Реферати українською » Экономика » Аналіз виконан планових Завдання з виробничої Програми за рік


Реферат Аналіз виконан планових Завдання з виробничої Програми за рік

>КОНТРОЛЬНАРОБОТА

іздисципліни “>ЕКОНОМІЧНИЙАНАЛІЗ”

>Черкаси – 2010


>Таблиця 1.Аналізвиконанняплановихзавдань ізвиробничоїпрограми зарік

№п/п >Показники >Одиницівиміру План Факт >Відхилення (+,-) >Виконання плану, %
1 >Добовийвипускпродукції прим. 60 70 10 116,67
2 >Кількістьднів роботи нарік >днів 262 262 0 100,00
3 >Річнийобсягпродукції тис. прим. 15,72 18,34 2,62 116,67
4 >Ринковаціна заодиницюпродукції грн. 340 340 0 100,00
5 >Обсягтоварної (>реалізованої)продукції тис. грн. 5344,8 6235,6 890,8 116,67
6 >Середньосписковачисельністьпрацівників >осіб 101 100 -1 99,01
7 >Виробіток одногопрацівника основноговиробництва грн. 52918,8119 62356 9437,1881 117,83
8 >Середньорічнавартістьосновнихвиробничихзасобів тис. грн. 1400 1800 400 128,57
9 >Фондовіддача 3,82 3,46 -0,35 90,74
10 >Витрати на 1 грн.обсягутоварноїпродукції грн. 0,7 0,73 0,03 104,29
11 >Повнасобівартістьобсягутоварної (>реалізованої)продукції тис. грн. 3741,36 4551,988 810,628 121,67
12 >Прибуток (>збиток) відреалізаціїпродукції тис. грн. 1603,44 1683,612 80,172 105,00
13 >Рентабельністьреалізованоїпродукції % 42,86 36,99 -5,87 86,30

 

>Завдання №1

 

>Таблиця 2.Аналізрічногообсягупродукції

№п/п >Показники >Одиницівиміру План Факт >Відхилення (+,-) >Виконання плану, %
1 >Добовийвипускпродукції прим. 60 70 +10 116,67
2 >Кількістьднів роботи нарік >днів 262 262 0 100,00
3 >Річнийобсягпродукції тис. прим. 15,72 18,34 +2,62 116,67

>Розрахуватирічнийобсягпродукції внатуральних величинах.

>РОП =КДР *ДВП

>РОПпл.= 262дня*60шт. = 15,72 тис. прим.

>РОПфакт.=262дня*70шт. = 18,34 тис. прим.

>Використовуючиприйомабсолютнихрізниць,визначитивпливзмінифакторнихпоказників (>добовийвипускпродукції такількістьднів роботи нарік) назмінуданих зарезультативнимпоказником.

>РОП>КДР =КДР * ДВПпл = 0днів*60шт.=0 прим.

>РОП>ДВП =КДРфакт *ДВП =>262дня*10шт.=2620шт.

>Пофакторнаперевірка:

>РОП =РОП>КДР +РОП>ДВП = 0 прим. +2620 прим. = 2620 прим. = 2,62 тис. прим.

>Висновок:

Отже,річнийобсягпродукції зазвітнийперіодзріс на 2,62 тис. прим., що увідносномувиразістановить 16,67%. На йогозростаннявплинув лише не один чинник –добовийвипускпродукції. Так, зарахунокзростаннядобовоговипускупродукції на 10 прим.річнийобсягпродукціїзбільшився на2620шт.Ще одного чинника –кількістьднів наріклишивсянезмінним, томуніяк невплинув на величинурічногообсягупродукції.

 


>Завдання №2

 

>Таблиця3.Аналізобсягутоварної (>реалізованої)продукції

№п/п >Показники >Одиницівиміру План Факт >Відхилення (+,-) >Виконання плану, %
1 >Добовийвипускпродукції прим. 60 70 +10 116,67
2 >Кількістьднів роботи нарік >днів 262 262 0 100,00
3 >Ринковаціна заодиницюпродукції грн. 340 340 0 100,00
4 >Обсягтоварної (>реалізованої)продукції тис. грн. 5344,8 6235,6 +890,8 116,67

Заформулою

>ОТП = ДВПКДР РЦ

де >ОTП –обсягтоварної (>реалізованої)продукції; ДВП –добовийвипускпродукції;>КДР –кількістьднів роботи нарік; РЦ –ринковаціна заодиницюпродукції)виконатирозрахункиобсягутоварноїпродукції.

>ОТПпл.=60шт.*262дня*340 грн. = 5344,8 тис. грн.

>ОТПфакт.=70шт.*262дня*340 грн. = 6235,6 тис. грн.

>Використовуючи методланцюговихпідстановоквизначитивпливзмінифакторнихпоказників (ДВП,КДР, РЦ) назмінуданих заобсягомтоварноїпродукції.

>ОТП>двп =ДВП *КДРпл * РЦпл = 10шт.*262дня*340грн.= 890800 грн.

>ОТП>кдр = ДВПфакт *КДР * РЦпл = 70шт.*0днів*340грн.= 0 грн.

>ОТП>рц = ДВПфакт *КДРфакт*РЦ = 70шт.*340днів*0грн.= 0 грн.

>Пофакторнаперевірка:

>ОТП=ОТП>двп +ОТП>кдр +ОТП>рц = 890800 грн. + 0 грн. +0грн.=890800грн. = 890,8 тис. грн.

 

>Таблиця4.Впливфакторів способомланцюговихпідстановок назмінуобсягутоварної (>реалізованої)продукції

Номерпідстановки >Фактори, котрівпливають напоказник >Обсягтоварної (>реалізованої)продукції, тис. грн. Величинавпливу чинника, тис. грн.
>Добовийвипускпродукції, прим. >Кількістьднів роботи нарік >Ринковаціна заодиницюпродукції, грн.
>Нульовапідстановка 60 262 340 5344,8 -

>Першапідстановка, >впливдобовоговипускупродукції

70 262 340 6235,6 890,8

Другапідстановка, >впливкількостіднів роботи нарік

70 262 340 6235,6 0

>Третяпідстановка, >впливринковоїціни заодиницюпродукції

70 262 340 6235,6 0
разом: - - - - 890,8

 

>Висновок:

Отже,загалом за данийперіодобсягтоварної (>реалізованої)продукціїзріс на 890,8 тис. грн., що увідносномувиразістановить 16,67%. Нацейпоказниквпливають 3фактори:добовийвипускпродукції,кількістьднів роботи нарік таринковаціна заодиницюпродукції,протекількістьднів роботи нарік таринковаціна заодиницюпродукціїлишилисянезмінними (262 дня та 340 грн.відповідно), тому і не малівпливу назмінуобсягутоварної (>реалізованої)продукції. А відзростаннядобовоговипускупродукції на 10 прим. ( 16,67%) йспричинилозростанняобсягутоварної (>реалізованої)продукції на 890,8 тис. грн.

 

>Завдання №3

 

>Таблиця 5.Аналізвиробітку одногопрацівника основноговиробництва

№п/п >Показники >Одиницівиміру План Факт >Відхилення (+,-) >Виконання плану, %
1 >Обсягтоварної (>реалізованої)продукції тис. грн. 5344,8 6235,6 890,8 116,67
2 >Середньосписковачисельністьпрацівників >осіб 101 100 -1 99,01
3 >Виробіток одногопрацівника основноговиробництва грн. 52918,8119 62356 +9437,1881 117,83

>Розрахувативиробіток одногопрацівника основноговиробництва як ставленняобсягутоварноїпродукції (>ОTП) досередньосписковоїчисельностіпрацівників (>СЧП) основноговиробництва.

>ВОПпл.=5344,8 тис. грн. /101 особу = 52918,8119 грн.

>ВОПфакт= 6236 тис. грн. / 100осіб = 62356 грн.

>Використовуючиприйомланцюговихпідстановок,виконатирозрахункивпливузміниданих заобсягомтоварноїпродукції тасередньосписковоїчисельностіпрацівників основноговиробництва назмінуданих попродуктивності роботи одногопрацівника.Виконатипофакторнуперевірку.


>Таблиця6.Впливфакторів способомланцюговихпідстановок назмінувиробітку одногопрацівника основноговиробництва

Номерпідстановки >Фактори, котрівпливають напоказник >Виробіток одногопрацівника основноговиробництва, грн. Величинавпливу чинника, тис. грн.
>Обсягтоварної (>реалізованої)продукції, тис. грн. >Середньосписковачисельністьпрацівників,осіб
>Нульовапідстановка 5344,8 101 52918,8119 -

>Першапідстановка, >впливобсягутоварної (>реалізованої)продукції

6235,6 101 61738,6139 8819,8020

Другапідстановка, >впливсередньосписковоїчисельностіпрацівників

6235,6 100 62356,0000 617,3861
Разом: - - - 9437,1881

 

>Висновок:

Отже,виробіток одногопрацівника основноговиробництвазріс на 9437,1881 грн. , що увідносномувиразістановить 17,83%.Цьомусприялитакіфактори: Зарахунокзростанняобсягутоварної (>реалізованої)продукції на890,8тис. (16,67%) грн.виробіток одногопрацівника основноговиробництвазріс на 8819,8020 грн. Зарахунокзменшеннясередньосписковоїчисельностіпрацівників на 1 особу (0,99%),виробіток одногопрацівника основноговиробництвазріс на 617,3861 грн.

 

>Завдання №4

 

>Таблиця7.Аналізфондовіддачі

№п/п >Показники >Одиницівиміру План Факт >Відхилення (+,-) >Виконання плану, %
1 >Обсягтоварної (>реалізованої)продукції тис. грн. 5344,8 6235,6 +890,8 116,67
2 >Середньорічнавартістьосновнихвиробничихзасобів тис. грн. 1400 1800 +400 128,57
3 >Фондовіддача 3,82 3,46 -0,35 90,74

>Розрахуватифондовіддачу як ставленняобсягутоварноїпродукції досередньорічнихзалишківосновнихвиробничихзасобів:

>ФВпл.= 5344,8 тис. грн. /1400 тис.грн.=3,8177

>ФВфакт = 6235,6 тис. грн. / 1800 тис. грн. = 3,4642

>Використовуючиприйомабсолютнихрізниць,розрахувативпливзміниданих засередньорічнимизалишкамиосновнихвиробничихзасобів тафондовіддачі назмінуобсягутоварноїпродукції.

>ОТП =СЗОВЗ*ФВ

>Впливзмінисередньорічноївартостіосновнихвиробничихзасобів (>кількісний чинник):

>ОТП>СЗОВЗ =СЗОВЗ *ФВпл = 400 тис.грн.*3,82= 1527,09 тис. грн.

>Впливзмінифондовіддачі (>якісний чинник):

>ОТП>ФВ =СЗОВЗфакт *ФВ = 1800 тис.грн.*(-0,35) = -636,29 тис. грн.

>Пофакторнаперевірка:

>ОТП =ОТП>СЗОВЗ +ОТП>ФВ = 1527,09 тис. грн . - 636,29 тис. грн. = 890,8 тис. грн.

 

>Висновок:

Отже, врозрахунку на 1 тис. грн.вартостіосновнихвиробничихфондівпідприємствовиробилопродукції у плановомуперіоді на 3,82 грн. та3,46грн. узвітному.Фондовіддачаосновнихвиробничихфондів зазвітнійперіодзменшилася на 35 коп.Обсягтоварноїпродукціїзбільшився на 1527,09 тис. грн. зарахунок збільшеннясередньорічноївартостіосновнихвиробничихзасобів на 400 тис. грн. (28,57%) тазменшився на 636,29 тис. грн. зарахунокзниженняфондовіддачі на35коп.(9,26%).Загаломвпливобохфакторівпризвів дозростанняобсягутоварноїпродукції на 890,8 тис. грн.

>Завдання №5

 

>Таблиця 8.Аналізповноїсобівартостіобсягутоварноїпродукції

№п/п >Показники >Одиницівиміру План Факт >Відхилення (+,-) >Виконання плану, %
1 >Обсягтоварної (>реалізованої)продукції тис. грн. 5344,8 6235,6 +890,8 116,67
2 >Витрати на 1 грн.обсягутоварноїпродукції грн. 0,7 0,73 +0,03 104,29
3 >Повнасобівартістьобсягутоварної (>реалізованої)продукції тис. грн. 3741,36 4551,988 +810,628 121,67

>Розрахуватиповнусобівартістьреалізованоїпродукції (ПСВ) шляхоммноженнявитрат на 1 грн.товарноїпродукції назагальнийобсягтоварноїпродукції (>ОТП):

 

ПСВ = >Витрати на 1 грн.ОТП

>ПСВпл = 0,7 грн.* 5344,8 тис. грн. = 3741,36 тис. грн.

>ПСВфакт = >0,73грн.* 6235,6 тис. грн. = 4551,988 тис. грн.

>Використовуючиприйомабсолютнихрізниць,розрахувативпливзміниданих за >ОТП тавитрат на 1 грн.товарноїпродукції назмінуданих поповнійсобівартості.

>Впливзміниобсягутоварної (>реалізованої)продукції (>кількісний чинник):

>ПСВ>ОТП =ОТП *В1грн.пл = 890,8 тис. грн.* 0,7 грн = 623,56 тис. грн.

>Впливзмінивитрати на 1 грн.обсягутоварноїпродукції (>якісний чинник):

>ПСВ>В1грн, =ОТПфакт *В1грн. = 6235,6 тис.грн.*0,03грн. = 187,068 тис. грн.

>Пофакторнаперевірка:

>ПСВ =ПСВ>ОТП +ПСВ>В1грн. = 623,56 тис. грн. +187,068тис. грн. = 810,628 тис. грн.

>Висновок:

Таким чиномповнасобівартістьобсягутоварної (>реалізованої)продукції зааналізованийперіодзбільшилася на 623,56 тис. грн. зарахунок збільшенняобсягутоварноїпродукції на 890,8 тис. грн. (16,67%) та на 187,068 тис. грн. зарахунокзростаннявитрат на 1 грн.обсягутоварноїпродукції на 3коп.(4,29%).Впливданихфакторрів всуміпризвів дозростанняповноїсобівартостіобсягутоварної (>реалізованої)продукції на 810,628 тис. грн., що увідносномувиразістановить 21,67%.


>Завдання №6

 

>Таблиця 9.Аналізприбутку (>збитку) відреалізаціїпродукції

№п/п >Показники >Одиницівиміру План Факт >Відхилення (+,-) >Виконання плану, %
1 >Обсягтоварної (>реалізованої)продукції тис. грн. 5344,8 6235,6 +890,8 116,67
2 >Повнасобівартістьобсягутоварної (>реалізованої)продукції тис. грн. 3741,36 4551,988 +810,628 121,67
3 >Прибуток (>збиток) відреалізаціїпродукції тис. грн. 1603,44 1683,612 +80,172 105,00

 

>Розрахуватиприбуток (>збиток) відреалізаціїобсягутоварноїпродукції (>ОТП) якрізницюміжобсягомтоварноїпродукції йповноюїїсобівартістю:

 

ПР (>ЗБ)=ОТП – ПСВ

>ПРпл = 5344,8 тис. грн. - 3741,36 тис. грн. = 1603,44 тис. грн.

>ПРфакт = 6235,6 тис. грн. - 4551,988 тис. грн. =1683,612тис. грн.

>Визначитивпливфакторів:зміниданих заобсягомтоварноїпродукції таповноюсобівартістю назмінуданих заприбутком (>збитком).Виконатипофакторнуперевірку.

>Таблиця 10.Впливфакторів способомланцюговихпідстановок назмінуприбутку (>збитку) відреалізаціїпродукції

Номерпідстановки >Фактори, котрівпливають напоказник >Прибуток (>збиток) відреалізаціїпродукції тис. грн. Величинавпливу чинника, тис. грн.
>Обсягтоварної (>реалізованої)продукції, тис. грн. >Повнасобівартістьобсягутоварної (>реалізованої)продукції, тис. грн.
>Нульовапідстановка 5344,8 3741,36 1603,4 -

>Першапідстановка, >впливобсягутоварної (>реалізованої)продукції

6235,6 3741,36 2494,24 890,8

Другапідстановка, >впливповноїсобівартостіобсягутоварної (>реалізованої)продукції

6235,6 4551,988 1683,612 -810,628
Разом: - - - 80,172

>Висновок:

Отже,прибуток відреалізаціїпродукції зазвітнийперіодзбільщився на 890,8 тис. грн. зарахунок збільшенняобсягутоварноїпродукції на 890,8 тис. грн. (16,67%) тазменшився на 810,628 тис. грн. череззростанняповноїсобівартостіобсягутоварної (>реалізованої)продукції на 810,628 тис. грн. (21,67%).

>Загаломвпливданих двохфакторівпризвів дозростанняприбутку відреалізаціїпродукції п'ять% чи ж 80,172 тис. грн.

>Завдання №7

 

>Таблиця 11.Аналізрентабельностіреалізованоїпродукції

№п/п >Показники >Одиницівиміру План Факт >Відхилення (+,-) >Виконання плану, %
1 >Повнасобівартістьобсягутоварної (>реалізованої)продукції тис. грн. 3741,36 4551,988 +810,628 121,67
2 >Прибуток (>збиток) відреалізаціїпродукції тис. грн. 1603,44 1683,612 +80,172 105,00
3 >Рентабельністьреалізованоїпродукції % 42,86 36,99 -5,87 86,30

 

>Розрахуватирентабельністьреалізованоїпродукції, як ставленняприбутку доповноїсобівартостіобсягутоварної (>реалізованої)продукції:

>Рпл = (1603,44 тис. грн. / 3741,36 тис.грн)*100% = 42,86%

>Рфакт = (1683,612 тис. грн. / 4551,988 тис.грн.)*100% = 36,99%

>Використовуючиприйомланцюговихпідстановок,виконатирозрахункивпливузмінифакторнихпоказників:прибутку відреалізації (ПР) таповноїсобівартості (ПСВ) назмінуданихрентабельності.

>Впливзміниприбутку відреалізаціїпродукції (>кількісний чинник):

>ПР =ПР/ПСВпл = 80,172 тис.грн./1603,44 тис. грн. = 0,0214 чи +2,14%

>Впливзміниповноїсобівартостіобсягутоварної (>реалізованої)продукції (>якісний чинник):

>ПСВ = ПРФ/ПСВФ – ПРФ/ПСВП = 1683,612 тис.грн./4551,988 тис. грн. - 1683,612 тис.грн./3741,36 тис. грн. = -0,0801 чи –8,01%

>Пофакторнаперевірка:

>Р =Р>ПР >ПСВ = 2,14% - 8,01% = - 5,87%.

>Таблиця 12.Впливфакторів способомланцюговихпідстановок назмінурентабельностіреалізованоїпродукції

Номерпідстановки >Фактори, котрівпливають напоказник >Рентабельністьреалізованоїпродукції, % Розмірвпливу чинника, %
>Прибуток (>збиток) відреалізаціїпродукції, тис. грн. >Повнасобівартістьобсягутоварної (>реалізованої)продукції, тис. грн.
>Нульовапідстановка 1603,44 3741,36 42,8571 -

>Першапідстановка, >впливприбуток (>збитку) відреалізаціїпродукції

1683,612 3741,36 45 2,14

Другапідстановка, >впливповноїсобівартостіобсягутоварної (>реалізованої)продукції

1683,612 4551,988 36,9863 -8,01
разом: - - - -5,87

>Висновок:

Урезультаті збільшенняприбутку відреалізаціїпродукції на 80,172 тис. грн.. (5%)рентабельністьреалізованоїпродукціїзбільшилася на 2,14%,проте череззростанняповноїсобівартостіобсягутоварної (>реалізованої)продукції на 810,628 тис. грн. (21,67%)рентабельністьреалізованоїпродукціїзнизилася на 8,01%.Загаломвпливданихфакторівспричинивзниженнярентабельностіпродукції на 5,87%.


>Загальнийвисновок

Отже, вдіяльностіаналізованого підприємства зазвітнийрікспостерігалисятакітенденції:

>Добовийвипускпродукціїзбільшився на 10 прим. (16,67%);

>Незміннимилишилисякількістьробочихднів нарік (262 дня) таринковаціна заодиницюпродукції (340 грн.);

>Річнийобсягпродукціїзбільшився на 2,62 тис. прим. (16,67%);

>Обсягтоварної (>реалізованої)продукціїзріс на 890,8 тис. грн. (16,67%);

>Середньосписковачисельністьосібзменшилася на 1 особу (0,99%);

>Виробіток одногопрацівника основноговиробництвазбільшився на 9437,1881 грн. (17,83%);

>Середньорічнавартістьосновнихвиробничихзасобівзбільшилася на 400 тис. грн. (28,57%);

>Фондовіддачазнизилася на 35 коп. (9,26%);

>Витрати на 1 грн.обсягутоварноїпродукціїзросли на 3 коп. (4,29%);

>Повнасобівартістьобсягутоварної (>реалізованої)продукціїзбільшилася на 810,628 тис.грн.(21,67%);

>Прибуток (>збиток) відреалізаціїпродукціїзбільшився на 80,172 тис. грн. (5%);

>Рентабельністьреалізованоїпродукціїзнизилася на 5,87%.

>Виходячи ізданихрезультатів,позитивними сторонамиєзростанняобсягівреалізованоїпродукції,виробітку одногопрацівника основноговиробництва, щосвідчить прозростанняобсягіввиробництва аотже й збільшеннясумиприбутку.Є йнегативністорони –ценасампередзниженняфондовіддачі, щовказує назменшенняефективностівикористанняосновнихзасобів;зростаннявитрат на 1 грн.обсягутоварноїпродукції та якнаслідок збільшенняповноїсобівартостіобсягутоварноїпродукції, щосвідчить про збільшеннязатратностівиробництва;зменшеннярентабельностіреалізованоїпродукції, щосвідчить прозниженняефективностіпоточних витрат підприємства,пов’язаних ізвиробництвом тареалізацієюпродукції.

>Даномупідприємству дляполіпшенняпоказниківдіяльностінеобхіднонасампередзбільшитиефективністьвикористанняосновнихзасобівнаприклад шляхомоновленняустаткування.Такожпотрібнознизитивитрати на 1 грн.обсягутоварноїпродукції. Цедастьзмогузнизитиповнусобівартість й як результатзбільшитьсяприбуток тазростерентабельність підприємства.


Списоквикористаноїлітератури

1. Тарасенко Н.В.Економічнийаналіздіяльностіпромислового підприємства. – Львів,ЛБІ НБУ, 2000. – 485 з.

2.КіндрацькаГ.І.,Білик М.С.,Загородній О.Г.Економічнийаналіз:теорія й практика:Підручник / За ред. проф. О.ГЗагороднього. – Львів: «>Магнолія Плюс», 2006. – 428 з.

3.СавицькаГ.В.Економічнийаналіздіяльності підприємства:Навч.посіб. – До.: Знання, 2004. – 654 з.


Схожі реферати:

Навігація