Реферати українською » Экономика » Аналіз виконан планом з собівартості продукції підпріємства


Реферат Аналіз виконан планом з собівартості продукції підпріємства

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

>Прикарпатськийнаціональнийуніверситет ім У. Стефаника

>Курсова робота

>Економічнийаналіз на задану тему:

>Аналізвиконання плану ізсобівартостіпродукції підприємства

Калуш, 2010


План

>Вступ

1.Організаційно –економічна характеристика таосновніфінансово –господарськіпоказникидіяльності підприємства

2.Поняттясобівартостіпродукції таїївиди

3.Економічнийзміствитрат складу,класифікація

4.Аналізсобівартостіпродукції

4.1Аналіздинамікиопераційнихвитрат на 1 грн.вартостіреалізованоїпродукції

4.2Аналізвпливучинниківзмінивитрат на 1 грн.вартостіреалізованоїпродукції

4.3Аналізвпливу складупродукції завікомїївипуску назмінивитрат на 1 грн.вартостіреалізованоїпродукції

4.4Аналізвпливусобівартості окремих группродукції зарівнем їхньогорентабельності

4.5Аналізструктуриопераційнихвитрат заекономічнимиелементами

4.6Аналізсобівартості закалькуляційнимистаттямивитрат

5.Аналізшляхівзниженнясобівартостіпродукції.

>Висновок

>Використаналітература


>Вступ

>Перехід доринковоїекономікипотребує від підприємствапідвищенняефективностівиробництва,конкурентноздатностіпродукції йпослуг наосновівпровадженнядосягненьнауково-технічногопрогресу,ефективних формгосподарювання йуправліннявиробництвом,активізаціїпідприємництва й т.п.Важлива роль уреалізаціїцієїзадачіприділяєтьсяаналізугосподарськоїдіяльностіпідприємств. З йогодопомогоювиробляютьсястратегія й тактикарозвитку підприємства,обґрунтовуютьсяплани іуправлінськірішення,здійснюється контролю надїхнімвиконанням,виявляютьсярезервипідвищенняефективностівиробництва,оцінюютьсярезультатидіяльності підприємства, йогопідрозділів йробітників.

>Економічнийаналізцеглибокедослідженняекономічнихявищ напідприємстві,тобтовиявлення причинвідхилення від плану йнедоліків уроботі,розкриттярезервів, їхньоговивчення,сприяння комплексномуздійсненнюекономічної роботи йкеруваннювиробництвом,активнийвплив нахідвиробництва,підвищення йогоефективності йполіпшенняякості роботи.

>Зниженнясобівартостіпродукціїєнайважливішимчинникомрозвиткуекономіки підприємства.

>Собівартістьпродукціїє одним ізнайбільшбагатограннихпоказниківгосподарськоїдіяльностіпідприємств.

>Підсобівартістюпродукції,робіт йпослугрозуміютьсявиражені вгрошовійформівитрати всіхвидівресурсів:основнихфондів,промисловоїсировини,матеріалів,палива іенергії, роботи,використовуванихбезпосередньо впроцесівиготовленняпродукції йвиконанняробіт, азбереження йполіпшення уміввиробництва й йогоудосконалювань.

>Основна позначкаданоїкурсової роботи –проаналізуватисобівартістьпродукції тапослуг наприкладі ЗАТ „Лукора”.


1.Організаційно –економічна характеристика таосновніфінансово –господарськіпоказникидіяльності підприємства.

>Закритеакціонернетовариство "Лукора"створено напідставірішенняЗасновників від 15 листопаду 2000 року (Протокол №1) таУстановчого Договору.

>Засновниками ТовариствоєВідкритеакціонернетовариство ">Оріана" таТзОВ ">Лукойл-Нафтохім".

ВАТ ">Оріана"зареєстрованевиконавчимкомітетомКалуськоїміської заради,свідоцтво від 12.01.1996 №05743160, щорозташоване заадресою, м. Калуш,Івано-Франківськоїобласті, вособіГоловиправління (Президента)ІванаІвановичаБісика,якийдіє увідповідності з статутом.Статутний фонд Товариствостворений шляхомоб’єднаннявкладівУчасників напідставіУстановчого договору.

>Установчийдоговір ЗАТ "Лукора"зареєстрованоРозпорядженнямміського голови від 5грудня 2000 року №>210рп,затвердженоУстановчимизборами від 5грудня 2000 року (Протокол №1).

Статут ЗАТ "Лукора"зареєстрованоРозпорядженнямміського голови від 06грудня 2000 року таЗатвердженоУстановчимизборами від 05грудня 2000 року.

>Основноюметою Товариствоєотриманняприбутку відпроведеннягосподарської,комерційної таіншоїдіяльностібудь-якого виду та характеру, завиняткомтієї, Яказабороненазаконодавством України, шляхомоб’єднанняекономічнихінтересів,матеріальних,трудових,інтелектуальних йфінансовихресурсівсторін.

Предметомдіяльності Товариствоє:

-закупівля,постачання,транспортування,переробканафтовоїсировини доготовоїнафтохімічноїпродукції нанафтопереробних йнафтохімічнихпідприємствах як в Україні, то й заїї межами;

-виробництвонафтохімічноїпродукції;

-реалізаціянафтохімічноїпродукції в Україні й заїї межами;

-формуванняфондів йзалученняінвестицій дляпридбанняконтрольнихпакетівакцій (>часток)нафтохімічнихпідприємств;проведенняпроектно-конструкторських йнауково-досліднихробіт,формуванняфондів йзалученняінвестицій дляреконструкції ймодернізаціїнафтохімічнихпідприємств;

-будівництво йексплуатаціяавтозаправнихстанційпаливно-мастильнихматеріалів (АЗС);

-оптова йдрібнооптоваторгівлянафтопродуктами йпаливно-мастильнимиматеріалами, до тогочислі: бензином,дизельнимпаливом, мазутом,технічними мастилами;

-роздрібнаторгівля бензином,дизельнимпаливом,мастильнимиматеріалами через АЗС;

- організація,експлуатаціямережіавтомобільних стоянок,станційтехнічногообслуговування,автосервісу йпослуг поторгівліавтомобільноютехнікою,запаснимичастинами йсупутнімиматеріалами;

-промислове,цивільне йспеціальнебудівництво, ремонт йреставраціябудинків йспоруд;

-здійсненнярекламної,поліграфічної йвидавничоїдіяльності;

-виробництво,постачання йреалізаціятоварів народногоспоживання;

-наданнятранспортно-експедиторськихпослуг,внутрішні йміжнародніперевезеннявантажівавтомобільним йзалізничним транспортом;

-наданняпобутовихпослуггромадянам йпідприємствам;

-наданняпослуг кафе,ресторанів йготелів;

- організація йпроведення маркетингупродукції (>робіт,послуг);

-комерційна,торгова йпосередницька діяльність.


>Таблиця 1 -Основніфінансово –господарськіпоказникидіяльності ЗАТ „Лукора” за 2010рік

>Показники

Сума

тис. грн.

>1.Чистийдохід (>виручка) відреалізаціїпродукції 10 000
2.Собівартістьреалізованоїпродукції 8500
3.Валовийприбуток відреалізації (>р.1-р.2) 1500
4.Адміністративнівитрати 350
5.Витрати назбут 150
6.Собівартістьреалізованоїпродукції ізурахуваннямадміністративнихвитрат йвитрат назбут (>р.2+р.4+р.5) 9000
7.Прибуток відреалізації (>р.1-р.6) 1000
8.Іншіопераційнідоходи 150
9.Прибуток відопераційноїдіяльності (>р.7+р.8) 1150
10.Прибуток відучасті вкапіталі 30
11.Іншіфінансовідоходи 20
12.Прибуток відзвичайноїдіяльності (>р.9+р.10+р.11) 1200
13.Податок наприбуток 360
14.Чистийприбуток (>р.12-р.13) 840
15.Статутнийкапітал 3500
16.Основнізасоби 2900
17.Середнячисельністьпрацівників (>чол..) 4500

зокрема. – >управлінський персонал

320

   -обслуговуючий персонал

1550

   -робочі основноговиробництва

2630

2.Поняттясобівартостіпродукції таїївиди

Звпровадженням в Україніміжнароднихстандартівбухгалтерськогооблікудещозмінивсяпідхід доформуваннясобівартості.Протеце неозначаєпринциповоїзмінизагального складувитрат навиробництво тареалізаціюпродукції.Якщо до 01.01.2000 р. ми, можнасказати, нерозрізнялипоняття «>витрати» й «>собівартість», у зв'язку ізчим накожнуодиницюпродукціїрозподіляли усівидинепрямихвитрат, у томучислі іадміністративні, товідтепер накожнуодиницюпродукції миможеморозподіляти лишепрямівитрати й тучастинунакладнихвитрат, котрапрямим чинепрямим чиномпов'язана ізвиробництвомсамецієїпродукції. титанувидипостійних (>накладних)витрат, котрі непов'язанібезпосередньо ізвиготовленнямпродукції, невключаються дособівартостіцієїпродукції,тобто нерозподіляються накожнуодиницю. До такихвитрат належативитрати назбут таадміністративнівитрати. До нихможутьналежати ііншівитрати,безпосередньопов'язані ізвиготовленнямпродукції.

>Собівартістьпродукції >цевиражена вгрошовійформісукупністьвитрат ізвиробництва.Розрізняютьсобівартістьвиробничу іповну,собівартістьусього товарноговипуску й окремихвидівпродукції.Залежно відвпливу насобівартістьобсягувиробництварозрізняютьзмінну йфіксованучастинусобівартостіпродукції.

>Під годинуаналізувикористовуютьтакіпоказники:

1)валовізатрати;

2)собівартістьтоварноїпродукції;

3)витрати на 1 грн.товарноїпродукції;

4)собівартість окремихвидівпродукції.

>Аналізуючисобівартістьпродукції,потрібновирішититакіосновні заподіяння:

1)оцінюваннявиконання плану засобівартістюпродукції напідприємстві вцілому, а й заокремими видамипродукції;

2)вивчення причинвідхиленняфактичнихвитрат відпланових урозрізі статей, а й заокремими видами йгрупамипродукції;

3)пошукрезервівзниженнясобівартостіпродукції тарозробкавідповіднихзаходівщодо їхнівикористання.

>Під годинуаналізупотрібновикористовуватиданізвіту пособівартостіпродукції йзвіту підприємства із роботи.Залучаютьсятакожпланові ізвітнікалькуляції окремихвидівпродукції тавідповідніданібухгалтерськогообліку.

>Аналізуючивидисобівартостіслідзазначити, що:цеховасобівартість —цесобівартість, щовключаєвитрати,понесені вмежах одного цеху.Цеховасобівартістьвикористовується длявизначеннясобівартостінапівфабрикатів,собівартості залишкового шлюбу, атакож ізметоюаналізу — длявизначеннячасткицехів узагальнійсумівитрат навиріб.

>Виробничасобівартість —цесобівартість, щоміститьцеховусобівартість йнакладнівитрати (>витратидопоміжнихвиробництв,загальновиробничі, таадміністративнівитрати).Показниквиробничоїсобівартостідозволяєвиявитивідхилення відприйнятих нормвитрат тихий чиіншихресурсів.

>Повнасобівартість —цесобівартість, щоміститьвиробничусобівартість йвитрати назбут (>позавиробничівитрати).Повнасобівартістьвикористовується длявизначенняфінансового результату. Іцехова, йвиробнича, йповнасобівартістьможе бутиплановою тафактичною.Планова (>нормативна)собівартість —цепрогнознезначеннявеличинивитрат,розрахованих напідставінормативів закожноюстаттеювитрат.Плановасобівартістьформується на початкуперіоду, щопланується.

>Фактична (>звітнасобівартість —цесобівартість,визначена набазіданихбухгалтерськогооблікуфактичнихвитрат).

>Планова йфактичнасобівартість для їхніподальшогопорівняннявизначаються заоднієюметодикою й за одними ітими жкалькуляційнимистаттями.

>Об'єктамиоблікувитратємісця їхнівиникнення,види чигрупипродукції, щовипускається, чиокреміїїназви.Прикладиоб'єктівоблікувитрат ЗАТ “Лукора”:

—підприємствозагалом;

—виробництво;

— цехи;

—дільниці;

—переділи;

—замовлення;

—напівфабрикати;

—готовівироби;

—групивиробів.

>Першіп'ять ізперерахованихоб'єктівє центрамивідповідальності.

Центрвідповідальності —цеструктурнийпідрозділ підприємства, вмежахякоговідповідальні особиниконтролюютьдоцільність тихий чиіншихвитрат. Такздійснюєтьсяуправліннявитратами черезвідповідальнихосіб йменеджерів.

>Об'єктамикалькулюваннявитратєвидипродукції (Див.додаток “>Калькуляції”), щовипускається,окремівироби,групивиробів,напівфабрикативласноговиготовлення.Видикалькуляцій:

1.Планова.Визначаєсереднюсобівартістьпродукції наплановийперіод напідставіпрогресивнихсередніх нормвитратиресурсів.

2.Кошторисна.Складається наразовийвиріб чи роботу длявизначеннявартостізамовлення.

3.Нормативна.Складається напідставі нормвитратиресурсів, котрідіють на вушкоперіоду.

4.Фактична.Складається заданимиоблікуфактичнихвитрат йвідображаєфактичнусобівартістьвиробленоїпродукції (>виконанихробіт,наданихпослуг).

>Відомікількаметодівоблікувитрат йкалькулюваннясобівартості:

1.Нормативний. Метод, восновіякого лежатирозрахунки напідставінормативнихвитрат.Застосування нормативного методупередбачаєдотриманняпевноїпослідовностібухгалтерськихдій:

1) напідставідіючих норм йкошторисіввитратскладаєтьсяпопереднякалькуляція завиробами;

2)протягомвизначеногоперіоду (>місяця)нормативнасобівартістькорегується ізурахуваннямзмін;

3)зміни, котрівиниклипротягоммісяця, йвиявленівідхилення віднормативноїсобівартостівраховуютьсяокремо;

4)визначаються заподійвідхилень;

5) напідставіфактичнихвитратвизначаєтьсяфактичнасобівартістьпродукції.Виконанняцієїпослідовностідій —трудомісткий процес, й томунормативнікалькуляціїскладаються лише запрямимивитратами; призмінюванні норм неперераховуютьзалишкинезавершеноговиробництва (>відхилення, котрівиникли призмінюванні норм,відносяться натоварнийвипуск).Якщовиникаютьнезначнізміни норм, тоцізміниокремо невраховують, арозглядають разом ізвідхиленнями.Нормативнакалькуляціяскладається напідставі: планового заподіяння,нормативно-технічноїдокументації,діючих нормвитрат.Нормативнікалькуляціїскладаються на усівидивиробів, щовипускаєпідприємство, при цьомувитрати наматеріалирозшифровуються за видамиматеріалів.

2.Позамовний. Метод, щозастосовується наданомупідприємстві, наякомувиробничівитративраховуються заокремимизамовленнями навиріб чи роботу.Базується накількості години,необхідного длявиконання шкірногоокремогозамовлення, й незалежить віддати початку йзакінченнязвітногоперіоду.Об'єктобліку йкалькулювання —виробничезамовлення,оформлене договоромміжзамовником йвиробником, напідставіякоговідкриваєтьсязамовлення (>одноразове,річне). Длягрупиоднаковихвиробівсобівартістьвизначаєтьсярозподіломзагальноїсумивитрат накількістьвиробів.Собівартість одноразовогозамовленнявизначається як сумафактичнопонесенихвитрат навиконання цогозамовлення. На ЗАТ “Лукора”, щовикористовуєпозамовний методобліку,ведеться Єдинийрахунокоблікунезавершеноговиробництва, безрозбивання запідрозділами.Деталізаціяаналітичноїінформації пронезавершеневиробництвовиконується накарткахзамовлень.

3.Попередільний. Метод, щозастосовується наданомупідприємстві, девихіднийматеріал упроцесівиробництва проходити рядпереділів, фаз чи де із однихвихіднихматеріалів в одномутехнологічномупроцесіодержуютьрізнівидипродукції.


3.Економічнийзміствитрат навиробництво, їхні склад,класифікація

>Витрати навиробництвокласифікуються за такимиознаками:

>Ознаки >Витрати
>1.Замісцемвиникненнявитрат >Витративиробництва, цеху,дільниці,служби
2. За видамипродукції,робіт,послуг >Витрати навироби,типовіпредставникивиробів,групиодноріднихвиробів,одноразовізамовлення,валову,товарну,реалізованупродукції
3. За видамивитрат >Витрати заекономічнимиелементами,витрати застаттямикалькуляції
4. За способамиперенесеннявартості напродукцію >Витратипрямі йнепрямі
5. Заступенемвпливуобсягувиробництва нарівеньвитрат >Витратиумовно-змінні,умовно-постійні
6. Закалендарнимиперіодами >Витратипоточні,одноразові

Замісцемвиникненнявитрати навиробництвогрупуються за цехами,дільницями, службами таіншимиадміністративновідокремленимиструктурнимипідрозділамивиробництв.

>Залежно від характеру тапризначеннявиконуванихпроцесіввиробництвоподіляється на:основне,допоміжне йнепромисловегосподарство. До основноговиробництва належати цехи,дільниці, щоберутьбезпосередньо доля ввиготовленніпродукції.Допоміжневиробництвопризначене дляобслуговуванняцехів основноговиробництва:виконанняробіт про ремонтосновнихфондів, забезпеченняінструментом,запаснимичастинами для ремонтуустаткування,різними видамиенергії,транспортними таіншимипослугами. Донього належатиремонтні цехи,експериментальні,енергетичні,транспортні таіншіпідрозділи. Донепромисловогогосподарства належати: незаводський транспорт,житлово-комунальнегосподарство такультурно-побутовізаклади,підсобнісільськогосподарські підприємства таіншіструктурніпідрозділи, котрі неберуть доля ввиробництвітоварноїпродукції.

>Усівитрати навиробництвовключаються дособівартості окремихвидівпродукції,робіт йпослуг(у томучислі окремихвидів,виготовлених заіндивідуальнимизамовленнями) чи груподноріднихвиробів.

За видамивитратикласифікуються заекономічнимиелементами та застаттямикалькуляції.Піделементамивитратрозуміютьекономічноодноріднівидивитрат.Витрати застаттямикалькуляції —цевитрати наокремівидивиробів, атакожвитрати наосновне йдопоміжневиробництво.

За способамиперенесеннявартості напродукціювитратиподіляються напрямі танепрямі.прямібезпосередньопов'язані ізвиробництвомпевного видупродукції (>заробітна плата,сировина,матеріали тощо).Непрямівитративиникають привиробництвікількохвидівпродукції, тому їхньоговключають усобівартістьвиробів не було запрямоюознакою, а шляхомрозподілу. До них належативитрати,пов'язані ізобслуговуваннямвиробництва йуправління ним (>заробітна платаадміністративно-управлінського персоналу,витрати наутриманнябудівель,канцелярські тапоштовівитрати).

Заступенемвпливуобсягувиробництва нарівеньвитратвитратиподіляються наумовно-змінні таумовно-постійні. Доумовно-зміннихвитрат належативитрати, абсолютна величина якізростає ззбільшеннямобсягувипускупродукції йзменшується з цогозниженням. Доумовно-зміннихвитрат належативитрати насировину таматеріали,покупнікомплектуючівироби,напівфабрикати,технологічнепаливо іенергію, на оплату роботипрацівників,зайнятим увиробництвіпродукції, ізвідрахуванням насоціальні заходь, атакожіншівитрати.Умовно-постійні —цевитрати, абсолютна величина які ззбільшенням (>зменшенням)випускупродукціїістотно незмінюється. Доумовно-постійнихвитрат належативитрати,пов'язані ізобслуговуванням й Управліннямвиробничоюдіяльністюцехів, атакожвитрати на забезпеченнягосподарських потребвиробництва.

>Витрати навиробництвоподіляються закалендарнимиперіодами напоточні таодноразові.Поточні,тобтопостійні,звичайнівитрати чивитрати, у якіперіодичністьменша ніжмісяць.Одноразові,тобтооднократнівитрати чивитрати, котріздійснюютьсяперіодично (>періодичністьбільша ніжмісяць) йспрямовуються на забезпеченняпроцесувиробництвапротягомтривалого години.

>Методологіюоблікувитрат підприємствавизначаєНаціональнеположення (стандарт)бухгалтерськогообліку 16 ">Витрати".ПСБО 16затверджено наказомМіністерствафінансів України від 31грудня 1999 р. №318 тазареєстровано вМіністерствіюстиції України від 19 января 2000 р. № 27/4248.


4.Аналізсобівартостіпродукції

 

4.1Аналіздинамікиопераційнихвитрат на 1 грн.вартостіреалізованоїпродукції

>Операційнівитрати запопереднійперіодстановлять 8390 тис. грн., зазвітний – 9000 тис. грн.Збільшеннявитратспричинюєтьсязбільшеннямматеріальнихвитрат:сукупнівитратизбільшились на 7.27%. аматеріальні – на 11.66% (їхнічастка всукупнихвитратахнайбільша – 50%).

>Таблиця 2 -Вихіднідані дляаналізуопераційнихвитрат

Номер рядка >Показник >Період >Відхилення
пішов. >звітний

>абсолютні

(>гр..2-гр.1)

>відносні

(>гр..3:гр..1 x 100%)

а б 1 2 3 4
1 >Виручка відреалізаціїпродукції 9167 10000 833 9.09
2 >Матеріальнівитрати 4030 4500 470 11.66
3 >Витрати на оплату роботи 2925 2975 50 1.71
4 >Відрахування насоціальні заходь 1125 1145 20 1.78
5 >Амортизація 150 200 50 33.3
6 >Іншіопераційнівитрати 160 180 20 12.5
7 >Операційнівитрати разом 8390 9000 610 7.27

>Витрати на 1 грн.вартостіреалізованоїпродукції запопереднійперіод

зазвітнийперіод

>Витратизменшились на 1.66%завдяки ботемпи збільшеннявиручки відреалізаціїпродукціїперевищилитемпи збільшеннясобівартостівідповідно 9.09 та 7.27%.Випередженнястановить 1.82 пункту.

>Витрати на 1 грн.реалізованоїпродукції зазвітнийперіод упорівняннихцінахстановлять , щонижче, ніж запопереднійперіод, на 1.19%.

4.2Аналізвпливучинниківзмінивитрат на 1 грн.вартостіреалізованоїпродукції

>Витрати на 1 грн.вартостіреалізованоїпродукціїзмінюютьсязізміноюцінреалізаціїпродукції,собівартістьодиниціпродукції таструктуривиробництва.

>Вихіднідані тапроміжнірозрахунковіпоказники дляподальшогоаналізунаведені в табл. 3.

Зметоюкількісногооцінюваннявпливу нарівеньвідноснихвитрат на 1 грн.вартостіреалізованоїпродукції такихчинників, якзміницін напродукцію,собівартість таструктурні (>асортиментні)зміни, ваналізіпотрібновиокремитипорівнянні танепорівняннівироби. Дляспрощеннязаписів не будемоконкретизуватицівироби, апозначимо їхнього літерамиалфавіту.

Урозглядуваномуприкладі допершоїгрупи належативироби А, У, Р, Д,Є, додругої – Б й Ж.Аналітичнірозрахунки, щовиконані завихіднимиданимиТаблиці 3,наведені вТаблиці 4.

Загр..3 (>табл.4) длянепорівнянноїгрупивиробівзамістьсередніхфактичнихвитрат на 1 грн.вартостіреалізованоїпродукціївизначаємо ставленнясумифактичнихвитрат навиробництво узвітномуперіоді дофактичноївартостіпродукції впопередньомуперіоді. У нашомувипадку маємо

>Сукупнівитрати на 1 грн.вартостіреалізованоїпродукції зазвітнийперіод порівняно ізпопереднімзменшились на 1.52 коп.: у томучислі угрупіпорівняннихвиробіввитратизменшилися на 7.42 коп., агрупінепорівняннихвиробів,навпаки,збільшилися на 5.9 коп. У своючергу, упершійгрупівитрати на 1 грн.вартостіреалізованоїпродукціїзменшилисязавдякиціновому та структурномучинникам йзбільшилисьунаслідокпідвищеннясобівартостіодиниціпродукції.Значне збільшеннявитрат угрупінепорівняннихвиробівзумовлененасампередзбільшеннямсобівартості таструктурнимизмінами.


>Таблиця 3 - >Вихіднідані тапроміжнірозрахунковіпоказники дляаналізусобівартостіпродукції

Вигляд >Віквипуску, р >Обсягреалізації, од., заперіод >Ціна заодиницю, тис. грн.., заперіод >Собівартістьодиниціпродукції. тис. грн., заперіод >Виручка відреалізації, тис. грн., заперіод >Собівартістьреалізованоїпродукції. тис. грн., заперіод >Прибуток відреалізації, тис. грн., заперіод. >Рентабельністьпродукції заперіод
>звітний >попередній >звітний >попередній >звітний >попередній >звітний >попередній >звітний >попередній >звітний >попередній >звітний >попередній
план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
А >8 55 80 20 19 19.5 18 17.3 1100 1520 1072 990 1384 110 136 0.100 0.089
Б 7 - 160 - 10 - - 11.32 - 1600 - - 1812 - -212 - -0.13
У 5 30 46 50 39.9 40 47.7 35.9 1500 1835 1200 1430 1651 70 184 0.047 0.10
Р 2 50 55 35 35 31.9 30 29.8 1750 1925 1595 1500 1639 250 286 0.143 0.149
Д 4 55 79 30 23.5 23.6 22.1 18.77 1650 1857 1298 1215 1483 435 374 0.264 0.201
2 34 10 41.2 43 38.5 39.5 42.1 1400 430 1309 1343 421 57 9 0.041 0.021
Ж 1 52 - 50 - 50.5 48.5 - 2600 - 2626 2522 - 78 - 0.03 -

разом

- - - - - - - - 10000 9167 9100 9000 8390 1000 777 0.10 0.085

>Примітка: >кол.10 =гр.3*гр.5; >кол.11 = грн. 4 * грн. 6; >кол.12 = грн. 3 * грн. 7; >кол.13 = грн. 3 * грн. 8; >кол.14 =гр.4 *гр.9; >кол.15 =гр..10 – грн. 13; >кол.16 = грн. 11 – грн. 14; >кол.17 =гр.15 / грн. 10; >кол.18 = грн. 16 / грн. 11.


>Таблиця 4 -Аналізвпливучинниківвитрат на 1 грн.вартостіреалізованоїпродукції

Виглядвиробів >Витрати на 1 грн.реалізованоїпродукції, коп.., заперіод >Фактичнівитрати на 1 грн.реалізованоїпродукції зацінамипопереднього року Структурапродукції завартістю,частки од., заперіод >Змінивитрат на 1 грн.реалізованоїпродукції, коп..
разом у томучислі зарахунокзмін
>попередній >звітний >попередній >звітний >собівартості >ціниреалізації >структуривиробництва
а 1 2 3 4 5 6 7 8 9
>Розрахунки заданими табл. 3 >Розрахунки заданимитабл.4

Досумигр.11 Досуми грн. 10 грн. 7 + грн. 8 + грн. 9 (грн. 3 – грн. 1) x грн. 5 (грн. 2 – грн. 3) x грн. 5 (грн. 5 – грн. 4) x грн. 1

>1.Порівняннівироби:

А

91.05 90.0 94.74 0.17 0.11 -5.57 +0.41 -0.52 -5.46
У 89.97 95.33 119.55 0.20 0.15 -3.69 +4.44 -3.63 -4.50
Р 85.14 85.71 85.71 0.21 0.175 -1.88 +0.10 0.00 -2.98
Д 79.86 73.66 94.04 0.20 0.165 -3.81 +2.34 -3.36 -2.79
97.91 95.93 91.86 0.05 0.14 -8.53 -0.85 +0.57 +8.81
Разом за грн.. 1 86.98 87.54 96.08 0.83 0.74 -7.42 +6.73 -6.32 -7.83
2.Непорівняннівироби Б 113.25 - - 0.17 - >Розраховується у раз
Ж - 97.00 - - 0.26
разом загрупою 2 113.25 97.00 157.62 0.17 0.26 +5.9 +11.5 -15.8 +10.2
>Сукупнийобсяг 91.52 90.00 - 1.0 1.0 -1.52 +18.23 -22.12 +2.37

4.3Аналізвпливу складупродукції завікомїївипуску назмінивитрат на 1 грн.вартостіреалізованоїпродукції.

Уринковихумовахприроднимєпрагненняпідприємствоновлювати складсвоєїпродукції. Наосновімаркетинговихдослідженьпідприємствовідмовляється відвиробництвазастарілоїпродукції йрозпочинаєвироблятинову ( вприкладіпідприємствовідмовилось відвиробництвапродукції Б,цетканини котрі некористуютьсяособливимпопитом. йпочалоосвоювативиробиЄ й Ж). При цьому новапродукція впочатковийперіодможе матірнизькурентабельність, атимчасовівитрати вподальшомукомпенсуються.Прикладвпливувікупродукції надинамікуїїсобівартості наведень у табл. 5

 

>Таблиця 5 -Витрати на 1 грн.вартостіреалізованоїпродукції

>Групавиробів завіком >Попереднійперіод >Звітнийперіод >Змінипоказникавитрат на 1 грн. (>гр.3 : грн. 1) x 100%
коп. відсоток допершоївіковоїгрупи коп. відсоток допершоївіковоїгрупи
1 2 3 4 5 6

>Є, Ж

1 – 1-2 рокта

97.91 100 97.0 100 99.1

Р, Д

2 – 2-4 рокта

82.55 84.3 71.79 74.0 87.0

(Б, У)

3 – 5-7 рокта

100.7 102.8 95.33 98.3 94.7

А

4 – понад 8 років

91.05 92.99 90.00 92.8 98.8
Усередньому за всімавіковимигрупами 91.52 90.00 98.3

>Найменшівитрати на 1 грн.реалізованоїпродукціїмаютьвиробивік якістановить 2 – 4 рокта. Уційгрупівиявилисьнайістотнішізмінивитрат зазвітнийперіод порівняно ізпопереднім, асаме: на13% (100 – 87) присередньомузменшенні на 1.7% (100 – 98.3).Найбільшівитрати впопередньомуперіоді малівироби,вік якістановив 5-7 років. Один ізвиробівцієїгрупи бувзнятий ізвиробництва якнерентабельний, щосприялозменшеннювитрат уційвіковійгрупі на 5.3% (100 – 94.7).Витрати на 1 грн.реалізаціїновоїпродукції (>Є й Ж)поки щовисокі, але й зарік смердотімаютьзменшитись йвідповідно дотенденції із переходом довиробіввіковоїгрупи 2 – 4 роктащебільшоюміроюзменшаться.

4.4Аналізвпливусобівартості окремих группродукції зарівнем їхньогорентабельності

А,щобвиконатитакийаналіз,продукцію, якоївиробляютьподіляють зарівнемрентабельності (>щодосередньогалузевогорівня) нагрупи : нерентабельна (>збиткова),низько-,середньо- тависокорентабельна. У нашомувипадкусередньогалузевийрівеньрентабельностіпродукціїстановить 10%. Зогляду нацевироби Р й Дзарахуємо довисокорентабельноїгрупи, А – досередньорентабельної, У,Є та Ж – донизькорентабельної. Узвітномуперіодінерентабельноїпродукції не було б.Виріб Б якнерентабельний було бзнято ізвиробництва.Аналізвпливупланових тафактичнихвитрат зазазначенимигрупамипродукції наведено утаблиці 6.

>Таблиця 6 -Аналізвпливузмінвитрат загрупамипродукції зарівнем їхнірентабельності

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація