Реферати українською » Экономика » Аналітична обробка інформації та правила порівняння показників


Реферат Аналітична обробка інформації та правила порівняння показників

Страница 1 из 2 | Следующая страница

ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарства

Контрольна робота

з дисципліни «Економічний аналіз»

Варіант 2


Виконала студентка групи ______________

__________________________

Керівник ___________________________


Донецьк2008г.


Аналітична обробка інформації та правила порівняння показників.

Потоки планових, нормативних, статистичних, бухгалтерських, оперативних відомостей, їх збереження, переробку і можна раціонально організувати лише з суворо науковій основі.

Системний підхід націлює аналітиків під час проведення дослідження розкрити цілісності об'єкта, його різноманітних зв'язків і зведення в єдину цілісну картину. При системний підхід визначаються основні мети системи, досягненню яких мають сприяти оброблювані дані і отримувана результативна інформація. По цілям конструюється система. Під системи у тому випадку розуміється набір елементів і інформаційні зв'язку, виникаючі з-поміж них і забезпечуючі оптимальне управління економікою підприємств.

Система управлінської інформації відрізняється складністю. Причому спостерігається тенденція ускладнення взаємозв'язків в інформаційному потоці. Одночасно відбувається систематичний зростання обсягів інформації, її надмірності при інформаційної недостатності до ухвалення оптимальних управлінські рішення. Економічна інформація дуже неоднорідна. Усе це ускладнює її використання у управлінні економікою.

Структура економічної інформації обумовлена її змістом потребують і призначенням управлінні.

Залежно від поставленої мети і завдань на керований об'єкт економічну інформацію можна класифікувати різноманітні ознаками:

- по змінності - на постійну {>условно-постоянную}, яка змінюється протягом якогось періоду часу (місяці, кварталу, року й т.д.), і зміну;

- за насиченістю - на недостатню, достатню і надлишкову;

- стосовно предмета дослідження інформація ділиться на основну і допоміжну, необхідну повнішої характеристики досліджуваної предметної області;

- по корисності - на корисну і марну;

- за способом зображення - на текстову, цифрову, алфавітну,алфавитно-цифровую і графічну (графіки, діаграми, схеми, креслення);

- по функціональному призначенню - на планову, нормативну, дисконтну і звітну;

- стосовно процесу обробки даних - на оброблювану інеобрабативаемую;

- за рівнем обробки - на первинну, проміжну (>подвергающуюся відповідної обробці) і результативну;

- стосовно керованої об'єкту - на внутрішню (утворену на підприємстві) і зовнішню {що надходить за його меж), що входить (що надходить на керований об'єкт) і що йде (яка від керованого об'єкта);

- за обсягом необхідної інформації керувати економікою підприємств і об'єднань - на комплексну і тематичну, що стосується певному аспекту своєї діяльності;

- формою уявлень - на письмову і усну.

Економічний аналіз звичайно починаються з складання плану його проведення, збору, накопичення та систематизації інформації. До збору, нагромадженню і систематизації інформації пред'являються певних вимог. Інформація мусить бути повної та своєчасної, достовірної, корисної й зручною до й подальшого використання.

Необхідність збору, накопичення та зберігання економічної інформації диктується багатьма обставинами. До до їх числа ставляться: багаторазовість і тривалість застосування сили, розрив у часі між збиранням та використанням інформацією аналізі та управлінні економікою.

Хаотичність потоків інформації, недосконалість їх каналів, методів і техніки збору, збереження і обробки призводять до істотногозапаздиванию інформації та втрати її якості. Основа сучасного отримання - це інтеграція її збирання та опрацювання. Автоматизована система збору, опрацювання і збереження інформації скорочує час між її формуванням та використанням в аналітичної роботі. Сучасна система збору, збереження і перетворення інформації є десятки реєстраторів, термінальних та інших пристроїв. Технічні кошти яких багато важать у інформаційній системі. Вони забезпечують своєчасне надходження інформації керівникам інших працівників управління.

З застосуванням ЕОМ в аналізі та управлінні зросла роль інформаційного забезпечення і підвищилися вимоги щодо нього, з'явилися умови створення єдиної централізованої інформаційної системи, що отримала назву банку даних (>БД).

Автоматизований банк даних (>АБД) - це сучасний система організації збору інформації із її автоматичної обробки. Специфіка як і системи у тому, що вона пропонує наявність упорядкованих даних. Банк даних є сукупність взаємозалежних інформаційних масивів (файлів), підтримку у стані і постійну готовність до видачі інформації на вирішення, аналітичних та інших управлінських завдань.

База даних має відповідати наступним вимогам:

- утримувати необхідні, але має достатні дані на вирішення аналітичних та інших управлінських завдань;

- допускати розширення даних, і підключення нових файлів без зміни програми обробки даних;

- передбачати мінімальне, контрольоване, дублювання даних, і виключати можливість появи суперечливою інформацією.

Нині база даних багатьох АСУ має низку суттєвих недоліків. Головні їх полягають у тому, що у більшості АСУ існує загальний інформаційний блок, до складу якого нормативно-довідкову інформацію, а окремих підсистем створено масиви базової інформації. Як наслідок - наявність невиправданою надмірності планової, нормативної і той базової інформації, її дублювання і складнощі у забезпеченні узгодженості даних різних інформаційних масивів.

Кількаразове використання інформації, що у базі даних, пред'являє підвищені вимоги до її достовірності й схоронності. До технічному забезпечення баз даних пред'являються і високі торішні вимоги, оскільки він має забезпечувати мінімальну можливість виникнення помилок, найбільшу ймовірність їх виявлення з найменшими витратами часу та коштів на виправлення помилок, надійне зберігання і своєчасне відновлення бази даних.

Результати економічного аналізу прямо залежить від якості використовуваної інформації.Предварительним умовою аналізу є ретельна перевірка всіх залучуваних матеріалів. Важлива роль тут належить аудиту,

Перевірка звітних матеріалів здійснюється з метою встановлення:

- правильності оформлення звітів; повноти охоплення всіх підприємств, які підлягають включенню в зведений звіт; правильності підрахунків і обчислень;

- повноти, якості і термінів проведення інвентаризації, відображення її результати в обліку та дійових заходів, прийнятих по виявленихнедостачам;

- відповідності показників звітності з платежів у бюджет і фінансування з бюджету даних фінансових органів;

- обгрунтованості і принцип законності списання втрат за операціями минулих років, по незатребуваною дебіторську заборгованість, щодо недостач, списання збитків стихійних лих, від ліквідації основних засобів та інших.;

- правильності оцінки балансу відповідно до діючими положеннями.

Особливу увагу під час перевірки звітних матеріалів слід звернути з їхньої повноту та відповідність встановленим формам, взаємну ув'язку показників, на порівнянність спадкоємність звітні показники проти бізнес-планом попередніми періодами.

Усі підприємства міста і організації зобов'язані складати і давати звітність відповідно до формами, затвердженими органами виконавчої. Єдність складу звітні показники забезпечує порівнянність і узагальнення даних, розробку єдиних схем контролю та аналізу господарсько-фінансової діяльності.

Взаємна ув'язка показників бухгалтерського балансу і за за інші форми звіту є неодмінною умовою правильного їх створення. Система бухгалтерського облік і звітність забезпечує необхідну зв'язок між показниками, якщо облік ведеться правильно, а звітність складена із суворим дотриманням інструкцій. У зв'язку з цим наступна перевірка ув'язування показників здійснюється з виявлення окремих помилок, і неточностей.

>Систематизацию та прискорення підготовки джерел інформації для аналізу можна розділити на два етапу:

1) перевірка її змісту;

2) обробка вивчення матеріалів.

Для попередньої оцінки документів можна застосувати одну чи кілька процедур залежно від цього, перевіряється одна чи група господарських операцій.

Основні процедури перевірки документів:

- перевірка арифметичних розрахунків шляхом їх перерахунку. Перерахунок залежить від перевірці арифметичній точності бухгалтерських та інших дисконтних записів й у виконанні незалежних підрахунків, здійснюваних вибірково;

- вибіркова інвентаризація;

- перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій;

- простежування. У результаті даної процедури перевіряються деякі первинні документи, відбивають дані в регістрах синтетичного і аналітичного обліку.Прослеживание дозволяє вивчити нетипові статті і, відбиті в документах;

- аналіз стану і оцінка отриманої інформації, дослідження найважливіших фінансових та знайти економічних показників аналізованого економічного суб'єкта для виявлення незвичайних й невірноОтраженних у бухгалтерському обліку чинників господарської Діяльності, і навіть з'ясування причин таких помилок, і спотворень.

Під час перевірки слід звернути увагу до логічний ув'язку окремих показників і відсутність (або наявність) розбіжностей між даними поточної звітності і показниками попередній період; показниками оперативної та бухгалтерської звітності. Це має значення як задля забезпечення правильних результатів аналізу, а й у боротьби з приписками в обліку і звітності. Мета цієї перевірки >стоїть у тому, аби з'ясувати відповідність показників використовуваної формації фактичному становищу справи на уже згадуваному підприємстві.

Перевірка матеріалу з погляду форми передбачає встановлення правильності їх створення: відповідності встановленим правилам заповнення форм облік і звітність, правильності арифметичних підрахунків і підсумків, обчислення відносних величин, наявності підписів, і т.д. Перевірка матеріалу передбачає розгляд можливих приписок і спотворень. Перевіряється порівнянність планових і звітні показники, взаємозв'язок між окремими формами звітності. Якщо за перевірці матеріалів буде виявлено будь-які неточності й неузгодженості, вони повинні ліквідувати до здійснення такого етапу аналітичної роботи (тобто. до розробки системи показників і побудови аналітичних таблиць).

Процес підготовки матеріалу до аналізу входять також приведення показників в такий же вигляд і спрощення цифрового матеріалу.Однородность і порівнянність даних - обов'язкова умова отримання правильних результатів під час проведення економічного аналізу. Найпоширенішими прийомами приведення показників в такий же вид є:

- нейтралізація ціннісного чинника шляхом відображення різних видів об'ємних показників в єдиних цінах;

- нейтралізація кількісного чинника під час аналізу ефективність використання будь-якого виду ресурсу у вигляді розрахунку низки умовних показників, де незмінним залишається об'ємний показник і послідовно змінюється величинарасходуемого ресурсу;

- нейтралізація впливу рівень кількісних і якісних показників методик їх розрахунку. Сукупність однорідних планових, звітних і дисконтних показників повинен мати єдину методику визначення;

- літочислення середніх величин щодо низки однорідних показників;

- заміна абсолютних величин відносними, коли це найдоцільніше, для наочності, доступності й сприйнятливості.

У процесі аналізу виявляються чесноти та вади інформації, повнота її спрямування аналізу та управління господарськими процесами та його результатами.

Аналіз показників, економічних явищ, процесів, ситуацій починається з використання абсолютних величин (обсяги виробництва за вартістю чи натуральнихизмерителях, обсяг товарообігу, сума виробничих витрат і витрат звернення, сума валового доходу чи прибутку). Без абсолютних величин в аналізі, як і бухгалтерський облік й у статистиці, не обійтися. Але тоді як бухгалтерський облік є способом виміру господарських процесів, то аналізі - більшою мірою використовують як бази щодо обчислення середніх і відносних величин.

Економічний аналіз починається з обчислення відносної величини. Наприклад, якщо бізнес-планом передбачалося випустити промислової своєї продукції мільйон рублів, а випущено тільки 950 тис., стосовно до завдання на це знадобиться 95%.

Відносні величини незамінні під час аналізу явищ динаміки. Ці явища можна сформулювати й у абсолютних величинах, але дохідливість, яскравість досягаються лише за використанні відносних величин. Відносні величини динаміки обчислюються через побудову тимчасового низки, тобто. вони характеризують зміна тієї чи іншої показника, явища у часі (наприклад, ставлення випуску промислової продукції за кілька років до базисному періоду, прийнятому за 100).

Аналітичність відносних величин добре виявляється щодо показників структурного порядку. Відбиваючи ставлення частини сукупності до сукупності загалом, вони наочно ілюструють як всю сукупність, і значна її частина (наприклад, питому вагу в валової продукції готових виробів основного призначення, допоміжних виробів і незавершеного виробництва).

Суто аналітичний характер мають відносні величини інтенсивності (наприклад, випуск промислової своєї продукції 100 крб. інвестиційних фондів, вихід сільськогосподарської своєї продукції 100 га ріллі, сума роздрібного товарообігу на 1 м2 торговельній площі).

Так само важливого значення мають у своєму процесі аналізу середні величини. Їх сенс полягає у узагальненні відповідної сукупності типових, однорідних показників, явищ чи процесів. Вони дозволяють переходити від одиничного до спільного, від випадкового - до закономірного; абстрагуватися від випадковості окремих коливань; без них неможливо вивчення ознаки з різнихсовокупностям, характеристикам зміниварьирующего показника у часі.

У аналітичних розрахунках застосовують, виходячи з необхідності, різноманітні форми середніх - середня арифметична, середня гармонійна зважена, середня хронологічнамоментного низки, мода, медіана.

Порівняння - самий ранній і найпоширеніший метод економічного аналізу.

Порівняння як робочий прийом пізнання тієї чи іншої явища, поняття, співвідношення застосовують у багатьох навчальних дисциплінах. У економічному аналізі спосіб порівняння вважається однією з найважливіших: з нього починається аналіз. Є кілька форм порівняння: з планом; з минулими періодами; з найкращим; зі середніми даними.

Важливе завдання на аналізу господарську діяльність є, як вище, всебічна оцінка виконання бізнес-плану. Цим обумовлена роль способу порівняння фактичних показників з планом, Неодмінним умовою такого порівняння мали бути зацікавленими порівнянність планових і звітні показники (із широкого кола планованих і врахованих об'єктів; за цінами, якщо аналізуються вартісні показники; структурою випуску продукції та її реалізації, якщо аналізуються собівартість промислової продукції і на рівень витрат виробництва). Виявлені внаслідок порівняння звітні показники з плановими величини відхилення є об'єктом подальшого аналізу. У цьому виявляються чинники, пов'язані із високою якістю самого планування. Зокрема, значні плюсові відхилення від плану можуть іноді виникати внаслідок заниженого або недостатньо напруженого плану. Задля більшої порівнянності допускаються і розрахункові коригування планових показників. Так це має перераховувати планову суму витрат за статтями витрат, залежать від обсягу виробленої і реалізованої промислової продукції.

Порівняння з попереднім періодом часу виявляється у зіставленні господарських показників поточного дня, декади, місяці, кварталу, року з попередніми періодами. Порівняння минулим часом пов'язані з великими труднощами, які викликаються значними порушеннями умов порівнянності. Економічно неписьменним буде, наприклад, зіставлення валовий, товарної і реалізованої продукції за кілька років в поточних цінах; неправильним буде зрозумілою і динамічний ряд, що характеризує рівень витрат за 3-5 і більше років (котрий іноді за суміжні роки), побудований без необхідних коригувань. Порівняння минулим періодом потребує перерахунку обертів за однакові ціни (переважно у ціни базисного періоду), перерахунку низки статей витрат із застосуванням індексу цін, тарифів, ставок, а порівнювати з доперебудовних періодом зумовлює необхідність враховуватиме й низку інших чинників: соціальних, етнографічних, природних.

Порівняння з найкращим

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація