урезультатінезначними були бінфляція табезробіття.Ці двавидиекономічноїнестабільності будутьрозглянуті уційроботі.


1.2Циклиділовоїактивності

>Циклічнозмінюютьсяобсягвипуску,рівеньзайнятості,безробіття,інфляції,процентної ставки,обсяггрошовоїмаси тощо.Протеосновнимиіндикаторамифрази циклуслужать:

-рівеньзайнятості;

-рівеньбезробіття;

-обсягвипуску.

Угалузяхзасобіввиробництва йспоживчихтоварівтривалоговжитку назмінуекономічних фазреагуютьнайбільшерівеньзайнятості таобсягвипуску. Угалузях, котрівипускаютьспоживчітоварикороткостроковоговикористання.Коливанняцихіндикаторів фазекономічного циклуєзначноменшими.

>Фактичнийреальнийобсягвипускуколивається при цьомунавколопотенційногорівня ВВП, подяким мирозуміємообсягвиробництва заумовиповноїзайнятостіресурсівколиванняфактичногообсягу ВВПнавколопотенційногохарактеризуєтьсяпоказником ,якиймаєназву “>розрив ВВП” .

>Розрив ВВП = ,

де У –фактичнийобсягвиробництва, у* -потенціальний ВВП,

Колі У < у*спостерігаєтьсявідставання ВВП –обсягпродукції,якийекономікавтрачає черезнеповневикористання своговиробничогопотенціалу.

Колі У > у*спостерігаєтьсяситуаціяперевищенняфактичним ВВП свогопотенційногорівня. Цеявищезустрічаєтьсязначнорідше ніж йоговиникненняздебільшогопов’язано із понадвстановленими нормативами,понаднормовапраця,залученнядодатковихзмін.

Отже,економічний цикл (циклділовоїактивності) –цеперіодичнийпідйом чи спад реального ВВП нафонізагальноїтенденції дозростання.

Причинамициклічностіможуть бути:

- НТР, котрівживають наінвестиції таспоживчівитрати,відповідно навиробництво,зайнятість йрівеньцін;

-Політичні йвипадковіподії;

-Зміни в кредитно –грошовоїполітиці;

-Нестачанаціональнихінвестицій.


>Середцих причин у нашійдержавіспостерігаютьсясамезміницін нанафту, газ,цукор:

ЗазаявоюМіністерствоаграрної політики Українипропонуєзбільшитиціни нацукровийбурякврожаю поточного року до 225 грн (тому,мінімальнуціну нацукор до 3,150тис.грн./тону (від 8серпня 2005 р.). Це запитання мало бутирозглянуте назасіданніКабінету Міністрів та із 1вересня2004р до 1вересня2005р. У рамкахвстановленихїмцін (квот) нарівні 2370 грн та 165 грн. за тону ( ізурахуванням ПДВ).

1.3Кейсіанськатеорія

>Кейнсіанскатеоріянестабільності прямопередбачуєнеобхідністьпроведення державноїекономічної політики. З точкизорукейнсіанстванедостатністьваловихвидатківпризводить до збільшеннябезробіття,лишокваловихвидатківпороджуєінфляцію. Таким чином,правліннюнеобхіднозагальнівидатки векономіці, коли смердотізанадтовисокі танавпаки,збільшувативидатки, коли смердотізанадтонизькі.

>Фіскальна політикабазується на двохосновнихвисновкахекономічної науки.

- По перше, збільшеннядержавнихвидатківзбільшуєзагальнупропозицію та Веде дорозширенняоб’ємувипускупродукції тарівнязайнятості.

- По одному, збільшеннясумиподатківскорочуєособистийприбутокдомашніхгосподарств тапризводить доскороченнявидатків,об’ємувипускупродукції тазайнятості.

>Фіскальна політикаможе як порізномувпливати настабільність національноїекономіки.Якщоправліннявикористовуємірифіскальної чигрошової політики,намагаючисьприблизитиоб’ємвипускупродукції доїїпотенціальногорівня йпітриматистабільністьцін,ценазиваєтьсяполітикоюстабілізації.

>Політикастабілізаціїпредставляє собою діїправління за контролю заекономічноюситуацією ізметою максимальноприблизитирівень ВНП до йогопотенціальногорівню йпідтриматинизькістабільнітемпиінфляції.Метою політикиекономічного зростаннює збільшенняфактичнихоб’ємів ВНП.Політикаобмеженняділовоїактивності,навпаки,спрямована назменшення реальногооб’єму ВНП порівняно із йогопотенціальнимрівнем.[1] Бюджет —цедетальнийописвидатків, атакожфінансовихпланів окремихгромадян,компаній чиправління.Бюджетнийдефіцит —цеперевищеннярозмірівдержавнихвидатків надрозміром бюджетнихнадходжень. Коліправліннямаєдефіцит бюджету, то йогоприбуток понадвитрат.

>Який жвпливпоняттядинаміки бюджетногодефіциту нарозвитоквсієїекономіки вцілому таїї окремихпоказників?Бюджетнийдефіцитпотребує уфінансуванні та, як правило,цефінансування проводитися задопомогоюзапозичень, як навнутрішньому, і назовнішньому ринках. Безсумнівуіноді владакористуєтьсяіншими методамифінансування,серед якінайбільшпагубним дляекономіки вціломуєінфляційнефінансування.


>Розділ 2.Інфляція таантиінфляційна політика держави

 

2.1Основнепоняттяінфляції

>Інфляція –стійкатенденція допідвищеннязагальногорівняцін.Підцимпоняттямрозуміютьзнеціненнягрошовоїодиниці йсистематичнезростанняцін.Цей процесвластивийбільшостіекономічнорозвинутих йкраїн, котрірозвиваються.

Цепоняттясупроводжуєтьсяпорушенням законів копійчаногооберту,отжеголовною причиноюрозвиткуєпрагненнявитрачатисуспільствомбільшого, ніж передбаченеекономічним балансом держави. якнаслідокперевищуєтьсяобсяг максимальноговидобуткупродукції взв’язку ізчимвідбуваєтьсяпідвищенняцін нанеї.

>Рівеньінфляції –відносна змінусереднього(загального)рівняцінвизначаєтьсярізнимиціновимиіндексами:індексомЛаспейреса,індексомПааше таіндексомФішера.

2.2Типи й заподійінфляції

>Інфляціяпопитувиникає якнаслідокнадлишковихсукупнихвитрат (>сукупногопопиту) вумовах,близьких доповноїзайнятості.

>Інфляціявитратвиникає якнаслідокпідвищеннясередніхвитрат наодиницюпродукції йзниженнясукупноїпропозиції.

>Цей типінфляціїпризводить достагфляції,тобто доодночасного зростаннюінфляції йбезробіття нафоні спадувиробництва (>стагнація впоєднанні ізінфляцією).Підвищеннясередніхвитратскорочуєприбутокфірм, щопризводить дозниженнявипускуфірм йпадіннясукупноїпропозиції вцілому. При старомурівнісукупногопопитузниженнясукупноїпропозиції до зростаннюсередньогорівняцін йзбільшеннютемпівінфляції.Причинипідвищеннясередніхвитратвиробництва:

-підвищеннянормальноїзаробітної плати, щоврівноважуєтьсязбільшеннямпродуктивності роботи;

-підвищенняцін насировину;

- збільшенняподатків йріст “>податковогоклинцю”.

>Інфляціявитратвідомоюміроюсамообмежена: спадвиробництва, бо призростаючомурівнібезробіття нормальназаробітна платапоступовознижується.

>Латентна (пригнічена)інфляція – видінфляціїзакритого типу, коли вонпроявляється ввідкритомузростанніцін, а й увиглядіпостійногодефіцитутоварноїмаси, чипадінняякісних характеристикпродукції (>властиваадміністративнійекономіці); чипроявляється увідсутностіплатоспроможногопопиту узв’язку іззатримкоювиплатзаробітної плати,пенсій,стипендій тощо (>властиваперехіднійекономіці).

>Поєднанняінфляціїпопиту іінфляціївитратутворюєінфляційну пружину, укотроїзбільшеніінфляційнічеканняекономічнихагентіввиконують рольпередатногомеханізму.Бюджетно-податкова чикредитно-грошоваекспансія,спрямована накороткостроковестимулюваннясукупногопопиту,викликаєінфляціюпопиту ізнаближеннямекономіки до стануповноїзайнятостіресурсів. Уумовахінфляціїпопитуекономічніагентипоступовокоректують своюповедінку: ставкиномінальноїзаробітної платипідвищуються в новихтрудовихугодахвідповідно дозрослихінфляційних чекань.Підвищення ставокномінальноїзаробітної плативикликаєрістсередніхвитратвиробництва, щоєосновною длярозгортанняінфляціївитрат.Якщо уряд йНаціональний банк всвоємурозпорядженніінструментівуправлінняінфляційнимичеканнями, то, наосновіпружини “>заробітна плата –цінивиникаєгіперінфляція.

>Вонаявляє собоюнекеровануінфляціюзішвидким темпом зростаннюцін, щоробить особливоруйнівнимвплив назайнятість йвипуск, бо вцихумовахекономічновигідновкладатикошти вспекулятивніоперації, а чи не вінвестиціїситуаціянедовіри донепослідовної політики уряду йНаціонального банку, й убагатьохперехіднихекономік,єпридатним “>середовищем” длярозгортаннянекерованоїінфляції.

>Основнівитратинепередбаченоїінфляціїпов’язані ізперерозподіломдоходів:

-перерозподіл прибуткуміждомашнімигосподарствами й Державою. Приінфляціїодержувачі прибутку увиглядізаробітної плативтрачають йогочастину,оскількикупівельнаспроможністьсередньоїзаробітної платизменшується.Платитьсяінфляційнийподаток – “>сеньйораж”, щоодержує держава;

-перерозподілнаціонального прибуткуміжучасникамивиробництва іодержувачамитрансфертнихвиплат.Прибуткиучасниківвиробництваростуть вумовахінфляції.Одержувачі жтрансфертнихвиплатвтрачаютьчастину прибутку,оскількиномінальні ставкипенсій йвиплат часто вже неіндексуються;

-перерозподілприбуткуміжпрацею йкапіталом.Ціни на благазмінюютьсяшвидко, аціна роботизбільшується, але й іззапізненням;

-перерозподіл відкредиторів додебіторів.Дебіториповертаютьборггрошима ізкупівельноюспроможністю, щозменшилась. Одним ізосновнихдебіторівє держава (>державніоблігації,акції й т.д.).

>Іншівитратиінфляції:

-утрудненняплануваннягосподарськоїдіяльності;

-витрати, щовиникають приборотьбі ізінфляцією (>безробіття).

>Впливінфляції нарівеньреальнихдоходівсуперечливий.Інфляціяпо-різномувпливає наперерозподілприбутків узалежності від того, чиє воночікуваною чинепередбаченою.

>Непередбаченаінфляціяпризводить дозниження всіхвидівдоходів й “>субсидіює” тихийекономічнихагентів,чиїномінальніприбуткизростаютьшвидше, ніжсереднійрівеньцін. Уумовахнесподіваноїінфляціїодержувачіпозичоквиграють зарахуноккредиторів, боборгиповертаютьсягрошима, щознецінились.Уряди, щонагромадилизначнийдержавнийборг,нерідкопроводятьполітикукотороткостроковогостимулюванняінфляції, щосприяєвідносномузнецінюваннюзаборгованості.

>Якщоекономічніагентимаютьдиверсифікованіджереладоходів, то смердотіможутьодночасно “>виграти” й “>програти” вумовах зростаннюрівняінфляції. У Україні ііншихперехіднихекономікахнаслідкиінфляціївидаютьсяважкими длязначного числасімей бо вдореформенихекономікахосновним виглядомсімейного прибутку бувфіксованазаробітна плата. Зреформуванням систем оплати роботи йрозширенням числаджерелдоходівнегативнінаслідкиінфляціїможуть бутипоступовоеліміновані.

Увипадкуочікуваноїінфляціїодержувач прибуткуможевжити заходь,щобзапобігти чизменшитинегативнінаслідки, що, уіншомувипадку,відіб’ються нарозмірі його реального прибутку.Корегуванняномінальнихдоходівможе бутиздійснене ізурахуваннямрівнянняФішера, якупоказує, щономінальнапроцентна ставкаможезмінюватися подвпливом двох причин:внаслідокзміниреальноїпроцентної ставки чи жвнаслідокзмінирівняінфляції.Вономаєтакийвигляд:

й =r +

Увідповідності ізрівняннямФішера, збільшеннярівняінфляції на 1%призводить допідвищенняномінальноїпроцентної ставки 1%. Цеспіввідношенняміжрівнемінфляції йномінальноюпроцентноюставкоюмаєназвуефектуФішера.

Привизначенічинниківінфляціїрозрізняютьмонетарні інемонетарніпоясненняінфляції, щоможутьперетинатися векономічнійреальності.

>Інфляціявиникає,якщо:

- темп приростуномінальноїкількості грошейперевищує темп приросту реальногонаціонального прибутку принезміннійшвидкостіобертання грошей.Підтримуютьприхильникимонетарнихпоясненьінфляції.Банківська система дляпокриттязростаючихвитрат держави (бюджетногодефіциту)припускаєдодатковуемісію грошей;

-швидкістьобертання грошейперевищуєріст реальногонаціонального прибутку принезміннійномінальнійкількості грошей.Попит нагрошіпадає,тобтозбільшуютьсявитрати наїхнєутриманнявнаслідокпідвищенняшвидкостірозрахунків чизаміни грошейціннимипаперами;

-номінальнакількість грошей йшвидкістьїхньогообертанняперевищуютьріст реальногонаціонального прибутку.Єпідставою длянемонетарнихпоясненьінфляції.

>Монетаристипідтверджують, щоголовноюумовоюіснуванняінфляціїє збільшеннягрошовоїмаси.

>Причиниінфляції ізпоглядунемонетарноїтеорії :

-перерозподілнаціонального прибутку;

- збільшеннясукупногопопиту;

- змінуструктурипопиту;

-адміністративнепідвищенняцінмонополіями,олігополіями й Державою.

2.3Антиінфляційний тадефляційнийрозрив

>Коливаннярівноважногорівнявипускунавколопотенційногопризводять довиникнення такзванихрецесійних таінфляційнихрозривів.

>Інфляційнийрозрив – величина, на якої виненскоротитисясукупнихпопит (>сукупнівитрати) у тому,щобзменшитирівноважнийрівень ВВП до неінфляційногорівняповноїзайнятості.Подолання йогоможливе зарахунокстримуваннясукупногопопиту. При цьомускороченнярівноважногосукупного прибуткудорівнює:

         = -інфляційнийрозрив xмультиплікаторавтономнихвитрат.

>Інфляційнийподаток –вимушена плата всіхекономічнихагентів врезультатізростаннясередньогорівняцін, котраперерозподіляєчастинуїхніхдоходів накористь держави:

>IT=(M/P),

Де IT –інфляційнийподаток; – темп приростуінфляції зарік (%),>M/P –рівеньзапасівгрошовихкоштівекономічнихагентів у реальномувираження.

>Дефляційний (>рецесійний,регресивний)розрив – величина, на якої винензростисукупнийпопит (>сукупнівитрати) у тому,щоб підвищитирівноважнийрівень ВВП до неінфляційногорівняповноїзайнятості.Подоланняпрецесійногорозривузабезпечуєтьсястимулюваннямсукупногопопиту. При цьомуприрістсукупногорівноважного прибуткудорівнює:

         =дефляційнийрозрив xмультиплікаторавтономнихвитрат.


                                                   >Y<

>Рис. 1Інфляційнийрозрив:

Y –фактичнийрівноважнийрівеньвиробництва,

> –потенційнийрівеньвиробництва.

YРецесійнийрозрив                                                           Y<

Рис.2Рецесійнийрозрив

2.4Антиінфляційніметоди

>Сеньйораж - дохід держави,який вонаотримує впроцесімонетизаціїдефіциту бюджету.Сеньйоражвиникає вумовахперевищення приростугрошовоїмаси над приростом реального ВВП,наслідком чогоєзростаннясередньогорівняцін.

>ЕфектТанзі-Олівера -свідомазатримка платникахподатківтермініввнесенняподатковихплатежів вдержавним бюджет вумовахпідвищеногорівняінфляції.Такийефектспостерігається впроцесінакопиченняінфляційноготиску векономіці, колистворюютьсяекономічністимули дляперенесеннятермінівсплатиподатків, узв’язку із тім, що под годинузатримкивиникаєзнецінення грошей, врезультатіякоговиграєплатникподатків. У цьомувипадкудефіцитдержбюджету йзагальнанестабільністьфінансовоїсистемиможутьзрости.

>Метоюантиінфляційної політикиєпомірністьрівня йкерованістьінфляції.Придушенняінфляціїнеобхідно призагрозігіперінфляції. Узв’язку із тім, щоголовна причинаінфляціїкриється взбільшенігрошовоїмаси, тоборотьба із неюпередбачаєскорочення темпу зростаннюгрошовоїмаси, щовикликаєскороченняобсягувиробництва йпадіннязайнятості.Урядвідшуковуєшляхискороченятемпівінфляції ізнайменшимивитратами.

>Шоковатерапія –різкескорочення темпу зростаннюгрошовоїмаси. Припроведеннішоковоїтерапіїінфляційнічеканнязнижуються,тобтодовіра до сильного йцілеспрямованого урядузростає.Зниженняінфляційних чеканьпонижуєтемпиінфляції.Шоковатерапія сильновпливає назайнятість йобсягвиробництва. Припроведенні копійчаногообігупроводятьгрошовіреформи (>деномінацію,нуліфікацію,ревалоризації.

2.5Динамікаінфляційнихпроцесів

Застепеннюінтенсивностіпроцесурозрізняютьчотири типуінфляції: 1) нормальна, 2)помірна, 3)галопуюча та 4)гіперінфляція. Принормальнійінфляціїціниростутьповільно,примірно на 3-3,5%, припомірній - до 10% на рік. Пригалопуючійінфляціїрістцінскладає від 20 до 200% урік. Пригіперінфляціїціниростуть «>астрономічними» темпами.Гіперінфляцієюпризнаєтьсярістцін неменш 50% вмісяць протягомтривалогоперіоду години – півріччя чи понад… Пригіперінфляціїзростанняцін зарікскладає неменш ніж 130 раз.

Уумовахпомірноїінфляції темп зростаннюцін постійна.Номінальнийваловийнаціональний продуктзростає ізурахуванням темпуінфляції, незмінюючитемпів зростанню реального валовогонаціонального продукту. При цьомуочікуваний темпінфляції, як правило,ураховується уформальних танеформальнихкомерційнихугодах. Такапомірнаінфляціятипова дляринковоїекономіки.Вонатриваєдовгий годину йрозглядається якнормальнеекономічнеявище.

>Відмінапомірної,галопуючої тагіперінфляціїзв’язанізізміноювартості грошей та їхніролі векономіці. Так припомірнійінфляціївартість грошейзберігається, томувідсутнійризикскладанняугод уномінальнихцінах.Пригалопуючійінфляціїбільшістьконтрактів “>прив’язується” до зростаннюцін чи доіноземноївалюти,наприклад, додолару США. Пригалопуючійінфляціїгрошіпочинаютьприскореноматеріалізуватися утовари, й кредит позвичайнійставці ненадається.

Унайбільшкритичнихсвоїх фазахінфляція переходити у такзванугіперінфляцію, уходіякоївартість грошейпадає такшвидко, шо смердоті надзмозівиконувати своїголовніфункції. Притакійінфляції державанеседодатковірозтрати, так як своїпоточнівидатки вона черезвзиманняподатківкомпенсуєлишечастково.Податки,сплачені болеедешевимигрішми,компенсуютьчастину реальновикористаних Державоюкоштів.

Пригіперінфляціїгрошівитісняються зоберту. Назмінутоварно-грошовому оборотуйде бартер.Розходженнядинамікицін йзаробітної платистаєкатастрофічним йпочинаєвпливати нарівень життянавітьнайбільшзабезпеченихшарів населення.

>Наростанняінфляції відпомірної догалопуючої, апотім йгіперінфляції ненеминуче.Гіперінфляція –явищерідкісне длякраїн зринковоюекономікою, чого не можнасказати прогалопуючуінфляцію.Остання годину від годинирозгоряєтьсянавіть упромисловорозвиненихкраїнах.Головнатенденція держав таких як США –помірнаінфляція.Державневтручання, якунаправлене нарегулювання копійчаногообертувикористаннясистемиоподаткуваннядозволяєутримуватиінфляцію уекономічнодопустимих рамках.

Уперіодфункціонуваннякласичногоринковогогосподарствабудь-якепадіннявиробництванеминучесупроводжувалосьрізкимпониженнямцін. Удвадцятомусторіччіцязакономірність непростежувалася, перед всім, у силумонополізаціїекономіки йефективності державногорегулювання. Уекономіцізахідних держав, уостаннідесятиріччявисокітемпиінфляціїнеодноразовоспостерігалисянавіть уперіоди спадувиробництва.Найбільшхарактерний приклад такогоявища -1972-1974 рр.період «>нефтяної»кризи,визваноїрізкимзбільшеннямцін напаливокраїнами ОПЕК.Явищестагфляції, якуспостерігалося у тих рокта представляло собоютипову структурноекономічну кризові.Збільшенняцін напаливо, із одного боці,викликалозгортаннявиробництва уенергоміськихпідприємствах, а ізіншого боцістимулюваловипускобладнання наосновіресурсозберігаючихтехнологій. Цепотребувалодокорінноїперебудови всіхнатурально-вартіснихпропорцій, їхнього притирання,взаємопристосування наосновіспіввідношенняплатездатнихпропозиції тавартості. Усіцевилилося утривалий процес, уходіякогоціни у силуособливостей Сучасноїекономіки маліможливістьзмінюватися у бік збільшення. Таким чином, вумовахструктурноїкризиінфляціяпроявилася якоб’єктивний процес,провокуючийформування новихмакроекономічнихпропорцій.

2.6Підсумкиекономічноїситуації в Україні за перше півріччя 2005 року

(Звиступу Президента України У. Ющенка нарозширеномузасіданні уряду,присвяченомупідсумкамдіяльності за перше півріччя 2005 р.)

якповідомляєвсеукраїнськевидання журналу “Скарбниця”, Президент України В.Ющенка заявивши, що впершомупівріччі поточного рокубільшістьзавдань, котрі стояли передурядом,виконано. Ним було бповідомлено, щорівеньзростання ВВПстановив 4%, арівеньінфляції – 6,4%. Глава державивважає 4%зростання ВВП “после тихийстресів, котрісталися в Україні наринкунафтопродуктів, угалузіметалургії йдевальвації курсу ”єдоситьпозитивнимпоказником, що “>засвідчуєвисокудинаміку українськоїекономіки”. “ 4% ВВП длясьогоднішнього стануекономікиСхідноїЄвропи чикраїн СНР –це один здобрихпоказників,” – сказавшивін.

Президенттакожповідомив, що за перше півріччяобсягпромисловоговиробництва в Українізріс п'ять%,валовапродукціясільськогогосподарства – на 6%,експорттоварів йпослуг на 10,імпорт – на 26, оборотроздрібноїторгівлі – на 19,8%.Реальнідоходи населення насічень–травень 2005 рокузросли, заінформацією У. Ющенка, на 26,2%, реальназаробітна плата – на 17%,доходизведеного бюджету – в 1,5 рази,прибутокпідприємств – на 40%,інвестиції восновнийкапітал – на 15%.Він,зокрема,поінформував, що за перше півріччя поточного рокусереднязаробітна плата в Українізросла на 17%,мінімальна – на 30,8%,мінімальнапенсія – на 16,6% йсередняпенсія – на 20,8%. Упромисловостізаробітна платазросла на 28,7%, вгалузіосвіти – на 44,3%, у сферіохорониздоров’я – на 40,3% й вгалузі культури – на 56,7%.Крім цого,допомога по догляду задитиною дотрьох роківзросла на 12,5%,допомога самотнім матерям надітей до шести років – на 5,8%, адопомогадітямінвалідам до шести років – у 1,5 рази.

При цьому,зазначив Президент,дужеважливо, що вцейперіодвдалосявтримати контролю надспоживчимицінами, й за перше півріччярівеньінфляції в Україністановив 6,4%. “>Динамікаінфляціїчудова, йцеозначає, що заостаннімивикликами контролю зароздрібнимицінами заподіяннявиконано,” – сказавши В.Ющенка. За його словами, 6,4%інфляції –це тієїмакроекономічнийпоказник, щовідповідаєціновійконцепції 2005 р.

Засічень-червень поточного рокуінфляціяспоживчихцінперевищиламинулорічну завідповіднийперіод на 2відсотки (6,4проти 4,4відсотка). Томупріоритетом йнадалімаєзалишатисянормалізаціяціновоготиску,навітьякщо вонавикличепослабленняіншихмакроіндикаторів.Орієнтація надосягнення нормативногозростання ВВПможепогіршити перспективудовготерміновогопіднесення.Він, яквідомо,неможливий присталомуперевищенніінфляцієюмежібезпечного пороговогозначення, щостановить 10відсотків.Ціновий тренд учервнізалишивсянизхідним.Якщо у іншомукварталіминулого рокуцінизросли нарівніпопереднього (2,2відсотка), тоцьогорічмайже наполовинуповільніше (2відсоткипроти 4,4відсотки). яквисновок –сформованадезінфляційнатенденція: у іншомукварталіспоживчіцінизростализатухаючим темпом (фазаремісії). Непідтвердилосяприпущеннящодоуповільненнярухливостімонетарнихагрегатів. Нацбанкдегенерувавгрошовупропозицію череззменшеннячистихнетто-інтервенцій:якщо зашістьмісяців 2004 року чистакредитнаемісіязросла на 31,7відсотка, топротягомсічня-червня поточного – на 24,2відсотка. Аліфіскальнаактивністьекс-урядукомпенсувалатакемонетарнестиснення. Уціломумонетарно-фіскальнеуправліннясприялоутриманнюінфляції под контролем, хочвнесокбюджетної політикимаввідмінності.

Алі недивлячись натогорічнійрівень, вартозвернутиувагу тих, що уминуломуроцівипереджуючими темпамизбільшувалисяцінивиробниківпромисловоїпродукції. Напротязідев’ятимісяців 2004 року уДонецькійобласті смердотізрослимайже натретину, ацілому зарік на 40%.Зараз,імовірно,відбувається передача наспоживчийринокнакопленогоінфляційногопотенціалу.З’явилисяосновизапевняти, щовін ужевичерпаний: увересні 2004 рокуоптовіціни упромисловостіобласті буливищі, ніж угрудні 2004 року,лише втричівідсотки.Можливо, йспоживчіціниурівноважаться.Існуютьтакож багатофакторів,здатнихзбільшитирівеньінфляції.Наприклад,різка зміну збільшенняцін накартоплю.


>Розділ 3.Іншімакроекономічніпоказники національноїекономіки

3.1Безробіття:основнівизначення тавимірювання

>Другоюсерйозноюмакроекономічноюпроблемоюєбезробіття.Поняття “>повназайнятість”доситьскладне упланівизначення. Напершийпогляд, його можна було б бтрактувати до тогорозуміння, що усі 100%робочоїсилимають роботу.Протеце негаразд.Певнийрівеньбезробіттявважаєтьсянормальним йцілкомвиправданим.

>Робоча сила.Особи позаробочою силою.Зайняті.Безробітні.Рівеньбезробіття

Увідповідності ізміжнародними стандартами,розробленими у1983р.Міжнародноюорганізацією роботи (>МОП), все населення можнаподілити втричікатегорії:

1)зайняті –це тих люди, котрівиконуютьбудь-якуоплачувану роботу, атакож тих, щомають роботу, але йтимчасово непрацюють черезхворобу,страйк чивідпустку. Доцієїкатегорії належати й тих,хтозайнятийнеповнийробочий день;

2)безробітні – тих,хто немає роботи, але йшукаєїї чичекає,щобповернутися напопереднємісце роботи.Конкретніше: людинавважаєтьсябезробітною, коли вонвідповідаєтрьомкатегоріям, котрімаютьмісцеодночасно:

 - “без роботи”;

 - “>робитьактивніспробизнайти роботу”;

 - “готовавідразу ж статі до роботи”.

>Зайняті йбезробітністановлятьробочу силу, чиекономічноактивне населення в даний момент години;

3) особини позаробочою силою, чиекономічнонеактивне населення –цеперш на люди увіці до 16 років, атакож тих,хтоперебуває вспеціалізованихустановах (>наприклад,психіатричних диспансерах,лепрозоріях,виправних заставах тощо); доцієїкатегорії належати й особини, щовибулизі складуробочоїсили, -дорослі, котріпотенційномаютьможливістьпрацювати, але й непрацюють й нешукають роботи (>навчаються,перебувають напенсії,надтохворі,щобпрацювати, чи просто більше нешукають роботи).

Таким чином,

>Населення =Робоча сила +Особи позаробочою силою

>Робоча сила =Зайняті +Безробітні

>Рівеньбезробіттявизначаєтьсявідношенням числабезробітних дочисельностіробочоїсили.Позначається йвимірюється увідсотках:

>Рівеньзайнятостівизначається якчастка відділення числазайнятих дочисельності населення увіці від 16 років й старше.

3.2Різновидибезробіття.Повназайнятість.Природнийрівеньбезробіття. Концепцію >NAIRU

>Економістирозрізняють тривидибезробіття:фрикційне,структурне йциклічне.


>Економічноактивне населенняЕкономічнонеактивне

                                                                 населення


>Фрикційнебезробіттявиникаєвнаслідокпостійного руху населенняміжрегіонами й видами роботи, а й урізнихстадіяхжиттєвого циклу.Навітьякщоекономіціпритаманнаповназайнятість,завждиіснують люди, котрішукають роботу (послезакінченнянавчання чи черезпереїзд віншемісце, черезпошук роботи, котравідповідаларівневіїхньоїкваліфікації чиуподобанням).Цейрізновидбезробіттявважаєтьсянеминучим йпевноюміроюбажаним.

>Структурнебезробіттяозначаєневідповідністьміжпропозицією роботи тапопитом наробочу силу.Таканевідповідністьвиникає узв’язку ізтехнологічнимизмінами у процесіввиробництва, колипопит однієюрізновид роботизростає, тоді як наіншийзменшується, апропозиція неможешвидкопристосовуватися до цого.Структурнанезбалансованістьміж видамидіяльностівиникає, коли,наприклад, самісекториекономікирозширюються, аіншихскорочуютьсяобсягивиробництва (>скажемо,попит напрацюнабірника вдрукарнірізкоскоротився узв’язку із переходом докомп’ютерного наборуінформації;механізація таавтоматизаціявиробничихпроцесіввитісняєнекваліфіковану ймалоосвіченуробочу силу).Структурнебезробіттятежвважаєтьсянеминучим.

>Різницяміжфрикційним йструктурнимбезробіттям недужевиразна.Суттєвавідмінністьполягає до того, що “>фрикційні”безробітнімаютьнавички, котрі смердотіможутьпродати, а “>структурні”безробітні неможутьвідразуотримати роботу безперепідготовки,додатковогонавчання, аінколи йзмінимісцяпроживання.Структурнебезробіттяхарактеризуєтьсябільшоютривалістю, а томувважаєтьсясерйознішоюпроблемою упорівнянні ізбезробіттямфрикційним.

Доциклічногобезробіттяпризводить спадвиробництва,тобто та фазаекономічного циклу, Якахарактеризуєтьсянедостатністюсукупнихвитрат. Колісукупнийпопит натовари йпослугизменшується,зайнятістьскорочується, абезробіттязростає. Уперіодекономічного спадуциклічнебезробіттядоповнюєфрикційне йструктурне, аперіодициклічногопідйому воно тавідсутнє.

>Повназайнятість неозначаєабсолютноївідсутностібезробіття.Економістирозглядаютьфрикційне таструктурнебезробіття як абсолютнонеминуче;отже, “>повназайнятість” неозначаєстопроцентнузайнятістьробочоїсили.Рівеньбезробіття за умівповноїзайнятостідорівнюєсумірівнівфрикційного та структурногобезробіття.Цейпоказникназиваютьтакожприроднимрівнембезробіття йвідповідаєпотенційному ВВП.Цяконцепція 1968-гороцівперше бувзапропонованаМілтономФрідманомнезалежно віднього буврозробленаЕдмундомФелпсом зКолумбійськогоуніверситету. Слово “>природний” тутозначає, щофрикційне таструктурнебезробіттяєнеминучим тоді якциклічнебезробіття можнапобороти задопомогоюзасобівмакроекономічної політики.

>Різницяміжфактичним таприроднимрівнембезробіттядаєпоказникциклічногобезробіття.

Рядекономістіввважаютьнеприйнятнимвикористаннятерміна “природний ”стосовнобезробіття,спричиненогоструктурнимизрушеннями. Вісьчому вмакроекономічнійлітературівикористовують яксинонімще ііншийтермін – (Non-AcceleratingInflationRate ofUnemployment ),котрийзосереджуєувагу на борівень природногобезробіттявідповідаєстановімакроекономічноїрівноваги, приякомуфактичнаінфляціядорівнюєочікуваній.

>Основними причинамиіснуваннястійкогорівнябезробіттяє

-виплатадопомоги побезробіттю

- “жорсткість ”заробітної плати.

>Встановлення й ві платадопомог побезробіттюпідвищуютьприродний йогорівень,оскількиполегшують часткубезробіття.

Привизначенніймовірності того, чистанутьпрацівникибезробітними, йякщо так, то чидовголишатимуться ними,вченірозраховуютькоефіцієнтзаміни.Вінвизначаєтьсяспіввідношенням прибуткулюдини заумови, що вонбезробітна, й прибутку ( послесплатиподатків ) , коли жця людина працює.

>Допомога побезробіттюсприяєпідвищенню його природногорівня, бо:

-виплатадопомоги побезробіттюдаєлюдиніможливістьдовшепідшукуватисобі роботу. Колісумитакоїдопомогидоситьвеликі,безробітний непоспішатиме ізпошуком роботи,оскільки недужескрутним за таких умів якщо його життя.Чим понадкоефіцієнтзаміни, тімменшнагальна потребашукати роботу;

- чиодержуватидопомогу побезробіттю, людямслідналежати до “>робочоїсили”,тобтошукати роботу,навітьякщо смердоті на самом деле нехочутьпрацювати.Тоді їхнівраховують якбезробітних.Якбидопомоги побезробіттю не було б, то окремих людей незарахували б ускладіробочоїсили, й тоді “>вимірюваний”рівеньбезробіття був бінижчий.

>Незважаючи тих, щовиплатидопомоги побезробіттюпідвищуютьприроднийрівень,скасуватитаківиплати не можна.Якщо михочемо,абитрудовіресурси векономіціефективноперерозподілялися, людямтребадатипевний годину дляпошуків роботи.Було бнедоцільнозмушуватикваліфікованогоробітника,щойновінвтратив роботу,ставати донової,некваліфікованої,бовін неможе Дозволитисобі бутибезробітним йвтрачати годину напошуки роботи. Отже,навіть ізпоглядуекономічноїефективності,зводитивиплатидопомоги побезробіттю нанівець – неідеальнерішення.

>Ще одним чинником,якийвпливає нарівеньбезробіття,є так кликана “>жорсткість”заробітної плати,тобтоїїнездатність догнучкоїзміни.

>Механізмвпливумінімальноїзаробітної плати назайнятість йбезробіттязображено намалюнку .

>Спочаткууявимо, щомінімальноїзаробітної плати неіснує.Рівнізайнятості табезробіттявизначаютьсяпопитом йпропозицією.Рівноважнезначеннязаробітної плати, приякомузайнятоN0осіб,дорівнюєW0 (точка E, щовідповідає природногорівневібезробіття).Нехайпотім вводитисямінімальназаробітна платаWMIN.Мінімумперебуває нарівні,якийперевищує величинузаробітної плати, заумови, колиринок роботи устанірівноваги. За такогорівнязаробітної платипопит напрацюстановитьлишеN1 й така жкількістьпрацівниківзайнята. Алі за такогорівнямінімальноїзаробітної платибажаєпрацюватиN2осіб. Таким чином,мінімальназаробітна платапідвищуєбезробіття на (>N2-N1)осіб.Вонатакожскорочуєзайнятість на (>N0-N1)працівників.

“>Застигання”ринку роботи внерівноважномустаніпов’язане з:

1)законодавчимвстановленняммінімумузаробітної плати;

2)фіксацієюрівнязаробітної плати вколективних договорах ізпрофспілками;

3) “>стимулюючоюзаробітноюплатою”, Якавстановлюється йпідтримуєтьсяфірмами длязалученнякваліфікованоїробочоїсили,скороченняплинностікадрів тапідвищеннярівняпродуктивності роботи.

>Рівеньбезробіттядужевідрізняється,залежно від груп населення завіком йпрофесійнимдосвідом. В частности,рівеньбезробіттясередмолодінабагатовищий, ніж віншихвіковихгрупах.Тенденція дозростання природногорівнябезробіття вдовгостроковомуперіодіпов’язана з:

-збільшеннямчасткимолодощі вскладіробочоїсили;

-збільшеннямчасткижінок ускладіробочоїсили;

-прискореннямструктурнихзрушень векономіці;

-підвищеннямрівня життя, інамаганням “>почекати” нагарніробочімісця.

>Економічні тасоціальнівтрати відбезробіття. ЗаконОукена

>Надмірнебезробіттяпризводить дозначнихекономічних тасоціальнихвтрат.Головна “>ціна”безробіття - невипущенапродукція. Коліекономіка надзмозістворитидостатнюкількістьробочих місць для всіх,хтохоче йможепрацювати,потенціальневиробництвовтрачаєтьсябезповоротно.Безробіттянадаєзмогипостійнорухатися вгору покривійсвоїхпотенційнихможливостей.Цювтраченупродукціювизначили якрозрив ВВП.Чим понадрівеньбезробіття, тімзначнішим якщовідставання ВВП.

 >Відомийдослідним вцаринімакроекономіки АртурОукенматематичновиразивзв’язокміжрівнембезробіття тавідставанням вобсязівиробленого ВВП.Цейзв’язоквідомийнині як законОукена.

3.3Аналізбезробіття в Україні

Одна ізнайбільшгострихсоціально –економічних проблемє забезпеченнязайнятості населення. На початку 2005 року у центрахзайнятостіДонецькоїобласті було бзареєстровано 64,3тисячібезробітних, чи 2,3відсотки населенняпрацездатноговіку. Алібільшість, немаючи роботувважають закращешукати роботусамостійно, незвертаючись задопомогою додержавнихустанов

Дляотриманняповноїінформації про станринку роботи, органами державної статистики із 1995 рокупроводятьсявибірковіобстеженняекономічноїактивності населення.Згідно ізметодологієюМіжнародноїОрганізаціїПраці,економічноактивними особамивважаютьсячоловіки

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація