Реферати українською » Экономика » Аналіз виконан договірніх зобов'язань в господарській діяльності


Реферат Аналіз виконан договірніх зобов'язань в господарській діяльності


>РЕФЕРАТ

>АНАЛІЗВИКОНАННЯДОГОВІРНИХЗОБОВ’ЯЗАНЬ


1.Аналіз йобґрунтуваннярішень у сферіпартнерськихвідносин

Уринковихумовах характер й порядоквиробничо-комерційнихвідносинміж партнерамирегламентуєтьсягосподарськими договорами.

>Договір –угода двох чи понадсторін провстановлення,зміну чиприпинення прав йобов’язків привиконанніяких-небудьдій.Договірвизначає йрегламентує «>горизонтальні» й «>вертикальні»взаєминипідприємств.

Системагоризонтальнихзв’язківохоплюєрізністоронивиробничо-господарськоїдіяльностіпідприємств.

Системавертикальнихвзаємозв’язківохоплюєкомерційно-збутову діяльність підприємства.

>Найбільшяскравим прикладомсучаснихринкових формпартнерськихвідносинєвертикальнімаркетинговісистеми.Вертикально-маркетингова система (ВМС)складається із виробника, одного чидекількохоптових йроздрібнихторговців, щодіють якєдина система.

>Переваги ВМС:

1) контроль йзапобіганняконфліктів;

2)економічність;

3)виключеннядублюваннязусиль.

>Існує триосновнихвиди ВМС:

1)корпоративні ВМС,якщоетапивиробництва йрозподілупродукціїзнаходяться вєдиномуволодінні;

2)договірні, щоскладаються ізнезалежнихфірм,пов’язанихдоговірнимивідносинами.Основніетапидоговірних ВМС:

а)добровільнімережіроздрібнихторговців подегідою оптовика;

б)кооперативироздрібнихторговців;

в)організаціївласниківпривілеїв.Існує триформипривілеїв:роздрібнівласникипривілеїв подегідою виробника; системаоптовиків-власниківпривілеїв подегідою виробника;роздрібнівласникипривілеїв подегідоюфірмипослуг;

3)управління ВМСкоординуютьзусилля ізреалізаціїпродукціїзавдякирозмірам йпотужності одного ізучасників ВМС.

 

2.Основніетапианалізу приукладаннігосподарськихдоговорів

 

>Аналізвиконаннядоговірнихзобов’язаньздійснюєтьсяпрацівниками відділеннязбуту підприємства.Вінмає бутиорганізований урозрізі окремихдоговорів,видівпродукції,термінівпостачання. При цьомуздійснюєтьсяоцінкавиконаннядоговірнихзобов’язаньнаростаючимпідсумком із початку року.

>Джереламиінформації для оперативногоаналізу ходупостачаньєпереважноданіоперативно-технічного йстатистичногообліку,матеріалиспостережень.

>ЗастосуванняЕОМдозволяє оперативноодержуватиінформацію провідвантаження закожнимодержувачем васортиментномурозрізі, а й затермінамипостачання.

>Основніетапианалізувиробничо-господарськоїдіяльності підприємства привиконаннідоговорів.

1.Проведеннямаркетинговихдослідженьщодовивченняпопиту тапропозиції напродукцію, щовипускається.

2.Аналізвиконаннячиннихдоговорів заобсягом,ритмічністю,комплектністю,якістюпостачання.

3.Виявленнядодатковихрезервів заосновнимиелементамивиробництва.

4.Аналізможливих причин (>зовнішніх йвнутрішніх)невиконаннядоговірнихзобов’язань.

5.Визначенняступеняпровиниучасниківдоговірнихвідносин йвнутрішньозаводськихпідрозділів заневиконаннядоговірнихзобов’язань.

6.Підготовкапропозиційщодоорганізаціїобов’язковоговиконання договору.

>Очевиднимєвзаємозв’язоквиконанняпланіввиробництва,постачань йреалізаціїпродукції як навнутрішньому, то й назовнішньомуринку. Упроцесі комплексногоекономічногоаналізувиробництва йреалізаціїпродукції можнавиділитинаступніосновніетапи.

першийбазується на маркетингу йпов’язаний ізвивченнямпопиту навиробленупродукцію,аналізомвиконаннядоговорівпопередньогоперіоду у тому,щобвизначити,розширення чипродовження якідоговорів принаявних ресурсахможе принестимаксимальнувигодупідприємству.

Приукладаннідодатковихдоговорів чивідмовленні відранішеприйнятихдоговорівоцінюютьсярішеннящодозаміниматеріалів,закупівлінапівфабрикатів чикомплектуючих усторонніхорганізацій,змініобсягувиробництва.

3.Основніпоказники, напрями йспособианалізувиробництва йреалізаціїпродукції

>Аналізпроцесувиробництвамаєздійснюватися задвома напрямами. >По-перше, уходіформування йвиконаннявиробничоїпрограмидаєтьсяоцінка перспективїїреалізації ізпоглядуодержанняприбутку. >По-друге, упроцесіаналізувизначаютьсяекономічнінаслідкиуправлінськихрішень ізрегулюваннявиробництва ізпоглядуфінансово-економічнихнаслідків.

Уумовах переходу доринковихвідносиноб’єктоманалізує непростовиробничий процес, аодержаннязамовлення навиробленупродукцію йїї оплату припогодженнізіспоживачемціні. При цьомуаналізвиробництва й процесвивчення іоцінкиринку (маркетинг)рівноюміроювпливають одного одного. Напочатковомуетапі переходу доринковихвідносин, приненасиченостіринкубудь-якийвиробникможепродати ті, щовінзробив. Однаквеликувиробничувигоду якщо матір тієї,хтовикористовуєзнанняринковоїкон’юнктури приформуваннівиробничоїпрограми,орієнтованої напродукціюпідвищеногопопиту.Більшвисокацінапопитувизначить великийприбуток. Уконкурентнійборотьбіпідприємствомаєробити лише ті, щоможепродати, чинічого неробити.

Угосподарськійдіяльності великихпромисловихоб’єднань,концернівпідсилюєтьсязначеннязовнішньоекономічноїдіяльності.Необхідністьвиробництвапродукції дляреалізації назовнішніх ринкахможе бутиобумовлена такими чинниками, як малаємність чинасиченістьвнутрішньогоринку,високийрівеньвнутрішньоїконкуренції,можливістьвикористання монопольногоположення насвітовомуринку,кон’юнктурацін. Длявітчизнянихпідприємств болееважливимиє в даний годинуфактори,обумовленіособливостямиекономічноїсистеми й тихийпроцесів, щопов’язані із переходом доринковоїекономіки.

Провзаємозв’язоквиконанняпланіввиробництва,постачань йреалізаціїпродукції як навнутрішньому, то й назовнішньомуринку ужезгадувалося впопередньомупитанні. Упроцесі комплексногоекономічногоаналізувиробництва йреалізаціїпродукції можнавиділитинаступніосновніетапи.

першийбазується на маркетингу й пронього ужезгадувалося.

Інший >етапзводиться довиявленнядодаткових (порівняно ізпопереднімперіодом)резервіввикористанняосновнихзасобів,матеріальних йтрудовихресурсів ізметоюоптимізаціїобсягу йструктуривиробництва впланованомуперіоді.

На >третьому >етапіаналізувиробництва йреалізаціїпродукціїробитьсяоцінкавиконаннядоговорів заобсягом йритмічністюпостачання,якістю йкомплектністюпродукції.Визначаютьсярозміривтрат урезультатінесвоєчасного чинеповноговиконаннязобов’язань за договорами йступінь їхнівпливу наосновніекономічніпоказникидіяльності підприємства:обсягреалізації,прибуток,рентабельність,продуктивність роботи, фондспоживання іін.

>Четвертий >етапполягає увстановленнівнутрішніх йзовнішніх причинневиконаннядоговірнихзобов’язань. Длявнутрішньозаводськогостимулюваннявиконаннядоговірнихзобов’язань цехами й службамивикористовуютьсядиференційованішкалипреміюванняпрацівників. Привиявленнізовнішніхвинуватцівпорушеннядоговірнихзобов’язань (>постачальниківматеріалів ікомплектуючих,транспортних ііншихорганізацій)юридичні ікомерційніслужби підприємствамаютьдомагатисяповноговідшкодуваннявинуватцямивсієїсумивтрат черезпорушеннятермінів й умівдоговорів.

>Виробництвопродукціїоцінюєтьсяпоказниками занаступнимиодиницямивиміру:

>натуральними;

>умовно-натуральними,тобтопоказникам,приведеним добудь-якихєдиниходиницьвиміру длядекількохрізноріднихвиробів;

>трудомісткістю, длявимірукількостівитраченої роботи наодиницюпродукції;

>вартісними, длявимірурізнорідноїпродукції.

>Вартісніпоказникиподіляються напоказникиобсягу:

>виробництва;

>випускупродукції;

>реалізаціїпродукції.

Допершоїгрупи належатинаступніпоказники:

>валовапродукція, щовимірюєтьсясумоювитратзасобів роботи,матеріалів, йживої роботи;

чистапродукція,вимірювана якрізницяміжваловоюпродукцією йматеріальнимивитратами.

Додругоїгрупи належатипоказники:

>готовоїпродукції, щодорівнюєваловій (>буваютьвипадкинерівності,якщоєнезавершеневиробництво, й воно тавраховується у валовомувиробництві);

>товарноїпродукції, щовизначаєтьсясумоювиготовленоїготовоїпродукції,напівфабрикатів дляреалізації,роботою йпослугамипромислового характеру,готовихвиробів наскладі.

Дотретьоїгрупипоказників належати:

>відвантаженатоварнапродукція, щодорівнюєтоварнійпродукції (беззалишкуготовихвиробів наскладі);

>реалізованатоварнапродукція, щодорівнюєвідвантаженійтоварнійпродукції, як оплатаякоїцілкомнадійшликошти нарозрахунковий,іншірахунки підприємства і укасу.

>Напрямкианалізупоказниківвиробництва йреалізаціїпродукції:

>Оцінкадинамікизмінипоказників.

>Перевірказбалансованості,оптимальності,напруженості йреальностіпоказників.

>Виявленняступенявпливуосновнихфакторів назмінупоказників.

>Розробказаходівщодовикористаннярезервівзростаннявиробництва йреалізаціїпродукції.

Дляаналізувиробництва йреалізаціїпродукції в основномувикористовуютьзасоби йприйоми, щовходять дологічної йматематичноїгрупиметодівекономічногоаналізу. Порядок їхнізастосуваннявикладений утемі 3 «>Прийоми йзасобиекономічногоаналізу».

4.Аналізтоварної йреалізованоїпродукції

>Матеріалианалізу стануматеріально-технічноїбазивиробництва,рівняорганізаціївиробництва й роботи наньому,ефективностівикористанняматеріальних йтрудовихресурсівє базоюаналізуобсягувиробництва йреалізаціїпродукції.Саме смердоті напідприємствахсфериматеріальноговиробництвавизначають усііншіпоказники роботи, у томучисліосновні –одержанняприбутку йдосягненняналежногорівнярентабельності.

>Інформаційною базоюаналізуобсягувиробництвапродукціїєнасампередформистатистичноїзвітності «>Звіт проосновніпоказникидіяльності підприємства (>річна,місячна). Длявнутрішньогоаналізувикористовуєтьсяденна йдекадназвітність провипускпродукції,дані, щоможуть бутиотримані ізінформаціїуправлінськогообліку.

>Аналізувиконання планувипускупродукції закожноюпозицієюмаєпередуватиоцінкаасортиментнихпорушень увипускупродукції порівняно із планом (>базовим фатальністю) закритеріємвпливувсьогообсягувипущеноїпродукції нарентабельність й сумуприбутку.Якщопідприємство,зважаючи наринковукон’юнктуру,зменшиловипускменшрентабельноїпродукції при цьому,збільшившивипуск болеерентабельної, тотакіструктурнізміни вартооцінити позитивно.

>Щобвизначити,наскількиекономічнообґрунтованерішення заасортиментнимизмінами,необхідновизначити, якзміниласязагальнарентабельністьпродукції підприємства.

>Наочнеуявлення продоцільністьструктурнихзмін ізпоглядузростаннясумиприбуткудаєобчислення, щовраховуєякою бі був структурафактичновипущеноїпродукції,якбипідприємстводотримувалосяплановихспіввідношень уїївипуску, атакожплановоїсобівартостіфактичновипущеноїпродукції.

>Товарнапродукція >характеризує:випускготовихвиробів,обсягпромисловихпослугіншимпідприємствам, атакожпроданихнапівфабрикатів йзапчастин.

>Основнірозрахунки прианалізітоварноїпродукції:

1)визначаютьсяабсолютні івідноснівідхиленнятоварноїпродукціїзвітного року порівняно ізплановими цифрами й цифрамипопередньогоперіоду. При цьомутоварнапродукціязвітного рокупоказується в двохвимірах:

а)діючихцінахзвітного року;

б)цінахпопереднього базовогоперіоду;

2)визначаєтьсядинаміказмінипоказниківтоварноїпродукції запоказниками:темпи зростанню,темпи приросту,абсолютнийрозмір одноговідсотка прироступродукції;

3)визначаєтьсявпливфакторів назмінутоварноїпродукції. Нарозмірвипускутоварноїпродукціївпливаєдвігрупифакторів:зовнішні (основазміницін) йвнутрішні (>виробничі).Внутрішніподіляються надвігрупи:

>матеріальні,пов’язані ізвикористаннямзасобів йпредметів роботи;

>особисті,пов’язані ізвикористаннямробочоїсили.

>Обсягвиробництватоварноїпродукціїлімітуєтьсятими чинниками,наявність якімінімальна (>це «>вузькімісця» підприємства).Факториусерединікожноїгрупиподіляються накількісні іякісні.

>Реалізаціяпродукції >означаєодержання відпокупця платежу запослуги,вироби, роботи.

>Обсягреалізованоїпродукціївиражаєтьсяформулою товарного балансу:

Т = ТП + (П1 – П2) + (Т1 – Т2),

де ТП –випусктоварноїпродукції, грн;

П1 й П2        –залишкипродукції наскладівідповідно на вушко йкінецьперіоду;

Т1 й Т2         –залишкивідвантаженої, але йнеоплаченоїпродукціївідповідно на вушко йкінецьперіоду, грн.

>Основнийаналітичнийпоказник –цеобсягреалізованоїпродук-ції ізурахуваннямукладенихдоговорів:

,

де Рп –рівеньвиконаннязобов’язань за договорами нареалізаціюпродукції;

Р>п.дог  –планованийобсягреалізації за договорами, грн;

П>п.дог –обсягнедопоставленоїпродукції за договором, грн.

 

5.Аналізасортименту йноменклатурипродукції, щовипускається

>Профіль підприємствавизначаєтьсятієюпродукцією, довипускуякої внайбільшійміріпристосовані іпризначенівиробничіпотужності,устаткування,кадрипрацівників йгосподарськізв’язки.

>Асортиментпродукції –цеперелік окремихвидів,розмірів,сортівпродукції, щопідприємствозобов’язанепоставитивідповідно догосподарськихдоговорів.

>Основнийаналітичнийпоказник –коефіцієнтасортиментності:

,

деQдог –обсягвипускупродукції заасортиментомвідповідно до договору;

>q – суманедоданоїпродукції заасортиментом.

>Існують дваспособивизначення цогопоказника:

1)спосібнайменшого числа (дляневеликогоасортименту – доп’ятдесятивидів),якщо врахуноквиконаннядоговорів поасортиментізаписуютьфактичну суму, але й не понаддоговірної;

2) длярізноманітногоасортименту (500-1000видів)визначається як ставленнякількостіпозицій, заякимидоговірвиконаний дозагального числапозицій,включених удоговір.

Номенклатурапродукції, щовипускається –цеперелікпродукціїоднаковоготехнічного йгосподарськогопризначення.

>Основнийаналітичнийпоказник –цекоефіцієнт номенклатурногодотриманнявипускупродукції:

 ,

де n –загальнакількістьноменклатурнихпозицій,фактичнозроблених й необходимихспоживачу зааналізованийперіод;

ВП>Фi –обсягфактичнозробленоїпродукціїi-гонайменування (>вартіснийпоказник), грн;

ВПНі   –обсягпродукції,необхідноїспоживачам, грн.

Структурапродукції –цепитома ваги чичастка окремихвидівпродукції взагальному їхньогообсязі.

 

6.Аналізритмічностівипускупродукції

>Ритмічність –церівеньрівномірноговипускупродукціїпротягомвизначеногоперіоду.

Прианалізіритмічностівибір календарногоперіодузалежить відможливостейскладанняпланів-графіківвипускупродукції іоблікуїхньоговиконання – на декаду,тиждень,добу,зміну, годину, атакож від типувиробництва йтривалостівиробничого циклу. Примасовомувипускуоднотипноїпродукції й короткомувиробничомуцикліритмічність вартовизначати завартіснимипоказниками.Основнийпоказник дляаналізу –коефіцієнтритмічності,якийвизначається для:

1)короткостроковихперіодів (до 5днів) – якпитома вагипродукції,випущеної безпорушенняграфіка;

2)тривалихперіодів – заформулою:

 ,

де Уф й Уіз –фактична йзапланованапитома вагивипускупродукції востанньомумісяці кварталу взагальномуобсязівипускупродукції за квартал чипитому вагивипускупродукції востанньомукварталі взагальномуобсязівипускупродукції зарік, %.    

Дляоцінкиритмічностівикористовуєтьсятакожкоефіцієнтваріації й числааритмічності.Негативнінаслідкинеритмічної роботиспричиняють не лишенедовиконання чинесвоєчасневиконанняплановихзавдань, але й вдеякихвипадках йперевиконання (>незапланованеперевиконаннятежможе негативнопозначатися на результатахдіяльності підприємства). Томудоцільно приоцінціритмічностівраховувати якнегативнівідхилення від плану, то йпозитивні. Для цоговизначаються числааритмічності (участкаходиниці) шляхомпідсумовуванняпозитивних йнегативнихвідхилень від плановоговипуску задекадами.

Длярозрахункувпливу окремихфакторів наритмічністьвипускупродукції числааритмічності ізданої заподій за декаду (день,тиждень,п’ятиденку)необхіднопомножити на 100 йподілити назагальне числоаритмічності зааналізованийперіод.Чимменшритмічно працюєпідприємство, тім понад сума чиселаритмічності. Присуворомудотриманнізапланованихдобовихзавдань числааритмічностідорівнюють 0.

Увисновкуаналізуритмічностідоцільновизначитивтраченуможливість узв’язку ізнеритмічноюроботою шляхоммноженнярізниціміжнайбільшими йнайменшимсередньодобовимвипускомпродукції навідповіднукількістьробочихдіб ваналізованомуперіоді. При цьому ізфактичноговипускупродукціївиключаютьвироблену запонаднормовий годину.

>Ритмічністьвипускузалежить відритмічності роботи окремихпідрозділів, томуаналізздійснюється надцілому попідприємству, але й і урозрізіцехів,ділянок й т.д.

Напідставіданиханалізуритмічностірозробляютьконкретні заходьщодоусунення причиннеритмічної роботи,якоюможуть бутинесвоєчаснепостачаннясировини йматеріалівпостачальниками,іншіпорушенняпостачальникамидоговірних умів (змінуціни,якостіматеріалів),відсутністьенергії (не із звинувачуй підприємства),перестоїустаткування,втратиробочого години й т.д.

7.Аналізякостіпродукції

>Якістьпродукції –сукупністьвластивостейпродукціїзадовольнятивизначеніпотребивідповідно доїїпризначення.Кількісна характеристика одного чидекількохвластивостейпродукції, щоскладаютьїїякість,називаєтьсяпоказникомякостіпродукції.Розрізняютьодиничніпоказникиякості, щохарактеризують одну ізїївластивостей, йкомплексні, щохарактеризуютькількавластивостейпродукції.

З 1993 року в Україні введенаобов’язковасертифікаціяпромисловоїпродукціївідповідно до державноїсистемисертифікації УкрСЕПРО, задопомогоюякоїперевіряється й затверджуєтьсявідповідністьбудь-якоїпродукціївимогамринку.

У даний моментіснуєвизначена номенклатурапродукції, що непідлягаєреалізації безвідповідногосертифікатаякості.

Упроцесіаналізуякостіпродукціїрозв’язуютьсянаступнізадачі:

>оцінюєтьсятехнічнийрівеньпродукції;

>виявляютьсявідхилення цогорівня врозрізі окремихвиробів порівняно ізбазовимрівнем йтеоретичноможливим;

>аналізується структуравипускупродукції за параметрами, щохарактеризуютьякістьїївиготовлення йпостачання;

>виявляютьсяфактори, щостримуютьзростаннятехнічногорівняпродукції;

>оцінюютьсяможливостіпідвищенняякостіпродукції,скорочення шлюбу йвтрат.

>Інформація,використовувана дляаналізуякостіпродукції,охоплює практично усісторонианалізованогооб’єкта (>відомості проконструкцію,технологічніпроцесивиготовлення,застосовуванізасоби йпредмети роботи,результативиробництва йреалізації,рекламі й т.д.).Джереламиінформаціїможуть бутипатенти,нормативно-технічнадокументація,актиіспитів,дані лабораторного контролюфізико-хімічнихпоказників, щохарактеризуютьвластивостіпродукції, йметодіврозрахунку їхнікількісноїоцінки.

Доекономічнихпоказниківякості належати:питома вагипродукції,віднесеної довідповідногорівняякості іін.Аналізвідступів від норм заякістювиготовленняздійснюється заданими провнутрішньозаводський шлюб йзовнішнірекламації напродукцію.Залежно віддіючої напідприємствісистеминаданняінформації про шлюбаналізуютьсявтрати від шлюбу напідприємстві, у цехах,ділянках, наробочихмісцях, а й законкретнимивиробами.

>Основними причинами шлюбуможуть бути:недостатнійрівенькваліфікаціїробітників, робота нанесправномуустаткуванні,використаннянедосконалихпристроїв іінструментів,відхилення відтехнологічногопроцесу,використанняматеріалів йнапівфабрикатів зприхованими дефектами,недосконалістьупакування,маркування,порушення умівзбереження,перевезення,навантаження.

>Показникиякостіпродукціїаналізуються шляхомпорівнянняфактичнихданих ізпопереднімизвітнимиперіодами, планом,аналогічнимиданимиіншихродиннихпідприємств. Прополіпшенняякості говоритинасамперед збільшеннявипуску йпитомої вагиекспортноїпродукції,скороченнякількостірекламацій.

>Аналізякостіпродукціїпочинається ізоцінкитехнічногорівняпродукції.Основніпоказники:

1)показникиструктуриякості –питома вагипродукціїрізнихкатегорійякості;

2)показникиконкурентоспроможностіпродукції;технічні,організаційні іекономічніпараметрипродукції;кількістьпродукції,поставленої наекспорт,запатентованої;

3)техніко-експлуатаційніпоказники –цепоказникивідповідностіпродукціївимогамстандартів, норм йнормативів.

>Якістьпродукціїхарактеризуєтьсятакож такимиузагальнюючимипоказниками:

1)середнійрівеньякостіпродукції напідприємстві;

2)показниксередньоїсортності напідприємстві;

3)роздрібнаціна навироби;

4)коефіцієнтспоживчоївартостівиробу (>КСВ);

5)рівеньконкурентоспроможностівиробу (КС);

6) граничноприйнятнаціна навиріб (Цін).

Наобсягвиробництва йякістьтакожвпливаєвиробничий шлюб.

>Існує:

1)зовнішнійвиробничий шлюб –виявляєтьсяспоживачем упроцесіексплуатаціївиробу;

2)внутрішній шлюб –виявляється впроцесівиробництвапродукції.

>Показникивимірувиробничого шлюбу:

1)обсягзробленого шлюбу завартістю –визначаєтьсясумоюсобівартості остаточнозабракованихвиробів йвитрат навиправленнявиробів, котрі можнавиправити;

2)обсягзробленого шлюбу увідсотках –визначаєтьсявідношеннямобсягу шлюбу завартістю дособівартостіваловоїпродукції;

3) суманедоданоїпродукції черезвиробничий шлюб –визначається якдобутокоб’ємуваловоїпродукції,призначеної дляреалізації наобсягзробленого шлюбу увідсотках.


>Література

1.Абрютина Н.А.,Грачев І.В. Аналізфинансово-економи-ческой діяльності підприємства. – М.: Річ навіть і сервіс, 2008. – 256 з.

2. Аналіз і діагностика фінансово-господарську діяльність підприємства:Учеб. посібник для вузів /П.П.Табурчак, А.Є.Викуленко,Л.А. Овчинникова та інших.; Під ред.П.П.Табурчака, В.М.Тумина, М.С. Саприкіна. – Ростовн/Д: Фенікс, 2008. – 352 з.

3. Аналіз господарської діяльності промисловості: Підручник / Н.А. Русак, В.І.Стражев, О.Х.Мигун та інших.; Підобщ. ред. В.І.Стражева. – 3-тє вид. –Мн.:Вишейш. шк., 2009. – 386 з.

4.Аналізгосподарськоїдіяльностіпромислового підприємства: Зб. завдань / За ред.С.І.Шкарабана. – Тернополі:ТАНГ, 2009. – 79 з.

5.Андрейчиков А.В.,Андрейчикова О.Н. Аналіз, синтез, планування рішень на економіці. – М.: Фінанси і статистика, 2007. – 368 з.


Схожі реферати:

Навігація