Реферати українською » Экономика » Аналіз взаємозв'язку витрат, обсяг діяльності та прибутку


Реферат Аналіз взаємозв'язку витрат, обсяг діяльності та прибутку

>ДЕРЖАВНАПОДАТКОВААДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

>НАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТДЕРЖАВНОЇПОДАТКОВОЇСЛУЖБИ УКРАЇНИ

>Реферат

 

із курсу:

“Економічнийаналіз ”

на задану тему:

“АНАЛІЗВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУВИТРАТ,ОБСЯГУ

>ДІЯЛЬНОСТІ ТАПРИБУТКУ

>Виконала:студенткагр.ФБРі-31

>МеленчуковаТ.Є.

>Перевірив:

МельникП.В.


>ІРНІНЬ-2006

План

 

 >Вступ

>1.Аналізбеззбитковості вроботіпідприємств.

>2.Цільовеплануванняприбутку.

>3.Операційнийважіль, та йогоскладові.

>4.Розрахунок точкибеззбитковості, запасуфінансовоїміцності тасиливпливуопераційноговажеля.

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури.


>Вступ

 

>Аналізвитрат-обсяг-прибутокмістить усобівивченнявзаємозв'язкунаступнихЗміннівитрати на-Обсягу чирівнявиробництва -Цінитоварів. ->факторів:Комбінаціїпродаванихтоварів.-Постійнівитрати (>FC) ->одиницюпродукції (VC)Аналізвитрат-обсяг-прибутокєключовим уприйняттібагатьохрішень,включаючивибірпродукції,установленняціни напродукцію,маркетинговустратегію івикористаннявиробничихпотужностей.

>Цяконцепціянастількипоширена вуправлінськихрозрахунках, щоторкаєфактично всіх сфердіяльності менеджера.Завдяки широкимможливостямвикористанняаналізувитрат-обсяг-прибутокявляє собоюкращийінструмент,яким лишерозташовує менеджер, длявиявленнясхованогопотенціалуприбутковості,існуванняякогоможливо вбудь-якійорганізації.Аналізвитрат-обсяг-прибутокпочинаєтьсязізвіту проприбутки ізбитки, щотрохивідрізняється відтрадиційного формату.

>Цей документмає рядцікавих рис, котріможуть бутикорисні привизначеннівпливів наприбутокзмін упродажнійціні,витратах іобсязі.Звертаємоувагу, що узвітівказуютьсяпродажі ,зміннівитрати іпостійнівитрати.Зміннівитрати -цевитрати, що прямопропорційнозалежать відобсягувиробництва (>сировина,заробітна плата);постійнівитрати -витрати, що незалежать відобсягувиробництва,тобтофіксовані впевнихмежах (>орендна плата,амортизація,заробітна платаадміністративнихслужбовців,адміністративнівитрати).

>Аналізвитрат,обсягупродукції іприбуткуназиваютьаналізомбеззбитковості.Переваги такогоаналізу внаступному:ілюструєвпливопераційнихкоштів наприбуток;допомагає увизначенніоптимальноїпропорціїпостійних йзміннихвитраткомпанії. 


1.Аналізбеззбитковості вроботіпідприємств

 

>Однією ізнайважливіших характеристиквзаємозв'язку витрат,обсягувиробництва йприбуткуєаналізбеззбитковості.

>Такийаналізможливий присистеміоблікузмінних витрат,основоюякоїєподіл витрат запостійні тазмінні, атакож привикористанніпоказникамаржинального прибутку.

Крапкабеззбитковості –цетакийобсягреалізації, колидоходи підприємствадорівнюють його затратам, апідприємство немає аніприбутку, анізбитків.

>Синонімамипоняття точкибеззбитковостіє точкарентабельності, мертва точка, точка критичногообсягуреалізації.

>Аналізбеззбитковостівикористовують при:

1започаткуванні нового видудіяльності,наприклад, приорганізації нового видувиробництва;

2 прирозвитку йрозширенні того, що ужеіснує;

3виготовленні нового видупродукції,наданні нового видупослуг.

>Аналізбеззбитковостідаєзмогувідповісти натаківажливі запитання:

Чизростаєможливістьбеззбиткової роботикомпанії, чи чизменшується вонпротягомпевногоперіоду години?

Чипокриє збільшенняобсягупродажівзатрати напроведеннямаркетинговоїпрограми?

Чизбільшитьсяприбутковість підприємства послевпровадження наринок нового продукту?

Чи окупитисямодернізаціявиробництва?

Отже,цілі, для яківикористовуютьаналізбеззбитковості,слідуючі:

1)оцінкапочатковогоперіодуфункціонування нового підприємства;

2)оцінкаприбутковості нового видупослуг чи нового видупродукції;

3)оцінкаприбутковостіінвестицій принарощуванні основногокапіталу.

Крапкабеззбитковостіможе бутивизначенатрьома методами:

1) методомрівняння;

2) методоммаржинального прибутку;

3)графічним методом.

Методрівняння

>Згідно ізцим методом длявизначення точкибеззбитковостівикористовуютьзагальну формулурозрахунку прибутку відреалізації:

>Дохід =змінні +постійні +прибуток

       >затратизатрати

чи

>Ціна =змінні +постійні +прибуток
    виробузатрати назатрати на наодиницю

         >одиницюодиницювиробу

         >виробувиробу

>Звідси, згідно ізнаведеним правилом, формуларозрахунку точкибеззбитковості викличевигляд:

>Дохід відреалізації =зміннівитрати +постійнівитрати + Про

>Приклад. >Підприємствовиготовляє йреалізуєвироби.

>Дані однієювиріб:

>Ціна 70 грн.

>Зміннізатрати 50 грн.

>Маржинальнийдохід 20 грн.

>Постійнізаграти замісяць 12000 грн.

>Дані замісяць:

>реалізація (>1000шт) 70000 100%

>зміннізатрати (>1000шт* 50 грн.) 50000 71,4%

>маржинальнийдохід 20 000 28,6%

>постійнізатрати 12000

>прибуток 8 000

>Визначимо точкубеззбитковості (ТБ) для цого підприємства;

а й заумови, що ТБвизначають у штуки:

70-х =50х +12000 + Про20х =12000 x = 600 прим.виробів

б) заумови, що ТБвизначають Угрошовомувиразі

>х=0,714х + 12000 + Про

0,286 x =12000

x = 42000 грн.

 

Методмаржинального прибутку:

>Маржинальнийдохід =постійнізатрати +прибуток

Уточцібеззбитковості:

>Маржинальнийдохід =Постійнізатрати

Формула точкибеззбитковості у штуки:

Формулабеззбитковості угрошовомувиразі:

 прим.

>Коефіцієнтмаржинального прибутку (>КМД) –цеспіввідношеннясумимаржинального прибутку йсуми прибутку відреалізації.

>Тепер точкабеззбитковостістановитиме:

 

>Графічний метод


 


 

 

                                            >Обсягвиробництва

>Рис. 9.Графікбеззбитковості

>Обсягпродажів, щоперевищує точкубеззбитковості,забезпечуєприбуток.Якщообсягпродажівнижче від точкибеззбитковості,підприємствозазнаєзбитків.

Крапкабеззбитковості,отже,вказує тих, приякомуобсязівиробництвадохід відреалізаціїпокриєсумарні (>валові)витрати підприємства. Крапкабеззбитковостізалежить відтрьохфакторів:

ціни продажвиробленого товару;

зміннихвитратвиробництва,реалізації,управління;

постійнихвитратвиробництва,реалізації,управління.

>Зменшенняціниреалізаціїпродукціївимагає збільшенняобсягупродажів.Збільшеннязміннихвитрат наодиницювиробувимагає збільшенняобсягупродажів уточцібеззбитковості.Аналогічно збільшеннясумипостійнихвитратвимагає збільшенняобсягупродажів уточці критичногообсягувиробництва.

 

>Аналізбеззбитковості длябагатономенклатурноговиробництва

У томуразі, колипідприємствовиготовляє йпродаєдекількавидівпродукції, точкубеззбитковості можнавизначити,виходячи ззагальногокоефіцієнтамаржинального прибутку йвсієїсуми прибутку відреалізації.

>Таблиця 4

>Визначення точкибеззбитковості для багато номенклатурноговиробництва

>Продукція А >Продукція Б разом
>Дохід відреалізації 1000 100% 4000 100% 5000 100%
>Зміннівитрати 700 70% 1600 40% 2300 46%
>Маржинальнийдохід 300 30% 2400 60% 2700 54%
>Постійнівитрати 2000
>Прибуток 700

 

>Приклад. >Коефіцієнтзагальногомаржинального прибутку

Крапкабеззбитковості:

>Слідурахувати щозізміноюструктуривиробництвакоефіцієнтзагальногомаржинального прибутку й величина точкибеззбитковостізмінюються, тому їхньогоналежитьвизначати для шкірноговаріанта.

Отже,аналізбеззбитковостіпередбачає низкуприпущень, при котрі матіруявлення при йоговикористанні.

>По-перше –цепостійністьпродажноїціни, Яка,своєючергою,ґрунтується на двохіншихприпущеннях;

>еластичністьпопиту напродукціюдужевисока, щодаєзмогузалишатисьцініпостійною уміру збільшенняпродажів,

ціна продажпродукції зазвітнийперіод годинистабільна.

>По-другеприпущенняполягає у бозміннівитрати напродукціютежвідносностабільні, апостійні йзміннівитрати правильновизначені йкласифіковані.

>По-третєприпущенняпередбачає, що взапланованомуперіодіможливізміниобсягіввиробництва, котрізабезпечуютьсамоокупність.


2.Цільовеплануванняприбутку

 

>Діяльність підприємствамає наметі нелишевизначеннябеззбитковостівиробництва, а іотриманняприбутку.Аналізбеззбитковості легкопродовжити длявизначенняплановоївеличиниприбутку.

>Обсягреалізації,необхідний дляотриманняплановоївеличиниприбутку,визначають згідно ізметодикоюзнаходження точкибеззбитковості ізурахуваннямплановоївеличиниприбутку.

>Приклад. >Підприємствоплануєотримати 15 000гри.прибутку відреалізаціївиробів.Вихіднаінформація проціну й структуру витрат подано упопереднійтемі.Необхідновизначити, стількитребавиготовити йпродативиробів,щоботриматипланову величинуприбутку (в штуки й гривнях).

Методмаржинального прибутку

>Обсягреалізації = (>постійнізатрати +плановийприбуток) :КМД (грн.)

>Обсягреалізації (у гривнях) = (12 000 + 15 000) : 0,286 = 94406 грн. 

>Обсягреалізації (у штуки) = (12 000 + 15 000) : 20 = 1350 прим.

Зцієї жзалежності можнавизначити величинуприбутку, що йогоотримаєпідприємство призапланованомурівнівиробництва йпродажів.

>Приклад. >Підприємствоплануєвиготовити йпродатипротягоммісяцявиробів на суму 100 000 грн. Яка прицих самихданих величинаприбутку?

>Маржинальний метод:

>Прибуток = (>обсягреалізації *КМД) –постійнізатрати

>Прибуток = (100 000 * 0,286) – 12 000 = 16 600 грн.

>Окрім того,використовуючипопереднізалежності, можна >визначитицінувиробів, заякоютребапродавати товар дляотримання >запланованоївеличиниприбутку.

>Приклад.Підприємствоплануєпродати 1500 прим.виробів й притомуотримати 20 000 грн.прибутку. Приякійцiнiможливийцей результат?

>Обсяг продаж *ціну =зміннізатрати *обсяг продаж +

+постійнізатрати +плановийприбуток

1500 прим. *ціну = 50 * 1500 + 12 000 + 20 000ціна =71,3 грн.

як далекозапланованийвиторгвiдреалізації ">відделяється" від точкибеззбитковості,показує запасфінансовоїміцності чи межафінансової безпеки.

 

Запасфінансовоїміцності –це величина, на якоїфактичний (чизапланований)обсягреалізаціїперевищує точкубеззбитковості. >Вінвідображає величинуможливогозниженняобсягувиробництва йреалізації безризикупокритизатрати.

Запасміцностіможевиражатись угрошовійформі чи у відсотках. Запасфінансовоїміцності =виторг – точкабеззбитковості (угрошовійформі)

У нашомуприкладі:

>Обсягреалізації 70 000 грн.

Крапкабеззбитковості 42 000 грн.

Запасміцності угрошовомувираженні:

70 000 – 42 000 – 28 000 грн.

Запасміцності у відсотках:

28 000 : 70 000 – 0,4 чи 40%

3.Операційнийважіль, та йогоскладові

 

Діяопераційного (>виробничого,господарського)важеляпроявляється у бобудь-яка змінувиторгу відреалізаціїзавжди приводити добільшоїзмінивеличиниприбутку.

>Ідеяопераційного (>виробничого)важеляґрунтується наподілі витрат запостійні йзмінні.Аналогічнийподіл як було б описанораніше,покладено основоюаналізубеззбитковості, щодаєвідповідь назапитання: стількиодиницьтоварів йпослугмаєпродатипідприємство,щобпокрити своїпостійнізатрати.Ціна притомумаєкомпенсувати усізміннізатрати івраховуватимаржинальнийдохід дляпокриттяпостійних витрат йприбутку.Після продажкількості товару,необхідної дляпокриттяпостійних витрат,маржинальнийдохід відкожноїдодатковопроданоїодиниці товарупіде наформуванняприбутку (заумови, що не якщострибкоподібногозростанняобсягів, якуможепризвести дозначногозростанняпостійних витрат).

На рис. 10. показано схема копійчаногообігу підприємства заучастюопераційноговажеля.


 


 

 

>Рис. 10. Схема копійчаногообігу підприємства заучастюопераційноговажеля

>Операційнийважіль >показує, у стількиразівможезмінитисязначення
>прибутку призбільшенні (>зменшенні)обсягупродажів.

>Цейефектзумовленийрізнимступенемвпливудинамікипостійних тазмінних витрат заформуванняфінансовихрезультатівдіяльності підприємства призмініобсягувиробництва. Отже.Операційнийважільзалежить відспіввідношенняпостійних йзмінних витрат.Чимбільшийрівеньпостійних витрат, тімбільша силавпливуопераційноговажеляВказуючи натемпипадінняприбутку ізкожним відсоткомзниженнявиторгу, силаопераційноговажелясвідчить прорівеньпідприємницькогоризикуданого підприємства.

%зміниприбутку = %змінивиторгу *операційнийважіль

У нашомуприкладі:

>маржинальнийдохід = 20 000гри.

>прибуток = 8 000гри.

>операційнийважіль = 20 000 : 8 000 = 2,5

>Якщопідприємствоплануєзбільшитиобсяг продаж на 10%, то сумаприбуткузбільшиться на 25 % (10*2,5 = 25), (12*2,5) = 30%

Ос-кільки сила діїопераційноговажелязалежить відспіввідношенняпостійних тазмінних витрат, його можнавикористовувати дляуправлінняструктурою витрат підприємства, длявиборуоптимальнихспіввідношень витрат.Якійструктурінадатиперевагу:

ізпереважаннямзмінних витрат (>малийопераційнийважіль);

ізпереважаннямпостійних витрат (великийопераційнийважіль).

>Приклад. >Візьмемодані профінансовірезультати двохпідприємств ізоднаковоюсумоюприбутку йрізноюструктурою витрат.

>Таблиця 5

>Фінансовірезультатидіяльності підприємства А й Б

>Показники >Підприємство А >Підприємство Б
>тис.грн. % >тис.грн. %
>Обсягреалізації 50 100 50 100
>Зміннізатрати 30 60 15 30
>Маржинальнийдохід 20 40 35 70
>Постійнізатрати 15 30
>Прибуток 5 5
>Операційнийважіль 20:5=4 35:5=7

>Ситуація 1.

>Обсягреалізаціїзбільшився на 20%

>Підприємство А >Підприємство Б
>Прибуток 20*4=80% чи 9тис.грн. 20*7=140% чи 12тис.грн.

>Ситуація 2.

>Обсягреалізаціїзменшився на 20%

>Підприємство А >Підприємство Б
>Прибуток

5 – 4 = 1 тис.

-20*4=-80% чи 1тис.грн.

5 – 7 = - 2 тис.

-20*7=-140% чи -2тис.грн.

Отже,якщопідприємствозбільшуєобсягпродажів, топеревагусліднадатиструктурі витрат підприємства Б ізвищимопераційнимважелем:кожен відсоток приростувиторгупринесеньомупідприємствузначнобільший відсоток прироступрибутку, ніжпідприємству А. Однакякщовиторг у 50тис.грн.єграничнеможливий, аобсягреалізації годину від годинизнижується, тосприятливішоювважають структурувитрат підприємства А,- бо воно та невтрачаємаржинальнийдохід йприбуток такшвидко, якпідприємство Б.Динамікаприбутку підприємства Нацихумовахзначностабільніша.Крім того, привідноснонизькихпостійних витратах уперіодирізкогопадінняпродажівзбитки підприємства Авиникають невідразу.

Томуідеальнимиумовами для підприємстваєпоєднаннянизькихпостійних витратвисокиммаржинальним доходом. Дляпідприємств, котрімаютьвеликукількістьзастарілихосновнихфондів, силаопераційноговажелястановитьнеабиякунебезпеку: вумовахекономічноїнестабільностіпадінняплатоспроможногопопитуклієнтів тависокоїінфляціїкожен відсотокзниженнявиторгуобертаєтьсязначнимпадіннямприбутку івходженням підприємства до зонизбитків.


4.Розрахунок точкибеззбитковості, запасуфінансовоїміцності тасиливпливуопераційноговажеля

Ос-кількианаліз “>Витрати-Обсяг-Прибуток”потребуєрозподілувитрат назмінні тапостійні, прианалітичнихрозрахункахнеобхіднорозрізняти Першівитрати від інших задопомогоюпроміжного результатудіяльності підприємства.Цю величинуназиваютьваловоюмаржею, результатом відреалізації послевідшкодуваннязміннихвитрат,сумоюпокриття чивнеском.Головноюметою підприємстваємаксимізаціяваловоїмаржі,оскількисаме вонаємежеюпокриттяпостійнихвитрат йформуванняприбутку.

Силавпливуопераційноговажелярозраховуєтьсявідношеннямваловоїмаржі доприбутку йпоказує, стількивідсотківзміниприбутку приноситикожний відсотокзмінивиручки.

>Операційнийаналізтакож частоназиваютьаналізомбеззбитковості,оскількивіндозволяєрозраховуватитаку суму чикількість продажів, при якінадходженнядорівнюєвитрачанню.Бізнес ненесезбитків, але й й не приноситиприбутків. Крапкабеззбитковості –це та межа, якоїпідприємствуслідперевищити,щобвижити. Тому точкубеззбитковостіназиваютьмежеюрентабельності.Чимвищоює межарентабельності, тімскладнішеїїперевищити. Знизькоюмежеюрентабельностілегшепереноситизменшенняпопиту,відмовитись відзавищеноїціниреалізації.Зниженнямежірентабельності можнадосягти зарахунок збільшенняваловоїмаржі чискороченняпостійнихвитрат.

>Ідеальніумови длябізнесу –поєднаннянизькихпостійнихвитрат ізвисокоюваловоюмаржею.Необхіднознаходитивдалийкомпромісміжпостійними тазміннимивитратами.

Запасфінансовоїміцностіпоказує, яквиручка відреалізаціївіддаляється відмежірентабельності. Для цогокористуються алгоритмом,представленим а табл. 6.

>Таблиця 6

>Розрахунокмежірентабельності, запасуфінансовоїміцності йсиливпливуопераційноговажеля

1.Валова маржа:

>Виручка відреалізації

>мінус

>Зміннівитрати:

-матеріали

-змінназаробітна плати

-іншізміннівитрати

(А)

(У)

разомзміннихвитрат
>Валова маржа

2.Коефіцієнтваловоїмаржі:

ті ж, у%

%валовоїмаржі =

(З)

3.Постійнівитрати:

-постійна оплата роботи (>оклади);

-оренда;

-податки;

-паливо;

- вода;

- телефон;

-поштовіпослуги;

-страхування;

- ремонт;

- реклама;

- % за кредит;

-амортизаційнівідрахування;

-іншіпостійнівитрати

(Д)
Разомпостійнихвитрат

4.Межарентабельності:

(Є)

1) Запасфінансовоїміцності

5.1. У грн.:

5.2. У % довиручки:

(М)

6.Прибуток:

(М)

>Всівеличини, щоберуть доля врозрахунках,очищені від ПДВ.Розрахунокпочинається ізрозподілупостійних тазміннихвитрат, бо без цогонеможливорозрахувативалову маржу.Співставившиїї ізсумоювиручки,одержуютькоефіцієнтваловоїмаржі (>часткуваловоїмаржі ускладівиручки відреалізації).Діленнямпостійнихвитрат накоефіцієнтваловоїмаржіотримуютьпоріг (між)рентабельності.Перевищенняфактичноївиручки відреалізації намежеюрентабельностіскладає запасфінансовоїміцності підприємства.Запланованийприбутокрозраховуєтьсямноженням запасуфінансовоїміцності накоефіцієнтваловоїмаржі.

На рис. 11 й 12 показановисокий йнизькийрівніопераційноговажелю.

>Рис. 11.Високийрівеньопераційноговажеля

>Рис. 12.Низькийрівеньопераційноговажеля

Для підприємствакращаситуація, колирівеньопераційноговажелявисокий.Тодіпідприємствулегше перейти міжрентабельності йувійти до зониприбутків.

Таким чином,максимізаціяприбутку шляхомзміничасткизмінних йпостійнихвитрат,визначення точкибеззбитковості й запасуфінансовоїміцностівідкриваєможливостіпідприємствампланувати з перспективирозміризростанняприбутку йзаздалегідьприймативідповідні заходьщодозміни у тому чиінший біквеличинизмінних йпостійнихвитрат.

>Прогнознірозрахункиприбуткуважливі задля самихпідприємств таорганізацій, котрівиробляють йреалізуютьпродукцію (>послуги), але й і дляакціонерів,інвесторів,банків,пов’язаних іздіяльністюданого підприємства. Томуплануванняоптимальноївеличиниприбуткуєважливим чинникомуспішноїпідприємницькоїдіяльностіпідприємств йорганізацій вперіодстановленняринковоїекономіки.


>Висновок

 

 >Однією ізнайважливіших характеристиквзаємозв'язку витрат,обсягувиробництва йприбуткуєаналізбеззбитковості. Утакійситуаціїдужеважливо,щобпідприємство маломожливістьгнучкореагувати на станринку,варіюватиобсягивипускусвоєїпродукції,зберігаючирентабельність іефективністьвиробництва.Такийнескладний, але й у тій годинуінформативнийінструмент, яканалізбеззбитковості, дозволитиприйматирішеннявідразу вдекількох сферахдіяльності підприємства.По-перше,чіткеплануваннявиробництва, у томучисліоптимізаціювитратвиробництва по видахпродукції іпідрозділам.

 >Знаючи де, коли і у якіобсягахвитрачаютьсяресурси підприємства,управлінськийапаратможе оптимальнорозподілятиціресурси імаксимізуватиїхнювіддачу.По-друге,достовірний прогнозрівнявитрат навиробництво,ціновоїситуації наринку іприбутку підприємства. Наосновізробленихпрогнозівздійснюєтьсярозрахунок планувиробництва. А службапостачання підприємства наосновіцихпрогнозівзабезпечуєбезперебійну поставкуматеріалів,сировини ікомплектуючих.По-третє,оцінкадіяльності шкірногопідрозділу підприємства ізфінансової точкизору.Підприємству немаєнеобхідності «>тягтихвіст»збиткових,нерентабельнихвиробництв.

>Вчаснопозбувшись від них, воно таодержуєдодатковіресурси длярозвиткуінших,успішнихнапрямків.По-четверте,аргументованеухваленнярішення порозширеннюдіапазонутоварів, щовипускають, чинадаванихпослуг,наприклад, зарахуноквипуску нових мароктоварів,диверсифікованостідіяльності,проникнення нанові ринки.По-п'яте,чіткепланування маркетингу.Аналізбеззбитковостідопомагаєвирішити,наскількидоцільне збільшеннячасткикоштів, щоінвестуються упросування товару наринок; якцевідіб'ється назагальнихнакладнихвитратах йзбільшеннімінімальногообсягувиробництва длядосягненнякрапкибеззбитковості.

>Можна бутивпевненими, що напідприємстві, деаналізбеззбитковостістає регулярнозастосовуваниммеханізмом в оперативному істратегічномукеруванні,такіпроблеми, якзбитковістьвиробництва,надвиробництвопродукції чинеконтрольованийріствитрат, невиникнуть.


Списоквикористаноїлітературу :

 

1.Абрютіна М.С.Фінансовийаналізкомерційноїдіяльності:навчальнийпосібник – До:.Фінпрес, 2002.-173 з.

2.БутинецьФ.Ф.,МнихЄ.В.,Олійник О.В.Економічнийаналіз. – Житомир, ПП рута, 2004.

3.КислицяО.Я.,МягкихІ.М.Економічнийаналіз: Курслекцій. – До.:Вид-воЄвроп. ун-ту, 2003. – 154 з.

 4.КоробовМ.Я.Фінансово-економічнийаналіздіяльностіпідприємств:навч.посіб.- До.: Знання,КОО, 2000.

 5. РоманюкО.П.Методиекономіко-статистичногоаналізу:Навчальнийпосібник. - До.:ВидавництвоУАДУ, 1997.

6. Тарасенко Н.В.Економічнийаналіздіяльностіпромислового підприємства:навчальнийпосібник: Львів –Львівськийбанківськийінститут – 2004. –485с.


Схожі реферати:

Навігація