Реферати українською » Экономика » Аналіз ефективності трудової діяльності на промисловому підприємстві та резерви її підвищення (на прикладі ВАТ "Казанський жировий комбінат")


Реферат Аналіз ефективності трудової діяльності на промисловому підприємстві та резерви її підвищення (на прикладі ВАТ "Казанський жировий комбінат")

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Міністерство Освіти і Науки РФ

Казанський Державний Технологічний Університет

Кафедра Економіки

Курсова робота

за курсом: Аналіз і діагностика фінансово-господарську діяльність підприємства

на задану тему:

«Аналіз ефективності праці на промислове підприємство і резерви її (з прикладу ВАТ «Казанський жировій комбінат»)»

Казань 2009


Зміст

Запровадження

1 Теоретичні аспекти ефективності праці на промислове підприємство

1.1 Поняття, суть і стала види праці на промислове підприємство

1.2 Методика аналізу ефективності праці для підприємства

1.3 Методи оцінки продуктивність праці для підприємства

2 Оцінка ефективності праці У ВАТ «Казанський жировій комбінат»

2.1 Коротка характеристика діяльності ВАТ «Казанський жировій

комбінат»

 2.2 Аналіз ефективності праці на ВАТ «Казанський жировій комбінат»

2.3 Оцінка економічну ефективність використання трудових ресурсів

3 Резерви підвищення ефективності праці У ВАТ «Казанський жировій комбінат»

Укладання

Список літератури

Додаток


Запровадження

На результати виробничо-господарської діяльності промислового підприємства, динаміку виконання планів виробництва впливає ефективність праці.

Аналіз ефективності праці дозволяє розкрити резерви підвищення ефективності виробництва з допомогою продуктивність праці, раціональнішого використання чисельності робочих, їх робочого дня. Усе визначає досить високий рівень як громадської, і практичної значущості розглядуваного напрями у аналізі економічної діяльності підприємства.

Про актуальність теми свідчить, зокрема, те що, що результати виробничо-господарської діяльності, виконання бізнес-плану, динаміка виконання плану виробництва багато чому визначаються ефективності праці. З іншого боку, інтенсифікація громадського виробництва, підвищення його економічну ефективність і забезпечення якості продукції припускають максимальне розвиток господарської ініціативи трудових колективів підприємств.

Тема аналізу передумов ефективності праці на промислове підприємство і резервів її широко освітлена у навчальній літератури з аналізу фінансово-господарську діяльність підприємств, переважно, таким авторів якСавицкая Р. У., А.І. Алексєєва,Ю.В.Васильев. Також тема аналізу передумов ефективності праці на промислове підприємство широко висвітлюється в навчальному посібнику автора Грищенко О.В. «Аналіз і діагностика фінансово-господарську діяльність підприємства», статті періодичної преси автора Потапова В.О. «Аналіз складу і динаміки трудових ресурсів» у журналі «Бухгалтерський облік і аналіз» №1 за 2007 рік.

Ефективність трудової діяльності й високий рівень продуктивність праці яких багато важать для обсягів надання послуг і підвищення ефективності роботи промислового підприємства. Зокрема, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання усіх фізичних робіт, ефективність використання устаткування, машин, механізмів, відтак обсяг надання послуг, собівартість перевезень, прибуток й інших економічних показників. У зв'язку з цим, на сучасному розвитку економіки необхідно, передусім, з'ясувати, які зміни у використанні праці припадають на процесі виробництва порівняно із завданням минулого періодом.

Об'єктом аналізу курсової роботи була вибрано підприємство ВАТ «Казанський жировій комбінат», яке засноване 1997 року і що є однією з найбільших та динамічно та розвитку підприємств масложировий галузі Російської Федерації.

Основні види діяльності Комбінату - виробництво і реалізація масложировий продукції. Основні види продукції – олію, маргарин, майонези, кетчупи. На підприємстві забезпечена замкнута технологічний ланцюжок із переробки рослинних олій і виробництву широкого асортименту масложировий продукції.

Метою курсової роботи є підставою аналіз ефективності праці на промислове підприємство і резерви її.

Для розкриття цього було поставлені такі:

1) розглянути теоретичні аспекти ефективності праці на промислове підприємство

2) проаналізувати ефективності праці на ВАТ «Казанський жировій комбінат».

3) виявити резерви підвищення ефективності праці на ВАТ «Казанський жировій комбінат»

Структура курсової праці полягає із трьох глав, запровадження, ув'язнення й докладання, де у першому розділі розглянуті теоретичні аспекти ефективності праці на промислове підприємство: поняття, суть і стала види праці, методика аналізу та оцінка ефективності праці для підприємства. У другій проведено аналіз ефективності праці на ВАТ «Казанський жировій комбінат», подана коротка характеристика своєї діяльності, проведено аналіз ефективності праці ВАТ «Казанський жировій комбінат», а як і проведено оцінку економічну ефективність використання трудових ресурсів підприємства.

У третій главі вивчені резерви підвищення ефективності праці на промислове підприємство і дано рекомендації для досліджуваного підприємства.

У запровадження представлена актуальність досліджуваної теми, освітленість, мети, завдання, предмет і той вивчення, а як і структура курсової роботи, у висновку представлені стислі висновки з трьом главам.


1 Теоретичні аспекти ефективності праці на промислове підприємство

1.1 Поняття, суть і види праці на промислове підприємство

Під трудовими ресурсами організації розуміють чисельність і склад її персоналу. Від забезпеченості організації трудовими ресурсами та ефективності їхній трудовий діяльності залежать обсяг, якість і своєчасність виконання виробничих завдань, ефективність використання машин, механізмів, устаткування, які, своєю чергою, впливають на обсяг виробництва, її собівартість, прибуток й інших фінансово-економічних показників.

Основними завданнями аналізу використання трудових ресурсів немає і ефективностіиx праці є:

- вивчення і - оцінка складу і структури працівників організації;

- аналіз використання робочого дня.

- означення й вивчення продуктивність праці і внутрішніх чинників її визначальних;

- аналіз впливу використання праці робочих на обсяг випуску продукції;

- дослідження на продуктивності праці робочих екстенсивних і інтенсивних чинників.

- виявлення резервів більш повного та ефективне використання трудових ресурсів немає іиx праці.

Джерелами інформації для аналізу трудових ресурсів немає і ефективності праці служать: форма статистичної звітності №п-4 «Відомості про чисельності, заробітної плати і рух працівників», первинна документація за працею: договори, контракти, накази (розпорядження) про прийомі роботу і про яке припинення трудового договору, особиста картка, записка про надання відпустки, табель обліку використання робочого дня і розрахунку зарплати, наряди виконання робіт, норми, розцінки,простойние аркуші, лицьові рахунки,расчетно-платежние відомості, платіжні відомості, опитувальні листи, анкети соціологічних досліджень персоналові та ін. /11,с.248/.

Трудові ресурси організації поділяються на промислово-виробничий і притуляти персонал.

За характером виконуваних функцій промислово-виробничий персонал (ППП) підрозділяється на робітників і службовців.

Робітники - це працівники, безпосередньо зайняті виробництвом продукції (послуг), ремонтом, переміщенням вантажів тощо. Залежно від характеру участі у виробничому процесі робочі, своєю чергою, діляться на основних (які виробляють продукцію) та допоміжних (обслуговуючих технологічний процес)

До складу службовців включають керівників, фахівців і технічних виконавців.

Керівники – це працівники, займають посади керівників організації та її структурних підрозділів (функціональних служб), і навіть їх заступники;

Фахівці - працівники, виконують інженерно-технічні, економічні та інші функції. До них належать інженери, економісти, бухгалтери, соціологи, юрисконсульти, нормувальники, техніки та інших.

Технічні виконавці (службовці) - працівники, здійснюють підготовку й оформлення, господарське обслуговування (>делопроизводители, секретаря-друкарки,табельщики, креслярі,копировщици, архіваріуси, агенти та інших.).

Співвідношення працівників із категоріям характеризує структуру трудових ресурсів організації. Залежно від характеру праці персонал організації поділяють за професіями, спеціальностями й рівнем кваліфікації.

Професія - певний вид діяльності (занять) працівника, обумовлений сукупністю знань і трудових навичок, здобуті за результаті спеціального навчання.

Спеціальність - вид діяльність у рамках тій чи іншій професії, який має специфічні особливості і жадає від працівників додаткових спеціальних знань і навиків. Наприклад:економист-плановик,економист-бухгалтер, економіст-фінансист,економист-трудовик у межах професії економіста.

Кваліфікація - ступінь й посвідку професіональною підготовкою працівника, наявність в нього знань, вміння і навиків, необхідні виконання роботи, чи функцій певної складності, яка відображається в кваліфікаційних (тарифних) розрядах і категоріях.

Відомості про працівників організації систематизуються в штатному розкладі. Штатний розклад своїм внутрішнім документом організації, яким визначається структура, чисельність посад, посадові оклади щодо кожного конкретного підрозділу у цілому з організації.Штатную структуру і штатний розклад організації розробляють самостійно, і фіксують в зведеному вигляді що склалося розподіл праці між працівниками, описане в посадових (робочих) інструкціях. Штатний розклад, фіксуючи ситуації у чисельності професійно-кваліфікаційного складу визначений момент, має бути документом певного періоду дії. Практика показує, що таких найоптимальнішим періодом то, можливо рік /11,с.249/.

1.2 Методика аналізу ефективності праці для підприємства

Кількість працівників конкретний час оцінюється трьома показниками: списковою чисельністю, явочній чисельністю і кількістю фактично працюючих. Чисельність які трудяться період оцінюється показниками середньоспискової ісреднеявочной чисельністю та середнім числом фактично працюючих. У практиці використовують два методу розрахунку даних показників. (Таблиця 1).

Таблиця 1 - Формули розрахунку показників середньої чисельності

Показник Формула розрахунку

>Среднесписочная

чисельність,

R>CC

>Среднеявочная

чисельність,

RЗЯ

Середнє число

фактично

працюючих, RЗФ

При обчисленні середньоспискової чисельності списковий склад за святкові і вихідні приймається рівним обліковому числу працівників за попередній день.

У зв'язку з тим, що у більшості організацій планування чисельності нині стоїть, то аналіз проводиться порівнянням фактичних показників звітний період з попереднім періодом.

Важливою складової аналізу трудових ресурсів організації вивчення руху робочої сили в. Розглядаючи рух робочої сили в, слід пам'ятати, що часта зміна працівників стримує зростання продуктивність праці. Необхідно проаналізувати причини плинність кадрів (стан соціального забезпечення, прогули, те що за власним бажанням та інших.), динаміку складу звільнень: індивідуальне і колективне, зміна службове становище, число перекладів інші посади, те що пенсію, витікання терміну контракту та інших.

Аналіз ввозяться динаміці за кілька років з урахуванням наступних коефіцієнтів:

- коефіцієнт обороту з прийому (ДоП) - цей показник чисельності всіх прийнятих працівників за звітний період (RП) до середньоспискової чисельності працівників за ж період (RСС):

ДоП = RП / RСС, (1)

- коефіцієнт обороту повибитию (ДоУ) - цей показник всіх звільнених працівників (RУ) у звітній періоді до середньоспискової чисельності працівників:

ДоУ = RУ / RСС , (2)

сума значень коефіцієнтів з прийому івибитию характеризує загальний оборот робочої сили в:

До>ОБЩ = ДоП + ДоУ. (3)

Оборот робочої сили в ділиться на зайвий нормальна. Нормальний – це оборот, який залежить від організації, обумовлений такими причинами як заклик до армії, те що за рахунок пенсій і навчання, перехід на виборні посади й ін. Звільнення за власним бажанням, за прогули належать доизлишнему обороту робочої сили в.

Коефіцієнт плинність кадрів (ДоТ) - цей показник зайвого обороту робочої сили в (RУ*) за певного періоду до середньоспискової чисельності:

ДоТ = RУ* / RСС . (4)

Коефіцієнт сталості складу (ДоПОСТ) – цей показник кількості працівників, які працювали весь періоду (RР) до середньоспискової чисельності:

ДоПОСТ = RР / RСС. (5)

Рівень трудовий дисципліни (ДоД) визначається із розрахунку.

ДоД = 1 – RП / RСС , (6)

де RП - кількість працівників, звільнених за прогули /11,с.250-251/.

У результаті аналізу ретельному вивченню піддають причини вибуття працівників порушення трудовий дисципліни, т. до. часто пов'язані знерешенними соціальними проблемами.

Зміни у обсягах виробництва, техніки і технології, в асортименті продукції впливають як загальну чисельність, а й упрофессионально-квалификационную структуру робочих. Оцінка кваліфікації працівників робиться з урахуванням їх атестації гаразд, встановленому у створенні, що можуть бути коефіцієнти кваліфікаційного рівня або тарифні розряди та інших. /5,с.154/.

Аналіз професійного і кваліфікаційного рівня працюючих виробляється шляхом зіставлення готівкової чисельності за фахами і розрядам із необхідною до виконання кожного виду робіт з підрозділам та молодіжні організації загалом. У цьому виявляється надлишок чи недолік робочих з кожної професії.

Для плануванняпрофессионально-квалификационную структури використовуються різні підходи і силові методи. Так розрахувати чисельність з кожної професії (професійної групі), і підставі усього цього шляхом підсумовування визначається загальна кількість робочих, та був частка на кожній професійній групи у кількості. Розрахунок можуть виконати інакше: спочатку визначається загальна кількість робочих, та був вона розподіляється відповідно до існуючої (чи заданої, чи прогнозованою) структурою за професіями (професійним групам).

Для оцінки відповідності кваліфікації робочих складності виконуваних робіт з ділянці, цеху, організації порівнюють середні тарифні розряди робітників і обсяг робіт, відповідних даному рівню кваліфікації робочих:

- середній тарифний розряд робочих:

; (7)

 

- середній тарифний розряд робіт:

; (8)

деТр – тарифний розряд;

>Rр – загальна кількість робочих;

>Rрі – чисельність робочихi-го розряду;

Vі – обсяг робітi-го виду;

V - загальний обсяг робіт.

Якщо фактичний середній тарифний розряд робочих нижче розряду робіт, це можуть призвести до їх зниження якості виробленого товару і отже, слід передбачити на підвищення кваліфікації персоналу. Якщо середній тарифний розряд робочих вищий за середній розряду робіт, то робочим необхідно здійснювати доплату використання їх у менш кваліфікованих роботах.

У результаті аналізу кваліфікації службовців перевіряють відповідність рівня освіти кожного працівника займаній посаді, вивчають питання, пов'язані з добором кадрів, їх підготовкою і підвищення кваліфікації. Кваліфікаційний рівень працівників залежить багато в чому також від його віку, стажу праці та т. буд., у процесі аналізу вивчають зміни у складі робочих віком, стажу роботи, освіті.

Зміни у обсягах виробництва, техніки і технології, в асортименті продукції впливають як загальну чисельність, а й пред'являють нові вимоги до професійно-кваліфікаційної структурі працівників /11,с.260/. .

Ефективність трудової діяльності й обсяги виробництва товарів залежить й не так від кількості працюючих, як від кількості витраченого виробництва праці, певного кількістю робочого дня. Тому аналіз використання робочого дня є складовою частиною аналітичної на підприємстві. У процесі аналізу використання робочого дня слід перевірити обгрунтованість виробничих завдань, вивчити рівень їхнього виконання, виявити втрати робочого дня, встановити їх причини, намітити шляху поліпшення використання робочого дня, розробити необхідні заходи.

Аналіз використання робочого дня складає основі балансу робочого дня. Залежно від поставленої цілі й точності виміру резервів підвищення продуктивність праці, застосовуються різні значення фонду робочого дня: номінальний,явочний, ефективний (корисний). Основні складового балансу представлені у таблиці 2.

 

Таблиця 2 - Основні показники балансу робочого дня робочого

Показник фонду часу Формула розрахунку Примітки
Календарний,Тк >Тк =365дн

T>ВЫХ – кількість вихідних святкових днів

T>НЕЯВ – дні неявок: відпустки, через хворобу, у вирішенні адміністрації,

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація