Реферати українською » Экономика » Аналіз формування та використання прибутку підприємства на прикладі БКУТП Оптова база "Бакалія"


Реферат Аналіз формування та використання прибутку підприємства на прикладі БКУТП Оптова база "Бакалія"

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст:

Запровадження..................................................................................................... 3

1. Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства........... 5

1.1 Поняття й ті види прибутку.................................................................... 5

1.2 Методика аналізу розподілу чистий прибуток........................... 12

1.3 Розрахунок резервів збільшення прибутку................................................ 12

2. Аналіз прибуткуБКУТП Оптова база «Бакалія».............................. 15

2.1 Коротка характеристикаБКУТП Оптова база «Бакалія»............... 15

2.2 Динаміка основних показниківБКУТП Оптова база «>Бакалея».15

2.3 Аналіз складу і динаміки прибуткуБКУТП Оптова база

«Бакалія»................................................................................................... 17

2.4 Аналіз оподатковуваного прибуткуБКУТП Оптова база

«Бакалія»................................................................................................... 18

2.5 Факторний аналіз формування чистий прибуток підприємства... 19

2.6 Прогнозування прибуток від реалізації продукції..................... 20

3. Аналіз і розподілу і резервів збільшення прибуткуБКУТП

Оптова база «Бакалія»............................................................................ 22

3.1 Аналіз розподілу прибутківБКУТП Оптова база «Бакалія».. 22

3.2 Аналіз резервів збільшення прибуткуБКУТП Оптова база

«Бакалія»................................................................................................... 22

Укладання................................................................................................. 23

Список використаної літератури........................................................ 24

Додаток............................................................................................... 25


Запровадження

 

При перехід до ринкової системи економічних відносин підприємства отримали самостійність в плануванні свою господарську та його економічної діяльності.

Досвід довів життєздатність і ефективність ринкового механізму забезпеченні збалансованості економіки, в раціональне використання трудових, потребує матеріальних та фінансових ресурсів, у створенні гнучких виробництв, сприйнятливих до запитів споживачів і досягненням науково-технічного прогресу. Ринок стимулює підприємства до рішучих дій в оволодінні цією новою методою господарювання, перебудові своєї діяльності. У разі ринку підприємство головне об'єктом господарювання, незалежним товаровиробником, економічного простору котрій практично необмежено, але повністю залежить уміння працювати беззбитково, адаптуючись до місцевих умов мінливих економічної середовища.

До основних принципів ринкової економіки ставляться такі:

          - економічна і юридична самостійність підприємства;

          - становлення вільної конкуренції;

          - вільне ціноутворення;

          - неприпустимість адміністративного втручання у справи підприємства;

          - здоровафинансово-риночная система;

          - державна охорона основних принципів ринкової економіки.

За підсумками цих принципів підприємство будує там свій фінансовий (ринковий) механізм, прагнучи отриманню якнайбільшої суми прибутку.

Однією з основних вимог функціонування підприємств та його асоціацій за умов ринкової економіки є беззбитковість господарської та іншої, відшкодування витрат власними статками і забезпечення у певних розмірах прибутковості, рентабельності господарювання. Законодавством, чинним, Республіка Білорусь встановлено, що завдання підприємства – господарську діяльність, спрямовану отримання прибутку задоволення соціальних й членів колективу та інтересів власника майна підприємства.

Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Найважливішими у тому числі є показники прибутку, які у умовах ринкової економіки лежить в основі економічного розвитку підприємства. Зростання прибутку створює фінансову базу для самофінансування. за рахунок прибутку виконується також певна частина зобов'язань підприємства до бюджету, банками та інші підприємствами і міжнародними організаціями. Отже, показники прибутку стають найважливішими оцінки виробничу краще й фінансової складової діяльності підприємств. Вони характеризують ступінь його ділову активність і фінансового добробуту. За прибутком визначаються рівень віддачі авансованих засобів і дохідність капіталовкладень у активи цього підприємства.

Економічна нестабільність, монопольне становище товаровиробників спотворюють формування прибутку як чистого доходу, призводять до прагненню отримання доходів, переважно, внаслідок підвищення цін.Устранению інфляційного наповнення прибутку сприяють фінансово економіки, розвиток ринкових механізмів ціноутворення, оптимальна система податків. Ці завдання має виконувати держава робить у ході здійснення економічних реформ.

Актуальність даної роботи у тому, що прибуток є тією чинником, що визначає ефективності роботи будь-якого підприємства, його ліквідність, як наслідок, становище підприємства на ринку товарів та послуг.

Метою даної курсової роботи є підставою розгляд формування та використання прибутку.

Досягнення поставленої мети може курсової роботі вирішити такі завдання:

- розглянути прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства;

- проаналізувати прибуткуБКУТП Оптова база «Бакалія»;

- проаналізувати розподіл і резерви збільшення прибуткуБКУТП Оптова база «Бакалія».


1. Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства

 

1.1 Поняття й ті види прибутку

 

Прибуток займає одна з центральних місць у загальну систему вартісних показників і важелів керування економікою. вона є мірилом оцінки діяльності підприємства, джерелом його розвитку, самофінансування, матеріального заохочення праці працівників, виступає джерелом винагороди власникам акцій, паїв в статутний капітал підприємства, поповнення державного устрою і місцевого бюджетів. Отже, прибуток – це основний багатозначний оціночний показник результатів роботи підприємства у умовах становлення та розвитку ринкового механізму господарювання.

Прибуток є реальну частина чистого доходу, створеногоприбавочним працею. Тільки від незаконного продажу продукт (робіт, послуг) чистий прибуток набуває форми прибутку. Кількість прибутку окреслюється різницю між виручкою від господарську діяльність підприємства (після сплати податку додану вартість, акцизного податку та інших відрахувань з виручки в бюджетні і небюджетні фонди) і сумою всіх витрат за цієї діяльності.

Одержання прибутку є основним метою концепцію діяльності будь-якого господарського суб'єкта. З одного боку, прибуток є показник ефективності діяльності підприємства,т.к. вона залежить переважно від якості роботи підприємства, підвищує економічну зацікавленість його у найефективнішому використанні ресурсів,т.к. прибуток – основне джерело виробничого та розвитку підприємства. З іншого боку, вона лежить найважливішим джерелом формування державного бюджету. Отже, у кар'єрному зростанні сум прибутку зацікавлені як, і держава.

Розглядаючи сутність прибутку, треба сказати такі їїхарактеристики[1]:

>1.Прибиль є форму доходу підприємця, здійснює певний вид діяльності. Ця найбільш проста форма висловлювання прибутку є водночас недостатньою на її повної характеристики, позаяк у деяких випадках активна діяльність у будь-якої сфері може і не пов'язаною з отриманням прибутку.

>2.Прибиль є формою доходу підприємця,вложившего свій капітал із метою досягнення певного комерційного успіху.

>3.В процесі ведення бізнесу підприємець внаслідок свої невдалі дій чи з об'єктивних причин зовнішнього характеру може лише позбутися очікуваного прибутку, а й цілком чи частково втратить вкладений капітал. Тому прибуток в певною мірою і платою за ризик здійснення підприємницької діяльності.

4.У кількісному вираженні прибуток є залишковим показником, які представляють собою різницю між сукупним доходом і сукупними витратами у процесі здійснення підприємницької діяльності.

>5.Являетсястоимостним показником, вираженим в грошової форми. З урахуванням розглянутих основних характеристик прибутку її поняття у найбільш узагальненому вигляді то, можливо сформульовано так: «Прибуток є виражений в грошової форми чистий прибуток підприємця на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності, являє собою відмінність між сукупним доходом і сукупними витратами у процесі цієї діяльності».Систематизация прибутку, проведена лише з найважливішим класифікаційним ознаками, приведено в таблиці 1.

Таблиця 1-Систематизация видів прибутку підприємства з основним класифікаційним ознаками

Ознаки класифікації

прибутку підприємства

Види прибутку по відповідним

ознаками класифікації

>1.Источники формування прибутку, використовувані у її обліку а) Прибуток від продукції
б) Прибуток від майна
в) Прибуток від позареалізаційних операцій
2. Джерела формування прибутку по основним видам діяльності підприємства а) Прибуток від здійснених операцій
б) Прибуток від інвестиційної діяльності
в) Прибуток від фінансової складової діяльності
3. Склад елементів, формують прибуток а)Маржинальная прибуток
б) Балансова чи валова прибуток
в) Торішній чистий прибуток
4. Характер оподатковування прибутку

а) Оподаткований прибуток

б) Прибуток, не що підлягає оподаткуванню
5. Характер інфляційної «очищення» прибутку а) Прибуток номінальна
б) Прибуток реальна
6.Рассматриваемий період формування прибутку а) Прибуток попереднього часу
б) Прибуток звітний період
в) Прибуток планового періоду
7. Регулярність формування прибутку а) Регулярно формована прибуток
б) Надзвичайна прибуток
8. Характер використання прибутку а)Капитализированная прибуток
б)Потребленная (розподілена) прибуток
9. Значення підсумкового результату господарювання а) Позитивна прибуток

б) Негативна прибуток (збиток)

У обох випадках під прибутком розуміється результат господарювання за основний виробничо-збутової діяльності підприємства. Основною метою фінансового аналізу є розробка й затвердження обгрунтованих управлінські рішення, вкладених у підвищення ефективності діяльності господарюючого суб'єкту. У аналізі використовуються такі показники прибутку:

- балансовий прибуток;

- прибуток від продукції (робіт, послуг);

- прибуток за іншої реалізації;

- позареалізаційні результати (доходи і від позареалізаційних операцій);

- оподатковуваний прибуток;

- чистий прибуток.

Балансова прибуток є частина балансового прибутку, яка служить базою до розрахунку податку, що підлягає внесення до бюджету. У процесі аналізу визначається склад балансового прибутку, її структура, динаміка і виконання плану заанализируеми період. Під час вивчення динаміки і виконання плану балансового прибутку застосовують метод порівняння: порівняння показників звітний період з попереднім у разі і порівняння фактичних показників звітний період з плановими. На зміна балансового прибутку впливають багато чинників. Кількісно можна виміряти чинники першого, другого і третього порядків.

До чинників першого порядку ставляться зміни:

1) прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

2) прибуток від іншої реалізації;

3) позареалізаційних фінансових результатів.

Натомість прибуток від продукції (товарів, робіт, послуг) залежить від наступних чинників:

1) обсягу реалізованої продукції;

2) структури реалізованої продукції;

3) повної собівартості реалізованої продукції;

4) ціни реалізовану продукцію.

Ці чинники ставляться до чинників другого порядку балансового прибутку. Докладніше і наочно чинники трьох рівнів представлені малюнку 1[2].

Малюнок 1 -Структурно-логическая схемафакторной системи балансового прибутку

При розрахунку впливу чинників першого порядку на балансовий прибуток використовуєтьсяаддитивная факторну модель:

, (1)

де ПБ - балансовий прибуток;

ПР - прибуток від товарів;

ПП - прибуток за іншої реалізації;

ВР - позареалізаційні результати.

Кількісне зміна кожного чинника дорівнює впливу цього чинника зміну балансового прибутку.

Торішній чистий прибуток – сума прибутку, яка залишається у розпорядженні підприємства після сплати всіх податків, економічних санкцій та інші обов'язкових відрахувань. Торішній чистий прибуток одна із найважливіших економічних показників, характеризуючих кінцеві результати діяльності підприємства. Кількісно вона становить собою різницю між сумою прибутку до оподаткування нафтопереробки і сумою внесених бюджет податків із прибутку, економічних санкцій та інших обов'язкових платежів підприємства,покриваемих з допомогою прибутку. Розмір суми чистий прибуток залежить від чинників зміни прибутку до оподаткування нафтопереробки і чинників, визначальних питому вагу чистий прибуток у спільній її сумі, саме частки податків, економічних санкцій та інших. (малюнок 2).

На підвищення ефективності виробництва дуже важливо, щоб за розподілі прибутку було досягнуто оптимальність полягає у задоволенні інтересів, підприємства і робітників. Керівництво підприємства прагне направити більшу суму прибутку розширення виробництва, працівники зацікавлені у підвищення їхньої частки використанні прибутку, а держава прагнуть отримати якнайбільше прибутку на бюджет. У процесі аналізу необхідно вивчити чинники зміни величини оподатковуваного прибутку, суми виплачених дивідендів, відсотків, податків із прибутку, відрахувань до фонди підприємства. Основними джерелами інформації під час аналізу фінансових результатів прибутку служать накладні на відвантаження продукції, дані аналітичного бухгалтерського обліку за рахунками результатів, фінансова звітністьф.2 «Звіт прибутки і збитках», і навіть відповідні таблиці плану підприємства.

Механізм аналізу формування та розподілу прибутків представлений малюнку 3.

1.2 Методика аналізу розподілу чистий прибуток

 

У процесі аналізу необхідно вивчити дані про використання чистий прибуток у поступовій динаміці і з'ясувати чинники, що визначають розподіл прибутку. Подальший аналіз має виявити, наскільки й рахунок яких чинників змінилася величина основних напрямів використання прибутку. Основними чинниками, визначальними розмір капіталізованою і споживаної прибутку, можутьбить[3]:

· зміна суми чистий прибуток (ПП);

· зміна частки відповідного напрямку використання чистий прибуток (>Дотч):


 

 
 (2)

У спосіб абсолютних різниць можна розрахувати, як змінювалася сума відрахувань до відповідний фонд з допомогою:

а) частки відрахувань від чистого прибутку

 (3)

б) суми чистий прибуток

 (4)

Знаючи чинники зміни чистий прибуток, можна визначити їхнього впливу розмір спожитої і капіталізованою прибутку. І тому приріст чистий прибуток з допомогою кожного чинника потрібно помножити на фактичну частку відповідного напрямку використання прибутку:

 (5)

Отримані результати покажуть внесок кожного чинника в формування суми капіталізованою і спожитої прибутку.

1.3 Розрахунок резервів збільшення прибутку

 

Під господарськими резервами розуміють можливості підвищення ефективності діяльності підприємства з урахуванням використання досягнень науково-технічного прогресу і передового досвіду.

Резерви зростання прибутку – це кількісно вимірні можливості її участі збільшення з допомогою зростання обсягу реалізації продукції, зменшення витрат за його виробництво і, недопущення позареалізаційних збитків, вдосконалення структури продукції. Резерви виявляються на стадії планування і під час виконання планів. Визначення резервів зростання прибутку виходить з науково обгрунтованої про методику їхньої розрахунку, мобілізації та її реалізації. Вирізняють три етапу цієї роботи: аналітичний, організаційний і функціональний. У першому етапі виявляють і кількісно оцінюють резерви, другою розробляють комплекс інженерно-технічних, організаційних, економічних та соціальних заходів, які забезпечують використання виявлених резервів; третьому етапі практично реалізують заходи й ведуть контролю над виконанням. Загалом вигляді резерви збільшення прибутку можна малюнку 4.

Малюнок 4 - Схема підрахунку резервів зростання прибутку

При підрахунку резервів зростання прибутку з допомогою можливого зростання обсягу реалізації використовуються результати аналізу випуску та її реалізації продукції.

Сума резерву зростання прибутку рахунок збільшення обсягу продукції (робіт, послуг) вираховується за формулою:

 (6)

де – резерв збільшення суми прибутку;

П – планова сума прибутку на одиницюi-ой продукції;

>РПi – кількість додатково реалізованої продукції натуральних одиницях виміру.

Для виявлення та підрахунок резервів зростання прибутку з допомогою зниження собівартості можна використовувати метод порівняння. І тут для кількісної оцінки резервів дуже важливо правильно вибрати базу порівнювати. Як такої бази можуть виступати рівні використання окремих видів виробничих ресурсів: плановий і нормативний; досягнутий на передових підприємствах; базовий, фактично досягнутий середній рівень у цілому в галузі; фактично досягнутий на передових підприємствах розвинених країн. При порівняльному методі кількісного виміру резервів їхній розмір визначається шляхом порівняння досягнутого рівня витрат зі своїми потенційної величиною:

 (7)

де – резерв зниження собівартості продукції з допомогою і – го

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація