Реферати українською » Экономика » Аналіз реалізації продукції


Реферат Аналіз реалізації продукції

Страница 1 из 2 | Следующая страница
1. Аналіз реалізації продукції

Реалізація продукції - важлива завершальна стадія кругообігу коштів підприємства. Від, як організовано систему реалізації продукції, залежить безперервність виробничого процесу, оборотність обігового капіталу, результати фінансово-господарську діяльність, рентабельність. Несвоєчасна реалізація негативно впливає споживачів продукції, оскільки він викликає порушення їхніх нормальної діяльності.

Відповідно до із статтею 22 закону України «Про підприємства України», підприємство здійснює реалізацію своєї продукції, інших тих матеріальних цінностей виходячи з прямих угод (контрактів) державного замовлення, через товарні біржі, мережу власних торгових підприємств.

>Реализованной вважається продукція, яку надійшли засоби від покупця з цього приводупредпринимателя-производителя. У разі проведення передоплати продукція вважається реалізованої принаймні відвантаження їх покупцям, а прибартерном обміні - на час вступу товарів обміну на відповідну вартість відпущеної продукції, яку належним чином оформлені документи.

Завданнями аналізу реалізації продукції є:

• оцінка виконання завдань зі реалізації за обсягом, асортименту, термінів, якості продукції;

• встановлення динаміки обсягу реалізації продукції;

• визначення впливу чинників на відхилення за обсягом реалізації;

• оцінка наслідків виконання завдань зі реалізації продукції.

Для аналізу використовуються дані:

• ф. № 1 П «Звіт підприємства з продукції»;

• ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»;

•ф. № 22 «Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємств»;

• бізнес-план підприємства;

• відомість № 16, журнал-ордер №11, картки складського обліку готової продукції і на ін.

Оцінка виконання планових завдань зі реалізації, вивчення динаміки обсягу реалізації продукції проходить за показниками виручки від продукції. Інформація, приведений у ф. № 2, дає можливість визначити цей показник у двох оцінках:

• в відпускні ціни (ст. 010 «Виручка від продукції»);

• у чинних оптових цінах підприємства.

Останній показник окреслюється відмінність між виручкою і податком на додану вартість будівництва і акцизним збиранням.

Аналіз реалізації продукції проводиться на кілька етапів.

Спочатку дають оцінку виконання планових завдань зі реалізації продукції. І тому фактичні показники виручки від продукції порівнюють із плановим завданням, визначають абсолютне відхилення і відсоток виконання плану.

Наступний етап аналізу передбачає вивчення динаміки реалізації продукції. Фактичні показники виручки від продукції звітний період порівнюють із аналогічними показниками відповідних минулих періодів. Визначають темпи зростання, темп приросту, абсолютний приріст обсягу реалізації.

Для оцінки напруженості плану необхідно порівняти фактичні темпи зростання обсягу реалізації з плановими. Значне перевищення фактичного темпу над плановим дає підстави думати, що у плані в повному обсязі врахували можливості і резерви збільшення обсягів виробництва.

На відхилення за обсягом реалізації продукції впливає низка чинників, саме:

• рівень виконання завдань з випуску товарної продукції з обсягу, асортименту і якістю;

• зміна залишків готової своєї продукції складі початку і поклала край звітний період;

• зміна залишків товарів відвантажених початку і поклала край звітний період;

• ритмічність виробництва;

• забезпеченість підприємства тарою, транспортними засобами;

• чітку систему організації збуту, контролю над ходом випуску, відвантаження продукції, оформлення розрахунків й надходження платежів від покупців;

• Витрати доставку продукції;

• збутові знижки за прямими зв'язкам та інших.

Для вивчення впливу окремих чинників на відхилення за обсягом реалізації продукції необхідна за першу чергу розглянути співвідношення обсягу реалізованої і випущеної товарної продукції з плану і звітом і порівняти заплановане і фактична зміна за звітний період залишків нереалізованої продукції. Зміна залишків нереалізованої продукції окреслюється різниця у обсягах випуску та її реалізації товарної продукції.

У результаті аналізу доцільно врахувати реальність плану реалізації, його взаємозв'язок з планами виробництва, собівартості товарної продукції, відвантаженням та рештками нереалізованої продукції. Оцінка цих показників здійснюється з допомогою балансу товарної продукції.

У разі, коли прибуток від реалізації продукції визначається по відвантаженої продукції, баланс товарної продукції має тої вид:

РП =Гпп + ТП –Гпк;

ВП = РП;


де РП - реалізована продукція;

>Гпп,Гпк - залишки готової своєї продукції складі, відповідно, початку і поклала край періоду;

ТП - випуск товарної продукції;

ВП - відвантаження продукції.

Що стосується, коли прибуток від реалізації визначається оплатою відвантаженої продукції, баланс товарної продукції буде таке:

РП =Гпп +Тзп +ТП –Гпк –Тзк;

РП = ВП +Тзп –Тзк;

деТзп,Тзк - залишки товарів відвантажених, відповідно, початку і поклала край періоду.

Баланс товарної продукції складається у відпускні ціни (планових чи діючих) без податків і відрахувань від виручки чи з собівартості (планової чи фактичної).

Слід пам'ятати, що план реалізації ні перевищувати суму запланованого випуску товарної продукції і на залишків нереалізованої своєї продукції початок планового періоду, оскільки такий план нереальний. Він повинен також рівнятися про цю суму, бо забезпечення безперервності і ритмічності реалізації товарної продукції підприємство повинен мати перехідні запаси готової продукції. Тому, за плануванні обсягу реалізації продукції обов'язково повинні передбачатися залишки нереалізованої своєї продукції кінець планового періоду.

Причому у плані залишки початку планового періоду, зазвичай, повинні рівнятися фактичним залишкам, оскільки, якщо план щодо реалізації складався до початку планового періоду, з очікуваних залишків, то згодом повинен бути уточнено із залишками, які мають місце для підприємства.

Задля більшої успішного виконання плану з реалізації продукції важливо проводити попередній аналіз, під час якого вивчається забезпеченість виконання плану реалізації продукції.

Такий аналіз проводиться за даними оперативного планування, обліку відвантаження продукції і на очікуваного отримання коштів за відвантажену продукцію. Розрахунок складається щомісяця чи щодекадно.

Такий розрахунок є підвалинами встановлення обсягу відвантаження продукції здекадам, обчислюється подекадне завдання з здачі продукції кожному цеху, складається графік відвантаження щодо окремих виробів. Планування надходження коштів за продукцію, відвантажену з випуску поточного місяці, передбачає облік термінів документообігу та об'єктивності даних про платоспроможності покупців.

Аналіз реалізації продукції тісно пов'язані з аналізом виконання договірних зобов'язань на поставки продукції. У цьому визначається коефіцієнт виконання договірних зобов'язань (>Кд):

>Кд = (ВП0 -ВПн) / ВП0,

де ВП0 - плановий обсяг продукції для укладення договорів;ВПн - недопоставка продукції з договорами.

Підприємства здійснюють реалізацію продукції, зазвичай, відповідно до укладених договорів поставок. Якщо план за договорами поставок не виконується, це негативно впливає обсяг виручки, який зменшується у сумі недопоставленої продукції, собівартість, прибуток і стан. З іншого боку, можливий і спад виробництва, оскільки за умов конкуренції підприємство може втратити ринки збуту.Недопоставленная продукції підприємством-виробником негативно впливає діяльність підприємств-суміжників, торгових, транспортних організацій.

Саме тому оцінка виконання договірних зобов'язань на поставки продукції є важливим об'єктом аналізу підприємств.

Аналіз передбачає дослідження й оцінку:

• обгрунтованості і напруги договірних зобов'язань;

• виконання договірних зобов'язань на поставки продукції з асортименту, якості й терміни поставок;

• змін - у структурі поставок своєї продукції експорт;

• причин відхилень у виконанні договірних зобов'язань;

• впливу невиконання зобов'язань за договорами поставки на економічні показники діяльності підприємства.

Аналіз виконання договірних зобов'язань ведеться працівниками відділу збуту підприємства. Вона має бути організований розрізі окремих договорів, видів продукції, термінів поставки. У цьому виробляється оцінка виконання договірних зобов'язань наростаючим результатом з початку року.

Інформаційній базою аналізу є дані оперативного і статистичного обліку, відділу збуту, маркетингу, працівники якої повинні організувати контролю над виконанням договірних зобов'язань у межах окремих договорів, видів продукції, термінів поставки. З іншого боку, використовуються дані про оплачених підприємством штрафи,пенях інеустойках, які дають інформацію про невиконанні чи порушенні договорів поставок.

У результаті аналізу вивчається виконання плану поставок продукції протягом місяця і наростаючим результатом із початку 2002 року.

Відсоток виконання договірних зобов'язань обчислюється за такою формулою:

>Кп = (>Тпп -Тпн) /Тпп 100


деКп - відсоток виконання плану договірних зобов'язань;

>Тпп - плановий обсяг продукції для укладення договорів;

>Тпн -недоставлено продукції з договорами.

Вивчається обгрунтованість і напруженість договорів поставок. Передусім дають оцінку відповідності суми, яку укладені договори поставок, виробничої потужності підприємства.Вичисляют коефіцієнт напруженості як ставлення обсягу необхідних поставок продукції з укладених договорів (фактично поставленої) до виробничої потужності підприємства. Цей коефіцієнт порівнюють із фактичним виконанням договірних зобов'язань.

>Кнап =Тппд / М;

>Квик =Тпфд / М

деТппд іТпфд - вироблено продукції для укладення договорів і фактичні доставки продукції за договорами, тис. грн.

М - потужність підприємства, тис. грн.

Оскільки договір вважається виконаним буде лише тоді, коли виконуються всі умови поставки, то аналіз передбачає оцінку рівня виконання зобов'язань поставок відповідності до передбачених асортиментом, якістю й термінами.

>Аналитическое дослідження включає вивчення динаміки й оцінку змін - у структурі поставок своєї продукції експорт. Експортна продукція оцінюється по контрактним цінами звітного року, перекладеними на державну валюту за курсом Національного банку України на дату виписки розрахункових документів.

Фактичний обсяг поставленої продукції за звітний період розмірі держав-імпортерів порівнюється зі аналогічним показником у попередні періоди, визначається динаміка поставок експортної продукції.

З іншого боку, вивчають, які зміни відбулися у структурі поставок.

У результаті аналізу досліджується раціональність кооперованих поставок, можливість усунення зустрічних перевезень.

Однією з завдань зі аналізу є вивчення причин недопоставки продукції. Такими причинами може бути:

• невиконання завдань зі випуску продукції з обсягу, асортименту;

• порушення ритмічності виробництва;

• погіршення якості продукції, зниження її конкурентоспроможності;

• недостатньо чітка робота відділу збуту (маркетингу);

• корекція завдань з випуску та її реалізації продукції;

• неузгодженість роботи окремих цехів і підрозділів.

2. Завдання 1

Проаналізувати виконання плану з ритмічності виробництва.Рассчитать коефіцієнт ритмічності і коефіцієнт варіації. Зробити висновок.

Кварталу року Випуск продукції протягом року, тис. грн. Питома вага, % Виконання плану, % Обсяг продукціїзачтенний у виконанні плану з ритмічності
План Факт План Факт >Факт/план*100%
1 2617,5 2600,1 25 24 99,34 2600,1
2 2617,5 2490,8 25 23 95,16 2490,8
3 2617,5 2630,2 25 25 100,49 2617,5
4 2617,5 2934,9 25 28 112,3 2617,5
Усього протягом року 10 470,0 10 656,0 100 100 101,78 10326

2600,1 + 2490,8 + 2617,5 + 2617,5 = 10325,9 = 10326

Коефіцієнт ритмічності = 10326 10470 = 0,98

Питома вага

За планом: 2617,5 10470 100% = 0,25

За фактом: 2600 10656 100% = 0,24

2490  10656  100% = 0,23

2630,2  10656  100% = 0,25

2934,9  10656  100% = 0,28

Коефіцієнт варіації:

>Вичислим середній фактичний випускати продукцію протягом року. Скористаємося формулою середньої арифметичній простий:

середній фактичний випускати продукцію протягом року = 2644,0

>Вичислимсреднеквадратическое відхилення від планового завдання:

= (факт – )>, в кожному кварталу:

1 квартал = (2600,1 – 2644,0) = 1927,21

2 квартал = (2490,8 – 2644,0) = 23470,24

3 квартал = (2630,2 – 2644,0) = 190,44

4 квартал = (2934,9 – 2644,0) = 84622,81

Знайдемо = 1927,21+ 23470,24+ 190,44+ 84622,81= 110210,70

Середнєквадратическое відхилення обчислимо за такою формулою:

 


Середній плановий випускати продукцію протягом року = 2617,5

Коефіцієнт варіації обчислимо за такою формулою:

Коефіцієнт варіації = 0,06.

Коефіцієнт ритмічності = 0,98, Коефіцієнт варіації = 0,06;

Підприємство не ритмічно,т.к. коефіцієнт ритмічності 0,98 < 1, коефіцієнт варіації = 0,06.

Отже, погіршуються все економічні показники роботи підприємства:

- знижується якість продукції;

- збільшується обсяг незавершеного виробництва та надпланові залишки готової продукції;

- уповільнює оборотність капіталу.

Усе це приводить до підвищення собівартості продукції, зменшенню прибутку, погіршення фінансового становища підприємства.

3. Завдання 11

Визначити вплив трудових чинників на обсяг продукції. Зробити висновок.

Показники План Факт Відхилення (+,–)
Обсяг продукції тис. грн. 10470 10656 186
>Среднесписочная чисельність робочих, чол. 60 64 4
Кількість днів відпрацьованих одним робітникам, у року 280 275 – 5
Тривалість робочого дня, годину 8,0 7,65 – 0,35
>Среднечасовая вироблення робочого, грн. 0,08 0,08 0
Середньорічна вироблення робочого, грн. 174,5 166,5 – 8,0

>Среднечасовая вироблення робочого

за планом

За фактом

Середньорічна вироблення робочого

за планом

10470  60 = 174,5

фактично

10656  64 = 166,5

Факторний аналіз

У = а * в* з *d

за планом

60*280 * 8,0 * 0,08 = 10752

фактично

64 * 275 * 7,65 * 0,08 = 10771,2

уусл1 = 64 * 280 * 8,0 *0,08 = 11468,8 тис. годин

уусл2 = 64 * 274 * 8,0 * 0,08 = 11223,04 тис. годин

уусл3 = 64 * 275 * 7,65* 0,08 = 10771,2 тис. годин

>уа = уусл1 – yпопл = 11468,8 – 10470 = 998,8 тис. годин

>ув = уусл2 – уусл1 = 11223,04 – 11468,8 = – 245,76 тис. годин

вус = уусл3 – уусл2 = 10771,2 – 11223,04 = – 451,84 тис. годин

>уd = у ф – уусл3 = 10656 – 10771,2 = – 115,2 тис. годин

Баланс відхилення 998,8 – 245,76 – 451,84 – 115,2 = 186 тис. годин

У цілому нині фонд робочого дня збільшився фактично з порівнянню з планом на 186 тис. годин. Збільшення середньоспискової чисельності на виборах 4 людини викликало загострення фонду робочого дня на 998,8 тис. годин. Зменшення кількості днів, відпрацьованих одним робочим, п'ять днів зменшило фонд робочого дня на 245,76 тис. годин. Зменшення тривалості робочого дня на 0,35 години привела до зменшення фонду робочого дня на 451,84 тис. годин.

Отже 2,3,4 чинники надали негативний вплив, умісти про те позитивний вплив 1-го чинника компенсувала частково

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація