Реферати українською » Экономика » Аналіз актівів підпріємства


Реферат Аналіз актівів підпріємства

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>КРЕМЕНЧУЦЬКИЙДЕРЖАВНИЙПОЛІТЕХНІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТІМ.М.ОСТРОГРАДСЬКОГО

«кафедраекономіки»

>Шифрзалікової книжки 049079

>КУРСОВАРОБОТА

Здисципліни «>Фінансовийаналіз»

Тема:Аналізактивів підприємства

СтуденткигрупиЕПс-09-1з

СклярК.В

>КРЕМЕНЧУК2010р.


>1.Структурнийаналізактивів

Мета структурногоаналізу -вивченняструктури йдинамікизасобів підприємства йджерел їхньогоформування дляознайомлення ззагальним станомфінансового стану.Структурнийаналізмаєпопередній характер,бо урезультаті йогопроведенняще не можнадатикінцевуоцінкиякостіфінансового стану, дляодержанняякоїнеобхіднимєрозрахунокспеціальнихпоказників.

>Структурномуаналізупередуєзагальнеоцінюваннядинамікиактивіворганізації, якуздійснюють способомзіставленнятемпів приростуактивів із темпамифінансовихрезультатів (>наприклад,виручки чи валовогоприбутку відреалізаціїтоварів,продукції,робіт,послуг).

>Якщотемпи приростувиручки й валовогоприбуткубільші затемпи приростуактивів, те взвітномуперіодівикористанняактивів підприємства було бефективнішим, ніж упопередньомуперіоді.Якщотемпи прироступрибуткубільші затемпів приростуактивів, атемпів приростувиручки -менші, топідвищенняефективностівикористанняактивіввідбувалосялише зарахунокзростанняцін напродукцію,товари, роботи,послуги.Якщотемпи приростуфінансовихрезультатів (>виручки йприбутку)менші затемпи приростуактивів, тоцесвідчить прозниженняефективностідіяльності підприємства.Змінаактивів підприємства,розглянута беззіставленнязізміноюфінансовихрезультатів, у нассобіємалоінформативною. Привикористанніпідприємствомфінансових схем роботи, заякими регулярнопроводятьвзаєморозрахунки ізпостійними контрагентами іздебіторської йкредиторськоїзаборгованості назначнісуми (щостановлятьзначнучастинузагальноївеличиниактивів),зниженняпідсумку балансу зарахуноквзаємозаліківможеперевищувати його збільшення черезінші заподій.
Томукороткотермінове (>наприклад, умежах кварталу)зменшеннявеличиниактивів незавждисвідчить пропогіршення стану підприємства, особливоякщо цьомусприяє позитивнадинамікафінансовихрезультатів.

>Активи підприємстваскладаються ізнеоборотних таоборотнихактивів. Томунайточнішезагальну структуруактивівхарактеризуєкоефіцієнтспіввідношенняоборотних йнеоборотнихактивів,якийобчислюють заформулою:

>оборотніактиви/необоротніактиви

>Значенняданогопоказникабільшоюміроюзумовленогалузевимиособливостямикругообігукоштіваналізованого підприємства.Під годинувнутрішньогоаналізуструктуриактивів вартоз'ясувати заподійрізкоїзміникоефіцієнта (>якщоце було б) зазвітнийперіод.

>Високапитома вагинематеріальнихактивів ускладінеоборотнихактивів йвисокийрівень приростунематеріальнихактивів узмінізагальноївеличининеоборотнихактивів зазвітнийперіодсвідчать проінноваційний характерстратегіїорганізації (>тобтонаявнаорієнтація навкладення вінтелектуальнувласність).

>Аналогічнівисокіпоказники задовготерміновимифінансовимивкладеннямивідображаютьфінансово-інвестиційнустратегіюрозвитку.

>Ситуація, колинайбільшачастинанеоборотнихактивів представленавиробничимиосновнимизасобами йнезавершенимбудівництвом,характеризуєорієнтацію настворенняматеріальних уміврозширенняосновноїдіяльності підприємства.Визначаючи типстратегії,необхіднозважити напереоцінюванняосновнихзасобів.

>Оцінюванняпозитивної йнегативноїдинамікизапасів,дебіторськоїзаборгованості,фінансовихінвестицій,грошовихкоштівпотрібнопроводити наосновізіставлення іздинамікоюфінансовихрезультатів. Прирізнійефективностівикористанняоборотнихкоштівзростаннязапасів в одномувипадкуможе бутиоцінене яксвідчення пророзширенняобсягівдіяльності, аіншому - яксвідчення прозниженняділовоїактивності йвідповідного збільшенняперіодуобігукоштів.

>Важливу характеристикуструктурикоштів підприємствадаєкоефіцієнтмайнавиробничогопризначення, щодорівнюєспіввідношеннюсумивартостейосновнихзасобів танезавершеногобудівництва, атакожвиробничихзапасів йнезавершеногобудівництва дозагальноївартості всіхактивів підприємства.Об'єктивним дляпромисловихпідприємстввважаютьтакеобмеженняпоказника:

Увипадкузниженняпоказниканижчекритичноїмежідоцільнимєпоповненнявласногокапіталу (>наприклад, збільшення задопомогоюзростаннястатутногокапіталу) чизалученнядовготерміновихпозиченихкоштів длямайнавиробничогопризначення

2Аналіз окремихелементів

>Підприємстварізних формвласності,різних сфердіяльностімають усвоємурозпорядженніпевну сумуфінансово-господарськихзасобів, котрізабезпечуютьздійсненнягосподарського обороту.Правильністьвкладенняфінансовихзасобів вактивиєоднією ізнайважливішихознакстійкостіфінансового стану підприємства.

Доактивіввідносяться усівидимайна підприємства, щоналежитьйому на правахвласності йвикористовуються дляздійсненнястатутноїдіяльності.Самерозумінняактивів якджерелаотриманнягрошовихпотоків йєосновою політикиуправління активамибудь-якого підприємства.

>Згідно ізП(С)БО 2 “Баланс”, п. 4:

>Активи —цересурси,контрольованіпідприємством врезультатіминулихподій,використання які, якочікується,призведе до збільшенняекономічнихвигод умайбутньому.

>Активи підприємстваможуть бутикласифіковані зарізнимиознаками, такими як:

-залежно відоб’єктуфінансовогоуправління;

-залежно відречовоїформиоб’єктуінвестування;

-залежно від рядокотримання копійчаного потоку;

- заформоюотримання;

- зарегулярністюотримання прибутку;

-залежно відступеняризику;

-залежно відоборотності;

-залежно відступеняліквідності.

>Вертикальнийаналізпоказує структурумайна підприємства та йогоджерел.

>Горизонтальнийаналізмайнаполягає упобудовіаналітичноїтаблиці, вякійабсолютніпоказникидоповнюютьсявідносними темпамизростання чизниження.

Напрактиціоб’єднуютьгоризонтальний тавертикальнийаналізи,тобтобудуютьаналітичнітаблиці 1, котріхарактеризують як структурумайна підприємства, то йдинаміку його окремихпоказників.

>Оcновнимирисами,наявність які убалансідаєможливістьвіднести його до позитивного урозрізі активу балансує:

- збільшеннявалюти балансу вкінцізвітногоперіодупроти його початку.

-зростаннятемпів приросту всіхактивів надтемпи приростунеоборотнихактивів;

Дляпорівнянняданих балансу на вушко йкінець року номенклатуру статей балансу запопереднійзвітнийріктреба навестиповнувідповідність ізноменклатурою тагрупуваннямрозділів й статей балансу накінецьроку.Крім того, дляпорівнянняданих на вухо йкінецьзвітногоперіодунеобхідноврахувативпливінфляції.Невеликаінфляціяєдопустимою йнавітькорисною,босприяєзростаннюактивностівласників грошей,примушуєвкладати їхні уприбуткові заходь,оскількигроші, що лежати без руху,втрачають уціні.Високаінфляція негативновпливає всевиробничий процес йєосновнимдестабілізуючимчинникомфінансового стану підприємства. Баланс,складений зазвітнийперіод безурахуваннявпливуінфляції, якщоджереломнеоб’єктивноїінформації йкористувачіможутьприйнятирішення,неадекватніреальнимпроцесам,борізніелементи балансувтрачають своювартість ізрізноюшвидкістю.Наприклад,гроші та їхньогоеквіваленти,дебіторськазаборгованість взв’язку ізінфляцієювтрачають своювартість йспричиняютьзбитки підприємства на сумузменшеннякупівельноїспроможності грошей. І,навпаки, підприємства, котрізбільшують своюкредиторськузаборгованість,матимутьвигоду,бозгодомможутьрозрахуватисягрошимазізниженоюкупівельноюспроможністю. Томуоб’єктивнооцінитифінансовий стан підприємства можна, лишекоригуючидані балансу ізврахуваннямінфляції.

>Здійснившигоризонтальний тавертикальнийаналіз активу балансу вціломуєдоцільнимпроведенняаналізу складу таструктуримайнапідприємтсва. Таквиділяютьдекількаетапів цогоаналізу.

1етап -загальнаоцінка станумайна підприємства та йогоскладовихчастин заданими, котрі наведено утаблиці

>Коефіцієнт приростумайна (>Кпм):

>Кпм = А1 – А0/ А0                                                                          (1)

Де, А1, А0 –середнявартістьактивів (>майна)відповідно зазвітний табазиснийперіод.

>Кпм = 1281,7 – 1252,5 / 1252,5 = 0,023

2етап-аналізвиробничогопотенціалу підприємства.

Довиробничогопотенціалу (>активів) належати:

-основнізасоби;

-виробничізапаси;

-незавершеневиробництво;

-витратимайбутніхперіодів.

Для характеристикивиробничогопотенціалувикористовуютьтакіпоказники:

1)наявність,динаміка йпитома вагивиробничихактивів узагальнійвартостімайна;

2)наявність,динаміка йпитома вагиосновнихзасобів уреальнійвартостімайна таефективність їхньоговикористання;

3)коефіцієнтзносуосновнихзасобів;

4)середня нормаамортизації;

5)наявність,динаміка йпитома вагикапітальнихвкладень й їхньогоспіввідношення ізфінансовимивкладеннями.

>Збільшеннявиробничихактивів накінець року йбільшапитома вагицихактивів узагальнійсумікоштів підприємствасвідчитиме, як правило, пропідвищеннявиробничихможливостей.Цейпоказник не винен бутинижчим за 50%. За основу дляпорівнянняберутьгалузевістандартніпоказники.

>Показникпитомої вагивартостіосновнихфондів (Кпвв03 ) узагальнійвартостікоштів підприємстварозраховують

>Кпвв03 =ОЗ/А, (2)

>Такийрозрахунокздійснюється на початку року й накінецьзвітногоперіоду.Одержаніпоказникипорівнюютьзістандартнимизначеннями дляпідприємствгалузі, атакож ізпоказникамивисокорентабельнихпідприємств.

>Зношенняосновнихфондів,тобтовтрата нимичастинивартості,єфізичним йморальним.Фізичнезношення –цевтратаосновними фондами їхніспоживчихякостей.

>Міриломфізичногозношенняєкоефіцієнтфізичногозносуосновнихфондів:

>Коефіцієнтфізичногозносу = Сумазносу заперіодексплуатації /первіснувартістьосновнихфондів

>Фізичнезношення увідсотках можнаобчислити заформулою:

>Кф.зн. = (>Тф/Тн) * 100% (3)

деТф,Тн –відповіднофактичний танормативний рядківслужбиосновнихфондів, рокта.

>Моральнийзношення –цеобезціненняосновнихфондів,викликане чиздешевленнямвідтворенняосновнихфондів, чивикористанням болеепродуктивнихзасобів роботи.

>Мірилом моральногозношенняєкоефіцієнт моральногозносу (До мор. ДТ.):

>Кмор.зн. = (>Вп –Вв)/Вв (4)

деВп –первіснавартістьосновнихфондів;

ВВ –відновна (>переоцінена)вартістьосновнихфондів.

>Загальнийкоефіцієнтзношенняосновнихфондів (Дозаг. ДТ.)визначається заформулою:

>Краг.зн. = 1 – (>1-Кф.зн) x (>1-Кмор.зн) (5)

Проступіньфінансуванняосновнихзасобів зарахунокзносусвідчитькоефіцієнтнакопиченнязносу,якийвизначаєінтенсивністьформування одного ізджерелкоштів накапітальнівкладення:

>Кн.з=Зн/В1                                                                                    (6)

>Зн –нарахована сумазносу.

>Крімрозрахункукоефіцієнтузносудається йякісна характеристика йогозмін. Дляоцінкиінтенсивностінакопиченнязносуосновнихзасобіввикористовуєтьсяпоказниксередньоїнормиамортизації, щообчислюється як ставленнясумиамортизаційнихвідрахувань зазвітнийперіод допервісноївартостіосновнихвідрахувань.Цейпоказникпорівнюється ізпоказникамиіншихпідприємств йстандартнимизначеннямиданогопоказника.

>Виробничийпотенціал підприємствахарактеризуєтьсятакожвідношеннямкапітальнихвкладень йдовгостроковихфінансовихвкладень:незавершеневиробництво,довгостроковіфінансовіінвестиції.Високітемпизростанняфінансовихвкладеньможутьзнизитивиробничіможливості підприємства.

3етап -аналіз складу йдинамікимобільних (>оборотних)коштів.

>Вивчаєтьсяспіввідношеннядинамікиоборотних йнеоборотнихактивів,показникимобільностівсьогомайна підприємства йоборотнихактивів.

Для характеристикимайнарозраховуєтьсякоефіцієнтмобільностімайна,якийрозраховується як ставленнянайбільшмобільної їхнічастини (>коштів йфінансовихвкладень) довартостіоборотнихактивів.

До моб: на вухо 120/861,5 = 0,1393 накінець 190/766,7 = 0,2478

>Збільшеннякоефіцієнтівмобільностівсьогомайна йоборотнихактивівпідтверджуєтенденціюприскоренняоборотностімайновихзасобів підприємства.

>Важливимпоказникоммайнового стану підприємстваєкоефіцієнтреальноївартостімайна,якийпоказує якоїчасту увартостімайнастановлятьзасобивиробництва:

>КВМ = (>Оз.з +Вз +Нв) / А (7)

деОзз –основнізасоби зазалишковоювартістю;

>Вз -виробничізапаси;

>Нв –незавершеневиробництво;

А –вартістьактивів підприємства.

>Цейпоказниквизначаєрівеньвиробничогопотенціалу підприємства,забезпеченістьвиробничогопроцесузасобамивиробництва.

>Загальноприйнято, щоякщозначенняданогопоказниканижче 0,5, то, напідприємствієнегативним.

Наосновіаналізуструктуриоборотнихактивіввивчаютьзміни, щовідбулися вскладіоборотнихактивів уцілому, а после цого – врозрізі окремих статей.

Причинамизміниоборотнихактивівможуть бути:

1)приріствласнихзасобів;

2) збільшеннязаборгованості по кредити йпозиками;

3) збільшеннязобов’язань ізкредиторськоїзаборгованості.

>Причинизменшенняоборотнихкоштів:

1)витрати зарахунокприбутку, щозалишився врозпорядженні підприємства;

2)капітальнівкладення;

3)довгостроковіфінансовівкладення;

4)зменшеннякредиторськоїзаборгованості.

>Окремо проводитисяаналіз складу таструктуридебіторськоїзаборгованості.Дебіторськазаборгованістьвизнається активом,якщоіснуєймовірністьотриманняпідприємствоммайбутніхекономічнихвигід таможе бутидостовірновизначенаїї сума.Розрізняютьдовгострокову тапоточнудебіторськузаборгованість.Довгостроковадебіторськазаборгованість –це сумадебіторськоїзаборгованості, котра надході нормальногоопераційного циклу та якщо погашена после 12місяців іздати балансу.

>Поточнадебіторськазаборгованістьобернена додовгостроковоїДЗ.Поточнадебіторськазаборгованість запродукцію,товари, роботи тапослугиоцінюється запервісноювартістю, а валюту балансувключається зачистоюреалізаційноювартістю. Длявизначеннячистоїреалізаційноївартостівизначають сумусумнівногоборгу,тобтопоточнузаборгованість запродукціющодоякоїіснуєнепевністьїїпогашенняборжником. Величина резервусумнівнихборгіввизначаєтьсявиходячи ізплатоспроможності окремихдебіторів чи наосновікласифікаціїдебіторськоїзаборгованості.Такакласифікаціяздійснюється шляхомгрупуваннядебіторськоїзаборгованості за рядкамиїїнепогашення звстановленнямкоефіцієнтасумнівності длякожноїгрупи.Коефіцієнтсумнівностівстановлюєтьсяпідприємством,виходячи ізфактичноїсумибезнадійностідебіторськоїзаборгованості запродукцію, запопереднізвітніперіоди.Данийкоефіцієнтзростаєзізбільшеннямстроківнепогашеннядебіторськоїзаборгованості. Величина резервусумнівнихборгіввизначається як сумадобутківпоточноїдебіторськоїзаборгованості напродукціювідповідноїгрупи такоефіцієнтасумнівностівідповідноїгрупи.

>Аналізефективностівикористанняпоточнихактивів підприємства

>Економічнаефективністьвикористанняоборотнихзасобіввиражається вкорисномурезультаті,одержуваномупідприємством упроцесіздійсненнясвоєїдіяльності.Вонавизначаєтьсяпоказникамиоборотності.Підоборотністюоборотнихзасобіврозуміється рухоборотнихзасобів упроцесівиробництва тареалізаціївиробленоїпродукції,тобтотривалість одногоповногокругообігузасобів відпридбаннявиробничихзапасів тавиплатизаробітної плати дореалізаціїготовоїпродукції йнадходження грошей напоточнийрахунок підприємства.

>Оборотністьоборотнихактивів (зокрема.дебіторськоїзаборгованості)характеризується задопомогою такихпоказників:

>Коефіцієнтоборотності (>Коб),якийвизначається заформулою:

>Коб =ЧД /ОА (>ДЗ), (8)

деЧД –чистийдохід відреалізаціїпродукції запевнийперіод (>рік, квартал)

>ОА (>ДЗ) –середнявартістьоборотнихактивів (>дебіторськоїзаборгованості) запевнийперіод (>рік, квартал)

>Чимвищимєцейпоказник, тімефективнішимєвикористанняпідприємством усвоїйгосподарськійдіяльностіоборотнихзасобів.

>Обернена величинакоефіцієнтуоборотностіназиваєтьсякоефіцієнтомзавантаження (>закріплення) (>Кз),тобто :

>Кз =ОА (>ДЗ) /ЧД (9)

>Показникєоднотипнимпоказникуфондомісткості, щорозрахована дооборотнихзасобів.Вінвідображає ті, стількиоборотнихзасобів припадати гривнюреалізації.

>Діяльність підприємстваможепризвести доприскорення чиуповільненняоборотностіоборотнихзасобів,якавизначається шляхомзіставленняфактичнихпоказниківоборотності ізплановими чивідповіднимиданими заминуліперіоди.

>Ефективністьвикористанняосновнихфондів підприємствахарактеризується поручпоказників, котріподіляються назагальні тачасткові.

>Основним ззагальнихпоказниківвикористанняосновнихфондівєфондовіддача.

>Слідзазначити, що сумавласногокапіталу –це абстрактнавартістьмайна, котра неє йогопоточною чиреалізаційноювартістю, а чи невідображаєпоточнувартість праввласників підприємства.

Разом із тім,власнийкапіталєосновою для початку йпродовженнягосподарськоїдіяльностібудь-якого підприємства,вінє одним знайістотніших йнайважливішихпоказників,оскількивиконуєтакіфункції:

>довгостроковогофінансуваннягосподарськоїдіяльності –знаходиться урозпорядженні підприємстванеобмеженодовго;

>відповідальності тазахисту правкредиторів –відображений вбалансі підприємствавласнийкапіталє длязовнішніхкористувачівміриломвідносинвідповідальності напідприємстві, атакожзахистомкредиторів відвтратикапіталу;

>компенсаціїпонесенихзбитків –тимчасовізбиткимаютьпогашатись зарахуноквласногокапіталу;

>кредитоспроможності – принаданні кредиту, заіншихрівних умів,переваганадаєтьсяпідприємствам ізменшоюкредиторськоюзаборгованістю табільшимвласнимкапіталом;

>фінансуванняризику –власнийкапіталвикористовується дляфінансуванняризикованихінвестицій, на щоможуть непогодитиськредитори;

>самостійності та влади –розмірвласногокапіталувизначаєступіньнезалежності (>автономності) тавпливу йоговласників напідприємство;

>розподілудоходів йактивів –частки окремихвласників укапіталієосновою прирозподіліфінансового результату тамайна приліквідації підприємства.

>Збереження свогокапіталупідприємствоможе забезпечити лише приотриманніприбутку.

>Власнийкапіталутворюєтьсядвомашляхами:

>внесеннямвласниками підприємства грошей таіншихактивів;

>накопиченнямсуми прибутку, щозалишається напідприємстві.

Сумавласногокапіталуможезбільшуватисьвнаслідокприбутковоїгосподарськоїдіяльності, атакож збільшеннявартостіактивів,непов’язаного зпідвищеннямзаборгованості перед кредиторами (>дооцінка (>індексація)необоротнихактивів,переоцінкаоборотнихактивів тощо).

>Власнийкапітал –цевласніджерелафінансування підприємства, котрі безвизначення рядок Поверненнявнесені йогозасновниками (>учасниками) чизалишені лицарями упідприємстві з чистогоприбутку. Тому за формамивласнийкапіталподіляється надвікатегорії:

>інвестований (>вкладений чисплаченийкапітал);

>прибуток.

Зарівнемвідповідальностівласнийкапіталподіляється на:

>статутнийкапітал, сумаякоговизначається вустановчих документах йпідлягаєобов’язковійреєстрації у державномуреєстрігосподарюючиходиниць;

>додатковийкапітал (>нереєстрований) –цедодаткововкладений таіндексованийкапітал,резервнийкапітал,спеціальніфонди йнерозподіленийприбуток.

>Статутний йдодатковийкапіталвиконуютьрізніфункції. Так,ста-тутнийкапітал –цепервіснеджерелоінвестування таформуваннямайна підприємства. Навідміну віддодаткового,вінзабезпечуєрегулюваннявідносинвласності тауправлінняпідприємством, йогорозмір не було завстановленузаконодавством суму.

>Активи підприємстваможутьформуватися зарахунокприрівняних довласногокапіталуджерел – забезпеченнянаступнихвитрат йплатежів, величина які накалендарну датуможе бутивизначена лише шляхомпопередніх (>прогнозних)оцінок, атакожзалишківкоштівцільовогофінансування тацільовихнадходжень, котріотримані із бюджету таіншихджерел.

>Забезпечення –зобов’язання ізневизначенимисумою чи годиноюпогашення.Забезпеченняможутьстворюватися длявідшкодуваннянаступних (>майбутніх)витрат на:виплатувідпусток працівникам,додатковепенсійне забезпечення,виконаннягарантійнихзобов'язань,реструктуризацію,виконаннязобов'язаньщодообтяжливихконтрактів тощо.Сумистворенихзабезпеченьвизнаютьсявитратами йвикористовуються длявідшкодуваннялише тихийвитрат, дляпокриття які смердоті булистворені.

>Забезпеченнястворюється привиникненнівнаслідокминулихподійзобов’язання,погашенняякогоймовірнопризведе дозменшенняресурсів, щовтілюють всобіекономічнівигоди, та йогооцінкаможе бутирозрахункововизначена.Забороняєтьсястворювати забезпечення дляпокриттямайбутніхзбитків віддіяльності підприємства.

Дляздійсненнягосподарськоїдіяльності усісуб’єктипідприємництва, як правило,залучаютьмайно череззобов’язання.

>Зобов’язання –цезаборгованість підприємства, щовиниклавнаслідокминулихподій йпогашенняякої, якочікується,призведе дозменшенняресурсів підприємства, щовтілюють усобіекономічнівигоди.Зобов’язанняцеобов’язок чи відповідальністьдіятипевним чином.Воновиникає лише тоді, коли активотримано, чи колипідприємствоукладаєневідмовну угодупридбати актив.

>Зобов’язанняможуть бутимонетарними йнемонетарними.Монетарнізобов’язаннявідображають сумугрошовихкоштів, щопідлягаютьсплаті кредиторам, анемонетарні –зобов’язанняпоставититовари чинадатипослугивизначеноїкількості таякості.

>Зобов’язання підприємстваподіляються на:довгострокові,поточні, забезпечення,непередбаченізобов’язання.

Додовгостроковихзобов’язань належати:

>довгостроковікредитибанків;

>іншідовгостроковіфінансовізобов’язання;

>відстроченіподатковізобов’язання;

>іншідовгостроковізобов’язання.

>Поточнізобов'язаннявключають:

>короткостроковікредитибанків;

>поточнузаборгованість задовгостроковимизобов'язаннями;

>короткостроковівекселівидані;

>кредиторськузаборгованість затовари, роботи,послуги;

>поточнузаборгованість зарозрахунками ізодержанихавансів, зарозрахунками із бюджетом, зарозрахунками ізпозабюджетнихплатежів, зарозрахункамизістрахування, зарозрахунками із оплати роботи, зарозрахунками ізучасниками, зарозрахунками звнутрішніхрозрахунків;

>іншіпоточнізобов’язання.

>Непередбаченезобов'язання –це:

1)зобов’язання, щоможевиникнутивнаслідокминулихподій таіснуванняякого якщопідтвердженолише тоді, коливідбудеться чи невідбудеться одна чи понадневизначенихмайбутніхподій, надякимипідприємство немаєповного контролю; чи

2)теперішнєзобов’язання, щовиникаєвнаслідокминулихподій, але й невизнається,оскількималоймовірно, що дляврегулюваннязобов’язанняпотрібно якщовикористатиресурси, котрівтілюють усобіекономічнівигоди, чиоскільки сумузобов’язання не можнадостовірновизначити.


Схожі реферати:

Навігація