Реферати українською » Экономика » Аналітичні показники ряду динаміки у вивченні розвитку ринку


Реферат Аналітичні показники ряду динаміки у вивченні розвитку ринку

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>ВСЕРОССИЙСКИЙЗАОЧНЫЙФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра статистики


>КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни «Статистика»

на задану тему

«Аналітичні показники низки динаміки до вивчення розвитку ринку»

Варіант № 11

Калуга 2010


>ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Запровадження

1. Теоретична частина

1.1 Загальні поняття, стисле опис показників рядів динаміки

1.2 Система статистичних показників, характеризуючих аналітичні показники рядів динаміки

1.3 Статистичні методи, застосовувані щодо рядів динаміки

2. Розрахункова частина

3. Аналітична частина

Укладання

Список використовуваної літератури


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Однією з найважливіших завдань статистики вивчення змін аналізованих показників у часі. Це завдання вирішується з допомогою аналізу рядів динаміки. Без цього аналізу, у статистиці неможливо розглянути жоден процес розвитку,т.к. він виявляє і вимірює закономірності розвитку громадських явищ. Саме тому аналіз показників рядів динаміки є актуальною темою в усі часи.

У розрахункової частини роботи маю:

1. досліджувати структури сукупності;

2. виявити наявність зв'язок між ознаками, установити напрямок зв'язку й зміна її тісноти;

3. визначити помилки вибірки;

4. розрахувати обсяги обороту;

5. здогадатися з вищесказаного.

Для обчислень в розрахункової і аналітичної частинах курсової роботи я користувалася прикладним пакетомМS Excel.


1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

 

1.1 Загальні поняття, стисле опис показників рядів динаміки

Процес розвитку на статистиці називається динамікою, а система показників, характеризуючих той процес у часі, – поруч динаміки (хронологічним поруч).

У кожному ряді динаміки виділяють дві основні елемента:

· показник часу – це, протягом якого проводиться вивчення;

· рівень низки динаміки – це показники, числові значення яких становлять динамічний ряд.

Якщо показник часу представлений моментом (характеризує стан явища на певну дату), такий ряд динаміки називаютьмоментним. Якщо ж показник часу представлений тимчасовим інтервалом (характеризує результат розвитку за певного періоду), такий динамічний ряд називаєтьсяинтервальним.

Залежно від виду низки динаміки деякі показники його аналізу визначаються по-різному.

У статистиці прийнято загальновживані позначення рядів динаміки:

уі – даний рівень;

уі-1 – попередній рівень;

у0 – базисний рівень;

уn – кінцевий рівень;

у – середній рівень.

Середній рівеньинтервального низки динаміки у разі рівності цих інтервалів визначається за такою формулою

>=у/n. (1.1.)


Середній рівень длямоментного низки у разі, якщо тимчасові відстані між тими моментами (датами) однакові, визначається за такою формулою середньої хронологічної

>=1/>2+у23+…+уn/2)/(>n-1) (1.2)

де n – число рівнів низки.

Якщо є (>табл.1.1) характеризують чисельність населення певного регіону з стану першу січня протягом ряду років, наступних друг за іншому, то представлений ряд ємоментним, й відповідна середня чисельність за даний кілька років має визначитися за такою формулою (1.2).

Таблиця 1.1

Дата Чисельність, тис. чол.
01.01.2004 1205,3
01.01.2005 1125,6
01.01.2006 1005,8

Але якщо ці (табл. 1.2) характеризують випуск промислової продукції вартісному вираженні за даний проміжок часу, то представлений ряд єинтервальним і середньорічний випускати продукцію необхідно визначати за такою формулою (1.1).

Таблиця 1.2

Місяць Випуск, тис. прим.
Січень 26
Березень 28
Травень 22
Липень 18
Вересень 20

Графічно ряди динаміки зображуються переважно або лінійними, абостолбиковими діаграмами (рис. 1.1). Але за будь-якого разі по осі абсцис відкладаються показники часу, а, по осі ординат – рівні низки (або базисні темпи зростання).

>Рис. 1.1. Випуск продукції з місяців

1.2 Система статистичних показників, характеризуючих аналітичні показники рядів динаміки

Аналітичні показники рядів динаміки будуються з урахуванням порівняння (зіставлення) двох рівнів низки. У кожному ряді динаміки, представленому не двома, а великою кількістю рівнів, зіставлення можливо між суміжними рівнями (даним рівнем з попереднім), утворюючими систему цепних показників, й між даним рівнем та вищим рівнем, прийнятим за базу порівняння. Останнє створює систему базисних показників аналізу рядів динаміки.

Під час вивчення динаміки громадських явищ виникають проблеми описи інтенсивності зміни і розрахунку середні показники динаміки.

Аналіз інтенсивності зміни у часі здійснюється з допомогою показників, одержуваних у результаті порівняння рівнів, до таких показниками відносять: абсолютний приріст, темпи зростання, темп приросту, абсолютне значення один відсоток приросту.

Показники аналізу динаміки можуть обчислюватись на постійної і перемінної базах порівняння. У цьому прийнято називати порівнюваний рівень звітним, а рівень, з якою провадиться порівняння, – базисним.

Для розрахунку показників аналізу динаміки на постійної базі кожен рівень низки порівнюється зі у тому ж базисним рівнем. Як базисного вибирається або початковий рівень у ряду динаміки, або рівень, від якого починається якийсь новий етап розвитку явища.Исчисляемие у своїй показники називаються засадничими.

Для розрахунку показників аналізу динаміки на перемінної базі кожну наступну рівень низки порівнюється зі попереднім.Вичисленние в такий спосіб показники аналізу динаміки називаються ланцюговими.

Перший, і найважливіший із аналітичних показників – абсолютний приріст (зниження) рівнів обчислюється різницею між двома рівнями:

ланцюгової абсолютний приріст

ці-yі-1; (>2.1,а)

базисний абсолютний приріст

бі-y0. (>2.1,б)

>Цепние і базисні абсолютні прирости взаємопов'язані:

· сума цепних абсолютних приростів дорівнює кінцевому базисному абсолютному приросту;

· різницю між двома суміжними засадничими приростами дорівнює проміжного ланцюговому.

>Обобщением цепних абсолютних приростів у період є "середній абсолютний приріст:

>у=ц/n=(уn0)/n, (2.2)

де n – число цепних абсолютних приростів;

уn0 – кінцевий базисний абсолютний приріст.

Для оцінки інтенсивності, тобто. відносного зміни рівня динамічного низки за будь-якої період обчислюють темпи зростання (зниження).

Темп зростання – цей показник двох рівнів низки.

Інтенсивність зміни рівня оцінюється ставленням звітного рівня до базисному.

Показник інтенсивності зміни рівня низки, виражений в частках одиниці, називається коефіцієнтом зростання, а відсотках – темпом зростання. Ці показники інтенсивності зміни відрізняються лише одиницями виміру.

Коефіцієнт зростання (зниження) показує, скільки раз порівнюваний рівень перевищує рівень, з якою провадиться порівняння (коли цей коефіцієнт більше одиниці) чи яку частина рівня, з якою провадиться порівняння, становить порівнюваний рівень (коли він менше одиниці). Темп зростання завжди є позитивне число.

Ланцюговий коефіцієнт зростання

До>рц=уі/yі-1; (>2.3,а)

базисний коефіцієнт зростання


До>рб=уі/y0; (>2.3,б)

ланцюгової темпи зростання

Т>рц=уі/yі-1*100; (>2.4,а)

базисний темпи зростання

Т>рб=уі/y0*100. (>2.4,б)

Отже,

Тр=Дор*100. (>2.4,в)

Між ланцюговими і засадничими темпами зростання існує взаємозв'язок:

· твір цепних темпи зростання одно кінцевому базисному;

· приватне від розподілу двох суміжних базисних темпи зростання одно проміжного ланцюговому.

>Обобщением цепних темпи зростання у період є "середній темпи зростання, який обчислюють по формулам

Т=nРТц=nуn0, (2.5)

де Р – твір цепних темпи зростання.

>Относительную оцінку швидкості виміру рівня низки в одиницю часу дають показники темпу приросту (скорочення).

Темп приросту показує, наскільки відсотків порівнюваний рівень більшою або меншою рівня, прийнятого за базу порівняння, і обчислюється як ставлення абсолютного приросту до абсолютного рівню, прийнятому за базу порівняння.

Ланцюговий темп приросту

Т>пр.ц=ц/уі-1*100; (>2.6,а)

базисний темп приросту

Т>пр.б=б/у0*100. (>2.6,б)

Темп приросту можна одержати й з темпу зростання, вираженого у відсотках, коли з нього відняти 100%. Коефіцієнт приросту – це темп приросту, виражений в частках одиниці – виходить відніманням одиниці з коефіцієнта зростання.

Тінр-100; (2.7)

Доін=Доп-1. (2.8)

Середній темп приросту може бути знайдений відніманням одиниці з середнього темпу зростання:

>Т=Т-1. (2.9)

Великий темп приросту значить значної величини абсолютного приросту. Наприклад, якщо вчорашня прибуток від продажу даної торгової точки становила 100$, а вона зросла на 100%, то кожен відсоток вмісту приросту виручки становить 1$. Але якщо колишня виручка панувала рівні 5000$, зросла сьогодні на 20%, то кожен відсоток вмісту її приросту становить 50$.

Порівняння абсолютного приросту і темпу приросту за одні й самі періоди часу показує, що з зниженні (уповільнення) темпів приросту абсолютний приріст який завжди зменшується, у випадках може зростати. Тому, щоб правильно оцінити значення отриманого темпу приросту, його розглядають у порівнянні із показником абсолютного приросту. Результат висловлюють показником, яку називають абсолютним значенням (змістом) один відсоток приросту й сподіваються як ставлення абсолютного приросту до темпу приросту за ж період, %:

А%=ц/т>пр.ц=>0,01*уі-1. (2.10)

Абсолютна значення один відсоток приросту одно сотої частини попереднього (чи базисного) рівня. Воно показує, яке абсолютне значення приховується за відносним показником – одним відсотком приросту.

Для глибокого розуміння характеру явища необхідно показники динаміки аналізувати комплексно, спільно.

Для узагальнюючої характеристики динаміки досліджуваного явища практично визначають середні показники: середні рівні деяких обласних і середні показники зміни рівнів низки (показники середніх характеристик).

Середній рівень низки характеризує узагальнену величину абсолютних рівнів. Він розраховується за середньої хронологічної, тобто. по середньоїисчисленной з значень, змінюються у часі.

Методи розрахунку середній рівеньинтервального імоментного рядів динаміки різні.

Дляинтервальних рядів динаміки з абсолютних рівнів середній у період часу визначається за такою формулою середньої арифметичній:

>1)при рівних інтервалах застосовується середня арифметична проста

>у=у/n, (>2.11,а)


>гдеn – число рівнів низки;

>2)при нерівних інтервалах – середня арифметична зважена

>у=yt/t, (>2.11,б)

>гдеt – проміжок часу.

Середній рівеньмоментного низки динаміки зравностоящими рівнями визначається за такою формулою середньої хронологічноїмоментного низки:

>у=(*у12+…+>уn)/>n-1, (>2.12,а)

>гдеу1,…,уn – рівні періоду,

n – число рівнів,

>n-1 – тривалість періоду часу.

Умоментном ряду з нерівними інтервалами розрахунок середній рівень ведеться за формулі середньої хронологічної виваженої:

>у=((узвдо)*>t)/t, (>2.12,б)

>гдеузв – початковий рівень низки динаміки,

удо – кінцевий рівень низки динаміки,

>t – інтервал часу між суміжними рівнями.

Узагальнюючий показник швидкості зміни рівнів у часі – середнє цілковиту зміну, що було узагальнену характеристику індивідуальних абсолютних приростів низки динаміки. По ланцюговим даним про абсолютних приростах за кілька років можна розрахувати середнє цілковиту зміну як середню арифметичну просту:


>у=уц/n. (>2.13,а)

Також середнє цілковиту зміну визначається через базисний абсолютний приріст:

>у=уб/n. (>2.13,б)

Вільної узагальнюючої характеристикою інтенсивності зміни рівнів низки динаміки служить середній темпи зростання, що складає скільки разів у середньому за одиницю часу змінюється рівень низки динаміки.

Середній темпи зростання – це узагальнена характеристика індивідуальних темпи зростання низки динаміки. Як основи розвитку та критерію правильності обчислення середнього темпу зростання застосовується визначальний показник – твір цепних темпи зростання, однакову темпу зростання за весь аналізований період. Тому, якщо значення ознаки утвориться як мінімум твір окремих варіантів, відповідно до правилу слід застосовувати середню геометричну:

Тр=(nТ1/>100*Т2/>100*…*Тn/100)*100%. (>2.14,а)

Якщо відомі рівні динамічного низки, то розрахунок середнього темпу зростання спрощується. Оскільки твір цепних темпи зростання одно базисному, топодкоренное вираз підставляється базисний темпи зростання.Базисний темпи зростання виходить як приватне від розподілу рівня останнього періоду вn до рівня базисного періоду в0:

Тр=(nуn0)*100%. (>2.14,б)


Середні темпи приросту розраховуються з урахуванням середніх темпи зростання, відніманням з середніх темпи зростання 100%:

Тінр-100%. (2.15)

Якщо рівні низки динаміки знижуються, то середній темпи зростання буде набагато меншою 100%, а середній темп приросту – негативною величиною. Негативний темп приросту є середній темп скорочення співробітників і характеризує середню відносну швидкість зниження рівня.

1.3 Статистичні методи, застосовувані щодо рядів динаміки

 

Однією з найважливіших завдань статистики є визначення серед динаміки загальну тенденцію розвитку явища.

У окремих випадках закономірність зміни явища, загальна тенденція її розвитку явно і чітко відбивається рівнями динамічного низки.

Однак від часу рівні низки динаміки можуть відчути випадкові коливання, які приховують основний напрям розвитку – тренд і загальна тенденція розвитку незрозуміла.

На розвиток явища у часі впливають чинники, різні характером про силу впливу. Окремі надають практично постійне поєднання формують серед динаміки певної тенденції розвитку. Вплив інших чинників то, можливо короткочасним чи носити випадковий.

Щоб усунути вплив випадкових обставин, рівні низки динаміки обробляють відповідним чином. Для цього він ряди динаміки піддаються обробці методами укрупнення інтервалів, ковзної середній і аналітичного вирівнювання.

Однією з найпростіших методів вивчення основний тенденції серед динаміки є укрупнення інтервалів. Він грунтується на укрупненні періодів часу, до яких належать рівні низки динаміки. Середня, обчислена але укрупненим інтервалам, дозволяє виявляти напрям і характеру (прискорення чи уповільнення зростання) основний тенденції розвитку.

Виявлення основний тенденції може здійснюватися також методом ковзної середньої. Сутність її у тому, що обчислюється середній рівень з певної кількості, зазвичай непарного, перших за рахунком рівнів низки, потім – з такої ж числа рівнів, але починаючи з другого за рахунком, далі – починаючи з третього тощо. Отже, середня хіба що ковзає за низкою динаміки, пересуваючись однією термін.

Метод ковзної середньої проілюструю за даними динаміки випуску продукції Х.

Таблиця 3.1 Динаміка випуску продукції Х

Місяць Випуск, тис. прим.
Січень 20
Лютий 18
Березень 22
Квітень 26
Травень 28

Результат оформлю в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 Розрахунок що ковзають середніх

Місяць Випуск, тис. прим. Розрахунок ковзної середньої >Скользящие середні з випуску, тис. прим.
Січень 20 - -
Лютий 18 (20+18+22)/3 20
Березень 22 (18+22+26)/3 22
Квітень 26 (22+26+28)/3 25,3
Травень 28 - -

У цій прикладу видно, що що сковзають середні, звільнені випадкових коливань, неухильно зростають, характеризуючи явну тенденцію до зростання.

Недоліком згладжування динамічних рядів є «вкорочування» згладженого низки проти фактичним, отже, втрата інформації.

Ці дві методу дають можливість визначити лише загальної тенденції розвитку явища. Однак отримати узагальнену статистичну модель тренду у вигляді цих методів не можна.

Щоб дати кількісну модель, яка має основну тенденцію зміни рівнів динамічного низки у часі, використовується аналітичне вирівнювання низки динаміки.

Основним змістом методу аналітичного вирівнювання серед динаміки і те, що це загальна тенденція розвитку розраховується як функція часу:

>>t=>(t),

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація